SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1998
            Kom-SOM-undersökningen
                Ale 1998
                SSD 0795

              Primärforskare
     Sören Holmberg,Lennart Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               November 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Under
  hösten 1998 genomförde SOM-institutet Kommunundersökningen
  1998 i kommunerna Ale och Tjörn samt i stadsdelen Frölunda i
  Göteborg.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SOM-institutet och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får Kom-SOM Ale 1998 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.
  

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive masskommunikations-
   forskningen, vilka båda hade ett särskilt intresse av
   att åstadkomma löpande undersökningar. En inbjudan till
   medverkan gick ut till samtliga forskningsprojekt
   inom institutionen, både masskommunikation och
   statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.
  
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

  

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Under hösten 1998 genomförde SOM-institutet, i samarbete med
  SCB, kommunundersökningen 1998 i kommunerna Ale och Tjörn samt
  i stadsdelen Frölunda i Göteborg. Kommunundersökningen är i
  huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Ett
  frågeformulär skickades ut till 1 200 av invånarna mellan 15
  0ch 80 år i respektive område. Med 15-åringar menas personer
  som senast årsskiftet före undersökningens genomförande fyllt
  15 år. Frågeformuläret är inte lika omfattande som för Riks-
  och Väst-SOM. Många frågor är dock gemensamma för såväl de
  olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och
  Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan
  de tre olika nivåerna.

  Svarsfrekvenserna i de olika undersökningarna var 1998:

              Ale    Frölunda   Tjörn

  Bruttourval      1200     1200    1200
  Naturligt bortfall   51      102     56
  Nettourval      1149     1098    1144
  Svarande        773      690     779
  Svarsandel       67%      63%     68%

  Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; sjuk,
  institutionell vård; bortrest under fältperioden, studier på
  annan ort, militärtjänstgöring; ej svensktalande, ej
  kommunicerbar; bosatt/studerar/arbetar utomlands;
  förståndshandikappad; avliden

  För ytterligare information se Kommunundersökningen 1998 Ale
  av Lennart Nilsson och Jonas Persson SOM-institutet,
  Göteborgs universitet

  

  

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (5) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (6) ......................

     (7) (8) (9)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabelnummer.
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0795 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Läser Göteborgs-Posten 6 Läser Arbetet/Nyheterna 7 Läser GT 8 Läser annan tidning 9 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 10 Läser Göta Älvdalssidan i Göteborgs-Posten 11 Läser Alekuriren 12 Lyssnat på P4/Radio Göteborg 13 Lyssnat på Närradion i Ale 14 Tittat på Västnytt i SVT2 15 Tittat på TV4 lokalt Göteborg 16 Tittat/lyssnat på annan radio-/TV-kanal 17 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 18 Tillförlitlig: Närradion i Ale 19 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 20 Tillförlitlig: TV4 lokalt Göteborg 21 Tillförlitlig: Alekuriren 22 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten/Göta Älvdalssidan 23 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 24 Tillförlitlig: GT 25 Politiskt intresse 26 Politiskt intresse Ale kommun 27 Demokratin i egen kommun 28 Egen kommun: Problem 1 29 Egen kommun: Problem 2 30 Egen kommun: Problem 3 31 Bästa parti - Vänsterpartiet 32 Bästa parti - Socialdemokraterna 33 Bästa parti - Centerpartiet 34 Bästa parti - Folkpartiet 35 Bästa parti - Moderaterna 36 Bästa parti - Kristdemokraterna 37 Bästa parti - Miljöpartiet 38 Bästa parti - Annat parti 39 Omdöme om kommunstyrelsen 40 Personlig bekant med kommunpolitiker i kommunen 41 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 42 Möjlighet att påverka barnomsorg 43 Möjlighet att påverka grundskola 44 Möjlighet att påverka gymnasieskola 45 Möjlighet att påverka äldreomsorg 46 Möjlighet att påverka fritid/kultur 47 Möjlighet att påverka planfrågor 48 Möjlighet att påverka socialtjänsten 49 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 50 Bra-dåligt: Förbättra den kommunala servicen 51 Bra-dåligt: Privatisera kommunal verksamhet 52 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 53 Bra-dåligt: Ökad satsning på friskolor 54 Bra-dåligt: Privatisering av äldreomsorgen 55 Bra-dåligt: Införa bilavgifter 56 Bra-dåligt: Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 57 Bra-dåligt: Minskade kommunala utgifter 58 Bra-dåligt: Höjd avgift för kommunens tjänster 59 Bra-dåligt: Samkörning av dataregister 60 Bra-dåligt: Kommunen ansvara för arbetslösheten 61 Bra-dåligt: Sänkta boendekostnader 62 Bra-dåligt: Fler företag till kommunen 63 Bra-dåligt: Kommunen stödja befintliga företag 64 Finansiering offentlig service: Barnomsorg 65 Finansiering offentlig service: Kollektivtrafik 66 Finansiering offentlig service: Äldreomsorg 67 Finansiering offentlig service: Fritid/kultur 68 Finansiering: Hälso- och sjukvård 69 Kontakt med kommunpolitiker 70 Påverkat kommunalt beslut 71 Påverkat kommunalt beslut - orsak 72 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med personal 73 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med tjänstemän 74 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med politiker 75 Sätt påverkat verksamhet - Arbete i politiskt parti 76 Sätt påverkat verksamhet - Arbete i aktionsgrupp 77 Sätt påverkat verksamhet - Arbete annan organisation 78 Sätt påverkat verksamhet - Deltog i demonstration 79 Sätt påverkat verksamhet - Annat sätt 80 Framgång i påverkan 81 Serviceutnyttjande: Barnonsorg alternativ form 82 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 83 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 84 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 85 Serviceutnyttjande: Kommunal vuxenutbildning 86 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 87 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 88 Serviceutnyttjande: Sjukhusvård 89 Serviceutnyttjande: Privatläkare 90 Serviceutnyttjande: Folktandvård 91 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 92 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 93 Serviceutnyttjande: Socialtjänst 94 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 95 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 96 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 97 Serviceutnyttjande: Isbana 98 Serviceutnyttjande: Simhall 99 Serviceutnyttjande: Bibliotek 100 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 101 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 102 Kommunens service: Barnomsorg alternativ form 103 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 104 Kommunens service: Kommunal grundskola 105 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 106 Kommunens service: Kommunal vuxenutbildning 107 Kommunens service: Barnavårdscentral 108 Kommunens service: Vårdcentral 109 Kommunens service: Sjukhusvård 110 Kommunens service: Privatläkare 111 Kommunens service: Folktandvård 112 Kommunens service: Privattandläkare 113 Kommunens service: Äldreomsorg 114 Kommunens service: Socialtjänst 115 Kommunens service: Färdtjänst 116 Kommunens service: Handikappomsorg 117 Kommunens service: Kollektivtrafik 118 Kommunens service: Isbana 119 Kommunens service: Simhall 120 Kommunens service: Bibliotek 121 Kommunens service: Kulturaktivitet 122 Kommunens service: Fritidsverksamhet 123 Kommunens service: Återvinningsplatser 124 Kommunens service: Bostadstillgång 125 Kommunens service: Gator och vägar 126 Kommunens service: Renhållning offentliga platser 127 Kommunens service: Möjlighet få jobb 128 Kommunens service: Kommunal information 129 Kommunens service: Turism 130 Viktigaste serviceområde satsa på 131 Viktigaste serviceområde minska på 132 Servicen i kommunen 133 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 134 Åta sig opolitiskt uppdrag knutet till barns skola/barnomsorg 135 Frivillig insats: Barnomsorg 136 Frivillig insats: Grundskola 137 Frivillig insats: Gymnasieskola 138 Frivillig insats: Äldreomsorg 139 Frivillig insats: Handikappomsorg 140 Frivillig insats: Socialtjänst 141 Frivillig insats: Fritidsverksamhet 142 Frivillig insats: Kulturverksamhet 143 Frivillig insats: Bibliotek 144 Frivillig insats: Mot våld och droger 145 Frivillig insats: Invandrares integration 146 Frivillig insats: Parkskötsel 147 Inställning till centrala nämnder 148 Åsikt kontakt med försäkringskassan 149 Åsikt kontakt med arbetsförmedlingen 150 Åsikt kontakt med lokala skattemyndigheten 151 Åsikt kontakt med bank 152 Åsikt kontakt med posten 153 Åsikt kontakt med länsstyrelsen 154 Åsikt kontakt med Ale kommun 155 Besökt kommunfullmäktiges sammanträde i Ale 156 Medlem i facklig organisation 157 Medlem i idrottsföreningen 158 Medlem i konsumentkooperativ 159 Medlem i hyresgästförening 160 Medlem i kulturförening 161 Medlem i politiskt parti 162 Medlem i motororganisation 163 Medlem i miljöorganisation 164 Medlem i pensionärsorganisation 165 Medlem i hembygdsförening 166 Medlem i humanitär hjälporganisation 167 Medlem i föräldraförening 168 Medlem i kvinnoorganisation 169 Medlem i lokal aktionsgrupp 170 Medlem i vägförening 171 Medlem i invandrarorganisation 172 Medlem i annan förening 173 Inställning till Boel Andersson 174 Inställning till Inga-Lill Andersson 175 Inställning till Rose-Marie Fihn 176 Inställning till Jarl Karlsson 177 Inställning till Leif Karlsson 178 Inställning till Kjell Klerfors 179 Inställning till Annika Nilsson 180 Inställning till Jan A Pressfeldt 181 Inställning till Elisabet Sahlen 182 Inställning till Roland Wall 183 Information kommun: Familj 184 Information kommun: Arbetskamrater 185 Information kommun: Radio/TV 186 Information kommun: Artiklar i dagspress 187 Information kommun: Annonser dagspress 188 Information kommun: Kommunalpolitiker/politiska partier 189 Information kommun: Kommunala tjänstemänverksamhetspersonal 190 Information kommun: Informationsmöten 191 Information kommun: Bibliotek 192 Information kommun: Fritids- eller intresseorganisationer 193 Information kommun: Kommunfullmäktiges sammanträden 194 Information kommun: Ortsutvecklingsgrupp 195 Information kommun: Annat sätt 196 Information kommun: Viktigaste sätt 197 Information förbättras 198 Kontakt kommunen: Svårförstådda skrivelser 199 Kontakt kommunen: Lika behandling 200 Kontakt kommunen: Svårt hitta rätt person 201 Kontakt kommunen: Klara besked 202 Kontakt kommunen: Regler viktigare än människor 203 Kontakt kommunen: Enkelt kontakta kommunen 204 Förtroende för rikspolitiker 205 Förtroende för fackliga ledare 206 Förtroende för TV-journalister 207 Förtroende för dagspressjournalister 208 Förtroende för kommunens politiker 209 Förtroende för kommunens tjänstemän 210 Förtroende för lärare i grundskola, gymnasium 211 Förtroende för kommunens sjukvårdspersonal 212 Förtroende för kommunens tandläkare 213 Förtroende för kommunens socialarbetare 214 Förtroende för kommunens personal inom äldreomsorgen 215 Förtroende för kommunens bibliotekspersonal 216 Förtroende för kommunens fritidspersonal 217 Förtroende för kommunens personal inom barnomsorgen 218 Förtroende för kommunens kollektivtrafikspersonal 219 Förtroende för kommunens tekniska kontorspersonal 220 Förtroende för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer 221 Åsikt kommunens ekonomi 222 Intresse miljöfrågor 223 Åsikt miljöförslag - Förbättrad miljövård trots skattehöjning 224 Åsikt miljöförslag - Förbättrad information var handla miljövänliga produkter 225 Åsikt miljöförslag - Förbättrad kollektivtrafik 226 Åsikt miljöförslag - Obligatorisk sopsortering 227 Åsikt miljöförslag - Kontrollökning av miljöfarlig industri 228 Beredd göra för miljön - Sopsortera 229 Beredd göra för miljön - Arbeta i miljöorganisation 230 Beredd göra för miljön - Avstå miljöfarliga varor 231 Beredd göra för miljön - Skattehöjning om pengarna används till miljön 232 Beredd göra för miljön - Kompostera 233 Beredd göra för miljön - Inlämna miljöfarligt avfall 234 Beredd göra för miljön - Minska bilåkandet 235 Beredd göra för miljön - Spara energi i hemmet 236 Beredd göra för miljön - Ekologiska livsmedel 237 Beredd göra för miljön - Miljömärkta varor 238 Beredd göra för miljön - Få bekanta miljövänligare 239 Beredd göra för miljön - Läsa miljöinformation 240 Beredd göra för miljön - Öka kollektivåkandet 241 Kännedom kollekivtrafikförbindelser i eget bostadsområde 242 Storhandlar regelbundet 243 Storhandlar regelbundet - Affär i Nödinge 244 Storhandlar regelbundet - Affär i Älvängen 245 Storhandlar regelbundet - Annan affär Din del av kommunen 246 Storhandlar regelbundet - Stormarknad i Alingsås 247 Storhandlar regelbundet - Stormarknad i Göteborg 248 Storhandlar regelbundet - Stormarknad i Kungälv 249 Storhandlar regelbundet - Stormarknad i Trollhättan 250 Storhandlar regelbundet - Affär i Göteborgs centrum 251 Använda pendeltåg om fanns i Ale 252 Aktivitet senaste året: Idrottat 253 Aktivitet senaste året: Motionerat 254 Aktivitet senaste året: Biobesök 255 Aktivitet senaste året: Teaterbesök 256 Aktivitet senaste året: Läst bok 257 Aktivitet senaste året: Diskuterat politik 258 Aktivitet senaste året: Gudstjänstbesök 259 Aktivitet senaste året: Läst veckotidning 260 Aktivitet senaste året: Umgåtts med vänner 261 Aktivitet senaste året: Spelat på tips, lotto, V75 262 Aktivitet senaste året: Restaurangbesök 263 Aktivitet senaste året: Rest utomlands 264 Aktivitet senaste året: Hyrt videofilm 265 Aktivitet senaste året: Tvättat, diskat i hemmet 266 Aktivitet senaste året: Umgåtts med grannar 267 Aktivitet senaste året: Använt persondator 268 Aktivitet senaste året: Använt Internet 269 Aktivitet senaste året: Rökt/snusat 270 Aktivitet senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 271 Aktivitet senaste året: Köpt CD-skiva 272 Aktivitet senaste året: Biblioteksbesök 273 Aktivitet senaste året: Arbetat övertid 274 Aktivitet senaste året: Mekat med bil/motorcykel 275 Aktivitet senaste året: Umgåtts med släkt 276 Aktivitet senaste året: Tecknat, målat, skrivit 277 Aktivitet senaste året: Sjungit/spelat musikinstrument 278 Aktivitet senaste året: Handlat med värdepapper 279 Aktivitet senaste året: Kört barn till aktivitet 280 Aktivitet senaste året: Hjälpt granne eller fått hjälp av granne 281 Aktivitet senaste året: Fiskat/jagat 282 Nöjd med livet 283 Placering - lita på människor 284 Besökt senaste året: Simhallen 285 Besökt senaste året: Jennylund - isbana 286 Besökt senaste året: Idrottshallen, Ale gymnasium 287 Besökt senaste året: Bio i Ale 288 Besökt senaste året: Repslagarbanans museum 289 Besökt senaste året: Teater, Ale gymnasium 290 Besökt senaste året: Pelarteatern 291 Besökt senaste året: Surte glasbruksmuseum 292 Besökt senaste året: Fiskesjö i Ale 293 Besökt senaste året: Vandringsled 294 Besökt senaste året: Kungsgårdens Golfbana 295 Besökt senaste året: Teater/kultur i Göteborg 296 Besökt senaste året: Hembygdsgård i kommunen 297 Nöjd med besöket: Simhallen 298 Nöjd med besöket: Jennylund isbana 299 Nöjd med besöket: Idrottshallen, Ale gymnasium 300 Nöjd med besöket: Bio i Ale 301 Nöjd med besöket: Repslagarbanans museum 302 Nöjd med besöket: Teater, Ale gymnasium 303 Nöjd med besöket: Pelarteatern 304 Nöjd med besöket: Surte glasbruksmuseum 305 Nöjd med besöket: Fiskesjö i Ale 306 Nöjd med besöket: Vandringsled 307 Nöjd med besöket: Kungsgårdens golfbana 308 Nöjd med besöket: Teater/kultur i Göteborg 309 Nöjd med besöket: Hembygdsgård i kommunen 310 Boendetid i kommunen 311 Bostad 312 Boendeområde 313 Boendetyp 314 Uppväxtort UP 315 Uppväxtort fader 316 Uppväxtort moder 317 Inflyttningsår 318 Åsikt om boende i kommunen 319 Åsikt om boende i egen kommundel 320 Åsikt om boende i eget bostadsområde 321 Bästa med att bo i kommunen, 1 322 Bästa med att bo i kommunen, 2 323 Bästa med att bo i kommunen, 3 324 Sämsta med att bo i kommunen, 1 325 Sämsta med att bo i kommunen, 2 326 Sämsta med att bo i kommunen, 3 327 Förvärvsarbete/studier i annan kommun 328 Färdsätt till arbete/skola - Till fots 329 Färdsätt till arbete/skola - Cykel 330 Färdsätt till arbete/skola - MC/moped 331 Färdsätt till arbete/skola - Bilförare 332 Färdsätt till arbete/skola - Bilpassagerare 333 Färdsätt till arbete/skola - Buss 334 Färdsätt till arbete/skola - Spårvagn 335 Färdsätt till arbete/skola - Tåg/pendeltåg 336 Färdsätt till arbete/skola - Båt/färja 337 Färdsätt till arbete/skola - Annat 338 Färdsätt till arbete/skola - Förvärvsarbetar ej/går ej i skola 339 Färdsätt till arbete/skola - Huvudsakliga 340 Kan tänka sig att flytta från området 341 Flytta till ett annat område i kommundelen 342 Flytta till ett annat område inom kommunen 343 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 344 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 345 Flytta till annat land 346 Förknippar med Ale 347 Förknippar med Alingsås 348 Förknippar med Göteborg 349 Förknippar med Kungälv 350 Förknippar med Mölndal 351 Förknippar med Lerum 352 Förknippar med Lilla Edet 353 Förknippar med Stenungsund 354 Åldersindelning, 2 355 Åldersindelning, 7 356 Kön 357 Medborgarskap 358 Civilstånd 359 Utbildning 360 Arbetsmarknadsgrupp 361 Yrkesarbetande 362 Heltids- eller deltidsarbete 363 Subjektiv yrkesgrupp 364 Statlig, kommunal eller privat tjänst 365 Medlem i fackförening 366 Antal vuxna i hushållet 367 Antal barn/ungdomar i hushållet 368 Barn 0-3 år i hushållet 369 Barn 4-6 år i hushållet 370 Barn 7-15 år i hushållet 371 Barn 16-18 år i hushållet 372 Hushållstyp 373 Hushållets årsinkomst 374 Bostadsområde 375 Besöker Alafors 376 Besöker Alvhem 377 Besöker Bohus 378 Besöker Nol 379 Besöker Nödinge 380 Besöker Surte 381 Besöker Älvängen 382 Omdöme egen kommundels service 383 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 384 Subjektiv klasstillhörighet uppväxtfamilj 385 Tillgång till TV 386 Antal TV-apparater i hushållet 387 Tillgång till telefon 388 Antal telefoner i hushållet 389 Tillgång till telefonsvarare 390 Tillgång till mobiltelefon 391 Tillgång till text-TV 392 Tillgång till video 393 Tillgång till kabel-TV 394 Tillgång till Digital-TV/Set Top Box 395 Tillgång till parabolantenn 396 Tillgång till persondator 397 Tillgång till mikrovågsugn 398 Tillgång till fax 399 Tillgång till CD-spelare 400 Tillgång till fritidshus 401 Bil 1: Märke 402 Bil 1: Årsmodell 403 Bil 2: Märke 404 Bil 2: Årsmodell 405 Tillgång till båt 406 PC-utrustning: Internet-anslutning 407 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 408 PC-utrustning: Personlig hemsida 409 PC-utrustning: Har ej dator 410 Internetanvändning på arbetsplatsen 411 Internetanvändning i skolan 412 Internetanvändning i hemmet 413 Internetanvändning på bibliotek eller annan allmän plats 414 Internetanvändning - Nej 415 Internetbesök: Ale kommuns hemsida 416 Internetbesök: Aftonbladet 417 Internetbesök: Expressen 418 Internetbesök: Dagens Nyheter 419 Internetbesök: Svenska Dagbladet 420 Internetbesök: GP-Direkt 421 Internetbesök: SVT24 422 Internetbesök: CNN 423 Internetbesök: Annan nättidning 424 Internetanvändning - Nöje 425 Internetanvändning - Göra hemsidor 426 Internetanvändning - E-postanvändning 427 Internetanvändning - Nyheter 428 Internetanvändning - Fackinformation 429 Internetanvändning - Knyta kontakter 430 Internetanvändning - Inköp 431 Internetanvändning - Annat 432 Parti 1998 - Kommunfullmäktigevalet 433 Parti 1998 - Landstingsfullmäktigevalet 434 Parti 1998 - Riksdagsvalet 435 Personröstade 1998 - Riksdagsvalet 436 Personröstade 1998 - Landstingsfullmäktigevalet 437 Personröstade 1998 - Kommunfullmäktigevalet 438 Synpukter på frågorna

