Mediebarometern 2001
                SSD 0803

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Oktober 2004

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 2001 har insamlats av Nordicom.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör Internet-användning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året.
  Nu är det 28 slumpmässigt valda dagar. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Ansvaret för datainsamlingen har efter
  sedvanlig upphandling lagts ut på ett undersökningsföretag.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 25% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 2001

  Uppgifterna har genomförts i form av telefonintervjuer
  fördelat över 28 slumpmässigt valda dagar(mättillfällen) över
  hela året, där det skett en stratifiering så att varje
  veckodag förekommer fyra gånger. Den omfattar ett urval på
  minst 100 personer per undersökningsdag, vilket beräknas ge
  minst 2300 effektiva intervjuer.

  Inför varje mättillfälle har de utvalde personerna tillsänts
  ett aviseringskort som beskriver undersökningen. Personer till
  vilka Gallup inte kunnat finna telefonnummer har även ombetts
  att meddela på vilket telefonnummer de kunnat nås för en
  intervju.

  De personer som inte kunde nås vid ett mättillfälle sparades
  och ingick i ett suburval för kommande, senare mättillfällen.
  På så sätt har även svårnådda personer som inte kunnat
  intervjuas vid given mätdag, kunnat intervjuas vid ett senare
  mättillfälle. De personer som inte nåtts någon gång under året
  räknas till bortfallet.

  
  Urval och bortfall

  Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av
  Sveriges befolkning i åldern 9-79 år. Urvalet drogs ur SEMAs
  befolkningsregister och omfattade 3 898 personer boende i
  Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta
  urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp, gav ett
  nettourval omfattande 3 458 personer. Av dessa har intervjuer
  genomförts med 2 388 personer, vilket innebär ett bortfall på
  1 070 personer. Detta betyder att undersökningen har ett
  bortfall på 31 procent.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 12 (2) TID LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA
  (3) LOC 27 WIDTH 1 (4) MD=9

  (5) Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår?
    (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD-
    eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   190  1. Ja, mer än 2 timmar
   313  2. Ja, 1 - 2 timmar
   122  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   108  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1495  5. Nej
  
   20  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0803 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Län 8 Kommun 9 Datum 10 Vår eller höstintervju 11 Lyssnat på CD- eller grammofonskiva 12 Senast lyssnat på CD- eller grammofonskiva 13 Lyssnat på ljudkassett 14 Senast lyssnat på ljudkassett 15 Lyssnat på musikkassett 16 Lyssnat på talkassett 17 Lyssnat på ljudkassett - Tveksam vilken typ 18 Lyssnat på skönlitteratur 19 Lyssnat på facklitteratur 20 Lyssnat på talkassett - Vet ej vilken typ 21 Läst morgontidning 22 Läst morgontidning 1 23 Läst morgontidning 2 24 Läst morgontidning 3 25 Morgontidning 1 i tryckt version eller på Internet 26 Morgontidning 2 i tryckt version eller på Internet 27 Morgontidning 3 i tryckt version eller på Internet 28 Morgontidning 1 - Läst i bostaden 29 Morgontidning 1 - Läst på arbetsplatsen/skolan 30 Morgontidning 1 - Läst på annan plats 31 Morgontidning 1 - Läst, tveksam var 32 Morgontidning 2 - Läst i bostaden 33 Morgontidning 2 - Läst på arbetsplatsen/skolan 34 Morgontidning 2 - Läst på annan plats 35 Morgontidning 2 - Läst, tveksam var 36 Morgontidning 3 - Läst i bostaden 37 Morgontidning 3 - Läst på arbetsplatsen/skolan 38 Morgontidning 3 - Läst på annan plats 39 Morgontidning 3 - Läst, tveksam var 40 Tid läst morgontidning 41 Läst morgontidning mellan 06.00 och 08.00 42 Läst morgontidning mellan 08.00 och 12.00 43 Läst morgontidning mellan 12.00 och 17.00 44 Läst morgontidning mellan 17.00 och 19.00 45 Läst morgontidning mellan 19.00 och 22.00 46 Läst morgontidning mellan 22.00 och 24.00 47 Läst morgontidning efter 24.00 men före kl 06.00 48 Läst morgontidning - tveksam vilken tid 49 Senast läst morgontidning 50 Prenumeration på morgontidning 51 Senast läst Metro 52 Läst kvällstidning 53 Läst kvällstidning 1 54 Läst kvällstidning 2 55 Läst kvällstidning 3 56 Kvällstidning 1 i tryckt version eller på Internet 57 Kvällstidning 2 i tryckt version eller på Internet 58 Kvällstidning 3 i tryckt version eller på Internet 59 Kvällstidning 1 - Läst i bostaden 60 Kvällstidning 1 - Läst på arbetsplatsen/skolan 61 Kvällstidning 1 - Läst på annan plats 62 Kvällstidning 1 - Läst, tveksam var 63 Kvällstidning 2 - Läst i bostaden 64 Kvällstidning 2 - Läst på arbetsplatsen/skolan 65 Kvällstidning 2 - Läst på annan plats 66 Kvällstidning 2 - Läst, tveksam var 67 Kvällstidning 3 - Läst i bostaden 68 Kvällstidning 3 - Läst på arbetsplatsen/skolan 69 Kvällstidning 3 - Läst på annan plats 70 Kvällstidning 3 - Läst, tveksam var 71 Tid läst kvällstidning 72 Läst kvällstidning mellan 06.00 och 08.00 73 Läst kvällstidning mellan 08.00 och 12.00 74 Läst kvällstidning mellan 12.00 och 17.00 75 Läst kvällstidning mellan 17.00 och 19.00 76 Läst kvällstidning mellan 19.00 och 22.00 77 Läst kvällstidning mellan 22.00 och 24.00 78 Läst kvällstidning mellan 24.00 och 06.00 79 Läst kvällstidning - tveksam vilken tid 80 Senast läst kvällstidning 81 Läst Metro i Stockholm någon gång 82 Läst vecko- eller månadstidning 83 Tid läst vecko- eller månadstidning 84 Senast läst vecko- eller månadstidning 85 Läst senaste veckan: Familjetidning 86 Läst senaste veckan: Kändistidning 87 Läst senaste veckan: Annan veckotidning 88 Läst senaste veckan: Magasin för kvinnor 89 Läst senaste veckan: Magasin för män 90 Läst senaste veckan: Ungdomstidning 91 Läst senaste veckan: Serietidning 92 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning hem 93 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning data 94 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning idrott 95 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning ekonomi 96 Läst senaste veckan: Övriga specialtidningar 97 Läst senaste veckan: Gratistidning på stan 98 Läst senaste veckan: Annonstidning 99 Läst senaste veckan: Utländsk veckotidning 100 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning 101 Läst annan tidskrift 102 Tid läst annan tidskrift 103 Senast läst annan tidskrift 104 Läst senaste veckan: Organisations-, medlemstidning 105 Läst senaste veckan: Kulturtidskrift 106 Läst senaste veckan: Politisk tidskrift 107 Läst senaste veckan: Facktidskrift 108 Läst senaste veckan: Specialtidskrift 109 Läst senaste veckan: Vetenskaplig tidskrift 110 Läst senaste veckan: Utländsk tidskrift 111 Läst senaste veckan: Annan typ av tidskrift 112 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av tidskrift 113 Läst bok 114 Tid läst bok 115 Läst bok i bostaden 116 Läst bok på arbetsplats/skola 117 Läst bok på annan plats 118 Läst bok - Tveksam var 119 Läst skönlitteratur 120 Läst barn och ungdomslitteratur 121 Läst facklitteratur 122 Läst lärobok, kursbok eller läxbok 123 Läst annan bok 124 Läst bok - tveksam vilken typ 125 Läst bok för nöjes skull 126 Läst bok för arbetet eller skolan 127 Läst bok - tveksam om syfte 128 Senast läst bok 129 Läst senaste veckan: Skönlitteratur 130 Läst senaste veckan: Barn och ungdomslitteratur 131 Läst senaste veckan: Facklitteratur 132 Läst senaste veckan: Lärobok, kursbok eller läxbok 133 Läst senaste veckan: Annan bok 134 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av bok 135 Anskaffningssätt av bok: Lånat på bibliotek 136 Anskaffningssätt av bok: Lånat från släkt, vän eller bekant 137 Anskaffningssätt av bok: Lånat i läsecirkel 138 Anskaffningssätt av bok: Köpt i bokhandel 139 Anskaffningssätt av bok: Köpt i kiosk eller på varuhus 140 Anskaffningssätt av bok: Köpt genom bokklubb 141 Anskaffningssätt av bok: Köpt via Internetbokhandel 142 Anskaffningssätt av bok: Köpt på antikvariat 143 Anskaffningssätt av bok: Fått som gåva 144 Anskaffningssätt av bok: Annat sätt 145 Anskaffningssätt av bok: Tveksam vilket sätt 146 Tid lyssnat på radio 147 Lyssnat på radio mellan 06.00 och 08.00 148 Lyssnat på radio mellan 08.00 och 12.00 149 Lyssnat på radio mellan 12.00 och 17.00 150 Lyssnat på radio mellan 17.00 och 19.00 151 Lyssnat på radio mellan 19.00 och 22.00 152 Lyssnat på radio mellan 22.00 och 24.00 153 Lyssnat på radio mellan 24.00 och 06.00 154 Lyssnat på radio - tveksam vilken tid 155 Lyssnat på P1 156 Lyssnat på P2 157 Lyssnat på P3 158 Lyssnat på P4-lokal 159 Lyssnat på P4-nationella 160 Lyssnat på Radio Energy 161 Lyssnat på Mix Megapol 162 Lyssnat på Radio rix 163 Lyssnat på Radio City 164 Lyssnat på Lugna favoriter i Stockholm 165 Lyssnat på annan lokalstation 166 Lyssnat på närradiostation med musik 167 Lyssnat på närradiostation med tal 168 Lyssnat på någon utländsk station 169 Lyssnat på radiokanal- Tveksam vilken 170 Senast lyssnat på radio 171 Tillgång till radio i bostaden 172 Tillgång till bilradio 173 Tillgång till radio på arbetsplatsen 174 Tillgång till digital radio 175 Tillgång till inget av ovanstående 176 Tillgång till något av ovanstående - Tveksam, vet ej 177 Tillgång till TV i hemmet 178 Antal TV-apparater i hemmet 179 Satellitkanal via kabel 180 Satellitkanal via egen hushållsparabol 181 Satellitkanal via kabel och egen hushållsparabol 182 Inga satellitkanaler 183 Tveksam om satellitkanal via kabel eller egen hushållsparabol 184 Betalar extra för tilläggskanaler 185 Kanal i tilläggspaket: TV3 186 Kanal i tilläggspaket: Kanal 5 187 Kanal i tilläggspaket: SVT24 188 Kanal i tilläggspaket: ZTV 189 Kanal i tilläggspaket: TV8 190 Kanal i tilläggspaket: Nyhetskanal 191 Kanal i tilläggspaket: Sportkanal 192 Kanal i tilläggspaket: Filmkanal 193 Kanal i tilläggspaket: Kulturkanal 194 Kanal i tilläggspaket: Underhållningskanal 195 Kanal i tilläggspaket: Naturkanal 196 Kanal i tilläggspaket: Musikkanal 197 Kanal i tilläggspaket: Barnprogramskanal 198 Kanal i tilläggspaket: TV-shopping-kanal 199 Kanal i tilläggspaket: Dansk, norsk, finsk TV-kanal 200 Kanal i tilläggspaket: Annan utländsk kanal 201 Kanal i tilläggspaket: Annan 202 Kanal i tilläggspaket: Tveksam, vet ej 203 Utrustning för digital-TV 204 Utrustning för kabel eller marknät 205 Tittat på TV 206 Tittat på TV mellan 06.00 och 08.00 207 Tittat på TV mellan 08.00 och 12.00 208 Tittat på TV mellan 12.00 och 17.00 209 Tittat på TV mellan 17.00 och 19.00 210 Tittat på TV mellan 19.00 och 22.00 211 Tittat på TV mellan 22.00 och 24.00 212 Tittat på TV efter 24.00 men före 06.00 213 Tittat på TV - tveksam vilken tid 214 Tittat på SVT1 215 Tittat på SVT2 216 Tittat på SVT24 217 Tittat på TV3 218 Tittat på TV4 219 Tittat på Kanal 5 220 Tittat på ZTV 221 Tittat på TV8 222 Tittat på lokal-TV i TV4 223 Tittat på kabelkanal 224 Tittat på TV6 225 Tittat på Eurosport 226 Tittat på ViaSat Sport 227 Tittat på TV1000 228 Tittat på Cinema 1000 229 Tittat på Canal Plus 230 Tittat på Canal Plus Gul 231 Tittat på Canal Plus Blå 232 Tittat på K-World 233 Tittat på annan typ av kanal 234 Tittat på TV - tveksam vilken kanal 235 Tittat på utländsk TV - Nyhetskanal 236 Tittat på utländsk TV - Sportkanal 237 Tittat på utländsk TV - Musikkanal 238 Tittat på utländsk TV - Barnkanal 239 Tittat på utländsk TV - Filmkanal 240 Tittat på utländsk TV - Kulturkanal 241 Tittat på utländsk TV - Naturkanal 242 Tittat på utländsk TV - Underhållningskanal 243 Tittat på utländsk TV - Nordisk kanal 244 Tittat på utländsk TV - Brittisk kanal 245 Tittat på utländsk TV - Tysk kanal 246 Tittat på utländsk TV - Fransk kanal 247 Tittat på utländsk TV - Spansk kanal 248 Tittat på utländsk TV - Kanal från länder i förutvarande Jugoslavien 249 Tittat på utländsk TV - Kanal från övriga Europa 250 Tittat på utländsk TV - Kanal från övriga världen 251 Tittat på utländsk TV - TV-shopping-kanal 252 Tittat på utländsk TV - Övrig kanal 253 Tittat på utländsk TV - Nej 254 Tittat på utländsk TV - Tveksam vilken kanal 255 TV-program - Nyhetsprogram 256 TV-program - Faktaprogram 257 TV-program - Långfilm 258 TV-program - Serier 259 TV-program - Sport 