ISSP 2002
                  -
         ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER
                SSD 0793

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
               Jonas Edlund
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Stefan Svallfors och Jonas Edlund. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning om
  svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och
  den ingår som en del i International Social Survey Program
  (ISSP) undersökning 'Family and gender III'. Huvudansvarig
  forskare för undersökningen var Stefan Svallfors och Jonas
  Edlund, sociologiska institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO.
  Bruttourvalet var på 2000 personer i åldern 18-79 år.
  Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med
  okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev 1 889
  personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden
  februari till mars 2002 i form av en enkätundersökning med
  fyra påminnelser. De två första via post, den tredje per
  telefon och den fjärde via brev.

  Bruttourval              2 000
  Oanträffbara (okänd adress,       111
  emigrerat etc)

  Nettourval              1 889

  Inkomna svar             1 080

  Bortfall                809
  - vill ej medverka           187
  - ej kontakt              517
  - andra icke-svarande          105

  
               PUBLIKATIONER

  Björkström, M., Edlund, J. & Svallfors, S. (2002): ISSP 2002 -
  Family and Gender III Sverige. Kodbok för maskinläsbar
  datafil. Umeå: Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 61  (2)NÖJD MED FAMILJELIV 20   (3)LOC 77 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (5) 20 Hur nöjd är Du på det hela taget med Ditt familjeliv?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      216 1.  Helt nöjd
      369 2.  Mycket nöjd
      287 3.  Ganska nöjd
      114 4.  Varken nöjd eller missnöjd
      34 5.  Ganska missnöjd
       7 6.  Mycket missnöjd
       7 7.  Helt missnöjd
      19 8.  Vet ej

      27 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0793 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Ålder 8 H-region 9 A-region 10 Län 11 Förvärvsarbete ej hinder för bra relation till barn 12 Förskolebarn blir lidande om mamman yrkesarbetar 13 Familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid 14 Kvinnor önskar sig hem och barn 15 Hemarbete lika tillfredsställande som yrkesarbete 16 Arbete bästa sättet för en kvinna att bli självständig 17 Båda bör bidra till hushållets försörjning 18 Kvinnans uppgift att ta hand om hem och familj 19 Män borde göra en större andel av hushållsarbetet än de gör nu 20 Män borde ta hand om barn mer än de gör nu 21 Kvinnors förvärvsarbete: Gift utan barn 22 Kvinnors förvärvsarbete: Förskolebarn i familjen 23 Kvinnors förvärvsarbete: Skolbarn i familjen 24 Kvinnors förvärvsarbete: Barnen flyttat hemifrån 25 Gifta lyckligare än ogifta 26 Dåligt äktenskap bättre än inget alls 27 Människor som vill ha barn bör gifta sig 28 Ensamstående förälder lika bra som två sammanboende 29 Inget fel att bo ihop utan att vara gifta 30 Bra bo ihop innan man gifter sig 31 Skilsmässa bästa lösningen om äktenskapsproblem inte kan lösas 32 Se barn växa upp är livets största glädjeämne 33 Livet innehållslöst utan barn 34 Betald föräldraledighet för yrkesarbetande kvinnor 35 Ekonomiskt stöd till barnomsorg då båda förvärvsarbetar 36 Uppdelning av den samlade hushållsinkomsten 37 Arbetsfördelning: Tvättar kläder 38 Arbetsfördelning: Mindre reparationer i bostaden 39 Arbetsfördelning: Tar hand om sjuka familjemedlemmar 40 Arbetsfördelning: Handlar mat 41 Arbetsfördelning: Städar 42 Arbetsfördelning: Lagar mat 43 Veckotimmar hushållsarbete - UP 44 Veckotimmar hushållsarbete - Partner 45 Fördelning av hushållsarbetet 46 Oenighet om hushållsarbetets fördelning 47 Bestämmer om barnuppfostran 48 Bestämmer om helgsysselsättning 49 Bestämmer om större inköp 50 Högst inkomst i familjen 51 Stress: För mycket jobb hemma att hinna med 52 Stress: Hemma sällan stressigt 53 Stress: Hinner inte med allt på jobbet 54 Stress: Jobbet sällan stressigt 55 Jobbet/hemmet: Trött hemma efter jobbet 56 Jobbet/hemmet: Svårt hinna uppfylla familjeförpliktelser 57 Jobbet/hemmet: Trött på jobbet pga hushållsarbete 58 Jobbet/hemmet: Svårt koncentrera sig på jobbet 59 Lycklig med livet i allmänhet 60 Nöjd med huvudsakliga jobb 61 Nöjd med familjeliv 62 Modern förvärvsarbetade under UP:s uppväxt 63 Yrkesarbetat efter giftermål men före barn 64 Yrkesarbetat med förskolebarn 65 Yrkesarbetat med skolbarn 66 Yrkesarbetat efter barnen flyttat hemifrån 67 Partner yrkesarbetat efter giftermål men före barn 68 Partner yrkesarbetat med förskolebarn 69 Partner yrkesarbetat med skolbarn 70 Partner yrkesarbetat efter barnen flyttat hemifrån 71 Förvärvsarbete för sammanboende kvinna utan barn 72 Arbetsmarknadsgrupp 73 Arbetstid 74 Socio-ekonomisk indelning 75 Yrke, SSYK-kod position 1 76 Yrke, SSYK-kod position 1-2 77 Yrke, SSYK-kod position 1-3 78 Yrke, SSYK-kod position 1-4 79 Företagare eller anställd 80 Antal anställda 81 Arbetsledande funktion 82 Offentlig eller privat tjänst 83 Facklig organisation 84 Utbildning 85 Utbildningens längd 86 Månadsinkomst 87 Civilstånd 88 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 89 Partner: Arbetstid 90 Partner: Socio-ekonomisk indelning 91 Partners yrke, SSYK-kod position 1 92 Partners yrke, SSYK-kod position 1-2 93 Partners yrke, SSYK-kod position 1-3 94 Partners yrke, SSYK-kod position 1-4 95 Partner: Företagare eller anställd 96 Partner: Antal anställda 97 Partner: Utbildning 98 Hushållets månadsinkomstinkomst 99 Hushållets storlek 100 Antal skolbarn i hushållet 101 Antal förskolebarn i hushållet 102 Partisympati 103 Röstade i senaste riksdagsvalet 104 Subjektiv samhällsklass 105 Placering på skala över samhällsgrupper 106 Föräldrars medborgarskap 107 Tillhör kyrka eller församling 108 Kyrka eller församling 109 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten

VAR 1 SSD STUDY NR 0793              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0793


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 2002 - Åsikter om familjeliv och könsroller
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 498 1. Man 582 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 4 Födelseår 1923. 1923 . . 1984. 1984 Kod: 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Frek: 13 10 6 10 11 15 12 13 16 16 11 Kod: 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Frek: 12 14 14 14 13 19 14 16 19 26 25 Kod: 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Frek: 16 20 19 22 22 25 20 17 26 16 19 Kod: 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 Frek: 23 15 16 19 21 20 22 21 20 22 32 Kod: 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Frek: 24 23 21 18 20 15 19 21 19 14 17 Kod: 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Frek: 15 14 14 14 19 20 1
VAR 7 ÅLDER Loc 18 width 2 Ålder 18. 18 år . . 79. 79 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 1 20 19 14 14 14 15 17 14 19 21 19 15 20 18 21 23 24 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 32 22 20 21 22 20 21 19 16 15 23 19 16 26 17 20 25 22 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 22 19 20 16 25 26 19 16 14 19 13 14 14 14 12 11 16 16 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 13 12 15 11 10 6 10 13
VAR 8 H-REGION Loc 20 width 1 Huvudregion (H-region) 204 1. Stockholmsregionen: Stockholm med förorter 392 3. Urban 1: Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 215 4. Urban 2: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 63 5. Rural 1: Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 60 6. Urban 1: Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 87 8. Göteborgsregionen: Göteborg med förorter 59 9. Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter
VAR 9 A-REGION Loc 21 width 2 A-region 204 01. Stockholm/Södertälje 7 02. Norrtälje 4 03. Enköping 31 04. Uppsala 9 05. Nyköping 4 06. Katrineholm 15 07. Eskilstuna 11 08. Mjölby/Motala 20 09. Linköping 13 10. Norrköping 26 11. Jönköping 4 12. Tranås 8 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 4 14. Värnamo 8 15. Ljungby 16 16. Växjö 4 17. Västervik 4 18. Hultsfred/Vimmerby 4 19. Oskarshamn 15 20. Kalmar/Nybro 6 21. Visby 12 22. Karlskrona 8 23. Karlshamn 14 24. Kristianstad 7 25. Hässleholm 6 26. Ängelholm 38 27. Helsingborg/Landskrona 59 28. Malmö/Lund/Trelleborg 13 29. Ystad/Simrishamn 7 30. Eslöv 19 31. Halmstad 13 32. Falkenberg/Varberg 87 33. Göteborg 18 34. Uddevalla 19 35. Trollhättan/Vänersborg 36 36. Borås 11 37. Lidköping/Skara 7 38. Falköping 7 39. Skövde 6 40. Mariestad 6 41. Kristinehamn 18 42. Karlstad 8 43. Säffle/Åmål 5 44. Arvika 19 45. Örebro 5 46. Karlskoga 7 47. Lindesberg 10 48. Västerås 3 49. Köping 0 50. Fagersta 1 51. Sala 10 52. Borlänge/Falun 5 53. Avesta/Hedemora 4 54. Ludvika 5 55. Mora 26 56. Gävle/Sandviken 4 57. Bollnäs/Söderhamn 6 58. Hudiksvall/Ljusdal 22 59. Sundsvall 11 60. Härnösand/Kramfors 3 61. Sollefteå 5 62. Örnsköldsvik 28 63. Östersund 21 64. Umeå 12 65. Skellefteå 4 66. Lycksele 5 67. Piteå 14 68. Luleå/Boden 4 69. Haparanda/Kalix 5 70. Kiruna/Gällivare