VAR 1 SSD STUDY NR 0795              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0795


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 November 2003
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier du tar del av 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1a Göteborgs-Posten 476 1. 6-7 dagar per vecka 64 2. 4-5 dagar per vecka 66 3. 2-3 dagar per vecka 94 4. Mer sällan 23 5. Aldrig 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 6 LÄSER ARBETE/NYHETERNA 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 1b <Läser> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 29 1. 6-7 dagar per vecka 7 2. 4-5 dagar per vecka 16 3. 2-3 dagar per vecka 76 4. Mer sällan 278 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 360 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 7 LÄSER GT 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 1c <Läser> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 35 1. 6-7 dagar per vecka 37 2. 4-5 dagar per vecka 128 3. 2-3 dagar per vecka 266 4. Mer sällan 68 5. Aldrig 233 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER ANNAN TIDNING 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1d <Läser> Annan tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 23 1. 6-7 dagar per vecka 36 2. 4-5 dagar per vecka 62 3. 2-3 dagar per vecka 65 4. Mer sällan 78 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 502 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 TIDN UP LÄSER REGELBUNDE Loc 20 width 3 MD= 0 or GE 999 1d(1) <Läser> Annan tidning - Tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 88 201. Aftonbladet 1 219. Värmlands Folkblad 1 401. Alingsås Tidning 1 405. Bohusläningen 7 409. Expressen 1 420. Lerums Tidning 1 514. Nya Wermlandstidningen 3 517. Svenska Dagbladet 1 528. Aftonposten 1 704. Proletären 1 705. Norrskensflamman 5 804. Dagen 9 805. Dagens Nyheter 3 820. Kungälvs-Posten 1 822. Lilla Edet-Posten 2 839. Trollhättans Tidning 10 852. Dagens Industri 77 995. Läser aldrig "annan Tidning" 49 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning (t ex veckotidning) 505 000. Uppgift saknas på delfrågan 6 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LÄSER GÖTA ÄLVDALSID 2 Loc 23 width 1 MD=9 2 Hur ofta läser eller tittar Du personligen på Göta Älvdalssidan i Göteborgs-Posten? 392 1. 6-7 dagar per vecka 69 2. 4-5 dagar per vecka 72 3. 2-3 dagar per vecka 135 4. Mer sällan 93 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 11 9. Uppgift saknas
VAR 11 LÄSER ALEKURIREN 3 Loc 24 width 1 MD=9 3 Läser eller tittar Du personligen i Alekuriren - och i så fall hur ofta? 667 1. Varje vecka 58 2. Någon gång i månaden 21 3. Mer sällan 9 4. Aldrig 7 5. Har inte tillgång till tidningen 11 9. Uppgift saknas
VAR 12 LYSSN PÅ P4/RADIO GBG 4 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler och TV-program? 4a P4/Radio Göteborg 230 1. 6-7 dagar per vecka 118 2. 4-5 dagar per vecka 96 3. 2-3 dagar per vecka 160 4. Mer sällan 91 5. Aldrig 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LYSSNAT NÄRRADIO I ALE 4 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 4b <Tar del av> Närradion i Ale <Se F.4 för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 dagar per vecka 2 2. 4-5 dagar per vecka 4 3. 2-3 dagar per vecka 67 4. Mer sällan 488 5. Aldrig 201 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 SER PÅ VÄSTNYTT I SVT2 4 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 4c <Tar del av> Västnytt i SVT2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 160 1. 6-7 dagar per vecka 182 2. 4-5 dagar per vecka 178 3. 2-3 dagar per vecka 127 4. Mer sällan 46 5. Aldrig 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 SER PÅ TV4 LOKALT GBG 4 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 4d <Tar del av> TV4 lokalt Göteborg <Se F.4 för fullständig frågetext> 82 1. 6-7 dagar per vecka 100 2. 4-5 dagar per vecka 132 3. 2-3 dagar per vecka 191 4. Mer sällan 154 5. Aldrig 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 ANNAN RADIO-/TV-KANAL 4 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 4e <Tar del av> Annan radio-/TV-kanal <Se F.4 för fullständig frågetext> 334 1. 6-7 dagar per vecka 111 2. 4-5 dagar per vecka 74 3. 2-3 dagar per vecka 65 4. Mer sällan 44 5. Aldrig 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 P4/RADIO GBG 5 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 5 Om Du tänker på sådant som händer i Ale kommun, hur tillförlitlig anser Du att följande mediers rapportering är? 5a P4/Radio Göteborg 92 1. Mycket tillförlitlig 311 2. Ganska tillförlitlig 37 3. Inte särskilt tillförlitlig 14 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 234 8. Har ingen uppfattning 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 NÄRRADION I ALE 5 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 5b <Rapportering från Ale kommun> Närradion i Ale <Se F.5 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket tillförlitlig 46 2. Ganska tillförlitlig 7 3. Inte särskilt tillförlitlig 6 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 536 8. Har ingen uppfattning 147 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 VÄSTNYTT I SVT2 5 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 5c <Rapportering från Ale kommun> Västnytt i SVT2 <Se F.5 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket tillförlitlig 377 2. Ganska tillförlitlig 21 3. Inte särskilt tillförlitlig 15 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 106 8. Har ingen uppfattning 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 TV4 LOKALT GÖTEBORG 5 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 5d <Rapportering från Ale kommun> TV4 lokalt Göteborg <Se F.5 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket tillförlitlig 251 2. Ganska tillförlitlig 36 3. Inte särskilt tillförlitlig 16 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 2 7. Fler än ett svar angivet 264 8. Har ingen uppfattning 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 ALEKURIREN 5 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 5e <Rapportering från Ale kommun> Alekuriren <Se F.5 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket tillförlitlig 411 2. Ganska tillförlitlig 31 3. Inte särskilt tillförlitlig 15 4. Mindre tillförlitlig 2 5. Inte alls tillförlitlig 4 7. Fler än ett svar angivet 61 8. Har ingen uppfattning 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 GP- GÖTA ÄLVDALSSIDAN 5 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 5f <Rapportering från Ale kommun> Göteborgs-Posten/Göta Älvdalssidan <Se F.5 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket tillförlitlig 407 2. Ganska tillförlitlig 37 3. Inte särskilt tillförlitlig 10 4. Mindre tillförlitlig 4 5. Inte alls tillförlitlig 117 8. Har ingen uppfattning 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 ARBETET/NYHETERNA 5 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 5g <Rapportering från Ale kommun> Arbetet/Nyheterna <Se F.5 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket tillförlitlig 60 2. Ganska tillförlitlig 16 3. Inte särskilt tillförlitlig 9 4. Mindre tillförlitlig 10 5. Inte alls tillförlitlig 491 8. Har ingen uppfattning 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 GT 5 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 5h <Rapportering från Ale kommun> GT <Se F.5 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket tillförlitlig 156 2. Ganska tillförlitlig 85 3. Inte särskilt tillförlitlig 56 4. Mindre tillförlitlig 27 5. Inte alls tillförlitlig 298 8. Har ingen uppfattning 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 POLITISKT INTRESSE 6 Loc 38 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 6 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 69 1. Mycket intresserad 305 2. Ganska intresserad 324 3. Inte särskilt intresserad 65 4. Inte alls intresserad 1 7. Fler än ett svar angivet 9 9. Uppgift saknas
VAR 26 POL INTR ALE KOMMUN 7 Loc 39 width 1 MD=9 7 Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör Ale kommun? 84 1. Mycket intresserad 343 2. Ganska intresserad 280 3. Inte särskilt intresserad 52 4. Inte alls intresserad 2 7. Fler än ett svar angivet 12 9. Uppgift saknas
VAR 27 DEMOKRATIN I ALE 8 Loc 40 width 1 MD GE 9 8 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Ale? 19 1. Mycket nöjd 428 2. Ganska nöjd 221 3. Inte särskilt nöjd 52 4. Inte alls nöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 51 9. Uppgift saknas
VAR 28 EGEN KOMMUN PROBL 1 9 Loc 41 width 3 MD=999 9 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Ale kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 9(1) Egen kommun: Problem 1 4 001. Skatten i kommunen 0 002. Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 0 003. Andra skatter 5 010. Avgifter och taxor 32 020. Kommunens ekonomi, budgeten 0 021. Sveriges ekonomi 3 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 0 023. Stadsdelens ekonomi, budgeten 0 024. Resursfördelningssystemet 1 030. Offentlig sektor 0 031. Privatisering/avreglering 3 040. Kommunal service allmänt 0 050. Sociala frågor 1 051. Sociala frågor: Socialbidrag 0 055. Sociala frågor: Fördelningsfrågor 0 056. Sociala frågor: Segregationen 69 060. Äldreomsorg (allmänt) 0 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 0 062. Äldreomsorg: Färdtjänsten 0 063. Äldreomsorg: Pensioner 20 070. Sjukvården allmänt 0 071. Sjukvården: Vårdcentraler 0 072. Sjukvården: Husläkare 0 073. Sjukvården: Privat sjukvård 1 077. Handikappfrågor 0 078. Handikappfrågor: Omsorgen om psykiskt handikappade 100 080. Skolan, utbildning 7 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 0 082. Skolan, utbildning: Gymnasieskolan 0 083. Skolan, utbildning: Skolpeng 0 084. Skolan, utbildning: Fristående skolor/privatskolor 2 088. Alkohol/narkotika/droger 39 090. Barnomsorgen 0 091. Barnomsorgen: Vårdnadsbidrag 3 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 0 093. Barnomsorgen: Privat barnomsorg 0 094. Barnomsorgen: Barnfamiljernas ekonomi 0 100. Kultur 2 101. Kultur: Bibliotek 0 102. Kultur: Teater 4 110. Fritids/idrottsfrågor 1 111. Fritids/idrottsfrågor: Bidrag till föreningar (äv lokaler/ lokalhyra) 5 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 12 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 0 114. Fritids/idrottsfrågor: Musikskolan 19 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 10 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 0 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 0 123. Kommunikation/trafik: Vägtullar 0 124. Kommunikation/trafik: P-lisor/parkering 80 125. Kommunikation/trafik: Riksväg 45 1 126. Kommunikation/trafik: Järnväg/dubbelspår 6 130. Gator/vägar/renhållning/parker 0 131. Gator/vägar/renhållning/parker: Parkering 1 140. Bostäder (allmänt) 0 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 2 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 1 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 16 150. Miljöfrågor 0 160. Politiker (allmänt) 0 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 0 170. Byråkrati, tillgänglighet 2 175. Information till medborgarna 1 180. Nedskärningar allmänt 0 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 0 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 1 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 1 184. Nedskärningar: Inom skolan 1 185. Nedskärningar: Inom kultur 0 186. Nedskärningar: Inom fritid 0 187. Nedskärningar: Inom miljövård 1 188. Nedskärningar: Bland personalen 0 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 0 190. Nedskärningar: Arbetsmarknadsåtgärder 0 191. Nedskärningar: Inom ungdomsverksamheten 2 195. Nedskärningar: Inom fler än två områden 3 202. Lokal fråga: Ale 82 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 3 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 4 235. Lag och ordning/brottslighet 0 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 0 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 3 238. Lag och ordning/brottslighet: Polis 7 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 0 241. Invandrar/flyktingfrågor: Främlingsfientlighet 0 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 0 250. Regionfrågor 0 260. Utrikes/internationella frågor (EU) 3 270. Demokrati 0 280. Etik, moral 0 290. Fallskärmsavtal 0 300. Elförsörjning/elpriser 1 320. Glesbygds/landsbygdsfrågor 0 321. Glesbygds/landsbygdsfrågor: Avfolkning, utflyttning 4 322. Glesbygds/landsbygdsfrågor: Kommersiell service 5 500. Övrigt 0 505. Övrigt rikspolitiska frågor 1 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 13 507. Omsorg: Vård 1 510. Svaret=alla frågor är lika viktiga 2 511. Svaret=inget är viktigt 21 888. Vet ej 161 999. Uppgift saknas
VAR 29 EGEN KOMMUN PROBL 2 9 Loc 44 width 3 MD= 0 or GE 999 9(2) Egen kommun: Problem 2 <Se F.9 för fullständig frågetext> 4 001. Skatten i kommunen 3 010. Avgifter och taxor 16 020. Kommunens ekonomi, budgeten 2 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 2 040. Kommunal service allmänt 1 050. Sociala frågor 57 060. Äldreomsorg (allmänt) 29 070. Sjukvården allmänt 1 077. Handikappfrågor 69 080. Skolan, utbildning 4 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 1 082. Skolan, utbildning: Gymnasieskolan 2 088. Alkohol/narkotika/droger 30 090. Barnomsorgen 1 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 2 094. Barnomsorgen: Barnfamiljernas ekonomi 3 100. Kultur 2 101. Kultur: Bibliotek 5 110. Fritids/idrottsfrågor 3 111. Fritids/idrottsfrågor: Bidrag till föreningar (äv lokaler/ lokalhyra) 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 16 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 2 114. Fritids/idrottsfrågor: Musikskolan 16 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 19 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 31 125. Kommunikation/trafik: Riksväg 45 5 126. Kommunikation/trafik: Järnväg/dubbelspår 1 140. Bostäder (allmänt) 3 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 1 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 14 150. Miljöfrågor 1 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 1 175. Information till medborgarna 2 180. Nedskärningar allmänt 3 184. Nedskärningar: Inom skolan 2 186. Nedskärningar: Inom fritid 1 188. Nedskärningar: Bland personalen 1 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 8 202. Lokal fråga: Ale 32 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 3 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 4 235. Lag och ordning/brottslighet 2 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 1 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 3 238. Lag och ordning/brottslighet: Polis 1 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 1 270. Demokrati 3 320. Glesbygds/landsbygdsfrågor 1 321. Glesbygds/landsbygdsfrågor: Avfolkning, utflyttning 2 322. Glesbygds/landsbygdsfrågor: Kommersiell service 3 500. Övrigt 13 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 18 507. Omsorg: Vård 21 888. Vet ej 140 000. Frågan ej tillämplig 159 999. Uppgift saknas
VAR 30 EGEN KOMMUN PROBL 3 9 Loc 47 width 3 MD= 0 or GE 999 9(3) Egen kommun: Problem 3 <Se F.9 för fullständig frågetext> 3 001. Skatten i kommunen 1 010. Avgifter och taxor 10 020. Kommunens ekonomi, budgeten 1 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 3 040. Kommunal service allmänt 3 050. Sociala frågor 33 060. Äldreomsorg (allmänt) 20 070. Sjukvården allmänt 1 077. Handikappfrågor 39 080. Skolan, utbildning 1 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 20 090. Barnomsorgen 1 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 2 100. Kultur 2 101. Kultur: Bibliotek 5 110. Fritids/idrottsfrågor 1 111. Fritids/idrottsfrågor: Bidrag till föreningar (äv lokaler/ lokalhyra) 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 9 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 1 114. Fritids/idrottsfrågor: Musikskolan 19 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 10 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 28 125. Kommunikation/trafik: Riksväg 45 2 126. Kommunikation/trafik: Järnväg/dubbelspår 2 130. Gator/vägar/renhållning/parker 1 140. Bostäder (allmänt) 1 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 1 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 12 150. Miljöfrågor 5 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 175. Information till medborgarna 17 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 1 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 3 235. Lag och ordning/brottslighet 10 238. Lag och ordning/brottslighet: Polis 3 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 4 320. Glesbygds/landsbygdsfrågor 2 500. Övrigt 1 505. Övrigt rikspolitiska frågor 16 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 9 507. Omsorg: Vård 21 888. Vet ej 288 000. Frågan ej tillämplig 159 999. Uppgift saknas
VAR 31 BÄSTA PARTI - VÄNSTERP10 Loc 50 width 1 MD=9 10 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 10a Vänsterpartiet 557 0. Ej markerat 137 1. Markerat 79 9. Uppgift saknas
VAR 32 BÄSTA PARTI - SOC.DEM 10 Loc 51 width 1 MD=9 10b <Bästa parti idag> Socialdemokraterna <Se F.10 för fullständig frågetext> 420 0. Ej markerat 274 2. Markerat 79 9. Uppgift saknas
VAR 33 BÄSTA PARTI - CENTERP 10 Loc 52 width 1 MD=9 10c <Bästa parti idag> Centerpartiet <Se F.10 för fullständig frågetext> 669 0. Ej markerat 25 3. Markerat 79 9. Uppgift saknas
VAR 34 BÄSTA PARTI - FOLKP 10 Loc 53 width 1 MD=9 10d <Bästa parti idag> Folkpartiet <Se F.10 för fullständig frågetext> 671 0. Ej markerat 23 4. Markerat 79 9. Uppgift saknas
VAR 35 PARTI - MODERATERNA 10 Loc 54 width 1 MD=9 10e <Bästa parti idag> Moderaterna <Se F.10 för fullständig frågetext> 603 0. Ej markerat 91 5. Markerat 79 9. Uppgift saknas
VAR 36 PARTI-KRISTDEMOKRATER 10 Loc 55 width 1 MD=9 10f <Bästa parti idag> Kristdemokraterna <Se F.10 för fullständig frågetext> 607 0. Ej markerat 87 6. Markerat 79 9. Uppgift saknas
VAR 37 PARTI-MILJÖPARTIET 10 Loc 56 width 1 MD=9 10g <Bästa parti idag> Miljöpartiet <Se F.10 för fullständig frågetext> 650 0. Ej markerat 44 7. Markerat 79 9. Uppgift saknas
VAR 38 PARTI-ANNAT PARTI 10 Loc 57 width 1 MD=9 10h <Bästa parti idag> Annat parti <Se F.10 för fullständig frågetext> 660 0. Ej markerat 34 8. Markerat 79 9. Uppgift saknas
VAR 39 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 11 Loc 58 width 1 MD=9 11 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Ale sköter sin uppgift? 15 1. Mycket bra 169 2. Ganska bra 295 3. Varken bra eller dåligt 87 4. Ganska dåligt 27 5. Mycket dåligt 3 7. Fler än ett svar angivet 157 8. Ingen uppfattning 20 9. Uppgift saknas
VAR 40 BEKANT KOM.POLITIKER 12 Loc 59 width 1 MD=9 12 Är Du personligen bekant med någon kommunpolitiker i Ale? 208 1. Ja 536 5. Nej 29 9. Uppgift saknas
