SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1998
            Kom-SOM-undersökningen
               Frölunda 1998
                SSD 0795

              Primärforskare
     Sören Holmberg,Lennart Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               November 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Under
  hösten 1998 genomförde SOM-institutet Kommunundersökningen
  1998 i kommunerna Ale och Tjörn samt i stadsdelen Frölunda i
  Göteborg.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SOM-institutet och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får Kom-SOM Frölunda 1998
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.
  

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive masskommunikations-
   forskningen, vilka båda hade ett särskilt intresse av
   att åstadkomma löpande undersökningar. En inbjudan till
   medverkan gick ut till samtliga forskningsprojekt
   inom institutionen, både masskommunikation och
   statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.
  
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

  

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Under hösten 1998 genomförde SOM-institutet, i samarbete med
  SCB, kommunundersökningen 1998 i kommunerna Ale och Tjörn samt
  i stadsdelen Frölunda i Göteborg. Kommunundersökningen är i
  huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Ett
  frågeformulär skickades ut till 1 200 av invånarna mellan 15
  0ch 80 år i respektive område. Med 15-åringar menas personer
  som senast årsskiftet före undersökningens genomförande fyllt
  15 år. Frågeformuläret är inte lika omfattande som för Riks-
  och Väst-SOM. Många frågor är dock gemensamma för såväl de
  olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och
  Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan
  de tre olika nivåerna.

  Svarsfrekvenserna i de olika undersökningarna var 1998:

              Ale    Frölunda   Tjörn

  Bruttourval      1200     1200    1200
  Naturligt bortfall   51      102     56
  Nettourval      1149     1098    1144
  Svarande        773      690     779
  Svarsandel       67%      63%     68%

  Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; sjuk,
  institutionell vård; bortrest under fältperioden, studier på
  annan ort, militärtjänstgöring; ej svensktalande, ej
  kommunicerbar; bosatt/studerar/arbetar utomlands;
  förståndshandikappad; avliden

  För ytterligare information se Kommunundersökningen 1998
  Frölunda av Lennart Nilsson och Jonas Persson SOM-institutet,
  Göteborgs universitet

  

  

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (5) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (6) ......................

     (7) (8) (9)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabelnummer.
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 7952 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 002 4 ID-nummer 5 Läser Göteborgs-Posten 6 Läser Arbetet/Nyheterna 7 Läser GT 8 Läser Metro 9 Läser annan tidning 10 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 11 Läser GP-Sydväst 12 Lyssnat på P4/Radio Göteborg 13 Lyssnat på City 107 14 Lyssnat på NRJ/Radio Energy 15 Lyssnat på Närradion 16 Tittat på Västnytt i SVT2 17 Tittat på TV4 lokalt Göteborg 18 Tittat på Öppna kanalen på TV 19 Tittat/lyssnat på annan radio-/TV-kanal 20 Läser Tidningen Frölunda 21 Läser annat lokalt annonsblad 22 Läser inte lokalt annonsblad 23 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 24 Tillförlitlig: Radio City 107 25 Tillförlitlig: Närradion 26 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 27 Tillförlitlig: TV4 lokalt Göteborg 28 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 29 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 30 Tillförlitlig: GT 31 Tillförlitlig: Metro 32 Tillförlitlig: GP-Sydväst 33 Tillförlitlig: Tidningen Frölunda 34 Känner till tidningen Vårt Frölunda 35 Inställning till stadsdelsorganisationen 36 Politiskt intresse 37 Politiskt intresse egen stadsdel 38 Politiskt intresse egen kommun 39 Demokratin i egen stadsdel 40 Demokratin i egen kommun 41 Egen stadsdel: Problem 1 42 Egen stadsdel: Problem 2 43 Egen stadsdel: Problem 3 44 Bästa parti - Vänsterpartiet 45 Bästa parti - Socialdemokraterna 46 Bästa parti - Centerpartiet 47 Bästa parti - Folkpartiet 48 Bästa parti - Moderaterna 49 Bästa parti - Kristdemokraterna 50 Bästa parti - Miljöpartiet 51 Bästa parti - Annat parti 52 Omdöme om stadsdelsnämnden 53 Omdöme om kommunstyrelsen 54 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 55 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 56 Bra-dåligt: Ökad satsning på friskolor 57 Bra-dåligt: Privatisering av äldreomsorgen 58 Bra-dåligt: Införa bilavgifter 59 Bra-dåligt: Sälja kommunala bostadsföretag 60 Bra-dåligt: Hyresgäster sköta fastighet mot lägre hyra 61 Bra-dåligt: Byt sopnedkast till återvinningsstation 62 Bra-dåligt: Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 63 Bra-dåligt: Förbättra den kommunala servicen 64 Bra-dåligt: Minskade kommunala utgifter 65 Bra-dåligt: Höjd avgift för kommunens tjänster 66 Bra-dåligt: Öppna sammanträden i stadsdelsnämnderna 67 Bra-dåligt: Direktval till stadsdelsnämnderna 68 Möjlighet få politiker ta hänsyn till egna krav 69 Möjlighet framföra krav till politiker 70 Möjlighet få rätt mot myndighet 71 Möjlighet förstå politiska händelser 72 Talat inför möte - Anförande 73 Talat inför möte - Inlägg i diskussion 74 Talat inför möte - Aldrig 75 Överklaga beslut - Själv författa skrivelse 76 Överklaga beslut - Känner någon som kan 77 SDN har ansvar för arbetsförmedling 78 SDN har ansvar för barnomsorg 79 SDN har ansvar för grundskola 80 SDN har ansvar för gymnasieskola 81 SDN har ansvar för hemtjänst 82 SDN har ansvar för kollektivtrafik 83 SDN har ansvar för försäkringskassan 84 SDN har ansvar för socialkontor 85 Serviceutnyttjande: Barnonsorg alternativ form 86 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 87 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 88 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 89 Serviceutnyttjande: Friskola 90 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 91 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 92 Serviceutnyttjande: Sjukhusvård 93 Serviceutnyttjande: Privatläkare 94 Serviceutnyttjande: Folktandvård 95 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 96 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 97 Serviceutnyttjande: Socialkontor 98 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 99 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 100 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 101 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 102 Serviceutnyttjande: Bibliotek 103 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 104 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 105 Serviceutnyttjande: Försäkringskassan 106 Serviceutnyttjande: Arbetsförmedling 107 Kommunens service: Barnomsorg alternativ form 108 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 109 Kommunens service: Kommunal grundskola 110 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 111 Kommunens service: Friskola 112 Kommunens service: Barnavårdscentral 113 Kommunens service: Vårdcentral 114 Kommunens service: Sjukhusvård 115 Kommunens service: Privatläkare 116 Kommunens service: Folktandvård 117 Kommunens service: Privattandläkare 118 Kommunens service: Äldreomsorg 119 Kommunens service: Socialkontor 120 Kommunens service: Färdtjänst 121 Kommunens service: Handikappomsorg 122 Kommunens service: Kollektivtrafik 123 Kommunens service: Idrottsanläggningar 124 Kommunens service: Bibliotek 125 Kommunens service: Kulturaktivitet 126 Kommunens service: Fritidsverksamhet 127 Kommunens service: Miljövård 128 Kommunens service: Bostadstillgång 129 Kommunens service: Gator och vägar 130 Kommunens service: Parkskötsel 131 Kommunens service: Renhållning offentliga platser 132 Kommunens service: Kommunal information 133 Kommunens service: Försäkringskassan 134 Kommunens service: Arbetsförmedling 135 Viktigaste serviceområde satsa på 136 Viktigaste serviceområde minska på 137 Servicen i egna stadsdelen 138 Servicen i kommunen 139 Möjlighet att påverka handikappomsorg 140 Möjlighet att påverka boendefrågor 141 Möjlighet att påverka miljöfrågor 142 Möjlighet att påverka barnomsorg 143 Möjlighet att påverka grundskola 144 Möjlighet att påverka äldreomsorg 145 Möjlighet att påverka fritid/kultur 146 Möjlighet att påverka socialkontor 147 Påverkat stadsdelsnämndens verksamhet som privatperson 148 Påverkat stadsdelsnämndens verksamhet i arbetet 149 Ej påverkat stadsdelsnämndens verksamhet 150 Verksamhet påverkat senaste året - Barnomsorg 151 Verksamhet påverkat senaste året - Fritidsfrågor/kultur 152 Verksamhet påverkat senaste året - Grundskola 153 Verksamhet påverkat senaste året - Handikappomsorg 154 Verksamhet påverkat senaste året - Parkskötsel 155 Verksamhet påverkat senaste året - Socialkontor 156 Verksamhet påverkat senaste året - Miljöfrågor 157 Verksamhet påverkat senaste året - Äldreomsorg 158 Verksamhet påverkat senaste året - Boendefrågor 159 Verksamhet påverkat senaste året - Annan 160 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med personal 161 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med tjänstemän 162 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med politiker 163 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med massmedia 164 Sätt påverkat verksamhet - Arbete i politiskt parti 165 Sätt påverkat verksamhet - Arbete annan organisation 166 Sätt påverkat verksamhet - Deltog i demonstration 167 Sätt påverkat verksamhet - Möte SDN:s verksamhet 168 Sätt påverkat verksamhet - Annat sätt 169 Framgång i påverkan 170 Personlig bekant med SDN politiker 171 Personlig bekant med Göteborgspolitiker 172 Åta sig politiskt uppdrag i stadsdelen 173 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 174 Åta sig opolitiskt uppdrag knutet till barns skola/barnomsorg 175 Frivillig insats: Mot våld och droger 176 Frivillig insats: Barn- och ungdomsverksamhet 177 Frivillig insats: Invandrares integration 178 Frivillig insats: Fritidsaktiviteter 179 Frivillig insats: Kulturaktiviteter 180 Frivillig insats: Kontakt med äldre 181 Frivillig insats: Parkskötsel 182 Medlem i facklig organisation 183 Medlem i idrottsföreningen 184 Medlem i konsumentkooperativ 185 Medlem i hyresgästförening 186 Medlem i kulturförening 187 Medlem i politiskt parti 188 Medlem i motororganisation 189 Medlem i miljöorganisation 190 Medlem i pensionärsorganisation 191 Medlem i hembygdsförening 192 Medlem i humanitär hjälporganisation 193 Medlem i föräldraförening 194 Medlem i kvinnoorganisation 195 Medlem i lokal aktionsgrupp 196 Medlem i vägförening 197 Medlem i invandrarorganisation 198 Medlem i annan förening 199 Kontakt stadsdelsförvaltningen: Svårt hitta rätt person 200 Kontakt stadsdelsförvaltningen: Bra bemötande 201 Kontakt stadsdelsförvaltningen: Svårförstådda skrivelser 202 Kontakt stadsdelsförvaltningen: Kunniga tjänstemän 203 Kontakt stadsdelsförvaltningen: Färre anställda 204 Kontakt stadsdelsförvaltningen: Korrekt behandlad 205 Förtroende för politiker i egen stadsdelsnämnd 206 Förtroende för stadsdelsnämndens tjänstemän 207 Förtroende för lärare i grundskola/gymnasium 208 Förtroende för socialarbetare 209 Förtroende för personal inom äldreomsorgen 210 Förtroende för bibliotekspersonal 211 Förtroende för fritidspersonal 212 Förtroende för stadsdelens personal inom barnomsorgen 213 Förtroende för fastighetsskötare 214 Förtroende för närpolisen 215 Förtroende för präster 216 Förtroende för pastorer i frikyrkan 217 Förtroende för ungdomsledare i föreningslivet 218 Förtroende för kommunens politiker 219 Förtroende för centrala tjänstemän 220 Förtroende för kommunens sjukvårdspersonal 221 Förtroende för kollektivtrafikens personal 222 Information egen stadsdel: Familj 223 Information egen stadsdel: Arbetskamrater 224 Information egen stadsdel: Radio/TV 225 Information egen stadsdel: Artiklar i dagspress 226 Information egen stadsdel: Artiklar i GP-sydväst 227 Information egen stadsdel: Annonser dagspress 228 Information egen stadsdel: Vårt Frölunda 229 Information egen stadsdel: Tidningen Frölunda 230 Information egen stadsdel: stadsdelspolitiker/politiska partier 231 Information egen stadsdel: Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 232 Information egen stadsdel: Stadsdelsnämndens informationsmaterial 233 Information egen stadsdel: Informationsmöten 234 Information egen stadsdel: Bibliotek 235 Information egen stadsdel: Fritids- eller intresseorganisationer 236 Information egen stadsdel: Annat sätt 237 Information egen stadsdel: Viktigaste sätt 238 Information förbättras 239 Inställning till Stanley Berg 240 Inställning till Sören Björkman 241 Inställning till Lennart Eriksson 242 Inställning till Gunnar Oldenqvist 243 Inställning till Martin Wannholt 244 Åsikt kommunens ekonomi 245 Aktivitet senaste året: Idrottat 246 Aktivitet senaste året: Motionerat 247 Aktivitet senaste året: Biobesök 248 Aktivitet senaste året: Teaterbesök 249 Aktivitet senaste året: Läst bok 250 Aktivitet senaste året: Diskuterat politik 251 Aktivitet senaste året: Gudstjänstbesök 252 Aktivitet senaste året: Läst veckotidning 253 Aktivitet senaste året: Umgåtts med vänner 254 Aktivitet senaste året: Spelat på tips, lotto, V75 255 Aktivitet senaste året: Restaurangbesök 256 Aktivitet senaste året: Rest utomlands 257 Aktivitet senaste året: Hyrt videofilm 258 Aktivitet senaste året: Tvättat, diskat i hemmet 259 Aktivitet senaste året: Umgåtts med grannar 260 Aktivitet senaste året: Använt persondator 261 Aktivitet senaste året: Använt Internet 262 Aktivitet senaste året: Rökt/snusat 263 Aktivitet senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 264 Aktivitet senaste året: Köpt CD-skiva 265 Aktivitet senaste året: Biblioteksbesök 266 Aktivitet senaste året: Arbetat övertid 267 Aktivitet senaste året: Mekat med bil/motorcykel 268 Aktivitet senaste året: Umgåtts med släkt 269 Aktivitet senaste året: Tecknat, målat, skrivit 270 Aktivitet senaste året: Sjungit/spelat musikinstrument 271 Aktivitet senaste året: Handlat med värdepapper 272 Aktivitet senaste året: Kört barn till aktivitet 273 Aktivitet senaste året: Hjälpt granne eller fått hjälp av granne 274 Aktivitet senaste året: Fiskat/jagat 275 Nöjd med livet 276 Placering - lita på människor 277 Upplevt rädsla - Eget bostadsområde 278 Upplevt rädsla - Promenader/vandring i naturen 279 Upplevt rädsla - Frölunda torg 280 Upplevt rädsla - På buss eller spårvagn 281 Upplevt rädsla - I centrala Göteborg 282 Besökt senaste året: Ruddalens idrottsplats 283 Besökt senaste året: Ruddalens naturområde 284 Besökt senaste året: Fågelns fritidsgård 285 Besökt senaste året: Badet Frölunda kulturhus 286 Besökt senaste året: Biblioteket Frölunda kulturhus 287 Besökt senaste året: Teater/musikarrangemang Frölunda kulturhus 288 Besökt senaste året: Utställningar Frölunda kulturhus 289 Nöjd med besöket: Ruddalens idrottsplats 290 Nöjd med besöket: Ruddalens naturområde 291 Nöjd med besöket: Fågelns fritidsgård 292 Nöjd med besöket: Badet Frölunda kulturhus 293 Nöjd med besöket: Biblioteket Frölunda kulturhus 294 Nöjd med besöket: Teater/musikarrangemang Frölunda kulturhus 295 Nöjd med besöket: Utställningar Frölunda kulturhus 296 Boendetid i stadsdelen 297 Boendetid i kommunen 298 Bostad 299 Boendeområde 300 Boendetyp 301 Uppväxtort UP 302 Uppväxtort fader 303 Uppväxtort moder 304 Uppväxtland UP 305 Inflyttningsår 306 Uppväxt på landet eller i en stad 307 Åsikt om boende i kommunen 308 Åsikt om boende i egen kommundel 309 Åsikt om boende i eget bostadsområde 310 Bästa med att bo i stadsdelen, 1 311 Bästa med att bo i stadsdelen, 2 312 Bästa med att bo i stadsdelen, 3 313 Sämsta med att bo i kommunen, 1 314 Sämsta med att bo i kommunen, 2 315 Sämsta med att bo i kommunen, 3 316 Kan tänka sig att flytta från området 317 Flytta till ett annat område i egen stadsdel 318 Flytta till ett annat område inom kommunen 319 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 320 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 321 Flytta till annat land 322 Förknippar med Ale 323 Förknippar med Kungsbacka 324 Förknippar med Lerum 325 Förknippar med Mölndal 326 Förknippar med Tjörn 327 Förknippar med Angered 328 Förknippar med Askim 329 Förknippar med Centrum 330 Förknippar med Frölunda 331 Förknippar med Majorna 332 Förknippar med Tynnered 333 Färdsätt till arbete/skola - Till fots 334 Färdsätt till arbete/skola - Cykel 335 Färdsätt till arbete/skola - MC/moped 336 Färdsätt till arbete/skola - Bilförare 337 Färdsätt till arbete/skola - Bilpassagerare 338 Färdsätt till arbete/skola - Buss 339 Färdsätt till arbete/skola - Spårvagn 340 Färdsätt till arbete/skola - Tåg/pendeltåg 341 Färdsätt till arbete/skola - Båt/färja 342 Färdsätt till arbete/skola - Annat 343 Färdsätt till arbete/skola - Förvärvsarbetar ej/går ej i skola 344 Huvudsakligt färdsätt till arbete/skola 345 Förvärvsarbete/studier i annan kommun 346 Favoritlag - Fotboll 347 Favoritlag - Lagets namn 348 Favoritlag - Ishockey 349 Favoritlag - Lagets namn 350 Åldersindelning, 2 351 Åldersindelning, 7 352 Kön 353 Medborgarskap 354 Civilstånd 355 Utbildning 356 Arbetsmarknadsgrupp 357 Yrkesarbetande 358 Subjektiv yrkesgrupp 359 Heltids- eller deltidsarbete 360 Statlig, kommunal eller privat tjänst 361 Medlem i fackförening 362 Antal vuxna i hushållet 363 Antal barn/ungdomar i hushållet 364 Barn 0-3 år i hushållet 365 Barn 4-6 år i hushållet 366 Barn 7-15 år i hushållet 367 Barn 16-18 år i hushållet 368 Hushållstyp 369 Hushållets årsinkomst 370 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 371 Subjektiv klasstillhörighet uppväxtfamilj 372 Bostadsområde 373 Egen fritid 374 Tillgång till TV 375 Antal TV-apparater i hushållet 376 Tillgång till telefon 377 Antal telefoner i hushållet 378 Tillgång till telefonsvarare 379 Tillgång till mobiltelefon 380 Tillgång till text-TV 381 Tillgång till video 382 Tillgång till kabel-TV 383 Tillgång till Digital-TV/Set Top Box 384 Tillgång till parabolantenn 385 Tillgång till persondator 386 Tillgång till mikrovågsugn 387 Tillgång till fax 388 Tillgång till CD-spelare 389 Tillgång till fritidshus 390 Bil 1: Märke 391 Bil 1: Årsmodell 392 Bil 2: Märke 393 Bil 2: Årsmodell 394 Tillgång till båt 395 PC-utrustning: Internet-anslutning 396 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 397 PC-utrustning: Personlig hemsida 398 PC-utrustning: Har ej dator 399 Internetanvändning på arbetsplatsen 400 Internetanvändning i skolan 401 Internetanvändning i hemmet 402 Internetanvändning på bibliotek eller annan allmän plats 403 Internetanvändning - Nej 404 Internetbesök: Göteborgs kommuns hemsida 405 Internetbesök: Aftonbladet 406 Internetbesök: Expressen 407 Internetbesök: Dagens Nyheter 408 Internetbesök: Svenska Dagbladet 409 Internetbesök: GP-Direkt 410 Internetbesök: SVT24 411 Internetbesök: CNN 412 Internetbesök: Annan nättidning 413 Internetanvändning - Nöje 414 Internetanvändning - Göra hemsidor 415 Internetanvändning - E-postanvändning 416 Internetanvändning - Nyheter 417 Internetanvändning - Fackinformation 418 Internetanvändning - Knyta kontakter 419 Internetanvändning - Inköp 420 Internetanvändning - Annat 421 Parti 1998 - Kommunfullmäktigevalet 422 Parti 1998 - Landstingsfullmäktigevalet 423 Parti 1998 - Riksdagsvalet 424 Personröstade 1998 - Riksdagsvalet 425 Personröstade 1998 - Landstingsfullmäktigevalet 426 Personröstade 1998 - Kommunfullmäktigevalet 427 Synpukter på frågorna