260 TV-program - Underhållning 261 TV-program - Barn och ungdomsprogram 262 TV-program - Tveksam vilken typ av program 263 Tittat på Rapport i SVT:s morgon-TV 264 Tittat på nyheterna i TV4:s morgon TV 265 Tittat på eftermiddagsnyheter från SVT24 266 Tittat på lunch- eller eftermiddagsnyheter från TV4 267 Tittat på Rapport 19.30 268 Tittat på Aktuellt 18.00 eller 21.00 i SVT 269 Tittat på sena nyheter i SVT 270 Tittat på nyheterna TV4 18.30, 22.00 eller 00.10 271 Tittat på TV3 Direkt 272 Tittat på regionala nyheter SVT 273 Tittat på lokala nyheter TV4 274 Tittade inte på något av dessa nyhetsprogram 275 Tittat på nyhetssändning - tveksam, vet ej 276 Senast tittat på TV 277 TV-program senaste veckan, ej igår - Nyhetsprogram 278 TV-program senaste veckan, ej igår - Faktaprogram 279 TV-program senaste veckan, ej igår - Långfilm 280 TV-program senaste veckan, ej igår - Serier 281 TV-program senaste veckan, ej igår - Sport 282 TV-program senaste veckan, ej igår - Underhållning 283 TV-program senaste veckan, ej igår - Barn och ungdomsprogram 284 TV-program senaste veckan, ej igår - Tveksam vilken typ av program 285 Tittat på text-TV 286 Tid tittat på text-TV 287 Senast tittat på text-TV 288 Tittat på text-TV senaste veckan: SVT1 - SVT2 289 Tittat på text-TV senaste veckan: TV3 290 Tittat på text-TV senaste veckan: TV4 291 Tittat på text-TV senaste veckan: Kanal 5 292 Tittat på text-TV senaste veckan: Annan TV-kanal 293 Tittat på text-TV senaste veckan: Tveksam vilken kanal 294 Använt text-TV för TV:s programtablåer 295 Använt text-TV för nyheter 296 Använt text-TV för ekonomiinformation 297 Använt text-TV för sport 298 Använt text-TV för väder 299 Använt text-TV för spel och lotteri 300 Använt text-TV för annonser och annan reklam 301 Använt text-TV för textning av TV-program 302 Använt text-TV för annan information 303 Använt text-TV - tveksam till vad 304 Tillgång till text-TV i åretrunt bostaden 305 Spelat TV-spel någon gång 306 Tittat på video 307 Tittat på inspelade TV-program 308 Tittat på hyrvideo 309 Tittat på köpvideo 310 Tittat på annan video 311 Tittat på video - tveksam om typ 312 Inspelade TV-program: Nyheter 313 Inspelade TV-program: Samhällsprogram 314 Inspelade TV-program: Långfilm 315 Inspelade TV-program: Serier 316 Inspelade TV-program: Sport 317 Inspelade TV-program: Underhållning 318 Inspelade TV-program: Barn och ungdomsprogram 319 Inspelade TV-program: Tveksam på vilket 320 Senast tittat på video 321 Tillgång till video i åretrunt bostaden 322 Tillgång till DVD-spelare 323 Senast varit på bio 324 Tillgång till i bostaden: Mobiltelefon 325 Tillgång till i bostaden: Fax 326 Tillgång till i bostaden: Persondator 327 Tillgång till i bostaden: Inget av ovanstående 328 Tillgång till i bostaden: Tveksam, vet ej 329 Tillgång till i mobiltelefon: SMS-tjänster 330 Tillgång till i mobiltelefon: WAP-tjänster 331 Tillgång till i mobiltelefon: Inget av detta 332 Tillgång till i mobiltelefon: Tveksam, vet ej 333 Antal mobiltelefoner i bostaden 334 Antal datorer i bostaden 335 Tillgång till persondator med CD-rom 336 Tillgång till persondator med DVD 337 Tillgång till persondator med skrivare 338 Tillgång till persondator med CD-brännare 339 Tillgång till persondator som är bärbar 340 Tillgång till persondator som är handdator 341 Tillgång till persondator - Ingen av föregående extrautrustning 342 Tillgång till persondator - Tveksam till extrautrustning 343 Persondator ansluten till Internet 344 Persondator ansluten till bredband 345 Persondator ansluten till nätverk i hemmet 346 Persondator ansluten till inget av föregående 347 Persondator ansluten till, tveksam till vad 348 Egen adress för e-post 349 Egen hemsida 350 Ej egen e-post adress, egen hemsida 351 Egen e-post adress, egen hemsida - Tveksam, vet ej 352 PC-användning i bostaden: Senast använt 353 PC-användning i bostaden: Tid 354 Använt PC mellan 06.00 och 08.00 355 Använt PC mellan 08.00 och 12.00 356 Använt PC mellan 12.00 och 17.00 357 Använt PC mellan 17.00 och 19.00 358 Använt PC mellan 19.00 och 22.00 359 Använt PC mellan 22.00 och 24.00 360 Använt PC efter 24.00 men före 06.00 361 Använt PC - tveksam vilken tid 362 PC-användning i bostaden senaste veckan: Förvärvsarbete 363 PC-användning i bostaden senaste veckan: Utbildning 364 PC-användning i bostaden senaste veckan: Privat 365 PC-användning i bostaden senaste veckan: Internet 366 PC-användning i bostaden senaste veckan: Spel 367 PC-användning i bostaden senaste veckan: Annan 368 PC-användning i bostaden senaste veckan - Tveksam till vad 369 Tid använt åt Internet i bostaden igår 370 Använt Internet mellan 06.00 och 08.00 371 Använt Internet mellan 08.00 och 12.00 372 Använt Internet mellan 12.00 och 17.00 373 Använt Internet mellan 17.00 och 19.00 374 Använt Internet mellan 19.00 och 22.00 375 Använt Internet mellan 22.00 och 24.00 376 Använt Internet efter 24.00 men före 06.00 377 Använt Internet - tveksam vilken tid 378 Internet i bostaden igår: E-post 379 Internet i bostaden igår: Nyheter 380 Internet i bostaden igår: Läst tidning 381 Internet i bostaden igår: Följt TV-program 382 Internet i bostaden igår: Tittat på film 383 Internet i bostaden igår: Sökt fakta 384 Internet i bostaden igår: Uträttat ärenden 385 Internet i bostaden igår: Lyssnat till musik 386 Internet i bostaden igår: Laddat ner musik 387 Internet i bostaden igår: Spel 388 Internet i bostaden igår: Chat-grupp 389 Internet i bostaden igår: Släktforskat 390 Internet i bostaden igår: Annan 391 Internet i bostaden igår: Tveksam till vad 392 Internetärende igår: Beställt varor 393 Internetärende igår: Betalningar 394 Internetärende igår: Bankärenden 395 Internetärende igår: Tveksam om vad 396 Internetinformation igår: Samhällsinformation 397 Internetinformation igår: Annan information 398 Internetinformation igår: Resor 399 Internetinformation igår: Kultur - nöje - fritid 400 Internetinformation igår: Skola - utbildning 401 Internetinformation igår: Konsumtionsvaror - tjänster 402 Internetinformation igår: Börs och ekonomi 403 Internetinformation igår: E-postadresser 404 Internetinformation igår: Telefonnummer eller adresser 405 Internetinformation igår: Annat 406 Internetinformation igår: Tveksam till vad 407 Internet i bostaden: Senast använt 408 Internet i bostaden senaste månaden: E-post 409 Internet i bostaden senaste månaden: Nyheter 410 Internet i bostaden senaste månaden: Läst tidning 411 Internet i bostaden senaste månaden: Följt TV-program 412 Internet i bostaden senaste månaden: Tittat på film 413 Internet i bostaden senaste månaden: Sökt fakta 414 Internet i bostaden senaste månaden: Uträttat ärenden 415 Internet i bostaden senaste månaden: Lyssnat till musik 416 Internet i bostaden senaste månaden: Laddat ner musik 417 Internet i bostaden senaste månaden: Spel 418 Internet i bostaden senaste månaden: Chat-grupp 419 Internet i bostaden senaste månaden: Släktforskat 420 Internet i bostaden senaste månaden: Annan 421 Internet i bostaden senaste månaden: Tveksam till vad 422 Internetärende senaste månaden: Beställt varor 423 Internetärende senaste månaden: Betalningar 424 Internetärende senaste månaden: Bankärenden 425 Internetärende senaste månaden: Tveksam till vad 426 Internetinformation senaste månaden: Samhällsinformation 427 Internetinformation senaste månaden: Annan information 428 Internetinformation senaste månaden: Resor 429 Internetinformation senaste månaden: Kultur - nöje - fritid 430 Internetinformation senaste månaden: Skola - utbildning 431 Internetinformation senaste månaden: Konsumtionsvaror - tjänster 432 Internetinformation senaste månaden: Börs och ekonomi 433 Internetinformation senaste månaden: E-postadresser 434 Internetinformation senaste månaden: Telefonnummer eller adresser 435 Internetinformation senaste månaden: Annat 436 Internetinformation senaste månaden: Tveksam till vad 437 CD/DVD användning: Sökt information i uppslagsverk 438 CD/DVD användning: Spelat spel 439 CD/DVD användning: Lyssnat på musik 440 CD/DVD användning: Laddat program till datorn 441 CD/DVD användning: Tittat på film 442 CD/DVD användning: Annat 443 CD/DVD användning: Ingen 444 PC-användning - På arbetsplatsen 445 PC-användning - I skolan 446 PC-användning - Annan plats 447 PC-användning - Nej 448 PC-användning - Tveksam, vet ej 449 Internetanvändning - På arbetsplatsen 450 Internetanvändning - I skolan 451 Internetanvändning - Annan plats 452 Internetanvändning - Nej 453 Internetanvändning - Tveksam, vet ej 454 Tid använt Internet i arbetet 455 Tid använt Internet på skolan 456 Tid använt Internet på annan plats 457 Internet utanför bostaden igår: E-post 458 Internet utanför bostaden igår: Nyheter 459 Internet utanför bostaden igår: Läst tidning 460 Internet utanför bostaden igår: Följt TV-program 461 Internet utanför bostaden igår: Tittat på film 462 Internet utanför bostaden igår: Sökt fakta 463 Internet utanför bostaden igår: Uträttat ärenden 464 Internet utanför bostaden igår: Lyssnat till musik 465 Internet utanför bostaden igår: Laddat ner musik 466 Internet utanför bostaden igår: Spel 467 Internet utanför bostaden igår: Chat-grupp 468 Internet utanför bostaden igår: Släktforskat 469 Internet utanför bostaden igår: Annan 470 Internet utanför bostaden igår: Tveksam till vad 471 Internetärende utanför bostaden igår: Beställt varor 472 Internetärende utanför bostaden igår: Betalningar 473 Internetärende utanför bostaden igår: Bankärenden 474 Internetärende utanför bostaden igår: Tveksam om vad 475 Internetinformation utanför bostaden igår: Samhällsinformation 476 Internetinformation utanför bostaden igår: Annan information 477 Internetinformation utanför bostaden igår: Resor 478 Internetinformation utanför bostaden igår: Kultur - nöje - fritid 479 Internetinformation utanför bostaden igår: Skola - utbildning 480 Internetinformation utanför bostaden igår: Konsumtionsvaror - tjänster 481 Internetinformation utanför bostaden igår: Börs och ekonomi 482 Internetinformation utanför bostaden igår: E-postadresser 483 Internetinformation utanför bostaden igår: Telefonnummer eller adresser 484 Internetinformation utanför bostaden igår: Annat 485 Internetinformation utanför bostaden igår: Tveksam till vad 486 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - På arbetsplatsen 487 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - I skolan 488 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - Annan plats 489 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - Nej 490 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - Tveksam, vet ej 491 Internet utanför bostaden senaste veckan - På arbetsplatsen 492 Internet utanför bostaden senaste veckan - I skolan 493 Internet utanför bostaden senaste veckan - Annan plats 494 Internet utanför bostaden senaste veckan - Nej 495 Internet utanför bostaden senaste veckan - Tveksam, vet ej 496 Internet utanför bostaden senaste veckan: E-post 497 Internet utanför bostaden senaste veckan: Nyheter 498 Internet utanför bostaden senaste veckan: Läst tidning 499 Internet utanför bostaden senaste veckan: Följt TV-program 500 Internet utanför bostaden senaste veckan: Tittat på film 501 Internet utanför bostaden senaste veckan: Sökt fakta 502 Internet utanför bostaden senaste veckan: Uträttat ärenden 503 Internet utanför bostaden senaste veckan: Lyssnat till musik 504 Internet utanför bostaden senaste veckan: Laddat ner musik 505 Internet utanför bostaden senaste veckan: Spel 506 Internet utanför bostaden senaste veckan: Chat-grupp 507 Internet utanför bostaden senaste veckan: Släktforskat 508 Internet utanför bostaden senaste veckan: Annan 509 Internet utanför bostaden senaste veckan: Tveksam, vet ej 510 Internetärende senaste veckan: Beställt varor 511 Internetärende senaste veckan: Betalningar 512 Internetärende senaste veckan: Bankärenden 513 Internetärende senaste veckan: Tveksam till vad 514 Internetinformation senaste veckan: Samhällsinformation 515 Internetinformation senaste veckan: Annan information 516 Internetinformation senaste veckan: Resor 517 Internetinformation senaste veckan: Kultur - nöje - fritid 518 Internetinformation senaste veckan: Skola - utbildning 519 Internetinformation senaste veckan: Konsumtionsvaror - tjänster 520 Internetinformation senaste veckan: Börs och ekonomi 521 Internetinformation senaste veckan: E-postadresser 522 