SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1998
            Kom-SOM-undersökningen
               Tjörn 1998
                SSD 0795

              Primärforskare
     Sören Holmberg,Lennart Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               November 2003

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Under
  hösten 1998 genomförde SOM-institutet Kommunundersökningen
  1998 i kommunerna Ale och Tjörn samt i stadsdelen Frölunda i
  Göteborg.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SOM-institutet och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får Kom-SOM Tjörn 1998
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.
  

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive masskommunikations-
   forskningen, vilka båda hade ett särskilt intresse av
   att åstadkomma löpande undersökningar. En inbjudan till
   medverkan gick ut till samtliga forskningsprojekt
   inom institutionen, både masskommunikation och
   statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.
  
   Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Under hösten 1998 genomförde SOM-institutet, i samarbete med
  SCB, kommunundersökningen 1998 i kommunerna Ale och Tjörn samt
  i stadsdelen Frölunda i Göteborg. Kommunundersökningen är i
  huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Ett
  frågeformulär skickades ut till 1 200 av invånarna mellan 15
  0ch 80 år i respektive område. Med 15-åringar menas personer
  som senast årsskiftet före undersökningens genomförande fyllt
  15 år. Frågeformuläret är inte lika omfattande som för Riks-
  och Väst-SOM. Många frågor är dock gemensamma för såväl de
  olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och
  Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan
  de tre olika nivåerna.

  Svarsfrekvenserna i de olika undersökningarna var 1998:

              Ale    Frölunda   Tjörn

  Bruttourval      1200     1200    1200
  Naturligt bortfall   51      102     56
  Nettourval      1149     1098    1144
  Svarande        773      690     779
  Svarsandel       67%      63%     68%

  Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; sjuk,
  institutionell vård; bortrest under fältperioden, studier på
  annan ort, militärtjänstgöring; ej svensktalande, ej
  kommunicerbar; bosatt/studerar/arbetar utomlands;
  förståndshandikappad; avliden

  För ytterligare information se Kommunundersökningen 1998 Tjörn
  av Lennart Nilsson och Jonas Persson SOM-institutet,
  Göteborgs universitet
  

  

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 117 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 133 WIDTH 1
                        (4) MD=9

   (5) 11 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (6) ......................

     (7) (8) (9)
    228  1.  Mycket intresserad
    761  2.  Ganska intresserad
    643  3.  Inte särskilt intresserad
    157  4.  Inte alls intresserad

     18  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabelnummer.
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 7953 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 003 4 ID-nummer 5 Läser Bohusläningen 6 Läser Göteborgs-Posten 7 Läser GT 8 Läser annan tidning 9 Tidning intervjupersonen läser regelbundet 10 Läser Bohuslänssidan i Göteborgs-Posten 11 Läser Stenungsunds-posten 12 Lyssnat på P4/Radio Göteborg 13 Lyssnat på Närradion i Tjörn 14 Tittat på Västnytt i SVT2 15 Tittat på TV4 Fyrstad/Göteborg 16 Tittat/lyssnat på annan radio-/TV-kanal 17 Läser inte lokalt annonsblad 18 Läser Nya ST-Tidningen 19 Läser annat lokalt annonsblad/tidning 20 Tillförlitlig: P4/Radio Göteborg 21 Tillförlitlig: Västnytt i SVT2 22 Tillförlitlig: TV4 Fyrstad/Göteborg 23 Tillförlitlig: Stenungsunds-Posten 24 Tillförlitlig: Bohusläningen 25 Tillförlitlig: Nya ST-Tidningen 26 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 27 Tillförlitlig: GT 28 Massmediernas bavakning av Tjörns kommun 29 Politiskt intresse 30 Politiskt intresse Tjörns kommun 31 Demokratin i egen kommun 32 Egen kommun: Problem 1 33 Egen kommun: Problem 2 34 Egen kommun: Problem 3 35 Bästa parti - Vänsterpartiet 36 Bästa parti - Socialdemokraterna 37 Bästa parti - Centerpartiet 38 Bästa parti - Folkpartiet 39 Bästa parti - Moderaterna 40 Bästa parti - Kristdemokraterna 41 Bästa parti - Miljöpartiet 42 Bästa parti - Annat parti 43 Omdöme om kommunstyrelsen 44 Möjlighet få politiker ta hänsyn till krav 45 Möjlighet föra fram krav till politiker 46 Möjlighet få rättelse om felaktig behandlad 47 Möjlighet förstå politiska händelser 48 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 49 Bra-dåligt: Förbättra den kommunala servicen 50 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 51 Bra-dåligt: Ökad satsning på friskolor 52 Bra-dåligt: Privatisering av äldreomsorgen 53 Bra-dåligt: Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 54 Bra-dåligt: Minskade kommunala utgifter 55 Bra-dåligt: Höjd avgift för kommunens tjänster 56 Bra-dåligt: Sextimmars arbetsdag 57 Bra-dåligt: Mer vindkraft på Tjörn 58 Bra-dåligt: Akvarellmuseum på Tjörn 59 Bra-dåligt: Satsa på turism 60 Bra-dåligt: Systembolag i Kållekärr 61 Bra-dåligt: Systembolag i Skärhamn 62 Bra-dåligt: Pengar vägutbyggnad på Tjörn 63 Finansiering offentlig service: Barnomsorg 64 Finansiering offentlig service: Fritid/kultur 65 Finansiering offentlig service: Hälso- och sjukvård 66 Finansiering offentlig service: Kollektivtrafik 67 Finansiering offentlig service: Utbildning 68 Finansiering offentlig service: Äldreomsorg 69 Personlig bekant med kommunpolitiker i kommunen 70 Talat inför möte - Anförande 71 Talat inför möte - Inlägg i diskussion 72 Talat inför möte - Aldrig 73 Påverkat kommunens verksamhet - som privatperson 74 Påverkat kommunens verksamhet - i arbetet 75 Påverkat kommunens verksamhet - nej 76 Verksamhet påverkat senaste året - Barnomsorg 77 Verksamhet påverkat senaste året - Fritidsfrågor/kultur 78 Verksamhet påverkat senaste året - Grundskola 79 Verksamhet påverkat senaste året - Gymnasieskola 80 Verksamhet påverkat senaste året - Hälso- och sjukvård 81 Verksamhet påverkat senaste året - Parkskötsel 82 Verksamhet påverkat senaste året - Socialtjänst 83 Verksamhet påverkat senaste året - Trafikfrågor 84 Verksamhet påverkat senaste året - Äldreomsorg 85 Verksamhet påverkat senaste året - Annan 86 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med personal 87 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med tjänstemän 88 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med politiker 89 Sätt påverkat verksamhet - Kontakt med massmedia 90 Sätt påverkat verksamhet - Arbete i politiskt parti 91 Sätt påverkat verksamhet - Arbete annan organisation 92 Sätt påverkat verksamhet - Deltog i demonstration 93 Sätt påverkat verksamhet - Deltog i möte om kommunens verksamhet 94 Sätt påverkat verksamhet - På annat sätt 95 Framgång i påverkan 96 Serviceutnyttjande: Kommunal barnomsorg 97 Serviceutnyttjande: Kommunal grundskola 98 Serviceutnyttjande: Kommunal gymnasieskola 99 Serviceutnyttjande: Barnavårdscentral 100 Serviceutnyttjande: Vårdcentral 101 Serviceutnyttjande: Sjukhusvård 102 Serviceutnyttjande: Privatläkare 103 Serviceutnyttjande: Folktandvård 104 Serviceutnyttjande: Privattandläkare 105 Serviceutnyttjande: Arbetsförmedling 106 Serviceutnyttjande: Äldreomsorg 107 Serviceutnyttjande: Socialtjänst/socialbidrag 108 Serviceutnyttjande: Färdtjänst 109 Serviceutnyttjande: Handikappomsorg 110 Serviceutnyttjande: Kollektivtrafik 111 Serviceutnyttjande: Idrottsanläggningar 112 Serviceutnyttjande: Bibliotek 113 Serviceutnyttjande: Kulturaktiviteter 114 Serviceutnyttjande: Fritidsverksamhet 115 Kommunens service: Kommunal barnomsorg 116 Kommunens service: Kommunal grundskola 117 Kommunens service: Kommunal gymnasieskola 118 Kommunens service: Barnavårdscentral 119 Kommunens service: Vårdcentral 120 Kommunens service: Sjukhusvård 121 Kommunens service: Privatläkare 122 Kommunens service: Folktandvård 123 Kommunens service: Privattandläkare 124 Kommunens service: Arbetsförmedling 125 Kommunens service: Äldreomsorg 126 Kommunens service: Socialtjänst/socialbidrag 127 Kommunens service: Färdtjänst 128 Kommunens service: Handikappomsorg 129 Kommunens service: Kollektivtrafik 130 Kommunens service: Idrottsanläggningar 131 Kommunens service: Bibliotek 132 Kommunens service: Kulturaktivitet 133 Kommunens service: Fritidsverksamhet 134 Kommunens service: Miljövård 135 Kommunens service: Bostadstillgång 136 Kommunens service: Gator och vägar 137 Kommunens service: Sopsortering/källsortering 138 Kommunens service: Vatten och avlopp 139 Kommunens service: Renhållning offentliga platser 140 Kommunens service: Möjlighet få jobb 141 Kommunens service: Kommunal information 142 Kommunens service: Eldistribution 143 Kommunens service: Turism 144 Viktigaste serviceområde satsa på 145 Viktigaste serviceområde minska på 146 Servicen i kommunen 147 Möjlighet att påverka hälso- och sjukvård 148 Möjlighet att påverka barnomsorg 149 Möjlighet att påverka grundskola 150 Möjlighet att påverka gymnasieskola 151 Möjlighet att påverka äldreomsorg 152 Möjlighet att påverka fritid/kultur 153 Möjlighet att påverka planfrågor 154 Möjlighet att påverka socialtjänsten 155 Möjlighet att påverka miljövård 156 Möjlighet att påverka arbetsförmedling 157 Åta sig politiskt uppdrag i kommunen 158 Åta sig opolitiskt uppdrag knutet till barns skola/barnomsorg 159 Frivillig insats: Barnomsorg 160 Frivillig insats: Grundskola 161 Frivillig insats: Gymnasieskola 162 Frivillig insats: Äldreomsorg 163 Frivillig insats: Handikappomsorg 164 Frivillig insats: Socialtjänst 165 Frivillig insats: Fritidsverksamhet 166 Frivillig insats: Kulturverksamhet 167 Frivillig insats: Mot våld och droger 168 Frivillig insats: Invandrares integration 169 Frivillig insats: Miljöskydd 170 Besökt kommunfullmäktiges sammanträde på Tjörn 171 Kontakt kommunen: Korrekt behandling 172 Kontakt kommunen: Svårt hitta rätt person 173 Kontakt kommunen: Bra bemötande 174 Kontakt kommunen: Svårförstådda skrivelser 175 Kontakt kommunen: Kunniga tjänstemän 176 Kontakt kommunen: Färre anställda 177 Medlem i facklig organisation 178 Medlem i idrottsföreningen 179 Medlem i konsumentkooperativ 180 Medlem i hyresgästförening 181 Medlem i kulturförening 182 Medlem i politiskt parti 183 Medlem i motororganisation 184 Medlem i miljöorganisation 185 Medlem i pensionärsorganisation 186 Medlem i hembygdsförening 187 Medlem i humanitär hjälporganisation 188 Medlem i föräldraförening 189 Medlem i kvinnoorganisation 190 Medlem i lokal aktionsgrupp 191 Medlem i vägförening 192 Medlem i invandrarorganisation 193 Medlem i annan förening 194 Religiös tillhörighet: Svenska kyrkan 195 Religiös tillhörighet: Frikyrka 196 Religiös tillhörighet: Annat kristet samfund 197 Religiös tillhörighet: Annat religiöst samfund 198 Inställning till Birgitta Adolfsson 199 Inställning till Gösta Andersson 200 Inställning till Jan Evert Halldin 201 Inställning till Erik Olsson 202 Inställning till Bert Petersson 203 Inställning till Ivan Richardsson 204 Inställning till Rosita Runegrund 205 Inställning till Östen Torneus 206 Förtroende för rikspolitiker 207 Förtroende för kommunens politiker 208 Förtroende för kommunens tjänstemän 209 Förtroende för lärare i grundskola, gymnasium 210 Förtroende för kommunens sjukvårdspersonal 211 Förtroende för kommunens socialarbetare 212 Förtroende för kommunens personal inom äldreomsorgen 213 Förtroende för kommunens bibliotekspersonal 214 Förtroende för kommunens fritidspersonal 215 Förtroende för kommunens personal inom barnomsorgen 216 Förtroende för kommunens kollektivtrafikspersonal 217 Förtroende för Tjörns Bostads AB personal 218 Förtroende för kommunens El- och värmeleverantörspersonal 219 Förtroende för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer 220 Förtroende för kommunens försäkringskassas personal 221 Förtroende för kommunens arbetsförmedlingspersonal 222 Förtroende för Tjörns kommun 223 Information kommun: Familj 224 Information kommun: Arbetskamrater 225 Information kommun: Radio/TV 226 Information kommun: Artiklar i dagspress 227 Information kommun: Annonser dagspress 228 Information kommun: Det händer på Tjörn 229 Information kommun: Din kommun 230 Information kommun: Kommunalpolitiker/politiska partier 231 Information kommun: Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 232 Information kommun: Fritids- eller intresseorganisationer 233 Information kommun: Informationsmöten 234 Information kommun: Bibliotek 235 Information kommun: Internet 236 Information kommun: Annat sätt 237 Information kommun: Viktigaste sätt 238 Information förbättras 239 Verksamhet ytterligare information 240 Åsikt kommunens ekonomi 241 Intresse miljöfrågor 242 Åsikt miljöförslag - Förbättrad miljövård trots skattehöjning 243 Åsikt miljöförslag - Förbättrad information var handla miljövänliga produkter 244 Åsikt miljöförslag - Förbättrad kollektivtrafik 245 Åsikt miljöförslag - Obligatorisk sopsortering 246 Åsikt miljöförslag - Själv soptransportera 247 Åsikt miljöförslag - Egen mulltoa 248 Åsikt miljöförslag - Kontrollökning av petrokemisk industri 249 Beredd göra för miljön - Sopsortera 250 Beredd göra för miljön - Arbeta i miljöorganisation 251 Beredd göra för miljön - Avstå miljöfarliga varor 252 Beredd göra för miljön - Skattehöjning om pengarna används till miljön 253 Beredd göra för miljön - Kompostera 254 Beredd göra för miljön - Inlämna miljöfarligt avfall 255 Beredd göra för miljön - Minska bilåkandet 256 Beredd göra för miljön - Spara energi i hemmet 257 Beredd göra för miljön - Ekologiska livsmedel 258 Beredd göra för miljön - Miljömärkta varor 259 Beredd göra för miljön - Få bekanta miljövänligare 260 Beredd göra för miljön - Läsa miljöinformation 261 Beredd göra för miljön - Öka kollektivåkandet 262 Storhandlar regelbundet 263 Storhandlar regelbundet - I Göteborg 264 Storhandlar regelbundet - I Kungälv 265 Storhandlar regelbundet - I Stenungsund 266 Storhandlar regelbundet - I Uddevalla 267 Storhandlar regelbundet - I Kållekärr 268 Storhandlar regelbundet - I Skärhamn 269 Storhandlar regelbundet - Annan ort på Tjörn 270 Kännedom kollekivtrafikförbindelser i eget bostadsområde 271 Åsikt om Tjörns bebyggelse - Bevara karaktären på äldre bebyggelse 272 Åsikt om Tjörns bebyggelse - Bohuslänsk byggtradion vid nybyggnad 273 Åsikt om Tjörns bebyggelse - Information om bebyggelsen 274 Aktivitet senaste året: Idrottat 275 Aktivitet senaste året: Motionerat 276 Aktivitet senaste året: Biobesök 277 Aktivitet senaste året: Teaterbesök 278 Aktivitet senaste året: Läst bok 279 Aktivitet senaste året: Diskuterat politik 280 Aktivitet senaste året: Bett till gud 281 Aktivitet senaste året: Läst veckotidning 282 Aktivitet senaste året: Umgåtts med vänner 283 Aktivitet senaste året: Spelat på tips, lotto, V75 284 Aktivitet senaste året: Restaurangbesök 285 Aktivitet senaste året: Rest utomlands 286 Aktivitet senaste året: Hyrt videofilm 287 Aktivitet senaste året: Tvättat, diskat i hemmet 288 Aktivitet senaste året: Umgåtts med grannar 289 Aktivitet senaste året: Använt persondator 290 Aktivitet senaste året: Använt Internet 291 Aktivitet senaste året: Rökt/snusat 292 Aktivitet senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 293 Aktivitet senaste året: Köpt CD-skiva 294 Aktivitet senaste året: Biblioteksbesök 295 Aktivitet senaste året: Arbetat övertid 296 Aktivitet senaste året: Mekat med bil/motorcykel 297 Aktivitet senaste året: Umgåtts med släkt 298 Aktivitet senaste året: Tecknat, målat, skrivit 299 Aktivitet senaste året: Sjungit/spelat musikinstrument 300 Aktivitet senaste året: Handlat med värdepapper 301 Aktivitet senaste året: Kört barn till aktivitet 302 Aktivitet senaste året: Hjälpt granne eller fått hjälp av granne 303 Aktivitet senaste året: Fiskat/jagat 304 Nöjd med livet 305 Placering - lita på människor 306 Besökt senaste året: Tjörns kommunbibliotek 307 Besökt senaste året: Musikprogram/föredrag 308 Besökt senaste året: Teaterföreställning i kommunen 309 Besökt senaste året: Kulturvandring sommartid 310 Besökt senaste året: Saga Bio 311 Besökt senaste året: Billströmska Folkhögskolans kulturaktiviteter 312 Besökt senaste året: Kyrkor i kommunen 313 Besökt senaste året: Kyrkans musikarrangemang 314 Besökt senaste året: Konstutställningar i kommunen 315 Besökt senaste året: Hembygdsmuseum, Bräcke 316 Besökt senaste året: Sjöfartsmuseum Skärhamn 317 Besökt senaste året: Silleboa sillkonservmuseum Klädesholmen 318 Besökt senaste året: Bygdegård i kommunen 319 Besökt senaste året: Åstols Rökeri 320 Besökt senaste året: Ishallen 321 Besökt senaste året: Ridhuset Åseby 322 Besökt senaste året: Annan idrottsanläggning i kommunen 323 Besökt senaste året: Turistbyrån 324 Besökt senaste året: Vandringsled i kommunen 325 Besökt senaste året: Pilane Gravfält 326 Besökt senaste året: Sjöbodarna i Valsäng 327 Besökt senaste året: Vetteberget, Tjörns högsta berg 328 Besökt senaste året: Tjörn Runt 329 Besökt senaste året: GöteborgsOperan 330 Besökt senaste året: Övrigt kultur/fritidsutbud i Göteborg 331 Besökt senaste året: Sundahallen, Stenungsund 332 Besökt senaste året: Kulturhuset Fregatten i Stenungsund 333 Nöjd med besöket: Tjörns kommunbibliotek 334 Nöjd med besöket: Musikprogram/föredrag 335 Nöjd med besöket: Teaterföreställning i kommunen 336 Nöjd med besöket: Kulturvandring sommartid 337 Nöjd med besöket: Saga Bio 338 Nöjd med besöket: Billströmska Folkhögskolans kulturaktiviteter 339 Nöjd med besöket: Kyrkor i kommunen 340 Nöjd med besöket: Kyrkans musikarrangemang 341 Nöjd med besöket: Konstutställningar i kommunen 342 Nöjd med besöket: Hembygdsmuseum, Bräcke 343 Nöjd med besöket: Sjöfartsmuseum Skärhamn 344 Nöjd med besöket: Sillebua sillkonservmuseum Klädesholmen 345 Nöjd med besöket: Bygdegård i kommunen 346 Nöjd med besöket: Åstols Rökeri 347 Nöjd med besöket: Ishallen 348 Nöjd med besöket: Ridhuset Åseby 349 Nöjd med besöket: Annan idrottsanläggning i kommunen 350 Nöjd med besöket: Turistbyrån 351 Nöjd med besöket: Vandringsled i kommunen 352 Nöjd med besöket: Pilane Gravfält 353 Nöjd med besöket: Sjöbodarna i Valsäng 354 Nöjd med besöket: Vetteberget, Tjörns högsta berg 355 Nöjd med besöket: Tjörn Runt 356 Nöjd med besöket: GöteborgsOperan 357 Nöjd med besöket: Övrigt kultur/fritidsutbud i Göteborg 358 Nöjd med besöket: Sundahallen, Stenungsund 359 Nöjd med besöket: Kulturhuset Fregatten i Stenungsund 360 Boendetid i kommunen 361 Bostad 362 Boendetyp 363 Åsikt om boende i kommunen 364 Åsikt om boende i egen kommundel 365 Bästa med att bo i kommunen, 1 366 Bästa med att bo i kommunen, 2 367 Bästa med att bo i kommunen, 3 368 Sämsta med att bo i kommunen, 1 369 Sämsta med att bo i kommunen, 2 370 Sämsta med att bo i kommunen, 3 371 Förknippar med Göteborg 372 Förknippar med Kungälv 373 Förknippar med Orust 374 Förknippar med Stenungsund 375 Förknippar med Tjörn 376 Förknippar med Uddevalla 377 Kan tänka sig att flytta från området 378 Flytta till ett annat område inom kommunen 379 Flytta till en annan kommun i Göteborgsregionen 380 Flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen 381 Flytta till annat land 382 Färdsätt till arbete/skola - Till fots 383 Färdsätt till arbete/skola - Cykel 384 Färdsätt till arbete/skola - MC/moped 385 Färdsätt till arbete/skola - Bilförare 386 Färdsätt till arbete/skola - Bilpassagerare 387 Färdsätt till arbete/skola - Buss 388 Färdsätt till arbete/skola - Spårvagn 389 Färdsätt till arbete/skola - Tåg/pendeltåg 390 Färdsätt till arbete/skola - Båt/färja 391 Färdsätt till arbete/skola - Annat 392 Färdsätt till arbete/skola - Förvärvsarbetar ej 393 Färdsätt till arbete/skola - Huvudsakliga 394 Förvärvsarbete/studier i annan kommun 395 Åldersindelning, 2 396 Åldersindelning, 7 397 Kön 398 Medborgarskap 399 Civilstånd 400 Utbildning 401 Arbetsmarknadsgrupp 402 Yrkesarbetande 403 Heltids- eller deltidsarbete 404 Subjektiv yrkesgrupp 405 Statlig, kommunal eller privat tjänst 406 Medlem i fackförening 407 Antal vuxna i hushållet 408 Antal barn/ungdomar i hushållet 409 Barn 0-3 år i hushållet 410 Barn 4-6 år i hushållet 411 Barn 7-15 år i hushållet 412 Barn 16-18 år i hushållet 413 Hushållstyp 414 Hushållets årsinkomst 415 Bostadsområde 416 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 417 Subjektiv klasstillhörighet uppväxtfamilj 418 Tillgång till TV 419 Antal TV-apparater i hushållet 420 Tillgång till telefon 421 Antal telefoner i hushållet 422 Tillgång till telefonsvarare 423 Tillgång till mobiltelefon 424 Tillgång till text-TV 425 Tillgång till video 426 Tillgång till kabel-TV 427 Tillgång till Digital-TV/Set Top Box 428 Tillgång till parabolantenn 429 Tillgång till persondator 430 Tillgång till mikrovågsugn 431 Tillgång till fax 432 Tillgång till CD-spelare 433 Tillgång till fritidshus 434 Bil 1: Märke 435 Bil 1: Årsmodell 436 Bil 2: Märke 437 Bil 2: Årsmodell 438 Tillgång till båt för fiske 439 Tillgång till båt för fritidsändamål 440 PC-utrustning: Internet-anslutning 441 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 442 PC-utrustning: Personlig hemsida 443 PC-utrustning: Har ej dator 444 Internetanvändning på arbetsplatsen 445 Internetanvändning i skolan 446 Internetanvändning i hemmet 447 Internetanvändning på bibliotek eller annan allmän plats 448 Internetanvändning - Nej 449 Internetbesök: Tjörns kommuns hemsida 450 Internetbesök: Aftonbladet 451 Internetbesök: Expressen 452 Internetbesök: Dagens Nyheter 453 Internetbesök: Svenska Dagbladet 454 Internetbesök: GP-Direkt 455 Internetbesök: SVT24 456 Internetbesök: CNN 457 Internetbesök: Annan nättidning 458 Internetanvändning - Nöje 459 Internetanvändning - Göra hemsidor 460 Internetanvändning - E-postanvändning 461 Internetanvändning - Nyheter 462 Internetanvändning - Fackinformation 463 Internetanvändning - Knyta kontakter 464 Internetanvändning - Inköp 465 Internetanvändning - Annat 466 Parti 1998 - Kommunfullmäktigevalet 467 Parti 1998 - Landstingsfullmäktigevalet 468 Parti 1998 - Riksdagsvalet 469 Personröstade 1998 - Riksdagsvalet 470 Personröstade 1998 - Landstingsfullmäktigevalet 471 Personröstade 1998 - Kommunfullmäktigevalet 472 Synpukter på frågorna