VAR 1 SSD STUDY NR 7952              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 7952


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 002 Loc 6 width 3 November 2003
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier du tar del av 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1a Göteborgs-Posten 418 1. 6-7 dagar per vecka 42 2. 4-5 dagar per vecka 65 3. 2-3 dagar per vecka 93 4. Mer sällan 16 5. Aldrig 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 6 LÄSER ARBETE/NYHETERNA 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 1b <Läser> Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 39 1. 6-7 dagar per vecka 11 2. 4-5 dagar per vecka 16 3. 2-3 dagar per vecka 114 4. Mer sällan 218 5. Aldrig 288 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 7 LÄSER GT 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 1c <Läser> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 37 1. 6-7 dagar per vecka 29 2. 4-5 dagar per vecka 70 3. 2-3 dagar per vecka 211 4. Mer sällan 89 5. Aldrig 250 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER METRO 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1d <Läser> Metro <Se F.1 för fullständig frågetext> 39 1. 6-7 dagar per vecka 114 2. 4-5 dagar per vecka 134 3. 2-3 dagar per vecka 186 4. Mer sällan 55 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER ANNAN TIDNING 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1e <Läser> Annan tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 22 1. 6-7 dagar per vecka 24 2. 4-5 dagar per vecka 40 3. 2-3 dagar per vecka 49 4. Mer sällan 87 5. Aldrig 464 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 TIDN UP LÄSER REGELBUNDE Loc 21 width 3 MD= 0 or GE 999 51 201. Aftonbladet 1 213. Nya Norrland 2 305. Hallands Nyheter 1 317. Norra Halland/Nordhalland 9 409. Expressen 9 517. Svenska Dagbladet 2 704. Proletären 5 804. Dagen 6 805. Dagens Nyheter 1 828. Mölndals-Posten 1 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 8 852. Dagens Industri 1 891. Utländsk Dagstidning 86 995. Läser aldrig "annan Tidning" 11 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning (t ex veckotidning) 492 000. Uppgift saknas på delfrågan 4 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 LÄSER GP-SYDVÄST 2 Loc 24 width 1 MD=9 2 Läser eller tittar Du personligen i GP-Sydväst? 364 1. Varje vecka 109 2. Någon gång i månaden 100 3. Mer sällan 48 4. Aldrig 43 5. Har inte tillgång till tidningen 7 7. Fler än ett svar angivet 19 9. Uppgift saknas
VAR 12 LYSSN PÅ P4/RADIO GBG 3 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler och TV-program? 3a P4/Radio Göteborg 219 1. 6-7 dagar per vecka 87 2. 4-5 dagar per vecka 67 3. 2-3 dagar per vecka 159 4. Mer sällan 95 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LYSSN RADIO CITY 107 3 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 3b <Tar del av> Radio City 107 <Se F.3 för fullständig frågetext> 36 1. 6-7 dagar per vecka 29 2. 4-5 dagar per vecka 75 3. 2-3 dagar per vecka 155 4. Mer sällan 222 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 167 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LYSSN NRJ/RADIO ENERGY 3 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 3c <Tar del av> NRJ/Radio Energy <Se F.3 för fullständig frågetext> 35 1. 6-7 dagar per vecka 30 2. 4-5 dagar per vecka 54 3. 2-3 dagar per vecka 129 4. Mer sällan 261 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 174 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LYSSNAT NÄRRADION 3 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 3d <Tar del av> Närradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 20 1. 6-7 dagar per vecka 17 2. 4-5 dagar per vecka 34 3. 2-3 dagar per vecka 142 4. Mer sällan 288 5. Aldrig 184 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 SER PÅ VÄSTNYTT I SVT2 3 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 3e <Tar del av> Västnytt i SVT2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 204 1. 6-7 dagar per vecka 165 2. 4-5 dagar per vecka 137 3. 2-3 dagar per vecka 84 4. Mer sällan 28 5. Aldrig 5 7. Fler än ett svar angivet 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 SER PÅ TV4 LOKALT GBG 3 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 3f <Tar del av> TV4 lokalt Göteborg <Se F.3 för fullständig frågetext> 146 1. 6-7 dagar per vecka 141 2. 4-5 dagar per vecka 158 3. 2-3 dagar per vecka 142 4. Mer sällan 40 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 SER ÖPPNA KANAL PÅ TV 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 3g <Tar del av> Öppna kanalen på TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 24 1. 6-7 dagar per vecka 15 2. 4-5 dagar per vecka 28 3. 2-3 dagar per vecka 132 4. Mer sällan 304 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 181 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 ANNAN RADIO-/TV-KANAL 3 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 3h <Tar del av> Ser/lyssnar på annan radio-/TV-kanal <Se F.3 för fullständig frågetext> 220 1. 6-7 dagar per vecka 86 2. 4-5 dagar per vecka 77 3. 2-3 dagar per vecka 84 4. Mer sällan 62 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 155 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 LÄSER TIDN FRÖLUNDA 4 Loc 33 width 1 MD GE 9 4 Läser Du regelbundet något lokalt annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter? 4a Ja, Tidningen Frölunda 469 1. Markerat 201 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 21 LÄSER ANN ANNONSBLAD 4 Loc 34 width 1 MD GE 9 4b <Läser lokalt annonsblad> Ja, annan tidning/annonsblad <Se F.4 för fullständig frågetext> 94 2. Markerat 576 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSER ANN.BLAD - NEJ 4 Loc 35 width 1 MD GE 9 4c <Läser lokalt annonsblad> Nej <Se F.4 för fullständig frågetext> 163 3. Markerat 507 5. Ej markerat 20 9. Uppgift saknas
VAR 23 P4/RADIO GÖTEBORG 5 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 5 Om Du tänker på sådant som händer i Frölunda, hur tillförlitlig anser Du att följande mediers rapportering är? 5a P4/Radio Göteborg 113 1. Mycket tillförlitlig 260 2. Ganska tillförlitlig 16 3. Inte särskilt tillförlitlig 10 4. Mindre tillförlitlig 4 5. Inte alls tillförlitlig 209 8. Ingen uppfattning 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 RADIO CITY 107 5 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 5b <Rapportering från Frölunda> Radio City 107 <Se F.5 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket tillförlitlig 76 2. Ganska tillförlitlig 26 3. Inte särskilt tillförlitlig 19 4. Mindre tillförlitlig 13 5. Inte alls tillförlitlig 371 8. Ingen uppfattning 167 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 NÄRRADION 5 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 5c <Rapportering från Frölunda> Närradion <Se F.5 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket tillförlitlig 85 2. Ganska tillförlitlig 17 3. Inte särskilt tillförlitlig 8 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 380 8. Ingen uppfattning 168 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 VÄSTNYTT I SVT2 5 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 5d <Rapportering från Frölunda> Västnytt i SVT2 <Se F.5 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket tillförlitlig 267 2. Ganska tillförlitlig 15 3. Inte särskilt tillförlitlig 7 4. Mindre tillförlitlig 3 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 102 8. Ingen uppfattning 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 TV4 LOKALT GÖTEBORG 5 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 5e <Rapportering från Frölunda> TV4 lokalt Göteborg <Se F.5 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket tillförlitlig 288 2. Ganska tillförlitlig 15 3. Inte särskilt tillförlitlig 10 4. Mindre tillförlitlig 5 5. Inte alls tillförlitlig 2 7. Fler än ett svar angivet 119 8. Ingen uppfattning 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 GÖTEBORGS-POSTEN 5 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 5f <Rapportering från Frölunda> Göteborgs-Posten <Se F.5 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket tillförlitlig 320 2. Ganska tillförlitlig 24 3. Inte särskilt tillförlitlig 9 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 84 8. Ingen uppfattning 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 ARBETET/NYHETERNA 5 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 5g <Rapportering från Frölunda> Arbetet/Nyheterna <Se F.5 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket tillförlitlig 92 2. Ganska tillförlitlig 22 3. Inte särskilt tillförlitlig 4 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 3 7. Fler än ett svar angivet 351 8. Ingen uppfattning 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 GT 5 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 5h <Rapportering från Frölunda> GT <Se F.5 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket tillförlitlig 138 2. Ganska tillförlitlig 54 3. Inte särskilt tillförlitlig 39 4. Mindre tillförlitlig 16 5. Inte alls tillförlitlig 3 7. Fler än ett svar angivet 240 8. Ingen uppfattning 150 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 METRO 5 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 5i <Rapportering från Frölunda> Metro <Se F.5 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket tillförlitlig 212 2. Ganska tillförlitlig 38 3. Inte särskilt tillförlitlig 19 4. Mindre tillförlitlig 7 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 229 8. Ingen uppfattning 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 GP-SYDVÄST 5 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 5j <Rapportering från Frölunda> GP-Sydväst <Se F.5 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket tillförlitlig 260 2. Ganska tillförlitlig 19 3. Inte särskilt tillförlitlig 6 4. Mindre tillförlitlig 3 5. Inte alls tillförlitlig 153 8. Ingen uppfattning 115 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 TIDNINGEN FRÖLUNDA 5 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 5k <Rapportering från Frölunda> Tidningen Frölunda <Se F.5 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket tillförlitlig 253 2. Ganska tillförlitlig 29 3. Inte särskilt tillförlitlig 4 4. Mindre tillförlitlig 2 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 169 8. Ingen uppfattning 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 KÄNNER T VÅRT FRÖLUNDA 6 Loc 47 width 1 MD=9 6 Känner Du till och läser Du personligen Vårt Frölunda 280 1. Känner till och har läst/tittat i flera nummer 208 2. Känner till och har läst/tittat i enstaka nummer 46 3. Känner till men har aldrig läst/tittat i något nummer 140 5. Känner inte till 1 7. Fler än ett svar angivet 15 9. Uppgift saknas
VAR 35 INST STADSDELSORG 7 Loc 48 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 7 År 1990 delades Göteborg in i 21 stadsdelar, var och en med en politisk nämnd (SDN). Vilken är Din inställning till stadsdelsorganisationen? 15 1. Mycket positiv 81 2. Ganska positiv 208 3. Varken positiv eller negativ 128 4. Ganska negativ 86 5. Mycket negativ 1 7. Fler än ett svar angivet 159 8. Ingen uppfattning 12 9. Uppgift saknas
VAR 36 POLITISKT INTRESSE 8 Loc 49 width 1 MD=9 8 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 79 1. Mycket intresserad 299 2. Ganska intresserad 254 3. Inte särskilt intresserad 44 4. Inte alls intresserad 14 9. Uppgift saknas
VAR 37 POL INTR FRÖLUNDA KOM 9 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 9 Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör stadsdelen Frölunda respektive Göteborg som helhet? 9a Stadsdelen Frölunda 104 1. Mycket intresserad 307 2. Ganska intresserad 219 3. Inte särskilt intresserad 28 4. Inte alls intresserad 1 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 POL INTR GÖTEBORG 9 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 9b <Politiskt intresse> Göteborg som helhet <Se F.9 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket intresserad 316 2. Ganska intresserad 184 3. Inte särskilt intresserad 21 4. Inte alls intresserad 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 DEMOKRATIN I FRÖLUNDA 10 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 10 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i stadsdelen Frölunda respektive i Göteborg som helhet? 10a Stadsdelen Frölunda 31 1. Mycket nöjd 414 2. Ganska nöjd 163 3. Inte särskilt nöjd 27 4. Inte alls nöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 DEMOKRATIN I GÖTEBORG 10 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 10b <Demokratin> Göteborg som helhet <Se F.10 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket nöjd 395 2. Ganska nöjd 162 3. Inte särskilt nöjd 28 4. Inte alls nöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 EGEN KOMMUN PROBL 1 11 Loc 54 width 3 MD=999 11 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Frölunda idag? Ange högst tre frågor/problem. 11(1) Egen kommun: Problem 1 1 001. Skatten i kommunen 0 002. Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 0 003. Andra skatter 0 010. Avgifter och taxor 2 020. Kommunens ekonomi, budgeten 0 021. Sveriges ekonomi 0 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 0 023. Stadsdelens ekonomi, budgeten 0 024. Resursfördelningssystemet 0 030. Offentlig sektor 1 031. Privatisering/avreglering 0 040. Kommunal service allmänt 1 050. Sociala frågor 1 051. Sociala frågor: Socialbidrag 0 055. Sociala frågor: Fördelningsfrågor 5 056. Sociala frågor: Segregationen 41 060. Äldreomsorg (allmänt) 2 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 2 062. Äldreomsorg: Färdtjänsten 1 063. Äldreomsorg: Pensioner 19 070. Sjukvården allmänt 0 071. Sjukvården: Vårdcentraler 1 072. Sjukvården: Husläkare 0 073. Sjukvården: Privat sjukvård 1 077. Handikappfrågor 0 078. Handikappfrågor: Omsorgen om psykiskt handikappade 58 080. Skolan, utbildning 3 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 0 082. Skolan, utbildning: Gymnasieskolan 0 083. Skolan, utbildning: Skolpeng 0 084. Skolan, utbildning: Fristående skolor/privatskolor 11 088. Alkohol/narkotika/droger 20 090. Barnomsorgen 0 091. Barnomsorgen: Vårdnadsbidrag 1 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 0 093. Barnomsorgen: Privat barnomsorg 0 094. Barnomsorgen: Barnfamiljernas ekonomi 0 100. Kultur 0 101. Kultur: Bibliotek 0 102. Kultur: Teater 1 110. Fritids/idrottsfrågor 0 111. Fritids/idrottsfrågor: Bidrag till föreningar (äv lokaler/ lokalhyra) 2 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 29 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 0 114. Fritids/idrottsfrågor: Musikskolan 3 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 7 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 0 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 1 123. Kommunikation/trafik: Vägtullar 0 124. Kommunikation/trafik: P-lisor/parkering 0 125. Kommunikation/trafik: Riksväg 45 0 126. Kommunikation/trafik: Järnväg/dubbelspår 8 130. Gator/vägar/renhållning/parker 1 131. Gator/vägar/renhållning/parker: Parkering 8 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 8 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 8 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 6 150. Miljöfrågor 0 160. Politiker (allmänt) 0 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 0 170. Byråkrati, tillgänglighet 2 175. Information till medborgarna 1 180. Nedskärningar allmänt 0 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 0 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 0 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 1 184. Nedskärningar: Inom skolan 0 185. Nedskärningar: Inom kultur 0 186. Nedskärningar: Inom fritid 0 187. Nedskärningar: Inom miljövård 0 188. Nedskärningar: Bland personalen 0 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 0 190. Nedskärningar: Arbetsmarknadsåtgärder 0 191. Nedskärningar: Inom ungdomsverksamheten 0 195. Nedskärningar: Inom fler än två områden 4 200. Lokal fråga: Göteborg SDN 25 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 1 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 30 235. Lag och ordning/brottslighet 12 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 8 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 9 238. Lag och ordning/brottslighet: Polis 28 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 0 241. Invandrar/flyktingfrågor: Främlingsfientlighet 0 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 0 250. Regionfrågor 0 260. Utrikes/internationella frågor (EU) 0 270. Demokrati 0 280. Etik, moral 0 290. Fallskärmsavtal 0 300. Elförsörjning/elpriser 0 310. Kommundelning i Göteborg 0 320. Glesbygds/landsbygdsfrågor 0 321. Glesbygds/landsbygdsfrågor: Avfolkning, utflyttning 0 322. Glesbygds/landsbygdsfrågor: Kommersiell service 5 330. Lag och ordning/brottslighet på Frölunda Torg (motsv. 235) 3 331. Lag och ordning: Ungdomsvåld, ungdomsbrottslighet på Frölunda Torg (motsv. 236) 0 332. Lag och ordning: Gatuvåld, våld allmänt på Frölunda Torg (motsv. 237) 1 333. Lag och ordning: Invandrar-, flyktingfrågor på Frölunda Torg (motsv. 240) 5 334. Lag och ordning: Missbruk på Frölunda Torg 2 335. Lag och ordning: Polis på Frölunda Torg 3 500. Övrigt 2 505. Övrigt rikspolitiska frågor 1 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 4 507. Omsorg: Vård 1 510. Svaret=alla frågor är lika viktiga 5 511. Svaret=inget är viktigt 19 888. Vet ej 264 999. Uppgift saknas
VAR 42 EGEN KOMMUN PROBL 2 11 Loc 57 width 3 MD= 0 or GE 999 11(2) Egen kommun: Problem 2 <Se F.11 för fullständig frågetext> 1 020. Kommunens ekonomi, budgeten 2 031. Privatisering/avreglering 1 040. Kommunal service allmänt 1 050. Sociala frågor 2 056. Sociala frågor: Segregationen 41 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 062. Äldreomsorg: Färdtjänsten 19 070. Sjukvården allmänt 1 072. Sjukvården: Husläkare 2 077. Handikappfrågor 25 080. Skolan, utbildning 2 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 1 082. Skolan, utbildning: Gymnasieskolan 18 088. Alkohol/narkotika/droger 12 090. Barnomsorgen 1 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 2 100. Kultur 1 101. Kultur: Bibliotek 2 110. Fritids/idrottsfrågor 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 18 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 4 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 4 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 9 130. Gator/vägar/renhållning/parker 1 131. Gator/vägar/renhållning/parker: Parkering 2 140. Bostäder (allmänt) 3 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 7 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 6 150. Miljöfrågor 1 175. Information till medborgarna 1 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 15 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 20 235. Lag och ordning/brottslighet 5 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 9 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 10 238. Lag och ordning/brottslighet: Polis 6 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 1 270. Demokrati 3 330. Lag och ordning/brottslighet på Frölunda Torg (motsv. 235) 3 331. Lag och ordning: Ungdomsvåld, ungdomsbrottslighet på Frölunda Torg (motsv. 236) 1 333. Lag och ordning: Invandrar-, flyktingfrågor på Frölunda Torg (motsv. 240) 2 334. Lag och ordning: Missbruk på Frölunda Torg 2 500. Övrigt 1 505. Övrigt rikspolitiska frågor 1 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 8 507. Omsorg: Vård 1 510. Svaret=alla frågor är lika viktiga 5 511. Svaret=inget är viktigt 19 888. Vet ej 123 000. Frågan ej tillämplig 263 999. Uppgift saknas
VAR 43 EGEN KOMMUN PROBL 3 11 Loc 60 width 3 MD= 0 or GE 999 11(3) Egen kommun: Problem 3 <Se F.11 för fullständig frågetext> 1 001. Skatten i kommunen 1 010. Avgifter och taxor 2 020. Kommunens ekonomi, budgeten 1 040. Kommunal service allmänt 2 050. Sociala frågor 1 055. Sociala frågor: Fördelningsfrågor 1 056. Sociala frågor: Segregationen 19 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 6 070. Sjukvården allmänt 1 071. Sjukvården: Vårdcentraler 2 077. Handikappfrågor 11 080. Skolan, utbildning 1 082. Skolan, utbildning: Gymnasieskolan 6 088. Alkohol/narkotika/droger 2 090. Barnomsorgen 1 100. Kultur 2 101. Kultur: Bibliotek 3 110. Fritids/idrottsfrågor 2 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 9 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 4 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 13 130. Gator/vägar/renhållning/parker 4 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 2 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 2 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 3 150. Miljöfrågor 1 175. Information till medborgarna 1 200. Lokal fråga: Göteborg SDN 8 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 4 235. Lag och ordning/brottslighet 4 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 3 238. Lag och ordning/brottslighet: Polis 5 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 1 270. Demokrati 1 330. Lag och ordning/brottslighet på Frölunda Torg (motsv. 235) 8 500. Övrigt 3 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 4 507. Omsorg: Vård 1 510. Svaret=alla frågor är lika viktiga 5 511. Svaret=inget är viktigt 19 888. Vet ej 254 000. Frågan ej tillämplig 264 999. Uppgift saknas
VAR 44 BÄSTA PARTI -VÄNSTERP 12 Loc 63 width 1 MD=9 12 Vilket politiskt parti tycker Du bäst om idag? 12a Vänsterpartiet 495 0. Ej markerat 131 1. Markerat 64 9. Uppgift saknas