Internetinformation senaste veckan: Telefonnummer eller adresser 523 Internetinformation senaste veckan: Annat 524 Internetinformation senaste veckan: Tveksam om vad 525 Andel Internet avseende arbete 526 Andel Internet avseende privat intresse 527 Läst annonsblad 528 Läst lokalt annonsblad 529 Läst de stora affärskedjornas annonsblad 530 Läst lokala handlares annons- eller reklamblad 531 Läst lösa reklamblad med rabattkuponger 532 Läst adresserad reklam 533 Läst annan form av reklam- eller annonsblad 534 Tagit del av utomhusreklam igår 535 Ej tagit del av reklam igår 536 Läst reklam - tveksam, vet ej 537 Tagit del av reklam i morgontidning 538 Tagit del av reklam i kvällstidning 539 Tagit del av reklam i veckotidning 540 Tagit del av reklam i radio 541 Tagit del av reklam i TV 542 Tagit del av reklam på bio 543 Tagit del av reklam på Internet 544 Tagit del av reklam i mobiltelefon 545 Tagit del av reklam: Nej 546 Tagit del av reklam - Tveksam, vet ej 547 Typ av boendeområde 548 Typ av boende 549 Uppväxtort 550 Civilstånd 551 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 552 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 553 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 554 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 555 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 556 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 557 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 558 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 559 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 560 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 561 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 562 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 563 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 564 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 565 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 566 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 567 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 568 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 569 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 570 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 571 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 572 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal barn 573 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 574 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 575 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 576 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 577 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 578 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 579 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 580 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 581 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 582 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 583 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 584 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 585 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 586 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 587 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 588 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 589 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 590 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 591 Heltids- eller deltidsarbete 592 Familjekategori 593 Skolutbildning 594 Aktivitet under gårdagen: Bortrest 595 Aktivitet under gårdagen: Var hemma 596 Aktivitet under gårdagen: På arbetet 597 Aktivitet under gårdagen: Skola 598 Aktivitet under gårdagen: Kvällskurs 599 Aktivitet under gårdagen: Storhandlade 600 Aktivitet under gårdagen: Tveksam/ vill ej svara

VAR 1 SSD STUDY NR 0803              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0803


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 2001
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 17 width 1 Kön 1172 1. Man 1216 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 21. 1921 . . 92. 1992 7 99. Vill ej svara Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 12 21 17 25 17 22 22 31 24 25 23 27 27 32 30 30 31 30 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 37 26 36 36 37 39 45 54 40 42 51 41 35 27 41 24 42 37 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 35 28 27 38 37 34 35 44 39 40 47 34 40 36 25 41 41 35 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 29 31 29 28 24 33 30 35 38 47 35 43 41 26 44 33 39 4 Kod: 99 Frek: 7
VAR 7 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 418 01. Stockholms län 89 03. Uppsala län 67 04. Södermanlands län 128 05. Östergötlands län 97 06. Jönköpings län 45 07. Kronobergs län 60 08. Kalmar län 17 09. Gotlands län 30 10. Blekinge län 291 12. Skåne län 62 13. Hallands län 367 14. Västra Götalands län 84 17. Värmlands län 73 18. Örebro län 90 19. Västmanlands län 96 20. Dalarnas län 83 21. Gävleborgs län 92 22. Västernorrlands län 33 23. Jämtlands län 89 24. Västerbottens län 72 25. Norrbottens län 5 99. Uppgift saknas
VAR 8 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 8 0114. Upplands-Väsby 3 0115. Vallentuna 13 0117. Österåker 2 0120. Värmdö 22 0123. Järfälla 2 0125. Ekerö 21 0126. Huddinge 17 0127. Botkyrka 6 0128. Salem 22 0136. Haninge 6 0138. Tyresö 8 0139. Upplands-Bro 1 0140. Nykvarn 12 0160. Täby 13 0162. Danderyd 14 0163. Sollentuna 157 0180. Stockholm 15 0181. Södertälje 20 0182. Nacka 4 0183. Sundbyberg 14 0184. Solna 10 0186. Lidingö 1 0187. Vaxholm 7 0188. Norrtälje 9 0191. Sigtuna 11 0192. Nynäshamn 4 0305. Håbo 3 0319. Älvkarleby 3 0360. Tierp 67 0380. Uppsala 6 0381. Enköping 6 0382. Östhammar 6 0428. Vingåker 16 0480. Nyköping 7 0481. Oxelösund 3 0482. Flen 5 0483. Katrineholm 20 0484. Eskilstuna 7 0486. Strängnäs 3 0488. Trosa 1 0509. Ödeshög 2 0512. Ydre 2 0513. Kinda 2 0560. Boxholm 2 0561. Åtvidaberg 6 0562. Finspång 47 0580. Linköping 40 0581. Norrköping 2 0582. Söderköping 15 0583. Motala 1 0584. Vadstena 8 0586. Mjölby 3 0617. Gnosjö 3 0642. Mullsjö 1 0643. Habo 4 0662. Gislaved 3 0665. Vaggeryd 39 0680. Jönköping 8 0682. Nässjö 12 0683. Värnamo 4 0684. Sävsjö 9 0685. Vetlanda 7 0686. Eksjö 4 0687. Tranås 2 0760. Uppvidinge 3 0761. Lessebo 3 0763. Tingsryd 4 0764. Alvesta 4 0765. Älmhult 2 0767. Markaryd 25 0780. Växjö 2 0781. Ljungby 1 0834. Torsås 4 0840. Mörbylånga 3 0860. Hultsfred 2 0861. Mönsterås 1 0862. Emmaboda 23 0880. Kalmar 4 0881. Nybro 5 0882. Oskarshamn 11 0883. Västervik 2 0884. Vimmerby 4 0885. Borgholm 15 0980. Gotland 2 0981. 4 1060. Olofström 10 1080. Karlskrona 3 1081. Ronneby 12 1082. Karlshamn 1 1083. Sölvesborg 3 1214. Svalöv 4 1230. Staffanstorp 3 1231. Burlöv 8 1233. Vellinge 4 1256. Östra Göinge 5 1257. Örkelljunga 3 1260. Bjuv 10 1261. Kävlinge 2 1262. Lomma 2 1263. Svedala 3 1264. Skurup 4 1265. Sjöbo 2 1266. Hörby 4 1270. Tomelilla 5 1272. Bromölla 3 1273. Osby 3 1275. Perstorp 6 1276. Klippan 4 1277. Åstorp 4 1278. Båstad 52 1280. Malmö 22 1281. Lund 10 1282. Landskrona 30 1283. Helsingborg 5 1284. Höganäs 4 1285. Eslöv 15 1286. Ystad 10 1287. Trelleborg 25 1290. Kristianstad 5 1291. Simrishamn 17 1292. Ängelholm 14 1293. Hässleholm 22 1380. Halmstad 3 1381. Laholm 9 1382. Falkenberg 12 1383. Varberg 16 1384. Kungsbacka 9 1401. Härryda 7 1402. Partille 3 1415. Stenungsund 1 1419. Tjörn 6 1421. Orust 4 1427. Sotenäs 2 1430. Munkedal 2 1439. Färgelanda 10 1440. Ale 10 1441. Lerum 4 1442. Vårgårda 4 1443. Bollebygd 2 1444. Grästorp 2 1447. Gullspång 3 1452. Tranemo 4 1460. Bengtsfors 2 1461. Mellerud 3 1462. Lilla Edet 14 1463. Mark 2 1465. Svenljunga 3 1466. Herrljunga 4 1470. Vara 2 1471. Götene 2 1472. Tibro 1 1473. Töreboda 114 1480. Göteborg 16 1481. Mölndal 11 1482. Kungälv 5 1484. Lysekil 5 1485. Uddevalla 3 1486. Strömstad 6 1487. Vänersborg 14 1488. Trollhättan 5 1489. Alingsås 29 1490. Borås 6 1491. Ulricehamn 6 1493. Mariestad 10 1494. Lidköping 3 1495. Skara 14 1496. Skövde 1 1497. Hjo 3 1498. Tidaholm 10 1499. Falköping 3 1715. Kil 1 1730. Eda 4 1737. Torsby 2 1760. Storfors 3 1761. Hammarö 3 1762. Munkfors 1 1763. Forshaga 6 1764. Grums 4 1765. Årjäng 3 1766. Sunne 25 1780. Karlstad 4 1781. Kristinehamn 3 1782. Filipstad 8 1783. Hagfors 7 1784. Arvika 7 1785. Säffle 2 1800. 1 1803. 1 1814. Lekeberg 2 1860. Laxå 2 1861. Hallsberg 4 1862. Degerfors 4 1863. Hällefors 2 1864. Ljusnarsberg 30 1880. Örebro 8 1881. Kumla 2 1882. Askersund 9 1883. Karlskoga 1 1884. Nora 5 1885. Lindesberg 4 1907. Surahammar 8 1917. Heby 3 1960. Kungsör 5 1961. Hallstahammar 3 1962. Norberg 41 1980. Västerås 6 1981. Sala 4 1982. Fagersta 11 1983. Köping 5 1984. Arboga 2 2021. Vansbro 2 2023. Malung 3 2026. Gagnef 5 2029. Leksand 5 2031. Rättvik 4 2034. Orsa 2 2039. Älvdalen 4 2061. Smedjebacken 5 2062. Mora 19 2080. Falun 18 2081. Borlänge 3 2082. Säter 4 2083. Hedemora 9 2084. Avesta 11 2085. Ludvika 2 2101. Ockelbo 1 2104. Hofors 4 2121. Ovanåker 1 2132. Nordanstig 2 2161. Ljusdal 37 2180. Gävle 11 2181. Sandviken 8 2182. Söderhamn 11 2183. Bollnäs 6 2184. Hudiksvall 8 2260. Ånge 3 2262. Timrå 5 2280. Härnösand 37 2281. Sundsvall 8 2282. Kramfors 9 2283. Sollefteå 22 2284. Örnsköldsvik 4 2303. Ragunda 4 2309. Krokom 5 2313. Strömsund 1 2321. Åre 4 2361. Härjedalen 15 2380. Östersund 3 2401. Nordmaling 2 2404. Vindeln 2 2409. Robertsfors 2 2417. Norsjö 3 2418. Malå 1 2421. Storuman 4 2425. Dorotea 4 2460. Vännäs 2 2462. Vilhelmina 36 2480. Umeå 3 2481. Lycksele 27 2482. Skellefteå 3 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 1 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 5 2514. Kalix 2 2518. Övertorneå 1 2521. Pajala 9 2523. Gällivare 2 2560. Älvsbyn 19 2580. Luleå 14 2581. Piteå 3 2582. Boden 2 2583. Haparanda 9 2584. Kiruna 5 9999. Uppgift saknas
VAR 9 DATUM Loc 26 width 4 Datum 67 0116. 16 Januari 86 0127. 27 Januari 88 0129. 29 Januari 78 0215. 15 Februari 83 0225. 25 Februari 86 0308. 8 Mars 57 0316. 16 Mars 121 0321. 21 Mars 82 0404. 4 April 84 0424. 24 April 83 0505. 5 Maj 79 0518. 18 Maj 99 0528. 28 Maj 70 0617. 17 Juni 83 0822. 22 Augusti 97 0902. 2 September 79 0908. 8 September 97 0910. 10 September 90 0926. 26 September 89 1006. 6 Oktober 90 1011. 11 Oktober 84 1018. 18 Oktober 83 1023. 23 Oktober 82 1104. 4 November 70 1109. 9 November 93 1112. 12 November 101 1123. 23 November 87 1127. 27 November
VAR 10 VÅR ELLER HÖSTINTERVJU Loc 30 width 1 Vår- eller höstintervju 1163 1. Vårintervju 1225 2. Höstintervju
VAR 11 TID LYSSNAT PÅ SKIVA 1 Loc 31 width 1 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva igår? 133 1. Ja, mer än 2 timmar 216 2. Ja, 1-2 timmar 366 3. Ja, 1/2-1 timme 219 4. Ja, mindre än 1/2-timme 1449 5. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 12 SENAST LYSSNAT PÅ CD 2 Loc 32 width 1 MD=0 2 (EJ LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA) När lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva senast? 831 1. Senaste veckan 256 2. Senaste månaden 105 3. Senaste halvåret 53 4. Senaste året 171 5. Längre tillbaka, aldrig 38 8. Tveksam, vet ej 934 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 TID LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 33 width 1 3 Lyssnade Du på något kassettband igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på kassettband igår? 14 1. Ja, mer än 2 timmar 22 2. Ja, 1-2 timmar 74 3. Ja, 1/2-1 timme 114 4. Ja, mindre än 1/2-timme 2162 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 14 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 34 width 1 MD=0 4 (EJ LYSSNAT PÅ LJUDKASSETT IGÅR) När lyssnade Du på kassettband senast? 454 1. Senaste veckan 359 2. Senaste månaden 359 3. Senaste halvåret 158 4. Senaste året 746 5. Längre tillbaka, aldrig 88 8. Tveksam, vet ej 224 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 MUSIKKASSETT 4 Loc 35 width 1 MD=0 4A (LYSSNAT PÅ KASSETT SENASTE ÅRET) Var det en musik- eller talkassett? 