VAR 41 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 13 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 13 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 13a Hälso- och sjukvård 12 1. Mycket goda möjligheter 38 2. Ganska goda möjligheter 121 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 125 4. Ganska dåliga möjligheter 211 5. Mycket dåliga möjligheter 217 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 PÅVERKA BARNOMSORG 13 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 13b <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.13 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket goda möjligheter 53 2. Ganska goda möjligheter 120 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 96 4. Ganska dåliga möjligheter 170 5. Mycket dåliga möjligheter 268 8. Ingen uppfattning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 PÅVERKA GRUNDSKOLA 13 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 13c <Möjlighet att vid behov påverka> Grundskola <Se F.13 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket goda möjligheter 51 2. Ganska goda möjligheter 134 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 100 4. Ganska dåliga möjligheter 161 5. Mycket dåliga möjligheter 256 8. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 PÅVERKA GYMNASIESKOLA 13 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 13d <Möjlighet att vid behov påverka> Gymnasieskola <Se F.13 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket goda möjligheter 45 2. Ganska goda möjligheter 122 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 91 4. Ganska dåliga möjligheter 151 5. Mycket dåliga möjligheter 2 7. Fler än ett svar angivet 298 8. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 13 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 13e <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.13 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket goda möjligheter 39 2. Ganska goda möjligheter 110 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 106 4. Ganska dåliga möjligheter 187 5. Mycket dåliga möjligheter 2 7. Fler än ett svar angivet 276 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 PÅVERKA FRITID/KULTUR 13 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 13f <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.13 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket goda möjligheter 80 2. Ganska goda möjligheter 142 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 94 4. Ganska dåliga möjligheter 156 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 230 8. Ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 PÅVERKA PLANFRÅGOR 13 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 13g <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor (bygglov m.m) <Se F.13 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 28 2. Ganska goda möjligheter 102 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 86 4. Ganska dåliga möjligheter 174 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 317 8. Ingen uppfattning 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 13 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 13h <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänst <Se F.13 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket goda möjligheter 19 2. Ganska goda möjligheter 99 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 87 4. Ganska dåliga möjligheter 175 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 331 8. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 MINSKA OFFENT SEKTOR 14 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 14 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 14a Minska den offentliga sektorn 76 1. Mycket bra förslag 109 2. Ganska bra förslag 188 3. Varken bra eller dåligt förslag 156 4. Ganska dåligt förslag 175 5. Mycket dåligt förslag 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 FÖRBÄTTRA KOM SERVICE 14 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 14b Höja kvaliteten på den kommunala servicen <Se F.14 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket bra förslag 283 2. Ganska bra förslag 103 3. Varken bra eller dåligt förslag 6 4. Ganska dåligt förslag 5 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 PRIV KOMMUNAL AFFVERK 14 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 14c Överföra kommunal affärsverksamhet, t ex energiverk, i privata händer <Se F.14 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket bra förslag 133 2. Ganska bra förslag 184 3. Varken bra eller dåligt förslag 146 4. Ganska dåligt förslag 174 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 SJUKVÅRD I PRIV REGI 14 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 14d Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.14 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket bra förslag 106 2. Ganska bra förslag 152 3. Varken bra eller dåligt förslag 196 4. Ganska dåligt förslag 224 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 ÖKAD SATSN FRISKOLOR 12 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 14e Satsa mer på friskolor <Se F.14 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket bra förslag 97 2. Ganska bra förslag 218 3. Varken bra eller dåligt förslag 177 4. Ganska dåligt förslag 169 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 PRIVAT ÄLDREOMSORG 14 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 14f Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.14 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket bra förslag 84 2. Ganska bra förslag 114 3. Varken bra eller dåligt förslag 179 4. Ganska dåligt förslag 310 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 BILAVG BEKOSTA KOLLTR 14 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 14g Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.14 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket bra förslag 36 2. Ganska bra förslag 86 3. Varken bra eller dåligt förslag 157 4. Ganska dåligt förslag 422 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 SKATTEHÖJNING 14 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 14h Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.14 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket bra förslag 194 2. Ganska bra förslag 217 3. Varken bra eller dåligt förslag 113 4. Ganska dåligt förslag 111 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 SÄNKTA KOMMUNALA UTG 12 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 14i Minska kommunens utgifter även om det innebär sämre kommunal service <Se F.14 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bra förslag 42 2. Ganska bra förslag 197 3. Varken bra eller dåligt förslag 245 4. Ganska dåligt förslag 209 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 HÖJDA KOM AVGIFTER 14 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 14j Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.14 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket bra förslag 150 2. Ganska bra förslag 242 3. Varken bra eller dåligt förslag 173 4. Ganska dåligt förslag 118 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 SAMKÖRN DATAREGISTER 14 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 14k Tillåta samkörning av dataregister i syfte att begränsa bidragsfusk <Se F.14 för fullständig frågetext> 348 1. Mycket bra förslag 207 2. Ganska bra förslag 100 3. Varken bra eller dåligt förslag 19 4. Ganska dåligt förslag 43 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 KOMMUNEN ANSV ARBLÖSH 14 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 14l Låta kommunen ta hela ansvaret för arbetslöshetsfrågorna <Se F.14 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket bra förslag 116 2. Ganska bra förslag 277 3. Varken bra eller dåligt förslag 158 4. Ganska dåligt förslag 100 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 SÄNKTA BOENDEKOSTNADE 14 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 14m Sänka boendekostnaderna genom att bygga mindre lägenheter med enklare utrustning <Se F.14 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket bra förslag 281 2. Ganska bra förslag 109 3. Varken bra eller dåligt förslag 51 4. Ganska dåligt förslag 29 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 FLER FÖRETAG TILL KOM 14 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 14n Kommunen bör satsa mer på att skaffa nya företag till kommunen <Se F.14 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket bra förslag 235 2. Ganska bra förslag 75 3. Varken bra eller dåligt förslag 11 4. Ganska dåligt förslag 7 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 KOM STÖDJA BEF FÖRETA 14 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 14o Kommunen bör stödja befintliga företag i kommunen <Se F.14 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket bra förslag 232 2. Ganska bra förslag 91 3. Varken bra eller dåligt förslag 26 4. Ganska dåligt förslag 15 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 FINANS BARNOMSORGEN 15 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 15 Offentlig service finansieras huvudsakligen av skattebetalarna genom skatter och genom avgifter från nyttjarna. Hur anser Du att följande serviceområden bör finansieras? 15a Barnomsorg 51 1. Mycket mer genom skatter 160 2. Något mer genom skatter 397 3. Som idag 88 4. Något mer genom avgifter 24 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 FINANS KOLLEKTIVTRAF 15 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 15b <Finansiering> Kollektivtrafik <Se F.15 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket mer genom skatter 154 2. Något mer genom skatter 406 3. Som idag 91 4. Något mer genom avgifter 19 5. Mycket mer genom avgifter 2 7. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 FINANS ÄLDREOMSORG 15 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 15c <Finansiering> Äldreomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket mer genom skatter 282 2. Något mer genom skatter 312 3. Som idag 22 4. Något mer genom avgifter 3 5. Mycket mer genom avgifter 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 FINANS FRITID/KULTUR 15 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 15d <Finansiering> Fritid/kultur <Se F.15 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket mer genom skatter 106 2. Något mer genom skatter 387 3. Som idag 137 4. Något mer genom avgifter 44 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 FINANS SJUKVÅRD 15 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 15e <Finansiering> Hälso- och sjukvård <Se F.15 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket mer genom skatter 250 2. Något mer genom skatter 315 3. Som idag 29 4. Något mer genom avgifter 2 5. Mycket mer genom avgifter 2 7. Fler än ett svar angivet 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 KONTAKT KOM.POLITIKER 16 Loc 88 width 1 MD GE 9 16 Har Du under det senaste året varit i kontakt med någon kommunpolitiker? 181 1. Ja 568 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 23 9. Uppgift saknas
VAR 70 PÅVERKAT KOM. BESLUT 17 Loc 89 width 1 MD GE 9 17A Har Du själv någon gång - eventuellt tillsammans med andra - försökt påverka ett kommunalt beslut eller kommunens planer? 181 1. Ja 568 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 23 9. Uppgift saknas
VAR 71 PÅVERKAT KOM. BESLUT 17 Loc 90 width 1 MD=9 17B Om "Ja", vad gällde saken? 598 0. Ej påverkat 155 1. Påverkat 20 9. Uppgift saknas
VAR 72 SÄTT-KONT M PERSONAL 17 Loc 91 width 1 MD=9 17C På vilket/vilka sätt försökte Du påverka kommunen i frågan? (mer än ett alternativ kan markeras) 17c1 <Sätt påverkat> Kontakt med personal 701 0. Ej markerat 52 1. Markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 73 SÄTT-KONT M TJ.MÄN 17 Loc 92 width 1 MD=9 17c2 <Sätt påverkat> Kontakt med kommunal tjänsteman eller förvaltning <Se F.17C för fullständig frågetext> 665 0. Ej markerat 88 2. Markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 74 SÄTT-KONT M POLITIKER 17 Loc 93 width 1 MD=9 17c3 <Sätt påverkat> Kontakt med kommunal politiker <Se F.17C för fullständig frågetext> 679 0. Ej markerat 74 3. Markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 75 SÄTT- ARB POLIT PARTI 17 Loc 94 width 1 MD=9 17c4 <Sätt påverkat> Arbetade aktivt i en partiorganisation <Se F.17C för fullständig frågetext> 734 0. Ej markerat 19 4. Markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 76 SÄTT- ARB AKTIONSGRUP 17 Loc 95 width 1 MD=9 17c5 <Sätt påverkat> Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag <Se F.17C för fullständig frågetext> 719 0. Ej markerat 34 5. Markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 77 SÄTT- ARB ANN ORG 17 Loc 96 width 1 MD=9 17c6 <Sätt påverkat> Arbetade aktivt i en annan organisation <Se F.17C för fullständig frågetext> 740 0. Ej markerat 13 6. Markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 78 SÄTT-DELT DEMONSTRATI 17 Loc 97 width 1 MD=9 17c7 <Sätt påverkat> Undertecknade upprop eller deltog i demonstration <Se F.17C för fullständig frågetext> 675 0. Ej markerat 78 7. Markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 79 SÄTT - ANNAT 17 Loc 98 width 1 MD=9 17c8 <Sätt påverkat> Annat sätt <Se F.17C för fullständig frågetext> 728 0. Ej markerat 25 8. Markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 80 PÅVERKANSFRAMGÅNG 17 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 17D Upplevde Du någon framgång i Ditt försök att påverka? 85 1. Ja 114 2. Nej 5 7. Fler än ett svar angivet 549 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 BARNOMS ALTERN FORM 18 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 18 Ange nedan vilka former av service Du eller någon nära anhörig nyttjar. (Om mer än ett kryss - koda det lägsta) 18a Barnomsorg i alternativ form 19 1. Nyttjar själv 59 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 578 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 KOMMUNAL BARNOMSORG 18 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 18b <Serviceutnyttjande> Kommunal barnomsorg <Se F.18 för fullständig frågetext> 106 1. Nyttjar själv 164 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 413 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 18 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 18c <Serviceutnyttjande> Kommunal grundskola <Se F.18 för fullständig frågetext> 113 1. Nyttjar själv 238 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 342 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 KOMMUNAL GYMNASIESK 18 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 18d <Serviceutnyttjande> Kommunal gymnasieskola <Se F.18 för fullständig frågetext> 52 1. Nyttjar själv 148 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 467 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 KOMMUNAL VUXENUTBILD 18 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 18e <Serviceutnyttjande> Kommunal vuxenutbildning <Se F.18 för fullständig frågetext> 39 1. Nyttjar själv 109 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 517 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 BARNAVÅRDSCENTRAL 18 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 18f <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.18 för fullständig frågetext> 124 1. Nyttjar själv 169 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 393 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 VÅRDCENTRAL 18 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 18g <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.18 för fullständig frågetext> 568 1. Nyttjar själv 88 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 74 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 SJUKHUSVÅRD 18 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 18h <Serviceutnyttjande> Sjukhusvård <Se F.18 för fullständig frågetext> 332 1. Nyttjar själv 108 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 254 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 PRIVATLÄKARE 18 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 18i <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.18 för fullständig frågetext> 136 1. Nyttjar själv 53 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 475 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 FOLKTANDVÅRD 18 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 18j <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.18 för fullständig frågetext> 406 1. Nyttjar själv 170 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 129 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 PRIVATTANDLÄKARE 18 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 18k <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.18 för fullständig frågetext> 270 1. Nyttjar själv 107 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 299 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 ÄLDREOMSORG 18 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 18l <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.18 för fullständig frågetext> 8 1. Nyttjar själv 90 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 562 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 SOCIALTJÄNST 18 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 18m <Serviceutnyttjande> Socialtjänst <Se F.18 för fullständig frågetext> 15 1. Nyttjar själv 38 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 612 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 FÄRDTJÄNST 18 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 18n <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.18 för fullständig frågetext> 13 1. Nyttjar själv 95 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 561 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 HANDIKAPPOMSORG 18 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 18o <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.18 för fullständig frågetext> 11 1. Nyttjar själv 40 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 611 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 KOLLEKTIVTRAFIK 18 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 18p <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.18 för fullständig frågetext> 310 1. Nyttjar själv 197 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 186 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 ISBANA 18 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 18q <Serviceutnyttjande> Isbana <Se F.18 för fullständig frågetext> 99 1. Nyttjar själv 137 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 435 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 SIMHALL 18 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 18r <Serviceutnyttjande> Simhall <Se F.18 för fullständig frågetext> 231 1. Nyttjar själv 177 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 293 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 BIBLIOTEK 18 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 18s <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.18 för fullständig frågetext> 379 1. Nyttjar själv 173 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 157 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 KULTURAKTIVITETER 18 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 18t <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.18 för fullständig frågetext> 236 1. Nyttjar själv 123 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 311 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 FRITIDSVERKSAMHET 18 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 18u <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.18 för fullständig frågetext> 235 1. Nyttjar själv 194 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 254 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 BARNOMS ALTERN FORM 19 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 19 Vad anser Du om servicen i Ale på följande områden? 19a Barnomsorg i alternativ form 13 1. Mycket nöjd 31 2. Ganska nöjd 55 3. Varken nöjd eller missnöjd 12 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 595 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 NÖJD KOM BARNOMSORG 19 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 19b <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal barnomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket nöjd 137 2. Ganska nöjd 92 3. Varken nöjd eller missnöjd 25 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 395 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 NÖJD KOM GRUNDSKOLA 19 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 19c <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.19 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket nöjd 185 2. Ganska nöjd 106 3. Varken nöjd eller missnöjd 55 4. Ganska missnöjd 16 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 330 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 NÖJD KOM GYMNASIESKOL 19 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 19d <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.19 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket nöjd 125 2. Ganska nöjd 77 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 458 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 NÖJD KOM VUXENUTBILDN 19 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 19e <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal vuxenutbildning <Se F.19 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket nöjd 93 2. Ganska nöjd 58 3. Varken nöjd eller missnöjd 11 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 511 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 NÖJD BVC 19 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 19f <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.19 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket nöjd 124 2. Ganska nöjd 57 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 430 8. Vet ej 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 NÖJD VÅRDCENTRAL 19 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 19g <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.19 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket nöjd 299 2. Ganska nöjd 110 3. Varken nöjd eller missnöjd 48 4. Ganska missnöjd 19 5. Mycket missnöjd 68 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 NÖJD SJUKHUSVÅRD 19 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 19h <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.19 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket nöjd 190 2. Ganska nöjd 137 3. Varken nöjd eller missnöjd 22 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 250 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 NÖJD PRIVATLÄKARE 19 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 19i <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.19 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket nöjd 38 2. Ganska nöjd 36 3. Varken nöjd eller missnöjd 3 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 588 8. Vet ej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 NÖJD FOLKTANDVÅRD 19 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 19j <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.19 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket nöjd 222 2. Ganska nöjd 87 3. Varken nöjd eller missnöjd 14 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 201 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 19 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 19k <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.19 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket nöjd 80 2. Ganska nöjd 37 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 461 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 NÖJD ÄLDREOMSORG 19 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 19l <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket nöjd 55 2. Ganska nöjd 79 3. Varken nöjd eller missnöjd 46 4. Ganska missnöjd 21 5. Mycket missnöjd 505 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 NÖJD SOCIALTJÄNST 19 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 19m <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst <Se F.19 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket nöjd 19 2. Ganska nöjd 46 3. Varken nöjd eller missnöjd 23 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 615 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 NÖJD FÄRDTJÄNST 19 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 19n <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.19 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket nöjd 28 2. Ganska nöjd 48 3. Varken nöjd eller missnöjd 4 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 607 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 19 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 19o <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket nöjd 25 2. Ganska nöjd 43 3. Varken nöjd eller missnöjd 8 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 625 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 19 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 19p <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.19 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket nöjd 258 2. Ganska nöjd 144 3. Varken nöjd eller missnöjd 70 4. Ganska missnöjd 23 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 158 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 NÖJD ISBANA 19 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 19q <Omdöme om servicen i egen kommun> Isbana <Se F.19 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket nöjd 89 2. Ganska nöjd 101 3. Varken nöjd eller missnöjd 15 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 461 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 NÖJD SIMHALL 19 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 19r <Omdöme om servicen i egen kommun> Simhall <Se F.19 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket nöjd 176 2. Ganska nöjd 116 3. Varken nöjd eller missnöjd 23 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 314 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 NÖJD BIBLIOTEK 19 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 19s <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.19 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket nöjd 222 2. Ganska nöjd 102 3. Varken nöjd eller missnöjd 33 4. Ganska missnöjd 26 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 199 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 NÖJD KULTURAKTIVITET 19 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 19t <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktiviteter <Se F.19 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket nöjd 160 2. Ganska nöjd 140 3. Varken nöjd eller missnöjd 18 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 342 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 NÖJD FRITIDSVERKSAMH 19 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 19u <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.19 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket nöjd 172 2. Ganska nöjd 138 3. Varken nöjd eller missnöjd 39 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 317 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 NÖJD ÅTERVINNINGSPL 19 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 19v <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunens återvinningsplatser <Se F.19 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket nöjd 309 2. Ganska nöjd 143 3. Varken nöjd eller missnöjd 64 4. Ganska missnöjd 43 5. Mycket missnöjd 5 7. Fler än ett svar angivet 52 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 19 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 19x <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång till bostäder <Se F.19 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket nöjd 133 2. Ganska nöjd 142 3. Varken nöjd eller missnöjd 49 4. Ganska missnöjd 24 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 340 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 19 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 19y <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.19 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket nöjd 228 2. Ganska nöjd 242 3. Varken nöjd eller missnöjd 129 4. Ganska missnöjd 72 5. Mycket missnöjd 35 8. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 NÖJD RENHÅLLNING 19 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 19z <Omdöme om servicen i egen kommun> Renhållning på allmänna platser/grönområden <Se F.19 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket nöjd 294 2. Ganska nöjd 230 3. Varken nöjd eller missnöjd 104 4. Ganska missnöjd 37 5. Mycket missnöjd 41 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 NÖJD MÖJLIGH FÅ JOBB 19 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 19aa <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjligheten att få jobb <Se F.19 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket nöjd 19 2. Ganska nöjd 93 3. Varken nöjd eller missnöjd 110 4. Ganska missnöjd 144 5. Mycket missnöjd 361 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 NÖJD KOM INFORMATION 19 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 19bb <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal information <Se F.19 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket nöjd 137 2. Ganska nöjd 294 3. Varken nöjd eller missnöjd 87 4. Ganska missnöjd 46 5. Mycket missnöjd 154 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 NÖJD TURISM 19 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 19cc <Omdöme om servicen i egen kommun> Turism <Se F.19 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket nöjd 42 2. Ganska nöjd 188 3. Varken nöjd eller missnöjd 46 4. Ganska missnöjd 44 5. Mycket missnöjd 407 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 SERVICE SATSA PÅ 20 Loc 149 width 2 MD=99 20 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Ale kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? 10 01. Barnomsorg i alternativ form 30 02. Kommunal barnomsorg 127 03. Kommunal grundskola 9 04. Kommunal gymnasieskola 3 05. Kommunal vuxenutbildning 0 06. Barnavårdscentral 24 07. Vårdcentral 31 08. Sjukhusvård 2 09. Privatläkare 2 10. Folktandvård 0 11. Privattandläkare 160 12. Äldreomsorg 5 13. Socialtjänst 0 14. Färdtjänst 11 15. Handikappomsorg 37 16. Kollektivtrafik 1 17. Isbana 12 18. Simhall 13 19. Bibliotek 5 20. Kulturaktiviteter 35 21. Fritidsverksamhet 2 22. Kommunens återvinningsplatser 8 23. Tillgång till bostäder 34 24. Gator och vägar 10 25. Renhållning på allmänna platser/grönområden 109 26. Möjligheten att få jobb 7 27. Kommunal information 13 28. Turism 6 98. Fler än ett svar angivet 67 99. Uppgift saknas
VAR 131 SERVICE MINSKA PÅ 21 Loc 151 width 2 MD=99 21 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Ale kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? 31 01. Barnomsorg i alternativ form 8 02. Kommunal barnomsorg 4 03. Kommunal grundskola 2 04. Kommunal gymnasieskola 20 05. Kommunal vuxenutbildning 1 06. Barnavårdscentral 1 07. Vårdcentral 0 08. Sjukhusvård 45 09. Privatläkare 2 10. Folktandvård 57 11. Privattandläkare 1 12. Äldreomsorg 50 13. Socialtjänst 5 14. Färdtjänst 2 15. Handikappomsorg 4 16. Kollektivtrafik 51 17. Isbana 14 18. Simhall 8 19. Bibliotek 103 20. Kulturaktiviteter 12 21. Fritidsverksamhet 10 22. Kommunens återvinningsplatser 11 23. Tillgång till bostäder 8 24. Gator och vägar 12 25. Renhållning på allmänna platser/grönområden 1 26. Möjligheten att få jobb 28 27. Kommunal information 146 28. Turism 3 98. Fler än ett svar angivet 133 99. Uppgift saknas
VAR 132 SERVICE ALE 22 Loc 153 width 1 MD GE 9 22 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Ale kommun? 17 1. Mycket bra 310 2. Ganska bra 286 3. Varken bra eller dåligt 37 4. Ganska dåligt 9 5. Mycket dåligt 2 7. Fler än ett svar angivet 96 8. Ingen uppfattning 16 9. Uppgift saknas
VAR 133 POL UPPDRAG ALE 23 Loc 154 width 1 MD=9 23 Skulle Du kunna tänka Dig ett politiskt uppdrag i kommunen, för det parti Du sympatiserar med? 33 1. Ja, absolut 123 2. Ja, kanske 288 3. Nej, troligen inte 311 4. Nej, absolut inte 2 7. Fler än ett svar angivet 16 9. Uppgift saknas
VAR 134 UPPDR SKOLA PÅV VERKS 24 Loc 155 width 1 MD GE 9 24 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke partipolitiskt uppdrag i råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg? 99 1. Ja, absolut 268 2. Ja, kanske 159 3. Nej, troligen inte 192 4. Nej, absolut inte 55 9. Uppgift saknas
VAR 135 FRIV INS: BARNOMSORG 25 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 25 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) på något eller några av följande områden? 25a Barnomsorg 18 1. Ja, regelbundet 232 2. Ja, någon gång 229 3. Nej, knappast 200 4. Nej, absolut inte 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 FRIV INS: GRUNDSKOLA 25 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 25b <Frivillig insats> Grundskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 28 1. Ja, regelbundet 251 2. Ja, någon gång 208 3. Nej, knappast 192 4. Nej, absolut inte 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 FRIV INS: GYMNASIESK 25 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 25c <Frivillig insats> Gymnasieskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 8 1. Ja, regelbundet 182 2. Ja, någon gång 249 3. Nej, knappast 229 4. Nej, absolut inte 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 FRIV INS: ÄLDREOMSORG 25 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 25d <Frivillig insats> Äldreomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 22 1. Ja, regelbundet 289 2. Ja, någon gång 227 3. Nej, knappast 158 4. Nej, absolut inte 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 FRIV INS: HANDIKAPPOM 25 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 25e <Frivillig insats> Handikappomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 14 1. Ja, regelbundet 231 2. Ja, någon gång 251 3. Nej, knappast 180 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 FRIV INS: SOCIALTJÄNS 25 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 25f <Frivillig insats> Socialtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 11 1. Ja, regelbundet 119 2. Ja, någon gång 287 3. Nej, knappast 248 4. Nej, absolut inte 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 FRIV INS: FRITIDSVERK 25 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 25g <Frivillig insats> Fritidsverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 71 1. Ja, regelbundet 325 2. Ja, någon gång 147 3. Nej, knappast 132 4. Nej, absolut inte 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 FRIV INS: KULTURVERKS 25 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 25h <Frivillig insats> Kulturverksamhet <Se F.25 för fullständig frågetext> 24 1. Ja, regelbundet 210 2. Ja, någon gång 245 3. Nej, knappast 186 4. Nej, absolut inte 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 FRIV INS: BIBLIOTEK 25 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 25i <Frivillig insats> Bibliotek <Se F.25 för fullständig frågetext> 16 1. Ja, regelbundet 179 2. Ja, någon gång 281 3. Nej, knappast 189 4. Nej, absolut inte 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 FRIV INS: MOT VÅLD MM 25 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 25j <Frivillig insats> Arbete mot våld och droger <Se F.25 för fullständig frågetext> 76 1. Ja, regelbundet 362 2. Ja, någon gång 139 3. Nej, knappast 110 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 FRIV INS: INV INTEGR 25 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 25k <Frivillig insats> Fadderverksamhet för invandrares integration i samhället <Se F.25 för fullständig frågetext> 26 1. Ja, regelbundet 183 2. Ja, någon gång 260 3. Nej, knappast 198 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 FRIV INS: PARKSKÖTSEL 25 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 25l <Frivillig insats> Skötsel av grönområden <Se F.25 för fullständig frågetext> 19 1. Ja, regelbundet 215 2. Ja, någon gång 244 3. Nej, knappast 206 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 INST CENTRALA NÄMNDER 26 Loc 168 width 1 MD GE 9 26 Ale kommun har under senare år förändrat sin organisation och övergått från kommundelsnämnder till centrala nämnder. Vad är Din inställning till denna förändring? 127 1. Mycket positiv 153 2. Ganska positiv 164 3. Varken positiv eller negativ 46 4. Ganska negativ 14 5. Mycket negativ 2 7. Fler än ett svar angivet 242 8. Ingen uppfattning 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 KONTAKT FÖRSÄKRKASSAN 27 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 27 Man talar idag mycket om hur det är att ha kontakt med myndigheter och andra serviceinrättningar. Skilda meningar råder om tjänstemäns bemötande, väntetider, information och hur lätt det är att finna den avdelning eller person man söker. Hur skulle Du i dessa avseende vilja bedöma Dina kontakter med följande inrättningar? 27a Försäkringskassan 102 1. Mycket bra 273 2. Ganska bra 78 3. Ganska dåligt 34 4. Mycket dåligt 262 5. Vet ej/har ej haft kontakt 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 KONTAKT ARBFÖRMEDLING 27 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 27b <Bedömning kontakt med> Arbetsförmedlingen <Se F.27 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket bra 96 2. Ganska bra 67 3. Ganska dåligt 89 4. Mycket dåligt 457 5. Vet ej/har ej haft kontakt 1 7. Fler än ett svar angivet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 LOKALA SKATTMYNDIGH 27 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 27c <Bedömning kontakt med> Lokala skattemyndigheten <Se F.27 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket bra 263 2. Ganska bra 43 3. Ganska dåligt 18 4. Mycket dåligt 345 5. Vet ej/har ej haft kontakt 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 KONTAKT BANK 27 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 27d <Bedömning kontakt med> Din bank <Se F.27 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket bra 332 2. Ganska bra 57 3. Ganska dåligt 16 4. Mycket dåligt 67 5. Vet ej/har ej haft kontakt 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 KONTAKT POSTEN 27 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 27e <Bedömning kontakt med> Posten <Se F.27 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket bra 356 2. Ganska bra 127 3. Ganska dåligt 77 4. Mycket dåligt 44 5. Vet ej/har ej haft kontakt 3 7. Fler än ett svar angivet 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 KONTAKT LÄNSSTYRELSEN 27 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 27f <Bedömning kontakt med> Länsstyrelsen <Se F.27 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket bra 101 2. Ganska bra 31 3. Ganska dåligt 8 4. Mycket dåligt 571 5. Vet ej/har ej haft kontakt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 KONTAKT ALE KOMMUN 27 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 27g <Bedömning kontakt med> Ale kommun <Se F.27 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket bra 282 2. Ganska bra 98 3. Ganska dåligt 41 4. Mycket dåligt 278 5. Vet ej/har ej haft kontakt 1 7. Fler än ett svar angivet 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 BES KOMFULLM ALE 28 Loc 176 width 1 MD=9 28 Har Du besökt ett sammanträde med kommunfullmäktige i Ale? 37 1. Ja, flera gånger 53 2. Ja, en gång 657 5. Nej 26 9. Uppgift saknas
VAR 156 MEDLEM FACKFÖRENING 29 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 29 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 29a Facklig organisation 41 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 88 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 309 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 277 5. Icke medlem 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 MEDLEM IDROTTSFÖREN 29 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 29b <Medlemskap> Idrotts- eller friluftsförening <Se F.29 för fullständig frågetext> 83 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 82 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 132 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 414 5. Icke medlem 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 MEDLEM KONSUMENTKOOP 29 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 29c <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.29 för fullständig frågetext> 1 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 7 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 226 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 461 5. Icke medlem 1 7. Fler än ett svar angivet 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 29 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 29d <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.29 för fullständig frågetext> 31 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 62 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 124 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 486 5. Icke medlem 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 MEDLEM KULTURFÖRENING 29 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 29e <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.29 för fullständig frågetext> 23 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 28 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 30 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 618 5. Icke medlem 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 MEDLEM POLITISK PARTI 29 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 29f <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.29 för fullständig frågetext> 16 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 11 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 23 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 649 5. Icke medlem 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 MEDLEM MOTORORG 29 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 29g <Medlemskap> Motororganisation <Se F.29 för fullständig frågetext> 9 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 14 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 44 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 633 5. Icke medlem 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 MEDLEM MILJÖORGANISAT 29 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 29h <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.29 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 0 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 23 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 666 5. Icke medlem 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 MEDLEM PENSIONÄRSORG 29 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 29i <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.29 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 29 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 36 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 644 5. Icke medlem 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 MEDLEM HEMBYGDSFÖREN 29 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 29j <Medlemskap> Hembygdsförening <Se F.29 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 17 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 38 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 643 5. Icke medlem 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 29 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 29k <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation (t ex Röda korset) <Se F.29 för fullständig frågetext> 10 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 50 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 641 5. Icke medlem 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 29 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 29l <Medlemskap> Föräldraförening <Se F.29 för fullständig frågetext> 11 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 20 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 30 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 633 5. Icke medlem 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 MEDLEM KVINNOORG 29 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 29m <Medlemskap> Kvinnoorganisation <Se F.29 för fullständig frågetext> 1 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 3 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 692 5. Icke medlem 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 MEDLEM LOK AKTGRUPP 29 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 29n <Medlemskap> Lokal aktionsgrupp <Se F.29 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 3 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 687 5. Icke medlem 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 MEDLEM VÄGFÖRENING 29 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 29o <Medlemskap> Vägförening <Se F.29 för fullständig frågetext> 21 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 30 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 173 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 479 5. Icke medlem 1 7. Fler än ett svar angivet 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 MEDLEM INVANDRARORG 29 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 29p <Medlemskap> Invandrarorganisation <Se F.29 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 0 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 2 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 690 5. Icke medlem 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 MEDLEM ANNAN FÖRENING 29 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 29q <Medlemskap> Annan förening <Se F.29 för fullständig frågetext> 49 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 58 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 77 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 502 5. Icke medlem 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 OMDÖME B ANDERSSON 30 Loc 194 width 2 MD= 0 or GE 99 30 Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Ale kommun på nedanstående skala? 30a Boel Andersson 5 01. -5 Ogillar starkt 0 02. -4 4 03. -3 4 04. -2 2 05. -1 140 06. 0 Varken gillar eller ogillar 8 07. +1 12 08. +2 16 09. +3 10 10. +4 10 11. +5 Gillar starkt 510 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 OMDÖME I-L ANDERSSON 30 Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 99 30b <Omdöme om politiker i egen kommun> Inga-Lill Andersson <Se F.30 för fullständig frågetext> 12 01. -5 Ogillar starkt 6 02. -4 8 03. -3 6 04. -2 8 05. -1 179 06. 0 Varken gillar eller ogillar 19 07. +1 30 08. +2 49 09. +3 30 10. +4 34 11. +5 Gillar starkt 351 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 OMDÖME R-M FIHN 30 Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 99 30c <Omdöme om politiker i egen kommun> Rose-Marie Fihn <Se F.30 för fullständig frågetext> 15 01. -5 Ogillar starkt 6 02. -4 8 03. -3 9 04. -2 15 05. -1 159 06. 0 Varken gillar eller ogillar 12 07. +1 17 08. +2 8 09. +3 4 10. +4 5 11. +5 Gillar starkt 465 55. Personen okänd för mig 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 OMDÖME JARL KARLSSON 30 Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 30d <Omdöme om politiker i egen kommun> Jarl Karlsson <Se F.30 för fullständig frågetext> 29 01. -5 Ogillar starkt 9 02. -4 15 03. -3 15 04. -2 19 05. -1 146 06. 