VAR 45 BÄSTA PARTI - SOC.DEM 12 Loc 64 width 1 MD=9 12b <Bästa parti idag> Socialdemokraterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 353 0. Ej markerat 273 2. Markerat 64 9. Uppgift saknas
VAR 46 BÄSTA PARTI - CENTERP 12 Loc 65 width 1 MD=9 12c <Bästa parti idag> Centerpartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 619 0. Ej markerat 7 3. Markerat 64 9. Uppgift saknas
VAR 47 BÄSTA PARTI - FOLKP 12 Loc 66 width 1 MD=9 12d <Bästa parti idag> Folkpartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 594 0. Ej markerat 32 4. Markerat 64 9. Uppgift saknas
VAR 48 PARTI - MODERATERNA 12 Loc 67 width 1 MD=9 12e <Bästa parti idag> Moderaterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 549 0. Ej markerat 77 5. Markerat 64 9. Uppgift saknas
VAR 49 PARTI-KRISTDEMOKRATER 12 Loc 68 width 1 MD=9 12f <Bästa parti idag> Kristdemokraterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 556 0. Ej markerat 70 6. Markerat 64 9. Uppgift saknas
VAR 50 PARTI-MILJÖPARTIET 12 Loc 69 width 1 MD=9 12g <Bästa parti idag> Miljöpartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 586 0. Ej markerat 40 7. Markerat 64 9. Uppgift saknas
VAR 51 PARTI-ANNAT PARTI 12 Loc 70 width 1 MD=9 12h <Bästa parti idag> Annat parti <Se F.12 för fullständig frågetext> 595 0. Ej markerat 31 8. Markerat 64 9. Uppgift saknas
VAR 52 OMDÖME SDN 13 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 13 Hur tycker Du att stadsdelsnämnden Frölunda respektive kommunstyrelsen i Göteborg sköter sin uppgift? 13a Stadsdelsnämnden Frölunda 28 1. Mycket bra 153 2. Ganska bra 228 3. Varken bra eller dåligt 32 4. Ganska dåligt 23 5. Mycket dåligt 2 7. Fler än ett svar angivet 198 8. Ingen uppfattning 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 13 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 13b <Sköter sin uppgift> Göteborgs kommunstyrelse <Se F.13 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket bra 197 2. Ganska bra 197 3. Varken bra eller dåligt 39 4. Ganska dåligt 23 5. Mycket dåligt 2 7. Fler än ett svar angivet 158 8. Ingen uppfattning 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 MINSKA OFFENT SEKTOR 14 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 14 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 14a Minska den offentliga sektorn 44 1. Mycket bra förslag 76 2. Ganska bra förslag 123 3. Varken bra eller dåligt förslag 156 4. Ganska dåligt förslag 220 5. Mycket dåligt förslag 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 SJUKVÅRD I PRIV REGI 14 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 14b Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.15 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket bra förslag 74 2. Ganska bra förslag 135 3. Varken bra eller dåligt förslag 161 4. Ganska dåligt förslag 231 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 ÖKAD SATSN FRISKOLOR 14 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 14c Satsa mer på friskolor <Se F.15 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket bra förslag 96 2. Ganska bra förslag 162 3. Varken bra eller dåligt förslag 160 4. Ganska dåligt förslag 167 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 PRIVAT ÄLDREOMSORG 14 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 14d Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket bra förslag 76 2. Ganska bra förslag 93 3. Varken bra eller dåligt förslag 164 4. Ganska dåligt förslag 281 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 BILAVG BEKOSTA KOLLTR 14 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 14e Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.14 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket bra förslag 78 2. Ganska bra förslag 94 3. Varken bra eller dåligt förslag 131 4. Ganska dåligt förslag 298 5. Mycket dåligt förslag 3 7. Fler än ett svar angivet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 SÄLJA KOM BOSTADSFÖRE 14 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 14f Sälja kommunala bostadsföretag <Se F.15 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket bra förslag 75 2. Ganska bra förslag 138 3. Varken bra eller dåligt förslag 150 4. Ganska dåligt förslag 217 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 HYRESG SKÖTA FASTIGHE 14 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 14g Låta hyresgäster svara för t ex fastighetsskötsel mot lägre hyra <Se F.15 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket bra förslag 208 2. Ganska bra förslag 121 3. Varken bra eller dåligt förslag 94 4. Ganska dåligt förslag 92 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 SOPNEDK T ÅTERVIN.ST 14 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 14h Ersätta sopnedkasten med central återvinningsstation i bostadsområdet <Se F.15 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket bra förslag 151 2. Ganska bra förslag 113 3. Varken bra eller dåligt förslag 108 4. Ganska dåligt förslag 136 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 SKATTEHÖJNING 14 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 14i Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.15 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket bra förslag 159 2. Ganska bra förslag 203 3. Varken bra eller dåligt förslag 108 4. Ganska dåligt förslag 106 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 ÖKAD KOMMUNAL SERVICE 14 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 14j Förbättra kvaliteten i den kommunala servicen genom förändrat arbetssätt/organisation i stället för att höja skatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket bra förslag 251 2. Ganska bra förslag 114 3. Varken bra eller dåligt förslag 28 4. Ganska dåligt förslag 13 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 SÄNKTA KOMMUNALA UTG 14 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 14k Minska kommunens utgifter även om det innebär sämre kommunal service <Se F.15 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket bra förslag 42 2. Ganska bra förslag 154 3. Varken bra eller dåligt förslag 251 4. Ganska dåligt förslag 174 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 HÖJDA KOM AVGIFTER 14 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 14l Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.15 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket bra förslag 107 2. Ganska bra förslag 238 3. Varken bra eller dåligt förslag 150 4. Ganska dåligt förslag 103 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 ÖPPNA SAMMANTR I SDN 14 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 14m Införa öppna sammanträden i stadsdelsnämnderna <Se F.15 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket bra förslag 245 2. Ganska bra förslag 174 3. Varken bra eller dåligt förslag 16 4. Ganska dåligt förslag 3 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 DIREKTVAL TILL SDN 14 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 14n Införa direktval till stadsdelsnämnderna <Se F.15 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket bra förslag 193 2. Ganska bra förslag 251 3. Varken bra eller dåligt förslag 36 4. Ganska dåligt förslag 23 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 POL- HÄNSIN DINA KRAV 15 Loc 87 width 2 MD= 0 or GE 99 15 Hur bedömer Du Dina möjligheter i följande sammanhang, är de större eller mindre än andra människors? 15a Dina möjligheter att få politikerna att ta hänsyn till Dina krav? 149 01. -5 Mycket mindre möjligheter än andra 40 02. -4 47 03. -3 34 04. -2 27 05. -1 260 06. 0 26 07. 1 31 08. 2 18 09. 3 3 10. 4 7 11. 5 Mycket större möjligheter än andra 1 77. Fler än ett svar angivet 10 00. Uppgift saknas på delfrågan 37 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 FRAMF KRAV TILL POLIT 15 Loc 89 width 2 MD= 0 or GE 99 15b Dina möjligheter att föra fram krav till politikerna <Se F.15 för fullständig frågetext> 132 01. -5 Mycket mindre möjligheter än andra 43 02. -4 42 03. -3 27 04. -2 26 05. -1 247 06. 0 29 07. 1 47 08. 2 34 09. 3 4 10. 4 12 11. 5 Mycket större möjligheter än andra 1 77. Fler än ett svar angivet 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 37 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 RÄTT MOT MYNDIGHET 15 Loc 91 width 2 MD= 0 or GE 99 15c Dina möjligheter att få rättelse om Du blivit felaktigt behandlad av en myndighet <Se F.15 för fullständig frågetext> 106 01. -5 Mycket mindre möjligheter än andra 45 02. -4 61 03. -3 37 04. -2 15 05. -1 222 06. 0 36 07. 1 44 08. 2 51 09. 3 15 10. 4 12 11. 5 Mycket större möjligheter än andra 1 77. Fler än ett svar angivet 8 00. Uppgift saknas på delfrågan 37 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 POLITISKA HÄNDELSER 15 Loc 93 width 2 MD= 0 or GE 99 15d Dina möjligheter att förstå vad som händer i politiken <Se F.15 för fullständig frågetext> 60 01. -5 Mycket mindre möjligheter än andra 27 02. -4 40 03. -3 29 04. -2 21 05. -1 220 06. 0 47 07. 1 68 08. 2 77 09. 3 30 10. 4 23 11. 5 Mycket större möjligheter än andra 2 77. Fler än ett svar angivet 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 37 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 ANFÖRANDE INFÖR MÖTE 16 Loc 95 width 1 MD=9 16 Har Du någon gång talat inför ett möte i en förening eller organisation? 16a Ja, anförande 163 1. Markerat 511 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 73 INLÄGG INFÖR MÖTE 16 Loc 96 width 1 MD=9 16b <Talat inför möten> Ja, inlägg i diskussion <Se F.16 för fullständig frågetext> 233 2. Markerat 441 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 74 ALDRIG TALAT PÅ MÖTE 16 Loc 97 width 1 MD=9 16c <Talat inför möten> Nej, aldrig <Se F.16 för fullständig frågetext> 327 3. Markerat 347 5. Ej markerat 16 9. Uppgift saknas
VAR 75 ÖVERKLAGA MYNDBESLUT 17 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 17A Skulle Du själv kunna åta Dig att själv författa en skrivelse och överklaga ett beslut av en myndighet? 420 1. Ja 252 5. Nej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 HJÄLP ÖVERKLAGA 17 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 17B Känner Du någon person som Du vet att Du skulle kunna få hjälp av i ett sådant fall? 399 1. Ja 264 5. Nej 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 SDN ARBETSFÖRMEDLING 18 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 18 Vilka verksamheter har stadsdelsnämnderna i Göteborg idag ansvar för? 18a Arbetsförmedling 82 1. Stadsdelarna ansvarar för 312 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 3 7. Fler än ett svar angivet 225 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 SDN BARNOMSORG 18 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 18b <Stadsdelsnämndernas ansvar> Barnomsorg <Se F.18 för fullständig frågetext> 465 1. Stadsdelarna ansvarar för 13 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 3 7. Fler än ett svar angivet 150 8. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 SDN GRUNDSKOLA 18 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 18c <Stadsdelsnämndernas ansvar> Grundskola <Se F.18 för fullständig frågetext> 377 1. Stadsdelarna ansvarar för 73 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 2 7. Fler än ett svar angivet 174 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 SDN GYMNASIESKOLA 18 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 18d <Stadsdelsnämndernas ansvar> Gymnasieskola <Se F.18 för fullständig frågetext> 231 1. Stadsdelarna ansvarar för 165 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 4 7. Fler än ett svar angivet 215 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 SDN HEMTJÄNST 18 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 18e <Stadsdelsnämndernas ansvar> Hemtjänst <Se F.18 för fullständig frågetext> 479 1. Stadsdelarna ansvarar för 12 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 2 7. Fler än ett svar angivet 150 8. Vet ej 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 SDN KOLLEKTIVTRAFIK 18 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 18f <Stadsdelsnämndernas ansvar> Kollektivtrafik <Se F.18 för fullständig frågetext> 66 1. Stadsdelarna ansvarar för 383 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 3 7. Fler än ett svar angivet 170 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 SDN FÖRSÄKRINGSKASSAN 18 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 18g <Stadsdelsnämndernas ansvar> Försäkringskassan <Se F.18 för fullständig frågetext> 130 1. Stadsdelarna ansvarar för 305 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 1 7. Fler än ett svar angivet 190 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 SDN SOCIALKONTOR 18 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 18h <Stadsdelsnämndernas ansvar> Socialkontor <Se F.18 för fullständig frågetext> 429 1. Stadsdelarna ansvarar för 41 5. Stadsdelarna ansvarar inte för 1 7. Fler än ett svar angivet 164 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 BARNOMS ALTERN FORM 19 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 19 Ange nedan vilka former av service Du eller någon nära anhörig nyttjar. (Om mer än ett kryss - koda lägsta värdet) 19a Föräldrakooperativ/alternativ barnomsorg 16 1. Nyttjar själv 82 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 513 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 KOMMUNAL BARNOMSORG 19 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 19b <Serviceutnyttjande> Kommunal barnomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 63 1. Nyttjar själv 166 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 391 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 19 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 19c <Serviceutnyttjande> Kommunal grundskola <Se F.19 för fullständig frågetext> 68 1. Nyttjar själv 199 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 351 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 KOMMUNAL GYMNASIESK 19 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 19d <Serviceutnyttjande> Kommunal gymnasieskola <Se F.19 för fullständig frågetext> 39 1. Nyttjar själv 134 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 434 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 FRISKOLA 19 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 19e <Serviceutnyttjande> Friskola <Se F.19 för fullständig frågetext> 14 1. Nyttjar själv 24 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 562 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 BARNAVÅRDSCENTRAL 19 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 19f <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.19 för fullständig frågetext> 70 1. Nyttjar själv 172 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 371 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 VÅRDCENTRAL 19 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 19g <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.19 för fullständig frågetext> 410 1. Nyttjar själv 121 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 119 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 SJUKHUSVÅRD 19 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 19h <Serviceutnyttjande> Sjukhusvård <Se F.19 för fullständig frågetext> 349 1. Nyttjar själv 127 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 156 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 PRIVATLÄKARE 19 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 19i <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.19 för fullständig frågetext> 232 1. Nyttjar själv 80 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 298 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 FOLKTANDVÅRD 19 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 19j <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.19 för fullständig frågetext> 256 1. Nyttjar själv 152 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 203 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 PRIVATTANDLÄKARE 19 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 19k <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.19 för fullständig frågetext> 350 1. Nyttjar själv 100 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 170 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 ÄLDREOMSORG 19 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 19l <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 21 1. Nyttjar själv 108 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 486 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 SOCIALKONTOR 19 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 19m <Serviceutnyttjande> Socialkontor <Se F.19 för fullständig frågetext> 42 1. Nyttjar själv 47 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 522 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 FÄRDTJÄNST 19 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 19n <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.19 för fullständig frågetext> 52 1. Nyttjar själv 123 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 454 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 HANDIKAPPOMSORG 19 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 19o <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.19 för fullständig frågetext> 18 1. Nyttjar själv 47 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 545 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 KOLLEKTIVTRAFIK 19 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 19p <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.19 för fullständig frågetext> 473 1. Nyttjar själv 106 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 64 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 IDROTTSANLÄGGNINGAR 19 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 19q <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 206 1. Nyttjar själv 154 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 258 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 BIBLIOTEK 19 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 19r <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.19 för fullständig frågetext> 413 1. Nyttjar själv 112 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 115 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 KULTURAKTIVITETER 19 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 19s <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.19 för fullständig frågetext> 255 1. Nyttjar själv 101 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 253 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 FRITIDSVERKSAMHET 19 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 19t <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.19 för fullständig frågetext> 191 1. Nyttjar själv 151 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 279 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 FÖRSÄKRINGSKASSAN 19 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 19aa <Serviceutnyttjande> Försäkringskassan <Se F.19 för fullständig frågetext> 300 1. Nyttjar själv 119 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 202 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 ARBETSFÖRMEDLINGEN 19 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 19bb <Serviceutnyttjande> Arbetsförmedlingen <Se F.19 för fullständig frågetext> 103 1. Nyttjar själv 118 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 392 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 BARNOMS ALTERN FORM 20 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 20 Vad anser Du om servicen för Frölundabor på följande områden? 20a Föräldrakooperativ/alternativ barnomsorg 8 1. Mycket nöjd 23 2. Ganska nöjd 38 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 560 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 NÖJD KOM BARNOMSORG 20 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 20b <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal barnomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket nöjd 76 2. Ganska nöjd 51 3. Varken nöjd eller missnöjd 21 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 453 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 NÖJD KOM GRUNDSKOLA 20 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 20c <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal grundskola <Se F.20 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket nöjd 93 2. Ganska nöjd 56 3. Varken nöjd eller missnöjd 32 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 417 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 NÖJD KOM GYMNASIESKOL 20 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 20d <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal gymnasieskola <Se F.20 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket nöjd 67 2. Ganska nöjd 55 3. Varken nöjd eller missnöjd 18 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 470 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 NÖJD FRISKOLA 20 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 20e <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Friskola <Se F.20 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket nöjd 17 2. Ganska nöjd 25 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 573 8. Vet ej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 NÖJD BVC 20 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 20f <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Barnavårdscentral <Se F.20 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket nöjd 23 2. Ganska nöjd 38 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 560 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 NÖJD VÅRDCENTRAL 20 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 20g <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Vårdcentral <Se F.20 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket nöjd 241 2. Ganska nöjd 94 3. Varken nöjd eller missnöjd 30 4. Ganska missnöjd 25 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 140 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 NÖJD SJUKHUSVÅRD 20 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 20h <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Sjukhusvård <Se F.20 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket nöjd 201 2. Ganska nöjd 96 3. Varken nöjd eller missnöjd 34 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 167 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 NÖJD PRIVATLÄKARE 20 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 20i <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Privatläkare <Se F.20 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket nöjd 89 2. Ganska nöjd 60 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 387 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 NÖJD FOLKTANDVÅRD 20 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 20j <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Folktandvård <Se F.20 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket nöjd 136 2. Ganska nöjd 59 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 10 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 309 8. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 20 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 20k <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Privattandläkare <Se F.20 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket nöjd 98 2. Ganska nöjd 45 3. Varken nöjd eller missnöjd 5 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 318 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 NÖJD ÄLDREOMSORG 20 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 20l <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Äldreomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket nöjd 46 2. Ganska nöjd 61 3. Varken nöjd eller missnöjd 28 4. Ganska missnöjd 34 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 451 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 NÖJD SOCIALKONTOR 20 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 20m <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Socialkontor <Se F.20 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket nöjd 37 2. Ganska nöjd 40 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 4. Ganska missnöjd 21 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 514 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 NÖJD FÄRDTJÄNST 20 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 20n <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Färdtjänst <Se F.20 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket nöjd 35 2. Ganska nöjd 38 3. Varken nöjd eller missnöjd 10 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 501 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 20 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 20o <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Handikappomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket nöjd 26 2. Ganska nöjd 32 3. Varken nöjd eller missnöjd 5 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 546 8. Vet ej 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 20 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 20p <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kollektivtrafik <Se F.20 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket nöjd 305 2. Ganska nöjd 93 3. Varken nöjd eller missnöjd 30 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 78 8. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 20 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 20q <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Idrottsanläggningar <Se F.20 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket nöjd 195 2. Ganska nöjd 102 3. Varken nöjd eller missnöjd 16 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 250 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 NÖJD BIBLIOTEK 20 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 20r <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Bibliotek <Se F.20 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket nöjd 243 2. Ganska nöjd 62 3. Varken nöjd eller missnöjd 10 4. Ganska missnöjd 1 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 127 8. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 NÖJD KULTURAKTIVITET 20 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 20s <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kulturaktiviteter <Se F.20 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket nöjd 172 2. Ganska nöjd 105 3. Varken nöjd eller missnöjd 16 4. Ganska missnöjd 5 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 266 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 NÖJD FRITIDSVERKSAMH 20 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 20t <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Fritidsverksamhet <Se F.20 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket nöjd 140 2. Ganska nöjd 110 3. Varken nöjd eller missnöjd 18 4. Ganska missnöjd 11 5. Mycket missnöjd 308 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 NÖJD MILJÖVÅRD 20 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 20u <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Miljövård <Se F.20 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket nöjd 138 2. Ganska nöjd 158 3. Varken nöjd eller missnöjd 56 4. Ganska missnöjd 17 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 245 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 20 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 20v <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Tillgång till bostäder <Se F.20 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket nöjd 156 2. Ganska nöjd 156 3. Varken nöjd eller missnöjd 53 4. Ganska missnöjd 33 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 196 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 20 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 20w <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Gator och vägar <Se F.20 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket nöjd 266 2. Ganska nöjd 169 3. Varken nöjd eller missnöjd 79 4. Ganska missnöjd 43 5. Mycket missnöjd 36 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 NÖJD PARKSKÖTSEL 20 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 20x <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Skötsel av parker/grönområden <Se F.20 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket nöjd 266 2. Ganska nöjd 168 3. Varken nöjd eller missnöjd 76 4. Ganska missnöjd 42 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 30 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 NÖJD RENHÅLLNING 20 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 20y <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Renhållning på allmänna platser <Se F.20 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket nöjd 237 2. Ganska nöjd 172 3. Varken nöjd eller missnöjd 120 4. Ganska missnöjd 58 5. Mycket missnöjd 29 8. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 NÖJD KOM INFORMATION 20 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 20z <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Kommunal information <Se F.20 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket nöjd 138 2. Ganska nöjd 255 3. Varken nöjd eller missnöjd 78 4. Ganska missnöjd 32 5. Mycket missnöjd 118 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 NÖJD FÖRSÄKRINGSKASSA 20 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 20aa <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Försäkringskassan <Se F.20 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket nöjd 146 2. Ganska nöjd 142 3. Varken nöjd eller missnöjd 40 4. Ganska missnöjd 22 5. Mycket missnöjd 246 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 NÖJD ARBETSFÖRMEDLING 20 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 20bb <Omdöme om servicen i egen stadsdel> Arbetsförmedlingen <Se F.20 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket nöjd 35 2. Ganska nöjd 71 3. Varken nöjd eller missnöjd 20 4. Ganska missnöjd 33 5. Mycket missnöjd 467 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 SERVICE SATSA PÅ 21 Loc 158 width 2 MD=99 21 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Göteborg, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? 3 01. Föräldrakooperativ/alternativ barnomsorg 21 02. Kommunal barnomsorg 80 03. Kommunal grundskola 10 04. Kommunal gymnasieskola 2 05. Friskola 0 06. Barnavårdscentral 21 07. Vårdcentral 97 08. Sjukhusvård 0 09. Privatläkare 8 10. Folktandvård 1 11. Privattandläkare 168 12. Äldreomsorg 6 13. Socialtjänst 4 14. Färdtjänst 17 15. Handikappomsorg 16 16. Kollektivtrafik 15 17. Idrottsanläggningar 5 18. Bibliotek 10 19. Kulturaktivitet 19 20. Fritidsverksamhet 21 21. Miljövård 20 22. Tillgång till bostäder 12 23. Gator och vägar 9 24. Parkskötsel 29 25. Renhållning på allmänna platser 10 26. Kommunal information 7 27. Försäkringskassan 11 28. Arbetsförmedlingen 3 98. Fler än ett svar angivet 65 99. Uppgift saknas
VAR 136 SERVICE MINSKA PÅ 22 Loc 160 width 2 MD=99 22 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Göteborg, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? 15 01. Föräldrakooperativ/alternativ barnomsorg 6 02. Kommunal barnomsorg 1 03. Kommunal grundskola 1 04. Kommunal gymnasieskola 171 05. Friskola 0 06. Barnavårdscentral 2 07. Vårdcentral 2 08. Sjukhusvård 25 09. Privatläkare 2 10. Folktandvård 27 11. Privattandläkare 4 12. Äldreomsorg 33 13. Socialtjänst 8 14. Färdtjänst 2 15. Handikappomsorg 2 16. Kollektivtrafik 47 17. Idrottsanläggningar 2 18. Bibliotek 84 19. Kulturaktivitet 15 20. Fritidsverksamhet 9 21. Miljövård 11 22. Tillgång till bostäder 20 23. Gator och vägar 16 24. Parkskötsel 2 25. Renhållning på allmänna platser 25 26. Kommunal information 12 27. Försäkringskassan 21 28. Arbetsförmedlingen 1 98. Fler än ett svar angivet 124 99. Uppgift saknas
VAR 137 SERVICE FRÖLUNDA 23 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 23 Hur tycker Du på det hela taget att den service som stadsdelsnämnden ansvarar för fungerar och vad är Din åsikt om den kommunala servicen i Göteborg som helhet? 23a Stadsdelsnämnden Frölunda 35 1. Mycket bra 188 2. Ganska bra 217 3. Varken bra eller dåligt 45 4. Ganska dåligt 14 5. Mycket dåligt 168 8. Ingen uppfattning 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 SERVICE GÖTEBORG 23 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 23b <Service> Göteborg som helhet <Se F.23 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket bra 208 2. Ganska bra 216 3. Varken bra eller dåligt 46 4. Ganska dåligt 12 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 145 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 PÅVERKA HANDIKAPPOMS 24 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 24 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 24a Handikappomsorg 8 1. Mycket goda möjligheter 31 2. Ganska goda möjligheter 106 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 60 4. Ganska dåliga möjligheter 82 5. Mycket dåliga möjligheter 361 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 PÅVERKA BOENDEFRÅGOR 24 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 24b <Möjlighet att påverka> Boendefrågor <Se F.24 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket goda möjligheter 86 2. Ganska goda möjligheter 141 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 94 4. Ganska dåliga möjligheter 91 5. Mycket dåliga möjligheter 2 7. Fler än ett svar angivet 212 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 PÅVERKA MILJÖFRÅGOR 24 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 24c <Möjlighet att påverka> Miljöfrågor <Se F.24 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket goda möjligheter 66 2. Ganska goda möjligheter 143 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 89 4. Ganska dåliga möjligheter 82 5. Mycket dåliga möjligheter 251 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 PÅVERKA BARNOMSORG 24 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 24d <Möjlighet att påverka> Barnomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket goda möjligheter 47 2. Ganska goda möjligheter 111 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 71 4. Ganska dåliga möjligheter 64 5. Mycket dåliga möjligheter 2 7. Fler än ett svar angivet 333 8. Ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 PÅVERKA GRUNDSKOLA 24 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 24e <Möjlighet att påverka> Grundskola <Se F.24 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket goda möjligheter 56 2. Ganska goda möjligheter 108 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 69 4. Ganska dåliga möjligheter 71 5. Mycket dåliga möjligheter 326 8. Ingen uppfattning 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 24 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 24f <Möjlighet att påverka> Äldreomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket goda möjligheter 35 2. Ganska goda möjligheter 126 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 84 4. Ganska dåliga möjligheter 99 5. Mycket dåliga möjligheter 2 7. Fler än ett svar angivet 291 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 PÅVERKA FRITID 24 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 24g <Möjlighet att påverka> Fritid/kultur <Se F.24 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket goda möjligheter 48 2. Ganska goda möjligheter 132 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 70 4. Ganska dåliga möjligheter 71 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 306 8. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 PÅVERKA SOCIALKONTOR 24 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 24h <Möjlighet att påverka> Socialkontor <Se F.24 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket goda möjligheter 19 2. Ganska goda möjligheter 90 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 60 4. Ganska dåliga möjligheter 95 5. Mycket dåliga möjligheter 368 8. Ingen uppfattning 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 PÅVERKA SDN PRIVAT 25 Loc 172 width 1 MD=9 25A Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon av stadsdeldnämndens verksamheter eller någon annan kommunal verksamhet? 25a1 Ja, som privatperson 599 0. Ej markerat 66 1. Markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 148 PÅVERKA SDN I ARBETET 25 Loc 173 width 1 MD=9 25a2 <Påverkat SDN:s verksamhet> Ja, i mitt arbete <Se F.25A för fullständig frågetext> 642 0. Ej markerat 23 2. Markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 149 EJ PÅVERKAT SDN 25 Loc 174 width 1 MD=9 25a3 <Påverkat SDN:s verksamhet> Nej <Se F.25A för fullständig frågetext> 101 0. Ej markerat 564 3. Markerat 25 9. Uppgift saknas
VAR 150 PÅVERKA BARNOMSORG 25 Loc 175 width 2 MD=99 25B Om Du som privatperson försökt påverka eller förändra under det senaste året, vilken verksamhet avsåg det? 25b1 Barnomsorg 647 00. Ej markerat 18 01. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 151 PÅVERKA KULTUR 25 Loc 177 width 2 MD=99 25b2 <Verksamhet påverkat senaste året> Fritidsfrågor/kultur <Se F.25B för fullständig frågetext> 654 00. Ej markerat 11 02. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 152 PÅVERKA GRUNDSKOLA 25 Loc 179 width 2 MD=99 25b3 <Verksamhet påverkat senaste året> Grundskola <Se F.25B för fullständig frågetext> 639 00. Ej markerat 26 03. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 153 PÅVERKA HANDIKAPPOMS 25 Loc 181 width 2 MD=99 25b4 <Verksamhet påverkat senaste året> Handikappomsorg <Se F.25B för fullständig frågetext> 652 00. Ej markerat 13 04. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 154 PÅVERKA PARKSKÖTSEL 25 Loc 183 width 2 MD=99 25b5 <Verksamhet påverkat senaste året> Skötsel av parker och grönområden <Se F.25B för fullständig frågetext> 647 00. Ej markerat 18 05. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 155 PÅVERKA SOCIALKONTOR 25 Loc 185 width 2 MD=99 25b6 <Verksamhet påverkat senaste året> Socialkontor <Se F.25B för fullständig frågetext> 655 00. Ej markerat 10 06. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 156 PÅVERKA MILJÖFRÅGOR 25 Loc 187 width 2 MD=99 25b7 <Verksamhet påverkat senaste året> Miljöfrågor <Se F.25B för fullständig frågetext> 659 00. Ej markerat 6 07. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 157 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 25 Loc 189 width 2 MD=99 25b8 <Verksamhet påverkat senaste året> Äldreomsorg <Se F.25B för fullständig frågetext> 639 00. Ej markerat 26 08. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 158 PÅVERKA BOENDEFRÅGOR 25 Loc 191 width 2 MD=99 25b9 <Verksamhet påverkat senaste året> Boendefrågor <Se F.25B för fullständig frågetext> 641 00. Ej markerat 24 09. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 159 PÅVERKA ANNAN VERKSAM 25 Loc 193 width 2 MD=99 25b10 <Verksamhet påverkat senaste året> Annan <Se F.25B för fullständig frågetext> 651 00. Ej markerat 14 10. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 160 SÄTT-KONT M PERSONAL 25 Loc 195 width 2 MD=99 25C På vilket sätt försökte Du som privatperson påverka eller förändra under det senaste året? 25c1 Kontakt med personal 619 00. Ej markerat 46 01. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 161 SÄTT-KONT M TJ.MÄN 25 Loc 197 width 2 MD=99 25c2 <Sätt påverkat> Kontakt med tjänstemän <Se F.25C för fullständig frågetext> 629 00. Ej markerat 36 02. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 162 SÄTT-KONT M POLITIKER 25 Loc 199 width 2 MD=99 25c3 <Sätt påverkat> Kontakt med politiker <Se F.25C för fullständig frågetext> 648 00. Ej markerat 17 03. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 163 SÄTT-KONT M MASSMEDI 25 Loc 201 width 2 MD=99 25c4 <Sätt påverkat> Kontakt med tidning, radio eller TV <Se F.25C för fullständig frågetext> 657 00. Ej markerat 8 04. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 164 SÄTT- ARB POLIT PARTI 25 Loc 203 width 2 MD=99 25c5 <Sätt påverkat> Arbete i ett politiskt parti <Se F.25C för fullständig frågetext> 659 00. Ej markerat 6 05. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 165 SÄTT- ARB ANN ORG 25 Loc 205 width 2 MD=99 25c6 <Sätt påverkat> Arbete i annan organisation <Se F.25C för fullständig frågetext> 656 00. Ej markerat 9 06. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 166 SÄTT-DELT DEMONSTRATI 25 Loc 207 width 2 MD=99 25c7 <Sätt påverkat> Skrev på protestlista eller deltog i demonstration <Se F.25C för fullständig frågetext> 651 00. Ej markerat 14 07. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 167 SÄTT-MÖTE SDN:S VERKS 25 Loc 209 width 2 MD=99 25c8 <Sätt påverkat> Deltog i möte om stadsdelsnämndens verksamhet <Se F.25C för fullständig frågetext> 655 00. Ej markerat 10 08. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 168 SÄTT - ANNAT 25 Loc 211 width 2 MD=99 25c9 <Sätt påverkat> Annat <Se F.25C för fullständig frågetext> 647 00. Ej markerat 18 09. Markerat 25 99. Uppgift saknas
VAR 169 PÅVERKANSFRAMGÅNG 25 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 25D Hade Du framgång i Ditt försök att påverka eller förändra? 13 1. Ja 43 2. Ja, delvis 50 5. Nej 39 8. Vet ej 520 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 BEKANT SDN POLITIKER 26 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 26 Är Du personligen bekant med någon politiker? 26a I stadsdelsnämnden Frölunda 39 1. Ja 635 5. Nej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 BEKANT GBG:S POLITIKE 26 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 26b <Personligen bekant> Kommunpolitiker i fullmäktige/central nämnd eller styrelse i Göteborg <Se F.26 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 597 5. Nej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 POL UPPDRAG FRÖLUNDA 27 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 27 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett politiskt uppdrag i kommunen, för det parti Du sympatiserar med? 27a I stadsdelsnämnden Frölunda 30 1. Ja, absolut 106 2. Ja, kanske 202 3. Nej, troligen inte 331 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 POL UPPDRAG GÖTEBORG 27 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 27b <Åta sig politiskt uppdrag> I fullmäktige/central nämnd eller styrelse i Göteborg <Se F.27 för fullständig frågetext> 29 1. Ja, absolut 90 2. Ja, kanske 194 3. Nej, troligen inte 336 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 OPOL UPPDR PÅV SKOLV 28 Loc 218 width 1 MD GE 9 28 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke partipolitiskt uppdrag i grupp, råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg? 88 1. Ja, absolut 170 2. Ja, kanske 137 3. Nej, troligen inte 240 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 54 9. Uppgift saknas