VAR 10 LÄN Loc 23 width 2 Län 211 01. Stockholms län 36 03. Uppsala län 28 04. Södermanlands län 44 05. Östergötlands län 42 06. Jönköpings län 24 07. Kronobergs län 27 08. Kalmar län 6 09. Gotlands län 20 10. Blekinge län 144 12. Skåne län 35 13. Hallands län 193 14. Västra Götalands län 32 17. Värmlands län 31 18. Örebro län 14 19. Västmanlands län 24 20. Dalarnas län 35 21. Gävleborgs län 41 22. Västernorrlands län 28 23. Jämtlands län 37 24. Västerbottens län 28 25. Norrbottens län
VAR 11 FÖRVÄRVSARB NÄRA REL 1 Loc 25 width 1 MD=9 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 1a En mamma som arbetar utanför hemmet kan ha ett lika nära och bra förhållande till sina barn som en mamma som är hemma. 256 1. Instämmer starkt 504 2. Instämmer 139 3. Varken instämmer eller tar avstånd 126 4. Tar avstånd 34 5. Tar starkt avstånd 14 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 12 FÖRSKOLEBARN DRABBAS 1 Loc 26 width 1 MD=9 1b Ett barn som ännu inte börjat skolan blir troligen lidande om mamman yrkesarbetar. <Se F.1 för fullständig frågetext> 45 1. Instämmer starkt 201 2. Instämmer 230 3. Varken instämmer eller tar avstånd 314 4. Tar avstånd 248 5. Tar starkt avstånd 33 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 13 FAMILJELIVET LIDANDE 1 Loc 27 width 1 MD=9 1c På det hela taget så blir familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid. <Se F.1 för fullständig frågetext> 48 1. Instämmer starkt 219 2. Instämmer 209 3. Varken instämmer eller tar avstånd 269 4. Tar avstånd 299 5. Tar starkt avstånd 22 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 14 ÖNSKAR BARN OCH HEM 1 Loc 28 width 1 MD=9 1d Ett arbete är i och för sig viktigt, men vad de flesta kvinnor verkligen önskar sig är hem och barn. <Se F.1 för fullständig frågetext> 55 1. Instämmer starkt 198 2. Instämmer 288 3. Varken instämmer eller tar avstånd 239 4. Tar avstånd 204 5. Tar starkt avstånd 85 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 15 HEMARBETE TILLFREDS 1 Loc 29 width 1 MD=9 1e Att vara hemarbetande kvinna är precis lika tillfredsställande som att yrkesarbeta. <Se F.1 för fullständig frågetext> 62 1. Instämmer starkt 239 2. Instämmer 316 3. Varken instämmer eller tar avstånd 231 4. Tar avstånd 111 5. Tar starkt avstånd 110 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 16 SJÄLVSTÄNDIG GENOM ARB 1 Loc 30 width 1 MD=9 1f Att ha ett arbete är det bästa sättet för en kvinna att bli självständig. <Se F.1 för fullständig frågetext> 172 1. Instämmer starkt 465 2. Instämmer 254 3. Varken instämmer eller tar avstånd 82 4. Tar avstånd 47 5. Tar starkt avstånd 49 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 17 BÅDA BIDRAR FÖRSÖRJN 2 Loc 31 width 1 MD=9 2 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 2a Både mannen och kvinnan bör bidra till hushållets försörjning. 377 1. Instämmer starkt 517 2. Instämmer 141 3. Varken instämmer eller tar avstånd 26 4. Tar avstånd 5 5. Tar starkt avstånd 9 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 18 HEM O FAM KVINNOARBETE 2 Loc 32 width 1 MD=9 2b Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen. <Se F.2 för fullständig frågetext> 16 1. Instämmer starkt 65 2. Instämmer 156 3. Varken instämmer eller tar avstånd 330 4. Tar avstånd 492 5. Tar starkt avstånd 12 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 19 MÄN STÖRRE ANDEL 2 Loc 33 width 1 MD=9 2c Män borde göra en större andel av hushållsarbetet än de gör nu. <Se F.2 för fullständig frågetext> 174 1. Instämmer starkt 522 2. Instämmer 283 3. Varken instämmer eller tar avstånd 52 4. Tar avstånd 9 5. Tar starkt avstånd 31 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 20 MÄN TA HAND OM BARN 2 Loc 34 width 1 MD=9 2d Män borde göra en större andel av arbetet med att ta hand om barnen än de gör nu. <Se F.2 för fullständig frågetext> 162 1. Instämmer starkt 522 2. Instämmer 298 3. Varken instämmer eller tar avstånd 39 4. Tar avstånd 6 5. Tar starkt avstånd 44 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 21 KV ARB: GIFT UTAN BARN 3 Loc 35 width 1 MD=9 3 Tycker Du att kvinnor under dessa förhållanden borde arbeta heltid, deltid eller inte alls? 3a Sedan de gift sig och innan de har några barn. 953 1. Arbeta heltid 57 2. Arbeta deltid 1 3. Inte arbeta alls 59 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 22 KV ARB: FÖRSKOLEBARN 3 Loc 36 width 1 MD=9 3b <Kvinnors förvärvsarbete> När det finns barn i familjen som ännu inte börjat skolan. <Se F.3 för fullständig frågetext> 139 1. Arbeta heltid 648 2. Arbeta deltid 188 3. Inte arbeta alls 91 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 23 KV ARB: SKOLBARN 3 Loc 37 width 1 MD=9 3c <Kvinnors förvärvsarbete> När det yngsta barnet börjat skolan. <Se F.3 för fullständig frågetext> 333 1. Arbeta heltid 619 2. Arbeta deltid 21 3. Inte arbeta alls 93 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 24 KV ARB: BARNEN FLYTTAT 3 Loc 38 width 1 MD=9 3d <Kvinnors förvärvsarbete> När barnen flyttat hemifrån. <Se F.3 för fullständig frågetext> 903 1. Arbeta heltid 83 2. Arbeta deltid 3 3. Inte arbeta alls 73 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 25 GIFTA LYCKLIGARE 4 Loc 39 width 1 MD=9 4 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 4a Gifta människor är i allmänhet lyckligare än ogifta. 34 1. Instämmer starkt 110 2. Instämmer 367 3. Varken instämmer eller tar avstånd 197 4. Tar avstånd 209 5. Tar starkt avstånd 148 8. Vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 26 DÅLIGT ÄKTENSKAP 4 Loc 40 width 1 MD=9 4b Ett dåligt äktenskap är bättre än inget äktenskap alls. <Se F.4 för fullständig frågetext> 15 1. Instämmer starkt 41 2. Instämmer 71 3. Varken instämmer eller tar avstånd 298 4. Tar avstånd 607 5. Tar starkt avstånd 41 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 27 GIFTA OM VILL HA BARN 4 Loc 41 width 1 MD=9 4c Människor som vill ha barn bör gifta sig. <Se F.4 för fullständig frågetext> 84 1. Instämmer starkt 240 2. Instämmer 287 3. Varken instämmer eller tar avstånd 224 4. Tar avstånd 211 5. Tar starkt avstånd 24 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 28 ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDER 4 Loc 42 width 1 MD=9 4d En ensamstående förälder kan ta hand om ett barn lika bra som två föräldrar som lever tillsammans. <Se F.4 för fullständig frågetext> 98 1. Instämmer starkt 321 2. Instämmer 252 3. Varken instämmer eller tar avstånd 273 4. Tar avstånd 82 5. Tar starkt avstånd 42 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 29 SAMBO UTAN VARA GIFT 4 Loc 43 width 1 MD=9 4e Det är inget fel om ett par bor ihop utan att ha tänkt gifta sig med varandra. <Se F.4 för fullständig frågetext> 450 1. Instämmer starkt 474 2. Instämmer 71 3. Varken instämmer eller tar avstånd 43 4. Tar avstånd 25 5. Tar starkt avstånd 9 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 30 BRA BO IHOP FÖRST 4 Loc 44 width 1 MD=9 4f För ett par som tänkt gifta sig är det en bra ide att först bo ihop. <Se F.4 för fullständig frågetext> 452 1. Instämmer starkt 456 2. Instämmer 113 3. Varken instämmer eller tar avstånd 22 4. Tar avstånd 12 5. Tar starkt avstånd 21 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 31 SKILSMÄSSA BÄST 4 Loc 45 width 1 MD=9 4g Skilsmässa är oftast den bästa lösningen när ett par inte kan lösa sina äktenskapsproblem. <Se F.4 för fullständig frågetext> 134 1. Instämmer starkt 410 2. Instämmer 285 3. Varken instämmer eller tar avstånd 111 4. Tar avstånd 57 5. Tar starkt avstånd 72 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 32 SE BARN VÄXA UPP 5 Loc 46 width 1 MD=9 5 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 5a Att se sina barn växa upp är livets största glädjeämne. 563 1. Instämmer starkt 344 2. Instämmer 89 3. Varken instämmer eller tar avstånd 5 4. Tar avstånd 3 5. Tar starkt avstånd 69 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 33 INNEHÅLLSLÖST U BARN 5 Loc 47 width 1 MD=9 5b Människor som aldrig haft barn lever ett innehållslöst liv. <Se F.5 för fullständig frågetext> 29 1. Instämmer starkt 67 2. Instämmer 292 3. Varken instämmer eller tar avstånd 303 4. Tar avstånd 268 5. Tar starkt avstånd 114 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 34 KV BETALD FÖRÄLDRALED 6 Loc 48 width 1 MD=9 6 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 6a Kvinnor som yrkesarbetar bör få betald föräldraledighet när de får barn. 539 1. Instämmer starkt 404 2. Instämmer 78 3. Varken instämmer eller tar avstånd 19 4. Tar avstånd 4 5. Tar starkt avstånd 25 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 35 EKON STÖD BARNOMSORG 6 Loc 49 width 1 MD=9 6b Familjer bör få ekonomiskt stöd till barnomsorg när båda föräldrarna arbetar. <Se F.6 för fullständig frågetext> 205 1. Instämmer starkt 300 2. Instämmer 279 3. Varken instämmer eller tar avstånd 180 4. Tar avstånd 52 5. Tar starkt avstånd 58 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 36 UPPDELNING HUSHÅLLSINK 7 Loc 50 width 1 MD=0 Var vänlig besvara frågorna 7-15 om du är gift eller sammanboende, om inte gå till fråga 16! 