VAR 1 SSD STUDY NR 7953              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 7953


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 003 Loc 6 width 3 November 2003
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 LÄSER BOHUSLÄNINGEN 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 De första frågorna gäller vilka massmedier du tar del av 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1a Bohusläningen 24 1. 6-7 dagar per vecka 14 2. 4-5 dagar per vecka 34 3. 2-3 dagar per vecka 307 4. Mer sällan 85 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 311 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 6 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 1b <Läser> Göteborgs-Posten <Se F.1 för fullständig frågetext> 459 1. 6-7 dagar per vecka 59 2. 4-5 dagar per vecka 85 3. 2-3 dagar per vecka 96 4. Mer sällan 17 5. Aldrig 5 7. Fler än ett svar angivet 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 7 LÄSER GT 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 1c <Läser> GT <Se F.1 för fullständig frågetext> 30 1. 6-7 dagar per vecka 25 2. 4-5 dagar per vecka 111 3. 2-3 dagar per vecka 234 4. Mer sällan 104 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 271 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER ANNAN TIDNING 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 1d <Läser> Annan tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 36 1. 6-7 dagar per vecka 55 2. 4-5 dagar per vecka 43 3. 2-3 dagar per vecka 70 4. Mer sällan 49 5. Aldrig 4 7. Fler än ett svar angivet 519 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 TIDN UP LÄSER REGELBUNDE Loc 20 width 3 MD= 0 or GE 999 1d(1) <Läser> Annan tidning - Tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 8 001. Metro 38 201. Aftonbladet 16 203. Arbetet 1 212. Norrländska Socialdemokraten 8 409. Expressen 8 517. Svenska Dagbladet 1 528. Aftonposten 2 601. Arvika Nyheter 1 610. Nordvästra Skånes Tidningar 7 804. Dagen 6 805. Dagens Nyheter 19 852. Dagens Industri 40 855. Stenungsundsposten 48 995. Läser aldrig "annan Tidning" 25 998. Nämnt tidning som ej är dagstidning (t ex veckotidning) 548 000. Uppgift saknas på delfrågan 3 999. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LÄSER BOHUSLÄNSSIDAN 2 Loc 23 width 1 MD=9 2 Hur ofta läser eller tittar Du personligen på Bohuslänssidan i Göteborgs-Posten? 365 1. 6-7 dagar per vecka 76 2. 4-5 dagar per vecka 93 3. 2-3 dagar per vecka 150 4. Mer sällan 81 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 12 9. Uppgift saknas
VAR 11 LÄSER STENUNGSUNDS-P 3 Loc 24 width 1 MD=9 3 Läser eller tittar Du personligen i Stenungsunds-posten - och i så fall hur ofta? 91 1. Fyra gånger per vecka 25 2. Tre gånger per vecka 33 3. Två gånger per vecka 163 4. En gång per vecka 251 5. Mer sällan 200 6. Har inte tillgång till tidningen 3 7. Fler än ett svar angivet 13 9. Uppgift saknas
VAR 12 LYSSN PÅ P4/RADIO GBG 4 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler och TV-program? 4a P4/Radio Göteborg 207 1. 6-7 dagar per vecka 111 2. 4-5 dagar per vecka 109 3. 2-3 dagar per vecka 169 4. Mer sällan 99 5. Aldrig 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LYSSN NÄRRADIO I TJÖRN 4 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 4b <Tar del av> Närradion på Tjörn <Se F.4 för fullständig frågetext> 6 1. 6-7 dagar per vecka 3 2. 4-5 dagar per vecka 6 3. 2-3 dagar per vecka 35 4. Mer sällan 519 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 205 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 SER PÅ VÄSTNYTT I SVT2 4 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 4c <Tar del av> Västnytt i SVT2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 182 1. 6-7 dagar per vecka 190 2. 4-5 dagar per vecka 177 3. 2-3 dagar per vecka 131 4. Mer sällan 43 5. Aldrig 2 7. Fler än ett svar angivet 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 SER PÅ TV4 FYRSTAD/GBG 4 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 4d <Tar del av> TV4 Fyrstad/Göteborg <Se F.4 för fullständig frågetext> 69 1. 6-7 dagar per vecka 95 2. 4-5 dagar per vecka 130 3. 2-3 dagar per vecka 206 4. Mer sällan 135 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 139 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 ANNAN RADIO-/TV-KANAL 4 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 4e <Tar del av> Ser/lyssnar på annan radio-/TV-kanal <Se F.4 för fullständig frågetext> 316 1. 6-7 dagar per vecka 96 2. 4-5 dagar per vecka 62 3. 2-3 dagar per vecka 67 4. Mer sällan 66 5. Aldrig 1 7. Fler än ett svar angivet 167 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 LÄS LOKALT ANNBLAD NEJ 5 Loc 30 width 1 MD=9 5 Läser Du regelbundet något lokalt annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter? 5a Nej 639 0. Ej markerat 125 1. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 18 LÄS LOK ANNBL ST-TIDN 5 Loc 31 width 1 MD=9 5b <Läser lokalt annonsblad> Ja, Nya ST-Tidningen <Se F.5 för fullständig frågetext> 160 0. Ej markerat 604 2. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 19 LÄS LOK ANNBL ANN TIDN 5 Loc 32 width 1 MD=9 5c <Läser lokalt annonsblad> Ja, annan tidning/annonsblad <Se F.5 för fullständig frågetext> 542 0. Ej markerat 222 3. Markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 20 P4/RADIO GBG 6 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 6 Om Du tänker på sådant som händer i Tjörns kommun, hur tillförlitlig anser Du att följande mediers rapportering är? 6a P4/Radio Göteborg 68 1. Mycket tillförlitlig 325 2. Ganska tillförlitlig 35 3. Inte särskilt tillförlitlig 24 4. Mindre tillförlitlig 12 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 205 8. Ingen uppfattning 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 VÄSTNYTT I SVT2 6 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 6b <Rapportering från Tjörns kommun> Västnytt i SVT2 <Se F.6 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket tillförlitlig 409 2. Ganska tillförlitlig 26 3. Inte särskilt tillförlitlig 20 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 88 8. Ingen uppfattning 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 TV4 FYRSTAD/GÖTEBORG 6 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 6c <Rapportering från Tjörns kommun> TV4 Fyrstad/Göteborg <Se F.6 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket tillförlitlig 297 2. Ganska tillförlitlig 30 3. Inte särskilt tillförlitlig 23 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 221 8. Ingen uppfattning 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 STENUNGSUNDS-POSTEN 6 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 6d <Rapportering från Tjörns kommun> Stenungsunds-Posten <Se F.6 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket tillförlitlig 310 2. Ganska tillförlitlig 55 3. Inte särskilt tillförlitlig 26 4. Mindre tillförlitlig 9 5. Inte alls tillförlitlig 2 7. Fler än ett svar angivet 207 8. Ingen uppfattning 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 BOHUSLÄNINGEN 6 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 6e <Rapportering från Tjörns kommun> Bohusläningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket tillförlitlig 259 2. Ganska tillförlitlig 45 3. Inte särskilt tillförlitlig 16 4. Mindre tillförlitlig 16 5. Inte alls tillförlitlig 1 7. Fler än ett svar angivet 248 8. Ingen uppfattning 137 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 NYA ST-TIDNINGEN 6 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 6f <Rapportering från Tjörns kommun> Nya ST-Tidningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket tillförlitlig 399 2. Ganska tillförlitlig 70 3. Inte särskilt tillförlitlig 19 4. Mindre tillförlitlig 10 5. Inte alls tillförlitlig 106 8. Ingen uppfattning 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 GÖTEBORGS-POSTEN 6 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 6g <Rapportering från Tjörns kommun> Göteborgs-Posten <Se F.6 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket tillförlitlig 436 2. Ganska tillförlitlig 53 3. Inte särskilt tillförlitlig 28 4. Mindre tillförlitlig 8 5. Inte alls tillförlitlig 2 7. Fler än ett svar angivet 92 8. Ingen uppfattning 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 GT 6 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 6h <Rapportering från Tjörns kommun> GT <Se F.6 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket tillförlitlig 168 2. Ganska tillförlitlig 115 3. Inte särskilt tillförlitlig 73 4. Mindre tillförlitlig 33 5. Inte alls tillförlitlig 227 8. Ingen uppfattning 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 MASSM BEV TJÖRNS KOM 7 Loc 41 width 1 MD=9 7 Vad anser Du om massmediernas bevakning av Tjörns kommun? 16 1. Helt rättvisande 450 2. Till större delen rättvisande 128 3. Delvis orättvis 9 4. Helt orättvis 154 5. Följer inte mediernas bevakning 1 7. Fler än ett svar angivet 21 9. Uppgift saknas
VAR 29 POLITISKT INTRESSE 8 Loc 42 width 1 MD=9 Nu följer några frågor om politik och samhälle 8 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 87 1. Mycket intresserad 327 2. Ganska intresserad 299 3. Inte särskilt intresserad 56 4. Inte alls intresserad 10 9. Uppgift saknas
VAR 30 POL INTR TJÖRNS KOMMUN 7 Loc 43 width 1 MD=9 9 Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör Tjörns kommun? 114 1. Mycket intresserad 370 2. Ganska intresserad 244 3. Inte särskilt intresserad 38 4. Inte alls intresserad 13 9. Uppgift saknas
VAR 31 DEMOKRATIN PÅ TJÖRN 10 Loc 44 width 1 MD=9 10 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar på Tjörn? 24 1. Mycket nöjd 478 2. Ganska nöjd 199 3. Inte särskilt nöjd 40 4. Inte alls nöjd 38 9. Uppgift saknas
VAR 32 EGEN KOMMUN PROBL 1 11 Loc 45 width 3 MD=999 11 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Tjörns kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 11(1) Egen kommun: Problem 1 6 001. Skatten i kommunen 0 002. Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 3 003. Andra skatter 5 010. Avgifter och taxor 39 020. Kommunens ekonomi, budgeten 0 021. Sveriges ekonomi 2 022. Kommunens ekonomi, budgeten: Ekonomi övrigt 0 023. Stadsdelens ekonomi, budgeten 0 024. Resursfördelningssystemet 1 030. Offentlig sektor 1 031. Privatisering/avreglering 3 040. Kommunal service allmänt 1 050. Sociala frågor 0 051. Sociala frågor: Socialbidrag 1 055. Sociala frågor: Fördelningsfrågor 0 056. Sociala frågor: Segregationen 92 060. Äldreomsorg (allmänt) 1 061. Äldreomsorg: Hemtjänsten 0 062. Äldreomsorg: Färdtjänsten 0 063. Äldreomsorg: Pensioner 18 070. Sjukvården allmänt 0 071. Sjukvården: Vårdcentraler 0 072. Sjukvården: Husläkare 0 073. Sjukvården: Privat sjukvård 1 077. Handikappfrågor 0 078. Handikappfrågor: Omsorgen om psykiskt handikappade 93 080. Skolan, utbildning 4 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 0 082. Skolan, utbildning: Gymnasieskolan 0 083. Skolan, utbildning: Skolpeng 0 084. Skolan, utbildning: Fristående skolor/privatskolor 0 088. Alkohol/narkotika/droger 25 090. Barnomsorgen 0 091. Barnomsorgen: Vårdnadsbidrag 2 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 0 093. Barnomsorgen: Privat barnomsorg 0 094. Barnomsorgen: Barnfamiljernas ekonomi 1 100. Kultur 0 101. Kultur: Bibliotek 0 102. Kultur: Teater 1 110. Fritids/idrottsfrågor 0 111. Fritids/idrottsfrågor: Bidrag till föreningar (äv lokaler/ lokalhyra) 2 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 11 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 0 114. Fritids/idrottsfrågor: Musikskolan 43 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 14 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 0 122. Kommunikation/trafik: Bilar/privatbilism 0 123. Kommunikation/trafik: Vägtullar 0 124. Kommunikation/trafik: P-lisor/parkering 0 125. Kommunikation/trafik: Riksväg 45 0 126. Kommunikation/trafik: Järnväg/dubbelspår 1 130. Gator/vägar/renhållning/parker 5 131. Gator/vägar/renhållning/parker: Parkering 2 140. Bostäder (allmänt) 1 141. Bostäder: Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 3 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 5 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 27 146. Stadsplanefrågor: Nordiska akvarellmuseet 12 150. Miljöfrågor 11 160. Politiker (allmänt) 3 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 0 170. Byråkrati, tillgänglighet 0 175. Information till medborgarna 0 180. Nedskärningar allmänt 1 181. Nedskärningar: Inom äldreomsorgen 0 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 0 183. Nedskärningar: Inom sjukvården 2 184. Nedskärningar: Inom skolan 0 185. Nedskärningar: Inom kultur 0 186. Nedskärningar: Inom fritid 0 187. Nedskärningar: Inom miljövård 0 188. Nedskärningar: Bland personalen 0 189. Nedskärningar: Inom social välfärd 0 190. Nedskärningar: Arbetsmarknadsåtgärder 0 191. Nedskärningar: Inom ungdomsverksamheten 0 195. Nedskärningar: Inom fler än två områden 16 211. Lokal fråga: Tjörn 75 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 7 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 0 235. Lag och ordning/brottslighet 0 236. Lag och ordning/brottslighet: Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 0 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 3 238. Lag och ordning/brottslighet: Polis 5 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 0 241. Invandrar/flyktingfrågor: Främlingsfientlighet 0 242. Invandrar/flyktingfrågor: Rasism/nynazism etc 1 250. Regionfrågor 0 260. Utrikes/internationella frågor (EU) 1 270. Demokrati 1 280. Etik, moral 0 290. Fallskärmsavtal 2 300. Elförsörjning/elpriser 2 320. Glesbygds/landsbygdsfrågor 0 321. Glesbygds/landsbygdsfrågor: Avfolkning, utflyttning 1 322. Glesbygds/landsbygdsfrågor: Kommersiell service 6 500. Övrigt 1 505. Övrigt rikspolitiska frågor 0 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 11 507. Omsorg: Vård 0 510. Svaret=alla frågor är lika viktiga 1 511. Svaret=inget är viktigt 14 888. Vet ej 189 999. Uppgift saknas
VAR 33 EGEN KOMMUN PROBL 2 11 Loc 48 width 3 MD= 0 or GE 999 11(2) Egen kommun: Problem 2 <Se F.11 för fullständig frågetext> 2 001. Skatten i kommunen 2 003. Andra skatter 6 010. Avgifter och taxor 9 020. Kommunens ekonomi, budgeten 1 031. Privatisering/avreglering 4 040. Kommunal service allmänt 4 050. Sociala frågor 72 060. Äldreomsorg (allmänt) 2 062. Äldreomsorg: Färdtjänsten 1 063. Äldreomsorg: Pensioner 17 070. Sjukvården allmänt 2 071. Sjukvården: Vårdcentraler 4 077. Handikappfrågor 78 080. Skolan, utbildning 3 088. Alkohol/narkotika/droger 28 090. Barnomsorgen 1 092. Barnomsorgen: Daghem/familjedaghem 3 100. Kultur 4 110. Fritids/idrottsfrågor 1 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 16 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 23 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 7 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 1 130. Gator/vägar/renhållning/parker 4 131. Gator/vägar/renhållning/parker: Parkering 1 140. Bostäder (allmänt) 2 142. Bostäder: Hyror, boendekostnader 2 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 14 146. Stadsplanefrågor: Nordiska akvarellmuseet 11 150. Miljöfrågor 6 160. Politiker (allmänt) 2 161. Politiker: Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 175. Information till medborgarna 1 182. Nedskärningar: Inom barnomsorgen 8 211. Lokal fråga Tjörn 18 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 8 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 3 235. Lag och ordning/brottslighet 1 237. Lag och ordning/brottslighet: Gatuvåld, våld allmänt 1 238. Lag och ordning/brottslighet: Polis 8 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 1 270. Demokrati 4 300. Elförsörjning/elpriser 1 320. Glesbygds/landsbygdsfrågor 10 500. Övrigt 6 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 20 507. Omsorg: Vård 1 511. Svaret=inget är viktigt 14 888. Vet ej 151 000. Frågan ej tillämplig 189 999. Uppgift saknas
VAR 34 EGEN KOMMUN PROBL 3 11 Loc 51 width 3 MD= 0 or GE 999 11(3) Egen kommun: Problem 3 <Se F.11 för fullständig frågetext> 2 001. Skatten i kommunen 2 010. Avgifter och taxor 5 020. Kommunens ekonomi, budgeten 3 040. Kommunal service allmänt 2 050. Sociala frågor 1 051. Sociala frågor: Socialbidrag 1 055. Sociala frågor: Fördelningsfrågor 28 060. Äldreomsorg (allmänt) 16 070. Sjukvården allmänt 1 077. Handikappfrågor 40 080. Skolan, utbildning 1 081. Skolan, utbildning: Grundskolan 1 088. Alkohol/narkotika/droger 20 090. Barnomsorgen 2 100. Kultur 3 110. Fritids/idrottsfrågor 2 112. Fritids/idrottsfrågor: Idrottsanläggningar 8 113. Fritids/idrottsfrågor: Ungdomsfrågor 18 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 5 121. Kommunikation/trafik: Kollektivtrafik 2 130. Gator/vägar/renhållning/parker 4 131. Gator/vägar/renhållning/parker: Parkering 3 140. Bostäder (allmänt) 5 145. Stadsplanefrågor/planfrågor/byggfrågor/byggplaner 7 146. Stadsplanefrågor: Nordiska akvarellmuseet 10 150. Miljöfrågor 2 160. Politiker (allmänt) 1 170. Byråkrati, tillgänglighet 1 188. Nedskärningar: Bland personalen 5 211. Lokal fråga: Tjörn 22 220. Sysselsättning, arbetsmarknad 8 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 1 235. Lag och ordning/brottslighet 2 238. Lag och ordning/brottslighet: Polis 1 240. Invandrar/flyktingfrågor (segregering) 2 300. Elförsörjning/elpriser 1 322. Glesbygds/landsbygdsfrågor: Kommersiell service 1 500. Övrigt 9 506. Omsorg (allmänt, ej specificerat) 6 507. Omsorg: Vård 1 511. Svaret=inget är viktigt 15 888. Vet ej 320 000. Frågan ej tillämplig 189 999. Uppgift saknas
VAR 35 BÄSTA PARTI-VÄNSTERP 12 Loc 54 width 1 MD=9 12 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 12a Vänsterpartiet 639 0. Ej markerat 54 1. Markerat 86 9. Uppgift saknas
VAR 36 BÄSTA PARTI - SOC.DEM 12 Loc 55 width 1 MD=9 12b <Bästa parti idag> Socialdemokraterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 492 0. Ej markerat 201 2. Markerat 86 9. Uppgift saknas
VAR 37 BÄSTA PARTI - CENTERP 12 Loc 56 width 1 MD=9 12c <Bästa parti idag> Centerpartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 673 0. Ej markerat 20 3. Markerat 86 9. Uppgift saknas
VAR 38 BÄSTA PARTI - FOLKP 12 Loc 57 width 1 MD=9 12d <Bästa parti idag> Folkpartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 624 0. Ej markerat 69 4. Markerat 86 9. Uppgift saknas
VAR 39 PARTI - MODERATERNA 12 Loc 58 width 1 MD=9 12e <Bästa parti idag> Moderaterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 546 0. Ej markerat 147 5. Markerat 86 9. Uppgift saknas
VAR 40 PARTI-KRISTDEMOKRATER 12 Loc 59 width 1 MD=9 12f <Bästa parti idag> Kristdemokraterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 525 0. Ej markerat 168 6. Markerat 86 9. Uppgift saknas
VAR 41 PARTI-MILJÖPARTIET 12 Loc 60 width 1 MD=9 12g <Bästa parti idag> Miljöpartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 656 0. Ej markerat 37 7. Markerat 86 9. Uppgift saknas
VAR 42 PARTI-ANNAT PARTI 12 Loc 61 width 1 MD=9 12h <Bästa parti idag> Annat parti <Se F.12 för fullständig frågetext> 668 0. Ej markerat 25 8. Markerat 86 9. Uppgift saknas
VAR 43 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 13 Loc 62 width 1 MD=9 13 Hur tycker Du att kommunstyrelsen på Tjörn sköter sin uppgift? 24 1. Mycket bra 245 2. Ganska bra 272 3. Varken bra eller dåligt 80 4. Ganska dåligt 29 5. Mycket dåligt 108 8. Ingen uppfattning 21 9. Uppgift saknas
VAR 44 POL HÄNSYN DINA KRAV 14 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 14 Hur bedömer Du Dina möjligheter i följande sammanhang, är de större eller mindre än andra människors? 14a Dina möjligheter att få politikerna att ta hänsyn till Dina krav 78 01. -5 Mycket mindre möjligheter än andra 21 02. 43 03. 32 04. 23 05. 356 06. 65 07. 36 08. 29 09. 6 10. 5 11. +5 Mycket större möjligheter än andra 3 77. Fler än ett svar angivet 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 70 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 FÖRA FRAM KRAV T POL 14 Loc 65 width 2 MD= 0 or GE 99 14b Dina möjligheter att föra fram krav till politikerna <Se F.14 för fullständig frågetext> 55 01. -5 Mycket mindre möjligheter än andra 18 02. 39 03. 22 04. 29 05. 306 06. 65 07. 67 08. 54 09. 14 10. 20 11. +5 Mycket större möjligheter än andra 5 77. Fler än ett svar angivet 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 70 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 RÄTTELSE FELAKTIG BEH 14 Loc 67 width 2 MD= 0 or GE 99 14c Dina möjligheter att få rättelse om Du blivit felaktig behandlad av en myndighet <Se F.14 för fullständig frågetext> 64 01. -5 Mycket mindre möjligheter än andra 30 02. 45 03. 24 04. 25 05. 318 06. 60 07. 55 08. 53 09. 8 10. 10 11. +5 Mycket större möjligheter än andra 3 77. Fler än ett svar angivet 14 00. Uppgift saknas på delfrågan 70 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 POLITISKA SKEENDEN 14 Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 14d Dina möjligheter att förstå vad som händer i politiken <Se F.14 för fullständig frågetext> 27 01. -5 Mycket mindre möjligheter än andra 21 02. 33 03. 23 04. 21 05. 287 06. 64 07. 80 08. 76 09. 33 10. 