VAR 175 FRIV INS: MOT VÅLD MM 29 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 29 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) i Din stadsdel på något eller några av följande områden? 29a Arbete mot våld och droger 52 1. Ja, regelbundet 270 2. Ja, någon gång 199 3. Nej, knappast 118 4. Nej, absolut inte 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 FRIV INS:BARNVERKSAMH 25 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 29b <Frivillig insats> Barn- och ungdomsverksamhet <Se F.29 för fullständig frågetext> 55 1. Ja, regelbundet 267 2. Ja, någon gång 193 3. Nej, knappast 121 4. Nej, absolut inte 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 FRIV INS: INV INTEGR 25 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 29c <Frivillig insats> Fadderverksamhet för invandrares integration i samhället <Se F.29 för fullständig frågetext> 30 1. Ja, regelbundet 162 2. Ja, någon gång 251 3. Nej, knappast 196 4. Nej, absolut inte 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 FRIV INS: FRITIDSAKT 29 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 29d <Frivillig insats> Fritidsaktiviteter <Se F.29 för fullständig frågetext> 48 1. Ja, regelbundet 230 2. Ja, någon gång 216 3. Nej, knappast 138 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 FRIV INS: KULTURAKTIV 29 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 29e <Frivillig insats> Kulturaktiviteter <Se F.29 för fullständig frågetext> 23 1. Ja, regelbundet 171 2. Ja, någon gång 276 3. Nej, knappast 159 4. Nej, absolut inte 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 FRIV INS:KONT M ÄLDRE 25 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 29f <Frivillig insats> Kontakt med äldre <Se F.29 för fullständig frågetext> 57 1. Ja, regelbundet 301 2. Ja, någon gång 184 3. Nej, knappast 113 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 FRIV INS: PARKSKÖTSEL 29 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 29g <Frivillig insats> Skötsel av parker och grönområden <Se F.29 för fullständig frågetext> 27 1. Ja, regelbundet 181 2. Ja, någon gång 243 3. Nej, knappast 192 4. Nej, absolut inte 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 MEDLEM FACKFÖRENING 30 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 30 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 30a Facklig organisation 28 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 107 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 226 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 269 5. Icke medlem 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 MEDLEM IDROTTSFÖREN 30 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 30b <Medlemskap> Idrotts- eller friluftsförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 47 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 72 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 54 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 441 5. Icke medlem 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 MEDLEM KONSUMENTKOOP 30 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 30c <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.30 för fullständig frågetext> 6 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 7 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 104 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 486 5. Icke medlem 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 30 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 30d <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 30 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 122 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 227 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 243 5. Icke medlem 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 MEDLEM KULTURFÖRENING 30 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 30e <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.30 för fullständig frågetext> 11 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 31 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 24 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 539 5. Icke medlem 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 MEDLEM POLITISK PARTI 30 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 30f <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.30 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 10 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 21 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 567 5. Icke medlem 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 MEDLEM MOTORORG 30 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 30g <Medlemskap> Motororganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 8 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 34 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 557 5. Icke medlem 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 MEDLEM MILJÖORGANISAT 30 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 30h <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 6 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 22 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 571 5. Icke medlem 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 MEDLEM PENSIONÄRSORG 30 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 30i <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 18 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 43 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 46 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 523 5. Icke medlem 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 MEDLEM HEMBYGDSFÖREN 30 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 30j <Medlemskap> Hembygdsförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 12 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 21 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 570 5. Icke medlem 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 30 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 30k <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation (t ex Röda korset) <Se F.30 för fullständig frågetext> 7 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 9 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 48 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 548 5. Icke medlem 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 30 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 30l <Medlemskap> Föräldraförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 13 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 582 5. Icke medlem 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 MEDLEM KVINNOORG 30 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 30m <Medlemskap> Kvinnoorganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 3 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 595 5. Icke medlem 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 MEDLEM LOK AKTGRUPP 30 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 30n <Medlemskap> Lokal aktionsgrupp <Se F.30 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 2 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 595 5. Icke medlem 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 MEDLEM VÄGFÖRENING 30 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 30o <Medlemskap> Vägförening <Se F.30 för fullständig frågetext> 1 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 17 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 19 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 566 5. Icke medlem 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 MEDLEM INVANDRARORG 30 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 30p <Medlemskap> Invandrarorganisation <Se F.30 för fullständig frågetext> 1 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 7 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 6 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 593 5. Icke medlem 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 MEDLEM ANNAN FÖRENING 30 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 30q <Medlemskap> Annan förening <Se F.30 för fullständig frågetext> 46 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 48 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 49 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 454 5. Icke medlem 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 FRÖLUNDA RÄTT PERSON 31 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 31 Om Du tänker på de kontakter Du haft under det senaste året med personal och tjänstemän inom stadsdelsförvaltningen Frölunda, hur tycker Du att följande påstående stämmer överens med Din egen uppfattning? 31a Jag har haft svårt att hitta till rätt person 35 1. Stämmer mycket bra 71 2. Stämmer ganska bra 36 3. Stämmer ganska dåligt 39 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 472 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 FRÖLUNDA BRA BEMÖTAND 31 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 31b <Kontakt stadsdelsförvaltningen> Jag har fått ett bra bemötande <Se F.31 för fullständig frågetext> 44 1. Stämmer mycket bra 92 2. Stämmer ganska bra 33 3. Stämmer ganska dåligt 21 4. Stämmer mycket dåligt 446 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 FRÖLUNDA: SKRIVELSER 31 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 31c <Kontakt stadsdelsförvaltningen> Skrivelser och andra meddelanden har varit svåra att förstå <Se F.31 för fullständig frågetext> 20 1. Stämmer mycket bra 57 2. Stämmer ganska bra 63 3. Stämmer ganska dåligt 46 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 444 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 FRÖLUNDA:KUNNI TJ.MÄN 31 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 31d <Kontakt stadsdelsförvaltningen> De anställda har varit kunniga <Se F.31 för fullständig frågetext> 27 1. Stämmer mycket bra 81 2. Stämmer ganska bra 45 3. Stämmer ganska dåligt 23 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 452 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 FRÖLUNDA: <ANSTÄLLDA 31 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 31e <Kontakt stadsdelsförvaltningen> Stadsdelsförvaltningen skulle kunna utföra sina uppgifter med färre antal anställda <Se F.31 för fullständig frågetext> 40 1. Stämmer mycket bra 44 2. Stämmer ganska bra 36 3. Stämmer ganska dåligt 39 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 476 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 FRÖLUNDA:JUST BEHANDL 31 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 31f <Kontakt stadsdelsförvaltningen> Jag tycker att jag blivit korrekt behandlad <Se F.31 för fullständig frågetext> 47 1. Stämmer mycket bra 95 2. Stämmer ganska bra 34 3. Stämmer ganska dåligt 24 4. Stämmer mycket dåligt 437 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 FÖRTR POLITI EGEN SDN 32 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 32 I Din stadsdel, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 32a Politiker i Din stadsdelsnämnd 12 1. Mycket stort förtroende 59 2. Ganska stort förtroende 160 3. Varken stort eller litet förtroende 62 4. Ganska litet förtroende 54 5. Mycket litet förtroende 310 8. Ingen uppfattning 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 FÖRTR SDN:S TJ.MÄN 32 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 32b <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Stadsdelsnämndens tjänstemän <Se F.32 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stort förtroende 60 2. Ganska stort förtroende 158 3. Varken stort eller litet förtroende 61 4. Ganska litet förtroende 45 5. Mycket litet förtroende 312 8. Ingen uppfattning 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 FÖRTR SDN:LÄRARE 32 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 32c <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Lärare i grundskola/gymnasium <Se F.32 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket stort förtroende 140 2. Ganska stort förtroende 96 3. Varken stort eller litet förtroende 18 4. Ganska litet förtroende 21 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 340 8. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 FÖRTR SDN: SOCIALARB 32 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 32d <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Socialarbetare <Se F.32 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stort förtroende 85 2. Ganska stort förtroende 102 3. Varken stort eller litet förtroende 29 4. Ganska litet förtroende 33 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 383 8. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 FÖRTR SDN:ÄLDROMSPERS 32 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 32e <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Personal inom äldreomsorgen <Se F.32 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort förtroende 141 2. Ganska stort förtroende 100 3. Varken stort eller litet förtroende 22 4. Ganska litet förtroende 15 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 338 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 FÖRTR SDN: BIBL.PERS 32 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 32f <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Bibliotekspersonal <Se F.32 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket stort förtroende 201 2. Ganska stort förtroende 103 3. Varken stort eller litet förtroende 10 4. Ganska litet förtroende 9 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 213 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 FÖRTR SDN: FRITIDPERS 32 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 32g <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Fritidspersonal <Se F.32 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket stort förtroende 116 2. Ganska stort förtroende 103 3. Varken stort eller litet förtroende 10 4. Ganska litet förtroende 6 5. Mycket litet förtroende 371 8. Ingen uppfattning 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 FÖRTR SDN: BARNO.PERS 32 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 32h <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Personal inom barnomsorgen <Se F.32 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket stort förtroende 125 2. Ganska stort förtroende 79 3. Varken stort eller litet förtroende 7 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 375 8. Ingen uppfattning 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 FÖRTR SDN:FASTIG.SKÖT 32 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 32i <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Fastighetsskötare <Se F.32 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket stort förtroende 200 2. Ganska stort förtroende 134 3. Varken stort eller litet förtroende 38 4. Ganska litet förtroende 25 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 145 8. Ingen uppfattning 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 FÖRTR SDN: NÄRPOLISEN 32 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 32j <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Närpolisen <Se F.32 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket stort förtroende 190 2. Ganska stort förtroende 124 3. Varken stort eller litet förtroende 44 4. Ganska litet förtroende 31 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 190 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 FÖRTR SDN: PRÄSTER 32 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 32k <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Präster <Se F.32 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket stort förtroende 115 2. Ganska stort förtroende 103 3. Varken stort eller litet förtroende 17 4. Ganska litet förtroende 18 5. Mycket litet förtroende 337 8. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 FÖRTR SDN:FRIKYRKPAST 32 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 32l <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Pastorer i frikyrkan <Se F.32 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket stort förtroende 39 2. Ganska stort förtroende 68 3. Varken stort eller litet förtroende 19 4. Ganska litet förtroende 33 5. Mycket litet förtroende 454 8. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 FÖRTR SDN: UNGDOMSLED 32 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 32m <Förtroende för hur arbetet sköts i stadsdelen> Ungdomsledare i föreningslivet <Se F.32 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort förtroende 109 2. Ganska stort förtroende 83 3. Varken stort eller litet förtroende 10 4. Ganska litet förtroende 6 5. Mycket litet förtroende 391 8. Ingen uppfattning 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 FÖRTR GBG: KOMPOL 33 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 33 I Göteborg som helhet, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 33a Kommunpolitiker i Göteborg som helhet 31 1. Mycket stort förtroende 147 2. Ganska stort förtroende 206 3. Varken stort eller litet förtroende 60 4. Ganska litet förtroende 59 5. Mycket litet förtroende 160 8. Ingen uppfattning 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 FÖRTR GBG:CENT TJ.MÄN 33 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 33b <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Göteborgs centrala tjänstemän <Se F.33 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket stort förtroende 95 2. Ganska stort förtroende 210 3. Varken stort eller litet förtroende 63 4. Ganska litet förtroende 44 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 228 8. Ingen uppfattning 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 FÖRTR GBG: SJUKVPERS 33 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 33c <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Sjukvårdens personal <Se F.33 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket stort förtroende 308 2. Ganska stort förtroende 90 3. Varken stort eller litet förtroende 28 4. Ganska litet förtroende 12 5. Mycket litet förtroende 52 8. Ingen uppfattning 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 FÖRTR GBG: KOLLTRPERS 33 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 33d <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kollektivtrafikens personal <Se F.33 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket stort förtroende 314 2. Ganska stort förtroende 138 3. Varken stort eller litet förtroende 37 4. Ganska litet förtroende 17 5. Mycket litet förtroende 79 8. Ingen uppfattning 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 INF KOMMUN: FAMILJ 34 Loc 266 width 2 MD=99 34A På vilket/vilka sätt får Du information om kommunala frågor i Frölunda? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ) 34a1 Familj, släkt, vänner 459 00. Ej markerat 207 01. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 223 INF KOMMUN:ARBETSKAMR 34 Loc 268 width 2 MD=99 34a2 <Information kommunala frågor i Frölunda> Arbetskamrater <Se F.34A för fullständig frågetext> 576 00. Ej markerat 90 02. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 224 INF KOMMUN: RADIO/TV 34 Loc 270 width 2 MD=99 34a3 <Information kommunala frågor i Frölunda> Radio/TV <Se F.34A för fullständig frågetext> 242 00. Ej markerat 424 03. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 225 INF KOMMUN:ART DAGSPR 34 Loc 272 width 2 MD=99 34a4 <Information kommunala frågor i Frölunda> Artiklar i dagspress <Se F.34A för fullständig frågetext> 276 00. Ej markerat 390 04. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 226 INF KOM:ART GP-SYDVÄS 34 Loc 274 width 2 MD=99 34a5 <Information kommunala frågor i Frölunda> Artiklar i GP-sydväst <Se F.34A för fullständig frågetext> 280 00. Ej markerat 386 05. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 227 INF KOMMUN:ANN DAGSPR 34 Loc 276 width 2 MD=99 34a6 <Information kommunala frågor i Frölunda> Kommunala annonser i dagspress <Se F.34A för fullständig frågetext> 546 00. Ej markerat 120 06. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 228 INF KOM:VÅRT FRÖLUNDA 34 Loc 278 width 2 MD=99 34a7 <Information kommunala frågor i Frölunda> Vårt Frölunda <Se F.34A för fullständig frågetext> 359 00. Ej markerat 307 07. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 229 INF KOM:TIDN FRÖLUNDA 34 Loc 280 width 2 MD=99 34a8 <Information kommunala frågor i Frölunda> Tidningen Frölunda <Se F.34A för fullständig frågetext> 298 00. Ej markerat 368 08. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 230 INF KOM: POLITIKER 34 Loc 282 width 2 MD=99 34a9 <Information kommunala frågor i Frölunda> Stadsdelspolitiker/politiska partier <Se F.34A för fullständig frågetext> 654 00. Ej markerat 12 09. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 231 INF KOMMUN: KOM TJMÄN 34 Loc 284 width 2 MD=99 34a10 <Information kommunala frågor i Frölunda> Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal <Se F.34A för fullständig frågetext> 649 00. Ej markerat 17 10. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 232 INF KOMMUN: SDN:S INF 34 Loc 286 width 2 MD=99 34a11 <Information kommunala frågor i Frölunda> Stadsdelsnämndens informationsmaterial <Se F.34A för fullständig frågetext> 619 00. Ej markerat 47 11. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 233 INF KOMMUN: INFMÖTEN 34 Loc 288 width 2 MD=99 34a12 <Information kommunala frågor i Frölunda> Informationsmöten <Se F.34A för fullständig frågetext> 657 00. Ej markerat 9 12. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 234 INF KOMMUN: BIBLIOTEK 34 Loc 290 width 2 MD=99 34a13 <Information kommunala frågor i Frölunda> Bibliotek <Se F.34A för fullständig frågetext> 556 00. Ej markerat 110 13. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 235 INF KOMMUN: INTR.ORG 34 Loc 292 width 2 MD=99 34a14 <Information kommunala frågor i Frölunda> Information från fritids- eller intresseorganisationer <Se F.34A för fullständig frågetext> 642 00. Ej markerat 24 14. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 236 INF KOM: ANNAT SÄTT 34 Loc 294 width 2 MD=99 34a15 <Information kommunala frågor i Frölunda> Annat sätt <Se F.34A för fullständig frågetext> 656 00. Ej markerat 10 15. Markerat 24 99. Uppgift saknas