7 (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur delar Du och Din partner upp er samlade hushållsinkomst? Välj det alternativ som kommer närmast. 16 1. Jag tar hand om alla pengarna och ger min partner hans/hennes del 9 2. Min partner tar hand om alla pengarna och ger mig min del 424 3. Vi har en gemensam kassa där var och en tar vad han/hon behöver 252 4. Vi har en gemensam kassa för en del av pengarna och behåller resten för oss själva 103 5. Var och en behåller sina egna pengar för sig själv 276 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 ARBFÖRDELN: TVÄTTAR 8 Loc 51 width 1 MD=0 8 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vem gör följande saker i Ditt hushåll? 8a Tvättar kläder 191 1. Alltid jag 171 2. Vanligtvis jag 160 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 173 4. Vanligtvis min make/maka/sambo 114 5. Alltid min make/maka/sambo 3 6. Det görs av någon annan 3 8. Vet ej 265 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 ARBFÖRDELN: REPARERAR 8 Loc 52 width 1 MD=0 8b <Arbetsfördelning i hushållet> Gör mindre reparationer i bostaden <Se F.8 för fullständig frågetext> 134 1. Alltid jag 213 2. Vanligtvis jag 125 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 189 4. Vanligtvis min make/maka/sambo 121 5. Alltid min make/maka/sambo 23 6. Det görs av någon annan 7 8. Vet ej 268 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 ARBFÖRDELN: VÅRD SJUKA 8 Loc 53 width 1 MD=0 8c <Arbetsfördelning i hushållet> Tar hand om sjuka familjemedlemmar <Se F.8 för fullständig frågetext> 57 1. Alltid jag 146 2. Vanligtvis jag 391 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 90 4. Vanligtvis min make/maka/sambo 31 5. Alltid min make/maka/sambo 3 6. Det görs av någon annan 78 8. Vet ej 284 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 ARBFÖRDELN: HANDLA MAT 8 Loc 54 width 1 MD=0 8d <Arbetsfördelning i hushållet> Handlar mat <Se F.8 för fullständig frågetext> 66 1. Alltid jag 167 2. Vanligtvis jag 404 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 140 4. Vanligtvis min make/maka/sambo 34 5. Alltid min make/maka/sambo 0 6. Det görs av någon annan 4 8. Vet ej 265 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 ARBFÖRDELN: STÄDAR 8 Loc 55 width 1 MD=0 8e <Arbetsfördelning i hushållet> Städar <Se F.8 för fullständig frågetext> 85 1. Alltid jag 200 2. Vanligtvis jag 307 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 171 4. Vanligtvis min make/maka/sambo 35 5. Alltid min make/maka/sambo 10 6. Det görs av någon annan 4 8. Vet ej 268 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 ARBFÖRDELN: LAGAR MAT 8 Loc 56 width 1 MD=0 8f <Arbetsfördelning i hushållet> Lagar mat <Se F.8 för fullständig frågetext> 109 1. Alltid jag 221 2. Vanligtvis jag 220 3. Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans 192 4. Vanligtvis min make/maka/sambo 68 5. Alltid min make/maka/sambo 0 6. Det görs av någon annan 4 8. Vet ej 266 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 TIM HUSHÅLLSARB UP 9 Loc 57 width 2 MD=99 9 (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur många timmar i veckan ägnar Du i genomsnitt åt hushållsarbete? Räkna INTE med den tid Du tar hand om barnen eller den tid Du använder för fritidsaktiviteter. 5 00. 0 timmar 01. 1 timme . . 50. 50 timmar 338 99. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 5 20 32 27 48 74 36 57 45 9 108 7 23 Kod: 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 4 35 55 6 5 14 62 7 2 1 2 16 2 Kod: 28 30 32 35 40 50 99 Frek: 7 20 1 4 6 2 338
VAR 44 TIM HUSHÅLLSARB PARTN 10 Loc 59 width 2 MD=99 10 (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur många timmar i veckan ägnar Din make/maka/sambo i genomsnitt åt hushållsarbete? Räkna INTE med den tid han/hon tar hand om barnen eller den tid han/hon använder för fritidsaktiviteter. 7 00. 0 timmar 01. 1 timme . . 65. 65 timmar 365 99. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 7 21 53 46 46 88 25 48 42 11 112 5 16 Kod: 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 28 Frek: 3 20 45 4 4 2 47 9 1 2 6 15 2 Kod: 30 32 35 36 39 40 50 60 65 99 Frek: 15 1 5 1 1 6 3 2 1 365
VAR 45 FÖRDELNING HUSHÅLLARB 11 Loc 61 width 1 MD=0 11 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket av följande stämmer bäst med hur hushållsarbetet fördelas mellan Dig och Din make/maka/sambo? 96 1. Jag gör mycket mer av hushållsarbetet än vad som är rättvist 165 2. Jag gör lite mer av hushållsarbetet än vad som är rättvist 342 3. Jag gör ungefär så mycket av hushållsarbetet som är rättvist 146 4. Jag gör lite mindre av hushållsarbetet än vad som är rättvist 54 5. Jag gör mycket mindre av hushållsarbetet än vad som är rättvist 277 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 OENIGHET HUSHÅLLSARB 12 Loc 62 width 1 MD=0 12 (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur ofta är Du och Din make/maka/sambo oeniga om hur hushållsarbetet fördelas mellan er? 33 1. Flera gånger i veckan 52 2. Flera gånger i månaden 107 3. Flera gånger om året 344 4. Mindre ofta/ sällan 236 5. Aldrig 33 8. Vet ej 275 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 BESTÄMMA BARNUPPFOSTR 13 Loc 63 width 1 MD=0 13 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vem bestämmer/bestämde vanligtvis hur ni ska/skulle uppfostra era barn? 53 1. Oftast jag 36 2. Oftast min make/maka/sambo 95 3. Ibland jag, ibland min make/maka/sambo 444 4. Vi bestämmer/bestämde gemensamt 0 5. Någon annan bestämmer/bestämde oftast 177 6. Frågan är inte tillämplig 275 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 BESTÄMMA HELGSYSSLA 14 Loc 64 width 1 MD=0 14a (GIFT/SAMMANBOENDE) När Du och Din make/maka/sambo beslutar om följande saker, vem är det som till slut bestämmer vad ni ska göra tillsammans på helgen? 64 1. Oftast jag 47 2. Oftast min make/maka/sambo 283 3. Ibland jag, ibland min make/maka/sambo 415 4. Vi bestämmer gemensamt 3 5. Någon annan bestämmer oftast 268 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 BESTÄMMA STÖRRE INKÖP 14 Loc 65 width 1 MD=0 14b (GIFT/SAMMANBOENDE) När Du och Din make/maka/sambo beslutar om följande saker, vem är det som till slut bestämmer om inköp av större saker till hemmet? 65 1. Oftast jag 63 2. Oftast min make/maka/sambo 138 3. Ibland jag, ibland min make/maka/sambo 538 4. Vi bestämmer gemensamt 0 5. Någon annan bestämmer oftast 276 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 HÖGST INKOMST I FAM 15 Loc 66 width 1 MD=0 15 (GIFT/SAMMANBOENDE) Om Du räknar alla inkomster som Du och Din make/maka/sambo har, vem av er har högst inkomst? 28 1. Min make/maka/sambo har ingen inkomst 96 2. Jag har mycket högre inkomst 206 3. Jag har högre inkomst 139 4. Vi har ungefär lika stora inkomster 219 5. Min make/maka/sambo har högre inkomst 97 6. Min make/maka/sambo har mycket högre inkomst 8 7. Jag har ingen inkomst 13 8. Vet ej 274 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 STRESS JOBB HEMMA 16 Loc 67 width 1 MD=9 16 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 16a Det finns så mycket att göra hemma att tiden ofta inte räcker till för att jag skall få allt gjort. 132 1. Instämmer starkt 302 2. Instämmer 308 3. Varken instämmer eller tar avstånd 230 4. Tar avstånd 54 5. Tar starkt avstånd 14 8. Vet ej 40 9. Uppgift saknas
VAR 52 STRESS SÄLLAN HEMMA 16 Loc 68 width 1 MD=9 16b Min tillvaro hemma är sällan stressig. <Se F.16 för fullständig frågetext> 75 1. Instämmer starkt 493 2. Instämmer 254 3. Varken instämmer eller tar avstånd 172 4. Tar avstånd 40 5. Tar starkt avstånd 10 8. Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 53 STRESS PÅ JOBBET 16 Loc 69 width 1 MD=9 16c Det finns så mycket att göra på jobbet att tiden ofta inte räcker till för att jag skall få allt gjort. <Se F.16 för fullständig frågetext> 143 1. Instämmer starkt 284 2. Instämmer 290 3. Varken instämmer eller tar avstånd 166 4. Tar avstånd 36 5. Tar starkt avstånd 82 8. Vet ej 79 9. Uppgift saknas
VAR 54 STRESS SÄLLAN JOBBET 16 Loc 70 width 1 MD=9 16d Mitt jobb är sällan stressigt. <Se F.16 för fullständig frågetext> 15 1. Instämmer starkt 185 2. Instämmer 232 3. Varken instämmer eller tar avstånd 345 4. Tar avstånd 161 5. Tar starkt avstånd 66 8. Vet ej 76 9. Uppgift saknas
VAR 55 TRÖTT EFTER JOBBET 17 Loc 71 width 1 MD=9 17 Hur ofta har Du varit med om följande under de SENASTE TRE MÅNADERNA? 17a Jag har kommit hem från jobbet alltför trött för att orka med det hushållsarbete som behöver göras. 163 1. Flera gånger i veckan 216 2. Flera gånger i månaden 331 3. En eller ett par gånger 112 4. Aldrig 196 5. Frågan är inte tillämplig/Har inget arbete 62 9. Uppgift saknas
VAR 56 SVÅRT HINNA FAMILJEN 17 Loc 72 width 1 MD=9 17b <Senaste tre månaderna> Det har varit svårt för mig att uppfylla mina familjeförpliktelser på grund av den tid jag lägger ner på mitt jobb. <Se F.17 för fullständig frågetext> 57 1. Flera gånger i veckan 159 2. Flera gånger i månaden 276 3. En eller ett par gånger 306 4. Aldrig 206 5. Frågan är inte tillämplig/Har inget arbete 76 9. Uppgift saknas