28 11. +5 Mycket större möjligheter än andra 1 77. Fler än ett svar angivet 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 70 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 MINSKA OFFENT SEKTOR 15 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 15 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 15a Minska den offentliga sektorn 96 1. Mycket bra förslag 136 2. Ganska bra förslag 148 3. Varken bra eller dåligt förslag 157 4. Ganska dåligt förslag 170 5. Mycket dåligt förslag 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 FÖRBÄTTRA KOM SERVICE 15 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 15b Höja kvaliteten på den kommunala servicen <Se F.15 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket bra förslag 326 2. Ganska bra förslag 108 3. Varken bra eller dåligt förslag 17 4. Ganska dåligt förslag 8 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 SJUKVÅRD I PRIV REGI 15 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 15c Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.15 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket bra förslag 148 2. Ganska bra förslag 177 3. Varken bra eller dåligt förslag 173 4. Ganska dåligt förslag 156 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 ÖKAD SATSN FRISKOLOR 15 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 15d Satsa mer på friskolor <Se F.15 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket bra förslag 122 2. Ganska bra förslag 236 3. Varken bra eller dåligt förslag 174 4. Ganska dåligt förslag 136 5. Mycket dåligt förslag 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 PRIVAT ÄLDREOMSORG 15 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 15e Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.15 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket bra förslag 102 2. Ganska bra förslag 174 3. Varken bra eller dåligt förslag 166 4. Ganska dåligt förslag 246 5. Mycket dåligt förslag 5 7. Fler än ett svar angivet 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 SKATTEHÖJNING 15 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 15f Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.15 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket bra förslag 196 2. Ganska bra förslag 238 3. Varken bra eller dåligt förslag 141 4. Ganska dåligt förslag 90 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 SÄNKTA KOMMUNALA UTG 15 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 15g Minska kommunens utgifter även om det innebär sämre kommunal service <Se F.15 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket bra förslag 74 2. Ganska bra förslag 214 3. Varken bra eller dåligt förslag 272 4. Ganska dåligt förslag 133 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 HÖJDA KOM AVGIFTER 15 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 15h Höja avgifterna för kommunens tjänster hellre än att höja skatterna <Se F.15 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket bra förslag 157 2. Ganska bra förslag 244 3. Varken bra eller dåligt förslag 174 4. Ganska dåligt förslag 104 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 SEXTIMMARS ARBETSDAG 15 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 15i Införa sextimmars arbetsdag <Se F.15 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket bra förslag 155 2. Ganska bra förslag 140 3. Varken bra eller dåligt förslag 111 4. Ganska dåligt förslag 166 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 UTBYG VINDKR PÅ TJÖRN 15 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 15j Bygga ut vindkraften på Tjörn <Se F.15 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket bra förslag 248 2. Ganska bra förslag 126 3. Varken bra eller dåligt förslag 63 4. Ganska dåligt förslag 85 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 AKVARELLMUSE PÅ TJÖRN 15 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 15k Bygga akvarellmuseum på Tjörn <Se F.15 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket bra förslag 147 2. Ganska bra förslag 144 3. Varken bra eller dåligt förslag 91 4. Ganska dåligt förslag 188 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 TURISMSATSNING 15 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 15l Satsa på turism <Se F.15 för fullständig frågetext> 310 1. Mycket bra förslag 283 2. Ganska bra förslag 96 3. Varken bra eller dåligt förslag 25 4. Ganska dåligt förslag 19 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 SYSTEMBOL I KÅLLEKÄRR 15 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 15m Systembolag i Kållekärr <Se F.15 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket bra förslag 75 2. Ganska bra förslag 124 3. Varken bra eller dåligt förslag 53 4. Ganska dåligt förslag 315 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 SYSTEMBOL I SKÄRHAMN 15 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 15n Systembolag i Skärhamn <Se F.15 för fullständig frågetext> 228 1. Mycket bra förslag 92 2. Ganska bra förslag 150 3. Varken bra eller dåligt förslag 47 4. Ganska dåligt förslag 220 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 PENGAR VÄGBYGGN TJÖRN 15 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 15o Mer kommunala pengar till vägutbyggnad på Tjörn <Se F.15 för fullständig frågetext> 219 1. Mycket bra förslag 252 2. Ganska bra förslag 171 3. Varken bra eller dåligt förslag 62 4. Ganska dåligt förslag 34 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 FINANS BARNOMSORGEN 16 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 16 Offentlig service finansieras huvudsakligen av skattebetalarna genom skatter och genom avgifter från nyttjarna. Hur anser Du att följande serviceområden bör finansieras? 16a Barnomsorg 43 1. Mycket mer genom skatter 122 2. Något mer genom skatter 413 3. Som idag 102 4. Något mer genom avgifter 47 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 FINANS FRITID/KULTUR 16 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 16b <Finansiering> Fritid/kultur <Se F.16 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket mer genom skatter 74 2. Något mer genom skatter 376 3. Som idag 193 4. Något mer genom avgifter 61 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 FINANS SJUKVÅRD 16 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 16c <Finansiering> Hälso- och sjukvård <Se F.16 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket mer genom skatter 208 2. Något mer genom skatter 367 3. Som idag 40 4. Något mer genom avgifter 7 5. Mycket mer genom avgifter 4 7. Fler än ett svar angivet 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 FINANS KOLLEKTIVTRAF 16 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 16d <Finansiering> Kollektivtrafik <Se F.16 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket mer genom skatter 100 2. Något mer genom skatter 443 3. Som idag 113 4. Något mer genom avgifter 30 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 FINANS UTBILDNING 16 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 16e <Finansiering> Utbildning <Se F.16 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket mer genom skatter 150 2. Något mer genom skatter 438 3. Som idag 60 4. Något mer genom avgifter 20 5. Mycket mer genom avgifter 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 FINANS ÄLDREOMSORG 16 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 16f <Finansiering> Äldreomsorg <Se F.16 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket mer genom skatter 263 2. Något mer genom skatter 313 3. Som idag 22 4. Något mer genom avgifter 8 5. Mycket mer genom avgifter 1 7. Fler än ett svar angivet 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 BEKANT KOM.POLITIKER 17 Loc 92 width 1 MD=9 17 Är Du personligen bekant med någon kommunpolitiker i Tjörns kommun? 343 1. Ja 423 5. Nej 2 7. Fler än ett svar angivet 11 9. Uppgift saknas
VAR 70 ANFÖRANDE INFÖR MÖTE 18 Loc 93 width 1 MD=9 18 Har Du någon gång talat inför ett möte i en förening eller organisation? 18a Talat inför möte - Ja, anförande 211 1. Markerat 554 5. Ej markerat 14 9. Uppgift saknas
VAR 71 INLÄGG INFÖR MÖTE 18 Loc 94 width 1 MD=9 18b <Talat inför möte> Ja, inlägg i diskussion <Se F.18 för fullständig frågetext> 252 2. Markerat 513 5. Ej markerat 14 9. Uppgift saknas
VAR 72 ALDRIG TALAT PÅ MÖTE 18 Loc 95 width 1 MD=9 18c <Talat inför möte> Nej, aldrig <Se F.18 för fullständig frågetext> 371 3. Markerat 394 5. Ej markerat 14 9. Uppgift saknas
VAR 73 PÅVERK KOM PRIVPERS 19 Loc 96 width 1 MD=9 19A Har Du under det senaste året försökt påverka eller förändra någon kommunal eller landstingskommunal verksamhet? 19a1 Ja, som privatperson 645 0. Ej markerat 105 1. Markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 74 PÅV KOM I ARBETET 19 Loc 97 width 1 MD=9 19a2 <Påverkat kommunal eller landstingskommunal verksamhet> Ja, i mitt arbete <Se F.19A för fullständig frågetext> 684 0. Ej markerat 66 2. Markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 75 PÅV KOM:S VERKS - NEJ 19 Loc 98 width 1 MD=9 19a3 <Påverkat kommunal eller landstingskommunal verksamhet> Nej <Se F.19A för fullständig frågetext> 161 0. Ej markerat 589 3. Markerat 29 9. Uppgift saknas
VAR 76 PÅVERKAT BARNOMSORG 19 Loc 99 width 2 MD=99 19B Om Du som privatperson försökt påverka eller förändra under det senaste året, vilken verksamhet avsåg det? 19b1 Barnomsorg 726 00. Ej markerat 24 01. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 77 PÅVERKAT KULTUR 19 Loc 101 width 2 MD=99 19b2 <Verksamhet påverkat senaste året> Fritidsfrågor/kultur <Se F.19B för fullständig frågetext> 722 00. Ej markerat 28 02. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 78 PÅVERKAT GRUNDSKOLA 19 Loc 103 width 2 MD=99 19b3 <Verksamhet påverkat senaste året> Grundskola <Se F.19B för fullständig frågetext> 712 00. Ej markerat 38 03. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 79 PÅVERKAT GYMNASIESK 19 Loc 105 width 2 MD=99 19b4 <Verksamhet påverkat senaste året> Gymnasieskola <Se F.19B för fullständig frågetext> 737 00. Ej markerat 13 04. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 80 PÅVERKAT SJUKVÅRD 19 Loc 107 width 2 MD=99 19b5 <Verksamhet påverkat senaste året> Hälso- och sjukvård <Se F.19B för fullständig frågetext> 729 00. Ej markerat 21 05. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 81 PÅVERKAT PARKSKÖTSEL 19 Loc 109 width 2 MD=99 19b6 <Verksamhet påverkat senaste året> Skötsel av parker och grönområden <Se F.19B för fullständig frågetext> 735 00. Ej markerat 15 06. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 82 PÅVERKAT SOCIALTJÄNS 19 Loc 111 width 2 MD=99 19b7 <Verksamhet påverkat senaste året> Socialtjänst <Se F.19B för fullständig frågetext> 743 00. Ej markerat 7 07. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 83 PÅVERKAT TRAFIKFRÅG 19 Loc 113 width 2 MD=99 19b8 <Verksamhet påverkat senaste året> Trafikfrågor <Se F.19B för fullständig frågetext> 704 00. Ej markerat 46 08. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 84 PÅVERKAT ÄLDREOMSORG 19 Loc 115 width 2 MD=99 19b9 <Verksamhet påverkat senaste året> Äldreomsorg <Se F.19B för fullständig frågetext> 718 00. Ej markerat 32 09. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 85 PÅVERKAT ANNAN VERKS 19 Loc 117 width 2 MD=99 19b10 <Verksamhet påverkat senaste året> Annan <Se F.19B för fullständig frågetext> 714 00. Ej markerat 36 10. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 86 SÄTT-KONT M PERSONAL 19 Loc 119 width 2 MD=99 19C På vilket sätt försökte Du som privatperson påverka eller förändra under det senaste året? 19c1 Tog kontakt med personal 708 00. Ej markerat 42 01. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 87 SÄTT-KONT M TJ.MÄN 19 Loc 121 width 2 MD=99 19c2 <Sätt påverkat> Tog kontakt med tjänsteman <Se F.19C för fullständig frågetext> 696 00. Ej markerat 54 02. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 88 SÄTT-KONT M POLITIKER 19 Loc 123 width 2 MD=99 19c3 <Sätt påverkat> Tog kontakt med politiker <Se F.19C för fullständig frågetext> 681 00. Ej markerat 69 03. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 89 SÄTT-KONT M MASSMEDIA 19 Loc 125 width 2 MD=99 19c4 <Sätt påverkat> Tog kontakt med tidning, radio eller TV <Se F.19C för fullständig frågetext> 740 00. Ej markerat 10 04. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 90 SÄTT- ARB POLIT PARTI 19 Loc 127 width 2 MD=99 19c5 <Sätt påverkat> Arbete i ett politiskt parti <Se F.19C för fullständig frågetext> 732 00. Ej markerat 18 05. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 91 SÄTT- ARB ANN ORG 19 Loc 129 width 2 MD=99 19c6 <Sätt påverkat> Arbete i annan organisation <Se F.19C för fullständig frågetext> 731 00. Ej markerat 19 06. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 92 SÄTT-DELT DEMONSTRATI 19 Loc 131 width 2 MD=99 19c7 <Sätt påverkat> Skrev på protestlista eller deltog i demonstration <Se F.19C för fullständig frågetext> 727 00. Ej markerat 23 07. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 93 SÄTT-DELT KOM VERKSAM 19 Loc 133 width 2 MD=99 19c8 <Sätt påverkat> Deltog i möte om kommunens verksamhet <Se F.19C för fullständig frågetext> 715 00. Ej markerat 35 08. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 94 SÄTT - ANNAT 19 Loc 135 width 2 MD=99 19c9 <Sätt påverkat> Annat sätt <Se F.19C för fullständig frågetext> 728 00. Ej markerat 22 09. Markerat 29 99. Uppgift saknas
VAR 95 PÅVERKANSFRAMGÅNG 19 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 19D Hade Du framgång i Ditt försök att påverka eller förändra? 24 1. Ja 73 2. Ja, delvis 53 5. Nej 2 7. Fler än ett svar angivet 34 8. Vet ej 564 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 KOMMUNAL BARNOMSORG 18 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 20 Ange nedan vilka former av service Du eller någon nära anhörig nyttjar. (Om mer än ett kryss - koda det lägsta) 20a Kommunal barnomsorg 84 1. Nyttjar själv 181 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 393 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 KOMMUNAL GRUNDSKOLA 20 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 20b <Serviceutnyttjande> Kommunal grundskola <Se F.20 för fullständig frågetext> 107 1. Nyttjar själv 265 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 293 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 KOMMUNAL GYMNASIESK 20 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 20c <Serviceutnyttjande> Kommunal gymnasieskola <Se F.20 för fullständig frågetext> 55 1. Nyttjar själv 159 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 404 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 141 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 BARNAVÅRDSCENTRAL 20 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 20d <Serviceutnyttjande> Barnavårdscentral <Se F.20 för fullständig frågetext> 84 1. Nyttjar själv 166 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 396 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 VÅRDCENTRAL 20 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 20e <Serviceutnyttjande> Vårdcentral <Se F.20 för fullständig frågetext> 548 1. Nyttjar själv 105 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 72 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 SJUKHUSVÅRD 20 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 20f <Serviceutnyttjande> Sjukhusvård <Se F.20 för fullständig frågetext> 286 1. Nyttjar själv 116 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 259 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 PRIVATLÄKARE 20 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 20g <Serviceutnyttjande> Privatläkare <Se F.20 för fullständig frågetext> 127 1. Nyttjar själv 68 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 426 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 138 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 FOLKTANDVÅRD 20 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 20h <Serviceutnyttjande> Folktandvård <Se F.20 för fullständig frågetext> 408 1. Nyttjar själv 137 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 129 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 PRIVATTANDLÄKARE 20 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 20i <Serviceutnyttjande> Privattandläkare <Se F.20 för fullständig frågetext> 257 1. Nyttjar själv 108 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 309 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 ARBETSFÖRMEDLING 20 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 20j <Serviceutnyttjande> Arbetsförmedling <Se F.20 för fullständig frågetext> 98 1. Nyttjar själv 120 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 428 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 ÄLDREOMSORG 20 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 20k <Serviceutnyttjande> Äldreomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 12 1. Nyttjar själv 116 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 515 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 SOCIALTJÄNST 20 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 20l <Serviceutnyttjande> Socialtjänst/socialbidrag <Se F.20 för fullständig frågetext> 15 1. Nyttjar själv 24 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 596 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 108 FÄRDTJÄNST 20 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 20m <Serviceutnyttjande> Färdtjänst <Se F.20 för fullständig frågetext> 14 1. Nyttjar själv 114 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 524 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 109 HANDIKAPPOMSORG 20 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 20n <Serviceutnyttjande> Handikappomsorg <Se F.20 för fullständig frågetext> 8 1. Nyttjar själv 45 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 580 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 110 KOLLEKTIVTRAFIK 20 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 20o <Serviceutnyttjande> Kollektivtrafik <Se F.20 för fullständig frågetext> 223 1. Nyttjar själv 197 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 239 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 111 IDROTTSANLÄGGNINGAR 20 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 20p <Serviceutnyttjande> Idrottsanläggningar <Se F.20 för fullständig frågetext> 215 1. Nyttjar själv 205 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 244 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 BIBLIOTEK 20 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 20q <Serviceutnyttjande> Bibliotek <Se F.20 för fullständig frågetext> 453 1. Nyttjar själv 144 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 101 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 KULTURAKTIVITETER 20 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 20r <Serviceutnyttjande> Kulturaktiviteter <Se F.20 för fullständig frågetext> 254 1. Nyttjar själv 121 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 278 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 FRITIDSVERKSAMHET 20 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 20s <Serviceutnyttjande> Fritidsverksamhet <Se F.20 för fullständig frågetext> 210 1. Nyttjar själv 206 2. Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar 243 5. Varken jag själv eller nära anhörig nyttjar 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 NÖJD KOM BARNOMSORG 21 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 21 Vad anser Du om servicen på Tjörn på följande områden? 21a Kommunal barnomsorg 75 1. Mycket nöjd 137 2. Ganska nöjd 97 3. Varken nöjd eller missnöjd 16 4. Ganska missnöjd 3 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 387 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 NÖJD KOM GRUNDSKOLA 21 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 21b <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal grundskola <Se F.21 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket nöjd 188 2. Ganska nöjd 117 3. Varken nöjd eller missnöjd 63 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 271 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 NÖJD KOM GYMNASIESKOL 21 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 21c <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal gymnasieskola <Se F.21 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket nöjd 114 2. Ganska nöjd 95 3. Varken nöjd eller missnöjd 32 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 420 8. Vet ej 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 NÖJD BVC 21 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 21d <Omdöme om servicen i egen kommun> Barnavårdscentral <Se F.21 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket nöjd 133 2. Ganska nöjd 59 3. Varken nöjd eller missnöjd 9 4. Ganska missnöjd 7 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 426 8. Vet ej 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 NÖJD VÅRDCENTRAL 21 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 21e <Omdöme om servicen i egen kommun> Vårdcentral <Se F.21 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket nöjd 306 2. Ganska nöjd 160 3. Varken nöjd eller missnöjd 52 4. Ganska missnöjd 31 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 65 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 NÖJD SJUKHUSVÅRD 21 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 21f <Omdöme om servicen i egen kommun> Sjukhusvård <Se F.21 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket nöjd 192 2. Ganska nöjd 130 3. Varken nöjd eller missnöjd 23 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 257 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 NÖJD PRIVATLÄKARE 21 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 21g <Omdöme om servicen i egen kommun> Privatläkare <Se F.21 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket nöjd 69 2. Ganska nöjd 64 3. Varken nöjd eller missnöjd 4 4. Ganska missnöjd 4 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 500 8. Vet ej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 NÖJD FOLKTANDVÅRD 21 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 21h <Omdöme om servicen i egen kommun> Folktandvård <Se F.21 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket nöjd 221 2. Ganska nöjd 97 3. Varken nöjd eller missnöjd 17 4. Ganska missnöjd 10 5. Mycket missnöjd 207 8. Vet ej 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 21 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 21i <Omdöme om servicen i egen kommun> Privattandläkare <Se F.21 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket nöjd 91 2. Ganska nöjd 47 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 455 8. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 NÖJD ARBETSFÖRMEDLING 21 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 21j <Omdöme om servicen i egen kommun> Arbetsförmedling <Se F.21 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket nöjd 33 2. Ganska nöjd 81 3. Varken nöjd eller missnöjd 62 4. Ganska missnöjd 56 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 452 8. Vet ej 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 NÖJD ÄLDREOMSORG 21 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 21k <Omdöme om servicen i egen kommun> Äldreomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket nöjd 113 2. Ganska nöjd 84 3. Varken nöjd eller missnöjd 51 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 416 8. Vet ej 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 NÖJD SOCIALTJÄNST 21 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 19 Vad anser Du om servicen i Ale på följande områden? 