4A(1) Musikkassett 1342 1. Markerat 212 5. Ej markerat 834 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 TALKASSETT 4 Loc 36 width 1 MD=0 4A(2) <Typ av kassett> Talkassett-Talbok <Se F.4A för fullständig frågetext> 212 1. Markerat 1342 5. Ej markerat 834 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 KASSETTYP - TVEKSAM 4 Loc 37 width 1 MD=0 4A(3) <Typ av kassett> Tveksam, vet ej <Se F.4A för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 1538 5. Ej markerat 835 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 SKÖNLITTERATUR 4 Loc 38 width 1 MD=0 4B (LYSSNAT PÅ TALKASSETT-TALBOK SENASTE ÅRET) Vilken typ av bok lyssnade Du på? 4B(1) Skönlitteratur 131 1. Markerat 81 5. Ej markerat 2176 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 FACKLITTERATUR 4 Loc 39 width 1 MD=0 4B(2) <Typ av talkassett-talbok> Facklitteratur <Se F.4B för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 161 5. Ej markerat 2176 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 BOKTYP - VET EJ 4 Loc 40 width 1 MD=0 4B(3) <Typ av talkassett-talbok> Vet ej, kan ej svara <Se F.4B för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 179 5. Ej markerat 2176 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 41 width 1 5 Läste eller tittade Du i någon morgontidning igår? Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten räknas inte som morgontidningar (Metro = morgontidning) (OM JA) Läste eller tittade Du i en eller flera? 1432 1. Ja, en 230 2. Ja, två 36 3. Ja, tre eller fyra 685 5. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 22 MORGONTIDNING 1 5 Loc 42 width 3 MD= 0 5a (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken morgontidning läste Du? 3 003. Alingsås Tidning 18 004. Arbetarbladet 6 005. Arvika Nyheter 4 006. Avesta Tidning 17 007. Barometern m Oskarshamns-Tidningen 10 008. Bergslagsposten 15 009. Blekinge Läns Tidning 13 011. Bohusläningen 9 012. Borlänge Tidning 36 013. Borås Tidning 4 014. Bärgslagsbladet 9 016. Dagens Industri 219 017. Dagens Nyheter 10 018. Dala-Demokraten 4 021. Elfsborgs Läns Allehanda 6 022. Enköpings-Posten 11 023. Eskilstuna-Kuriren m Strengnäs Tidning 2 028. Fagersta-Posten 8 029. Falköpings Tidning 17 030. Falu-Kuriren 7 032. Folkbladet 1 033. Folket 1 034. Fryksdals-Bygden 21 035. Gefle Dagblad 6 036. Gotlands Allehanda 2 037. Gotlands Tidningar 171 039. Göteborgs-Posten 10 040. Hallands Nyheter 9 041. Hallandsposten 28 043. Helsingborgs Dagblad 6 047. Hudiksvalls Tidning 2 048. Hälsinge-Kuriren 38 049. Jönköpings-Posten 1 050. Kalmar Läns Tidning m Nybro Tidning 3 051. Karlskoga Tidning 7 053. Katrineholms-Kuriren 20 055. Kristianstadsbladet 2 058. Laholms Tidning 1 059. Lidingö Tidning 3 060. Ljusdals-Posten 12 061. Ljusnan 2 062. Lysekilsposten 5 064. Länstidningen Södertälje 9 066. Länstidningen Östersund 5 067. Mariestads-Tidningen 5 068. Mora Tidning 5 069. Motala Tidning 1 070. Mölndals-Posten 43 071. Nerikes Allehanda 1 072. Nord-Sverige 26 073. Nordvästra Skånes Tidningar 1 074. Norra Halland 10 075. Norra Skåne 19 076. Norra Väserbotten 12 077. Norrbottens-Kuriren 24 078. Norrköpings Tidningar 27 079. Norrländska Socialdemokraten 6 080. Norrtelje Tidning 1 081. Nya Dagen 4 083. Nya Lidköpings-Tidningen 4 084. Nya Ludvika Tidning 27 085. Nya Wermlands-Tidningen 16 088. Piteå-Tidningen 2 091. Sala Allehanda 10 093. Skaraborgs Allehanda 2 094. Skaraborgs Läns Tidning 9 096. Skånska Dagbladet 3 097. Skövde Nyheter 13 098. Smålands-Tidningen 30 100. Smålandsposten 3 101. Smålänningen 2 103. Strömstads Tidning 29 104. Sundsvalls Tidning 84 105. Svenska Dagbladet 79 106. Sydsvenska Dagbladet 9 107. Sydöstran 2 108. Säffle-Tidningen 19 109. Södermanlands Nyheter 3 110. Södra Dalarnes Tidning 1 111. Sörmlandsbygden 14 114. Tidningen Ångermanland 2 115. Tranås-Posten 9 116. Trelleborgs Allehanda 5 117. Trollhättans Tidning m Lilla Edet-Posten 39 121. Uppsala Nya Tidning 36 122. Vestmanlands Läns Tidning 3 123. Vimmerby Tidning 15 124. Värmlands Folkblad 9 125. Värnamo Nyheter 6 126. Västerbottens Folkblad 26 127. Västerbottens-Kuriren 8 130. Västerviks-Tidningen 1 131. Västgöta-Bladet 17 134. Ystads Allehanda 1 135. Ölandsbladet 16 137. Örnskölsviks Allehanda 18 138. Östersunds-Posten 50 139. Östgöta Correspondenten 8 140. Östra Småland 42 141. Metro 5 143. Karlskogakuriren 1 144. Kristinehamnsposten 1 145. Västeråstidningen 1 146. Annonsbladet 2 147. Söndagsavisen 2 150. Oskarsströmsnyhetern 4 151. Arboga Tidning 1 152. Oskarshamnstidningen 1 153. Strängnäs Tidning 1 154. Kindaposten 3 155. Landskronaposten 2 157. Karlshamns Allehanda 5 158. Vetlandaposten 2 160. Vadstena Tidning 1 161. The Guardian 1 163. Ängelholms Tidning 1 164. Tranås Tidning 1 165. Turum Sanuma 1 167. Norska Aftonposten 1 169. Nya Norrländska Tidn 1 170. Dalarnas Dagblad 10 888. Vet ej/ kan ej svara 690 000. Frågan ej tillämplig
VAR 23 MORGONTIDNING 2 5 Loc 45 width 3 MD= 0 5b (LÄST MER ÄN 1 MORGONTIDNING IGÅR) Vilken var den andra morgontidningen Du läste? 3 004. Arbetarbladet 3 007. Barometern m Oskarshamns-Tidningen 4 013. Borås Tidning 1 015. Dagbladet Nya Samhället 21 016. Dagens Industri 35 017. Dagens Nyheter 3 018. Dala-Demokraten 1 024. Estniska Dagbladet 1 031. Filipstads Tidning 2 032. Folkbladet 2 035. Gefle Dagblad 1 036. Gotlands Allehanda 2 037. Gotlands Tidningar 9 039. Göteborgs-Posten 2 040. Hallands Nyheter 2 041. Hallandsposten 3 043. Helsingborgs Dagblad 1 051. Karlskoga Tidning 1 053. Katrineholms-Kuriren 1 055. Kristianstadsbladet 2 061. Ljusnan 2 064. Länstidningen Södertälje 1 065. Länstidningen Östergötland 4 066. Länstidningen Östersund 2 071. Nerikes Allehanda 2 073. Nordvästra Skånes Tidningar 5 075. Norra Skåne 1 076. Norra Väserbotten 7 077. Norrbottens-Kuriren 3 078. Norrköpings Tidningar 2 079. Norrländska Socialdemokraten 1 080. Norrtelje Tidning 1 083. Nya Lidköpings-Tidningen 2 084. Nya Ludvika Tidning 1 085. Nya Wermlands-Tidningen 2 088. Piteå-Tidningen 2 091. Sala Allehanda 2 093. Skaraborgs Allehanda 1 094. Skaraborgs Läns Tidning 1 095. Skaraborgsbygden 3 096. Skånska Dagbladet 1 098. Smålands-Tidningen 1 100. Smålandsposten 2 104. Sundsvalls Tidning 35 105. Svenska Dagbladet 7 106. Sydsvenska Dagbladet 3 107. Sydöstran 2 109. Södermanlands Nyheter 2 114. Tidningen Ångermanland 1 117. Trollhättans Tidning m Lilla Edet-Posten 6 121. Uppsala Nya Tidning 1 123. Vimmerby Tidning 1 124. Värmlands Folkblad 6 126. Västerbottens Folkblad 2 127. Västerbottens-Kuriren 3 134. Ystads Allehanda 1 135. Ölandsbladet 1 136. Örebro-Kuriren 1 138. Östersunds-Posten 3 139. Östgöta Correspondenten 2 140. Östra Småland 26 141. Metro 1 144. Kristinehamnsposten 1 148. Näringsliv 1 149. Oskarsströmsnyhetern 3 156. Finanstidningen 1 159. Skövde Allmäna tidning 1 162. Morgonritualen 1 168. Netavisen 5 888. Vet ej/ kan ej svara 2122 000. Frågan ej tillämplig
VAR 24 MORGONTIDNING 3 5 Loc 48 width 3 MD= 0 5c (LÄST MER ÄN 2 MORGONTIDNINGAR IGÅR) Vilken var den tredje morgontidningen Du läste? 1 004. Arbetarbladet 1 013. Borås Tidning 6 016. Dagens Industri 7 017. Dagens Nyheter 1 039. Göteborgs-Posten 1 043. Helsingborgs Dagblad 1 053. Katrineholms-Kuriren 1 064. Länstidningen Södertälje 2 079. Norrländska Socialdemokraten 1 100. Smålandsposten 6 105. Svenska Dagbladet 1 106. Sydsvenska Dagbladet 1 122. Vestmanlands Läns Tidning 1 124. Värmlands Folkblad 1 141. Metro 4 156. Finanstidningen 2352 000. Frågan ej tillämplig
VAR 25 MTIDN1 TRYCKT/INET 5 Loc 51 width 1 MD=0 5d (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING 1) i tryckt version eller på Internet? 1681 1. Tryckta tidningen 11 2. Tidningen på Internet 6 3. Båda 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 MTIDN2 TRYCKT/INET 5 Loc 52 width 1 MD=0 5e (LÄST MER ÄN 1 MORGONTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING 2) i tryckt version eller på Internet? 260 1. Tryckta tidningen 5 2. Tidningen på Internet 1 3. Båda 2122 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 MTIDN3 TRYCKT/INET 5 Loc 53 width 1 MD=0 5f (LÄST MER ÄN 2 MORGONTIDNINGAR IGÅR) Läste du ...(TIDNING 3) i tryckt version eller på Internet? 34 1. Tryckta tidningen 2 2. Tidningen på Internet 2352 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄST TIDN1 - I BOSTAD 5 Loc 54 width 1 MD=0 5g (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Var läste Du TIDNING1? 5g(1) I bostaden 1479 1. Markerat 219 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 LÄST TIDN1 - ARBPLATS 5 Loc 55 width 1 MD=0 5g(2) <Plats läst TIDNING1> På arbetsplatsen/skolan <Se F.5g för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 1540 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 LÄST TIDN1 - ANN PLATS 5 Loc 56 width 1 MD=0 5g(3) <Plats läst TIDNING1> På annan plats <Se F.5g för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 1605 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 LÄST TIDN1 - TVEKS VAR 5 Loc 57 width 1 MD=0 5g(4) <Plats läst TIDNING1> Tveksam var <Se F.5g för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 1697 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 LÄST TIDN2 - I BOSTAD 5 Loc 58 width 1 MD=0 5h (LÄST MER ÄN 1 MORGONTIDNING IGÅR) Var läste Du TIDNING2? 5h(1) I bostaden 156 1. Markerat 110 5. Ej markerat 2122 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 LÄST TIDN2 - ARBPLATS 5 Loc 59 width 1 MD=0 5h(2) <Plats läst TIDNING2> På arbetsplatsen/skolan <Se F.5h för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 182 5. Ej markerat 2122 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 LÄST TIDN2 - ANN PLATS 5 Loc 60 width 1 MD=0 5h(3) <Plats läst TIDNING2> På annan plats <Se F.5h för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 236 5. Ej markerat 2122 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 LÄST TIDN2 - TVEKS VAR 5 Loc 61 width 1 MD=0 5h(4) <Plats läst TIDNING2> Tveksam var <Se F.5h för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 266 5. Ej markerat 2122 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 LÄST TIDN3 - I BOSTAD 5 Loc 62 width 1 MD=0 5i (LÄST MER ÄN 2 MORGONTIDNINGAR IGÅR) Var läste Du TIDNING3? 5i(1) I bostaden 16 1. Markerat 20 5. Ej markerat 2352 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 LÄST TIDN3 - ARBPLATS 5 Loc 63 width 1 MD=0 5i(2) <Plats läst TIDNING3> På arbetsplatsen/skolan <Se F.5i för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 18 5. Ej markerat 2352 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 LÄST TIDN3 - ANN PLATS 5 Loc 64 width 1 MD=0 5i(3) <Plats läst TIDNING3> På annan plats <Se F.5i för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 33 5. Ej markerat 2352 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 LÄST TIDN3 - TVEKS VAR 5 Loc 65 width 1 MD=0 5i(4) <Plats läst TIDNING3> Tveksam var <Se F.5i för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 36 5. Ej markerat 2352 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 TID LÄST MORGONTIDNING 6 Loc 66 width 1 MD=0 6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du morgontidningen(-arna) igår? 17 1. Mer än 2 timmar 100 2. 1 - 2 timmar 425 3. 1/2 - 1 timme 724 4. 15 minuter - 1/2-timme 427 5. Mindre än 15 minuter 5 8. Tveksam, vet ej 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 LÄST MORGONTIDN FÖRE 8 7 Loc 67 width 1 MD=0 7 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du morgontidningen igår? OBS!! Frågan gäller all läsning, vilket innebär att även mycket begränsad läsning ingår. FLERA SVAR MÖJLIGA 7(1) Mellan 06.00 och 08.00 819 1. Markerat 879 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 LÄST MORGONTIDN 8-12 7 Loc 68 width 1 MD=0 7(2) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 712 1. Markerat 986 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 LÄST MORGONTIDN 12-17 7 Loc 69 width 1 MD=0 7(3) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 185 1. Markerat 1513 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 LÄST MORGONTIDN 17-19 7 Loc 70 width 1 MD=0 7(4) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 1596 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 LÄST MORGONTIDN 19-22 7 Loc 71 width 1 MD=0 7(5) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 1620 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 LÄST MORGONTIDN 22-24 7 Loc 72 width 1 MD=0 7(6) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1685 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 LÄST MORGONTIDN 24-06 7 Loc 73 width 1 MD=0 7(7) <Tidpunkt läst morgontidning> Efter 24.00 men före kl 06.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 1628 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 LÄST MORGONTID TVEKSAM 7 Loc 74 width 1 MD=0 7(7) <Tidpunkt läst morgontidning> Tveksam vilken tid <Se F.7 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1692 5. Ej markerat 690 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 SENAST LÄST MORGONTIDN 9 Loc 75 width 1 MD=0 9 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste Du någon morgontidning senast? 466 1. Senaste veckan 76 2. Senaste månaden 48 3. Senaste halvåret 8 4. Senaste året 69 5. Längre tillbaka, aldrig 23 8. Tveksam, vet ej 1698 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 PRENUMERAT MORGONTIDN 10 Loc 76 width 1 10 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? (OM JA) På en eller flera morgontidningar? 152 1. Ja, två eller fler 1582 2. Ja, en 23 3. Tveksam, vet ej 631 5. Nej