VAR 237 INF KOM. VIKTIG SÄTT 34 Loc 296 width 2 MD= 0 or GE 99 34B Vilket av dessa sätt är viktigast för Dig? 44 01. Familj, släkt eller vänner 6 02. Arbetskamrater 163 03. Radio, TV 145 04. Artiklar i dagspress 67 05. Artiklar i GP-sydväst 17 06. Kommunala annonser i dagspress 34 07. Vårt Frölunda 43 08. Tidningen Frölunda 3 09. Stadsdelspolitiker/politiska partier 4 10. Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 18 11. Stadsdelsnämndens informaqtionsmaterial 8 12. Informationsmöten 8 13. Bibliotek 2 14. Information från fritids- eller intresseorganisationer 5 15. Annat sätt 14 77. Fler än ett alternativ angivet 85 00. Uppgift saknas på delfrågan 24 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 INF KOMMUN FÖRBÄTTRAS 34 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 34C Om informationen från stadsförvaltningen i Frölunda skall förbättras, anser Du då att det i första hand skall ske på något av följande sätt? (Ange endast ett alternativ) 176 1. En särskild informationscentral i Frölunda 35 2. Information genom personalen vid de olika verksamheterna 296 3. Information via massmedia 11 4. Information genom telefonupplysning 25 5. Information via Internet 19 6. Annat sätt 41 7. Informationen behöver inte förbättras 20 8. Fler än ett svar angivet 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 OMDÖME STANLEY BERG 35 Loc 299 width 2 MD= 0 or GE 99 35 Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Din stadsdelsnämnd på nedanstående skala? 35a Stanley Berg 2 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 1 03. -3 0 04. -2 2 05. -1 131 06. 0 Varken gillar eller ogillar 1 07. +1 8 08. +2 6 09. +3 1 10. +4 1 11. +5 Gillar starkt 480 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 7 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 OMDÖME SÖREN BJÖRKMAN 35 Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 35b <Omdöme om politiker i egen stadsdelsnämnd> Sören Björkman <Se F.35 för fullständig frågetext> 4 01. -5 Ogillar starkt 0 02. -4 5 03. -3 2 04. -2 2 05. -1 131 06. 0 Varken gillar eller ogillar 3 07. +1 1 08. +2 15 09. +3 2 10. +4 7 11. +5 Gillar starkt 465 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 4 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 OMDÖME L ERIKSSON 35 Loc 303 width 2 MD= 0 or GE 99 35c <Omdöme om politiker i egen stadsdelsnämnd> Lennart Eriksson <Se F.35 för fullständig frågetext> 2 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 4 03. -3 0 04. -2 0 05. -1 118 06. 0 Varken gillar eller ogillar 2 07. +1 1 08. +2 6 09. +3 2 10. +4 3 11. +5 Gillar starkt 493 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 OMDÖME G OLDENQVIST 35 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 99 35d <Omdöme om politiker i egen stadsdelsnämnd> Gunnar Oldenqvist <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 01. -5 Ogillar starkt 1 02. -4 2 03. -3 1 04. -2 3 05. -1 117 06. 0 Varken gillar eller ogillar 1 07. +1 4 08. +2 5 09. +3 1 10. +4 2 11. +5 Gillar starkt 494 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 8 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 OMDÖME M WANNHOLT 35 Loc 307 width 2 MD= 0 or GE 99 35e <Omdöme om politiker i egen stadsdelsnämnd> Martin Wannholt <Se F.35 för fullständig frågetext> 4 01. -5 Ogillar starkt 2 02. -4 3 03. -3 1 04. -2 1 05. -1 116 06. 0 Varken gillar eller ogillar 6 07. +1 0 08. +2 2 09. +3 3 10. +4 1 11. +5 Gillar starkt 495 55. Personen okänd för mig 1 77. Fler än ett svar angivet 8 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 ÅSIKT KOMMUNENS EKON 36 Loc 309 width 1 MD GE 9 36 Vad anser Du om Göteborgs kommuns ekonomi? Har kommunen: 11 1. Mycket god ekonomi 75 2. Ganska god ekonomi 151 3. Varken god eller dålig ekonomi 202 4. Ganska dålig ekonomi 91 5. Mycket dålig ekonomi 144 8. Ingen uppfattning 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 AKTIVITET: IDROTTAT 37 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer några frågor om levnadsförhållande, fritid och boende 37 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 37a Sysslat med idrott/sport 109 1. Flera gånger i veckan 93 2. Någon gång i veckan 43 3. Någon gång i månaden 32 4. Någon gång i kvartalet 15 5. Någon gång i halvåret 47 6. Någon gång under året 294 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 AKTIVITET: MOTIONERAT 37 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 37b <Aktivitet senaste 12 månaderna> Motionerat, idkat friluftsliv <Se F.37 för fullständig frågetext> 139 1. Flera gånger i veckan 153 2. Någon gång i veckan 92 3. Någon gång i månaden 44 4. Någon gång i kvartalet 19 5. Någon gång i halvåret 65 6. Någon gång under året 118 7. Ingen gång 4 8. Fler än ett svar angivet 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 AKTIVET: BIOBESÖK 37 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 37c <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på bio <Se F.37 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 69 3. Någon gång i månaden 88 4. Någon gång i kvartalet 77 5. Någon gång i halvåret 126 6. Någon gång under året 270 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 AKTIVET: TEATERBESÖK 37 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 37d <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på teater <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 13 3. Någon gång i månaden 46 4. Någon gång i kvartalet 70 5. Någon gång i halvåret 162 6. Någon gång under året 351 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 AKTIVET: LÄST BOK 37 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 37e <Aktivitet senaste 12 månaderna> Läst någon bok <Se F.37 för fullständig frågetext> 143 1. Flera gånger i veckan 90 2. Någon gång i veckan 105 3. Någon gång i månaden 79 4. Någon gång i kvartalet 71 5. Någon gång i halvåret 100 6. Någon gång under året 74 7. Ingen gång 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 AKTIVET: DISK POLITIK 37 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 37f <Aktivitet senaste 12 månaderna> Diskuterat politik <Se F.37 för fullständig frågetext> 88 1. Flera gånger i veckan 129 2. Någon gång i veckan 129 3. Någon gång i månaden 49 4. Någon gång i kvartalet 33 5. Någon gång i halvåret 91 6. Någon gång under året 125 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 AKTIVET: BESÖK GUDSTJ 37 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 37g <Aktivitet senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.37 för fullständig frågetext> 10 1. Flera gånger i veckan 26 2. Någon gång i veckan 26 3. Någon gång i månaden 26 4. Någon gång i kvartalet 32 5. Någon gång i halvåret 117 6. Någon gång under året 400 7. Ingen gång 15 8. Fler än ett svar angivet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 AKTIVET: LÄST VECKOT 37 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 37h <Aktivitet senaste året> Läst veckotidningar <Se F.37 för fullständig frågetext> 109 1. Flera gånger i veckan 169 2. Någon gång i veckan 139 3. Någon gång i månaden 63 4. Någon gång i kvartalet 44 5. Någon gång i halvåret 60 6. Någon gång under året 64 7. Ingen gång 11 8. Fler än ett svar angivet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 AKTIVET: UMG M VÄNNER 37 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 37i <Aktivitet senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.37 för fullständig frågetext> 226 1. Flera gånger i veckan 249 2. Någon gång i veckan 122 3. Någon gång i månaden 16 4. Någon gång i kvartalet 8 5. Någon gång i halvåret 20 6. Någon gång under året 14 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 AKTIVET: SPELAT TIPS 37 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 37j <Aktivitet senaste året> Spelat på tips, lotto eller V75 <Se F.37 för fullständig frågetext> 44 1. Flera gånger i veckan 209 2. Någon gång i veckan 91 3. Någon gång i månaden 65 4. Någon gång i kvartalet 17 5. Någon gång i halvåret 57 6. Någon gång under året 181 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 AKTIVET: RESTAURANGB 37 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 37k <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.37 för fullständig frågetext> 13 1. Flera gånger i veckan 43 2. Någon gång i veckan 137 3. Någon gång i månaden 106 4. Någon gång i kvartalet 65 5. Någon gång i halvåret 80 6. Någon gång under året 207 7. Ingen gång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 AKTIVET: REST UTOMLAN 37 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 37l <Aktivitet senaste året> Rest utomlands <Se F.37 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 7 3. Någon gång i månaden 40 4. Någon gång i kvartalet 73 5. Någon gång i halvåret 267 6. Någon gång under året 267 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 AKTIVET: HYRT VIDEOF 37 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 37m <Aktivitet senaste året> Hyrt videofilm <Se F.37 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 31 2. Någon gång i veckan 99 3. Någon gång i månaden 67 4. Någon gång i kvartalet 45 5. Någon gång i halvåret 55 6. Någon gång under året 345 7. Ingen gång 4 8. Fler än ett svar angivet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 AKTIVET: TVÄTTAT 37 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 37n <Aktivitet senaste året> Tvättat, diskat i hemmet <Se F.37 för fullständig frågetext> 497 1. Flera gånger i veckan 104 2. Någon gång i veckan 24 3. Någon gång i månaden 9 4. Någon gång i kvartalet 6 5. Någon gång i halvåret 14 6. Någon gång under året 15 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 AKTIVET: UMG GRANNAR 37 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 37o <Aktivitet senaste 12 månaderna> Umgåtts med grannar <Se F.37 för fullständig frågetext> 53 1. Flera gånger i veckan 103 2. Någon gång i veckan 88 3. Någon gång i månaden 51 4. Någon gång i kvartalet 29 5. Någon gång i halvåret 80 6. Någon gång under året 258 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 AKTIVET: ANVÄNT PC 37 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 37p <Aktivitet senaste 12 månaderna> Använt persondator <Se F.37 för fullständig frågetext> 188 1. Flera gånger i veckan 52 2. Någon gång i veckan 30 3. Någon gång i månaden 9 4. Någon gång i kvartalet 13 5. Någon gång i halvåret 16 6. Någon gång under året 346 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 AKTIVET: ANV INTERNET 37 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 37q <Aktivitet senaste 12 månaderna> Använt Internet <Se F.37 för fullständig frågetext> 115 1. Flera gånger i veckan 47 2. Någon gång i veckan 44 3. Någon gång i månaden 11 4. Någon gång i kvartalet 12 5. Någon gång i halvåret 20 6. Någon gång under året 400 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 AKTIVET: RÖKT 37 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 37r <Aktivitet senaste 12 månaderna> Rökt/snusat <Se F.37 för fullständig frågetext> 208 1. Flera gånger i veckan 19 2. Någon gång i veckan 12 3. Någon gång i månaden 5 4. Någon gång i kvartalet 7 5. Någon gång i halvåret 16 6. Någon gång under året 392 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 AKTIVET: DRUCKI SPRIT 37 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 37s <Aktivitet senaste 12 månaderna> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.37 för fullständig frågetext> 30 1. Flera gånger i veckan 142 2. Någon gång i veckan 196 3. Någon gång i månaden 69 4. Någon gång i kvartalet 32 5. Någon gång i halvåret 63 6. Någon gång under året 125 7. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 AKTIVET: KÖPT CD-SKIV 37 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 37t <Aktivitet senaste 12 månaderna> Köpt CD-skiva <Se F.37 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 10 2. Någon gång i veckan 76 3. Någon gång i månaden 115 4. Någon gång i kvartalet 75 5. Någon gång i halvåret 106 6. Någon gång under året 269 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 AKTIVET: BIBLIOTEKSBE 37 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 37u <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på bibliotek <Se F.37 för fullständig frågetext> 33 1. Flera gånger i veckan 71 2. Någon gång i veckan 137 3. Någon gång i månaden 73 4. Någon gång i kvartalet 50 5. Någon gång i halvåret 92 6. Någon gång under året 202 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 AKTIVET: ARB ÖVERTID 37 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 37v <Aktivitet senaste 12 månaderna> Arbetat övertid <Se F.37 för fullständig frågetext> 58 1. Flera gånger i veckan 47 2. Någon gång i veckan 104 3. Någon gång i månaden 37 4. Någon gång i kvartalet 15 5. Någon gång i halvåret 40 6. Någon gång under året 341 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 AKTIVET: MEKAT M BIL 37 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 37w <Aktivitet senaste 12 månaderna> Mekat med eller vårdat bil/motorcykel <Se F.37 för fullständig frågetext> 11 1. Flera gånger i veckan 30 2. Någon gång i veckan 92 3. Någon gång i månaden 46 4. Någon gång i kvartalet 43 5. Någon gång i halvåret 47 6. Någon gång under året 379 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 AKTIVET: UMGÅTT SLÄKT 37 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 37x <Aktivitet senaste 12 månaderna> Umgåtts med släkt <Se F.37 för fullständig frågetext> 84 1. Flera gånger i veckan 168 2. Någon gång i veckan 210 3. Någon gång i månaden 90 4. Någon gång i kvartalet 37 5. Någon gång i halvåret 45 6. Någon gång under året 25 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 AKTIVET: TECKNAT M.M. 37 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 37y <Aktivitet senaste 12 månaderna> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.37 för fullständig frågetext> 67 1. Flera gånger i veckan 39 2. Någon gång i veckan 51 3. Någon gång i månaden 23 4. Någon gång i kvartalet 30 5. Någon gång i halvåret 50 6. Någon gång under året 394 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 AKTIVET: SJUNGIT M.M. 37 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 37z <Aktivitet senaste 12 månaderna> Sjungit eller spelat något musikinstrument <Se F.37 för fullständig frågetext> 51 1. Flera gånger i veckan 50 2. Någon gång i veckan 35 3. Någon gång i månaden 18 4. Någon gång i kvartalet 14 5. Någon gång i halvåret 43 6. Någon gång under året 442 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 AKTIVET: HANDL VÄRDEP 37 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 37aa <Aktivitet senaste 12 månaderna> Handlat med värdepapper/fonder <Se F.37 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 10 2. Någon gång i veckan 60 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 33 5. Någon gång i halvåret 109 6. Någon gång under året 407 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 AKTIVET: KÖRT BARN 37 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 37bb <Aktivitet senaste 12 månaderna> Skjutsat barn till aktivitet <Se F.37 för fullständig frågetext> 29 1. Flera gånger i veckan 44 2. Någon gång i veckan 38 3. Någon gång i månaden 20 4. Någon gång i kvartalet 14 5. Någon gång i halvåret 21 6. Någon gång under året 473 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 AKTIVET:HJÄLPT GRANNE 37 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 37cc <Aktivitet senaste 12 månaderna> Själv hjälpt granne eller fått hjälp av granne <Se F.37 för fullständig frågetext> 10 1. Flera gånger i veckan 25 2. Någon gång i veckan 85 3. Någon gång i månaden 66 4. Någon gång i kvartalet 45 5. Någon gång i halvåret 104 6. Någon gång under året 317 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 AKTIVET: FISKAT/JAGAT 37 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 37dd <Aktivitet senaste 12 månaderna> Fiskat/jagat <Se F.37 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 6 2. Någon gång i veckan 10 3. Någon gång i månaden 24 4. Någon gång i kvartalet 32 5. Någon gång i halvåret 49 6. Någon gång under året 523 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 8 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 NÖJD MED LIVET 38 Loc 340 width 1 MD=9 38 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 181 1. Mycket nöjd 389 2. Ganska nöjd 58 3. Inte särskilt nöjd 18 4. Inte alls nöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 43 9. Uppgift saknas
VAR 276 SKALA LITA MÄNNISKOR 39 Loc 341 width 2 MD=99 39 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala. 31 01. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 13 02. 1 27 03. 2 48 04. 3 38 05. 4 126 06. 5 59 07. 6 118 08. 7 112 09. 8 41 10. 9 50 11. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 1 77. Fler än ett svar angivet 26 99. Uppgift saknas
VAR 277 RÄDSLA: EGET BOSTOMR 40 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 40 Har Du under det senaste året upplevt rädsla/otrygghet i följande sammanhang? 40a I bostadsområdet 22 1. Ja, ofta 105 2. Ja, ibland 100 3. Ja, sällan 427 5. Nej 2 7. Fler än ett svar angivet 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 RÄDSLA: VANDR NATUR 40 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 40b <Upplevt rädsla> Vid promenader/joggning i naturen <Se F.40 för fullständig frågetext> 23 1. Ja, ofta 120 2. Ja, ibland 97 3. Ja, sällan 405 5. Nej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 RÄDSLA:FRÖLUNDA TORG 40 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 40c <Upplevt rädsla> På Frölunda torg <Se F.40 för fullständig frågetext> 47 1. Ja, ofta 133 2. Ja, ibland 115 3. Ja, sällan 361 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 RÄDSLA:PÅ BUSS/SPÅRV 40 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 40d <Upplevt rädsla> I samband med resor på buss eller spårvagn <Se F.40 för fullständig frågetext> 32 1. Ja, ofta 145 2. Ja, ibland 147 3. Ja, sällan 332 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 RÄDSLA:CENTRALA GBG 40 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 40e <Upplevt rädsla> I centrala Göteborg <Se F.40 för fullständig frågetext> 48 1. Ja, ofta 168 2. Ja, ibland 161 3. Ja, sällan 282 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 BESÖKT RUDDALEN IDRPL 41 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 41 Har Du besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål under de senaste 12 månaderna och vad tyckte Du om besöken? 41A Hur ofta har Du besökt följande anläggningar/utflyktsmål? 41a1 Ruddalens idrottsplats 197 1. Flera gånger 181 3. Någon gång 275 5. Ingen gång 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 BES RUDDALEN NATUROMR 41 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 41a2 <Besökt senaste 12 månaderna> Ruddalens naturområde <Se F.41 för fullständig frågetext> 310 1. Flera gånger 182 3. Någon gång 159 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 BES FÅGELNS FRITIDSGÅ 41 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 41a3 <Besökt senaste 12 månaderna> Fågelns fritidsgård <Se F.41 för fullständig frågetext> 41 1. Flera gånger 79 3. Någon gång 519 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 BES BAD FRÖLUND KULTH 41 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 41a4 <Besökt senaste 12 månaderna> Badet på Frölunda kulturhus <Se F.41 för fullständig frågetext> 87 1. Flera gånger 149 3. Någon gång 413 5. Ingen gång 4 7. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 BES BIBL FRÖLUN KULTH 41 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 41a5 <Besökt senaste 12 månaderna> Biblioteket på Frölunda kulturhus <Se F.41 för fullständig frågetext> 268 1. Flera gånger 182 3. Någon gång 196 5. Ingen gång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 BES TEATER FRÖL KULTH 41 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 41a6 <Besökt senaste 12 månaderna> Teater/musikarrangemang på Frölunda kulturhus <Se F.41 för fullständig frågetext> 24 1. Flera gånger 122 3. Någon gång 505 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 BES UTSTÄLL FRÖL KHUS 41 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 41a7 <Besökt senaste 12 månaderna> Utställningar på Frölunda kulturhus <Se F.41 för fullständig frågetext> 52 1. Flera gånger 223 3. Någon gång 378 5. Ingen gång 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 NÖJD RUDDALEN IDROTPL 41 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 41B Om Du har besökt anläggningen/utflyktsmålet, allmänt sett, hur nöjd var Du med besöket? 41b1 Ruddalens idrottsplats 253 1. Nöjd 96 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 5. Missnöjd 322 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 NÖJD RUDDAL NATUROMR 41 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 41b2 <Nöjd med besöket> Ruddalens naturområde <Se F.41B för fullständig frågetext> 373 1. Nöjd 66 3. Varken nöjd eller missnöjd 3 5. Missnöjd 235 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 NÖJD FÅGELNS FRITIDSG 41 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 41b3 <Nöjd med besöket> Fågelns fritidsgård <Se F.41B för fullständig frågetext> 59 1. Nöjd 73 3. Varken nöjd eller missnöjd 8 5. Missnöjd 537 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 NÖJD BADET FRÖL KHUS 41 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 41b4 <Nöjd med besöket> Badet på Frölunda kulturhus <Se F.41B för fullständig frågetext> 128 1. Nöjd 90 3. Varken nöjd eller missnöjd 16 5. Missnöjd 443 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 NÖJD BIBL FRÖLUN KHUS 41 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 41b5 <Nöjd med besöket> Biblioteket på Frölunda kulturhus <Se F.41B för fullständig frågetext> 312 1. Nöjd 83 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 5. Missnöjd 273 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 NÖJD TEATER FRÖL KHUS 41 Loc 360 width 2 MD= 0 or GE 9 41b6 <Nöjd med besöket> Teater/musikarrangemang på Frölunda kulturhus <Se F.41B för fullständig frågetext> 104 01. Nöjd 69 03. Varken nöjd eller missnöjd 2 05. Missnöjd 1 98. 501 00. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 13 09. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 NÖJD UTST FRÖLUN KHUS 44 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 41b7 <Nöjd med besöket> Utställningar på Frölunda kulturhus <Se F.41B för fullständig frågetext> 137 1. Nöjd 117 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 5. Missnöjd 414 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 TID BOTT I FRÖLUNDA 42 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 42 Hur länge har Du bott i Frölunda respektive Göteborg? 42A I Frölunda 75 1. Har alltid bott här 31 2. Född här, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 279 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 56 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 130 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 30 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 54 7. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 TID BOTT I GÖTEBORG 42 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 42B <Tid bott i> Göteborg <Se F.42 för fullständig frågetext> 168 1. Har alltid bott här 37 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 90 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 24 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 47 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 7 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 73 7. Fler än ett svar angivet 233 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 BOSTAD 43 Loc 365 width 1 MD=9 43 Hur bor Du för närvarande? 73 1. I villa eller radhus i småhusområde 549 2. I lägenhet i flerfamiljhus 53 3. Annat boende 5 7. Fler än ett svar angivet 10 9. Uppgift saknas