21l <Omdöme om servicen i egen kommun> Socialtjänst/socialbidrag 6 1. Mycket nöjd 18 2. Ganska nöjd 45 3. Varken nöjd eller missnöjd 15 4. Ganska missnöjd 21 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 587 8. Vet ej 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 NÖJD FÄRDTJÄNST 21 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 21m <Omdöme om servicen i egen kommun> Färdtjänst <Se F.21 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket nöjd 54 2. Ganska nöjd 46 3. Varken nöjd eller missnöjd 6 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 569 8. Vet ej 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 NÖJD HANDIKAPPOMSORG 21 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 21n <Omdöme om servicen i egen kommun> Handikappomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket nöjd 31 2. Ganska nöjd 44 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 6 5. Mycket missnöjd 589 8. Vet ej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 21 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 21o <Omdöme om servicen i egen kommun> Kollektivtrafik <Se F.21 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket nöjd 163 2. Ganska nöjd 167 3. Varken nöjd eller missnöjd 104 4. Ganska missnöjd 61 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 186 8. Vet ej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 21 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 21p <Omdöme om servicen i egen kommun> Idrottsanläggningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket nöjd 239 2. Ganska nöjd 140 3. Varken nöjd eller missnöjd 23 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 245 8. Vet ej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 NÖJD BIBLIOTEK 21 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 21q <Omdöme om servicen i egen kommun> Bibliotek <Se F.21 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket nöjd 273 2. Ganska nöjd 115 3. Varken nöjd eller missnöjd 10 4. Ganska missnöjd 2 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 121 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 NÖJD KULTURAKTIVITET 21 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 21r <Omdöme om servicen i egen kommun> Kulturaktiviteter <Se F.21 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket nöjd 188 2. Ganska nöjd 161 3. Varken nöjd eller missnöjd 7 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 276 8. Vet ej 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 NÖJD FRITIDSVERKSAMH 21 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 21s <Omdöme om servicen i egen kommun> Fritidsverksamhet <Se F.21 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket nöjd 176 2. Ganska nöjd 183 3. Varken nöjd eller missnöjd 18 4. Ganska missnöjd 9 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 271 8. Vet ej 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 NÖJD MILJÖVÅRD 21 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 21t <Omdöme om servicen i egen kommun> Miljövård <Se F.21 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket nöjd 189 2. Ganska nöjd 213 3. Varken nöjd eller missnöjd 46 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 226 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 21 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 21u <Omdöme om servicen i egen kommun> Tillgång till bostäder <Se F.21 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket nöjd 114 2. Ganska nöjd 145 3. Varken nöjd eller missnöjd 46 4. Ganska missnöjd 21 5. Mycket missnöjd 364 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 21 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 21v <Omdöme om servicen i egen kommun> Gator och vägar <Se F.21 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket nöjd 200 2. Ganska nöjd 207 3. Varken nöjd eller missnöjd 172 4. Ganska missnöjd 64 5. Mycket missnöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 57 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 NÖJD SOPSORTERING 21 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 21w <Omdöme om servicen i egen kommun> Sopsortering/källsortering <Se F.21 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket nöjd 328 2. Ganska nöjd 153 3. Varken nöjd eller missnöjd 66 4. Ganska missnöjd 53 5. Mycket missnöjd 32 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 NÖJD VATTEN & AVLOPP 21 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 21x <Omdöme om servicen i egen kommun> Vatten och avlopp <Se F.21 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket nöjd 217 2. Ganska nöjd 179 3. Varken nöjd eller missnöjd 44 4. Ganska missnöjd 34 5. Mycket missnöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 179 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 NÖJD RENHÅLLNING 21 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 21y <Omdöme om servicen i egen kommun> Renhållning på allmänna platser <Se F.21 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket nöjd 254 2. Ganska nöjd 238 3. Varken nöjd eller missnöjd 89 4. Ganska missnöjd 53 5. Mycket missnöjd 3 7. Fler än ett svar angivet 51 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 NÖJD MÖJLIGH FÅ JOBB 21 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 21z <Omdöme om servicen i egen kommun> Möjligheten att få jobb <Se F.21 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket nöjd 60 2. Ganska nöjd 119 3. Varken nöjd eller missnöjd 91 4. Ganska missnöjd 71 5. Mycket missnöjd 355 8. Vet ej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 NÖJD KOM INFORMATION 21 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 21å <Omdöme om servicen i egen kommun> Kommunal information <Se F.21 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket nöjd 191 2. Ganska nöjd 256 3. Varken nöjd eller missnöjd 78 4. Ganska missnöjd 36 5. Mycket missnöjd 113 8. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 NÖJD ELDISTRIBUTION 21 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 21ä <Omdöme om servicen i egen kommun> Eldistribution <Se F.21 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket nöjd 208 2. Ganska nöjd 235 3. Varken nöjd eller missnöjd 60 4. Ganska missnöjd 47 5. Mycket missnöjd 104 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 NÖJD TURISM 21 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 21(ö) <Omdöme om servicen i egen kommun> Turism <Se F.21 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket nöjd 217 2. Ganska nöjd 278 3. Varken nöjd eller missnöjd 41 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 130 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 SERVICE SATSA PÅ 22 Loc 186 width 2 MD=99 22 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Tjörns kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? 19 01. Kommunal barnomsorg 105 02. Kommunal grundskola 5 03. Kommunal gymnasieskola 2 04. Barnavårdscentral 34 05. Vårdcentral 25 06. Sjukhusvård 1 07. Privatläkare 2 08. Folktandvård 0 09. Privatläkare 12 10. Arbetsförmedling 173 11. Äldreomsorg 3 12. Socialtjänst/socialbidrag 2 13. Färdtjänst 9 14. Handikappomsorg 39 15. Kollektivtrafik 11 16. Idrottsanläggningar 3 17. Bibliotek 6 18. Kulturaktiviteter 10 19. Fritidsverksamhet 19 20. Miljövård 9 21. Tillgång till bostäder 53 22. Gator och vägar 5 23. Sopsortering/källsortering 10 24. Vatten och avlopp 9 25. Renhållning på allmänna platser 75 26. Möjligheten att få jobb 3 27. Kommunal information 2 28. Eldistribution 42 29. Turism 1 98. Fler än ett svar angivet 90 99. Uppgift saknas
VAR 145 SERVICE MINSKA PÅ 23 Loc 188 width 2 MD=99 23 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Tjörns kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? 13 01. Kommunal barnomsorg 6 02. Kommunal grundskola 2 03. Kommunal gymnasieskola 1 04. Barnavårdscentral 0 05. Vårdcentral 2 06. Sjukhusvård 35 07. Privatläkare 2 08. Folktandvård 46 09. Privatläkare 14 10. Arbetsförmedling 2 11. Äldreomsorg 78 12. Socialtjänst/socialbidrag 9 13. Färdtjänst 2 14. Handikappomsorg 5 15. Kollektivtrafik 46 16. Idrottsanläggningar 7 17. Bibliotek 195 18. Kulturaktiviteter 22 19. Fritidsverksamhet 5 20. Miljövård 31 21. Tillgång till bostäder 15 22. Gator och vägar 10 23. Sopsortering/källsortering 5 24. Vatten och avlopp 6 25. Renhållning på allmänna platser 3 26. Möjligheten att få jobb 20 27. Kommunal information 7 28. Eldistribution 44 29. Turism 146 99. Uppgift saknas
VAR 146 SERVICE TJÖRN 24 Loc 190 width 1 MD GE 9 24 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Tjörns kommun? 27 1. Mycket bra 372 2. Ganska bra 241 3. Varken bra eller dåligt 32 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 81 8. Ingen uppfattning 22 9. Uppgift saknas
VAR 147 PÅVERKA HÄLSOVÅRD 25 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 25 Vilka möjligheter anser Du att Du har att vid behov påverka verksamheten inom följande områden? 25a Hälso- och sjukvård 6 1. Mycket goda möjligheter 36 2. Ganska goda möjligheter 216 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 111 4. Ganska dåliga möjligheter 141 5. Mycket dåliga möjligheter 1 7. Fler än ett svar angivet 214 8. Ingen uppfattning 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 PÅVERKA BARNOMSORG 25 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 25b <Möjlighet att vid behov påverka> Barnomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket goda möjligheter 54 2. Ganska goda möjligheter 179 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 83 4. Ganska dåliga möjligheter 87 5. Mycket dåliga möjligheter 305 8. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 PÅVERKA GRUNDSKOLA 25 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 25c <Möjlighet att vid behov påverka> Grundskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket goda möjligheter 60 2. Ganska goda möjligheter 192 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 110 4. Ganska dåliga möjligheter 90 5. Mycket dåliga möjligheter 261 8. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 PÅVERKA GYMNASIESKOLA 25 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 25d <Möjlighet att vid behov påverka> Gymnasieskola <Se F.25 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket goda möjligheter 20 2. Ganska goda möjligheter 162 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 103 4. Ganska dåliga möjligheter 98 5. Mycket dåliga möjligheter 331 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 25 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 25e <Möjlighet att vid behov påverka> Äldreomsorg <Se F.25 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 39 2. Ganska goda möjligheter 195 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 101 4. Ganska dåliga möjligheter 98 5. Mycket dåliga möjligheter 3 7. Fler än ett svar angivet 280 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 PÅVERKA FRITID/KULTUR 25 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 25f <Möjlighet att vid behov påverka> Fritid/kultur <Se F.25 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket goda möjligheter 81 2. Ganska goda möjligheter 186 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 90 4. Ganska dåliga möjligheter 89 5. Mycket dåliga möjligheter 264 8. Ingen uppfattning 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 PÅVERKA PLANFRÅGOR 25 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 25g <Möjlighet att vid behov påverka> Planfrågor <Se F.25 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket goda möjligheter 18 2. Ganska goda möjligheter 168 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 94 4. Ganska dåliga möjligheter 119 5. Mycket dåliga möjligheter 312 8. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 PÅVERKA SOCIALTJÄNST 25 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 25h <Möjlighet att vid behov påverka> Socialtjänst <Se F.25 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket goda möjligheter 10 2. Ganska goda möjligheter 161 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 82 4. Ganska dåliga möjligheter 123 5. Mycket dåliga möjligheter 341 8. Ingen uppfattning 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 PÅVERKA MILJÖVÅRD 25 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 25i <Möjlighet att vid behov påverka> Miljövård <Se F.25 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket goda möjligheter 57 2. Ganska goda möjligheter 209 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 85 4. Ganska dåliga möjligheter 95 5. Mycket dåliga möjligheter 265 8. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 PÅVERKA ARBETSFÖRMEDL 25 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 25j <Möjlighet att vid behov påverka> Arbetsförmedling <Se F.25 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket goda möjligheter 12 2. Ganska goda möjligheter 144 3. Varken goda eller dåliga möjligheter 93 4. Ganska dåliga möjligheter 140 5. Mycket dåliga möjligheter 326 8. Ingen uppfattning 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 POL UPPDRAG TJÖRN 26 Loc 201 width 1 MD=9 26 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett politiskt uppdrag i kommunen, för det parti Du sympatiserar med? 44 1. Ja, absolut 150 2. Ja, kanske 289 3. Nej, troligen inte 274 4. Nej, absolut inte 22 9. Uppgift saknas
VAR 158 UPPDR SKOLA PÅV VERKS 27 Loc 202 width 1 MD GE 9 27 Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke-partipolitiskt uppdrag i grupp, råd eller styrelse knutet till Ditt barns skola/barnomsorg? 109 1. Ja, absolut 260 2. Ja, kanske 162 3. Nej, troligen inte 182 4. Nej, absolut inte 66 9. Uppgift saknas
VAR 159 FRIV INS: BARNOMSORG 28 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 28 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) på något eller några av följande områden? 28a Barnomsorg 17 1. Ja, regelbundet 263 2. Ja, någon gång 228 3. Nej, knappast 183 4. Nej, absolut inte 2 7. Fler än ett svar angivet 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 FRIV INS: GRUNDSKOLA 28 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 28b <Frivillig insats> Grundskola <Se F.28 för fullständig frågetext> 25 1. Ja, regelbundet 267 2. Ja, någon gång 227 3. Nej, knappast 163 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 FRIV INS: GYMNASIESK 28 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 28c <Frivillig insats> Gymnasieskola <Se F.28 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, regelbundet 188 2. Ja, någon gång 283 3. Nej, knappast 186 4. Nej, absolut inte 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 FRIV INS: ÄLDREOMSORG 28 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 28d <Frivillig insats> Äldreomsorg <Se F.28 för fullständig frågetext> 13 1. Ja, regelbundet 340 2. Ja, någon gång 209 3. Nej, knappast 134 4. Nej, absolut inte 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 FRIV INS: HANDIKAPPOM 28 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 28e <Frivillig insats> Handikappomsorg <Se F.28 för fullständig frågetext> 16 1. Ja, regelbundet 278 2. Ja, någon gång 248 3. Nej, knappast 145 4. Nej, absolut inte 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 FRIV INS: SOCIALTJÄNS 28 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 28f <Frivillig insats> Socialtjänst <Se F.28 för fullständig frågetext> 6 1. Ja, regelbundet 153 2. Ja, någon gång 320 3. Nej, knappast 196 4. Nej, absolut inte 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 FRIV INS: FRITIDSVERK 28 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 28g <Frivillig insats> Fritidsverksamhet <Se F.28 för fullständig frågetext> 76 1. Ja, regelbundet 319 2. Ja, någon gång 182 3. Nej, knappast 114 4. Nej, absolut inte 2 7. Fler än ett svar angivet 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 FRIV INS: KULTURVERKS 28 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 28h <Frivillig insats> Kulturverksamhet <Se F.28 för fullständig frågetext> 41 1. Ja, regelbundet 234 2. Ja, någon gång 241 3. Nej, knappast 164 4. Nej, absolut inte 3 7. Fler än ett svar angivet 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 FRIV INS: MOT VÅLD MM 28 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 28i <Frivillig insats> Arbete mot våld och droger <Se F.28 för fullständig frågetext> 79 1. Ja, regelbundet 361 2. Ja, någon gång 154 3. Nej, knappast 99 4. Nej, absolut inte 3 7. Fler än ett svar angivet 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 FRIV INS: INV INTEGR 28 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 28j <Frivillig insats> Fadderverksamhet för invandrares integration i samhället <Se F.28 för fullständig frågetext> 33 1. Ja, regelbundet 213 2. Ja, någon gång 273 3. Nej, knappast 165 4. Nej, absolut inte 1 7. Fler än ett svar angivet 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 FRIV INS: MILJÖSKYDD 28 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 28k <Frivillig insats> Miljöskydd, till exempel Agenda 21 <Se F.28 för fullständig frågetext> 30 1. Ja, regelbundet 246 2. Ja, någon gång 266 3. Nej, knappast 147 4. Nej, absolut inte 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 BES KOMFULLM TJÖRN 29 Loc 214 width 1 MD=9 29 Har Du besökt ett sammanträde med kommunfullmäktige på Tjörn? 79 1. Ja, flera gånger 100 2. Ja, en gång 585 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 171 TJÖRN:KORREKT BEHANDL 30 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 30 Om Du tänker på de kontakter Du haft under det senaste året med de anställda inom Tjörns kommuns olika verksamheter, hur tycker Du att följande påståenden stämmer överens med Din egen uppfattning? 30a Jag tycker att jag blivit korrekt behandlad 120 1. Stämmer mycket bra 269 2. Stämmer ganska bra 57 3. Stämmer ganska dåligt 35 4. Stämmer mycket dåligt 2 7. Fler än ett svar angivet 248 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 TJÖRN RÄTT PERSON 30 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 30b <Kontakter Tjörns kommun> Jag har haft svårt att hitta rätt person <Se F.30 för fullständig frågetext> 38 1. Stämmer mycket bra 149 2. Stämmer ganska bra 144 3. Stämmer ganska dåligt 121 4. Stämmer mycket dåligt 265 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 TJÖRN BRA BEMÖTANDE 30 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 30c <Kontakter Tjörns kommun> Jag har fått ett bra bemötande <Se F.30 för fullständig frågetext> 122 1. Stämmer mycket bra 276 2. Stämmer ganska bra 60 3. Stämmer ganska dåligt 23 4. Stämmer mycket dåligt 239 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 TJÖRN: SKRIVELSER 30 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 30d <Kontakter Tjörns kommun> Skrivelser och andra meddelanden från kommunen har varit svåra att förstå <Se F.30 för fullständig frågetext> 30 1. Stämmer mycket bra 122 2. Stämmer ganska bra 171 3. Stämmer ganska dåligt 99 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 285 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 TJÖRN:KUNNIGA TJ. MÄN 30 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 30e <Kontakter Tjörns kommun> De anställda har varit kunniga <Se F.30 för fullständig frågetext> 51 1. Stämmer mycket bra 237 2. Stämmer ganska bra 121 3. Stämmer ganska dåligt 40 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 265 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 TJÖRN:FÄRRE ANSTÄLLDA 30 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 30f <Kontakter Tjörns kommun> Kommunen skulle kunna utföra sina uppgifter med färre antal anställda <Se F.30 för fullständig frågetext> 114 1. Stämmer mycket bra 131 2. Stämmer ganska bra 68 3. Stämmer ganska dåligt 70 4. Stämmer mycket dåligt 1 7. Fler än ett svar angivet 343 8. Har ej varit i kontakt/Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 MEDLEM FACKFÖRENING 31 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 31 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 31a Facklig organisation 43 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 93 2. Medlem och har varit på möte under de senaste 12 månaderna 243 3. Medlem, men har inte varit på möte under de senaste 12 månaderna 328 5. Icke medlem 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 MEDLEM IDROTTSFÖREN 31 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 31b <Medlemskap> Idrotts- eller friluftsförening <Se F.31 för fullständig frågetext> 75 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 92 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 129 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 399 5. Icke medlem 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 MEDLEM KONSUMENTKOOP 31 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 31c <Medlemskap> Konsumentkooperativ <Se F.31 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 105 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 566 5. Icke medlem 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 31 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 31d <Medlemskap> Hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening <Se F.31 för fullständig frågetext> 14 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 46 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 86 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 545 5. Icke medlem 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 MEDLEM KULTURFÖRENING 31 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 31e <Medlemskap> Kulturförening, musik, dans etc <Se F.31 för fullständig frågetext> 17 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 40 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 41 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 589 5. Icke medlem 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 MEDLEM POLITISK PARTI 31 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 31f <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.31 för fullständig frågetext> 19 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 16 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 39 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 614 5. Icke medlem 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 MEDLEM MOTORORG 31 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 31g <Medlemskap> Motororganisation <Se F.31 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 7 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 31 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 645 5. Icke medlem 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 MEDLEM MILJÖORGANISAT 31 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 31h <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.31 för fullständig frågetext> 5 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 7 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 40 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 638 5. Icke medlem 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 MEDLEM PENSIONÄRSORG 31 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 31i <Medlemskap> Pensionärsorganisation <Se F.31 för fullständig frågetext> 10 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 29 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 25 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 637 5. Icke medlem 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 MEDLEM HEMBYGDSFÖREN 31 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 31j <Medlemskap> Hembygdsförening <Se F.31 för fullständig frågetext> 10 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 26 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 36 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 626 5. Icke medlem 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 MEDLEM HUMAN HJÄLPORG 31 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 31k <Medlemskap> Humanitär hjälporganisation (t ex Röda korset) <Se F.31 för fullständig frågetext> 25 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 22 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 84 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 575 5. Icke medlem 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 31 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 31l <Medlemskap> Föräldraförening <Se F.31 för fullständig frågetext> 9 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 27 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 30 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 615 5. Icke medlem 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 MEDLEM KVINNOORG 31 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 31m <Medlemskap> Kvinnoorganisation <Se F.31 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 4 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 3 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 677 5. Icke medlem 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 MEDLEM LOK AKTGRUPP 31 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 31n <Medlemskap> Lokal aktionsgrupp <Se F.31 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 8 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 670 5. Icke medlem 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 MEDLEM VÄGFÖRENING 31 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 31o <Medlemskap> Vägförening <Se F.31 för fullständig frågetext> 33 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 101 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 256 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 319 5. Icke medlem 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 MEDLEM INVANDRARORG 31 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 31p <Medlemskap> Invandrarorganisation <Se F.31 för fullständig frågetext> 1 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 1 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 4 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 679 5. Icke medlem 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 MEDLEM ANNAN FÖRENING 31 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 31q <Medlemskap> Annan förening <Se F.31 för fullständig frågetext> 73 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 68 2. Medlem och har varit på möte under senaste året 64 3. Medlem, men har inte varit på möte under senaste året 457 5. Icke medlem 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 TILLH: SVENSKA KYRKAN 32 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 32 Tillhör Du någon kyrka eller annat religiöst samfund? 32a Svenska kyrkan 14 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 361 2. Medlem och har varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 285 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 86 5. Icke medlem 4 7. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas
VAR 195 TILLH: FRIKYRKA 32 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 32b <Religiös tillhörighet> Frikyrka <Se F.32 för fullständig frågetext> 23 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 21 2. Medlem och har varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 4 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 526 5. Icke medlem 1 7. Fler än ett svar angivet 193 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas
VAR 196 TILLH: ANN KRIST SAMF 32 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 32c <Religiös tillhörighet> Annat kristet samfund <Se F.32 för fullständig frågetext> 4 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 3 2. Medlem och har varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 5 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 545 5. Icke medlem 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas
VAR 197 TILLH: ANN RELIG SAMF 32 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 32d <Religiös tillhörighet> Annat religiöst samfund <Se F.32 för fullständig frågetext> 2 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 2 2. Medlem och har varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 2 3. Medlem, men har inte varit på gudstjänst/-möte under de senaste 12 månaderna 547 5. Icke medlem 215 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas
VAR 198 OMDÖME B ADOLFSSON 33 Loc 242 width 2 MD= 0 or GE 99 33 Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Tjörns kommun på nedanstående skala? 33a Birgitta Adolfsson 30 01. -5 Ogillar starkt 14 02. -4 15 03. -3 14 04. -2 12 05. -1 194 06. 0 Varken gillar eller ogillar 34 07. +1 27 08. +2 41 09. +3 22 10. +4 26 11. +5 Gillar starkt 292 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 OMDÖME G ANDERSSON 33 Loc 244 width 2 MD= 0 or GE 99 33b <Omdöme om politiker i egen kommun> Gösta Andersson <Se F.33 för fullständig frågetext> 14 01. -5 Ogillar starkt 5 02. -4 6 03. -3 6 04. -2 6 05. -1 192 06. 0 Varken gillar eller ogillar 28 07. +1 22 08. +2 25 09. +3 14 10. +4 13 11. +5 Gillar starkt 387 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 OMDÖME J E HALLDIN 33 Loc 246 width 2 MD= 0 or GE 99 33c <Omdöme om politiker i egen kommun> Jan Evert Halldin <Se F.33 för fullständig frågetext> 53 01. -5 Ogillar starkt 16 02. -4 15 03. -3 19 04. -2 6 05. -1 194 06. 0 Varken gillar eller ogillar 41 07. +1 40 08. +2 57 09. +3 60 10. +4 83 11. +5 Gillar starkt 139 55. Personen okänd för mig 4 77. Fler än ett svar angivet 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 OMDÖME ERIK OLSSON 33 Loc 248 width 2 MD= 0 or GE 99 33d <Omdöme om politiker i egen kommun> Erik Olsson <Se F.33 för fullständig frågetext> 15 01. -5 Ogillar starkt 8 02. -4 8 03. -3 12 04. -2 11 05. -1 248 06. 0 Varken gillar eller ogillar 37 07. +1 35 08. +2 32 09. +3 12 10. +4 14 11. +5 Gillar starkt 285 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 OMDÖME B PETERSSON 33 Loc 250 width 2 MD= 0 or GE 99 33e <Omdöme om politiker i egen kommun> Bert Petersson <Se F.33 för fullständig frågetext> 20 01. -5 Ogillar starkt 9 02. -4 11 03. -3 16 04. -2 13 05. -1 228 06. 0 Varken gillar eller ogillar 22 07. +1 23 08. +2 13 09. +3 6 10. +4 3 11. +5 Gillar starkt 346 55. Personen okänd för mig 5 77. Fler än ett svar angivet 38 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 OMDÖME I RICHARDSSON 33 Loc 252 width 2 MD= 0 or GE 99 33f <Omdöme om politiker i egen kommun> Ivan Richardsson <Se F.33 för fullständig frågetext> 66 01. -5 Ogillar starkt 16 02. -4 23 03. -3 24 04. -2 12 05. -1 219 06. 0 Varken gillar eller ogillar 28 07. +1 25 08. +2 20 09. +3 7 10. +4 7 11. +5 Gillar starkt 267 55. Personen okänd för mig 2 77. Fler än ett svar angivet 37 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 OMDÖME R RUNEGRUND 33 Loc 254 width 2 MD= 0 or GE 99 33g <Omdöme om politiker i egen kommun> Rosita Runegrund <Se F.33 för fullständig frågetext> 18 01. -5 Ogillar starkt 11 02. -4 7 03. -3 9 04. -2 5 05. -1 223 06. 0 Varken gillar eller ogillar 38 07. +1 48 08. +2 52 09. +3 41 10. +4 43 11. +5 Gillar starkt 238 55. Personen okänd för mig 3 77. Fler än ett svar angivet 17 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 OMDÖME ÖSTEN TORNEUS 33 Loc 256 width 2 MD= 0 or GE 99 33h <Omdöme om politiker i egen kommun> Östen Torneus <Se F.33 för fullständig frågetext> 7 01. -5 Ogillar starkt 4 02. -4 2 03. -3 5 04. -2 4 05. -1 180 06. 0 Varken gillar eller ogillar 14 07. +1 11 08. +2 5 09. +3 6 10. +4 7 11. +5 Gillar starkt 468 55. Personen okänd för mig 7 77. Fler än ett svar angivet 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 26 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 FÖRTROENDE RIKSPOL 34 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 34 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 34a Rikspolitiker 8 1. Mycket stort förtroende 102 2. Ganska stort förtroende 241 3. Varken stort eller litet förtroende 180 4. Ganska litet förtroende 121 5. Mycket litet förtroende 77 8. Ingen uppfattning 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 FÖRTROENDE KOM POLIT 34 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 34b <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kommunens politiker <Se F.34 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stort förtroende 160 2. Ganska stort förtroende 275 3. Varken stort eller litet förtroende 138 4. Ganska litet förtroende 63 5. Mycket litet förtroende 3 7. Fler än ett svar angivet 83 8. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 FÖRTROENDE KOM TJ MÄN 34 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 34c <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kommunens tjänstemän <Se F.34 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket stort förtroende 137 2. Ganska stort förtroende 289 3. Varken stort eller litet förtroende 120 4. Ganska litet förtroende 63 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 108 8. Ingen uppfattning 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 FÖRTR LÄRARE GRUNDSK 34 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 34d <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Lärare i grundskola, gymnasium <Se F.34 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket stort förtroende 279 2. Ganska stort förtroende 179 3. Varken stort eller litet förtroende 47 4. Ganska litet förtroende 19 5. Mycket litet förtroende 141 8. Ingen uppfattning 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 FÖRTR SJUKVÅRDSPERS 34 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 34e <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Sjukvårdens personal <Se F.34 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket stort förtroende 402 2. Ganska stort förtroende 109 3. Varken stort eller litet förtroende 19 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 4 7. Fler än ett svar angivet 54 8. Ingen uppfattning 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 FÖRTR SOCIALARBETARE 34 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 34f <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Socialarbetare <Se F.34 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stort förtroende 133 2. Ganska stort förtroende 182 3. Varken stort eller litet förtroende 36 4. Ganska litet förtroende 33 5. Mycket litet förtroende 318 8. Ingen uppfattning 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 FÖRTR PERS ÄLDREOMS 34 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 34g <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom äldreomsorgen <Se F.34 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket stort förtroende 277 2. Ganska stort förtroende 109 3. Varken stort eller litet förtroende 23 4. Ganska litet förtroende 11 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 204 8. Ingen uppfattning 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 FÖRTR BIBLIOTEKSPERS 34 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 34h <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Bibliotekspersonal <Se F.34 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket stort förtroende 281 2. Ganska stort förtroende 138 3. Varken stort eller litet förtroende 9 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 147 8. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 FÖRTR FRITIDSPERSONAL 34 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 34i <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Fritidspersonal <Se F.34 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket stort förtroende 225 2. Ganska stort förtroende 146 3. Varken stort eller litet förtroende 14 4. Ganska litet förtroende 6 5. Mycket litet förtroende 266 8. Ingen uppfattning 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 FÖRTR BARNOMSORGSPERS 34 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 34j <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Personal inom barnomsorgen <Se F.34 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket stort förtroende 218 2. Ganska stort förtroende 111 3. Varken stort eller litet förtroende 10 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 271 8. Ingen uppfattning 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 FÖRTR KOLLTR PERSONAL 34 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 34k <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Kollektivtrafikens personal <Se F.34 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket stort förtroende 212 2. Ganska stort förtroende 214 3. Varken stort eller litet förtroende 27 4. Ganska litet förtroende 16 5. Mycket litet förtroende 2 7. Fler än ett svar angivet 205 8. Ingen uppfattning 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 TJÖRNS BOSTAD AB PERS 34 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 34l <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Tjörns Bostads AB personal <Se F.34 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket stort förtroende 43 2. Ganska stort förtroende 139 3. Varken stort eller litet förtroende 28 4. Ganska litet förtroende 25 5. Mycket litet förtroende 480 8. Ingen uppfattning 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 FÖRTR ELLEVERANT PERS 34 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 34m <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> El- och värmeleverantörens personal <Se F.34 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket stort förtroende 153 2. Ganska stort förtroende 219 3. Varken stort eller litet förtroende 29 4. Ganska litet förtroende 14 5. Mycket litet förtroende 289 8. Ingen uppfattning 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 FÖRTR MILJÖINSPEKTÖR 34 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 34n <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Miljö- och hälsoskyddsinspektörer <Se F.34 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stort förtroende 103 2. Ganska stort förtroende 224 3. Varken stort eller litet förtroende 49 4. Ganska litet förtroende 38 5. Mycket litet förtroende 295 8. Ingen uppfattning 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 FÖRTR FKASSANS PERSON 34 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 34o <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Försäkringskassans personal <Se F.34 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket stort förtroende 139 2. Ganska stort förtroende 222 3. Varken stort eller litet förtroende 59 4. Ganska litet förtroende 63 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 215 8. Ingen uppfattning 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 FÖRTR ARBFÖRMEDL PERS 34 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 34p <Förtroende för hur arbetet sköts i kommunen> Arbetsförmedlingens personal <Se F.34 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stort förtroende 44 2. Ganska stort förtroende 150 3. Varken stort eller litet förtroende 76 4. Ganska litet förtroende 92 5. Mycket litet förtroende 355 8. Ingen uppfattning 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 FÖRTR TJÖRNS KOMMUN 35 Loc 274 width 1 MD GE 9 35 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för Tjörns kommun? 28 1. Mycket stort förtroende 259 2. Ganska stort förtroende 326 3. Varken stort eller litet förtroende 69 4. Ganska litet förtroende 33 5. Mycket litet förtroende 1 7. Fler än ett svar angivet 47 8. Ingen uppfattning 16 9. Uppgift saknas
VAR 223 INF KOMMUN: FAMILJ 36 Loc 275 width 2 MD=99 36A På vilket/vilka sätt får Du information om kommunala frågor i Tjörns kommun? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ) 36a1 Familj, släkt, vänner 364 00. Ej markerat 396 01. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 224 INF KOMMUN:ARBETSKAMR 36 Loc 277 width 2 MD=99 36a2 <Information kommunala frågor på Tjörn> Arbetskamrater <Se F.36A för fullständig frågetext> 543 00. Ej markerat 217 02. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 225 INF KOMMUN: RADIO/TV 36 Loc 279 width 2 MD=99 36a3 <Information kommunala frågor på Tjörn> Radio/TV <Se F.36A för fullständig frågetext> 455 00. Ej markerat 305 03. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 226 INF KOMMUN:ART DAGSPR 36 Loc 281 width 2 MD=99 36a4 <Information kommunala frågor på Tjörn> Artiklar i dagspress <Se F.36A för fullständig frågetext> 278 00. Ej markerat 482 04. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 227 INF KOMMUN:ANN DAGSPR 36 Loc 283 width 2 MD=99 36a5 <Information kommunala frågor på Tjörn> Kommunala annonser i dagspress <Se F.36A för fullständig frågetext> 532 00. Ej markerat 228 05. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 228 DET HÄNDER PÅ TJÖRN 36 Loc 285 width 2 MD=99 36a6 <Information kommunala frågor på Tjörn> Det händer på Tjörn <Se F.36A för fullständig frågetext> 238 00. Ej markerat 522 06. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 229 INF KOMMUN:DIN KOMMUN 36 Loc 287 width 2 MD=99 36a7 <Information kommunala frågor på Tjörn> Din kommun <Se F.36A för fullständig frågetext> 406 00. Ej markerat 354 07. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 230 INF KOMMUN: POL PARTI 36 Loc 289 width 2 MD=99 36a8 <Information kommunala frågor på Tjörn> Kommunalpolitiker/politiska partier <Se F.36A för fullständig frågetext> 682 00. Ej markerat 78 08. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 231 INF KOMMUN: KOM TJMÄN 36 Loc 291 width 2 MD=99 36a9 <Information kommunala frågor på Tjörn> Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal <Se F.36A för fullständig frågetext> 690 00. Ej markerat 70 09. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 232 INF KOMMUN:FRITIDSORG 36 Loc 293 width 2 MD=99 36a10 <Information kommunala frågor på Tjörn> Information från fritids- eller intresseorganisationer <Se F.36A för fullständig frågetext> 693 00. Ej markerat 67 10. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 233 INF KOMMUN: INFMÖTEN 36 Loc 295 width 2 MD=99 36a11 <Information kommunala frågor på Tjörn> Informationsmöten <Se F.36A för fullständig frågetext> 716 00. Ej markerat 44 11. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 234 INF KOMMUN: BIBLIOTEK 36 Loc 297 width 2 MD=99 36a12 <Information kommunala frågor på Tjörn> Bibliotek <Se F.36A för fullständig frågetext> 677 00. Ej markerat 83 12. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 235 INF KOMMUN: INTERNET 36 Loc 299 width 2 MD=99 36a13 <Information kommunala frågor på Tjörn> Via Internet <Se F.36A för fullständig frågetext> 687 00. Ej markerat 73 13. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 236 INF KOM: ANNAT SÄTT 36 Loc 301 width 2 MD=99 36a14 <Information kommunala frågor på Tjörn> Annat sätt <Se F.36A för fullständig frågetext> 730 00. Ej markerat 30 14. Markerat 19 99. Uppgift saknas
VAR 237 INF KOM. VIKTIG SÄTT 36 Loc 303 width 2 MD= 0 or GE 99 36B Vilket av dessa sätt är viktigast för Dig? 101 01. Familj, släkt eller vänner 20 02. Arbetskamrater 70 03. Radio, TV 190 04. Artiklar i dagspress 34 05. Kommunala annonser i dagspress 88 06. Det händer på Tjörn 60 07. Din kommun 24 08. Kommunpolitiker/politiska partier 16 09. Kommunala tjänstemän/verksamhetspersonal 4 10. Information från fritids- eller intresseorganisationer 9 11. Informationsmöten 7 12. Bibliotek 11 13. Information via Internet 13 14. Annat sätt 5 77. Fler än ett alternativ angivet 108 00. Uppgift saknas på delfrågan 19 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 INF KOMMUN FÖRBÄTTRAS 36 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 36C Om informationen från Tjörns kommun skall förbättras, anser Du då att det i första hand skall ske på något av följande sätt? (Ange endast ett alternativ) 70 1. Information genom personlig kontakt 413 2. Information via massmedia 17 3. Information genom telefonupplysning 39 4. Information via Internet 35 5. Annat sätt 118 6. Informationen behöver inte förbättras 15 7. Fler än ett svar angivet 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 VERKSAMH MER INFORMAT 37 Loc 306 width 1 MD=9 37 Är det något verksamhetsområde som Du önskar ytterligare information om? 106 1. Ja 599 5. Nej 74 9. Uppgift saknas
VAR 240 ÅSIKT KOMMUNENS EKON 38 Loc 307 width 1 MD GE 9 38 Vad anser Du om Tjörns ekonomi? Har kommunen: 7 1. Mycket god ekonomi 78 2. Ganska god ekonomi 216 3. Varken god eller dålig ekonomi 222 4. Ganska dålig ekonomi 67 5. Mycket dålig ekonomi 3 7. Fler än ett svar angivet 169 8. Ingen uppfattning 17 9. Uppgift saknas
VAR 241 INTRESSE MILJÖFRÅGOR 39 Loc 308 width 1 MD=9 Dessa frågor gäller din uppfattning om trafik och miljö 39 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 91 1. Mycket intresserad 464 2. Ganska intresserad 182 3. Inte särskilt intresserad 23 4. Inte alls intresserad 1 7. Fler än ett svar angivet 18 9. Uppgift saknas
VAR 242 FÖRB MILJVÅRD-SKATTEH 40 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 40 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Tjörns kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 40a Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar 38 1. Mycket bra förslag 149 2. Ganska bra förslag 287 3. Varken bra eller dåligt förslag 148 4. Ganska dåligt förslag 103 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 INFO HANDLA MILJÖVÄNL 40 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 40b Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.40 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket bra förslag 305 2. Ganska bra förslag 228 3. Varken bra eller dåligt förslag 37 4. Ganska dåligt förslag 23 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 UTBYGGD KOLLEKTIVTRAF 40 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 40c Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.40 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket bra förslag 250 2. Ganska bra förslag 240 3. Varken bra eller dåligt förslag 36 4. Ganska dåligt förslag 28 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 OBLIG SOPSORTERING 40 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 40d Införa obligatorisk sortering av hushållsavfall <Se F.40 för fullständig frågetext> 219 1. Mycket bra förslag 260 2. Ganska bra förslag 150 3. Varken bra eller dåligt förslag 55 4. Ganska dåligt förslag 36 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 MILJVÅRD-EGEN SOPTRSP 40 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 40e Själv transportera hushållsavfall till uppsamlingsplats mot sänkt avgift <Se F.40 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket bra förslag 147 2. Ganska bra förslag 161 3. Varken bra eller dåligt förslag 165 4. Ganska dåligt förslag 148 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 MILJVÅRD-EGEN MULLTOA 40 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 40f Installera s k alternativ toalett, t ex förmultningstoalett, mot sänkt avgift <Se F.40 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket bra förslag 104 2. Ganska bra förslag 236 3. Varken bra eller dåligt förslag 156 4. Ganska dåligt förslag 170 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 MILJVÅRD- FARLIG IND 40 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 40g Öka kontrollen över den petrokemiska industrins utsläpp <Se F.40 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket bra förslag 217 2. Ganska bra förslag 152 3. Varken bra eller dåligt förslag 18 4. Ganska dåligt förslag 15 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 SORTERA SOPOR 41 Loc 316 width 2 MD= 0 or GE 99 41 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Tjörns kommun? 41a Sortera sopor 21 01. 0 Inte alls beredd att göra 9 02. 1 10 03. 2 18 04. 3 8 05. 4 48 06. 5 24 07. 6 43 08. 7 91 09. 8 65 10. 9 384 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 2 77. Fler än ett svar angivet 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 ARBETE MILJÖORGANISAT 41 Loc 318 width 2 MD= 0 or GE 99 41b <Beredd göra för miljön> Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.41 för fullständig frågetext> 261 01. 0 Inte alls beredd att göra 68 02. 1 65 03. 2 58 04. 3 54 05. 4 74 06. 5 22 07. 6 30 08. 7 18 09. 8 8 10. 9 37 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 10 77. Fler än ett svar angivet 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 AVSTÅ MILJÖFARL VAROR 41 Loc 320 width 2 MD= 0 or GE 99 41c <Beredd göra för miljön> Avstå från miljöfarliga varor <Se F.41 för fullständig frågetext> 38 01. 0 Inte alls beredd att göra 20 02. 1 26 03. 2 53 04. 3 36 05. 4 111 06. 5 56 07. 6 65 08. 7 78 09. 8 48 10. 9 159 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 3 77. Fler än ett svar angivet 57 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 HÖJD SKATT-ANV MILJÖN 41 Loc 322 width 2 MD= 0 or GE 99 41d <Beredd göra för miljön> Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.41 för fullständig frågetext> 230 01. 0 Inte alls beredd att göra 69 02. 1 64 03. 2 81 04. 3 54 05. 4 71 06. 5 39 07. 6 41 08. 7 13 09. 8 13 10. 9 28 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 4 77. Fler än ett svar angivet 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 KOMPOSTERA 41 Loc 324 width 2 MD= 0 or GE 99 41e <Beredd göra för miljön> Kompostera <Se F.41 för fullständig frågetext> 50 01. 0 Inte alls beredd att göra 17 02. 1 25 03. 2 15 04. 3 14 05. 4 45 06. 5 16 07. 6 27 08. 7 47 09. 8 52 10. 9 413 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 INLÄMNA MILJÖF AVFALL 41 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 99 41f <Beredd göra för miljön> Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.41 för fullständig frågetext> 8 01. 0 Inte alls beredd att göra 4 02. 1 7 03. 2 9 04. 3 16 05. 4 23 06. 5 24 07. 6 35 08. 7 41 09. 8 54 10. 9 491 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 6 77. Fler än ett svar angivet 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 MINSKA BILÅKANDET 41 Loc 328 width 2 MD= 0 or GE 99 41g <Beredd göra för miljön> Minska bilåkandet <Se F.41 för fullständig frågetext> 205 01. 0 Inte alls beredd att göra 35 02. 1 74 03. 2 47 04. 3 42 05. 4 93 06. 5 37 07. 6 40 08. 7 44 09. 8 22 10. 9 67 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 43 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 ENERGISPARA I HEMMET 41 Loc 330 width 2 MD= 0 or GE 99 41h <Beredd göra för miljön> Spara energi i hemmet <Se F.41 för fullständig frågetext> 29 01. 0 Inte alls beredd att göra 10 02. 1 31 03. 2 24 04. 3 36 05. 4 105 06. 5 57 07. 6 70 08. 7 114 09. 8 57 10. 9 189 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 EKOLOGISKA LIVSMEDEL 41 Loc 332 width 2 MD= 0 or GE 99 41i <Beredd göra för miljön> Välja ekologiskt producerade livsmedel även om de är dyrare <Se F.41 för fullständig frågetext> 102 01. 0 Inte alls beredd att göra 36 02. 1 53 03. 2 51 04. 3 45 05. 4 131 06. 5 69 07. 6 52 08. 7 56 09. 8 36 10. 9 87 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 MILJÖMÄRKTA VAROR 41 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 99 41j <Beredd göra för miljön> Välja miljömärkta varor <Se F.41 för fullständig frågetext> 46 01. 0 Inte alls beredd att göra 12 02. 1 39 03. 2 44 04. 3 31 05. 4 106 06. 5 61 07. 6 64 08. 7 95 09. 8 60 10. 9 161 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 FÅ BEKANTA MILJÖVÄNL 41 Loc 336 width 2 MD= 0 or GE 99 41k <Beredd göra för miljön> Uppmuntra vänner och bekanta att bete sig mer miljövänligt <Se F.41 för fullständig frågetext> 102 01. 0 Inte alls beredd att göra 25 02. 1 47 03. 2 34 04. 3 39 05. 4 102 06. 5 43 07. 6 59 08. 7 63 09. 8 52 10. 9 151 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 LÄSA MILJÖINFORMATION 41 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 41l <Beredd göra för miljön> Läsa miljöinformation som jag får i brevlådan <Se F.41 för fullständig frågetext> 39 01. 0 Inte alls beredd att göra 21 02. 1 43 03. 2 22 04. 3 29 05. 4 93 06. 5 49 07. 6 52 08. 7 77 09. 8 63 10. 9 235 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 ÖKA KOLLEKTIVÅKANDET 41 Loc 340 width 2 MD= 0 or GE 99 41m <Beredd göra för miljön> Öka mitt kollektivåkandet <Se F.41 för fullständig frågetext> 216 01. 0 Inte alls beredd att göra 55 02. 1 55 03. 2 47 04. 3 28 05. 4 102 06. 5 42 07. 6 26 08. 7 38 09. 8 28 10. 9 80 11. 10 I mycket hög grad beredd att göra 1 77. Fler än ett svar angivet 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 29 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 STORHANDLAR 42 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 42A Händer det att Du regelbundet storhandlar? 189 1. Ja, fler gånger i månaden 273 2. Ja, någon gång i månaden 134 3. Ja, någon gång i halvåret 157 5. Nej, aldrig 5 7. Fler än ett svar angivet 8 0. Uppgift saknas på delftågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 I GÖTEBORG 42 Loc 343 width 1 MD=9 42B Om ja, var gör Du i så fall sådana inköp? 42b1 I Göteborg 697 0. Ej markerat 68 1. Markerat 1 7. Fler än ett svar angivet 13 9. Uppgift saknas