VAR 57 HHARB TRÖTT PÅ JOBBET 17 Loc 73 width 1 MD=9 17c <Senaste tre månaderna> Jag har kommit till jobbet alltför trött för att fungera bra på grund av det hushållsarbete jag gjort. <Se F.17 för fullständig frågetext> 9 1. Flera gånger i veckan 25 2. Flera gånger i månaden 168 3. En eller ett par gånger 614 4. Aldrig 192 5. Frågan är inte tillämplig/Har inget arbete 72 9. Uppgift saknas
VAR 58 SVÅRT KONCENTR JOBBET 17 Loc 74 width 1 MD=9 17d <Senaste tre månaderna> Jag har haft svårt att koncentrera mig på jobbet på grund av mina familjeförpliktelser. <Se F.17 för fullständig frågetext> 13 1. Flera gånger i veckan 31 2. Flera gånger i månaden 240 3. En eller ett par gånger 520 4. Aldrig 205 5. Frågan är inte tillämplig/Har inget arbete 71 9. Uppgift saknas
VAR 59 LYCKLIG MED LIVET 18 Loc 75 width 1 MD=9 18 Om Du betraktar Ditt liv i största allmänhet, hur lycklig eller olycklig skulle Du säga att Du på det hela taget är? 82 1. Fullständigt lycklig 335 2. Mycket lycklig 438 3. Ganska lycklig 168 4. Varken lycklig eller olycklig 23 5. Ganska olycklig 8 6. Mycket olycklig 3 7. Fullständigt olycklig 13 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 60 NÖJD MED JOBBET 19 Loc 76 width 1 MD=9 19 Hur nöjd är Du på det hela taget med Ditt (huvudsakliga) jobb? 91 1. Helt nöjd 276 2. Mycket nöjd 367 3. Ganska nöjd 117 4. Varken nöjd eller missnöjd 46 5. Ganska missnöjd 18 6. Mycket missnöjd 7 7. Helt missnöjd 88 8. Vet ej 70 9. Uppgift saknas
VAR 61 NÖJD MED FAMILJELIV 20 Loc 77 width 1 MD=9 20 Hur nöjd är Du på det hela taget med Ditt familjeliv? 216 1. Helt nöjd 369 2. Mycket nöjd 287 3. Ganska nöjd 114 4. Varken nöjd eller missnöjd 34 5. Ganska missnöjd 7 6. Mycket missnöjd 7 7. Helt missnöjd 19 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 62 UPPVÄXT ARBETANDE MOR 21 Loc 78 width 1 MD=9 21 Arbetade Din mamma utanför hemmet minst ett år under Din barndomstid (d v s innan Du fyllde 14 år)? 557 1. Ja 496 5. Nej 15 7. Växte inte upp med min mamma 12 9. Uppgift saknas
VAR 63 YRKESARB INNAN BARN 23 Loc 79 width 1 MD=0 Var vänlig besvara fråga 22 och 23 om Du har eller har haft barn - om Du aldrig haft barn gå till FRÅGA 24. 22a (HAR/HAR HAFT BARN) Yrkesarbetade Du heltid eller deltid eller inte alls efter det att Du gifte Dig och innan Du hade barn? 611 1. Arbetade heltid 61 2. Arbetade deltid 23 3. Arbetade inte alls 100 4. Gäller inte 285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 YRKESARB FÖRSKOLEBARN 22 Loc 80 width 1 MD=0 22b (HAR/HAR HAFT BARN) Yrkesarbetade Du heltid eller deltid eller inte alls när Du hade barn som ännu inte börjat skolan? 392 1. Arbetade heltid 241 2. Arbetade deltid 114 3. Arbetade inte alls 41 4. Gäller inte 292 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 YRKESARB SKOLBARN 22 Loc 81 width 1 MD=0 22c (HAR/HAR HAFT BARN) Yrkesarbetade Du heltid eller deltid eller inte alls efter att yngsta barnet börjat skolan? 407 1. Arbetade heltid 209 2. Arbetade deltid 30 3. Arbetade inte alls 133 4. Gäller inte 301 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 YRKESARB BARN FLYTTAT 22 Loc 82 width 1 MD=0 22d (HAR/HAR HAFT BARN) Yrkesarbetade Du heltid eller deltid eller inte alls när barnen flyttat hemifrån? 372 1. Arbetade heltid 70 2. Arbetade deltid 12 3. Arbetade inte alls 317 4. Gäller inte 309 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 PA YRKARB INNAN BARN 23 Loc 83 width 1 MD=0 23a (HAR/HAR HAFT BARN) Din make/maka/sambo vid den här tiden, yrkesarbetade han/hon heltid, deltid eller inte alls efter det ni gift er och innan ni hade barn? 574 1. Arbetade heltid 58 2. Arbetade deltid 36 3. Arbetade inte alls 114 4. Gäller inte 298 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 PA YRKARB FÖRSKOLBARN 23 Loc 84 width 1 MD=0 23b (HAR/HAR HAFT BARN) Din make/maka/sambo vid den här tiden, yrkesarbetade han/hon heltid, deltid eller inte alls när ni hade barn som ännu inte börjat skolan? 438 1. Arbetade heltid 169 2. Arbetade deltid 108 3. Arbetade inte alls 63 4. Gäller inte 302 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 PA YRKARB SKOLBARN 23 Loc 85 width 1 MD=0 23c (HAR/HAR HAFT BARN) Din make/maka/sambo vid den här tiden, yrkesarbetade han/hon heltid, deltid eller inte alls efter att yngsta barnet börjat skolan? 403 1. Arbetade heltid 164 2. Arbetade deltid 45 3. Arbetade inte alls 163 4. Gäller inte 305 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 PA YRKARB BARN FLYTTA 23 Loc 86 width 1 MD=0 23d (HAR/HAR HAFT BARN) Din make/maka/sambo vid den här tiden, yrkesarbetade han/hon heltid, deltid eller inte alls när barnen flyttat hemifrån? 326 1. Arbetade heltid 76 2. Arbetade deltid 19 3. Arbetade inte alls 339 4. Gäller inte 320 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 FÖRVÄRVSARB KV U BARN 24 Loc 87 width 1 MD=9 24 Tycker Du att kvinnor borde arbeta heltid, deltid eller inte alls, när de är sammanboende men ännu inte har barn? 885 1. Arbeta heltid 56 2. Arbeta deltid 1 3. Inte arbeta alls 79 8. Vet ej 59 9. Uppgift saknas
VAR 72 ARBETSMARKNADSGRUPP 25 Loc 88 width 2 MD=99 SÅ KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM VAD DU ARBETAR MED. 25 Vilken av följande grupper tillhör Du? 561 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar/vecka) 154 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 18 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 2 04. Medhjälpande familjemedlem 31 05. Arbetslös 5 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 83 07. Studerande 148 08. Ålderspensionär 5 09. Hemarbetande 49 10. Förtidspensionär 3 11. Gör värnplikten 17 12. Föräldraledig 4 99. Uppgift saknas
VAR 73 ARBETSTID 26 Loc 90 width 2 MD=90 or GE 99 Du som aldrig förvärvsarbetet gå till fråga 32! 26 Vilken är Din normala veckoarbetstid? 14 00. 0 timmar/vecka 02. 2 timmar/vecka . . 80. 80 timmar/vecka 32 90. Frågan ej tillämplig 213 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 Frek: 14 1 1 2 3 6 1 6 1 2 2 4 1 Kod: 17 20 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 1 30 2 2 7 11 5 7 3 56 1 25 4 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 8 31 11 14 31 7 375 2 19 11 3 43 3 Kod: 47 48 49 50 52 55 56 60 64 65 70 75 80 Frek: 3 8 2 37 1 4 1 15 1 2 2 2 1 Kod: 90 99 Frek: 32 213
VAR 74 SEI 27 Loc 92 width 2 MD=99 27 (FÖRVÄRVSARBETAR/FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 67 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 159 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 80 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 65 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 52 33. Lägre tjänstemän I 79 36. Lägre tjänstemän II 205 46. Tjänstemän på mellannivå 122 56. Högre tjänstemän 20 57. Ledande befattningar 1 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 99 79. Företagare 1 89. Lantbrukare 130 99. Uppgift saknas
VAR 75 YRKE SSYK POS 1 28 Loc 94 width 2 MD=99 28 Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 28(1) SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 119 01. Ledningsarbete 172 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 164 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 90 04. Kontors- och kundservicearbete 149 05. Service-, omsorgs och försäljningsarbete 15 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 81 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 78 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 33 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 179 99. Uppgift saknas
VAR 76 YRKE SSYK POS 1-2 28 Loc 96 width 2 MD=99 28(2) SSYK-kod position 1-2 <Se F.28 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 11. Politiskt arbete m.m. 33 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 79 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 44 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 17 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 52 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 59 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 48 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 28 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 27 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 61 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 71 41. Kontorsarbete m.m. 19 42. Kundservicearbete 109 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 40 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 15 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 46 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 30 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 4 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 1 74. Annat hantverksarbete 8 81. Processoperatörsarbete 56 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 14 83. Transport- och maskinförararbete 28 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 5 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 179 99. Uppgift saknas