VAR 299 BOENDEOMRÅDE 44 Loc 366 width 1 MD=9 44 I vilken typ av område bor Du? 23 1. Storstad, centralt 551 2. Storstad, i ytterområde/förort 15 3. Stad/större tätort, centralt 59 4. Stad/större tätort, ytterområde 9 5. Mindre tätort 1 6. Ren landsbygd 7 7. Fler än ett svar angivet 25 9. Uppgift saknas
VAR 300 BOENDETYP 45 Loc 367 width 1 MD=9 45 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 435 1. Hyr bostaden 218 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 1 7. Fler än ett svar angivet 36 9. Uppgift saknas
VAR 301 UPPVÄXTORT SJÄLV 46 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 46 Var någonstans har Du, respektive Din far och mor huvudsakligen vuxit upp? 46A Du själv 91 1. Ren landsbygd i Sverige 66 2. Mindre tätort i Sverige 70 3. Stad eller större tätort i Sverige 328 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 18 5. Annat land i Norden 27 6. Annat land i Europa 37 7. Land utanför Europa 24 8. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 UPPVÄXTORT FADER 46 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 46B <Uppväxtort> Din far <Se F.46 för fullständig frågetext> 176 1. Ren landsbygd i Sverige 77 2. Mindre tätort i Sverige 71 3. Stad eller större tätort i Sverige 209 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 17 5. Annat land i Norden 36 6. Annat land i Europa 34 7. Land utanför Europa 13 8. Fler än ett svar angivet 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 UPPVÄXTORT MODER 46 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 46C <Uppväxtort> Din mor <Se F.46 för fullständig frågetext> 187 1. Ren landsbygd i Sverige 68 2. Mindre tätort i Sverige 71 3. Stad eller större tätort i Sverige 208 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 26 5. Annat land i Norden 33 6. Annat land i Europa 31 7. Land utanför Europa 15 8. Fler än ett svar angivet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 UPPVÄXTLAND UP 46 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) Om Du vuxit upp i annat land än Sverige: 46D I vilket land har Du vuxit upp? 85 1. Har skrivit text 589 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 305 INFLYTTNINGSÅR 46 Loc 372 width 2 MD= 0 or GE 99 46E Vilket år flyttade Du till Sverige? <Se F.46(2) för fullständig frågetext> 18. 1918 . . 96. 1996 576 00. Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas Kod: 18 26 41 44 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 Kod: 60 61 63 64 67 68 69 70 77 78 79 80 81 Frek: 3 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Frek: 3 1 5 2 9 3 8 8 5 2 3 5 2 Kod: 95 96 0 99 Frek: 1 4 576 16
VAR 306 UPPVÄXT: LAND-STAD 46 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 46F Växte Du upp på landet eller i en stad? <Se F.46(2) för fullständig frågetext> 26 1. På landet 88 2. I en stad 3 7. Fler än ett svar angivet 557 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 307 BRA BO I GÖTEBORG 47 Loc 375 width 2 MD= 0 or GE 99 47a Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Göteborg? 3 01. -5 Mycket dåligt 0 02. -4 7 03. -3 3 04. -2 2 05. -1 44 06. 0 Varken bra eller dåligt 17 07. +1 32 08. +2 79 09. +3 112 10. +4 229 11. +5 Mycket bra 143 00. Uppgift saknas på delfrågan 19 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 BRA BO I FRÖLUNDA 47 Loc 377 width 2 MD= 0 or GE 99 47b Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Frölunda? 4 01. -5 Mycket dåligt 2 02. -4 10 03. -3 6 04. -2 7 05. -1 61 06. 0 Varken bra eller dåligt 20 07. +1 48 08. +2 87 09. +3 126 10. +4 279 11. +5 Mycket bra 2 77. Fler än ett svar angivet 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 19 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 BRA BO I BOSTADSOMR 47 Loc 379 width 2 MD= 0 or GE 99 47c Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i det bostadsområde där Du bor? 5 01. -5 Mycket dåligt 2 02. -4 11 03. -3 6 04. -2 9 05. -1 47 06. 0 Varken bra eller dåligt 22 07. +1 39 08. +2 70 09. +3 115 10. +4 241 11. +5 Mycket bra 104 00. Uppgift saknas på delfrågan 19 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 BÄST I FRÖLUNDA, 1 48 Loc 381 width 2 MD=99 48A Vad är det bästa med att bo i Frölunda? 48A(1) Bästa med att bo i Frölunda, 1 0 01. Barnvänligt 11 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 95 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 16 04. Bra / nära kommunal service 13 05. Kollektivtrafiken 3 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 11 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 111 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 1 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 160 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 0 11. Skatten 0 12. Småstadsatmosfär 10 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 16 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 48 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 3 16. Storleken (lagom stort etc) 13 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 1 18. Lite kriminalitet och våld, få sociala problem 4 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 0 20. Bra skött kommun, ekonomiskt stabil kommun 13 21. Idrott, motion, sport 0 22. Arbetstillfällen, industrin näringslivet 8 23. Uppväxtort, barndomstrakter 11 24. Nära arbetet 2 40. Vet ej 11 41. Övrigt 129 99. Uppgift saknas
VAR 311 BÄST I FRÖLUNDA, 2 48 Loc 383 width 2 MD= 0 or GE 99 48A(2) Bästa med att bo i Frölunda, 2 <Se F.48A för fullständig frågetext> 7 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 72 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 34 04. Bra / nära kommunal service 25 05. Kollektivtrafiken 2 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 8 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 41 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 60 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 2 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 10 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 10 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 1 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 8 21. Idrott, motion, sport 2 24. Nära arbetet 3 41. Övrigt 278 00. Frågan ej tillämplig 127 99. Uppgift saknas
VAR 312 BÄST I FRÖLUNDA, 3 48 Loc 385 width 2 MD= 0 or GE 99 48A(3) Bästa med att bo i Frölunda, 3 <Se F.48A för fullständig frågetext> 1 01. Barnvänligt 32 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 15 04. Bra / nära kommunal service 11 05. Kollektivtrafiken 3 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 6 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 1 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 24 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 6 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 5 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 3 21. Idrott, motion, sport 1 24. Nära arbetet 3 41. Övrigt 452 00. Frågan ej tillämplig 127 99. Uppgift saknas
VAR 313 SÄMST I FRÖLUNDA, 1 48 Loc 387 width 2 MD GE 99 48B Vad är det sämsta med att bo i Frölunda? 48B(1) Sämsta med att bo i Frölunda, 1 1 01. Arbetslöshet 43 02. Bostäder, höga hyror 0 03. Kommunala taxesystem (El, VA, sopor) 0 04. Industrier 29 05. Invandrarproblem 19 06. Kollektivtrafiken, kollektivtrafiktaxa 13 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 0 08. Kommunen saknar identitet (närhet till Göteborg) 45 09. Kriminalitet, våld 4 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 26 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 2 12. Långt till natur, långt till hav 24 13. Missbruk, utslagning, droger 0 14. Parkering 0 15. Prostitution 3 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 5 17. Segregation 0 18. Skatten 11 19. Sociala problem 0 20. Stadsdelens/ kommunens dåliga ekonomi 1 21. Stadsdelens/ kommunens dåliga rykte 15 22. Störande nattliv, busliv 2 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen (Frölunda Torg se 36) 14 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 8 25. Ungdomsproblem 4 26. Avsaknad av ungdomssatsningar, långt till fritidsaktiviteter 1 27. Avsaknad av natt- och kvällsliv 0 28. Ensidiga satsningar på centralorten eller del av kommunen 0 29. Delad kommun, utspridd kommun, kommunen saknar centrum 0 30. Moral, etik, skandal 3 31. Polis, brottsbekämpning 1 32. Politiker, det politiska klimatet, politiken 0 33. Småstadsmentalitet, alla känner alla 0 34. Utanförskap för inflyttade, svårt att bli accepterad 0 35. Dyr kommun/ dyrt 14 36. Frölunda Torg 0 37. Kommunikationer till Åstol och Dyrön 0 38. Akvarellmuseet 1 39. Dåliga vägar/ vägnätet/ cykelvägar 0 40. Riksväg 45 0 41. Fastighetsskatten 0 42. Turism, sommargäster 0 43. Avfolkat/ tomt under höst och vinter 0 44. Höst, vinter 0 45. Inget att göra 4 46. Otrygghet, rädsla 0 47. Förort/ storstad eller nära storstad 11 50. Vet ej 17 51. Övrigt 10 52. Allt är bra, inget är dåligt 359 99. Uppgift saknas
VAR 314 SÄMST I FRÖLUNDA, 2 48 Loc 389 width 2 MD= 0 or GE 99 48B(2) Sämsta med att bo i Frölunda, 2 <Se F.48B för fullständig frågetext> 1 01. Arbetslöshet 4 02. Bostäder, höga hyror 8 05. Invandrarproblem 3 06. Kollektivtrafiken, kollektivtrafiktaxa 3 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 9 09. Kriminalitet, våld 2 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 1 12. Långt till natur, långt till hav 9 13. Missbruk, utslagning, droger 1 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 2 17. Segregation 1 19. Sociala problem 5 22. Störande nattliv, busliv 1 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen (Frölunda Torg se 36) 7 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 4 25. Ungdomsproblem 1 26. Avsaknad av ungdomssatsningar, långt till fritidsaktiviteter 3 31. Polis, brottsbekämpning 30 36. Frölunda Torg 1 46. Otrygghet, rädsla 5 51. Övrigt 230 00. Frågan ej tillämplig 359 99. Uppgift saknas
VAR 315 SÄMST I FRÖLUNDA, 3 48 Loc 391 width 2 MD= 0 or GE 99 48B(3) Sämsta med att bo i Frölunda, 3 <Se F.48B för fullständig frågetext> 1 02. Bostäder, höga hyror 3 05. Invandrarproblem 1 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 5 09. Kriminalitet, våld 2 13. Missbruk, utslagning, droger 1 19. Sociala problem 1 22. Störande nattliv, busliv 1 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen (Frölunda Torg se 36) 2 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 2 25. Ungdomsproblem 4 36. Frölunda Torg 1 46. Otrygghet, rädsla 1 51. Övrigt 306 00. Frågan ej tillämplig 359 99. Uppgift saknas
VAR 316 TÄNKA SIG FLYTTA 49 Loc 393 width 1 MD GE 9 49A Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område där Du bor? 362 1. Ja 310 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 317 FLYTTA INOM STADSDEL 49 Loc 394 width 1 MD=9 49B Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 49b1 Till annat område i Din stadsdel 532 0. Ej markerat 140 1. Markerat 18 9. Uppgift saknas
VAR 318 FLYTTA ANN DEL GBG 49 Loc 395 width 1 MD=9 49b2 <Flytta> Till annan del av Göteborg <Se F.49B för fullständig frågetext> 465 0. Ej markerat 207 2. Markerat 18 9. Uppgift saknas
VAR 319 FLYTT ANN KOM GBGREG 49 Loc 396 width 1 MD=9 49b3 <Flytta> Till annan kommun i Göteborgsregionen <Se F.49B för fullständig frågetext> 595 0. Ej markerat 77 3. Markerat 18 9. Uppgift saknas
VAR 320 FLYTTA KOM EJ GBGREG 49 Loc 397 width 1 MD=9 49b4 <Flytta> Till kommun utanför Göteborgsregionen <Se F.49B för fullständig frågetext> 552 0. Ej markerat 120 4. Markerat 18 9. Uppgift saknas
VAR 321 FLYTTA ANNAT LAND 49 Loc 398 width 1 MD=9 49b5 <Flytta> Till annat land <Se F.49B för fullständig frågetext> 588 0. Ej markerat 84 5. Markerat 18 9. Uppgift saknas
VAR 322 FÖRKNIPPAR MED ALE 50 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 50 Vad förknippar Du med följande kommuner i Göteborgsregionen/stadsdelar i Göteborg? Ange med enstaka ord eller uttryck. 50a Ale 124 1. Har skrivit text 456 5. Ingen uppfattning 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 FÖRKNIP M KUNGSBACKA 50 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 50b <Förknippar med> Kommuner: Kungsbacka <Se F.50 för fullständig frågetext> 226 1. Har skrivit text 348 5. Ingen uppfattning 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 FÖRKNIPPAR M LERUM 50 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 50c <Förknippar med> Kommuner: Lerum <Se F.50 för fullständig frågetext> 160 1. Har skrivit text 413 5. Ingen uppfattning 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 FÖRKNIPPAR M MÖLNDAL 50 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 50d <Förknippar med> Kommuner: Mölndal <Se F.50 för fullständig frågetext> 226 1. Har skrivit text 344 5. Ingen uppfattning 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 FÖRKNIPPAR M TJÖRN 50 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 50e <Förknippar med> Kommuner: Tjörn <Se F.50 för fullständig frågetext> 225 1. Har skrivit text 340 5. Ingen uppfattning 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 FÖRKNIPPAR M ANGERED 50 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 50f <Förknippar med> Stadsdelar: Angered <Se F.50 för fullständig frågetext> 308 1. Har skrivit text 263 5. Ingen uppfattning 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 FÖRKNIPPAR M ASKIM 50 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 50g <Förknippar med> Stadsdelar: Askim <Se F.50 för fullständig frågetext> 339 1. Har skrivit text 238 5. Ingen uppfattning 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 FÖRKNIPPAR M CENTRUM 50 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 50h <Förknippar med> Stadsdelar: Centrum <Se F.50 för fullständig frågetext> 305 1. Har skrivit text 260 5. Ingen uppfattning 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 FÖRKNIPPAR M FRÖLUNDA 50 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 50i <Förknippar med> Stadsdelar: Frölunda <Se F.50 för fullständig frågetext> 386 1. Har skrivit text 193 5. Ingen uppfattning 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 FÖRKNIPPAR M MAJORNA 50 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 50j <Förknippar med> Stadsdelar: Majorna <Se F.50 för fullständig frågetext> 278 1. Har skrivit text 290 5. Ingen uppfattning 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 FÖRKNIPPAR M TYNNERED 50 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 50k <Förknippar med> Stadsdelar: Tynnered <Se F.50 för fullständig frågetext> 217 1. Har skrivit text 347 5. Ingen uppfattning 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 FÄRDSÄTT - TILL FOTS 51 Loc 410 width 2 MD=99 51A Vilket/vilka av dessa färdsätt använde Du Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Flera färdmedel kan markeras) 51a1 Till fots 587 00. Ej markerat 64 01. Markerat 39 99. Uppgift saknas
VAR 334 FÄRDSÄTT - CYKEL 51 Loc 412 width 2 MD=99 51a2 <Färdsätt till arbete/skola> Cykel <Se F.51A för fullständig frågetext> 566 00. Ej markerat 85 02. Cykel 39 99. Uppgift saknas
VAR 335 FÄRDSÄTT - MC/MOPED 51 Loc 414 width 2 51a3 <Färdsätt till arbete/skola> MC/moped <Se F.51A för fullständig frågetext> 648 00. Ej markerat 3 03. Markerat 39 99. Uppgift saknas
VAR 336 FÄRDSÄTT - BILFÖRARE 51 Loc 416 width 2 MD=99 51a4 <Färdsätt till arbete/skola> Bil som förare <Se F.51A för fullständig frågetext> 444 00. Ej markerat 207 04. Bil som förare 39 99. Uppgift saknas
VAR 337 FÄRDSÄTT-BILPASSAGERA 51 Loc 418 width 2 MD=99 51a5 <Färdsätt till arbete/skola> Bil som passagerare <Se F.51A för fullständig frågetext> 594 00. Ej markerat 57 05. Markerat 39 99. Uppgift saknas
VAR 338 FÄRDSÄTT - BUSS 51 Loc 420 width 2 51a6 <Färdsätt till arbete/skola> Buss <Se F.51A för fullständig frågetext> 504 00. Ej markerat 147 06. Markerat 39 99. Uppgift saknas
VAR 339 FÄRDSÄTT - SPÅRVAGN 51 Loc 422 width 2 MD=99 51a7 <Färdsätt till arbete/skola> Spårvagn <Se F.51A för fullständig frågetext> 449 00. Ej markerat 202 07. Markerat 39 99. Uppgift saknas
VAR 340 FÄRDSÄTT - PENDELTÅG 51 Loc 424 width 2 MD=99 51a8 <Färdsätt till arbete/skola> Tåg/pendeltåg <Se F.51A för fullständig frågetext> 650 00. Ej markerat 1 08. Markerat 39 99. Uppgift saknas
VAR 341 FÄRDSÄTT - FÄRJA 51 Loc 426 width 2 MD=99 51a9 <Färdsätt till arbete/skola> Båt/färja <Se F.51A för fullständig frågetext> 646 00. Ej markerat 5 09. Markerat 39 99. Uppgift saknas
VAR 342 FÄRDSÄTT - ANNAT 51 Loc 428 width 2 MD=99 51a10 <Färdsätt till arbete/skola> Annat <Se F.51A för fullständig frågetext> 642 00. Ej markerat 9 10. Markerat 39 99. Uppgift saknas
VAR 343 FÖRVÄRVSARBETAR EJ 51 Loc 430 width 2 MD=99 51a11 <Färdsätt till arbete/skola> Förvärvsarbetar ej/går ej i skolan <Se F.51A för fullständig frågetext> 524 00. Ej markerat 127 11. Markerat 39 99. Uppgift saknas
VAR 344 FÄRDS TILL ARBETET 51 Loc 432 width 2 MD= 0 or GE 99 51B Vilket var Ditt huvudsakliga färdmedel? 19 01. Till fots 55 02. Cykel 2 03. MC/moped 194 04. Bil som förare 29 05. Bil som passagerare 63 06. Buss 131 07. Spårvagn 1 08. Tåg/pendeltåg 0 09. Båt/färja 8 10. Annat 16 77. Fler än ett svar angivet 133 00. Uppgift saknas på delfrågan 39 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 VAR FÖRVÄRVSARBETA DU 52 Loc 434 width 1 MD=9 52 Var förvärvsarbetar eller studerar Du? 93 1. I Frölunda 280 2. I annan stadsdel i Göteborg 38 3. I en annan kommun 189 4. Förvärvsarbetar/studerar ej 9 7. Fler än ett svar angivet 81 9. Uppgift saknas
VAR 346 FAVORITLAG - FOTBOLL 53 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 53 Har Du något favoritlag i fotboll och/eller ishockey? 53A Favoritlag - Fotboll 370 1. Ja 283 5. Nej 2 7. Fler än ett svar angivet 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 FAVORITLAG - FOTBOLL 53 Loc 436 width 2 MD= 0 or GE 99 53B Om ja, vad heter laget? <Se F.53 för fullständig frågetext> 172 01. IFK Göteborg 45 02. GAIS 33 03. ÖIS 2 08. Elfsborg 76 10. Västra Frölunda 1 11. Bayern Mynchen 2 12. AIK 1 15. Brage 1 20. Kalmar FF 1 22. HIF 4 29. Hammarby 3 32. Helsingborg IF 1 36. Norrköping 1 37. Djurgården IF 1 40. Juventus 1 44. Torslanda IK 2 47. Brazil 2 49. Manchester UTD 1 50. Liverpool 2 68. Real Madrid 2 71. Skogens IF 2 72. SK Höjden 1 73. Hälsö IF 1 74. Säve 1 75. Älvsborg FF 1 76. BK Köpenhamn 2 77. Assyriska 3 78. Inter 1 79. Tottenham 1 80. African Lions 1 81. Kazakistan 1 82. Galatasaray 288 00. Frågan ej tillämplig 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 FAVORITLAG - ISHOCKEY 53 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 53C Favoritlag - Ishockey <Se F.53 för fullständig frågetext> 320 1. Ja 314 5. Nej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 FAVORITLAG - ISHOCKEY 53 Loc 439 width 2 MD= 0 or GE 99 53D Om ja, vad heter det? <Se F.53 för fullständig frågetext> 3 01. AIK 1 02. Björklöven 9 03. Brynäs 5 04. Djurgården 11 05. Färjestad 3 06. HV71 5 07. Leksand 1 08. Luleå 8 10. Modo 262 11. V Frölunda 1 16. Boston 1 32. Los Angeles 1 38. NY Rangers 2 53. Hammarby 1 54. Färgelanda 1 55. Borås HC 1 56. Rögle 1 57. Long Island Rangers 340 00. Frågan ej tillämplig 33 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 ÅLDERSINDELNING, 2 54 Loc 441 width 1 Till sist några frågor om dig själv. När man sammanställer resultat av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi Dina svar på dessa avslutande frågor? 54 Vilket år är Du född? 54a Åldersindelning, 2 127 1. 15-29 år 188 2. 30-49 år 175 3. 50-64 år 200 4. 65-80 år