VAR 264 I KUNGÄLV 42 Loc 344 width 1 MD=9 42b2 <Storhandlar regelbundet> I Kungälv <Se F.42B för fullständig frågetext> 673 0. Ej markerat 93 2. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 265 I STENUNGSUND 42 Loc 345 width 1 MD=9 42b3 <Storhandlar regelbundet> I Stenungsund <Se F.42B för fullständig frågetext> 440 0. Ej markerat 326 3. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 266 I UDDEVALLA 42 Loc 346 width 1 MD=9 42b4 <Storhandlar regelbundet> I Uddevalla <Se F.42B för fullständig frågetext> 748 0. Ej markerat 18 4. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 267 I KÅLLEKÄRR 42 Loc 347 width 1 MD=9 42b5 <Storhandlar regelbundet> I Kållekärr <Se F.42B för fullständig frågetext> 705 0. Ej markerat 61 5. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 268 I SKÄRHAMN 42 Loc 348 width 1 MD=9 42b6 <Storhandlar regelbundet> I Skärhamn <Se F.42B för fullständig frågetext> 591 0. Ej markerat 175 6. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 269 ANNAN ORT PÅ TJÖRN 42 Loc 349 width 1 MD=9 42b7 <Storhandlar regelbundet> Annan ort på Tjörn <Se F.42B för fullständig frågetext> 675 0. Ej markerat 91 7. Markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 270 KOLLEKTIVTRAFIKFÖRB 43 Loc 350 width 1 MD=9 43 Hur väl känner Du till kollektivtrafikförbindelserna till och från det bostadsområde där Du bor? 91 1. Mycket väl 464 2. Ganska väl 182 3. Inte särskilt väl 23 4. Inte alls 1 7. Fler än ett svar angivet 18 9. Uppgift saknas
VAR 271 BEV KAR ÄLDRE BEBYGGE 44 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 44 Vilken är Din åsikt om följande förslag om utformningen av bebyggelsen på Tjörn? 44a Det är viktigt att bevara karaktären på den äldre bebyggelsen 441 1. Mycket bra förslag 209 2. Ganska bra förslag 79 3. Varken bra eller dåligt förslag 9 4. Ganska dåligt förslag 2 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 BOHUSLÄNSK BYGGTRADIT 44 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 44b Ny bebyggelse på Tjörn bör anpassas till den Bohuslänska bebyggelsetradionen i form, färg och material <Se F.44 för fullständig frågetext> 355 1. Mycket bra förslag 237 2. Ganska bra förslag 110 3. Varken bra eller dåligt förslag 25 4. Ganska dåligt förslag 11 5. Mycket dåligt förslag 2 7. Fler än ett svar angivet 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 INF BEBYGGELS BÖR SKE 44 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 44c <Åsikt om Tjörns bebyggelse> Satsa på mer information om hur bebyggelsen bör utformas <Se F.44 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket bra förslag 269 2. Ganska bra förslag 161 3. Varken bra eller dåligt förslag 13 4. Ganska dåligt förslag 12 5. Mycket dåligt förslag 1 7. Fler än ett svar angivet 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 26 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 AKTIVITET: IDROTTAT 45 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer några frågor om Dina levnadsförhållande, fritid och boende 45 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 45a Sysslat med idrott/sport 124 1. Flera gånger i veckan 128 2. Någon gång i veckan 58 3. Någon gång i månaden 44 4. Någon gång i kvartalet 33 5. Någon gång i halvåret 73 6. Någon gång under året 255 7. Ingen gång 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 AKTIVITET: MOTIONERAT 45 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 45b <Aktivitet senaste 12 månaderna> Motionerat, idkat friluftsliv <Se F.45 för fullständig frågetext> 177 1. Flera gånger i veckan 214 2. Någon gång i veckan 115 3. Någon gång i månaden 53 4. Någon gång i kvartalet 25 5. Någon gång i halvåret 54 6. Någon gång under året 81 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 AKTIVET: BIOBESÖK 45 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 45c <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på bio <Se F.45 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 7 2. Någon gång i veckan 49 3. Någon gång i månaden 119 4. Någon gång i kvartalet 123 5. Någon gång i halvåret 173 6. Någon gång under året 255 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 AKTIVET: TEATERBESÖK 45 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 45d <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på teater <Se F.45 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 5 3. Någon gång i månaden 58 4. Någon gång i kvartalet 101 5. Någon gång i halvåret 185 6. Någon gång under året 380 7. Ingen gång 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 AKTIVET: LÄST BOK 45 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 45e <Aktivitet senaste 12 månaderna> Läst någon bok <Se F.45 för fullständig frågetext> 157 1. Flera gånger i veckan 77 2. Någon gång i veckan 168 3. Någon gång i månaden 85 4. Någon gång i kvartalet 61 5. Någon gång i halvåret 106 6. Någon gång under året 85 7. Ingen gång 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 AKTIVET: DISK POLITIK 45 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 45f <Aktivitet senaste 12 månaderna> Diskuterat politik <Se F.45 för fullständig frågetext> 117 1. Flera gånger i veckan 147 2. Någon gång i veckan 138 3. Någon gång i månaden 58 4. Någon gång i kvartalet 45 5. Någon gång i halvåret 110 6. Någon gång under året 113 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 AKTIVET:BETT TILL GUD 45 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 45g <Aktivitet senaste året> Bett till gud <Se F.45 för fullständig frågetext> 150 1. Flera gånger i veckan 63 2. Någon gång i veckan 56 3. Någon gång i månaden 26 4. Någon gång i kvartalet 27 5. Någon gång i halvåret 99 6. Någon gång under året 302 7. Ingen gång 7 8. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 AKTIVET: VECKOTIDNING 45 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 45h <Aktivitet senaste året> Läst veckotidningar <Se F.45 för fullständig frågetext> 108 1. Flera gånger i veckan 189 2. Någon gång i veckan 181 3. Någon gång i månaden 66 4. Någon gång i kvartalet 60 5. Någon gång i halvåret 68 6. Någon gång under året 66 7. Ingen gång 6 8. Fler än ett svar angivet 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 AKTIVET: VÄN UMGÄNGE 45 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 45i <Aktivitet senaste året> Umgåtts med vänner <Se F.45 för fullständig frågetext> 236 1. Flera gånger i veckan 277 2. Någon gång i veckan 175 3. Någon gång i månaden 24 4. Någon gång i kvartalet 7 5. Någon gång i halvåret 6 6. Någon gång under året 1 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 AKTIVET: SPELAT TIPS 45 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 45j <Aktivitet senaste året> Spelat på tips, lotto eller V75 <Se F.45 för fullständig frågetext> 31 1. Flera gånger i veckan 171 2. Någon gång i veckan 130 3. Någon gång i månaden 58 4. Någon gång i kvartalet 47 5. Någon gång i halvåret 83 6. Någon gång under året 222 7. Ingen gång 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 AKTIVET: RESTAURANGB 45 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 45k <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.45 för fullständig frågetext> 12 1. Flera gånger i veckan 28 2. Någon gång i veckan 141 3. Någon gång i månaden 157 4. Någon gång i kvartalet 120 5. Någon gång i halvåret 119 6. Någon gång under året 156 7. Ingen gång 3 8. Fler än ett svar angivet 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 AKTIVET: UTRIKESRESA 45 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 45l <Aktivitet senaste året> Rest utomlands <Se F.45 för fullständig frågetext> 7 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 10 3. Någon gång i månaden 63 4. Någon gång i kvartalet 127 5. Någon gång i halvåret 288 6. Någon gång under året 246 7. Ingen gång 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 AKTIVET: HYRT VIDEO 45 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 45m <Aktivitet senaste året> Hyrt videofilm <Se F.45 för fullständig frågetext> 9 1. Flera gånger i veckan 21 2. Någon gång i veckan 84 3. Någon gång i månaden 76 4. Någon gång i kvartalet 69 5. Någon gång i halvåret 99 6. Någon gång under året 374 7. Ingen gång 5 8. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 AKTIVET: TVÄTTAT 45 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 45n <Aktivitet senaste 12 månaderna> Tvättat, diskat i hemmet <Se F.45 för fullständig frågetext> 541 1. Flera gånger i veckan 123 2. Någon gång i veckan 41 3. Någon gång i månaden 6 4. Någon gång i kvartalet 9 5. Någon gång i halvåret 13 6. Någon gång under året 17 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 AKTIVET: GRANNUMGÄNGE 45 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 45o <Aktivitet senaste 12 månaderna> Umgåtts med grannar <Se F.45 för fullständig frågetext> 127 1. Flera gånger i veckan 168 2. Någon gång i veckan 186 3. Någon gång i månaden 72 4. Någon gång i kvartalet 39 5. Någon gång i halvåret 69 6. Någon gång under året 89 7. Ingen gång 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 AKTIVET: ANVÄNT PC 45 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 45p <Aktivitet senaste 12 månaderna> Använt persondator <Se F.45 för fullständig frågetext> 260 1. Flera gånger i veckan 87 2. Någon gång i veckan 62 3. Någon gång i månaden 20 4. Någon gång i kvartalet 7 5. Någon gång i halvåret 16 6. Någon gång under året 287 7. Ingen gång 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 AKTIVET: ANV INTERNET 45 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 45q <Aktivitet senaste 12 månaderna> Använt Internet <Se F.45 för fullständig frågetext> 149 1. Flera gånger i veckan 71 2. Någon gång i veckan 59 3. Någon gång i månaden 18 4. Någon gång i kvartalet 11 5. Någon gång i halvåret 37 6. Någon gång under året 391 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 AKTIVET: RÖKT 45 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 45r <Aktivitet senaste 12 månaderna> Rökt/snusat <Se F.45 för fullständig frågetext> 169 1. Flera gånger i veckan 21 2. Någon gång i veckan 11 3. Någon gång i månaden 4 4. Någon gång i kvartalet 3 5. Någon gång i halvåret 18 6. Någon gång under året 512 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 AKTIVET: DRUCKI SPRIT 45 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 45s <Aktivitet senaste 12 månaderna> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.45 för fullständig frågetext> 48 1. Flera gånger i veckan 177 2. Någon gång i veckan 239 3. Någon gång i månaden 75 4. Någon gång i kvartalet 24 5. Någon gång i halvåret 56 6. Någon gång under året 122 7. Ingen gång 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 AKTIVET: KÖPT CD 45 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 45t <Aktivitet senaste 12 månaderna> Köpt CD-skiva <Se F.45 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 7 2. Någon gång i veckan 70 3. Någon gång i månaden 135 4. Någon gång i kvartalet 116 5. Någon gång i halvåret 150 6. Någon gång under året 261 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 AKTIVET: BIBL BESÖK 45 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 45u <Aktivitet senaste 12 månaderna> Gått på bibliotek <Se F.45 för fullständig frågetext> 25 1. Flera gånger i veckan 59 2. Någon gång i veckan 179 3. Någon gång i månaden 114 4. Någon gång i kvartalet 68 5. Någon gång i halvåret 97 6. Någon gång under året 200 7. Ingen gång 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 AKTIVET: ARB ÖVERTID 45 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 45v <Aktivitet senaste 12 månaderna> Arbetat övertid <Se F.45 för fullständig frågetext> 101 1. Flera gånger i veckan 99 2. Någon gång i veckan 129 3. Någon gång i månaden 60 4. Någon gång i kvartalet 27 5. Någon gång i halvåret 39 6. Någon gång under året 272 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 AKTIVET: MEKAT M BIL 45 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 45w <Aktivitet senaste 12 månaderna> Mekat med eller vårdat bil/motorcykel <Se F.45 för fullständig frågetext> 28 1. Flera gånger i veckan 71 2. Någon gång i veckan 167 3. Någon gång i månaden 81 4. Någon gång i kvartalet 59 5. Någon gång i halvåret 56 6. Någon gång under året 274 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 AKTIVET: SLÄKTUMGÄNGE 45 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 45x <Aktivitet senaste 12 månaderna> Umgåtts med släkt <Se F.45 för fullständig frågetext> 103 1. Flera gånger i veckan 202 2. Någon gång i veckan 275 3. Någon gång i månaden 85 4. Någon gång i kvartalet 34 5. Någon gång i halvåret 28 6. Någon gång under året 10 7. Ingen gång 2 8. Fler än ett svar angivet 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 AKTIVET: TECKNAT M.M. 45 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 45y <Aktivitet senaste 12 månaderna> Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.45 för fullständig frågetext> 58 1. Flera gånger i veckan 53 2. Någon gång i veckan 59 3. Någon gång i månaden 31 4. Någon gång i kvartalet 31 5. Någon gång i halvåret 60 6. Någon gång under året 445 7. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 AKTIVET: SJUNGIT M.M. 45 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 45z <Aktivitet senaste 12 månaderna> Sjungit eller spelat något musikinstrument <Se F.45 för fullständig frågetext> 67 1. Flera gånger i veckan 83 2. Någon gång i veckan 54 3. Någon gång i månaden 27 4. Någon gång i kvartalet 28 5. Någon gång i halvåret 44 6. Någon gång under året 433 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 AKTIVET: HANDL VÄRDEP 45 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 45å <Aktivitet senaste 12 månaderna> Handlat med värdepapper/fonder <Se F.45 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 82 3. Någon gång i månaden 66 4. Någon gång i kvartalet 73 5. Någon gång i halvåret 155 6. Någon gång under året 347 7. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 AKTIVET: KÖRT BARN 45 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 45ä <Aktivitet senaste 12 månaderna> Skjutsat barn till aktivitet <Se F.45 för fullständig frågetext> 104 1. Flera gånger i veckan 95 2. Någon gång i veckan 69 3. Någon gång i månaden 35 4. Någon gång i kvartalet 22 5. Någon gång i halvåret 38 6. Någon gång under året 364 7. Ingen gång 1 8. Fler än ett svar angivet 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 AKTIVET:HJÄLPT GRANNE 45 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 45ö <Aktivitet senaste 12 månaderna> Själv hjälpt granne eller fått hjälp av granne <Se F.45 för fullständig frågetext> 22 1. Flera gånger i veckan 65 2. Någon gång i veckan 190 3. Någon gång i månaden 117 4. Någon gång i kvartalet 87 5. Någon gång i halvåret 102 6. Någon gång under året 160 7. Ingen gång 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 AKTIVET: FISKAT/JAGAT 45 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 45aa <Aktivitet senaste 12 månaderna> Fiskat/jagat <Se F.45 för fullständig frågetext> 20 1. Flera gånger i veckan 30 2. Någon gång i veckan 51 3. Någon gång i månaden 70 4. Någon gång i kvartalet 56 5. Någon gång i halvåret 100 6. Någon gång under året 412 7. Ingen gång 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 NÖJD MED LIVET 46 Loc 384 width 1 MD=9 46 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever? 288 1. Mycket nöjd 412 2. Ganska nöjd 41 3. Inte särskilt nöjd 11 4. Inte alls nöjd 2 7. Fler än ett svar angivet 25 9. Uppgift saknas
VAR 305 SKALA LITA MÄNNISKOR 47 Loc 385 width 2 MD=99 47 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala: 21 01. 0 Det går inte att lita på människor i allmänhet 13 02. 1 22 03. 2 32 04. 3 30 05. 4 123 06. 5 65 07. 6 130 08. 7 171 09. 8 66 10. 9 71 11. 10 Det går att lita på människor i allmänhet 2 77. Fler än ett svar angivet 33 99. Uppgift saknas
VAR 306 BES TJÖRNS KOM.BIBL 48 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 48 Har Du besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål under de senaste 12 månaderna och vad tyckte Du om besöken? 48A Hur ofta har Du besökt följande anläggningar/utflyktsmål? 48a1 Tjörns kommunbibliotek 285 1. Flera gånger 217 3. Någon gång 236 5. Ingen gång 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 BES MUSIKPROGRAM 48 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 48a2 <Besökt senaste 12 månaderna> Musikprogram/föredrag <Se F.48 för fullständig frågetext> 56 1. Flera gånger 165 3. Någon gång 501 5. Ingen gång 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 BES TEATER I KOMMUNEN 48 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 48a3 <Besökt senaste 12 månaderna> Teaterföreställning i kommunen <Se F.48 för fullständig frågetext> 14 1. Flera gånger 90 3. Någon gång 615 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 BES KULTURVAND SOMMAR 48 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 48a4 <Besökt senaste 12 månaderna> Kulturvandring sommartid <Se F.48 för fullständig frågetext> 18 1. Flera gånger 94 3. Någon gång 613 5. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 BESÖKT SAGA BIO 48 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 48a5 <Besökt senaste 12 månaderna> Saga Bio <Se F.48 för fullständig frågetext> 94 1. Flera gånger 245 3. Någon gång 392 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 BES BILLSTRÖMSKA KULT 48 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 48a6 <Besökt senaste 12 månaderna> Billströmska Folkhögskolans kulturaktiviteter <Se F.48 för fullständig frågetext> 43 1. Flera gånger 131 3. Någon gång 558 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 BESÖKT KYRKOR I KOM 48 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 48a7 <Besökt senaste 12 månaderna> Kyrkor i kommunen <Se F.48 för fullständig frågetext> 183 1. Flera gånger 283 3. Någon gång 272 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 BES KYRKANS MUSIKARR 48 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 9 48a8 <Besökt senaste 12 månaderna> Kyrkans musikarrangemang <Se F.48 för fullständig frågetext> 61 1. Flera gånger 115 3. Någon gång 549 5. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 BES KONSTUTST I KOM 48 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 48a9 <Besökt senaste 12 månaderna> Konstutställningar i kommunen <Se F.48 för fullständig frågetext> 94 1. Flera gånger 202 3. Någon gång 435 5. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 BES HEMBMUSEU, BRÄCKE 48 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 9 48a10 <Besökt senaste 12 månaderna> Hembygdsmuseum, Bräcke <Se F.48 för fullständig frågetext> 56 1. Flera gånger 202 3. Någon gång 482 5. Ingen gång 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 BES SJÖFMUSE SKÄRHAMN 48 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 9 48a11 <Besökt senaste 12 månaderna> Sjöfartsmuseum Skärhamn <Se F.48 för fullständig frågetext> 18 1. Flera gånger 133 3. Någon gång 591 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 BES SILLEBUA SILLKMUS 48 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 48a12 <Besökt senaste 12 månaderna> Silleboa sillkonservmuseum Klädesholmen <Se F.48 för fullständig frågetext> 12 1. Flera gånger 87 3. Någon gång 637 5. Ingen gång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 BES BYGDEGÅRD I KOM 48 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 48a13 <Besökt senaste 12 månaderna> Bygdegård i kommunen <Se F.48 för fullständig frågetext> 71 1. Flera gånger 126 3. Någon gång 535 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 BES ÅSTOLS RÖKERI 48 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 48a14 <Besökt senaste 12 månaderna> Åstols Rökeri <Se F.48 för fullständig frågetext> 37 1. Flera gånger 163 3. Någon gång 539 5. Ingen gång 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 BESÖKT ISHALLEN 48 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 48a15 <Besökt senaste 12 månaderna> Ishallen <Se F.48 för fullständig frågetext> 99 1. Flera gånger 147 3. Någon gång 494 5. Ingen gång 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 BES RIDHUSET ÅSEBY 48 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 48a16 <Besökt senaste 12 månaderna> Ridhuset Åseby <Se F.48 för fullständig frågetext> 36 1. Flera gånger 35 3. Någon gång 661 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 BES ANN IDROTTSAN KOM 48 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 48a17 <Besökt senaste 12 månaderna> Annan idrottsanläggning i kommunen <Se F.48 för fullständig frågetext> 185 1. Flera gånger 147 3. Någon gång 400 5. Ingen gång 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 BESÖKT TURISTBYRÅN 48 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 48a18 <Besökt senaste 12 månaderna> Turistbyrån <Se F.48 för fullständig frågetext> 39 1. Flera gånger 175 3. Någon gång 515 5. Ingen gång 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 BES VANDRINGSL I KOM 48 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 48a19 <Besökt senaste 12 månaderna> Vandringsled i kommunen <Se F.48 för fullständig frågetext> 59 1. Flera gånger 138 3. Någon gång 533 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 BES PILANE GRAVFÄLT 48 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 48a20 <Besökt senaste 12 månaderna> Pilane Gravfält <Se F.48 för fullständig frågetext> 25 1. Flera gånger 105 3. Någon gång 598 5. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 BES SJÖBODARN VALSÄNG 48 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 48a21 <Besökt senaste 12 månaderna> Sjöbodarna i Valsäng <Se F.48 för fullständig frågetext> 16 1. Flera gånger 46 3. Någon gång 669 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 BESÖKT VETTEBERGET 48 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 48a22 <Besökt senaste 12 månaderna> Vetteberget, Tjörns högsta berg <Se F.48 för fullständig frågetext> 32 1. Flera gånger 144 3. Någon gång 557 5. Ingen gång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 BESÖKT TJÖRN RUNT 48 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 48a23 <Besökt senaste 12 månaderna> Tjörn Runt <Se F.48 för fullständig frågetext> 92 1. Flera gånger 236 3. Någon gång 401 5. Ingen gång 2 7. Fler än ett svar angivet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 BES GÖTEBORGSOPERAN 48 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 48a24 <Besökt senaste 12 månaderna> GöteborgsOperan <Se F.48 för fullständig frågetext> 44 1. Flera gånger 162 3. Någon gång 526 5. Ingen gång 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 BES ÖVR KULTUR I GBG 48 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 48a25 <Besökt senaste 12 månaderna> Övrigt kultur/fritidsutbud i Göteborg <Se F.48 för fullständig frågetext> 129 1. Flera gånger 229 3. Någon gång 363 5. Ingen gång 1 7. Fler än ett svar angivet 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 BES SUNDAHAL STENUNGS 48 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 48a26 <Besökt senaste 12 månaderna Sundahallen, Stenungsund <Se F.48 för fullständig frågetext> 169 1. Flera gånger 178 3. Någon gång 395 5. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 BES KULTHUS FREGATTEN 48 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 48a27 <Besökt senaste 12 månaderna> Kulturhuset Fregatten i Stenungsund <Se F.48 för fullständig frågetext> 161 1. Flera gånger 254 3. Någon gång 326 5. Ingen gång 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 NÖJD TJÖRNS KOM.BIBL 48 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 48B Om Du har besökt anläggningen/utflyktsmålet, allmänt sett, hur nöjd var Du med besöket? 48b1 Tjörns kommunbibliotek 3 1. Missnöjd 93 3. Varken nöjd eller missnöjd 383 5. Nöjd 190 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 NÖJD MUSIKPROGRAM 48 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 48b2 <Nöjd med besöket> Musikprogram/föredrag <Se F.48B för fullständig frågetext> 2 1. Missnöjd 56 3. Varken nöjd eller missnöjd 170 5. Nöjd 441 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 NÖJD TEATER I KOM 48 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 48b3 <Nöjd med besöket> Teaterföreställning i kommunen <Se F.48B för fullständig frågetext> 6 1. Missnöjd 36 3. Varken nöjd eller missnöjd 80 5. Nöjd 547 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 NÖJD KULTVANDR SOMMAR 48 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 48b4 <Nöjd med besöket> Kulturvandring sommartid <Se F.48B för fullständig frågetext> 1 1. Missnöjd 27 3. Varken nöjd eller missnöjd 94 5. Nöjd 547 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 NÖJD SAGA BIO 48 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 48b5 <Nöjd med besöket> Saga Bio <Se F.48B för fullständig frågetext> 8 1. Missnöjd 95 3. Varken nöjd eller missnöjd 230 5. Nöjd 336 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 NÖJD BILLSTRÖMSK KULT 48 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 48b6 <Nöjd med besöket> Billströmska Folkhögskolans kulturaktiviteter <Se F.48B för fullständig frågetext> 1 1. Missnöjd 34 3. Varken nöjd eller missnöjd 130 5. Nöjd 504 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 NÖJD KYRKOR KOMMUNEN 48 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 48b7 <Nöjd med besöket> Kyrkor i kommunen <Se F.48B för fullständig frågetext> 4 1. Missnöjd 114 3. Varken nöjd eller missnöjd 297 5. Nöjd 254 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 NÖJD KYRKANS MUSIKARR 48 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 48b8 <Nöjd med besöket> Kyrkans musikarrangemang <Se F.48B för fullständig frågetext> 4 1. Missnöjd 32 3. Varken nöjd eller missnöjd 134 5. Nöjd 499 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 NÖJD KONSTUTST KOM 48 Loc 422 width 1 MD=0 or GE 9 48b9 <Nöjd med besöket> Konstutställningar i kommunen <Se F.48B för fullständig frågetext> 2 1. Missnöjd 87 3. Varken nöjd eller missnöjd 193 5. Nöjd 387 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 NÖJD HEMBMUSE, BRÄCKE 48 Loc 423 width 1 MD=0 or GE 9 48b10 <Nöjd med besöket> Hembygdsmuseum, Bräcke <Se F.48B för fullständig frågetext> 1 1. Missnöjd 55 3. Varken nöjd eller missnöjd 176 5. Nöjd 437 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 NÖJD SJÖFMUS SKÄRHAMN 48 Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 48b11 <Nöjd med besöket> Sjöfartsmuseum Skärhamn <Se F.48B för fullständig frågetext> 1 1. Missnöjd 38 3. Varken nöjd eller missnöjd 110 5. Nöjd 520 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 NÖJD SILLEBUA SILLMUS 48 Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 48b12 <Nöjd med besöket> Sillebua sillkonservmuseum Klädesholmen <Se F.48B för fullständig frågetext> 2 1. Missnöjd 29 3. Varken nöjd eller missnöjd 63 5. Nöjd 575 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 NÖJD BYGDEGÅRD I KOM 48 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 48b13 <Nöjd med besöket> Bygdegård i kommunen <Se F.48B för fullständig frågetext> 3 1. Missnöjd 43 3. Varken nöjd eller missnöjd 131 5. Nöjd 492 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 NÖJD ÅSTOLS RÖKERI 48 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 48b14 <Nöjd med besöket> Åstols Rökeri <Se F.48B för fullständig frågetext> 6 1. Missnöjd 48 3. Varken nöjd eller missnöjd 132 5. Nöjd 483 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 NÖJD ISHALLEN 48 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 48b15 <Nöjd med besöket> Ishallen <Se F.48B för fullständig frågetext> 7 1. Missnöjd 56 3. Varken nöjd eller missnöjd 160 5. Nöjd 446 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 NÖJD RIDHUSET ÅSEBY 48 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 48b16 <Nöjd med besöket> Ridhuset Åseby <Se F.48B för fullständig frågetext> 6 1. Missnöjd 43 3. Varken nöjd eller missnöjd 30 5. Nöjd 590 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 NÖJD AN IDROTTSAN KOM 48 Loc 430 width 2 MD= 0 or GE 9 48b17 <Nöjd med besöket> Annan idrottsanläggning i kommunen <Se F.48B för fullständig frågetext> 8 01. Missnöjd 80 03. Varken nöjd eller missnöjd 219 05. Nöjd 1 98. 361 00. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 09. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 NÖJD TURISTBYRÅN 48 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 48b18 <Nöjd med besöket> Turistbyrån <Se F.48B för fullständig frågetext> 4 1. Missnöjd 60 3. Varken nöjd eller missnöjd 138 5. Nöjd 467 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 NÖJD VANDRINGSL I KOM 48 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 48b19 <Nöjd med besöket> Vandringsled i kommunen <Se F.48B för fullständig frågetext> 3 1. Missnöjd 45 3. Varken nöjd eller missnöjd 134 5. Nöjd 487 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 NÖJD PILANE GRAVFÄLT 48 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 48b20 <Nöjd med besöket> Pilane Gravfält <Se F.48B för fullständig frågetext> 5 1. Missnöjd 47 3. Varken nöjd eller missnöjd 73 5. Nöjd 544 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 NÖJD SJÖBODAR VALSÄNG 48 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 48b21 <Nöjd med besöket> Sjöbodarna i Valsäng <Se F.48B för fullständig frågetext> 4 1. Missnöjd 30 3. Varken nöjd eller missnöjd 36 5. Nöjd 599 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 NÖJD VETTEBERGET 48 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 48b22 <Nöjd med besöket> Vetteberget, Tjörns högsta berg <Se F.48B för fullständig frågetext> 2 1. Missnöjd 49 3. Varken nöjd eller missnöjd 120 5. Nöjd 498 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 NÖJD TJÖRN RUNT 48 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 48b23 <Nöjd med besöket> Tjörn Runt <Se F.48B för fullständig frågetext> 3 1. Missnöjd 80 3. Varken nöjd eller missnöjd 210 5. Nöjd 376 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 NÖJD GÖTEBORGSOPERAN 48 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 48b24 <Nöjd med besöket> GöteborgsOperan <Se F.48B för fullständig frågetext> 6 1. Missnöjd 30 3. Varken nöjd eller missnöjd 166 5. Nöjd 467 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 NÖJD ÖVR KULTUR I GBG 48 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 48b25 <Nöjd med besöket> Övrigt kultur/fritidsutbud i Göteborg <Se F.48B för fullständig frågetext> 2 1. Missnöjd 70 3. Varken nöjd eller missnöjd 273 5. Nöjd 324 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 NÖJD SUNDAH STENUNGSU 48 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 48b26 <Nöjd med besöket> Sundahallen, Stenungsund <Se F.48B för fullständig frågetext> 7 1. Missnöjd 88 3. Varken nöjd eller missnöjd 228 5. Nöjd 346 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 NÖJD KULTH FREGATTEN 48 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 48b27 <Nöjd med besöket> Kulturhuset Fregatten i Stenungsund <Se F.48B för fullständig frågetext> 2 1. Missnöjd 70 3. Varken nöjd eller missnöjd 307 5. Nöjd 1 7. Fler än ett svar angivet 289 0. Frågan ej tillämplig/uppgift saknas 110 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 TID BOTT PÅ TJÖRN 49 Loc 442 width 1 MD GE 9 49 Hur länge har Du bott i kommunen? 201 1. Har alltid bott här 101 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort 282 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 66 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 82 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 13 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 24 7. Fler än ett svar angivet 10 9. Uppgift saknas
VAR 361 BOSTAD 50 Loc 443 width 1 MD=9 50 Hur bor Du för närvarande? 50 1. I lägenhet i flerfamiljhus 426 2. I villa eller radhus i småhusområde 89 3. I ett före detta fritidshus 161 4. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 40 5. Annat boende 1 7. Fler än ett svar angivet 12 9. Uppgift saknas
VAR 362 BOENDETYP 51 Loc 444 width 1 MD=9 51 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 90 1. Hyr bostaden 669 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 20 9. Uppgift saknas
VAR 363 BRA BO PÅ TJÖRN 52 Loc 445 width 2 MD= 0 or GE 99 52a Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i Tjörns kommun? 5 01. -5 Mycket dåligt 2 02. -4 9 03. -3 5 04. -2 7 05. -1 106 06. 0 Varken bra eller dåligt 25 07. +1 57 08. +2 147 09. +3 143 10. +4 247 11. +5 Mycket bra 2 77. Fler än ett svar angivet 9 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 BRA BO DIN KOMMUNDEL 52 Loc 447 width 2 MD= 0 or GE 99 52b Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i den del av kommunen där Du bor? 6 01. -5 Mycket dåligt 4 02. -4 10 03. -3 5 04. -2 3 05. -1 72 06. 0 Varken bra eller dåligt 14 07. +1 44 08. +2 107 09. +3 166 10. +4 282 11. +5 Mycket bra 51 00. Uppgift saknas på delfrågan 15 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 BÄST PÅ TJÖRN, 1 53 Loc 449 width 2 MD=99 53A Vad är det bästa med att bo i Tjörns kommun? 53(a.1) Bästa med att bo i Tjörns kommun, 1 9 01. Barnvänligt 1 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 3 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 5 04. Bra / nära kommunal service 2 05. Kollektivtrafiken 0 06. Multikulturellt / social blandad befolkning 19 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 11 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 2 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 413 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 1 11. Skatten 1 12. Småstadsatmosfär 6 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 7 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 39 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 15 16. Storleken (lagom stort etc) 1 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 3 18. Lite kriminalitet och våld, få sociala problem 18 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 2 20. Bra skött kommun, ekonomiskt stabil kommun 2 21. Idrott, motion, sport 0 22. Arbetstillfällen, industrin näringslivet 22 23. Uppväxtort, barndomstrakter 5 24. Nära arbetet 10 41. Övrigt 182 99. Uppgift saknas
VAR 366 BÄST PÅ TJÖRN, 2 53 Loc 451 width 2 MD= 0 or GE 99 53(a.2) Bästa med att bo i Tjörns kommun, 2 <Se F.53A för fullständig frågetext> 11 01. Barnvänligt 1 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 9 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 20 04. Bra / nära kommunal service 1 05. Kollektivtrafiken 34 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 37 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 48 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 1 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 5 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 27 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 10 16. Storleken (lagom stort etc) 1 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 3 18. Lite kriminalitet och våld, få sociala problem 7 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 5 20. Bra skött kommun, ekonomiskt stabil kommun 3 22. Arbetstillfällen, industrin näringslivet 2 23. Uppväxtort, barndomstrakter 4 24. Nära arbetet 6 41. Övrigt 383 00. Frågan ej tillämplig 161 99. Uppgift saknas
VAR 367 BÄST PÅ TJÖRN, 3 53 Loc 453 width 2 MD= 0 or GE 99 53(a.3) Bästa med att bo i Tjörns kommun, 3 <Se F.53A för fullständig frågetext> 3 01. Barnvänligt 2 02. Bebyggelse, bostäder, vackra hus, gårdar 3 03. Bra / nära till post, bank, apotek, affärer 4 04. Bra / nära kommunal service 1 05. Kollektivtrafiken 9 07. Människorna, gemenskapen, kontakt med grannar 2 08. Nära till centrum/Göteborg, nära till allt, centralt 4 09. Nära till kultur, nöjen, evenemang, restauranger 6 10. Nära till natur, grönområde, hav, hamn, bra luft, miljö 1 11. Skatten 1 13. Särskild del av kommunen, särskilt bostadsområde 2 14. Kombinationerna Stad/land, småstad i storstad, landet nära staden 5 15. Lugnt, atmosfären, småskaligt, trivsamt, trivs, anonymitet 3 16. Storleken (lagom stort etc) 1 17. Kommunikationer (flyg, trafikleder, hamn etc) 7 19. Det geografiska läget (nära till mycket annat än Göteborg) 1 20. Bra skött kommun, ekonomiskt stabil kommun 1 22. Arbetstillfällen, industrin näringslivet 1 23. Uppväxtort, barndomstrakter 1 24. Nära arbetet 2 41. Övrigt 558 00. Frågan ej tillämplig 161 99. Uppgift saknas
VAR 368 SÄMST PÅ TJÖRN, 1 53 Loc 455 width 2 MD= 0 or GE 99 53B Vad är det sämsta med att bo i Tjörns kommun? 53(b.1) Sämsta med att bo i Tjörns kommun, 1 20 01. Arbetslöshet 5 02. Bostäder 27 03. Kommunala taxesystem (El, VA, sopor) 4 04. Industrier 1 05. Invandrarproblem 77 06. Kollektivtrafiken 20 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 1 08. Kommunen saknar identitet (närhet till Göteborg) 1 09. Kriminalitet, våld 19 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 37 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 1 12. Långt till natur, långt till hav 2 13. Missbruk, utslagning, droger 2 14. Parkering 0 15. Prostitution 6 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 0 17. Segregation 5 18. Skatten 0 19. Sociala problem 2 20. Stadsdelens/ kommunens dåliga ekonomi 0 21. Stadsdelens/ kommunens dåliga rykte 0 22. Störande nattliv, busliv 4 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 18 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 0 25. Ungdomsproblem 11 26. Avsaknad av ungdomssatsningar, långt till fritidsaktiviteter 4 27. Avsaknad av natt- och kvällsliv 5 28. Ensidiga satsningar på centralorten eller del av kommunen 21 29. Delad kommun, utspridd kommun, kommunen saknar centrum 0 30. Moral, etik, skandal 0 31. Polis, brottsbekämpning 28 32. Politiker, det politiska klimatet, politiken 27 33. Småstadsmentalitet, alla känner alla 5 34. Utanförskap för inflyttade, svårt att bli accepterad 6 35. Dyr kommun/ dyrt 1 37. Kommunikationer till Åstol och Dyrön 2 38. Akvarellmuseet 19 39. Dåliga vägar/ vägnätet/ cykelvägar 0 40. Riksväg 45 11 41. Fastighetsskatten 10 42. Turism, sommargäster 4 43. Avfolkat/ tomt under höst och vinter 17 44. Höst, vinter 12 45. Inget att göra 0 46. Otrygghet, rädsla 0 47. Förort/ storstad eller nära storstad 3 50. Vet ej 13 51. Övrigt 7 52. Allt är bra, inget är dåligt 160 00. Frågan ej tillämplig 161 99. Uppgift saknas
VAR 369 SÄMST PÅ TJÖRN, 2 53 Loc 457 width 2 MD= 0 or GE 99 53(b.2) Sämsta med att bo i Tjörns kommun, 2 <Se F.53B för fullständig frågetext> 4 01. Arbetslöshet 4 02. Bostäder 4 03. Kommunala taxesystem (El, VA, sopor) 1 04. Industrier 13 06. Kollektivtrafiken 6 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 12 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 4 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 6 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 1 19. Sociala problem 3 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 6 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 2 26. Avsaknad av ungdomssatsningar, långt till fritidsaktiviteter 3 29. Delad kommun, utspridd kommun, kommunen saknar centrum 8 32. Politiker, det politiska klimatet, politiken 3 33. Småstadsmentalitet, alla känner alla 1 34. Utanförskap för inflyttade, svårt att bli accepterad 1 35. Dyr kommun/ dyrt 2 38. Akvarellmuseet 9 39. Dåliga vägar/ vägnätet/ cykelvägar 1 41. Fastighetsskatten 2 42. Turism, sommargäster 1 43. Avfolkat/ tomt under höst och vinter 2 44. Höst, vinter 3 51. Övrigt 516 00. Frågan ej tillämplig 161 99. Uppgift saknas
VAR 370 SÄMST PÅ TJÖRN, 3 53 Loc 459 width 2 MD= 0 or GE 99 53(b.3) Sämsta med att bo i Tjörns kommun, 3 <Se F.53B för fullständig frågetext> 2 01. Arbetslöshet 1 06. Kollektivtrafiken 2 07. Kommunal service (besparingar, neddragningar) 1 10. Långt till/ saknar post, bank, affärer 1 11. Långt till centrum, långt till arbete, långt till större stad 3 16. Restauranger, nöjen, kultur, (för lite) 1 23. Särskilt bostadsområde, del av kommunen 1 24. Trafik, miljö, buller, nedskräpning, luftföroreningar 1 26. Avsaknad av ungdomssatsningar, långt till fritidsaktiviteter 1 31. Polis, brottsbekämpning 2 34. Utanförskap för inflyttade, svårt att bli accepterad 2 35. Dyr kommun/ dyrt 600 00. Frågan ej tillämplig 161 99. Uppgift saknas
VAR 371 FÖRKNIPPAR M GÖTEBORG 54 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 54 Vad förknippar Du med följande kommuner i Västsverige? Ange med enstaka ord eller uttryck. 54a Göteborg 525 1. Har skrivit text 153 5. Ingen uppfattning 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 FÖRKNIPPAR M KUNGÄLV 54 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 54b <Förknippar med> Kungälv <Se F.54 för fullständig frågetext> 416 1. Har skrivit text 259 5. Ingen uppfattning 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 FÖRKNIPPAR MED ORUST 54 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 54c <Förknippar med> Orust <Se F.54 för fullständig frågetext> 402 1. Har skrivit text 264 5. Ingen uppfattning 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 FÖRKNIPPA STENUNGSUND 54 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 54d <Förknippar med> Stenungsund <Se F.54 för fullständig frågetext> 503 1. Har skrivit text 167 5. Ingen uppfattning 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 FÖRKNIPPAR MED TJÖRN 54 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 54e <Förknippar med> Tjörn <Se F.54 för fullständig frågetext> 531 1. Har skrivit text 141 5. Ingen uppfattning 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 FÖRKNIPPA M UDDEVALLA 54 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 54f <Förknippar med> Uddevalla <Se F.54 för fullständig frågetext> 351 1. Har skrivit text 318 5. Ingen uppfattning 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 76 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 TÄNKA SIG FLYTTA 55 Loc 467 width 1 MD GE 9 55a Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område där Du bor? 356 1. Ja 402 5. Nej 21 9. Uppgift saknas
VAR 378 FLYTTA ANN DEL TJÖRN 55 Loc 468 width 1 MD=9 55b Om ja, till vilket område? (mer än ett område kan markeras) 55b1 <Flytta> Till annan del av Tjörn 569 0. Ej markerat 189 1. Markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 379 FLYTT ANN KOM GBGREG 55 Loc 469 width 1 MD=9 55b2 <Flytta> Till annan kommun i Göteborgsregionen <Se F.55b för fullständig frågetext> 591 0. Ej markerat 167 2. Markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 380 FLYTTA KOM EJ GBGREG 55 Loc 470 width 1 MD=9 55b3 <Flytta> Till kommun utanför Göteborgsregionen <Se F.55b för fullständig frågetext> 637 0. Ej markerat 121 3. Markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 381 FLYTTA ANNAT LAND 55 Loc 471 width 1 MD=9 55b4 <Flytta> Till annat land <Se F.55b för fullständig frågetext> 636 0. Ej markerat 122 4. Markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 382 FÄRDSÄTT - TILL FOTS 56 Loc 472 width 2 MD=99 56A Vilket/vilka av dessa färdsätt använde Du Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Flera färdmedel kan markeras) 56a1 Till fots 662 00. Ej markerat 70 01. Markerat 47 99. Uppgift saknas
VAR 383 FÄRDSÄTT - CYKEL 56 Loc 474 width 2 MD=99 56a2 <Färdsätt till arbete/skola> Cykel <Se F.56A för fullständig frågetext> 663 00. Ej markerat 69 02. Cykel 47 99. Uppgift saknas
VAR 384 FÄRDSÄTT - MC/MOPED 56 Loc 476 width 2 56a3 <Färdsätt till arbete/skola> MC/moped <Se F.56A för fullständig frågetext> 716 00. Ej markerat 16 03. Markerat 47 99. Uppgift saknas
VAR 385 FÄRDSÄTT - BILFÖRARE 56 Loc 478 width 2 MD=99 56a4 <Färdsätt till arbete/skola> Bil som förare <Se F.56A för fullständig frågetext> 257 00. Ej markerat 475 04. Bil som förare 47 99. Uppgift saknas
VAR 386 FÄRDSÄTT-BILPASSAGERA 56 Loc 480 width 2 MD=99 56a5 <Färdsätt till arbete/skola> Bil som passagerare <Se F.56A för fullständig frågetext> 660 00. Ej markerat 72 05. Markerat 47 99. Uppgift saknas
VAR 387 FÄRDSÄTT - BUSS 56 Loc 482 width 2 56a6 <Färdsätt till arbete/skola> Buss <Se F.56A för fullständig frågetext> 650 00. Ej markerat 82 06. Markerat 47 99. Uppgift saknas
VAR 388 FÄRDSÄTT - SPÅRVAGN 56 Loc 484 width 2 MD=99 56a7 <Färdsätt till arbete/skola> Spårvagn <Se F.56A för fullständig frågetext> 723 00. Ej markerat 9 07. Markerat 47 99. Uppgift saknas
VAR 389 FÄRDSÄTT - PENDELTÅG 56 Loc 486 width 2 56a8 <Färdsätt till arbete/skola> Tåg/pendeltåg <Se F.56A för fullständig frågetext> 724 00. Ej markerat 8 08. Markerat 47 99. Uppgift saknas