VAR 77 YRKE SSYK POS 1-3 28 Loc 98 width 3 MD=999 38(3) Yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.28 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 111. Högre ämbetsmän och politiker 3 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 17 122. Drift- och verksamhetschefer 13 123. Chefer för särskilda funktioner 1 130. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 78 131. Chefer för mindre företag och enheter 1 210. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 2 211. Fysiker, kemister m.fl. 15 213. Dataspecialister 26 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 11 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 6 223. Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens 3 230. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 7 231. Universitets- och högskolelärare 16 232. Gymnasielärare m.fl. 16 233. Grundskollärare 7 234. Speciallärare 3 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 23 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 1 242. Jurister 5 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 1 244. Samhälls- och språkvetare 13 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 1 246. Präster 6 247. Administratörer i offentlig förvaltning 2 248. Administratörer i intresseorganisationer 7 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 1 310. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 39 311. Ingenjörer och tekniker 6 312. Datatekniker och dataoperatörer 2 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 2 321. Lantmästare, skogsmästare 7 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 18 323. Sjuksköterskor 1 324. Biomedicinska analytiker 26 331. Förskollärare och fritidspedagoger 1 332. Andra lärare och instruktörer 36 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 342. Agenter, förmedlare m.fl. 11 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 4 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 3 345. Poliser 4 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 2 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 20 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 9 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 8 413. Lager- och transportassistenter 1 414. Biblioteksassistenter m.fl. 8 415. Brevbärare m.fl. 25 419. Övrig kontorspersonal 7 421. Kassapersonal m.fl. 12 422. Kundinformatörer 1 511. Resevärdar m.fl. 13 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 86 513. Vård- och omsorgspersonal 6 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 3 515. Säkerhetspersonal 40 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 5 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 2 612. Djuruppfödare och djurskötare 5 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 3 614. Skogsbrukare 24 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 20 713. Byggnadshantverkare 2 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 8 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 6 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 9 723. Maskin- och motorreparatörer 7 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 730. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 3 734. Grafiker m.fl. 1 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 1 811. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 2 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 2 814. Processoperatörer , trä- och pappersindustri 3 816. Driftmaskinister m.fl. 11 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 3 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 3 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 3 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 5 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 4 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 8 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 16 828. Montörer 3 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 12 832. Fordonsförare 2 833. Maskinförare 1 910. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 12 912. Städare m.fl. 8 913. Köks- och restaurangbiträden 5 914. Tidningsdistributörer, vaktmäster m.fl. 1 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 919. Övriga servicearbetare 1 931. Grovarbetare inom bygg och anläggning 2 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 2 933. Godshanterare och expressbud 179 999. Uppgift saknas
VAR 78 YRKE SSYK POS 1-4 28 Loc 101 width 4 MD=9999 28(4) Yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.28 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 7 1110. Högre ämbetsmän och politiker 3 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 1 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 1 1225. Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 4 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 7 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 2 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 1 1229. Övriga drift- och verksamhetschefer 3 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 5 1233. Försäljnings- och marknadschefer 2 1235. Inköps- och distributionschefer 1 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 2 1239. Övriga chefer inom specialområden 1 1300. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 13 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 4 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 11 1313. Chefer för mindre byggföretag 23 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 2 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 2 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 23 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2100. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 1 2113. Kemister 1 2114. Geologer, geofysiker m.fl. 12 2131. Systemerare och programmerare 3 2139. Övriga dataspecialister 1 2140. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1 2141. Arkitekter och stadsplanerare 5 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 8 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 4 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 3 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2148. Lantmätare 3 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 8 2221. Läkare 2 2222. Tandläkare 1 2229. Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 2 2231. Barnmorskor 1 2234. Barnsjuksköterskor 2 2235. Distriktssköterskor 1 2236. Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 3 2300. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 7 2310. Universitets- och högskollärare 11 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 4 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 1 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 16 2330. Grundskollärare 7 2340. Speciallärare 3 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 6 2411. Revisorer m.fl. 8 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 5 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2414. Organisationsutvecklare 2 2419. Övriga företagsekonomer 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 4 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 1 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 9 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 2 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 2 2456. Formgivare 1 2460. Präster 6 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 2 2480. Administratörer i intresseorganisationer 2 2491. Psykologer m.fl. 5 2492. Socialsekreterare och kuratorer 1 3100. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 1 3110. Ingenjörer och tekniker 4 3111. Laboratorieingenjörer 6 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 7 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 13 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 4 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 2 3118. Kartingenjörer m.fl. 1 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 6 3121. Datatekniker 1 3151. Byggnads- och brandinspektörer 1 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3211. Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 1 3221. Arbetsterapeuter 2 3224. Optiker 1 3225. Tandhygienister 1 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3228. Receptarier 1 3229. Övriga terapeuter 2 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 1 3232. Operationssjuksköterskor 1 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 1 3235. Röntgensjuksköterskor 13 3239. Övriga sjuksköterskor 1 3240. Biomedicinska analytiker 26 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 1 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 3 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 13 3415. Företagssäljare 5 3416. Inköpare 1 3417. Värderare och auktionister 13 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 1 3422. Speditörer 3 3431. Administrativa assistenter 1 3432. Boutredare 7 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3441. Tulltjänstemän 1 3442. Taxeringstjänstemän 2 3443. Socialförsäkringstjänstemän 3 3450. Poliser 4 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 2 3475. Cirkus- och variteartister m.fl. 1 4111. Dataregistrerare 19 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 9 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 8 4131. Lagerassistenter m.fl. 1 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 8 4150. Brevbärare m.fl. 25 4190. Övrig kontorspersonal 2 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2 4212. Bank- och postkassörer 1 