VAR 351 ÅLDERSINDELNING, 7 54 Loc 442 width 1 54b Åldersindelning, 7 <Se F.54 för fullständig frågetext> 127 1. 15-29 år 188 2. 30-49 år 313 3. 50-75 år 62 4. 76-80 år
VAR 352 KÖN 55 Loc 443 width 1 MD=9 55 Är Du man eller kvinna? 309 1. Man 364 2. Kvinna 17 9. Uppgift saknas
VAR 353 MEDBORGARSKAP 56 Loc 444 width 1 MD=9 56 Är Du svensk medborgare? 633 1. Ja 39 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 354 CIVILSTÅND 57 Loc 445 width 1 MD=9 57 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 268 1. Ensamstående 98 2. Samboende 305 3. Gift 19 9. Uppgift saknas
VAR 355 UTBILDNING 58 Loc 446 width 1 MD=9 58 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför den högsta utbildning Du avslutat eller om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 269 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 25 2. Folkhögskola 87 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 32 4. Flickskola/Realexamen 97 5. Minst treårigt gymnasium 61 6. Studerat vid högskola/universitet 97 7. Examen från högskola/universitet 22 9. Uppgift saknas
VAR 356 ARBETSMARKNADSGRUPP 59 Loc 447 width 2 MD=99 59 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 293 01. Förvärvsarbetande 6 02. Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 3 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 6 04. Genomgår utbildning med stöd av det sk kunskapslyftet 37 05. Arbetslös 196 06. Ålderspensionär 48 07. Förtidspensionär 7 08. Hemarbetande 58 09. Studerande 17 77. Fler än ett svar angivet 19 99. Uppgift saknas
VAR 357 YRKESARBETAR 60 Loc 449 width 1 MD=9 60 Vilket yrke har/hade Du? 618 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 26 2. Har aldrig förvärvsarbetat 46 9. Uppgift saknas
VAR 358 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 61 Loc 450 width 2 MD=99 61 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken av de här grupperna hör/hörde Du till? 178 01. Tjänsteman 57 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 7 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 259 04. Arbetare 40 05. Arbetare med arbetsledande funktion 4 06. Egenanställd arbetare 1 07. Jordbrukare: ingen anställd 0 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 12 09. Företagare: ingen anställd 10 10. Företagare: 1-9 anställda 4 11. Företagare: 10 eller fler anställda 37 77. Fler än ett svar angivet 81 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 359 HELTID/DELTIDSARB 62 Loc 452 width 1 MD=9 62 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan? 493 1. Heltid 111 2. Deltid, minst 15 timmar i veckan 12 3. Deltid, mindre än 15 timmar i veckan 4 7. Fler än ett svar angivet 70 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 360 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 63 Loc 453 width 1 MD=9 63 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? 75 1. Statlig 171 2. Kommunal 13 3. Landstingskommunal 334 4. Privat 19 7. Fler än ett svar angivet 78 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 361 MEDLEM FACKFÖRENING 64 Loc 454 width 1 MD=9 64 Är Du medlem i någon fackförening? 243 1. Ja, förbund inom Landsorganisationen (LO) 120 2. Ja, förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 25 3. Ja, förbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 240 5. Nej 1 7. Fler än ett svar angivet 61 9. Uppgift saknas
VAR 362 ANTAL VUXNA 65 Loc 455 width 1 MD=9 65 Hur många personer ingår i Ditt hushåll och hur många barn/ungdomar (räkna med Dig själv)? 65A Antal vuxna personer 6 0. Inga vuxna 224 1. En person 382 2. Två personer 36 3. Tre personer 9 4. Fyra personer 1 5. Fem personer 3 7. Sju personer 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 ANTAL BARN 65 Loc 456 width 2 MD=99 65B Antal barn/ungdomar under 18 år <Se F.65 för fullständig frågetext> 503 00. Inga barn 67 01. Ett barn 66 02. Två barn 19 03. Tre barn 3 05. Fem barn 2 06. Sex barn 1 12. Tolv barn 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 BARN 0-3 ÅR 65 Loc 458 width 1 MD=9 65C Om det finns barn/ungdomar i Ditt hushåll, i vilka åldrar är de? 65c1 0-3 år 619 0. Ej markerat 42 1. Markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 365 BARN 4-6 ÅR 65 Loc 459 width 1 MD=9 65c2 <Barn/ungdomar i hushållet> 4-6 år <Se F.65C för fullständig frågetext> 613 0. Ej markerat 48 2. Markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 366 BARN 7-15 ÅR 65 Loc 460 width 1 MD=9 65c3 <Barn/ungdomar i hushållet> 7-15 år <Se F.65C för fullständig frågetext> 572 0. Ej markerat 89 3. Markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 367 BARN 16-18 ÅR 65 Loc 461 width 1 MD=9 65c4 <Barn/ungdomar i hushållet> 16-18 år <Se F.65C för fullständig frågetext> 617 0. Ej markerat 44 4. Markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 368 HUSHÅLLSTYP 66 Loc 462 width 1 MD=9 66 Vilken av följande hushållstyper skulle Du säga att Du idag tillhör? 219 1. Två vuxna utan barn 154 2. Två vuxna med gemensamma barn 25 3. Två vuxna utan gemensamma barn men med barn från tidigare förhållanden 14 4. Två vuxna med gemensamma barn och med barn från tidigare förhållanden 188 5. En vuxen utan barn 34 6. En vuxen med barn 23 7. Annan hushållstyp 3 8. Fler än ett svar angivet 30 9. Uppgift saknas
VAR 369 HUSHÅLLSINKOMST 67 Loc 463 width 2 MD=99 67 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten). 81 01. 100 000 eller mindre 95 02. 101 000 - 150 000 102 03. 151 000 - 200 000 99 04. 201 000 - 250 000 69 05. 251 000 - 300 000 45 06. 301 000 - 350 000 56 07. 351 000 - 400 000 37 08. 401 000 - 450 000 19 09. 451 000 - 500 000 21 10. över 500 000 4 77. Fler än ett svar angivet 62 99. Uppgift saknas
VAR 370 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 68 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 68 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 68A Din nuvarande familj 334 1. Arbetarfamilj 1 2. Jordbrukarfamilj 165 3. Tjänstemannafamilj 55 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 31 5. Egen företagare 12 7. Fler än ett svar angivet 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 KLASS UNDER UPPVÄXT 68 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 68B Den familj Du växte upp i <Se F.68 för fullständig frågetext> 399 1. Arbetarfamilj 44 2. Jordbrukarfamilj 92 3. Tjänstemannafamilj 37 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 49 5. Egen företagare 14 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 BOSTADSOMRÅDE 69 Loc 467 width 1 MD=9 69 I vilket av följande områden bor Du? 1 1. Tofta 149 2. Ruddalen 252 3. Järnbrott 266 4. Frölunda torg 2 7. Fler än ett svar angivet 20 9. Uppgift saknas
VAR 373 EGEN FRITID 70 Loc 468 width 2 MD=99 70 Om Du bortser från: arbete i hemmet, inklusive eventuell omsorg om barn och andra, eventuellt förvärvsarbetet/studier inklusive resor till och från arbete/studierna samt sömn. Ungefär hur många timmar under en vanlig vardag har Du över till annat? 00. Ingen timme . . 24. 24 timmar 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 Frek: 172 15 66 75 95 73 50 22 39 3 36 10 4 Kod: 15 16 18 20 24 99 Frek: 5 7 3 3 10 2
VAR 374 UTRUSTN. TV-APPARAT 71 Loc 470 width 1 MD=9 71 Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ). 71a TV-apparat 659 1. Markerat 24 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 375 ANTAL TV-APPARATER 71 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 71aa <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.71 för fullständig frågetext> 320 1. En TV-apparat 243 2. Två TV-apparater 38 3. Tre TV-apparater 7 4. Fyra TV-apparater 1 5. Fem TV-apparater 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 UTRUSTN. TELEFON 71 Loc 472 width 1 MD=9 71b <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.71 för fullständig frågetext> 665 1. Markerat 18 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 377 ANTAL TELEFONER 71 Loc 473 width 2 MD= 0 or GE 99 71bb <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.71 för fullständig frågetext> 162 01. En telefon 245 02. Två telefoner 140 03. Tre telefoner 43 04. Fyra telefoner 24 05. Fem telefoner 6 06. Sex telefoner 1 11. Elva telefoner 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 7 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 UTRUSTN. TEL.SVARARE 71 Loc 475 width 1 MD=9 71c <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.71 för fullständig frågetext> 199 1. Markerat 484 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 379 UTRUSTN. MOBILTEL 71 Loc 476 width 1 MD=9 71d <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.71 för fullständig frågetext> 310 1. Markerat 373 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 380 UTRUSTN. TEXT-TV 71 Loc 477 width 1 MD=9 71e <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.71 för fullständig frågetext> 501 1. Markerat 182 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 381 UTRUSTN. VIDEO 71 Loc 478 width 1 MD=9 71f <Utrustning i hushållet> Video <Se F.71 för fullständig frågetext> 485 1. Markerat 198 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 382 UTRUSTN. KABEL-TV 71 Loc 479 width 1 MD=9 71g <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.71 för fullständig frågetext> 515 1. Markerat 168 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 383 UTRUSTN. DIGITAL-TV 71 Loc 480 width 1 MD=9 71h <Utrustning i hushållet> Digital-TV/Set Top Box <Se F.71 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 675 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 384 UTRUSTN. PARABOL 71 Loc 481 width 1 MD=9 71i <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.71 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 650 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 385 UTRUSTN. PERSONDATOR 71 Loc 482 width 1 MD=9 71j <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.71 för fullständig frågetext> 258 1. Markerat 425 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 386 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 71 Loc 483 width 1 MD=9 71k <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.71 för fullständig frågetext> 426 1. Markerat 257 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 387 UTRUSTNING FAX 71 Loc 484 width 1 MD=9 71l <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.71 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 611 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 388 UTRUSTN. CD-SPELARE 71 Loc 485 width 1 MD=9 71m <Utrustning i hushållet> CD-spelare <Se F.71 för fullständig frågetext> 428 1. Markerat 255 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 389 UTRUSTN. FRITIDSHUS 71 Loc 486 width 1 MD=9 71n <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.71 för fullständig frågetext> 130 1. Markerat 553 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 390 BIL 1: MÄRKE 71 Loc 487 width 2 MD= 0 or GE 99 71o(1.1) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.71 för fullständig frågetext> 131 01. Volvo 25 02. Saab 33 03. Ford 27 04. Volkswagen 37 05. Opel 17 06. Toyota 26 07. Mazda 9 08. Mercedes 3 09. BMW 4 10. Fiat 6 12. Peugot 22 13. Nissan 9 14. Audi 6 15. Mitsubishi 5 18. Citroen 13 19. Renault 2 20. Honda 3 23. Skoda 2 31. Suzuki 1 42. Daihatzu 1 48. Dodge 5 59. Hyundai 2 65. Seat 7 00. Frågan ej tillämplig 294 99. Uppgift saknas
VAR 391 BIL 1: ÅRSMODELL 71 Loc 489 width 2 MD= 0 or GE 99 71o(1.2) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.71 för fullständig frågetext> 65. Årsmodell 1965 . . 98. Årsmodell 1998 7 00. Frågan ej tillämplig 301 99. Uppgift saknas Kod: 65 66 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Frek: 1 2 1 1 1 2 6 5 8 6 11 20 33 Kod: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 Frek: 35 41 38 30 17 17 10 21 11 18 21 26 7 Kod: 99 Frek: 301
VAR 392 BIL 2: MÄRKE 71 Loc 491 width 2 MD= 0 or GE 99 71o(2.1) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.71 för fullständig frågetext> 3 01. Volvo 1 02. Saab 1 04. Volkswagen 3 05. Opel 1 06. Toyota 1 07. Mazda 1 08. Mercedes 1 13. Nissan 1 19. Renault 1 27. Alfa Romeo 1 54. Ferrari 668 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 393 BIL 2: ÅRSMODELL 71 Loc 493 width 2 MD= 0 71o(2.2) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.71 för fullständig frågetext> 77. Årsmodell 1977 . . 98. Årsmodell 1998 676 00. Frågan ej tillämplig Kod: 77 80 85 86 88 89 97 0 Frek: 1 1 4 2 3 2 1 676
VAR 394 UTRUSTN. BÅT 71 Loc 495 width 1 MD=9 71p <Utrustning i hushållet> Båt <Se F.71 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 617 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 395 PC-UTRUSTN: INET ANSL 72 Loc 496 width 1 MD=9 72 Om Du har persondator i Ditt hushåll, vad har Du i övrigt? (Observera att Du kan markera mer än en ruta) 72a Internet-anslutning 161 1. Markerat 294 5. Ej markerat 235 9. Uppgift saknas
VAR 396 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 72 Loc 497 width 1 MD=9 72b <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.72 för fullständig frågetext> 145 1. Markerat 310 5. Ej markerat 235 9. Uppgift saknas
VAR 397 PC-UTRUSTN: HEMSIDA 72 Loc 498 width 1 MD=9 72c <Persondator i hushållet> Personlig hemsida <Se F.72 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 411 5. Ej markerat 235 9. Uppgift saknas
VAR 398 PC-UTRUSTN: EJ DATOR 72 Loc 499 width 1 MD=9 72d <Persondator i hushållet> Har ej persondator i mitt hushåll <Se F.72 för fullständig frågetext> 274 1. Markerat 181 5. Ej markerat 235 9. Uppgift saknas
VAR 399 INTERNETANV-ARBPLATS 73 Loc 500 width 1 MD=9 73 Har Du använt Internet under de senaste 12 månaderna? (mer än ett alternativ kan anges) 73a Ja, på min arbetsplats 490 0. Ej markerat 109 1. Markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 400 INTERNETANV-I SKOLAN 73 Loc 501 width 1 MD=9 73b <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Ja, i skolan <Se F.73 för fullständig frågetext> 525 0. Ej markerat 74 2. Markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 401 INTERNETANV-I HEMMET 73 Loc 502 width 1 MD=9 73c <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Ja, i hemmet <Se F.73 för fullständig frågetext> 446 0. Ej markerat 153 3. Markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 402 INTERNETANV-PÅ BIBL 73 Loc 503 width 1 MD=9 73d <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Ja, på bibliotek eller annan allmän plats <Se F.73 för fullständig frågetext> 541 0. Ej markerat 58 4. Markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 403 INTERNETANV-NEJ 73 Loc 504 width 1 MD=9 73e <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Nej, har inte använt Internet <Se F.73 för fullständig frågetext> 275 0. Ej markerat 324 5. Markerat 91 9. Uppgift saknas
VAR 404 BESÖKT: GBG KOM HEMS 74 Loc 505 width 2 MD=99 74A (ANVÄNT INTERNET) Har Du varit inne på någon av följande platser på nätet? (Observera att Du kan markera mer än en ruta) 74a1 Göteborgs kommuns hemsida 213 00. Ej markerat 61 01. Markerat 416 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 405 BESÖKT: AFTONBLADET 74 Loc 507 width 2 MD=99 74a2 <Besökt på nätet> Aftonbladet <Se F.74A för fullständig frågetext> 162 00. Ej markerat 112 02. Markerat 416 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 406 BESÖKT: EXPRESSEN 77 Loc 509 width 2 MD=99 74a3 <Besökt på nätet> Expressen 229 00. Ej markerat 45 03. Markerat 416 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 407 BESÖKT: DN 74 Loc 511 width 2 MD=99 74a4 <Besökt på nätet> Dagens Nyheter <Se F.74A för fullständig frågetext> 234 00. Ej markerat 40 04. Markerat 416 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 408 BESÖKT: SV DAGBLADET 74 Loc 513 width 2 MD=99 74a5 <Besökt på nätet> Svenska Dagbladet <Se F.74A för fullständig frågetext> 246 00. Ej markerat 28 05. Markerat 416 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 409 BESÖKT: GP-DIREKT 74 Loc 515 width 2 MD=99 74a6 <Besökt på nätet> GP-Direkt <Se F.74A för fullständig frågetext> 196 00. Ej markerat 78 06. Markerat 416 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 410 BESÖKT: SVT24 74 Loc 517 width 2 MD=99 74a7 <Besökt på nätet> SVT24 <Se F.74A för fullständig frågetext> 259 00. Ej markerat 15 07. Markerat 416 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 411 BESÖKT: CNN 74 Loc 519 width 2 MD=99 74a8 <Besökt på nätet> CNN <Se F.74A för fullständig frågetext> 232 00. Ej markerat 42 08. Markerat 416 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 412 BESÖKT: ANNAN NÄTTIDN 74 Loc 521 width 2 MD=99 74a9 <Besökt på nätet> Annan nättidning eller nyhetstjänst <Se F.74A för fullständig frågetext> 222 00. Ej markerat 52 09. Markerat 416 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 413 INETANV - NÖJE 74 Loc 523 width 1 MD=9 74B (ANVÄNT INTERNET) Vilket/vilka är Dina främsta syften med Din privata Internetanvändning? (Observera att Du kan markera mer än ett ruta) 74b1 Nöje/förströelse/spel 130 0. Ej markerat 144 1. Markerat 416 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 414 INETANV-GÖRA HEMSIDOR 74 Loc 524 width 1 MD=9 74b2 <Internetanvändning> Datorteknisk användning/göra hemsidor <Se F.74B för fullständig frågetext> 243 0. Ej markerat 31 2. Markerat 416 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 415 INETANV - E-POSTANV 74 Loc 525 width 1 MD=9 74b3 <Internetanvändning> E-postanvändning <Se F.74B för fullständig frågetext> 131 0. Ej markerat 143 3. Markerat 416 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 416 INETANV - NYHETER 74 Loc 526 width 1 MD=9 74b4 <Internetanvändning> Söka/läsa/hämta dagliga nyheter <Se F.74B för fullständig frågetext> 180 0. Ej markerat 94 4. Markerat 416 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 417 INETANV - FACKINFORM 74 Loc 527 width 1 MD=9 74b5 <Internetanvändning> Söka fack-/specialinformation inom vissa ämnen <Se F.74B för fullständig frågetext> 123 0. Ej markerat 151 5. Markerat 416 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 418 INETANV-NYA KONTAKTER 74 Loc 528 width 1 MD=9 74b6 <Internetanvändning> Knyta kontakter med andra människor/chatta <Se F.74B för fullständig frågetext> 224 0. Ej markerat 50 6. Markerat 416 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 419 INETANV - INKÖP 74 Loc 529 width 1 MD=9 74b7 <Internetanvändning> Göra inköp eller beställningar <Se F.74B för fullständig frågetext> 244 0. Ej markerat 30 7. Markerat 416 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 420 INETANV - ANNAT 74 Loc 530 width 1 MD=9 74b8 <Internetanvändning> Annat <Se F.74B för fullständig frågetext> 230 0. Ej markerat 44 8. Markerat 416 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 421 PARTI 98 - KOMMUNVAL 75 Loc 531 width 2 MD= 0 or GE 99 75 Vilket parti röstade Du på i valen 1998? (Obs endast ett kryss per kolumn) 75A I kommunfullmäktigevalet 83 01. Vänsterpartiet 255 02. Socialdemokraterna 6 03. Centerpartiet 30 04. Folkpartiet 68 05. Moderaterna 47 06. Kristdemokraterna 28 07. Miljöpartiet 33 08. Annat 14 09. Röstade blankt 49 10. Röstade ej 18 11. Ej röstberättigad 3 77. Fler än ett svar angivet 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 30 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 422 PARTI 98-LANDSTVALET 75 Loc 533 width 2 MD= 0 or GE 99 75B <Parti 1998> I landstingsfullmäktigevalet <Se F.75 för fullständig frågetext> 69 01. Vänsterpartiet 219 02. Socialdemokraterna 5 03. Centerpartiet 29 04. Folkpartiet 59 05. Moderaterna 49 06. Kristdemokraterna 22 07. Miljöpartiet 24 08. Annat 16 09. Röstade blankt 50 10. Röstade ej 18 11. Ej röstberättigad 4 77. Fler än ett svar angivet 96 00. Uppgift saknas på delfrågan 30 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 423 PARTI 98 - RIKSDVALET 75 Loc 535 width 2 MD= 0 or GE 99 75C <Parti 1998> I riksdagsvalet <Se F.75 för fullständig frågetext> 94 01. Vänsterpartiet 223 02. Socialdemokraterna 5 03. Centerpartiet 28 04. Folkpartiet 65 05. Moderaterna 65 06. Kristdemokraterna 22 07. Miljöpartiet 28 08. Annat 14 09. Röstade blankt 35 10. Röstade ej 24 11. Ej röstberättigad 2 77. Fler än ett svar angivet 55 00. Uppgift saknas på delfrågan 30 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 424 PERSONRÖST 98 - RVAL 76 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 9 76 I årets val var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade Du möjligheten att personrösta? 76a Riksdagsvalet 192 1. Ja 357 2. Nej 48 3. Röstade ej 29 4. Ej röstberättigad 4 7. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 425 PERSONRÖST 98 - LVAL 76 Loc 538 width 1 MD=0 or GE 9 76b <Personröstade 1998> Landstingsfullmäktigevalet <Se F.76 för fullständig frågetext> 168 1. Ja 341 2. Nej 57 3. Röstade ej 19 4. Ej röstberättigad 2 7. Fler än ett svar angivet 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 426 PERSONRÖST 98 - KVAL 76 Loc 539 width 1 MD=0 or GE 9 76c <Personröstade 1998> Kommunfullmäktigevalet <Se F.76 för fullständig frågetext> 212 1. Ja 333 2. Nej 51 3. Röstade ej 19 4. Ej röstberättigad 2 7. Fler än ett svar angivet 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 427 SYNUNKTER PÅ FRÅGORNA Loc 540 width 1 Tack för Din medverkan! Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågorna. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att besvara. Vi är därför tacksamma att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Rapport med resultat från undersökningen kommer att finnas tillgänglig på bibliotek och i kommunhuset. 124 1. Synpunkter 566 5. Inga synpunkter