VAR 51 LÄST METRO 10 Loc 77 width 1 10b Har Du någon gång läst eller tittat i den i Stockholm-, Göteborgs- eller Malmöområdet gratisutdelade nyhetstidningen Metro? I så fall när läste Du den senast? 185 1. Igår 325 2. Senaste veckan 263 3. Senaste månaden 329 4. Senaste halvåret 127 5. Senaste året 127 6. Längre tillbaka/aldrig 992 7. Nej 40 8. Tveksam, vet ej
VAR 52 LÄST KVÄLLSTIDNING 11 Loc 78 width 1 11 Läste eller tittade Du i någon kvällstidning igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. 3 1. Ja, tre 65 2. Ja, två 619 3. Ja, en 7 4. Tveksam, vet ej 1694 5. Nej
VAR 53 KVÄLLSTIDNING 1 11 Loc 79 width 3 MD= 0 11A.1 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vilken kvällstidning läste Du? 421 002. Aftonbladet 178 025. Expressen 28 026. Expressen/GT 49 027. Expressen/Kvällsposten 4 142. Everyday 1 166. Iltaheti 4 888. Vet ej/ kan ej svara 1703 000. Frågan ej tillämplig
VAR 54 KVÄLLSTIDNING 2 11 Loc 82 width 3 MD= 0 11A.2 (LÄST MER ÄN 1 KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vilken var den andra kvällstidningen Du läste? 21 002. Aftonbladet 41 025. Expressen 2 026. Expressen/GT 3 027. Expressen/Kvällsposten 1 888. Vet ej/ kan ej svara 2320 000. Frågan ej tillämplig
VAR 55 KVÄLLSTIDNING 3 11 Loc 85 width 3 MD= 0 11A.3 (LÄST MER ÄN 2 KVÄLLSTIDNINGAR IGÅR) Vilken var den tredje kvällstidningen Du läste? 1 025. Expressen 1 027. Expressen/Kvällsposten 1 888. Vet ej/ kan ej svara 2385 000. Frågan ej tillämplig
VAR 56 KTIDN1 TRYCKT/INET 11 Loc 88 width 1 MD=0 11b.1 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING 1) i tryckt version eller på Internet? 589 1. Tryckta tidningen 77 2. Tidningen på Internet 19 3. Båda 1703 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 KTIDN2 TRYCKT/INET 11 Loc 89 width 1 MD=0 11b.2 (LÄST MER ÄN 1 KVÄLLSTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING 2) i tryckt version eller på Internet? 43 1. Tryckta tidningen 24 2. Tidningen på Internet 1 3. Båda 2320 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 KTIDN3 TRYCKT/INET 11 Loc 90 width 1 MD=0 11b.3 (LÄST MER ÄN 2 KVÄLLSTIDNINGAR IGÅR) Läste du ...(TIDNING 3) i tryckt version eller på Internet? 2 1. Tryckta tidningen 1 2. Tidningen på Internet 2385 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 LÄST TIDN1 I BOSTAD 11C Loc 91 width 1 MD=0 11c.1 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Var läste Du TIDNING1? 11c(1.1) I bostaden 552 1. Markerat 133 5. Ej markerat 1703 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 LÄST TIDN1 PÅ ARBPL 11C Loc 92 width 1 MD=0 11c(1.2) <Läst TIDNING1> På arbetsplats/skola <Se F.11c.1 för fullständig frågetext> 92 1. Markerat 593 5. Ej markerat 1703 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 LÄST TIDN1 ANN PLATS 11C Loc 93 width 1 MD=0 11c(1.3) <Läst TIDNING1> På annan plats <Se F.11c.1 för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 628 5. Ej markerat 1703 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 LÄST TIDN1 TVEKS VAR 11C Loc 94 width 1 MD=0 11c(1.4) <Läst TIDNING1> Tveksam var <Se F.11c.1 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 685 5. Ej markerat 1703 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 LÄST TIDN2 I BOSTAD 11C Loc 95 width 1 MD=0 11c.2 (LÄST MER ÄN 1 KVÄLLSTIDNING IGÅR) Var läste Du TIDNING2? 11c(2.1) I bostaden 46 1. Markerat 22 5. Ej markerat 2320 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 LÄST TIDN2 PÅ ARBPL 11C Loc 96 width 1 MD=0 11c(2.2) <Läst TIDNING2> På arbetsplats/skola <Se F.11c.2 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 49 5. Ej markerat 2320 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 LÄST TIDN2 ANN PLATS 11C Loc 97 width 1 MD=0 11c(2.3) <Läst TIDNING2> På annan plats <Se F.11c.2 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 63 5. Ej markerat 2320 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 LÄST TIDN2 TVEKS VAR 11C Loc 98 width 1 MD=0 11c(2.4) <Läst TIDNING2> Tveksam var <Se F.11c.2 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 68 5. Ej markerat 2320 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÄST TIDN3 I BOSTAD 11C Loc 99 width 1 MD=0 11c.3 (LÄST MER ÄN 2 KVÄLLSTIDNINGAR IGÅR) Var läste Du TIDNING3? 11c(3.1) I bostaden 2 1. Markerat 1 5. Ej markerat 2385 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 LÄST TIDN3 PÅ ARBPL 11C Loc 100 width 1 MD=0 11c(3.2) <Läst TIDNING3> På arbetsplats/skola <Se F.11c.3 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2 5. Ej markerat 2385 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 LÄST TIDN3 ANN PLATS 11C Loc 101 width 1 MD=0 11c(3.3) <Läst TIDNING3> På annan plats <Se F.11c.3 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 3 5. Ej markerat 2385 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 LÄST TIDN3 TVEKS VAR 11C Loc 102 width 1 MD=0 11c(3.4) <Läst TIDNING3> Tveksam var <Se F.11c.3 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 3 5. Ej markerat 2385 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 TID KVÄLLSTIDNING 12 Loc 103 width 1 MD=0 12 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen (-arna) igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. 1 1. Mer än två timmar 34 2. 1 - 2 timmar 138 3. 30 minuter - 1 timme 300 4. 15 minuter - 30 minuter 210 5. Mindre än 15 minuter 3 8. Tveksam, vet ej 1702 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 LÄST KVÄLLSTID 6 - 8 13 Loc 104 width 1 MD=0 13 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du kvällstidningen(-arna) igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. OBS! Frågan gäller all läsning, vilket innebär att även mycket begränsad läsning ingår. FLERA SVAR MÖJLIGA 13(1) Mellan 06.00 och 08.00 4 1. Markerat 682 5. Ej markerat 1702 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 LÄST KVÄLLSTIDN 8-12 13 Loc 105 width 1 MD=0 13(2) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 08.00 - 12.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 633 5. Ej markerat 1702 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 LÄST KVÄLLSTIDN 12-17 13 Loc 106 width 1 MD=0 13(3) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 12.00 - 17.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 195 1. Markerat 491 5. Ej markerat 1702 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 LÄST KVÄLLSTIDN 17-19 13 Loc 107 width 1 MD=0 13(4) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 17.00 - 19.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 225 1. Markerat 461 5. Ej markerat 1702 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 LÄST KVÄLLSTIDN 19-22 13 Loc 108 width 1 MD=0 13(5) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 19.00 - 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 202 1. Markerat 484 5. Ej markerat 1702 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 LÄST KVÄLLSTIDN 22-24 13 Loc 109 width 1 MD=0 13(6) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 636 5. Ej markerat 1702 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 LÄST KVÄLLSTIDN 24-06 13 Loc 110 width 1 MD=0 13(7) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 24.00 och 06.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 681 5. Ej markerat 1702 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 LÄST KVÄLLSTIDN TVEKS 13 Loc 111 width 1 MD=0 13(8) <Tidpunkt läst kvällstidning> Tveksam vilken tid <Se F.13 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 680 5. Ej markerat 1702 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 15 Loc 112 width 1 MD=0 15 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste Du någon kvällstidning senast? OBS! Aftonbladet och Expressen räknas som kvällstidningar även om de lästs på morgonen. Metro ingår ej 840 1. Senaste veckan 331 2. Senaste månaden 188 3. Senaste halvåret 53 4. Senaste året 211 5. Längre tillbaka, aldrig 79 8. Tveksam, vet ej 686 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 LÄST METRO NÅGON GÅNG 16 Loc 113 width 1 16a Har Du någon gång läst eller tittat i någon av den i Stockholmsområdet gratisutdelade kvällstidningen Everyday? I så fall, när läste Du den senast? 12 1. Igår 50 2. Senaste veckan 77 3. Senaste månaden 140 4. Senaste halvåret 59 5. Senaste året 32 6. Längre tillbaka eller aldrig 1983 7. Nej 35 8. Tveksam, vet ej
VAR 82 LÄST VECKOTIDNING 17 Loc 114 width 1 17 Läste eller tittade Du i någon veckotidning eller månadstidning igår? Jag tänker både på veckotidningar, månadsmagasin och andra liknande tidningar. (OM JA) Hur många tidningar läste Du? 667 1. Ja, en 108 2. Ja, två 30 3. Ja, tre eller fyra 1575 5. Nej 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 83 TID VECKOTIDNING 18 Loc 115 width 1 MD=0 18 (LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du den tidningen(-arna) eller tidskriften(-erna) igår? 15 1. Mer än 2 timmar 85 2. 1-2 timmar 273 3. 1/2-1 timme 425 4. Mindre än 1/2-timme 7 8. Tveksam, vet ej 1583 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 SEN LÄST VECKOTIDNING 19 Loc 116 width 1 MD=0 19 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) När läste Du någon vecko- eller månadstidning senast? 639 1. Senaste veckan 536 2. Senaste månaden 159 3. Senaste halvåret 51 4. Senaste året 127 5. Längre tillbaka, aldrig 71 8. Tveksam, vet ej 805 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 LÄST FAMILJETIDNING 20 Loc 117 width 1 MD=0 20 (LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av vecko- eller månadstidningar har Du då läst under senaste veckan? 20(1) Familjetidning (ex Allers, Året Runt, Se och Hör) 483 1. Markerat 961 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 LÄST KÄNDISTIDNING 20 Loc 118 width 1 MD=0 20(2) <Läst senaste veckan> Kändistidning (ex Hänt Extra, Svensk Damtidning, Se och Hör) <Se F.20 för fullständig frågetext> 146 1. Markerat 1298 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 LÄST ANNAN VECKOTIDN 20 Loc 119 width 1 MD=0 20(3) <Läst senaste veckan> Annan veckotidning (ex ICA-kuriren, Land) <Se F.20 för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 1334 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 LÄST MAGASIN F KVINOR 20 Loc 120 width 1 MD=0 20(4) <Läst senaste veckan> Magasin för kvinnor/damtidning (ex Amelia, Damernas Värld, Elle) <Se F.20 för fullständig frågetext> 161 1. Markerat 1283 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 LÄST MAGASIN FÖR MÄN 20 Loc 121 width 1 MD=0 20(5) <Läst senaste veckan> Magasin för män (ex Cafe, Slitz) <Se F.20 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 1414 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 LÄST UNGDOMSTIDNING 20 Loc 122 width 1 MD=0 20(6) <Läst senaste veckan> Ungdomstidning (ex Veckorevyn, Okej, Frida) <Se F.20 för fullständig frågetext> 92 1. Markerat 1352 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 LÄST SERIETIDNING 20 Loc 123 width 1 MD=0 20(7) <Läst senaste veckan> Serietidning eller seriealbum <Se F.20 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 1349 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 LÄST SPECMAG - HEM 20 Loc 124 width 1 MD=0 20(8) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på hem/mat/barn (ex Sköna hem/ Allt i hemmet, Allt om Mat, Vi Föräldrar, Månadsjournalen) <Se F.20 för fullständig frågetext> 141 1. Markerat 1303 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 LÄST SPECMAG - DATA 20 Loc 125 width 1 MD=0 20(9) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på Data/IT/Motor/teknik ex PC för alla, Bilsport, Teknikens värld) <Se F.20 för fullständig frågetext> 203 1. Markerat 1241 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 LÄST SPECMAG - IDROTT 20 Loc 126 width 1 MD=0 20(10) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på idrott/ motion/ hälsa och friluftsliv (ex Hälsa, Svensk Tennis, Svensk Jakt) <Se F.20 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 1324 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 LÄST SPECMAG-EKONOMI 20 Loc 127 width 1 MD=0 20(11) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på ekonomi (ex Affärsvärlden, Privata Affärer) <Se F.20 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 1403 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 LÄST SPECMAG - ÖVRIGA 20 Loc 128 width 1 MD=0 20(12) <Läst senaste veckan> Övriga specialtidningar <Se F.20 för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 1341 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 LÄST GRATISTIDN STAN 20 Loc 129 width 1 MD=0 20(13) <Läst senaste veckan> Gratisutdelad tidning på stan (ex Nöjesguiden, Filmtidningen BIO) <Se F.20 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1433 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 98 LÄST ANNONSTIDNING 20 Loc 130 width 1 MD=0 20(14) <Läst senaste veckan> Annonstidning (ex Antikbörsen, Båtbörsen, Gula tidningen) <Se F.20 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1431 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 LÄST UTLÄNDSK VECKOT 20 Loc 131 width 1 MD=0 20(15) <Läst senaste veckan> Utländsk veckotidning/ magasin <Se F.20 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 1426 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 LÄST OKLAR VECKOTIDN 20 Loc 132 width 1 MD=0 20(16) <Läst senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.20 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1438 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig
VAR 101 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 21 Loc 133 width 1 21 Läste eller tittade Du i någon annan tidning eller tidskrift igår? Jag tänker då både på organisationsutgivna tidskrifter, specialtidskrifter, facktidskrifter och andra tidskrifter. (OM JA) Hur många? 21 1. Ja, tre eller fyra 45 2. Ja, två 440 3. Ja, en 1873 5. Nej 9 8. Tveksam, vet ej
VAR 102 TID ANNAN TIDSKRIFT 22 Loc 134 width 1 MD=0 22 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i tidskriften(-erna) igår? 0 1. Mer än 2 timmar 20 2. 1-2 timmar 128 3. 1/2-1 timme 358 4. Mindre än 1/2-timme 1882 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 23 Loc 135 width 1 MD=0 23 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste eller tittade Du i någon organisationsutgiven-, special-, facktidskrift eller annan tidskrift senast? 540 1. Senaste veckan 542 2. Senaste månaden 160 3. Senaste halvåret 56 4. Senaste året 347 5. Längre tillbaka aldrig 237 8. Tveksam, vet ej 506 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 LÄST MEDLEMSTIDNING 24 Loc 136 width 1 MD=0 24 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av sådana tidskrifter har Du läst under senaste veckan? 24(1) Organisations-, medlemstidning (ex Vår Bostad, Kommunalarbetaren) 365 1. Markerat 681 5. Ej markerat 1342 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 LÄST KULTURTIDSKRIFT 24 Loc 137 width 1 MD=0 24(2) <Annan tidskrift senaste veckan> Kulturtidskrift (ex Ord & Bild, Moderna Tider) <Se F.24 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 1021 5. Ej markerat 1342 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 LÄST POLITISK TIDSKR 24 Loc 138 width 1 MD=0 24(3) <Annan tidskrift senaste veckan> Politisk tidskrift (ex Liberal debatt, Tiden) <Se F.24 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 1025 5. Ej markerat 1342 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 LÄST FACKTIDSKRIFT 24 Loc 139 width 1 MD=0 24(4) <Annan tidskrift senaste veckan> Facktidskrift inriktad på yrkesområden (ex Land- Lantbruk, Taxi idag) <Se F.24 för fullständig frågetext> 461 1. Markerat 585 5. Ej markerat 1342 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 LÄST SPECIALTIDSKRIFT 24 Loc 140 width 1 MD=0 24(5) <Annan tidskrift senaste veckan> Specialtidskrift inriktad på intresseområdena (ex Illustrerad Vetenskap, Teknikens och vetenskap, Populär historia) <Se F.24 för fullständig frågetext> 202 1. Markerat 844 5. Ej markerat 1342 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 LÄST VETENSKAPL TIDSK 24 Loc 141 width 1 MD=0 24(6) <Annan tidskrift senaste veckan> Vetenskaplig tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 1013 5. Ej markerat 1342 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 LÄST UTLÄNDSK TIDSKR 24 Loc 142 width 1 MD=0 24(7) <Annan tidskrift senaste veckan> Utländsk tidskrift (ex Times, Newsweek) <Se F.24 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 1039 5. Ej markerat 1342 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 LÄST ANNAN TYP TIDSKR 24 Loc 143 width 1 MD=0 24(8) <Annan tidskrift senaste veckan> Annan typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 962 5. Ej markerat 1342 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 TIDSKR TVEKSAM OM TYP 24 Loc 144 width 1 MD=0 24(9) <Annan tidskrift senaste veckan> Tveksam vilken typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 1028 5. Ej markerat 1342 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 LÄST BOK 25 Loc 145 width 1 25 Läste Du i någon bok igår? Jag tänker då både på skolböcker, facklitteratur och böcker som Du läste för nöjes skull. (OM JA) Hur många? 750 1. Ja, en 76 2. Ja, två 83 3. Ja, tre eller fyra 1478 5. Nej 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 114 TID BOK 26 Loc 146 width 1 MD=0 26 (LÄST BOK IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i boken (böckerna) igår? 97 1. Mer än 2 timmar 214 2. 1-2 timmar 346 3. 1/2-1 timme 247 4. Mindre än 1/2-timme 5 8. Tveksam, vet ej 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 LÄST BOK I BOSTADEN 26 Loc 147 width 1 MD=0 26b (LÄST BOK IGÅR) Var läste Du boken/böckerna? 26b(1) I bostaden 815 1. Markerat 94 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 LÄST BOK PÅ ARBPLATS 26 Loc 148 width 1 MD=0 26b(2) <Plats läst bok> På arbetsplats/skola <Se F.26b för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 802 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 LÄST BOK ANNAN PLATS 26 Loc 149 width 1 MD=0 26b(3) <Plats läst bok> Annan <Se F.26b för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 860 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 LÄST BOK TVEKSAM VAR 26 Loc 150 width 1 MD=0 26b(4) <Plats läst bok> Tveksam var <Se F.26b för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 909 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 LÄST SKÖNLITTERATUR 27 Loc 151 width 1 MD=0 27 (LÄST BOK IGÅR) Vilken eller vilka typer av böcker läste Du? 27(1) Skönlitteratur 568 1. Markerat 341 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 LÄST UNGDOMSLITTERAT 27 Loc 152 width 1 MD=0 27(2) <Läste bok i går> Barn och ungdomslitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 782 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 LÄST FACKLITTERATUR 27 Loc 153 width 1 MD=0 27(3) <Läste bok i går> Facklitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 773 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 LÄST LÄRO- KURSBOK 27 Loc 154 width 1 MD=0 27(4) <Läste bok i går> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.27 för fullständig frågetext> 142 1. Markerat 767 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 LÄST ANNAN BOK 27 Loc 155 width 1 MD=0 27(5) <Läste bok i går> Annan bok <Se F.27 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 873 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 LÄST BOK - OKÄND TYP 27 Loc 156 width 1 MD=0 27(6) <Läste bok i går> Tveksam vilken typ <Se F.27 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 908 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 NÖJESLÄSNING AV BOK 28 Loc 157 width 1 MD=0 28(1) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull? 755 1. Markerat 154 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 BOKLÄSN-ARB EL SKOLA 28 Loc 158 width 1 MD=0 28(2) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för arbetet eller skolan? 241 1. Markerat 668 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 BOKLÄSN-TVEKS OM VAD 28 Loc 159 width 1 MD=0 28(3) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull/ för arbetet eller skolan - Tveksam, vet ej 1 1. Markerat 908 5. Ej markerat 1479 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 SENAST LÄST BOK 29 Loc 160 width 1 MD=0 29 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste Du någon bok senast? 517 1. Senaste veckan 345 2. Senaste månaden 236 3. Senaste halvåret 85 4. Senaste året 272 5. Längre tillbaka, aldrig 24 8. Tveksam, vet ej 909 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 LÄST SKÖNLITTERATUR 30 Loc 161 width 1 MD=0 30 (LÄST BOK SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av böcker har Du läst under den senaste veckan? 30(1) Skönlitteratur 334 1. Markerat 183 5. Ej markerat 1871 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 LÄST UNGDOMSLITTERAT 30 Loc 162 width 1 MD=0 30(2) <Läst senaste veckan> Barn och ungdomslitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 454 5. Ej markerat 1871 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 LÄST FACKLITTERATUR 30 Loc 163 width 1 MD=0 30(3) <Läst senaste veckan> Facklitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 408 5. Ej markerat 1871 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 LÄST LÄRO- KURSBOK 30 Loc 164 width 1 MD=0 30(4) <Läst senaste veckan> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.30 för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 456 5. Ej markerat 1871 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 LÄST ANNAN BOK 30 Loc 165 width 1 MD=0 30(5) <Läst senaste veckan> Annan bok <Se F.30 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 507 5. Ej markerat 1871 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 LÄST BOK - OKÄND TYP 30 Loc 166 width 1 MD=0 30(6) <Läst senaste veckan> Tveksam vilken typ <Se F.30 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 515 5. Ej markerat 1871 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 BOKLÅN PÅ BIBLIOTEK 30A Loc 167 width 1 30A(1) Den senast lästa bok, var det en bok som lånats på bibliotek? 454 1. Markerat 1934 5. Ej markerat
VAR 136 BOKLÅN FRÅN SLÄKT 30A Loc 168 width 1 30A(2) Den senast lästa boken, var det en bok som lånats från släkt, vän eller bekant? 324 1. Markerat 2064 5. Ej markerat
VAR 137 BOKLÅN I LÄSECIRKEL 30A Loc 169 width 1 30A(3) Den senast lästa boken, var det en bok som lånats i läsecirkel 21 1. Markerat 2367 5. Ej markerat
VAR 138 BOKKÖP I BOKHANDEL 30A Loc 170 width 1 30A(4) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts i bokhandel 670 1. Markerat 1718 5. Ej markerat
VAR 139 BOKKÖP I KIOSK 30A Loc 171 width 1 30A(5) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts i kiosk eller på varuhus 102 1. Markerat 2286 5. Ej markerat
VAR 140 BOKKÖP I BOKKLUBB 30A Loc 172 width 1 30A(6) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts genom bokklubb (per post)? 200 1. Markerat 2188 5. Ej markerat
VAR 141 BOKKÖP INTERNET 30A Loc 173 width 1 30A(7) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts via Internetbokhandel? 13 1. Markerat 2375 5. Ej markerat
VAR 142 BOKKÖP ANTIKVARIAT 30A Loc 174 width 1 30A(8) Den senast lästa boken, var det en bok som köpts på antikvariat? 8 1. Markerat 2380 5. Ej markerat
VAR 143 BOK FÅTT SOM GÅVA 30A Loc 175 width 1 30A(9) Den senast lästa boken, var det en bok som Du fått som gåva? 311 1. Markerat 2077 5. Ej markerat
VAR 144 BOK PÅ ANNAT SÄTT 30A Loc 176 width 1 30A(10) Den senast lästa boken, var det en bok som Du anskaffat på annat sätt? 137 1. Markerat 2251 5. Ej markerat
VAR 145 BOKANSKAFFN - TVEKSAM 30 Loc 177 width 1 30A(11) Den senast lästa boken, var det en bok som Du är tveksam om vilket sätt Du anskaffat den? 161 1. Markerat 2227 5. Ej markerat
VAR 146 RADIOLYSSNINGSTID 31 Loc 178 width 2 31 Lyssnade Du på radio någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge sammanlagt under dygnet? 315 01. Mer än 6 timmar 85 02. 5 - 6 timmar 100 03. 4 - 5 timmar 144 04. 3 - 4 timmar 225 05. 2 - 3 timmar 339 06. 1 - 2 timmar 367 07. 1/2 - 1 timme 303 08. Mindre än 1/2 timme 495 09. Nej 15 88. Tveksam, vet ej