4213. Croupierer m.fl. 2 4215. Inkasserare m.fl. 7 4222. Receptionister m.fl. 5 4223. Telefonister 1 5111. Flygvärdinnor m.fl. 1 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 8 5122. Kockar och kokerskor 4 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 14 5131. Barnskötare m.fl. 37 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 27 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 5 5134. Skötare och vårdare 3 5135. Tandsköterskor 5 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5149. Övrig servicepersonal, personliga tjänster 1 5151. Brandmän 1 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 9 5221. Försäljare, dagligvaror 29 5222. Försäljare, fackhandel 1 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 1 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 2 6112. Trädgårdsodlare 3 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 2 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 5 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 3 6140. Skogsbrukare 13 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 5 7124. Anläggningsarbetare 6 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 4 7135. VVS-montörer 5 7136. Installationselektriker 10 7137. Fastighetsskötare 1 7139. Övriga byggnadshantverkare 2 7141. Målare 6 7212. Svetsare och gasskärare 2 7213. Tunnplåtslagare 2 7222. Verktygsmakare m.fl. 1 7223. Verktygsuppsättare 3 7224. Slipare m.fl. 9 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 3 7241. Elmontörer och elreparatörer 2 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2 7243. Distributionselektriker 1 7300. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 3 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 1 7412. Bagare och konditorer 1 8112. Brunnsborrare m.fl. 1 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 1 8122. Valsverksoperatörer 1 8141. Sågverksoperatörer 1 8144. Processoperatörer, papper 3 8160. Driftmaskinister m.fl. 9 8211. Verktygsmaskinoperatörer 2 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 1 8222. Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri 1 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8229. Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 2 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 1 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 3 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 2 8252. Maskinoperatörer, bokbinderi 1 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 4 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 1 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 2 8275. Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning 2 8278. Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 1 8279. Maskinoperatörer, tobaksindustri 6 8281. Fordonsmontörer m.fl. 10 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 3 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 3 8321. Bil- och taxiförare 3 8322. Buss- och spårvagnsförare 6 8323. Lastbils- och långtradarförare 1 8333. Kranförare m.fl. 1 8334. Truckförare 1 9100. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 12 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 8 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 3 9142. Vaktmästare m.fl. 1 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 9190. Övriga servicearbetare 1 9310. Grovarbetare inom bygg och anläggning 2 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 2 9330. Godshanterare och expressbud 179 9999. Uppgift saknas
VAR 79 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 29 Loc 105 width 1 MD=0 29 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Är Du företagare eller anställd? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 55 1. Egen företagare utan anställda 45 2. Egen företagare med anställda 819 3. Anställd 1 4. Har aldrig förvärvsarbetat 160 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 ANTAL ANSTÄLLDA 29 Loc 106 width 2 MD= 0 29(1) (EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? <Se F.29 för fullständig frågetext> 01. 1 anställd . . 60. 60 anställda 1036 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 18 Frek: 13 8 3 4 2 2 2 2 5 1 1 Kod: 60 0 Frek: 1 1036
VAR 81 ARBETSLEDARE 30 Loc 108 width 1 MD=0 30 Har Du någon arbetsledande funktion? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete. 354 1. Ja 590 5. Nej 2 7. Har aldrig förvärvsarbetat 134 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 OFF/PRIV TJÄNST 31 Loc 109 width 1 MD=0 31 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 369 1. Arbetar i offentlig tjänst 90 2. Arbetar i statligt företag 464 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 8 4. Har aldrig förvärvsarbetat 149 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 FACKLIG ORGANISATION 32 Loc 110 width 1 MD=9 32 Är Du medlem i någon facklig organisation? 279 1. Ja, ett LO-förbund 145 2. Ja, ett TCO-förbund 92 3. Ja, ett SACO-förbund 215 4. Ja, annan facklig organisation 302 5. Nej 47 9. Uppgift saknas
VAR 84 UTBILDNING 33 Loc 111 width 2 MD=99 33 Vilken är Din högsta utbildning? 207 01. Folkskola eller grundskola 127 02. 2-årig gymnasielinje 42 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 84 04. Yrkesskola 28 05. Folkhögskola 51 06. Realskola 120 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 25 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 40 09. Studentexamen 89 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 245 11. Examen från universitet eller högskola 22 99. Uppgift saknas
VAR 85 UTBILDNINGENS LÄNGD 34 Loc 113 width 2 MD=99 34 Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium! 3 00. Ingen utbildning 01. 1 år . . 25. 25 år 82 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 3 2 11 6 6 6 26 65 41 44 68 118 182 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 98 72 67 70 49 34 8 9 4 1 3 2 3 Kod: 99 Frek: 82
VAR 86 MÅNADSINKOMST 35 Loc 115 width 3 MD=999 35 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 40 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor/månad . . 260. 260 000 kronor/månad 121 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 40 1 10 7 16 13 3 12 21 15 38 32 39 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 21 47 53 48 73 59 49 81 29 27 29 25 36 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 13 15 9 4 21 3 5 5 1 13 5 3 1 Kod: 40 41 42 45 46 50 52 53 54 60 67 70 80 Frek: 7 1 1 7 1 2 2 1 1 3 1 1 1 Kod: 85 99 110 131 149 180 260 999 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 121
VAR 87 CIVILSTÅND 36 Loc 118 width 1 MD=9 36 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 532 1. Gift 256 2. Sammanboende 50 3. Frånskild 33 4. Änka/änkling 193 5. Ensamstående 16 9. Uppgift saknas
VAR 88 PARTNER ARBMARKNGRUPP 37 Loc 119 width 2 MD= 0 37 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? 432 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar/vecka) 104 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 9 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 2 04. Medhjälpande familjemedlem 21 05. Arbetslös 7 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 31 07. Studerande 121 08. Ålderspensionär 3 09. Hemarbetande 39 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 15 12. Föräldraledig 296 00. Frågan ej tillämplig
VAR 89 PARTNER ARBETSTID 38 Loc 121 width 2 MD= 0 or GE 99 Om din make/maka/sambo aldrig förvärvsarbetat gå till fråga 42! 38 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid? 05. 5 timmar/vecka . . 80. 80 timmar/vecka 301 00. Frågan ej tillämplig 162 99. Uppgift saknas Kod: 5 6 7 8 9 10 12 13 15 20 22 23 24 Frek: 1 1 1 5 1 4 2 1 2 18 1 1 1 Kod: 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 10 2 7 1 40 2 11 1 2 30 8 10 23 Kod: 39 40 41 42 44 45 46 47 48 50 55 57 58 Frek: 5 335 1 9 2 26 1 2 6 27 3 1 1 Kod: 60 64 66 70 77 80 0 99 Frek: 7 1 1 1 1 1 301 162
VAR 90 PARTNER SEI 39 Loc 123 width 2 MD= 0 or GE 99 39 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 38 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 114 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 60 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 47 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 27 33. Lägre tjänstemän I 69 36. Lägre tjänstemän II 158 46. Tjänstemän på mellannivå 95 56. Högre tjänstemän 26 57. Ledande befattningar 1 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 72 79. Företagare 273 00. Frågan ej tillämplig 100 99. Uppgift saknas
VAR 91 PAR YRKE SSYK POS 1 40 Loc 125 width 2 MD=90 or GE 99 40 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad slags produktion/verksamhet finns det på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? 40(1) Partners yrke, SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 95 01. Ledningsarbete 117 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 131 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 62 04. Kontors- och kundservicearbete 108 05. Service-, omsorgs och försäljningsarbete 7 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 61 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 50 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 23 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 271 90. Frågan ej tillämplig 155 99. Uppgift saknas