0 Varken gillar eller ogillar 11 07. +1 21 08. +2 16 09. +3 4 10. +4 7 11. +5 Gillar starkt 427 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 OMDÖME LEIF KARLSSON 30 Loc 202 width 2 MD= 0 or GE 99 30e <Omdöme om politiker i egen kommun> Leif Karlsson <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 01. -5 Ogillar starkt 2 02. -4 3 03. -3 2 04. -2 4 05. -1 129 06. 0 Varken gillar eller ogillar 9 07. +1 3 08. +2 6 09. +3 0 10. +4 7 11. +5 Gillar starkt 554 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 OMDÖME KJELL KLERFORS 30 Loc 204 width 2 MD= 0 or GE 99 30f <Omdöme om politiker i egen kommun> Kjell Klerfors <Se F.30 för fullständig frågetext> 8 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 4 03. -3 2 04. -2 11 05. -1 172 06. 0 Varken gillar eller ogillar 18 07. +1 13 08. +2 24 09. +3 11 10. +4 12 11. +5 Gillar starkt 444 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 OMDÖME A NILSSON 30 Loc 206 width 2 MD= 0 or GE 99 30g <Omdöme om politiker i egen kommun> Annika Nilsson <Se F.30 för fullständig frågetext> 4 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 2 03. -3 5 04. -2 2 05. -1 134 06. 0 Varken gillar eller ogillar 7 07. +1 19 08. +2 10 09. +3 5 10. +4 14 11. +5 Gillar starkt 516 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 OMDÖME J A PRESSFELDT 30 Loc 208 width 2 MD= 0 or GE 99 30h <Omdöme om politiker i egen kommun> Jan A Pressfeldt <Se F.30 för fullständig frågetext> 160 01. -5 Ogillar starkt 30 02. -4 27 03. -3 23 04. -2 21 05. -1 147 06. 0 Varken gillar eller ogillar 25 07. +1 15 08. +2 32 09. +3 14 10. +4 24 11. +5 Gillar starkt 209 55. Personen okänd för mig 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 OMDÖME E SAHLEN 30 Loc 210 width 2 MD= 0 or GE 99 30i <Omdöme om politiker i egen kommun> Elisabet Sahlen <Se F.30 för fullständig frågetext> 22 01. -5 Ogillar starkt 7 02. -4 5 03. -3 5 04. -2 6 05. -1 135 06. 0 Varken gillar eller ogillar 7 07. +1 10 08. +2 5 09. +3 5 10. +4 3 11. +5 Gillar starkt 510 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 OMDÖME ROLAND WALL 30 Loc 212 width 2 MD= 0 or GE 99 30j <Omdöme om politiker i egen kommun> Roland Wall <Se F.30 för fullständig frågetext> 11 01. -5 Ogillar starkt 4 02. -4 7 03. -3 7 04. -2 10 05. -1 203 06. 0 Varken gillar eller ogillar 23 07. +1 32 08. +2 21 09. +3 13 10. +4 12 11. +5 Gillar starkt 383 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 28 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 INF KOMMUN: FAMILJ 31 Loc 214 width 2 MD=99 31A På vilket/vilka sätt får Du information om kommunala frågor i Ale kommun? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ) 31a1 Familj, släkt, vänner 364 00. Ej markerat 380 01. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 184 INF KOMMUN:ARBETSKAMR 31 Loc 216 width 2 MD=99 31a2 <Information kommunala frågor i Ale> Arbetskamrater <Se F.31A för fullständig frågetext> 582 00. Ej markerat 162 02. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 185 INF KOMMUN: RADIO/TV 31 Loc 218 width 2 MD=99 31a3 <Information kommunala frågor i Ale> Radio/TV <Se F.31A för fullständig frågetext> 366 00. Ej markerat 378 03. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 186 INF KOMMUN:ART DAGSPR 31 Loc 220 width 2 MD=99 31a4 <Information kommunala frågor i Ale> Artiklar i dagspress <Se F.31A för fullständig frågetext> 175 00. Ej markerat 569 04. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 187 INF KOMMUN:ANN DAGSPR 31 Loc 222 width 2 MD=99 31a5 <Information kommunala frågor i Ale> Kommunala annonser i dagspress <Se F.31A för fullständig frågetext> 404 00. Ej markerat 340 05. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 188 INF KOMMUN: POL PARTI 31 Loc 224 width 2 MD=99 31a6 <Information kommunala frågor i Ale> Kommunalpolitiker/politiska partier <Se F.31A för fullständig frågetext> 699 00. Ej markerat 45 06. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 189 INF KOMMUN: KOM TJMÄN 31 Loc 226 width 2 MD=99 31a7 <Information kommunala frågor i Ale> Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal <Se F.31A för fullständig frågetext> 679 00. Ej markerat 65 07. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 190 INF KOMMUN: INFMÖTEN 31 Loc 228 width 2 MD=99 31a8 <Information kommunala frågor i Ale> Informationsmöten <Se F.31A för fullständig frågetext> 701 00. Ej markerat 43 08. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 191 INF KOMMUN: BIBLIOTEK 31 Loc 230 width 2 MD=99 31a9 <Information kommunala frågor i Ale> Bibliotek <Se F.31A för fullständig frågetext> 695 00. Ej markerat 49 09. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 192 INF KOMMUN:FRITIDSORG 31 Loc 232 width 2 MD=99 31a10 <Information kommunala frågor i Ale> Information från fritids- eller intresseorganisationer <Se F.31A för fullständig frågetext> 705 00. Ej markerat 39 10. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 193 INF KOM:KOM-SAMMANTR 31 Loc 234 width 2 MD=99 31a11 <Information kommunala frågor i Ale> Kommunfullmäktiges sammanträden (via radio eller besök) <Se F.31A för fullständig frågetext> 727 00. Ej markerat 17 11. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 194 INF KOM:ORTSUTVGRUPP 31 Loc 236 width 2 MD=99 31a12 <Information kommunala frågor i Ale> Ortsutvecklingsgrupp <Se F.31A för fullständig frågetext> 741 00. Ej markerat 3 12. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 195 INF KOM: ANNAT SÄTT 31 Loc 238 width 2 MD=99 31a13 <Information kommunala frågor i Ale> Annat sätt <Se F.31A för fullständig frågetext> 687 00. Ej markerat 57 13. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 196 INF KOM. VIKTIG SÄTT 31 Loc 240 width 2 MD= 0 or GE 99 31B Vilket av dessa sätt är viktigast för Dig? 74 01. Familj, släkt eller vänner 12 02. Arbetskamrater 103 03. Radio, TV 288 04. Artiklar i dagspress 88 05. Kommunala annonser i dagspress 16 06. Kommunpolitiker, politiska partier 13 07. Kommunala tjänstemän, verksamhetspersonal 13 08. Informationsmöten 8 09. Bibliotek 3 10. Information från fritids- eller intresseorganisationer 5 11. Kommunfullmäktiges sammanträden (via radio eller besök) 1 12. Ortsutvecklingsgrupp 30 13. Annat sätt 9 77. Fler än ett alternativ angivet 81 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 INF KOMMUN FÖRBÄTTRAS 31 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 31C Om informationen från Ale kommun skall förbättras, anser Du då att det i första hand skall ske på något av följande sätt? (Ange endast ett alternativ) 51 1. Information genom personlig kontakt 442 2. Information via massmedia 8 3. Information genom telefonupplysning 31 4. Information genom öppna nämndsammanträden 50 5. Information via Internet 32 6. Annat sätt 106 7. Informationen behöver inte förbättras 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 ALE: SKRIVELSER 32 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 32 Vill Du för vart och ett av nedanstående markera, det alternativ som bäst stämmer med Din uppfattning? 32a Skrivelser och andra meddelanden från kommunen är ofta svårbegripliga 132 1. Instämmer 264 2. Instämmer delvis 91 3. Delvis motsatt åsikt 74 4. Motsatt åsikt 158 8. Vet ej/Ingen åsikt 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 ALE: LIKA BEHANDLING 32 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 32b <Kontakt kommunen> Alla medborgare behandlas lika av Ale kommun <Se F.32 för fullständig frågetext> 49 1. Instämmer 140 2. Instämmer delvis 106 3. Delvis motsatt åsikt 116 4. Motsatt åsikt 1 7. Fler än ett svar angivet 318 8. Vet ej/Ingen åsikt 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 ALE RÄTT PERSON 32 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 32c Det är svårt att hitta rätt person när man kontaktar Ale kommun <Se F.32 för fullständig frågetext> 88 1. Instämmer 183 2. Instämmer delvis 79 3. Delvis motsatt åsikt 78 4. Motsatt åsikt 2 7. Fler än ett svar angivet 295 8. Vet ej/Ingen åsikt 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 ALE KLARA BESKED 32 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 32d Man får som regel klara besked när man vänder sig till Ale kommun <Se F.32 för fullständig frågetext> 50 1. Instämmer 152 2. Instämmer delvis 117 3. Delvis motsatt åsikt 97 4. Motsatt åsikt 308 8. Vet ej/Ingen åsikt 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 ALE REGELFÖLJARE 32 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 32e Kommunaltjänstemännen i Ale bryr sig mer om regler än om människor <Se F.32 för fullständig frågetext> 102 1. Instämmer 156 2. Instämmer delvis 55 3. Delvis motsatt åsikt 32 4. Motsatt åsikt 2 7. Fler än ett svar angivet 382 8. Vet ej/Ingen åsikt 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 ALE ENKELHET 32 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 32f På Ale kommun bemödar man sig att göra det enkelt för allmänheten att kontakta kommunen <Se F.32 för fullständig frågetext> 29 1. Instämmer 127 2. Instämmer delvis 116 3. Delvis motsatt åsikt 70 4. Motsatt åsikt 381 8. Vet ej/Ingen åsikt 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 FÖRTROENDE RIKSPOL 33 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 33 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 33a Rikspolitiker 7 1. Mycket stort förtroende 104 2. Ganska stort förtroende 210 3. Varken stort eller litet förtroende 188 4. Ganska litet förtroende 136 5. Mycket litet förtroende 3 7. Fler än ett svar angivet 85 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 FÖRTROENDE FACKL LED 33 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 33b <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Fackliga ledare <Se F.33 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket stort förtroende 99 2. Ganska stort förtroende 205 3. Varken stort eller litet förtroende 152 4. Ganska litet förtroende 134 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 122 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 FÖRTROENDE TV-JOURNAL 33 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 33c <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i TV <Se F.33 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stort förtroende 203 2. Ganska stort förtroende 274 3. Varken stort eller litet förtroende 118 4. Ganska litet förtroende 59 5. Mycket litet förtroende 62 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 FÖRTR DAGSPRESSJOURN 33 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 33d <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Journalister i dagspressen <Se F.33 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket stort förtroende 170 2. Ganska stort förtroende 296 3. Varken stort eller litet förtroende 124 4. Ganska litet förtroende 74 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 57 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 FÖRTR KOMPOL ALE 33 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 33e <Förtroende för hur arbetet sköts i allmänhet> Kommunens politiker <Se F.33 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket stort förtroende 84 2. Ganska stort förtroende 246 3. Varken stort eller litet förtroende 169 4. Ganska litet förtroende 118 5. Mycket litet förtroende 107 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 FÖRTR KOMMUNENS TJ 33 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 33f <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kommunens tjänstemän <Se F.33 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket stort förtroende 101 2. Ganska stort förtroende 275 3. Varken stort eller litet förtroende 111 4. Ganska litet förtroende 88 5. Mycket litet förtroende 145 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 FÖRTR LÄRARE GRUNDSK 33 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 33g <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Lärare i grundskola, gymnasium <Se F.33 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket stort förtroende 305 2. Ganska stort förtroende 131 3. Varken stort eller litet förtroende 38 4. Ganska litet förtroende 10 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 179 8. Ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 FÖRTR SJUKVÅRDSPERS 33 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 33h <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Sjukvårdens personal <Se F.33 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket stort förtroende 391 2. Ganska stort förtroende 74 3. Varken stort eller litet förtroende 21 4. Ganska litet förtroende 6 5. Mycket litet förtroende 47 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 FÖRTR TANDLÄKARE 33 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 33i <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Tandläkare <Se F.33 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket stort förtroende 366 2. Ganska stort förtroende 73 3. Varken stort eller litet förtroende 5 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 3 7. Fler än ett svar angivet 66 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 FÖRTR SOCIALARBETARE 33 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 33j <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Socialarbetare <Se F.33 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket stort förtroende 94 2. Ganska stort förtroende 123 3. Varken stort eller litet förtroende 43 4. Ganska litet förtroende 35 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 400 8. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 FÖRTR PERS ÄLDREOMS 33 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 33k <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom äldreomsorgen <Se F.33 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket stort förtroende 198 2. Ganska stort förtroende 102 3. Varken stort eller litet förtroende 18 4. Ganska litet förtroende 10 5. Mycket litet förtroende 303 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 FÖRTR BIBLIOTEKSPERS 33 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 33l <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Bibliotekspersonal <Se F.33 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket stort förtroende 249 2. Ganska stort förtroende 112 3. Varken stort eller litet förtroende 14 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 197 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 FÖRTR FRITIDSPERSONAL 33 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 33m <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Fritidspersonal <Se F.33 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket stort förtroende 220 2. Ganska stort förtroende 119 3. Varken stort eller litet förtroende 13 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 286 8. Ingen uppfattning 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 FÖRTR BARNOMSORGSPERS 33 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 33n <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom barnomsorgen <Se F.33 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket stort förtroende 231 2. Ganska stort förtroende 80 3. Varken stort eller litet förtroende 9 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 287 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 FÖRTR KOLLTR PERSONAL 33 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 33o <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kollektivtrafikens personal <Se F.33 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket stort förtroende 255 2. Ganska stort förtroende 175 3. Varken stort eller litet förtroende 21 4. Ganska litet förtroende 11 5. Mycket litet förtroende 5 7. Fler än ett svar angivet 188 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 FÖRTR TEKN K:R PERSON 33 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 33p <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Tekniska kontorets personal <Se F.33 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket stort förtroende 114 2. Ganska stort förtroende 164 3. Varken stort eller litet förtroende 28 4. Ganska litet förtroende 29 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 369 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 FÖRTR MILJÖINSPEKTÖR 33 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 33q <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Miljö- och hälsoskyddsinspektörer <Se F.33 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stort förtroende 82 2. Ganska stort förtroende 156 3. Varken stort eller litet förtroende 48 4. Ganska litet förtroende 39 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 384 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 ÅSIKT KOMMUNENS EKON 34 Loc 266 width 1 MD GE 9 34 Vad anser Du om Din kommuns ekonomi? Har kommunen: 2 1. Mycket god ekonomi 33 2. Ganska god ekonomi 114 3. Varken god eller dålig ekonomi 321 4. Ganska dålig ekonomi 142 5. Mycket dålig ekonomi 139 8. Ingen uppfattning 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 INTRESSE MILJÖFRÅGOR 35 Loc 267 width 1 MD=9 Dessa frågor gäller din uppfattning om trafik och miljö 35 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 99 1. Mycket intresserad 448 2. Ganska intresserad 176 3. Inte särskilt intresserad 26 4. Inte alls intresserad 24 9. Uppgift saknas
VAR 223 FÖRB MILJVÅRD-SKATTEH 36 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 36 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Ale kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 36a Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar 50 1. Mycket bra förslag 165 2. Ganska bra förslag 310 3. Varken bra eller dåligt förslag 132 4. Ganska dåligt förslag 69 5. Mycket dåligt förslag 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 INFO HANDLA MILJÖVÄNL 36 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 36b Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.36 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket bra förslag 317 2. Ganska bra förslag 167 3. Varken bra eller dåligt förslag 33 4. Ganska dåligt förslag 20 5. Mycket dåligt förslag 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 UTBYGGD KOLLEKTIVTRAF 36 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 36c Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.36 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket bra förslag 287 2. Ganska bra förslag 152 3. Varken bra eller dåligt förslag 33 4. Ganska dåligt förslag 15 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 OBLIG SOPSORTERING 36 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 36d Lagstifta om obligatorisk sortering av hushållsavfall <Se F.36 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket bra förslag 169 2. Ganska bra förslag 216 3. Varken bra eller dåligt förslag 125 4. Ganska dåligt förslag 116 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 MILJVÅRD- FARLIG IND 36 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 36e Öka kontrollen över miljöfarlig industri <Se F.36 för fullständig frågetext> 437 1. Mycket bra förslag 223 2. Ganska bra förslag 68 3. Varken bra eller dåligt förslag 3 4. Ganska dåligt förslag 5 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 SORTERA SOPOR 37 Loc 273 width 2 MD= 0 or GE 99 37 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Ale kommun? 37a Sortera sopor 41 01. 0 Inte alls beredd att göra 9 02. 1 11 03. 2 30 04. 3 19 05. 4 67 06. 5 29 07. 6 54 08. 7 105 09. 8 56 10. 9 313 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 3 77. Fler än ett svar angivet 10 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 ARBETE MILJÖORGANISAT 37 Loc 275 width 2 MD= 0 or GE 99 37b <Beredd göra för miljön> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.37 för fullständig frågetext> 312 01. 0 Inte alls beredd att göra 63 02. 1 83 03. 2 51 04. 3 44 05. 4 85 06. 5 19 07. 6 20 08. 7 11 09. 8 9 10. 9 19 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 3 77. Fler än ett svar angivet 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 AVSTÅ MILJÖFARL VAROR 37 Loc 277 width 2 MD= 0 or GE 99 37c <Beredd göra för miljön> Avstå från miljöfarliga varor <Se F.37 för fullständig frågetext> 25 01. 0 Inte alls beredd att göra 15 02. 1 25 03. 2 30 04. 3 36 05. 4 110 06. 5 46 07. 6 76 08. 7 108 09. 8 63 10. 9 194 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 HÖJD SKATT-ANV MILJÖN 37 Loc 279 width 2 MD= 0 or GE 99 37d <Beredd göra för miljön> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.37 för fullständig frågetext> 201 01. 0 Inte alls beredd att göra 50 02. 1 65 03. 2 55 04. 3 46 05. 4 123 06. 5 50 07. 6 39 08. 7 38 09. 8 9 10. 9 45 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 4 77. Fler än ett svar angivet 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 KOMPOSTERA 37 Loc 281 width 2 MD= 0 or GE 99 37e <Beredd göra för miljön> Kompostera <Se F.37 för fullständig frågetext> 61 01. 0 Inte alls beredd att göra 17 02. 1 28 03. 2 17 04. 3 23 05. 4 79 06. 5 22 07. 6 43 08. 7 70 09. 8 54 10. 9 316 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 INLÄMNA MILJÖF AVFALL 37 Loc 283 width 2 MD= 0 or GE 99 37f <Beredd göra för miljön> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.37 för fullständig frågetext> 8 01. 0 Inte alls beredd att göra 5 02. 1 8 03. 2 9 04. 3 7 05. 4 32 06. 5 17 07. 6 56 08. 7 84 09. 8 69 10. 9 431 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 5 77. Fler än ett svar angivet 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 MINSKA BILÅKANDET 37 Loc 285 width 2 MD= 0 or GE 99 37g <Beredd göra för miljön> Minska bilåkandet <Se F.37 för fullständig frågetext> 201 01. 0 Inte alls beredd att göra 42 02. 1 63 03. 2 55 04. 3 34 05. 4 108 06. 5 33 07. 6 46 08. 7 53 09. 8 18 10. 9 73 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 4 77. Fler än ett svar angivet 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 ENERGISPARA I HEMMET 37 Loc 287 width 2 MD= 0 or GE 99 37h <Beredd göra för miljön> Spara energi i hemmet <Se F.37 för fullständig frågetext> 29 01. 0 Inte alls beredd att göra 12 02. 1 23 03. 2 37 04. 3 28 05. 4 107 06. 5 38 07. 6 96 08. 7 107 09. 8 63 10. 9 188 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 3 77. Fler än ett svar angivet 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 EKOLOGISKA LIVSMEDEL 37 Loc 289 width 2 MD= 0 or GE 99 37i <Beredd göra för miljön> Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.37 för fullständig frågetext> 55 01. 0 Inte alls beredd att göra 25 02. 1 49 03. 2 38 04. 3 45 05. 4 152 06. 5 42 07. 6 76 08. 7 75 09. 8 39 10. 9 127 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 MILJÖMÄRKTA VAROR 37 Loc 291 width 2 MD= 0 or GE 99 37j <Beredd göra för miljön> Välja miljömärkta varor <Se F.37 för fullständig frågetext> 25 01. 0 Inte alls beredd att göra 10 02. 1 28 03. 2 31 04. 3 36 05. 4 140 06. 5 38 07. 6 84 08. 7 114 09. 8 56 10. 9 167 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 FÅ BEKANTA MILJÖVÄNL 37 Loc 293 width 2 MD= 0 or GE 99 37k <Beredd göra för miljön> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig mer miljövänligt <Se F.37 för fullständig frågetext> 97 01. 0 Inte alls beredd att göra 21 02. 1 40 03. 2 37 04. 3 41 05. 4 120 06. 5 45 07. 6 63 08. 7 92 09. 8 31 10. 9 143 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 LÄSA MILJÖINFORMATION 37 Loc 295 width 2 MD= 0 or GE 99 37l <Beredd göra för miljön> Läsa miljöinformation som jag får i brevlådan <Se F.37 för fullständig frågetext> 26 01. 0 Inte alls beredd att göra 14 02. 1 36 03. 2 25 04. 3 32 05. 4 102 06. 5 47 07. 6 69 08. 7 83 09. 8 59 10. 9 239 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 ÖKA KOLLEKTIVÅKANDET 37 Loc 297 width 2 MD= 0 or GE 99 37m <Beredd göra för miljön> Öka mitt kollektivåkandet <Se F.37 för fullständig frågetext> 186 01. 0 Inte alls beredd att göra 55 02. 1 50 03. 2 34 04. 3 29 05. 4 101 06. 5 46 07. 6 41 08. 7 46 09. 8 28 10. 9 114 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 KOLLEKTIVTRAFIKFÖRB 38 Loc 299 width 1 MD=9 38 Hur väl känner Du till kollektivtrafikförbindelserna till och från det bostadsområde där Du bor? 262 1. Mycket väl 329 2. Ganska väl 116 3. Inte särskilt väl 48 4. Inte alls 18 9. Uppgift saknas