VAR 147 RADIOLYSSN MELLAN 6-8 32 Loc 180 width 1 MD=0 32 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade Du på radio igår? OBS! Frågan gäller allt lyssnande, vilket innebär att även mindre aktivt lyssnande ingår. FLERA SVAR MÖJLIGA 32(1) Mellan 06.00 och 08.00 579 1. Markerat 1299 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 148 RADIOLYSSNANDE 8-12 32 Loc 181 width 1 MD=0 32(2) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 979 1. Markerat 899 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 149 RADIOLYSSNANDE 12-17 32 Loc 182 width 1 MD=0 32(3) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 1050 1. Markerat 828 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 150 RADIOLYSSNANDE 17-19 32 Loc 183 width 1 MD=0 32(4) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 632 1. Markerat 1246 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 151 RADIOLYSSNANDE 19-22 32 Loc 184 width 1 MD=0 32(5) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 295 1. Markerat 1583 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 RADIOLYSSNANDE 22-24 32 Loc 185 width 1 MD=0 32(6) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 1751 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 RADIOLYSSNANDE 24-06 32 Loc 186 width 1 MD=0 32(7) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 24.00 och 06.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 1830 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 RADIOLYSSNANDE TVEKS Loc 187 width 1 MD=0 32(8) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Tveksam vilken tid <Se F.32 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1858 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 RADIOKANAL P1 33 Loc 188 width 1 MD=0 33 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vilken eller vilka radiokanaler lyssnade Du på? 33(1) Lyssnat på P1 307 1. Markerat 1571 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 RADIOKANAL P2 33 Loc 189 width 1 MD=0 33(2) <Radiokanal lyssnat på> P2 <Se F.33 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 1831 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 RADIOKANAL P3 33 Loc 190 width 1 MD=0 33(3) <Radiokanal lyssnat på> P3 <Se F.33 för fullständig frågetext> 326 1. Markerat 1552 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 RADIOKANAL P4 33 Loc 191 width 1 MD=0 33(4) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på lokalradio (P4-lokal) eller annan lokalradio <Se F.33 för fullständig frågetext> 709 1. Markerat 1169 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 RADIOKANAL P4-NATI 33 Loc 192 width 1 MD=0 33(5) <Radiokanal lyssnat på> P4 nationella sändningar (Ring så spelar vi, Radiosporten etc) <Se F.33 för fullständig frågetext> 277 1. Markerat 1601 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 160 RADIO ENERGY 33 Loc 193 width 1 MD=0 33(6) <Radiokanal lyssnat på> Radio Energy (NRJ)-nätverket <Se F.33 för fullständig frågetext> 179 1. Markerat 1699 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 161 MIX MEGAPOL 33 Loc 194 width 1 MD=0 33(7) <Radiokanal lyssnat på> Mix Megapol (Megapolnätverket) <Se F.33 för fullständig frågetext> 176 1. Markerat 1702 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 162 RADIO RIX 33 Loc 195 width 1 MD=0 33(8) <Radiokanal lyssnat på> Radio Rix (Rixnätverket) <Se F.33 för fullständig frågetext> 235 1. Markerat 1643 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 163 RADIO CITY - CITY 107 33 Loc 196 width 1 MD=0 33(9) <Radiokanal lyssnat på> Radio City i Stockholm, City 107 i Göteborg och Malmö-Lund, Rockklassiker i Stockholm, FM 107,5 i Stockholm <Se F.33 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 1769 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 LUGNA FAVORITER 33 Loc 197 width 1 MD=0 33(10) <Radiokanal lyssnat på> Lugna favoriter i Stockholm, WOW i Stockholm, Radio FM i Stockholm, Vinyl 107 Stockholm, Power Hit Radio Stockholm - Göteborg, Radio Guld <Se F.33 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 1791 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 165 ANNAN LOKALSTATION 33 Loc 198 width 1 MD=0 33(11) <Radiokanal lyssnat på> Annan lokalstation (t ex Radio Gold, Radio Stella, Radio Match, Radio Four, HIT FM och Radio City Karlstad-Uppsala, Radio Lappland) <Se F.33 för fullständig frågetext> 141 1. Markerat 1737 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 NÄRRADIO MED MUSIK 33 Loc 199 width 1 MD=0 33(12) <Radiokanal lyssnat på> Närradiostation med musik <Se F.33 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 1859 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 NÄRRADIOST MED TAL 33 Loc 200 width 1 MD=0 33(13) <Radiokanal lyssnat på> Närradiostation med tal (föreningsradio) <Se F.33 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 1877 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 168 UTLÄNDSK STATION 33 Loc 201 width 1 MD=0 33(14) <Radiokanal lyssnat på> Någon utländsk station <Se F.33 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1865 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 169 RADIOST - TVEKSAM 33 Loc 202 width 1 MD=0 33(15) <Radiokanal lyssnat på> Tveksam vilken kanal <Se F.33 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 1837 5. Ej markerat 510 0. Frågan ej tillämplig
VAR 170 SENAST LYSSN PÅ RADIO 34 Loc 203 width 1 MD=0 34 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 399 1. Senaste veckan 46 2. Senaste månaden 20 3. Senaste halvåret 11 4. Senaste året 20 5. Längre tillbaka aldrig 14 8. Tveksam, vet ej 1878 0. Frågan ej tillämplig
VAR 171 TILLG RADIO I BOSTAD 34 Loc 204 width 1 34A Har du något av följande? FLERA SVAR MÖJLIGA 34A(1) Radio i bostaden 2348 1. Markerat 40 5. Ej markerat
VAR 172 BILRADIO 34 Loc 205 width 1 34A(2) <Radiotillgång> Bilradio <Se F.34A för fullständig frågetext> 1934 1. Markerat 454 5. Ej markerat
VAR 173 RADIO PÅ ARBETSPLATS 34 Loc 206 width 1 34A(3) <Radiotillgång> På arbetsplats <Se F.34A för fullständig frågetext> 1195 1. Markerat 1193 5. Ej markerat
VAR 174 DAB-RADIO 34 Loc 207 width 1 34A(4) <Radiotillgång> Digital radio (så kallad DAB-radio) <Se F.34A för fullständig frågetext> 232 1. Markerat 2156 5. Ej markerat
VAR 175 RADIOTILLG - NEJ 34 Loc 208 width 1 34A(5) <Radiotillgång> Nej <Se F.34A för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 2378 5. Ej markerat
VAR 176 RADIO - TVEKSAM 34 Loc 209 width 1 34A(6) <Radiotillgång> Tveksam, vet ej <Se F.34A för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2381 5. Ej markerat
VAR 177 TILLGÅNG TILL TV BOST 35 Loc 210 width 1 35 Har Du någon TV-apparat i hemmet? 2318 1. Ja 67 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 178 ANTAL TV-APPARATER Loc 211 width 1 MD=0 35A (HAR TV HEMMA) Har Du/Ni mer än en TV-apparat hemma? (OM JA) Hur många? 813 1. En TV-apparat 923 2. Två TV-apparater 378 3. Tre TV-apparater 161 4. Fyra TV-apparater 34 5. Fem TV-apparater 9 6. Sex TV-apparater 2 7. Sju TV-apparater 1 8. Tveksam, vill ej uppge antalet TV-apparater 67 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 SATELLITKANAL 36 Loc 212 width 1 MD=0 36 (HAR TV HEMMA) Har Du möjlighet att se satellitkanaler via kabel eller hushållsparabol? 36(1) Satellitkanal via kabel 851 1. Markerat 1470 5. Ej markerat 67 0. Frågan ej tillämplig
VAR 180 EGEN HUSHÅLLSPARABOL 36 Loc 213 width 1 MD=0 36(2) <Satellitkanal via> Egen hushållsparabol <Se F.36 för fullständig frågetext> 533 1. Markerat 1788 5. Ej markerat 67 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 KABEL O PARABOL 36 Loc 214 width 1 MD=0 36(3) <Satellitkanal via> Kabel och egen hushållsparabol <Se F.36 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 2289 5. Ej markerat 67 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 INGA SATELLITKANALER 36 Loc 215 width 1 MD=0 36(4) <Satellitkanal via> Nej, inga satellitkanaler <Se F.36 för fullständig frågetext> 837 1. Markerat 1484 5. Ej markerat 67 0. Frågan ej tillämplig
VAR 183 TVEKSAM KABEL/PARABOL 36 Loc 216 width 1 MD=0 36(4) <Satellitkanal via> Tveksam om kabel eller egen hushållsparabol <Se F.36 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 2253 5. Ej markerat 67 0. Frågan ej tillämplig
VAR 184 TILLÄGGSKANALER 36 Loc 217 width 1 MD=0 36A (MÖJLIGHET SE SATELLITKANAL) Har Du eller någon i Ditt hushåll skaffat något särskilt programpaket/ tilläggskanaler som Du betalar extra för utöver de vanliga kanalerna? 440 1. Ja 894 5. Nej 82 8. Tveksam, vet ej 972 0. Frågan ej tillämplig
VAR 185 TILLÄGG: TV3 36 Loc 218 width 1 MD=0 36B (HAR TILLÄGGSPAKET) Vilka kanaler är det som ingår i tilläggspaketet? 36B(1) TV3 (svenska) 254 1. Markerat 186 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 186 TILLÄGG: KANAL 5 36 Loc 219 width 1 MD=0 36B(2) <Kanal i tilläggspaket> Kanal 5 (Femman) <Se F.36B för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 197 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 187 TILLÄGG: SVT24 36 Loc 220 width 1 MD=0 36B(3) <Kanal i tilläggspaket> SVT24 <Se F.36B för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 344 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 188 TILLÄGG: ZTV 36 Loc 221 width 1 MD=0 36B(4) <Kanal i tilläggspaket> ZTV <Se F.36B för fullständig frågetext> 180 1. Markerat 260 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 189 TILLÄGG: TV8 36 Loc 222 width 1 MD=0 36B(5) <Kanal i tilläggspaket> TV8 <Se F.36B för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 323 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 190 TILLÄGG: NYHETSKANAL 36 Loc 223 width 1 MD=0 36B(6) <Kanal i tilläggspaket> Nyhetskanal (ex World, CNN, SkyNews) <Se F.36B för fullständig frågetext> 190 1. Markerat 250 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 TILLÄGG: SPORTKANAL 36 Loc 224 width 1 MD=0 36B(7) <Kanal i tilläggspaket> Sportkanal (ex Eurosport nordic, Viasat Sport) <Se F.36B för fullständig frågetext> 253 1. Markerat 187 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 192 TILLÄGG: FILMKANAL 36 Loc 225 width 1 MD=0 36B(8) <Kanal i tilläggspaket> Filmkanal (ex TV1000, TV1000 Cinema, Canal Plus, Canal Plus Gul, Canal Plus Blå) <Se F.36B för fullständig frågetext> 241 1. Markerat 199 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 193 TILLÄGG: KULTURKANAL 36 Loc 226 width 1 MD=0 36B(9) <Kanal i tilläggspaket> Fakta/ kultur/ samhälle (ex DiscoveryCivilisation, History channel, God Channel) <Se F.36B för fullständig frågetext> 163 1. Markerat 277 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 194 TILLÄGG: UNDERHKANAL 36 Loc 227 width 1 MD=0 36B(10) <Kanal i tilläggspaket> Underhållningskanal (3+, Hallmark, Playboy) <Se F.36B för fullständig frågetext> 111 1. Markerat 329 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 TILLÄGG: NATURKANAL 36 Loc 228 width 1 MD=0 36B(11) <Kanal i tilläggspaket> Djur/ Natur/ Resor/ Äventyr (ex Animal Planet, TV6 Nature, National Geographic, Travel Channel) <Se F.36B för fullständig frågetext> 164 1. Markerat 276 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 TILLÄGG: MUSIKKANAL 36 Loc 229 width 1 MD=0 36B(12) <Kanal i tilläggspaket> Musikkanal (ex MTV, VH1, Muzzik) <Se F.36B för fullständig frågetext> 201 1. Markerat 239 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 197 TILLÄGG: BARNKANAL 36 Loc 230 width 1 MD=0 36B(13) <Kanal i tilläggspaket> Barnprogramskanal (ex Fox Kids, Nickelodeon, Cartoon Network) <Se F.36B för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 304 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 198 TILLÄGG: TV-SHOPKANAL 36 Loc 231 width 1 MD=0 36B(14) <Kanal i tilläggspaket> TV-shopping-kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 367 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 199 TILLÄGG: NORD KANAL 36 Loc 232 width 1 MD=0 36B(15) <Kanal i tilläggspaket> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 339 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 200 TILLÄGG: ANN UTL KAN 36 Loc 233 width 1 MD=0 36B(16) <Kanal i tilläggspaket> Någon annan utländsk kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 383 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 201 TILLÄGG: ANNAN 36 Loc 234 width 1 MD=0 36B(17) <Kanal i tilläggspaket> Annan typ av kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 425 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 202 TILLÄGG - TVEKSAM 36 Loc 235 width 1 MD=0 36B(18) <Kanal i tilläggspaket> Tveksam, vet ej <Se F.36B för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 407 5. Ej markerat 1948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 203 BOX FÖR DIGITAL-TV 36 Loc 236 width 1 MD=0 36C (HAR TV HEMMA) Har Du eller någon annan i Ditt hushåll skaffat utrustning (en särskild tillsats, box, "set-top-box") för mottagning av s k digital-TV? 292 1. Ja 1990 5. Nej 39 8. Tveksam, vet ej 67 0. Frågan ej tillämplig