VAR 92 PAR YRKE SSYK POS 1-2 40 Loc 127 width 2 MD=90 or GE 99 40(2) Yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.40 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 4 11. Politiskt arbete m.m. 27 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 64 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 24 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 15 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 36 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 42 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 39 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 18 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 18 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 56 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 50 41. Kontorsarbete m.m. 12 42. Kundservicearbete 73 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 35 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 7 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 33 71. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 19 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 1 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 8 74. Annat hantverksarbete 7 81. Processoperatörsarbete 28 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 15 83. Transport- och maskinförararbete 20 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 271 90. Frågan ej tillämplig 155 99. Uppgift saknas
VAR 93 PAR YRKE SSYK POS 1-3 40 Loc 129 width 3 MD=990 or GE 999 40(3) Partners yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.40 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 4 111. Högre ämbetsmän och politiker 4 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 8 122. Drift- och verksamhetschefer 15 123. Chefer för särskilda funktioner 64 131. Chefer för mindre företag och enheter 1 211. Fysiker, kemister m.fl. 12 213. Dataspecialister 11 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 2 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 8 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 5 223. Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens 1 230. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 3 231. Universitets- och högskolelärare 7 232. Gymnasielärare m.fl. 20 233. Grundskollärare 4 234. Speciallärare 1 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 13 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 3 242. Jurister 3 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 2 244. Samhälls- och språkvetare 7 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 1 246. Präster 2 247. Administratörer i offentlig förvaltning 11 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 1 310. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 23 311. Ingenjörer och tekniker 10 312. Datatekniker och dataoperatörer 1 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 1 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 3 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 1 321. Lantmästare, skogsmästare 6 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 10 323. Sjuksköterskor 1 324. Biomedicinska analytiker 17 331. Förskollärare och fritidspedagoger 1 332. Andra lärare och instruktörer 2 340. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 34 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 4 342. Agenter, förmedlare m.fl. 3 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 4 345. Poliser 7 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 2 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 410. Kontorsarbete m.m. 10 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 6 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 10 413. Lager- och transportassistenter 2 414. Biblioteksassistenter m.fl. 6 415. Brevbärare m.fl. 15 419. Övrig kontorspersonal 7 421. Kassapersonal m.fl. 5 422. Kundinformatörer 1 511. Resevärdar m.fl. 12 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 56 513. Vård- och omsorgspersonal 3 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 1 515. Säkerhetspersonal 35 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 1 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 2 612. Djuruppfödare och djurskötare 1 613. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 2 614. Skogsbrukare 1 615. Fiskare och jägare 2 711. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 8 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 18 713. Byggnadshantverkare 5 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 4 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 1 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 7 723. Maskin- och motorreparatörer 7 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 731. Finmekaniker m.fl. 6 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 2 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 1 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 3 814. Processoperatörer , trä- och pappersindustri 1 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 816. Driftmaskinister m.fl. 8 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 2 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 1 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 1 824. Maskinoperatörer, trävaruindustri 3 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 2 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 2 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 9 828. Montörer 2 831. Lokförare m.fl. 6 832. Fordonsförare 7 833. Maskinförare 11 912. Städare m.fl. 6 913. Köks- och restaurangbiträden 2 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 919. Övriga servicearbetare 1 932. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 2 933. Godshanterare och expressbud 271 990. Frågan ej tillämplig 155 999. Uppgift saknas
VAR 94 PAR YRKE SSYK POS 1-4 40 Loc 132 width 4 MD= 0 or GE 9999 40(4) Partners yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.40 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" 4 1110. Högre ämbetsmän och politiker 4 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 2 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 2 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 2 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 2 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 4 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 1 1232. Personalchefer 6 1233. Försäljnings- och marknadschefer 2 1236. IT-chefer 1 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1239. Övriga chefer inom specialområden 14 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 4 1313. Chefer för mindre byggföretag 21 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 3 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 2 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 2 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 2 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 14 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2113. Kemister 9 2131. Systemerare och programmerare 3 2139. Övriga dataspecialister 1 2140. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1 2141. Arkitekter och stadsplanerare 4 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 1 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 1 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 2 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 2 2211. Biologer 3 2221. Läkare 4 2222. Tandläkare 1 2225. Logopeder 3 2231. Barnmorskor 1 2233. Akutsjuksköterskor m.fl. 1 2235. Distriktssköterskor 1 2300. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 3 2310. Universitets- och högskollärare 6 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 1 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 20 2330. Grundskollärare 4 2340. Speciallärare 1 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 1 2411. Revisorer m.fl. 1 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 2 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2414. Organisationsutvecklare 7 2419. Övriga företagsekonomer 1 2421. Advokater och åklagare 2 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 2 2432. Bibliotekarier m.fl. 2 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 6 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2456. Formgivare 1 2460. Präster 2 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 3 2491. Psykologer m.fl. 8 2492. Socialsekreterare och kuratorer 1 3100. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 3 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 3 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 10 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 3 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 1 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 2 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 7 3121. Datatekniker 3 3122. Dataoperatörer 1 3131. Fotografer 1 3142. Fartygsbefäl m.fl. 3 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3211. Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 2 3221. Arbetsterapeuter 1 3225. Tandhygienister 2 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3228. Receptarier 1 3232. Operationssjuksköterskor 9 3239. Övriga sjuksköterskor 1 3240. Biomedicinska analytiker 17 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 1 3320. Andra lärare och instruktörer 2 3400. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 1 3411. Värdepappersmäklare 4 3412. Försäkringsrepresentanter 3 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 13 3415. Företagssäljare 3 3416. Inköpare 7 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 3 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2 3422. Speditörer 2 3429. Övriga agenter m.fl. 1 3431. Administrativa assistenter 2 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 4 3450. Poliser 5 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 2 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3475. Cirkus- och variteartister m.fl. 1 4100. Kontorsarbete m.m. 10 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 6 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 7 4131. Lagerassistenter m.fl. 3 4132. Transportassistenter 2 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 6 4150. Brevbärare m.fl. 15 4190. Övrig kontorspersonal 2 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 4 4212. Bank- och postkassörer 1 4215. Inkasserare m.fl. 3 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 1 4222. Receptionister m.fl. 1 4223. Telefonister 1 5112. Tågmästare m.fl. 1 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 6 5122. Kockar och kokerskor 5 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 12 5131. Barnskötare m.fl. 23 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 19 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 1 5134. Skötare och vårdare 1 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 3 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5153. Kriminalvårdare 6 5221. Försäljare, dagligvaror 27 5222. Försäljare, fackhandel 2 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 1 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 1 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 1 6122. Fjäderfäuppfödare 1 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 2 6140. Skogsbrukare 1 6150. Fiskare och jägare 2 7112. Stenhuggare m.fl. 1 7121. Murare m.fl. 6 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 1 7124. Anläggningsarbetare 2 7132. Golvläggare 1 7133. Isoleringsmontörer 1 7134. Glasmästare 2 7135. VVS-montörer 3 7136. Installationselektriker 9 7137. Fastighetsskötare 4 7141. Målare 1 7143. Skorstensfejare och saneringsarbete 2 7212. Svetsare och gasskärare 1 7213. Tunnplåtslagare 1 7216. Dykare 1 7223. Verktygsuppsättare 4 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 3 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 1 7241. Elmontörer och elreparatörer 4 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2 7243. Distributionselektriker 1 7313. Guld- och silversmeder 2 7411. Slaktare, styckare m.fl. 3 7412. Bagare och konditorer 1 7413. Provsmakare och kvalitetsbedömare 1 7434. Sömmare 1 7435. Tapetserare 1 8122. Valsverksoperatörer 3 8144. Processoperatörer, papper 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 8160. Driftmaskinister m.fl. 8 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8222. Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri 1 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 1 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 1 8263. Symaskinoperatörer 1 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8278. Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 5 8281. Fordonsmontörer m.fl. 3 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8284. Montörer, träprodukter m.m. 2 8311. Lokförare 1 8322. Buss- och spårvagnsförare 5 8323. Lastbils- och långtradarförare 2 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 5 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 11 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 6 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 9190. Övriga servicearbetare 1 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 2 9330. Godshanterare och expressbud 271 0000. Frågan ej tillämplig 155 9999. Uppgift saknas
VAR 95 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 41 Loc 136 width 1 MD=0 41 (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 41 1. Egen företagare utan anställda 36 2. Egen företagare med anställda 639 3. Anställd 1 4. Har aldrig förvärvsarbetat 363 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 41 Loc 137 width 2 MD= 0 41(1) (MAKE/MAKA/SAMBO EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? <Se F.41 för fullständig frågetext> 01. En anställd . . 70. 70 anställda 1048 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 7 12 20 25 27 70 Frek: 5 8 6 2 4 2 1 1 1 1 1 Kod: 0 Frek: 1048
VAR 97 PARTNER UTBILDNING 42 Loc 139 width 2 MD= 0 42 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken är hans/hennes högsta utbildning? 182 01. Folkskola eller grundskola 89 02. 2-årig gymnasielinje 22 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 54 04. Yrkesskola 24 05. Folkhögskola 34 06. Realskola 91 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 8 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 40 09. Studentexamen 65 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 170 11. Examen från universitet eller högskola 301 00. Frågan ej tillämplig
VAR 98 HUSHÅLLETS INKOMST 43 Loc 141 width 3 MD=999 43 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 19 000. Ingen inkomst 002. 2 000 kronor/månad . . 400. 400 000 kronor/månad 144 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 19 1 2 2 3 3 3 10 7 20 7 19 8 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 9 24 20 22 24 15 40 12 18 24 17 30 12 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 13 19 14 49 7 21 22 15 44 32 18 21 13 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 54 7 18 13 5 26 4 5 6 2 33 3 7 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 69 Frek: 2 2 13 1 4 2 3 22 1 3 1 6 2 Kod: 70 73 75 78 80 85 88 90 92 96 100 110 170 Frek: 4 1 5 2 2 1 2 4 1 1 2 1 1 Kod: 173 200 400 999 Frek: 1 2 2 144
VAR 99 HUSHÅLLETS STORLEK 44 Loc 144 width 1 MD=9 44 Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!) 183 1. 1 person 438 2. 2 personer 145 3. 3 personer 204 4. 4 personer 63 5. 5 personer 19 6. 6 personer 5 7. 7 personer 1 8. 8 personer 22 9. Uppgift saknas
VAR 100 ANTAL SKOLBARN I HH 45 Loc 145 width 1 MD=9 45 Hur många personer i Ditt hushåll är mellan 7 och 17 år? 628 0. Ingen 145 1. 1 person 127 2. 2 personer 31 3. 3 personer 13 4. 4 personer 2 5. 5 personer 1 6. 6 personer 133 9. Uppgift saknas
VAR 101 ANTAL FÖRSKOLEBARN HH 46 Loc 146 width 1 MD=9 46 Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år? 767 0. Ingen 96 1. 1 person 54 2. 2 personer 8 3. 3 personer 1 6. 6 personer 154 9. Uppgift saknas
VAR 102 PARTISYMPATI 47 Loc 147 width 2 MD=99 47 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? 49 01. Centerpartiet 48 02. Folkpartiet liberalerna 52 03. Kristdemokraterna 21 04. Miljöpartiet - de gröna 140 05. Moderata samlingspartiet 316 06. Socialdemokratiska arbetarpartiet 74 07. Vänsterpartiet 9 08. Annat parti 321 09. Sympatiserar inte med något parti 50 99. Uppgift saknas
VAR 103 RÖSTADE SENASTE VALET 48 Loc 149 width 1 MD=9 48 Röstade Du i senaste Riksdagsvalet? 847 1. Ja 215 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 104 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 49 Loc 150 width 1 MD=9 49 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 14 1. Underklassen 316 2. Arbetarklassen 524 3. Medelklassen 131 4. Övre medelklassen 6 5. Överklassen 72 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 105 PLAC SAMHÄLLSSKALA 50 Loc 151 width 2 MD=99 50 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner Du en skala från topp till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? 29 01. Toppen 30 02. 124 03. 212 04. 384 05. 112 06. 62 07. 37 08. 13 09. 15 10. Botten 62 99. Uppgift saknas
VAR 106 FÖRÄLDR SVENSKA MEDB 51 Loc 153 width 1 MD=9 51 Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 935 1. Ja, båda var svenska medborgare 27 2. Nej, en var utländsk medborgare 108 3. Nej, båda var utländska medborgare 10 9. Uppgift saknas
VAR 107 TILLHÖR KYRKA/FÖRSAML 52 Loc 154 width 1 MD=9 52 Tillhör Du själv någon kyrka eller församling? 860 1. Ja 189 5. Nej 31 9. Uppgift saknas
VAR 108 KYRKA EL FÖRSAMLING 53 Loc 155 width 1 MD=0 53 (TILLHÖR KYRKA ELLER FÖRSAMLING) Vilken kyrka eller församling är det? 812 1. Svenska kyrkan 10 2. Katolska kyrkan 27 3. Frikyrka 14 4. Annan kristen församling 8 5. Annan kyrka, religiös församling eller religion 12 8. Vet ej 197 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 GUDSTJÄNST/REL MÖTEN 54 Loc 156 width 1 MD=9 54 Hur ofta deltar Du i gudstjänster eller andra religiösa möten? 29 1. Minst en gång i veckan 36 2. Två till tre gånger i månaden 26 3. En gång i månaden 110 4. Flera gånger om året 495 5. Mindre ofta 311 6. Aldrig 21 8. Vet ej 52 9. Uppgift saknas