VAR 242 STORHANDLAR 39 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 39A Händer det att Du regelbundet storhandlar? 183 1. Ja, fler gånger i månaden 338 2. Ja, någon gång i månaden 107 3. Ja, någon gång i halvåret 124 5. Nej, aldrig 5 0. Uppgift saknas på delftågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 AFFÄR I NÖDINGE 39 Loc 301 width 1 MD=9 39B Om ja, var gör Du i så fall sådana inköp? 39b1 Affär i Nödinge 477 0. Ej markerat 280 1. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 244 AFFÄR I ÄLVÄNGEN 39 Loc 302 width 1 MD=9 39b2 <Storhandlar regelbundet> Affär i Älvängen <Se F.39B för fullständig frågetext> 596 0. Ej markerat 161 2. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 245 ANN AFFÄR DIN DEL KOM 39 Loc 303 width 1 MD=9 39b3 <Storhandlar regelbundet> Annan affär i Din del av kommunen <Se F.39B för fullständig frågetext> 719 0. Ej markerat 38 3. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 246 STORMARKNAD ALINGSÅS 39 Loc 304 width 1 MD=9 39b4 <Storhandlar regelbundet> Stormarknad i Alingsås <Se F.39B för fullständig frågetext> 726 0. Ej markerat 31 4. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 247 STORMARKN I GÖTEBORG 39 Loc 305 width 1 MD=9 39b5 <Storhandlar regelbundet> Stormarknad i Göteborg <Se F.39B för fullständig frågetext> 610 0. Ej markerat 147 5. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 248 STORMARKN I KUNGÄLV 39 Loc 306 width 1 MD=9 39b6 <Storhandlar regelbundet> Stormarknad i Kungälv <Se F.39B för fullständig frågetext> 457 0. Ej markerat 300 6. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 249 STORMARKN TROLLHÄTTAN 39 Loc 307 width 1 MD=9 39b7 <Storhandlar regelbundet> Stormarknad i Trollhättan <Se F.39B för fullständig frågetext> 739 0. Ej markerat 18 7. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 250 AFFÄR GBG:S CENTRUM 39 Loc 308 width 1 MD=9 39b8 <Storhandlar regelbundet> Affär i Göteborgs centrum <Se F.39B för fullständig frågetext> 740 0. Ej markerat 17 8. Markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 251 ANV PENDELTÅG I KOM 40 Loc 309 width 1 MD=9 40 Om det fanns pendeltågstrafik i Ale med god tillgänglighet skulle Du då välja att åka det istället för bil eller buss? 234 1. Ja, absolut 312 2. Ja, kanske 154 3. Nej, troligen inte 59 4. Nej, absolut inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 252 AKTIVITET: IDROTTAT 41 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer några frågor om levnadsförhållande, fritid och boende 41 Hur ofta under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 41a Sysslat med idrott/sport 143 1. Flera gånger i veckan 111 2. Någon gång i veckan 71 3. Någon gång i månaden 38 4. Någon gång i kvartalet 16 5. Någon gång i halvåret 74 6. Någon gång under året 277 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 AKTIVITET: MOTIONERAT 41 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 41b <Aktivitet senaste 12 månaderna> Motionerat, idkat friluftsliv <Se F.41 för fullständig frågetext> 180 1. Flera gånger i veckan 193 2. Någon gång i veckan 132 3. Någon gång i månaden 57 4. Någon gång i kvartalet 25 5. Någon gång i halvåret 57 6. Någon gång under året 87 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 AKTIVET: BIOBESÖK 41 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 41c <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på bio <Se F.41 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 51 3. Någon gång i månaden 108 4. Någon gång i kvartalet 104 5. Någon gång i halvåret 215 6. Någon gång under året 253 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 AKTIVET: TEATERBESÖK 41 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 41d <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på teater <Se F.41 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 3 2. Någon gång i veckan 12 3. Någon gång i månaden 39 4. Någon gång i kvartalet 81 5. Någon gång i halvåret 201 6. Någon gång under året 394 7. Ingen gång 5 8. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 AKTIVET: LÄST BOK 41 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 41e <Aktivitet senaste 12 månaderna> Läst någon bok <Se F.41 för fullständig frågetext> 156 1. Flera gånger i veckan 66 2. Någon gång i veckan 137 3. Någon gång i månaden 87 4. Någon gång i kvartalet 78 5. Någon gång i halvåret 112 6. Någon gång under året 100 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 AKTIVET: DISK POLITIK 41 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 41f <Aktivitet senaste 12 månaderna> Diskuterat politik <Se F.41 för fullständig frågetext> 74 1. Flera gånger i veckan 157 2. Någon gång i veckan 144 3. Någon gång i månaden 66 4. Någon gång i kvartalet 59 5. Någon gång i halvåret 112 6. Någon gång under året 129 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 AKTIVET: BESÖK GUDSTJ 41 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 41g <Aktivitet senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.41 för fullständig frågetext> 7 1. Flera gånger i veckan 27 2. Någon gång i veckan 25 3. Någon gång i månaden 31 4. Någon gång i kvartalet 55 5. Någon gång i halvåret 172 6. Någon gång under året 420 7. Ingen gång 5 8. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 AKTIVET: LÄST VECKOT 41 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 41h <Aktivitet senaste året> Läst veckotidningar <Se F.41 för fullständig frågetext> 100 1. Flera gånger i veckan 178 2. Någon gång i veckan 189 3. Någon gång i månaden 68 4. Någon gång i kvartalet 55 5. Någon gång i halvåret 85 6. Någon gång under året 69 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 AKTIVET: UMG M VÄNNER 41 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 41i <Aktivitet senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.41 för fullständig frågetext> 242 1. Flera gånger i veckan 254 2. Någon gång i veckan 186 3. Någon gång i månaden 30 4. Någon gång i kvartalet 12 5. Någon gång i halvåret 6 6. Någon gång under året 3 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 AKTIVET: SPELAT TIPS 41 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 41j <Aktivitet senaste året> Spelat på tips, lotto eller V75 <Se F.41 för fullständig frågetext> 25 1. Flera gånger i veckan 217 2. Någon gång i veckan 141 3. Någon gång i månaden 65 4. Någon gång i kvartalet 35 5. Någon gång i halvåret 66 6. Någon gång under året 200 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 AKTIVET: RESTAURANGB 41 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 41k <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.41 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 33 2. Någon gång i veckan 142 3. Någon gång i månaden 144 4. Någon gång i kvartalet 121 5. Någon gång i halvåret 140 6. Någon gång under året 155 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 AKTIVET: REST UTOMLAN 41 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 41l <Aktivitet senaste året> Rest utomlands <Se F.41 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 8 3. Någon gång i månaden 37 4. Någon gång i kvartalet 102 5. Någon gång i halvåret 298 6. Någon gång under året 290 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 AKTIVET: HYRT VIDEOF 41 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 41m <Aktivitet senaste året> Hyrt videofilm <Se F.41 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger i veckan 28 2. Någon gång i veckan 118 3. Någon gång i månaden 108 4. Någon gång i kvartalet 60 5. Någon gång i halvåret 90 6. Någon gång under året 330 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 AKTIVET: TVÄTTAT 41 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 41n <Aktivitet senaste 12 månaderna> Tvättat, diskat i hemmet 523 1. Flera gånger i veckan 124 2. Någon gång i veckan 44 3. Någon gång i månaden 10 4. Någon gång i kvartalet 14 5. Någon gång i halvåret 12 6. Någon gång under året 19 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 AKTIVET: UMG GRANNAR 41 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 41o <Aktivitet senaste 12 månaderna> Umgåtts med grannar <Se F.41 för fullständig frågetext> 95 1. Flera gånger i veckan 168 2. Någon gång i veckan 155 3. Någon gång i månaden 70 4. Någon gång i kvartalet 54 5. Någon gång i halvåret 83 6. Någon gång under året 119 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 AKTIVET: ANV PERSDAT 41 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 41p <Aktivitet senaste 12 månaderna> Använt persondator <Se F.41 för fullständig frågetext> 270 1. Flera gånger i veckan 91 2. Någon gång i veckan 43 3. Någon gång i månaden 18 4. Någon gång i kvartalet 18 5. Någon gång i halvåret 21 6. Någon gång under året 284 7. Ingen gång 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 AKTIVET: ANV INTERNET 41 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 41q <Aktivitet senaste 12 månaderna> Använt Internet <Se F.41 för fullständig frågetext> 156 1. Flera gånger i veckan 85 2. Någon gång i veckan 59 3. Någon gång i månaden 21 4. Någon gång i kvartalet 16 5. Någon gång i halvåret 25 6. Någon gång under året 381 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 AKTIVET: RÖKT 41 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 41r <Aktivitet senaste 12 månaderna> Rökt/snusat <Se F.41 för fullständig frågetext> 226 1. Flera gånger i veckan 18 2. Någon gång i veckan 13 3. Någon gång i månaden 6 4. Någon gång i kvartalet 9 5. Någon gång i halvåret 14 6. Någon gång under året 459 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 AKTIVET: DRUCKI SPRIT 41 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 41s <Aktivitet senaste 12 månaderna> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.41 för fullständig frågetext> 31 1. Flera gånger i veckan 180 2. Någon gång i veckan 273 3. Någon gång i månaden 69 4. Någon gång i kvartalet 40 5. Någon gång i halvåret 48 6. Någon gång under året 100 7. Ingen gång 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 AKTIVET: KÖPT CD-SKIV 41 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 41t <Aktivitet senaste 12 månaderna> Köpt CD-skiva <Se F.41 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 5 2. Någon gång i veckan 81 3. Någon gång i månaden 131 4. Någon gång i kvartalet 114 5. Någon gång i halvåret 144 6. Någon gång under året 261 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 AKTIVET: BIBLIOTEKSBE 41 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 41u <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på bibliotek <Se F.41 för fullständig frågetext> 32 1. Flera gånger i veckan 41 2. Någon gång i veckan 120 3. Någon gång i månaden 80 4. Någon gång i kvartalet 81 5. Någon gång i halvåret 102 6. Någon gång under året 285 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 AKTIVET: ARB ÖVERTID 41 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 41v <Aktivitet senaste 12 månaderna> Arbetat övertid <Se F.41 för fullständig frågetext> 106 1. Flera gånger i veckan 96 2. Någon gång i veckan 131 3. Någon gång i månaden 57 4. Någon gång i kvartalet 26 5. Någon gång i halvåret 46 6. Någon gång under året 273 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 AKTIVET: MEKAT M BIL 41 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 41x <Aktivitet senaste 12 månaderna> Mekat med eller vårdat bil/motorcykel <Se F.41 för fullständig frågetext> 25 1. Flera gånger i veckan 65 2. Någon gång i veckan 158 3. Någon gång i månaden 78 4. Någon gång i kvartalet 49 5. Någon gång i halvåret 57 6. Någon gång under året 309 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 AKTIVET: UMGÅTT SLÄKT 41 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 41y <Aktivitet senaste 12 månaderna> Umgåtts med släkt <Se F.41 för fullständig frågetext> 79 1. Flera gånger i veckan 194 2. Någon gång i veckan 278 3. Någon gång i månaden 98 4. Någon gång i kvartalet 29 5. Någon gång i halvåret 40 6. Någon gång under året 23 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 AKTIVET: TECKNAT M.M. 41 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 41z <Aktivitet senaste 12 månaderna> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.41 för fullständig frågetext> 61 1. Flera gånger i veckan 40 2. Någon gång i veckan 64 3. Någon gång i månaden 26 4. Någon gång i kvartalet 25 5. Någon gång i halvåret 62 6. Någon gång under året 464 7. Ingen gång 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 AKTIVET: SJUNGIT M.M. 41 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 41aa <Aktivitet senaste 12 månaderna> Sjungit eller spelat något musikinstrument <Se F.41 för fullständig frågetext> 71 1. Flera gånger i veckan 55 2. Någon gång i veckan 36 3. Någon gång i månaden 29 4. Någon gång i kvartalet 26 5. Någon gång i halvåret 40 6. Någon gång under året 485 7. Ingen gång 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 AKTIVET: HANDL VÄRDEP 41 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 41bb <Aktivitet senaste 12 månaderna> Handlat med värdepapper/fonder <Se F.41 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 10 2. Någon gång i veckan 61 3. Någon gång i månaden 40 4. Någon gång i kvartalet 40 5. Någon gång i halvåret 123 6. Någon gång under året 457 7. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 AKTIVET: KÖRT BARN 41 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 41cc <Aktivitet senaste 12 månaderna> Skjutsat barn till aktivitet <Se F.41 för fullständig frågetext> 82 1. Flera gånger i veckan 93 2. Någon gång i veckan 57 3. Någon gång i månaden 31 4. Någon gång i kvartalet 20 5. Någon gång i halvåret 43 6. Någon gång under året 412 7. Ingen gång 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 AKTIVET:HJÄLPT GRANNE 41 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 41dd <Aktivitet senaste 12 månaderna> Själv hjälpt granne eller fått hjälp av granne <Se F.41 för fullständig frågetext> 24 1. Flera gånger i veckan 59 2. Någon gång i veckan 140 3. Någon gång i månaden 118 4. Någon gång i kvartalet 65 5. Någon gång i halvåret 125 6. Någon gång under året 213 7. Ingen gång 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 AKTIVET: FISKAT/JAGAT 41 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 41ee <Aktivitet senaste 12 månaderna> Fiskat/jagat <Se F.41 för fullständig frågetext> 14 1. Flera gånger i veckan 15 2. Någon gång i veckan 26 3. Någon gång i månaden 40 4. Någon gång i kvartalet 48 5. Någon gång i halvåret 78 6. Någon gång under året 518 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 NÖJD MED LIVET 42 Loc 340 width 1 MD=9 42 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 235 1. Mycket nöjd 436 2. Ganska nöjd 65 3. Inte särskilt nöjd 5 4. Inte alls nöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 31 9. Uppgift saknas
VAR 283 SKALA LITA MÄNNISKOR 43 Loc 341 width 2 MD=99 43 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 20 01. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 19 02. 1 30 03. 2 37 04. 3 37 05. 4 123 06. 5 57 07. 6 126 08. 7 177 09. 8 52 10. 9 69 11. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 1 77. Fler än ett svar angivet 25 99. Uppgift saknas
VAR 284 BES SIMHALLEN 44 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 44 Har Du besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål under de senaste 12 månaderna och vad tyckte Du om besöken? 44A Hur ofta har Du besökt följande anläggningar/utflyktsmål? 44a1 Simhallen 123 1. Flera gånger 151 3. Någon gång 456 5. Ingen gång 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 BES JENNYLUND-ISBANA 44 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 44a2 <Besökt senaste 12 månaderna> Jennylund - isbana <Se F.44 för fullständig frågetext> 50 1. Flera gånger 140 3. Någon gång 539 5. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 BES IDROTTSHALLEN 44 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 44a3 <Besökt senaste 12 månaderna> Idrottshallen, Ale gymnasium <Se F.44 för fullständig frågetext> 100 1. Flera gånger 106 3. Någon gång 520 5. Ingen gång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 BESÖKT BIO I ALE 44 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 44a4 <Besökt senaste 12 månaderna> Bio i Ale <Se F.44 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger 104 3. Någon gång 616 5. Ingen gång 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 BES REPSLAGARB MUSEUM 44 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 44a5 <Besökt senaste 12 månaderna> Repslagarbanans museum <Se F.44 för fullständig frågetext> 28 1. Flera gånger 147 3. Någon gång 553 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 BES TEATER, ALE GYMNA 44 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 44a6 <Besökt senaste 12 månaderna> Teater, Ale gymnasium <Se F.44 för fullständig frågetext> 43 1. Flera gånger 136 3. Någon gång 550 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 BESÖKT PELARTEATERN 44 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 44a7 <Besökt senaste 12 månaderna> Pelarteatern <Se F.44 för fullständig frågetext> 22 1. Flera gånger 52 3. Någon gång 648 5. Ingen gång 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 BES SURTE GLASBRMUSEU 44 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 44a8 <Besökt senaste 12 månaderna> Surte glasbruksmuseum <Se F.44 för fullständig frågetext> 28 1. Flera gånger 128 3. Någon gång 576 5. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 BES FISKESJÖ I ALE 44 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 44a9 <Besökt senaste 12 månaderna> Fiskesjö i Ale <Se F.44 för fullständig frågetext> 63 1. Flera gånger 105 3. Någon gång 561 5. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 BESÖKT VANDRINGSLED 44 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 44a10 <Besökt senaste 12 månaderna> Vandringsled <Se F.44 för fullständig frågetext> 117 1. Flera gånger 162 3. Någon gång 445 5. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 BES KUNGSGÅRDEN GOLFB 44 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 44a11 <Besökt senaste 12 månaderna> Kungsgårdens Golfbana <Se F.44 för fullständig frågetext> 41 1. Flera gånger 65 3. Någon gång 619 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 BES TEATER I GÖTEBORG 44 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 44a12 <Besökt senaste 12 månaderna> Teater/kultur i Göteborg <Se F.44 för fullständig frågetext> 92 1. Flera gånger 232 3. Någon gång 403 5. Ingen gång 3 7. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 BES HEMBYGDSGÅRD KOM 44 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 44a13 <Besökt senaste 12 månaderna> Hembygdsgård i kommunen <Se F.44 för fullständig frågetext> 42 1. Flera gånger 124 3. Någon gång 566 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 NÖJD SIMHALLEN 44 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 44B Om Du har besökt anläggningen/utflyktsmålet, allmänt sett, hur nöjd var Du med besöket? 44b1 Simhallen 16 1. Missnöjd 80 3. Varken nöjd eller missnöjd 185 5. Nöjd 473 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 NÖJD JENNYLUND ISHALL 44 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 44b2 <Nöjd med besöket> Jennylund - isbana <Se F.44B för fullständig frågetext> 2 1. Missnöjd 79 3. Varken nöjd eller missnöjd 118 5. Nöjd 555 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 NÖJD IDROTTSHALLEN 44 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 44b3 <Nöjd med besöket> Idrottshallen, Ale gymnasium <Se F.44B för fullständig frågetext> 2 1. Missnöjd 61 3. Varken nöjd eller missnöjd 143 5. Nöjd 548 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 NÖJD BIO I ALE 44 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 44b4 <Nöjd med besöket> Bio i Ale <Se F.44B för fullständig frågetext> 3 1. Missnöjd 64 3. Varken nöjd eller missnöjd 65 5. Nöjd 622 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 NÖJD REPSLAGARB MUSEU 44 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 44b5 <Nöjd med besöket> Repslagarbanans museum <Se F.44B för fullständig frågetext> 3 1. Missnöjd 34 3. Varken nöjd eller missnöjd 143 5. Nöjd 574 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 NÖJD TEATER, ALE GYMN 44 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 44b6 <Nöjd med besöket> Teater, Ale gymnasium <Se F.44B för fullständig frågetext> 3 1. Missnöjd 36 3. Varken nöjd eller missnöjd 139 5. Nöjd 576 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 NÖJD PELARTEATERN 44 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 44b7 <Nöjd med besöket> Pelarteatern <Se F.44B för fullständig frågetext> 1 1. Missnöjd 27 3. Varken nöjd eller missnöjd 61 5. Nöjd 665 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 NÖJD SURTE GLASBRMUSE 44 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 44b8 <Nöjd med besöket> Surte glasbruksmuseum <Se F.44B för fullständig frågetext> 1 1. Missnöjd 32 3. Varken nöjd eller missnöjd 124 5. Nöjd 597 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 NÖJD FISKESJÖ I ALE 44 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 44b9 <Nöjd med besöket> Fiskesjö i Ale <Se F.44B för fullständig frågetext> 7 1. Missnöjd 62 3. Varken nöjd eller missnöjd 99 5. Nöjd 586 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 NÖJD VANDRINGSLED 44 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 44b10 <Nöjd med besöket> Vandringsled <Se F.44B för fullständig frågetext> 3 1. Missnöjd 76 3. Varken nöjd eller missnöjd 189 5. Nöjd 486 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 NÖJD KUNGSGÅRDE GOLFB 44 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 44b11 <Nöjd med besöket> Kungsgårdens golfbana <Se F.44B för fullständig frågetext> 1 1. Missnöjd 44 3. Varken nöjd eller missnöjd 75 5. Nöjd 634 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 NÖJD TEATER GÖTEBORG 44 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 44b12 <Nöjd med besöket> Teater/kultur i Göteborg <Se F.44B för fullständig frågetext> 2 1. Missnöjd 58 3. Varken nöjd eller missnöjd 248 5. Nöjd 446 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 NÖJD HEMBYGDSGÅRD KOM 44 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 44b13 <Nöjd med besöket> Hembygdsgård i kommunen <Se F.44B för fullständig frågetext> 0 1. Missnöjd 41 3. Varken nöjd eller missnöjd 119 5. Nöjd 594 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 TID BOTT I ALE 45 Loc 369 width 1 MD GE 9 45 Hur länge har Du bott i kommunen? 171 1. Har alltid bott här 45 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 342 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 93 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 81 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 14 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 13 7. Fler än ett svar angivet 14 9. Uppgift saknas