VAR 390 FÄRDSÄTT - FÄRJA 56 Loc 488 width 2 MD=99 56a9 <Färdsätt till arbete/skola> Båt/färja <Se F.56A för fullständig frågetext> 713 00. Ej markerat 19 09. Markerat 47 99. Uppgift saknas
VAR 391 FÄRDSÄTT - ANNAT 56 Loc 490 width 2 MD=99 56a10 <Färdsätt till arbete/skola> Annat <Se F.56A för fullständig frågetext> 724 00. Ej markerat 8 10. Annat 47 99. Uppgift saknas
VAR 392 FÖRVÄRVSARBETAR EJ 56 Loc 492 width 2 MD=99 56(a.11) <Färdsätt till arbete/skola> Förvärvsarbetar ej <Se F.56A för fullständig frågetext> 670 00. Ej markerat 62 11. Förvärvsarbetar ej 47 99. Uppgift saknas
VAR 393 FÄRDS TILL ARB/SKOLA 56 Loc 494 width 2 MD= 0 or GE 99 56B Vilket var Ditt huvudsakliga färdmedel? 21 01. Till fots 29 02. Cykel 8 03. MC/moped 428 04. Bil som förare 33 05. Bil som passagerare 66 06. Buss 3 07. Spårvagn 3 08. Tåg/pendeltåg 4 09. Båt/färja 3 10. Annat 3 77. Fler än ett svar angivet 131 00. Uppgift saknas på delfrågan 47 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 394 KOMMUN ARBETE/STUDIER 57 Loc 496 width 1 MD=9 57 Var förvärvsarbetar eller studerar Du? 273 1. Tjörns kommun 128 2. Stenungsunds kommun 96 3. Göteborgs kommun 16 4. Kungälvs kommun 4 5. Uddevalla kommun 34 6. Annan kommun 160 7. Förvärvsarbetar/studerar ej 68 9. Uppgift saknas
VAR 395 ÅLDERSINDELNING, 2 58 Loc 497 width 1 MD=9 Till sist några frågor om dig själv. När man sammanställer resultat av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor? 58 Vilket år är Du född? 58a Åldersindelning, 2 128 1. 15-29 år 275 2. 30-49 år 236 3. 50-64 år 139 4. 65-80 år 1 9. Uppgift saknas
VAR 396 ÅLDERSINDELNING, 7 58 Loc 498 width 1 MD=9 58b Åldersindelning, 7 <Se F.58 för fullständig frågetext> 128 1. 15-29 år 275 2. 30-49 år 341 3. 50-75 år 34 4. 76-80 år 1 9. Uppgift saknas
VAR 397 KÖN 59 Loc 499 width 1 MD=9 59 Är Du man eller kvinna? 368 1. Man 397 2. Kvinna 14 9. Uppgift saknas
VAR 398 MEDBORGARSKAP 60 Loc 500 width 1 MD=9 60 Är Du svensk medborgare? 747 1. Ja 20 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 399 CIVILSTÅND 61 Loc 501 width 1 MD=9 61 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 182 1. Ensamstående 102 2. Samboende 474 3. Gift 1 7. Fler än ett svar angivet 20 9. Uppgift saknas
VAR 400 UTBILDNING 62 Loc 502 width 1 MD=9 62 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför den högsta utbildning Du avslutat eller om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 217 1. Folkskola/Enhetsskola/Grundskola 47 2. Folkhögskola 135 3. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 31 4. Flickskola/Realexamen 143 5. Minst treårigt gymnasium 54 6. Studerat vid högskola/universitet 131 7. Examen från högskola/universitet 21 9. Uppgift saknas
VAR 401 ARBETSMARKNADSGRUPP 63 Loc 503 width 2 MD=99 63 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 442 01. Förvärvsarbetande 5 02. Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 11 04. Genomgår utbildning med stöd av det sk kunskapslyftet 29 05. Arbetslös 129 06. Ålderspensionär 34 07. Förtidspensionär 15 08. Hemarbetande 58 09. Studerande 29 77. Fler än ett svar angivet 25 99. Uppgift saknas
VAR 402 YRKESARBETAR 64 Loc 505 width 1 MD=9 64 Vilket yrke har/hade Du? 687 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 40 2. Har aldrig förvärvsarbetat 52 9. Uppgift saknas
VAR 403 HELTID/DELTIDSARB 65 Loc 506 width 1 MD=9 65 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan? 505 1. Heltid 160 2. Deltid, minst 15 timmar i veckan 10 3. Deltid, mindre än 15 timmar i veckan 5 7. Fler än ett svar angivet 99 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 404 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 66 Loc 507 width 2 MD=99 66 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 151 01. Tjänsteman 94 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 13 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 255 04. Arbetare 44 05. Arbetare med arbetsledande funktion 8 06. Egenanställd arbetare 1 07. Fiskare: ingen anställd 6 08. Fiskare: en eller flera anställda 6 09. Jordbrukare: ingen anställd 1 10. Jordbrukare: en eller flera anställda 26 11. Företagare: ingen anställd 24 12. Företagare: 1-9 anställda 13 13. Företagare: 10 eller fler anställda 32 98. Fler än ett svar angivet 105 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 405 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 67 Loc 509 width 1 MD=9 67 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? 49 1. Statlig 184 2. Kommunal 26 3. Landstingskommunal 397 4. Privat 24 7. Fler än ett svar angivet 99 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 406 MEDLEM FACKFÖRENING 68 Loc 510 width 1 MD=9 68 Är Du medlem i någon fackförening? 209 1. Ja, förbund inom Landsorganisationen (LO) 148 2. Ja, förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 42 3. Ja, förbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 313 5. Nej 2 7. Fler än ett svar angivet 65 9. Uppgift saknas
VAR 407 ANTAL VUXNA 69 Loc 511 width 1 MD=9 69 Hur många personer ingår det i Ditt hushåll och hur många barn/ungdomar (räkna med Dig själv)? 69A Antal vuxna personer 2 0. Inga vuxna 105 1. En person 519 2. Två personer 103 3. Tre personer 27 4. Fyra personer 2 5. Fem personer 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 408 ANTAL BARN 69 Loc 512 width 2 MD=99 69B Antal barn/ungdomar under 18 år <Se F.69 för fullständig frågetext> 453 00. Inga barn 116 01. Ett barn 116 02. Två barn 52 03. Tre barn 15 04. Fyra barn 4 05. Fem barn 1 06. Sex barn 1 11. Elva barn 21 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 409 BARN 0-3 ÅR 69 Loc 514 width 1 MD=9 69C Om det finns barn/ungdomar i Ditt hushåll, i vilka åldrar är de? 69c1 Barn 0-3 år 696 0. Ej markerat 62 1. Markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 410 BARN 4-6 ÅR 69 Loc 515 width 1 MD=9 69c2 <Barn/ungdomar i hushållet> 4-6 år <Se F.69C för fullständig frågetext> 686 0. Ej markerat 72 2. Markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 411 BARN 7-15 ÅR 69 Loc 516 width 1 MD=9 69c3 <Barn/ungdomar i hushållet> 7-15 år <Se F.69C för fullständig frågetext> 555 0. Ej markerat 203 3. Markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 412 BARN 16-18 ÅR 69 Loc 517 width 1 MD=9 69c4 <Barn/ungdomar i hushållet> 16-18 år <Se F.69C för fullständig frågetext> 658 0. Ej markerat 100 4. Markerat 21 9. Uppgift saknas
VAR 413 HUSHÅLLSTYP 70 Loc 518 width 1 MD=9 70 Vilken av följande hushållstyper skulle Du säga att Du idag tillhör? 216 1. Två vuxna utan barn 340 2. Två vuxna med gemensamma barn 30 3. Två vuxna utan gemensamma barn men med barn från tidigare förhållanden 21 4. Två vuxna med gemensamma barn och med barn från tidigare förhållanden 81 5. En vuxen utan barn 28 6. En vuxen med barn 30 7. Annan hushållstyp 3 8. Fler än ett svar angivet 30 9. Uppgift saknas
VAR 414 HUSHÅLLSINKOMST 71 Loc 519 width 2 MD=99 71 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten). 51 01. 100 000 eller mindre 47 02. 101 000 - 150 000 75 03. 151 000 - 200 000 80 04. 201 000 - 250 000 73 05. 251 000 - 300 000 73 06. 301 000 - 350 000 91 07. 351 000 - 400 000 83 08. 401 000 - 450 000 36 09. 451 000 - 500 000 96 10. över 500 000 3 77. Fler än ett svar angivet 71 99. Uppgift saknas
VAR 415 BOSTADSOMRÅDE 72 Loc 521 width 1 MD=9 72 I vilket av följande områden bor Du? 239 1. Valla församling 322 2. Stenkyrka församling 120 3. Rönnängs församling 25 4. Klädesholmens församling 57 5. Klövedals församling 1 7. Fler än ett svar angivet 15 9. Uppgift saknas
VAR 416 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 73 Loc 522 width 1 MD=0 or GE 9 73 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 73A Din nuvarande familj 303 1. Arbetarfamilj 23 2. Jordbrukarfamilj 23 3. Fiskarfamilj 169 4. Tjänstemannafamilj 78 5. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 105 6. Egen företagare 30 7. Fler än ett svar angivet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 417 KLASS UNDER UPPVÄXT 73 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 9 73B Den familj Du växte upp i <Se F.73 för fullständig frågetext> 341 1. Arbetarfamilj 89 2. Jordbrukarfamilj 67 3. Fiskarfamilj 85 4. Tjänstemannafamilj 36 5. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 83 6. Egen företagare 29 7. Fler än ett svar angivet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 UTRUSTN. TV-APPARAT 74 Loc 524 width 1 MD=9 74 Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett alternativ). 74a TV-apparat/er 751 1. Markerat 19 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 419 ANTAL TV-APPARATER 74 Loc 525 width 2 MD= 0 or GE 99 74(aa) <Utrustning i hushållet> Antal TV-apparater <Se F.74 för fullständig frågetext> 212 01. En TV-apparat 349 02. Två TV-apparater 109 03. Tre TV-apparater 27 04. Fyra TV-apparater 5 05. Fem TV-apparater 2 06. Sex TV-apparater 1 10. Tio TV-apparater 65 00. Uppgift saknas på delfrågan 9 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 420 UTRUSTN. TELEFON 74 Loc 527 width 1 MD=9 74b <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.74 för fullständig frågetext> 754 1. Markerat 16 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 421 ANTAL TELEFONER 74 Loc 528 width 2 MD= 0 or GE 99 74(bb) <Utrustning i hushållet> Antal telefoner <Se F.74 för fullständig frågetext> 112 01. En telefon 206 02. Två telefoner 190 03. Tre telefoner 106 04. Fyra telefoner 50 05. Fem telefoner 18 06. Sex telefoner 15 07. Sju telefoner 6 08. Åtta telefoner 2 09. Nio telefoner 6 10. Tio telefoner 59 00. Uppgift saknas på delfrågan 9 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 422 UTRUSTN. TEL.SVARARE 74 Loc 530 width 1 MD=9 74c <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.74 för fullständig frågetext> 189 1. Markerat 581 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 423 UTRUSTN. MOBILTEL 74 Loc 531 width 1 MD=9 74d <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.74 för fullständig frågetext> 559 1. Markerat 211 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 424 UTRUSTN. TEXT-TV 74 Loc 532 width 1 MD=9 74e <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.74 för fullständig frågetext> 621 1. Markerat 149 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 425 UTRUSTN. VIDEO 74 Loc 533 width 1 MD=9 74f <Utrustning i hushållet> Video <Se F.74 för fullständig frågetext> 629 1. Markerat 141 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 426 UTRUSTN. KABEL-TV 74 Loc 534 width 1 MD=9 74g <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.74 för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 655 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 427 UTRUSTN. DIGITAL-TV 74 Loc 535 width 1 MD=9 74h <Utrustning i hushållet> Digital-TV/Set Top Box <Se F.74 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 761 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 428 UTRUSTN. PARABOL 74 Loc 536 width 1 MD=9 74i <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.74 för fullständig frågetext> 260 1. Markerat 510 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 429 UTRUSTN. PERSONDATOR 74 Loc 537 width 1 MD=9 74j <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.74 för fullständig frågetext> 422 1. Markerat 348 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 430 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 74 Loc 538 width 1 MD=9 74k <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.74 för fullständig frågetext> 612 1. Markerat 158 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 431 UTRUSTN. FAX 74 Loc 539 width 1 MD=9 74l <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.74 för fullständig frågetext> 143 1. Markerat 627 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 432 UTRUSTN. CD-SPELARE 74 Loc 540 width 1 MD=9 74m <Utrustning i hushållet> CD-spelare <Se F.74 för fullständig frågetext> 585 1. Markerat 185 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 433 UTRUSTN. FRITIDSHUS 74 Loc 541 width 1 MD=9 74n <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.74 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 700 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 434 BIL 1: MÄRKE 74 Loc 542 width 2 MD= 0 or GE 99 74o(1.1) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke <Se F.74 för fullständig frågetext> 229 01. Volvo 76 02. Saab 39 03. Ford 58 04. Volkswagen 52 05. Opel 31 06. Toyota 25 07. Mazda 23 08. Mercedes 18 09. BMW 3 10. Fiat 8 12. Peugot 19 13. Nissan 52 14. Audi 2 15. Mitsubishi 5 18. Citroen 12 19. Renault 4 20. Honda 5 23. Skoda 1 29. Lancia 1 31. Suzuki 1 43. GMC 1 47. Jeep 1 50. Range Rover/Land Rover 2 58. Chevrolet 7 59. Hyundai 2 60. Chrysler 3 65. Seat 1 70. Borgward 9 00. Frågan ej tillämplig 89 99. Uppgift saknas
VAR 435 BIL 1: ÅRSMODELL 74 Loc 544 width 2 MD= 0 or GE 99 74o(1.2) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.74 för fullständig frågetext> 61. Årsmodell 1961 . . 98. Årsmodell 1998 9 00. Frågan ej tillämplig 117 99. Uppgift saknas Kod: 61 62 65 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 1 1 2 3 5 8 3 11 19 17 31 38 40 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 99 Frek: 72 38 54 29 32 35 30 39 42 44 59 9 117 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 99 Frek: 72 38 54 29 32 35 30 39 42 44 59 9 117
VAR 436 BIL 2: MÄRKE 74 Loc 546 width 2 MD= 0 or GE 99 74o(2.1) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke <Se F.74 för fullständig frågetext> 33 01. Volvo 11 02. Saab 12 03. Ford 11 04. Volkswagen 14 05. Opel 2 06. Toyota 2 07. Mazda 3 08. Mercedes 4 09. BMW 3 10. Fiat 2 12. Peugeot 4 13. Nissan 4 14. Audi 1 18. Citroen 2 19. Renault 1 20. Honda 2 23. Skoda 1 58. Chevrolet 2 59. Hyundai 665 00. Frågan ej tillämplig
VAR 437 BIL 2: ÅRSMODELL 74 Loc 548 width 2 MD= 0 74o(2.2) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.74 för fullständig frågetext> 71. Årsmodell 1971 . . 98. Årsmodell 1998 674 00. Frågan ej tillämplig Kod: 71 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 1 2 1 2 2 4 3 6 8 14 19 8 3 Kod: 91 92 93 94 95 96 97 98 0 Frek: 8 2 2 2 4 5 4 5 674
VAR 438 UTRUSTN. BÅT F FISKE 74 Loc 550 width 1 MD=9 74(p) <Utrustning i hushållet> Båt för fiske <Se F.74 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 661 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 439 UTRUSTN. BÅT FRITID 74 Loc 551 width 1 MD=9 74(q) <Utrustning i hushållet> Båt för fritidsändamål <Se F.74 för fullständig frågetext> 339 1. Markerat 431 5. Ej markerat 9 9. Uppgift saknas
VAR 440 PC-UTRUSTN: INET ANSL 75 Loc 552 width 1 MD=9 75 Om Du har persondator i Ditt hushåll, vad har Du i övrigt? (Observera att Du kan markera mer än en ruta) 75a Internet-anslutning 271 1. Markerat 226 5. Ej markerat 282 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 441 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 75 Loc 553 width 1 MD=9 75b <Persondator i hushållet> Personlig E-postadress <Se F.75 för fullständig frågetext> 215 1. Markerat 282 5. Ej markerat 282 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 442 PC-UTRUSTN: HEMSIDA 75 Loc 554 width 1 MD=9 75c <Persondator i hushållet> Personlig hemsida <Se F.75 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 454 5. Ej markerat 282 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 443 PC-UTRUSTN: EJ DATOR 75 Loc 555 width 1 MD=9 75d <Persondator i hushållet> Har ej persondator i mitt hushåll <Se F.75 för fullständig frågetext> 219 1. Markerat 278 5. Ej markerat 282 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 444 INTERNET PÅ ARBETET 76 Loc 556 width 1 MD=9 76 Har Du använt Internet under de senaste 12 månaderna? (mer än ett alternativ kan anges) 76a Ja, på min arbetsplats 540 0. Ej markerat 161 1. Markerat 78 9. Uppgift saknas
VAR 445 INTERNET I SKOLAN 76 Loc 557 width 1 MD=9 76b <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Ja, i skolan <Se F.76 för fullständig frågetext> 634 0. Ej markerat 67 2. Markerat 78 9. Uppgift saknas
VAR 446 INTERNET I HEMMET 76 Loc 558 width 1 MD=9 76c <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Ja, i hemmet <Se F.76 för fullständig frågetext> 464 0. Ej markerat 237 3. Markerat 78 9. Uppgift saknas
VAR 447 INTERNET PÅ BIBL 76 Loc 559 width 1 MD=9 76d <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Ja, på bibliotek eller annan allmän plats <Se F.76 för fullständig frågetext> 634 0. Ej markerat 67 4. Markerat 78 9. Uppgift saknas
VAR 448 INGEN INTERNETANVÄNDN 76 Loc 560 width 1 MD=9 76e <Internetanvändning senaste 12 månaderna> Nej, har inte använt Internet <Se F.76 för fullständig frågetext> 370 0. Ej markerat 331 5. Markerat 78 9. Uppgift saknas
VAR 449 TJÖRNS KOM HEMSIDA 77 Loc 561 width 2 MD=99 77A (ANVÄNT INTERNET) Har Du varit inne på någon av följande platser på nätet? (Observera att Du kan markera mer än en ruta) 77a1 Tjörns kommuns hemsida 112 00. Ej markerat 245 01. Markerat 422 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 450 AFTONBLADETS HEMSIDA 77 Loc 563 width 2 MD=99 77a2 <Besökt på nätet> Aftonbladet <Se F.77A för fullständig frågetext> 215 00. Ej markerat 142 02. Markerat 422 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 451 EXPRESSENS HEMSIDA 77 Loc 565 width 2 MD=99 77a3 <Besökt på nätet> Expressen <Se F.77A för fullständig frågetext> 290 00. Ej markerat 67 03. Markerat 422 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 452 DN:S HEMSIDA 77 Loc 567 width 2 MD=99 77a4 <Besökt på nätet> Dagens Nyheter <Se F.77A för fullständig frågetext> 292 00. Ej markerat 65 04. Markerat 422 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 453 SVD:S HEMSIDA 77 Loc 569 width 2 MD=99 77a5 <Besökt på nätet> Svenska Dagbladet <Se F.77A för fullständig frågetext> 304 00. Ej markerat 53 05. Markerat 422 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 454 GP-DIREKT:S HEMSIDA 77 Loc 571 width 2 MD=99 77a6 <Besökt på nätet> GP-Direkt <Se F.77A för fullständig frågetext> 260 00. Ej markerat 97 06. Markerat 422 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 455 SVT24:S HEMSIDA 77 Loc 573 width 2 MD=99 77a7 <Besökt på nätet> SVT24 <Se F.77A för fullständig frågetext> 329 00. Ej markerat 28 07. Markerat 422 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 456 CNN:S HEMSIDA 77 Loc 575 width 2 MD=99 77a8 <Besökt på nätet> CNN <Se F.77A för fullständig frågetext> 304 00. Ej markerat 53 08. Markerat 422 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 457 ANN NÄTTIDN:S HEMSIDA 77 Loc 577 width 2 MD=99 77a9 <Besökt på nätet> Annan nättidning eller nyhetstjänst <Se F.77A för fullständig frågetext> 313 00. Ej markerat 44 09. Markerat 422 99. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 458 INTERNET - NÖJE 77 Loc 579 width 1 MD=9 77B Vilket/vilka är Dina främsta syften med Din privata Internetanvändning? (Observera att Du kan markera mer än ett ruta) 77b1 Nöje/förströelse/spel 167 0. Ej markerat 190 1. Markerat 422 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 459 INTERNET-GÖRA HEMSIDO 77 Loc 580 width 1 MD=9 77b2 <Internetanvändning> Datorteknisk användning/göra hemsidor <Se F.77B för fullständig frågetext> 325 0. Ej markerat 32 2. Markerat 422 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 460 INTERNET - E-POST 77 Loc 581 width 1 MD=9 77b3 <Internetanvändning> E-postanvändning <Se F.77B för fullständig frågetext> 179 0. Ej markerat 178 3. Markerat 422 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 461 INTERNET - NYHETER 77 Loc 582 width 1 MD=9 77b4 <Internetanvändning> Söka/läsa/hämta dagliga nyheter <Se F.77B för fullständig frågetext> 234 0. Ej markerat 123 4. Markerat 422 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 462 INTERNET - FACKINFORM 77 Loc 583 width 1 MD=9 77b5 <Internetanvändning> Söka fack-/specialinformation inom vissa ämnen <Se F.77B för fullständig frågetext> 162 0. Ej markerat 195 5. Markerat 422 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 463 INTERNET - KONTAKTER 77 Loc 584 width 1 MD=9 77b6 <Internetanvändning> Knyta kontakter med andra människor/chatta <Se F.77B för fullständig frågetext> 316 0. Ej markerat 41 6. Markerat 422 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 464 INTERNET - INKÖP 77 Loc 585 width 1 MD=9 77b7 <Internetanvändning> Göra inköp eller beställningar <Se F.77B för fullständig frågetext> 310 0. Ej markerat 47 7. Markerat 422 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 465 INTERNET - ANNAT 77 Loc 586 width 1 MD=9 77b8 <Internetanvändning> Annat <Se F.77B för fullständig frågetext> 322 0. Ej markerat 35 8. Markerat 422 9. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig
VAR 466 PARTI 98 - KOMMUNVAL 78 Loc 587 width 2 MD= 0 or GE 99 78 Vilket parti röstade Du på i valen 1998? (Obs endast ett kryss per kolumn) 78A I kommunfullmäktigevalet 22 01. Vänsterpartiet 216 02. Socialdemokraterna 30 03. Centerpartiet 94 04. Folkpartiet 103 05. Moderaterna 89 06. Kristdemokraterna 26 07. Miljöpartiet 29 08. Kommunalt alternativ 25 09. Samhällets bästa 7 10. Annat parti 17 11. Röstade blankt 59 12. Röstade ej 21 13. Ej röstberättigad 5 77. Fler än ett svar angivet 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 467 PARTI 98-LANDSTVALET 78 Loc 589 width 2 MD= 0 or GE 99 78B <Parti 1998> I landstingsfullmäktigevalet <Se F.78 för fullständig frågetext> 32 01. Vänsterpartiet 166 02. Socialdemokraterna 27 03. Centerpartiet 84 04. Folkpartiet 102 05. Moderaterna 146 06. Kristdemokraterna 26 07. Miljöpartiet 8 08. Kommunalt alternativ 33 09. Samhällets bästa 56 10. Annat parti 16 11. Röstade blankt 1 12. Röstade ej 0 13. Ej röstberättigad 5 77. Fler än ett svar angivet 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 468 PARTI 98 - RIKSDVALET 78 Loc 591 width 2 MD= 0 or GE 99 78C <Parti 1998> I riksdagsvalet <Se F.78 för fullständig frågetext> 48 01. Vänsterpartiet 166 02. Socialdemokraterna 23 03. Centerpartiet 48 04. Folkpartiet 133 05. Moderaterna 165 06. Kristdemokraterna 31 07. Miljöpartiet 8 08. Kommunalt alternativ 21 09. Samhällets bästa 50 10. Annat parti 23 11. Röstade blankt 0 12. Röstade ej 0 13. Ej röstberättigad 5 77. Fler än ett svar angivet 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 25 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 469 PERSONRÖST 98 - RVAL 79 Loc 593 width 1 MD=0 or GE 9 79 I årets val var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade Du möjligheten att personrösta? 79a Riksdagsvalet 239 1. Ja 394 2. Nej 45 3. Röstade ej 28 4. Ej röstberättigad 2 7. Fler än ett svar angivet 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 470 PERSONRÖST 98 - LVAL 79 Loc 594 width 1 MD=0 or GE 9 79b <Personröstade 1998> Landstingsfullmäktigevalet <Se F.79 för fullständig frågetext> 242 1. Ja 359 2. Nej 55 3. Röstade ej 21 4. Ej röstberättigad 2 7. Fler än ett svar angivet 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 471 PERSONRÖST 98 - KVAL 79 Loc 595 width 1 MD=0 or GE 9 79c <Personröstade 1998> Kommunfullmäktigevalet <Se F.79 för fullständig frågetext> 352 1. Ja 291 2. Nej 44 3. Röstade ej 21 4. Ej röstberättigad 3 7. Fler än ett svar angivet 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 33 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 472 SYNUNKTER PÅ FRÅGORNA Loc 596 width 1 Tack för Din medverkan! Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla frågorna. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att besvara. Vi är därför tacksamma att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Rapport med resultat från undersökningen kommer att finnas tillgänglig på bibliotek och i kommunhuset. 702 1. Synpunkter 77 5. Inga synpunkter