VAR 311 BOSTAD 46 Loc 370 width 1 MD=9 46 Hur bor Du för närvarande? 166 1. I lägenhet i flerfamiljhus 437 2. I villa eller radhus i småhusområde 134 3. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 21 4. Annat boende 1 7. Fler än ett svar angivet 14 9. Uppgift saknas
VAR 312 BOENDEOMRÅDE 47 Loc 371 width 1 MD=9 47 I vilken typ av område bor Du? 1 1. Storstad, centralt 24 2. Storstad, i ytterområde/förort 33 3. Stad/större tätort, centralt 32 4. Stad/större tätort, ytterområde 506 5. Mindre tätort 153 6. Ren landsbygd 2 7. Fler än ett svar angivet 22 9. Uppgift saknas
VAR 313 BOENDETYP 48 Loc 372 width 1 MD=9 48 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 155 1. Hyr bostaden 596 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 22 9. Uppgift saknas
VAR 314 UPPVÄXTORT SJÄLV 49 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 49 Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 49A Du själv 154 1. Ren landsbygd i Sverige 251 2. Mindre tätort i Sverige 74 3. Stad eller större tätort i Sverige 163 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 40 5. Annat land i Norden 27 6. Annat land i Europa 6 7. Land utanför Europa 31 8. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 UPPVÄXTORT FADER 49 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 49B <Uppväxtort> Din far <Se F.49 för fullständig frågetext> 213 1. Ren landsbygd i Sverige 144 2. Mindre tätort i Sverige 72 3. Stad eller större tätort i Sverige 169 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 61 5. Annat land i Norden 36 6. Annat land i Europa 14 7. Land utanför Europa 19 8. Fler än ett svar angivet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 UPPVÄXTORT MODER 49 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 49C <Uppväxtort> Din mor <Se F.49 för fullständig frågetext> 226 1. Ren landsbygd i Sverige 150 2. Mindre tätort i Sverige 71 3. Stad eller större tätort i Sverige 160 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 62 5. Annat land i Norden 36 6. Annat land i Europa 9 7. Land utanför Europa 18 8. Fler än ett svar angivet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 INFLYTTNINGSÅR 49 Loc 376 width 2 MD= 0 or GE 99 49(D) Om Du vuxit upp i annat land än Sverige: Vilket år flyttade Du till Sverige? 24. 1924 . . 98. 1998 666 00. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas Kod: 24 46 47 48 49 51 53 54 56 57 59 60 61 Frek: 1 1 2 1 1 2 2 1 5 1 2 2 4 Kod: 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 2 1 5 4 2 5 5 3 1 4 2 1 1 Kod: 76 77 78 79 80 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 91 92 93 94 95 98 0 99 Frek: 1 4 4 3 2 1 666 14
VAR 318 BRA BO I ALE 50 Loc 378 width 2 MD= 0 or GE 99 50a Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Ale kommun? 5 01. -5 Mycket dåligt 6 02. -4 8 03. -3 14 04. -2 8 05. -1 122 06. 0 Varken bra eller dåligt 31 07. +1 69 08. +2 176 09. +3 149 10. +4 153 11. +5 Mycket bra 1 77. Fler än ett svar angivet 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 22 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 BRA BO DIN KOMMUNDEL 50 Loc 380 width 2 MD= 0 or GE 99 50b Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i den del av kommunen där Du bor? 6 01. -5 Mycket dåligt 6 02. -4 11 03. -3 12 04. -2 9 05. -1 75 06. 0 Varken bra eller dåligt 18 07. +1 60 08. +2 136 09. +3 164 10. +4 216 11. +5 Mycket bra 2 77. Fler än ett svar angivet 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 22 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 BRA BO I BOSTADSOMR 50 Loc 382 width 2 MD= 0 or GE 99 50c Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i det bostadsområde där Du bor? 4 01. -5 Mycket dåligt 0 02. -4 7 03. -3 6 04. -2 2 05. -1 52 06. 0 Varken bra eller dåligt 13 07. +1 49 08. +2 108 09. +3 157 10. +4 313 11. +5 Mycket bra 40 00. Uppgift saknas på delfrågan 22 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 BÄST I ALE, 1 51 Loc 384 width 2 MD=99 51A Vad är det bästa med att bo i Ale kommun? 51(a.1) Bästa med att bo i Ale kommun, 1 13 01. Barnvänligt 6 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 20 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 17 04. Bra / nära kommunal service 4 05. Kollektivtrafiken 1 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 15 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 135 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 1 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 172 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 1 11. Skatten 0 12. Småstadsatmosfär 5 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 39 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 69 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 29 16. Storleken (lagom stort etc) 2 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 1 18. Lite kriminalitet och våld, få sociala problem 11 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 2 20. Bra skött kommun, ekonomiskt stabil kommun 3 21. Idrott, motion, sport 1 22. Arbetstillfällen, industrin näringslivet 12 23. Uppväxtort, barndomstrakter 8 24. Nära arbetet 6 40. Vet ej 6 41. Övrigt 194 99. Uppgift saknas
VAR 322 BÄST I ALE, 2 51 Loc 386 width 2 MD= 0 or GE 99 51(a.2) Bästa med att bo i Ale kommun, 2 <Se F.51A för fullständig frågetext> 6 01. Barnvänligt 14 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 18 04. Bra / nära kommunal service 5 05. Kollektivtrafiken 16 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 74 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 4 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 46 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 6 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 20 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 6 16. Storleken (lagom stort etc) 8 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 25 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 2 20. Bra skött kommun, ekonomiskt stabil kommun 2 21. Idrott, motion, sport 3 24. Nära arbetet 2 41. Övrigt 322 00. Frågan ej tillämplig 194 99. Uppgift saknas
VAR 323 BÄST I ALE, 3 51 Loc 388 width 2 MD= 0 or GE 99 51(a.3) Bästa med att bo i Ale kommun, 3 <Se F.51A för fullständig frågetext> 6 01. Barnvänligt 9 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 3 04. Bra / nära kommunal service 5 05. Kollektivtrafiken 6 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 17 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 2 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 10 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 2 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 5 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 5 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 1 18. Lite kriminalitet och våld, få sociala problem 5 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 1 24. Nära arbetet 3 41. Övrigt 499 00. Frågan ej tillämplig 194 99. Uppgift saknas
VAR 324 SÄMST I ALE, 1 51 Loc 390 width 2 MD GE 99 51B Vad är det sämsta med att bo i Ale kommun? 51(b.1) Sämsta med att bo i Ale kommun, 1 18 01. Arbetslöshet 10 02. Bostäder, höga hyror 4 03. Kommunala taxesystem (El, VA, sopor) 8 04. Industrier 2 05. Invandrarproblem 54 06. Kollektivtrafiken, kollektivtrafiktaxa 24 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 1 08. Kommunen saknar identitet (närheten till Göteborg) 11 09. Kriminalitet, våld 25 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 49 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 10 12. Långt till natur, långt till hav 0 13. Missbruk, utslagning, droger 0 14. Parkering 0 15. Prostitution 16 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 1 17. Segregation 9 18. Skatten 1 19. Sociala problem 11 20. Stadsdelens/ kommunens dåliga ekonomi 0 21. Stadsdelens/ kommunens dåliga rykte 1 22. Störande nattliv, busliv 7 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 22 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 0 25. Ungdomsproblem 8 26. Avsaknad av ungdomssatsningar, långt till fritidsaktiviteter 1 27. Avsaknad av natt- och kvällsliv 9 28. Ensidiga satsningar på centralorten eller del av kommunen 14 29. Delad kommun, utspridd kommun, kommunen saknar centrum 1 30. Moral, etik, skandal 1 31. Polis, brottsbekämpning 20 32. Politiker, det politiska klimatet, politiken 7 33. Småstadsmentalitet, alla känner alla 1 34. Utanförskap för inflyttade, svårt att bli accepterad 3 35. Dyr kommun/ dyrt 1 39. Dåliga vägar/ vägnätet/ cykelvägar 31 40. Riksväg 45 0 41. Fastighetsskatten 0 42. Turism, sommargäster 0 43. Avfolkat/ tomt under höst och vinter 12 44. Höst, vinter 7 45. Inget att göra 0 46. Otrygghet, rädsla 3 47. Förort/ storstad eller nära storstad 11 50. Vet ej 16 51. Övrigt 4 52. Allt är bra, inget är dåligt 339 99. Uppgift saknas
VAR 325 SÄMST I ALE, 2 51 Loc 392 width 2 MD= 0 or GE 99 51(b.2) Sämsta med att bo i Ale kommun, 2 <Se F.51B för fullständig frågetext> 5 01. Arbetslöshet 1 02. Bostäder, höga hyror 1 03. Kommunala taxesystem (El, VA, sopor) 3 04. Industrier 6 06. Kollektivtrafiken, kollektivtrafiktaxa 5 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 1 08. Kommunen saknar identitet (närheten till Göteborg) 9 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 3 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 1 12. Långt till natur, långt till hav 4 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 1 18. Skatten 5 20. Stadsdelens/ kommunens dåliga ekonomi 1 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 10 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 1 25. Ungdomsproblem 6 26. Avsaknad av ungdomssatsningar, långt till fritidsaktiviteter 2 28. Ensidiga satsningar på centralorten eller del av kommunen 2 29. Delad kommun, utspridd kommun, kommunen saknar centrum 5 31. Polis, brottsbekämpning 2 32. Politiker, det politiska klimatet, politiken 2 33. Småstadsmentalitet, alla känner alla 2 35. Dyr kommun/ dyrt 6 40. Riksväg 45 1 45. Inget att göra 1 51. Övrigt 348 00. Frågan ej tillämplig 339 99. Uppgift saknas
VAR 326 SÄMST I ALE,3 47 Loc 394 width 2 MD= 0 or GE 99 51(b.3) Sämsta med att bo i Ale kommun, 3 <Se F.51B för fullständig frågetext> 4 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 1 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 1 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 1 20. Stadsdelens/ kommunens dåliga ekonomi 1 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 2 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 2 26. Avsaknad av ungdomssatsningar, långt till fritidsaktiviteter 1 29. Delad kommun, utspridd kommun, kommunen saknar centrum 421 00. Frågan ej tillämplig 339 99. Uppgift saknas
VAR 327 VAR FÖRVÄRVSARBETA DU 52 Loc 396 width 1 MD=9 52 Var förvärvsarbetar eller studerar Du? 231 1. Ale kommun 257 2. Göteborgs kommun 78 3. Annan kommun 134 4. Förvärvsarbetar/studerar ej 20 7. Fler än ett svar angivet 53 9. Uppgift saknas
VAR 328 FÄRDSÄTT - TILL FOTS 53 Loc 397 width 2 MD=99 53A Vilket/vilka av dessa färdsätt använde Du Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Flera färdmedel kan markeras) 53a1 Till fots 641 00. Ej markerat 95 01. Markerat 37 99. Uppgift saknas
VAR 329 FÄRDSÄTT - CYKEL 53 Loc 399 width 2 MD=99 53a2 <Färdsätt till arbete/skola> Cykel <Se F.53A för fullständig frågetext> 650 00. Ej markerat 86 02. Cykel 37 99. Uppgift saknas
VAR 330 FÄRDSÄTT - MC/MOPED 53 Loc 401 width 2 MD=99 53a3 <Färdsätt till arbete/skola> MC/moped <Se F.53A för fullständig frågetext> 728 00. Ej markerat 8 03. Markerat 37 99. Uppgift saknas
VAR 331 FÄRDSÄTT - BILFÖRARE 53 Loc 403 width 2 MD=99 53a4 <Färdsätt till arbete/skola> Bil som förare <Se F.53A för fullständig frågetext> 328 00. Ej markerat 408 04. Bil som förare 37 99. Uppgift saknas
VAR 332 FÄRDSÄTT-BILPASSAGERA 53 Loc 405 width 2 MD=99 53a5 <Färdsätt till arbete/skola> Bil som passagerare <Se F.53A för fullständig frågetext> 653 00. Ej markerat 83 05. Markerat 37 99. Uppgift saknas
VAR 333 FÄRDSÄTT - BUSS 53 Loc 407 width 2 53a6 <Färdsätt till arbete/skola> Buss <Se F.53A för fullständig frågetext> 581 00. Ej markerat 155 06. Markerat 37 99. Uppgift saknas
VAR 334 FÄRDSÄTT - SPÅRVAGN 53 Loc 409 width 2 MD=99 53a7 <Färdsätt till arbete/skola> Spårvagn <Se F.53A för fullständig frågetext> 701 00. Ej markerat 35 07. Markerat 37 99. Uppgift saknas
VAR 335 FÄRDSÄTT - PENDELTÅG 53 Loc 411 width 2 MD=99 53a8 <Färdsätt till arbete/skola> Tåg/pendeltåg <Se F.53A för fullständig frågetext> 732 00. Ej markerat 4 08. Markerat 37 99. Uppgift saknas
VAR 336 FÄRDSÄTT - FÄRJA 53 Loc 413 width 2 MD=99 53a9 <Färdsätt till arbete/skola> Båt/färja <Se F.53A för fullständig frågetext> 731 00. Ej markerat 5 09. Markerat 37 99. Uppgift saknas
VAR 337 FÄRDSÄTT - ANNAT 53 Loc 415 width 2 MD=99 53a10 <Färdsätt till arbete/skola> Annat <Se F.53A för fullständig frågetext> 724 00. Ej markerat 12 10. Annat 37 99. Uppgift saknas
VAR 338 FÖRVÄRVSARBETAR EJ 53 Loc 417 width 2 MD=99 53A11 <Färdsätt till arbete/skola> Förvärvsarbetar ej/går ej i skola <Se F.53A för fullständig frågetext> 662 00. Ej markerat 74 11. Markerat 37 99. Uppgift saknas
VAR 339 FÄRDS TILL ARBETET 53 Loc 419 width 2 MD= 0 or GE 99 53B Vilket var Ditt huvudsakliga färdmedel? 36 01. Till fots 53 02. Cykel 2 03. MC/moped 367 04. Bil som förare 45 05. Bil som passagerare 138 06. Buss 2 07. Spårvagn 2 08. Tåg/pendeltåg 2 09. Båt/färja 8 10. Annat 7 77. Fler än ett svar angivet 74 00. Uppgift saknas på delfrågan 37 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 TÄNKA SIG FLYTTA 54 Loc 421 width 1 MD GE 9 54A Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område där Du bor? Om ja, till vilket område? 451 1. Ja 296 5. Nej 26 9. Uppgift saknas
VAR 341 FLYTTA MIN DEL KOMMUN 54 Loc 422 width 1 MD=9 54B Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 54b1 Till annat område i Din del av kommunen 600 0. Ej markerat 147 1. Markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 342 FLYTTA ANN DEL ALE 54 Loc 423 width 1 MD=9 54b2 <Flytta> Till annan del av Ale kommun <Se F.54B för fullständig frågetext> 642 0. Ej markerat 105 2. Markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 343 FLYTT ANN KOM GBGREG 54 Loc 424 width 1 MD=9 54b3 <Flytta> Till annan kommun i Göteborgsregionen <Se F.54B för fullständig frågetext> 526 0. Ej markerat 221 3. Markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 344 FLYTTA KOM EJ GBGREG 54 Loc 425 width 1 MD=9 54b4 <Flytta> Till kommun utanför Göteborgsregionen <Se F.54B för fullständig frågetext> 596 0. Ej markerat 151 4. Markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 345 FLYTTA ANNAT LAND 54 Loc 426 width 1 MD=9 54b5 <Flytta> Till annat land <Se F.54B för fullständig frågetext> 647 0. Ej markerat 100 5. Markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 346 FÖRKNIPPAR MED ALE 55 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 55 Vad förknippar Du med följande kommuner i Göteborgsregionen? Ange med enstaka ord eller uttryck. 55a Ale 425 1. Har skrivit text 223 5. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 FÖRKNIPPAR M ALINGSÅS 55 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 55b <Förknippar med> Alingsås <Se F.55 för fullständig frågetext> 359 1. Har skrivit text 282 5. Ingen uppfattning 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 FÖRKNIPPAR M GÖTEBORG 55 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 55c <Förknippar med> Göteborg <Se F.55 för fullständig frågetext> 444 1. Har skrivit text 200 5. Ingen uppfattning 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 FÖRKNIPPAR M KUNGÄLV 55 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 55d <Förknippar med> Kungälv <Se F.55 för fullständig frågetext> 411 1. Har skrivit text 230 5. Ingen uppfattning 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 FÖRKNIPPAR M MÖLNDAL 55 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 55e <Förknippar med> Mölndal <Se F.55 för fullständig frågetext> 232 1. Har skrivit text 403 5. Ingen uppfattning 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 FÖRKNIPPAR M LERUM 55 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 55f <Förknippar med> Lerum <Se F.55 för fullständig frågetext> 188 1. Har skrivit text 448 5. Ingen uppfattning 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 FÖRKNIPPAR LILLA EDET 55 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 55g <Förknippar med> Lilla Edet <Se F.55 för fullständig frågetext> 261 1. Har skrivit text 376 5. Ingen uppfattning 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 FÖRKNIPPA STENUNGSUND 55 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 55h <Förknippar med> Stenungsund <Se F.55 för fullständig frågetext> 293 1. Har skrivit text 343 5. Ingen uppfattning 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 93 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 ÅLDERSINDELNING, 2 56 Loc 435 width 1 Till sist några frågor om dig själv. När man sammanställer resultat av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor? 56 Vilket år är Du född? 56a Åldersindelning, 2 151 1. 15-29 år 287 2. 30-49 år 238 3. 50-64 år 97 4. 65-80 år
VAR 355 ÅLDERSINDELNING, 7 56 Loc 436 width 1 56b Åldersindelning, 7 <Se F.56 för fullständig frågetext> 151 1. 15-29 år 287 2. 30-49 år 314 3. 50-75 år 21 4. 76-80 år
VAR 356 KÖN 57 Loc 437 width 1 MD=9 57 Är Du man eller kvinna? 362 1. Man 394 2. Kvinna 17 9. Uppgift saknas
VAR 357 MEDBORGARSKAP 58 Loc 438 width 1 MD=9 58 Är Du svensk medborgare? 717 1. Ja 39 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 16 9. Uppgift saknas
VAR 358 CIVILSTÅND 59 Loc 439 width 1 MD=9 59 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 175 1. Ensamstående 149 2. Samboende 428 3. Gift 21 9. Uppgift saknas
VAR 359 UTBILDNING 60 Loc 440 width 1 MD=9 60 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför den högsta utbildning Du avslutat eller om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 238 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 18 2. Folkhögskola 175 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 41 4. Flickskola/Realexamen 155 5. Minst treårigt gymnasium 41 6. Studerat vid högskola/universitet 81 7. Examen från högskola/universitet 24 9. Uppgift saknas
VAR 360 ARBETSMARKNADSGRUPP 61 Loc 441 width 2 MD=99 61 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 468 01. Förvärvsarbetande 6 02. Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 0 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 9 04. Genomgår utbildning med stöd av det sk kunskapslyftet 41 05. Arbetslös 90 06. Ålderspensionär 49 07. Förtidspensionär 8 08. Hemarbetande 66 09. Studerande 17 77. Fler än ett svar angivet 19 99. Uppgift saknas
VAR 361 YRKESARBETAR 62 Loc 443 width 1 MD=9 62 Vilket yrke har/hade Du? 676 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 50 2. Har aldrig förvärvsarbetat 47 9. Uppgift saknas
VAR 362 HELTID/DELTIDSARB 63 Loc 444 width 1 MD=9 63 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan? 545 1. Heltid 118 2. Deltid, minst 15 timmar i veckan 15 3. Deltid, mindre än 15 timmar i veckan 95 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 363 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 64 Loc 445 width 2 MD=99 64 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 162 01. Tjänsteman 74 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 8 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 297 04. Arbetare 39 05. Arbetare med arbetsledande funktion 5 06. Egenanställd arbetare 6 07. Jordbrukare: ingen anställd 2 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 21 09. Företagare: ingen anställd 23 10. Företagare: 1-9 anställda 7 11. Företagare: 10 eller fler anställda 26 77. Fler än ett svar angivet 103 99. Uppgift saknas
VAR 364 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 65 Loc 447 width 1 MD=9 65 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? 56 1. Statlig 190 2. Kommunal 14 3. Landstingskommunal 402 4. Privat 13 7. Fler än ett svar angivet 98 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 365 MEDLEM FACKFÖRENING 66 Loc 448 width 1 MD=9 66 Är Du medlem i någon fackförening? 291 1. Ja, förbund inom Landsorganisationen (LO) 160 2. Ja, förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 34 3. Ja, förbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 245 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 42 9. Uppgift saknas
VAR 366 ANTAL VUXNA 67 Loc 449 width 1 MD=9 67 Hur många personer ingår det i Ditt hushåll och hur många barn/ungdomar (räkna med Dig själv)? 67A Antal vuxna personer 4 0. Inga vuxna 113 1. En person 507 2. Två personer 97 3. Tre personer 23 4. Fyra personer 3 5. Fem personer 1 6. Sex personer 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 ANTAL BARN 67 Loc 450 width 1 MD=9 or GE 99 67B Antal barn/ungdomar under 18 år <Se F.67 för fullständig frågetext> 423 0. Inga barn 123 1. Ett barn 146 2. Två barn 45 3. Tre barn 9 4. Fyra barn 2 7. Sju barn 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 BARN 0-3 ÅR 67 Loc 451 width 1 MD=9 67C Om det finns barn/ungdomar i Ditt hushåll, i vilka åldrar är de? 67c1 Barn 0-3 år 674 0. Ej markerat 74 1. Markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 369 BARN 4-6 ÅR 67 Loc 452 width 1 MD=9 67c2 <Barn/ungdomar i hushållet> 4-6 år <Se F.67C för fullständig frågetext> 663 0. Ej markerat 85 2. Markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 370 BARN 7-15 ÅR 67 Loc 453 width 1 MD=9 67c3 <Barn/ungdomar i hushållet> 7-15 år <Se F.67C för fullständig frågetext> 543 0. Ej markerat 205 3. Markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 371 BARN 16-18 ÅR 67 Loc 454 width 1 MD=9 67c4 <Barn/ungdomar i hushållet> 16-18 år <Se F.67C för fullständig frågetext> 652 0. Ej markerat 96 4. Markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 372 HUSHÅLLSTYP 68 Loc 455 width 1 MD=9 68 Vilken av följande hushållstyper skulle Du säga att Du idag tillhör? 221 1. Två vuxna utan barn 316 2. Två vuxna med gemensamma barn 38 3. Två vuxna utan gemensamma barn men med barn från tidigare förhållanden 27 4. Två vuxna utan gemensamma barn och med barn från tidigare förhållanden 68 5. En vuxen utan barn 38 6. En vuxen med barn 31 7. Annan hushållstyp 6 8. Fler än ett svar angivet 28 9. Uppgift saknas
VAR 373 HUSHÅLLSINKOMST 69 Loc 456 width 2 MD=99 69 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatten. (pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 31 01. 100 000 eller mindre 55 02. 101 000 - 150 000 57 03. 151 000 - 200 000 83 04. 201 000 - 250 000 79 05. 251 000 - 300 000 95 06. 301 000 - 350 000 98 07. 351 000 - 400 000 80 08. 401 000 - 450 000 51 09. 451 000 - 500 000 79 10. över 500 000 5 77. Fler än ett svar angivet 60 99. Uppgift saknas
VAR 374 BOSTADSOMRÅDE 70 Loc 458 width 2 MD=99 70 I vilket av följande områden bor Du? 74 01. Alafors 19 02. Alvhem 83 03. Bohus 94 04. Nol 121 05. Nödinge 91 06. Surte 198 07. Älvängen 7 08. Hålanda 51 09. Skepplanda 4 77. Fler än ett svar angivet 31 99. Uppgift saknas
VAR 375 BESÖKER ALAFORS 71 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 71 Hur ofta förekommer det att Du besöker/vistas i följande delar av kommunen? 71a Alafors 91 1. Varje dag 46 2. Varje vecka 119 3. Någon gång per månad 101 4. Någon gång i halvåret 178 5. Mer sällan 142 6. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 BESÖKER ALVHEM 71 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 71b <Besöker/vistas i> Alvhem <Se F.71 för fullständig frågetext> 19 1. Varje dag 33 2. Varje vecka 57 3. Någon gång per månad 64 4. Någon gång i halvåret 186 5. Mer sällan 298 6. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 BESÖKER BOHUS 71 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 71c <Besöker/vistas i> Bohus <Se F.71 för fullständig frågetext> 104 1. Varje dag 75 2. Varje vecka 128 3. Någon gång per månad 95 4. Någon gång i halvåret 161 5. Mer sällan 124 6. Aldrig 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 BESÖKER NOL 71 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 71d <Besöker/vistas i> Nol <Se F.71 för fullständig frågetext> 101 1. Varje dag 84 2. Varje vecka 154 3. Någon gång per månad 82 4. Någon gång i halvåret 138 5. Mer sällan 114 6. Aldrig 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 BESÖKER NÖDINGE 71 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 71e <Besöker/vistas i> Nödinge <Se F.71 för fullständig frågetext> 149 1. Varje dag 222 2. Varje vecka 188 3. Någon gång per månad 59 4. Någon gång i halvåret 54 5. Mer sällan 37 6. Aldrig 4 7. Fler än ett svar angivet 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 BESÖKER SURTE 71 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 71f <Besöker/vistas i> Surte <Se F.71 för fullständig frågetext> 104 1. Varje dag 54 2. Varje vecka 96 3. Någon gång per månad 90 4. Någon gång i halvåret 170 5. Mer sällan 149 6. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 BESÖKER ÄLVÄNGEN 71 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 71g <Besöker/vistas i> Älvängen <Se F.71 för fullständig frågetext> 180 1. Varje dag 171 2. Varje vecka 167 3. Någon gång per månad 85 4. Någon gång i halvåret 70 5. Mer sällan 41 6. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 KOMMUNDELENS SERVICE 72 Loc 467 width 1 MD=9 72 Hur skulle Du på det hela taget vilja bedöma den kommunala servicen för dem som bor i Din del av kommunen? Ange det alternativ som bäst stämmer med Din åsikt. 25 1. Mycket bra 417 2. Ganska bra 101 3. Ganska dålig 37 4. Mycket dålig 168 8. Vet ej/ingen åsikt 25 9. Uppgift saknas
VAR 383 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 73 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 73 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 73A Din nuvarande familj 387 1. Arbetarfamilj 9 2. Jordbrukarfamilj 191 3. Tjänstemannafamilj 39 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 68 5. Egen företagare 29 7. Fler än ett svar angivet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 KLASS UNDER UPPVÄXT 73 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 73B Den familj Du växte upp i <Se F.73 för fullständig frågetext> 437 1. Arbetarfamilj 81 2. Jordbrukarfamilj 104 3. Tjänstemannafamilj 20 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 68 5. Egen företagare 20 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 UTRUSTN. TV-APPARAT 74 Loc 470 width 1 MD=9 74 Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ). 74a TV-apparat 747 1. Markerat 15 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 386 ANTAL TV-APPARATER 74 Loc 471 width 2 MD= 0 or GE 99 74(aa) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.74 för fullständig frågetext> 211 01. En TV-apparat 356 02. Två TV-apparater 99 03. Tre TV-apparater 25 04. Fyra TV-apparater 5 05. Fem TV-apparater 1 06. Sex TV-apparater 1 11. Elva TV-apparater 64 00. Uppgift saknas på delfrågan 11 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 UTRUSTN. TELEFON 74 Loc 473 width 1 MD=9 74b <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.74 för fullständig frågetext> 751 1. Markerat 11 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 388 ANTAL TELEFONER 74 Loc 474 width 2 MD= 0 or GE 99 74(bb) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.74 för fullständig frågetext> 104 01. En telefon 212 02. Två telefoner 194 03. Tre telefoner 97 04. Fyra telefoner 55 05. Fem telefoner 24 06. Sex telefoner 12 07. Sju telefoner 1 08. Åtta telefoner 2 09. Nio telefoner 1 10. Tio telefoner 1 11. Elva telefoner 1 12. Tolv telefoner 58 00. Uppgift saknas på delfrågan 11 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 UTRUSTN. TEL.SVARARE 74 Loc 476 width 1 MD=9 74c <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.74 för fullständig frågetext> 201 1. Markerat 561 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 390 UTRUSTN. MOBILTEL 74 Loc 477 width 1 MD=9 74d <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.74 för fullständig frågetext> 517 1. Markerat 245 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 391 UTRUSTN. TEXT-TV 74 Loc 478 width 1 MD=9 74e <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.74 för fullständig frågetext> 625 1. Markerat 137 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 392 UTRUSTN. VIDEO 74 Loc 479 width 1 MD=9 74f <Utrustning i hushållet> Video <Se F.74 för fullständig frågetext> 636 1. Markerat 126 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 393 UTRUSTN. KABEL-TV 74 Loc 480 width 1 MD=9 74g <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.74 för fullständig frågetext> 275 1. Markerat 487 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 394 UTRUSTN. DIGITAL-TV 74 Loc 481 width 1 MD=9 74h <Utrustning i hushållet> Digital-TV/Set Top Box <Se F.74 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 749 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 395 UTRUSTN. PARABOL 74 Loc 482 width 1 MD=9 74i <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.74 för fullständig frågetext> 271 1. Markerat 491 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 396 UTRUSTN. PERSONDATOR 74 Loc 483 width 1 MD=9 74j <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.74 för fullständig frågetext> 408 1. Markerat 354 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 397 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 74 Loc 484 width 1 MD=9 74k <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.74 för fullständig frågetext> 606 1. Markerat 156 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 398 UTRUSTN. FAX 74 Loc 485 width 1 MD=9 74l <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.74 för fullständig frågetext> 133 1. Markerat 629 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 399 UTRUSTN. CD-SPELARE 74 Loc 486 width 1 MD=9 74m <Utrustning i hushållet> CD-spelare <Se F.74 för fullständig frågetext> 605 1. Markerat 157 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 400 UTRUSTN. FRITIDSHUS 74 Loc 487 width 1 MD=9 74n <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.74 för fullständig frågetext> 137 1. Markerat 625 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 401 BIL 1: MÄRKE 74 Loc 488 width 2 MD= 0 or GE 99 74o(1.1) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.74 för fullständig frågetext> 251 01. Volvo 75 02. Saab 56 03. Ford 37 04. Volkswagen 19 05. Opel 16 06. Toyota 25 07. Mazda 27 08. Mercedes 5 09. BMW 6 10. Fiat 5 12. Peugot 21 13. Nissan 30 14. Audi 11 15. Mitsubishi 12 18. Citroen 17 19. Renault 15 20. Honda 2 23. Skoda 1 26. Lada 1 31. Suzuki 1 32. Oldsmobile 1 46. Subaru 2 48. Dodge 1 50. Range Rover/Land Rover 1 53. Pontiac 2 58. Chevrolet 6 59. Hyundai 2 60. Chrysler 2 65. Seat 1 72. Jowo 460 11 00. Frågan ej tillämplig 111 99. Uppgift saknas
VAR 402 BIL 1: ÅRSMODELL 74 Loc 490 width 2 MD= 0 or GE 99 74o(1.2) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.74 för fullständig frågetext> 1 05. Årsmodell 1905 1 46. Årsmodell 1946 65. Årsmodell 1965 . . 98. Årsmodell 1998 11 00. Frågan ej tillämplig 133 99. Uppgift saknas Kod: 5 46 65 69 70 73 74 75 77 78 79 80 81 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 4 3 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Frek: 8 18 17 31 32 36 78 38 41 38 34 18 35 Kod: 95 96 97 98 0 99 Frek: 28 29 52 71 11 133
VAR 403 BIL 2: MÄRKE 74 Loc 492 width 2 MD= 0 or GE 99 74o(2.1) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.74 för fullständig frågetext> 18 01. Volvo 16 02. Saab 11 03. Ford 15 04. Volkswagen 6 05. Opel 3 06. Toyota 4 07. Mazda 2 08. Mercedes 1 09. BMW 4 12. Peugeot 5 13. Nissan 2 15. Mitsubishi 1 18. Citroen 3 19. Renault 1 20. Honda 1 31. Suzuki 1 42. Daihatzu 1 46. Subaru 1 58. Chevrolet 677 00. Frågan ej tillämplig
VAR 404 BIL 2: ÅRSMODELL 74 Loc 494 width 2 MD= 0 74o(2.2) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.74 för fullständig frågetext> 77. Årsmodell 1977 . . 98. Årsmodell 1998 680 00. Frågan ej tillämplig Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 1 1 2 1 1 3 3 3 6 8 7 10 7 Kod: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 Frek: 5 3 2 4 6 3 4 5 8 680
VAR 405 UTRUSTN. BÅT 74 Loc 496 width 1 MD=9 74p <Utrustning i hushållet> Båt <Se F.74 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 648 5. Ej markerat 11 9. Uppgift saknas
VAR 406 PC-UTRUSTN: INET ANSL 75 Loc 497 width 1 MD=9 75 Om Du har persondator i Ditt hushåll, vad har Du för övrigt? (mer än ett alternativ kan markeras) 75a Internet-anslutning 286 1. Markerat 236 5. Ej markerat 251 9. Uppgift saknas
VAR 407 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 75 Loc 498 width 1 MD=9 75b <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.75 för fullständig frågetext> 238 1. Markerat 284 5. Ej markerat 251 9. Uppgift saknas
VAR 408 PC-UTRUSTN: HEMSIDA 75 Loc 499 width 1 MD=9 75c <Persondator i hushållet> Personlig hemsida <Se F.75 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 484 5. Ej markerat 251 9. Uppgift saknas
VAR 409 PC-UTRUSTN: EJ DATOR 75 Loc 500 width 1 MD=9 75d <Persondator i hushållet> Har ej persondator i mitt hushåll <Se F.75 för fullständig frågetext> 227 1. Markerat 295 5. Ej markerat 251 9. Uppgift saknas
VAR 410 INTERNETANV-ARBPLATS 76 Loc 501 width 1 MD=9 76 Har Du använt Internet under de senaste 12 månaderna? (mer än ett alternativ kan anges) 76a Ja, på min arbetsplats 517 0. Ej markerat 173 1. Markerat 83 9. Uppgift saknas
VAR 411 INTERNETANV-I SKOLAN 76 Loc 502 width 1 MD=9 76b <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Ja, i skolan <Se F.76 för fullständig frågetext> 609 0. Ej markerat 81 2. Markerat 83 9. Uppgift saknas
VAR 412 INTERNETANV-I HEMMET 76 Loc 503 width 1 MD=9 76c <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Ja, i hemmet <Se F.76 för fullständig frågetext> 429 0. Ej markerat 261 3. Markerat 83 9. Uppgift saknas
VAR 413 INTERNETANV-PÅ BIBL 76 Loc 504 width 1 MD=9 76d <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Ja, på bibliotek eller annan allmän plats <Se F.76 för fullständig frågetext> 642 0. Ej markerat 48 4. Markerat 83 9. Uppgift saknas
VAR 414 INTERNETANV-NEJ 76 Loc 505 width 1 MD=9 76e <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Nej, har inte använt Internet <Se F.76 för fullständig frågetext> 371 0. Ej markerat 319 5. Markerat 83 9. Uppgift saknas
VAR 415 BESÖKT: ALE KOM HEMS 77 Loc 506 width 2 MD=99 77A (ANVÄNT INTERNET) Har Du varit inne på någon av följande platser på nätet? (Observera att Du kan markera mer än en ruta) 77a1 Ale kommuns hemsida 292 00. Ej markerat 74 01. Markerat 407 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 416 BESÖKT: AFTONBLADET 77 Loc 508 width 2 MD=99 77a2 <Besökt på nätet> Aftonbladet <Se F.77A för fullständig frågetext> 204 00. Ej markerat 162 02. Markerat 407 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 417 BESÖKT: EXPRESSEN 77 Loc 510 width 2 MD=99 77a3 <Besökt på nätet> Expressen <Se F.77A för fullständig frågetext> 309 00. Ej markerat 57 03. Markerat 407 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 418 BESÖKT: DN 77 Loc 512 width 2 MD=99 77a4 <Besökt på nätet> Dagens Nyheter <Se F.77A för fullständig frågetext> 324 00. Ej markerat 42 04. Markerat 407 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 419 BESÖKT: SV DAGBLADET 77 Loc 514 width 2 MD=99 77a5 <Besökt på nätet> Svenska Dagbladet <Se F.77A för fullständig frågetext> 331 00. Ej markerat 35 05. Markerat 407 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 420 BESÖKT: GP-DIREKT 77 Loc 516 width 2 MD=99 77a6 <Besökt på nätet> GP-Direkt <Se F.77A för fullständig frågetext> 252 00. Ej markerat 114 06. Markerat 407 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 421 BESÖKT: SVT24 77 Loc 518 width 2 MD=99 77a7 <Besökt på nätet> SVT24 <Se F.77A för fullständig frågetext> 353 00. Ej markerat 13 07. Markerat 407 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 422 BESÖKT: CNN 77 Loc 520 width 2 MD=99 77a8 <Besökt på nätet> CNN <Se F.77A för fullständig frågetext> 326 00. Ej markerat 40 08. Markerat 407 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 423 BESÖKT: ANNAN NÄTTIDN 77 Loc 522 width 2 MD=99 77a9 <Besökt på nätet> Annan nättidning eller nyhetstjänst <Se F.77A för fullständig frågetext> 316 00. Ej markerat 50 09. Markerat 407 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 424 INETANV- NÖJE 77 Loc 524 width 1 MD=9 77B (ANVÄNT INTERNET) Vilket/vilka är Dina främsta syften med Din privata Internetanvändning? (Observera att Du kan markera mer än ett ruta) 77b1 Nöje/förströelse/spel 183 0. Ej markerat 183 1. Markerat 407 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 425 INETANV-GÖRA HEMSIDOR 77 Loc 525 width 1 MD=9 77b2 <Internetanvändning> Datorteknisk användning/göra hemsidor <Se F.77B för fullständig frågetext> 318 0. Ej markerat 48 2. Markerat 407 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 426 INETANV - E-POSTANV 77 Loc 526 width 1 MD=9 77b3 <Internetanvändning> E-postanvändning <Se F.77B för fullständig frågetext> 147 0. Ej markerat 219 3. Markerat 407 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 427 INETANV - NYHETER 77 Loc 527 width 1 MD=9 77b4 <Internetanvändning> Söka/läsa/hämta dagliga nyheter <Se F.77B för fullständig frågetext> 241 0. Ej markerat 125 4. Markerat 407 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 428 INETANV - FACKINFORM 77 Loc 528 width 1 MD=9 77b5 <Internetanvändning> Söka fack-/specialinformation inom vissa ämnen <Se F.77B för fullständig frågetext> 145 0. Ej markerat 221 5. Markerat 407 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 429 INETANV-NYA KONTAKTER 77 Loc 529 width 1 MD=9 77b6 <Internetanvändning> Knyta kontakter med andra människor/chatta <Se F.77B för fullständig frågetext> 317 0. Ej markerat 49 6. Markerat 407 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 430 INETANV - INKÖP 77 Loc 530 width 1 MD=9 77b7 <Internetanvändning> Göra inköp eller beställningar <Se F.77B för fullständig frågetext> 323 0. Ej markerat 43 7. Markerat 407 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 431 INETANV - ANNAT 77 Loc 531 width 1 MD=9 77b8 <Internetanvändning> Annat <Se F.77B för fullständig frågetext> 322 0. Ej markerat 44 8. Markerat 407 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 432 PARTI 98 - KOMMUNVAL 78 Loc 532 width 2 MD= 0 or GE 99 78 Vilket parti röstade Du på i valen 1998? (Obs endast ett kryss per kolumn) 78A I kommunfullmäktigevalet 94 01. Vänsterpartiet 246 02. Socialdemokraterna 33 03. Centerpartiet 21 04. Folkpartiet 56 05. Moderaterna 55 06. Kristdemokraterna 32 07. Miljöpartiet 60 08. Annat 29 09. Röstade blankt 62 10. Röstade ej 28 11. Ej röstberättigad 6 77. Fler än ett svar angivet 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 36 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 433 PARTI 98-LANDSTVALET 78 Loc 534 width 2 MD= 0 or GE 99 78B <Parti> I landstingsfullmäktigevalet <Se F.78 för fullständig frågetext> 93 01. Vänsterpartiet 238 02. Socialdemokraterna 30 03. Centerpartiet 32 04. Folkpartiet 72 05. Moderaterna 62 06. Kristdemokraterna 27 07. Miljöpartiet 13 08. Annat 30 09. Röstade blankt 62 10. Röstade ej 29 11. Ej röstberättigad 4 77. Fler än ett svar angivet 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 36 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 434 PARTI 98 - RIKSDVALET 78 Loc 536 width 2 MD= 0 or GE 99 78C <Parti 1998> I riksdagsvalet <Se F.78 för fullständig frågetext> 85 01. Vänsterpartiet 244 02. Socialdemokraterna 25 03. Centerpartiet 19 04. Folkpartiet 85 05. Moderaterna 79 06. Kristdemokraterna 36 07. Miljöpartiet 5 08. Annat 26 09. Röstade blankt 53 10. Röstade ej 46 11. Ej röstberättigad 4 77. Fler än ett svar angivet 30 00. Uppgift saknas på delfrågan 36 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 435 PERSONRÖST 98 - RVAL 79 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 9 79 I årets val var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade Du möjligheten att personrösta? 79a Riksdagsvalet 159 1. Ja 444 2. Nej 66 3. Röstade ej 51 4. Ej röstberättigad 4 7. Fler än ett svar angivet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 436 PERSONRÖST 98 - LVAL 79 Loc 539 width 1 MD=0 or GE 9 79b <Personröstade 1998> Landstingsfullmäktigevalet <Se F.79 för fullständig frågetext> 162 1. Ja 436 2. Nej 68 3. Röstade ej 33 4. Ej röstberättigad 2 7. Fler än ett svar angivet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 437 PERSONRÖST 98 - KVAL 79 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 9 79c <Personröstade 1998> Kommunfullmäktigevalet <Se F.79 för fullständig frågetext> 233 1. Ja 390 2. Nej 61 3. Röstade ej 32 4. Ej röstberättigad 2 7. Fler än ett svar angivet 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 438 SYNUNKTER PÅ FRÅGORNA Loc 541 width 1 Tack för Din medverkan! Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågorna. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att besvara. Vi är därför tacksamma att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Rapport med resultat från undersökningen kommer att finnas tillgänglig på bibliotek och i kommunhuset. 136 1. Synpunkter 637 5. Inga synpunkter