VAR 204 UTRUSTN KABEL/MARKNÄT 36 Loc 237 width 1 MD=0 36D (HAR "SET-TOP-BOX" FÖR DIGITAL-TV) Vad har Du skaffat utrustningen för? Är det för... 63 1. Digital Kabel-TV 155 2. Digital Satellit-TV med egen parabol 35 3. Digital marksänd TV med egen antenn 39 8. Tveksam, vet ej 2096 0. Frågan ej tillämplig
VAR 205 TITTAT PÅ TV 37 Loc 238 width 1 37 Tittade Du på TV någon gång igår? Jag tänker då inte på video eller text-TV, utan enbart TV. I så fall ungefär hur länge tittade Du på TV igår? 41 1. Mer än 5 timmar 82 2. 4 - 5 timmar 233 3. 3 - 4 timmar 511 4. 2 - 3 timmar 679 5. 1 - 2 timmar 402 6. 1/2 - 1 timme 124 7. Mindre än 1/2-timme 308 8. Nej 8 9. Tveksam, vet ej
VAR 206 TV-TITTANDE 06 - 08 38 Loc 239 width 1 MD=0 38 (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter tittade Du på TV igår? OBS! Frågan gäller allt TV-tittande, vilket innebär att även mindre aktivt tittande ingår. 38(1) Mellan 06.00 och 08.00 64 1. Markerat 2008 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 207 TV-TITTANDE 8-12 38 Loc 240 width 1 MD=0 38(2) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 1989 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 208 TV-TITTANDE 12-17 38 Loc 241 width 1 MD=0 38(3) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 186 1. Markerat 1886 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 209 TV-TITTANDE 17-19 38 Loc 242 width 1 MD=0 38(4) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 510 1. Markerat 1562 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 210 TV-TITTANDE 19-22 38 Loc 243 width 1 MD=0 38(5) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 1735 1. Markerat 337 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 211 TV-TITTANDE 22-24 38 Loc 244 width 1 MD=0 38(6) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 564 1. Markerat 1508 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 212 TV-TITTANDE 24-06 38 Loc 245 width 1 MD=0 38(7) <Tidpunkt tittat på TV> Efter 24.00 men före 06.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 2029 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 213 TV-TITTANDE TVEKSAM 38 Loc 246 width 1 MD=0 38(8) <Tidpunkt tittat på TV> Tveksam vilken tid <Se F.38 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 2057 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 TITTAT PÅ SVT1 39 Loc 247 width 1 MD=0 39A (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vilken eller vilka svenska TV-kanaler tittade Du på igår? FLERA SVARSALT MÖJLIGA! 39A(1) SVT1 1099 1. Markerat 973 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 TITTAT PÅ SVT2 39 Loc 248 width 1 MD=0 39A(2) <Kanal tittat på igår> SVT2 <Se F.39A för fullständig frågetext> 977 1. Markerat 1095 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 216 TITTAT PÅ SVT24 39 Loc 249 width 1 MD=0 39A(3) <Kanal tittat på igår> SVT24 <Se F.39A för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 2040 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 217 TITTAT PÅ TV3 39 Loc 250 width 1 MD=0 39A(4) <Kanal tittat på igår> TV3 <Se F.39A för fullständig frågetext> 540 1. Markerat 1532 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 218 TITTAT PÅ TV4 39 Loc 251 width 1 MD=0 39A(5) <Kanal tittat på igår> TV4 <Se F.39A för fullständig frågetext> 1301 1. Markerat 771 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 219 TITTAT PÅ KANAL 5 39 Loc 252 width 1 MD=0 39A(6) <Kanal tittat på igår> Kanal 5 <Se F.39A för fullständig frågetext> 296 1. Markerat 1776 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 TITTAT PÅ ZTV 39 Loc 253 width 1 MD=0 39A(7) <Kanal tittat på igår> ZTV <Se F.39A för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 1983 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 TITTAT PÅ TV8 39 Loc 254 width 1 MD=0 39A(8) <Kanal tittat på igår> TV8 <Se F.39A för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 2062 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 TITTAT PÅ LOKAL-TV4 39 Loc 255 width 1 MD=0 39A(9) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i TV4 (t ex Fyrstad, Botnia, Göteborg, Skaraborg etc) <Se F.39A för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 2042 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 TITTAT PÅ LOKAL KABEL 39 Loc 256 width 1 MD=0 39A(10) <Kanal tittat på igår> Lokal kabelkanal (t ex Öppna kanalen, TV21) <Se F.39A för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2071 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 TITTAT PÅ TV6 39 Loc 257 width 1 MD=0 39A(11) <Kanal tittat på igår> TV6 Action/ Nature <Se F.39A för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2065 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 TITTAT PÅ EUROSPORT 39 Loc 258 width 1 MD=0 39A(12) <Kanal tittat på igår> Eurosport <Se F.39A för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 2007 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 TITTAT VIASAT SPORT 39 Loc 259 width 1 MD=0 39A(13) <Kanal tittat på igår> ViaSat Sport <Se F.39A för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 2058 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 TITTAT PÅ TV1000 39 Loc 260 width 1 MD=0 39A(14) <Kanal tittat på igår> TV1000 <Se F.39A för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 2053 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 TITTAT PÅ CINEMA 1000 39 Loc 261 width 1 MD=0 39A(15) <Kanal tittat på igår> Cinema 1000 <Se F.39A för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2065 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 TITTAT PÅ CANAL PLUS 39 Loc 262 width 1 MD=0 39A(16) <Kanal tittat på igår> Canal Plus <Se F.39A för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 2040 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 TITTAT CANAL PLUS GUL 39 Loc 263 width 1 MD=0 39A(17) <Kanal tittat på igår> Canal Plus Gul <Se F.39A för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 2063 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 TITTAT CANAL PLUS BLÅ 39 Loc 264 width 1 MD=0 39A(18) <Kanal tittat på igår> Canal Plus Blå <Se F.39A för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2067 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 TITTAT K-WORLD 39 Loc 265 width 1 MD=0 39A(19) <Kanal tittat på igår> K-World (Kunskaps-TV) <Se F.39A för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2070 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 233 TITTAT ANNAN KANAL 37 Loc 266 width 1 MD=0 39A(20) <Kanal tittat på igår> Annan typ av kanal <Se F.39A för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 2057 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 234 TV-KANAL - TVEKSAM 39 Loc 267 width 1 MD=0 39A(21) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.39A för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 2022 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 235 TITTAT PÅ NYHETSKANAL 39 Loc 268 width 1 MD=0 39B (TITTAT PÅ TV IGÅR) Tittade Du på någon eller några utländska TV-kanaler igår? 39B(1) Nyhetskanal (t ex BBC World Services, CNN, Euronews, Sky news) 51 1. Markerat 2021 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 236 TITTAT PÅ SPORTKANAL 39 Loc 269 width 1 MD=0 39B(2) <Kanal tittat på igår> Sportkanal (t ex DSF) <Se F.39B för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 2032 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 TITTAT PÅ MUSIKKANAL 39 Loc 270 width 1 MD=0 39B(3) <Kanal tittat på igår> Musikkanal (t ex MTV) <Se F.39B för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 1997 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 TITTAT PÅ BARNKANAL 39 Loc 271 width 1 MD=0 39B(4) <Kanal tittat på igår> Barnkanal (t ex Fox Kids, Cartoon Network, Nickelodeon) <Se F.39B för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 2061 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 TITTAT PÅ FILMKANAL 39 Loc 272 width 1 MD=0 39B(5) <Kanal tittat på igår> Filmkanaler (t ex Cinema, TCM) <Se F.39B för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 2055 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 TITTAT PÅ KULTURKANAL 39 Loc 273 width 1 MD=0 39B(6) <Kanal tittat på igår> Fakta/ kultur/ samhälle (ex Discovery Civilisation, History Channel, God Channel) <Se F.39B för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 2045 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 TITTAT PÅ NATURKANAL 39 Loc 274 width 1 MD=0 39B(7) <Kanal tittat på igår> Natur/ Djur/ Resor/ Äventyr mm (t ex National Geographic, Discovery, Anymal Planet, Travel Channel) <Se F.39B för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 2037 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 242 TITTAT PÅ UNDERHKANAL 39 Loc 275 width 1 MD=0 39B(8) <Kanal tittat på igår> Underhållningskanal (3+, Hallmark, Playboy) <Se F.39B för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2070 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 243 TITTAT NORDISK KANAL 39 Loc 276 width 1 MD=0 39B(9) <Kanal tittat på igår> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 2035 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 244 TITTAT BRITTISK KANAL 39 Loc 277 width 1 MD=0 39B(10) <Kanal tittat på igår> Brittiska kanaler (t ex BBC Prime) <Se F.39B för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 2066 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 245 TITTAT TYSK KANAL 39 Loc 278 width 1 MD=0 39B(11) <Kanal tittat på igår> Tyska kanaler (t ex Deutsche Welle, ARD, ZDF, RTL) <Se F.39B för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 2063 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 TITTAT FRANSK KANAL 39 Loc 279 width 1 MD=0 39B(12) <Kanal tittat på igår> Franska kanaler (t ex TV5) <Se F.39B för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2069 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 247 TITTAT SPANSK KANAL 39 Loc 280 width 1 MD=0 39B(13) <Kanal tittat på igår> Spanska kanaler (t ex TVE) <Se F.39B för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2069 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 248 TITTAT JUGOSLAV KANAL 39 Loc 281 width 1 MD=0 39B(14) <Kanal tittat på igår> Kanal från länder i förutvarande Jugoslavien (Serbien, Kroatien, Bosnien eller Turkiet) <Se F.39B för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2069 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 249 TITTAT ÖVRIGA EUROPA 39 Loc 282 width 1 MD=0 39B(15) <Kanal tittat på igår> Övriga Europa <Se F.39B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2064 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 250 TITTAT ÖVRIGA VÄRLDEN 39 Loc 283 width 1 MD=0 39B(16) <Kanal tittat på igår> Övriga världen <Se F.39B för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2065 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 251 TITTAT TV-SHOP 39 Loc 284 width 1 MD=0 39B(17) <Kanal tittat på igår> TV-shopping-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 2072 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 252 TITTAT ÖVRIG KANAL 39 Loc 285 width 1 MD=0 39B(18) <Kanal tittat på igår> Annan kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2065 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 253 TITTAT PÅ TV - NEJ 39 Loc 286 width 1 MD=0 39B(19) <Kanal tittat på igår> Nej, jag tittade inte på utländsk TV-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 1772 1. Markerat 300 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 254 TV-KANAL - TVEKSAM 39 Loc 287 width 1 MD=0 39B(20) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 2052 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 255 TV-PROGR - NYHETSPROG 39 Loc 288 width 1 MD=0 39BA (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vilken typ av TV-program tittade Du på igår? FLERA SVAR MÖJLIGA 39BA(1) Nyhetsprogram 1315 1. Markerat 757 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 256 TV-PROGR - FAKTAPROGR 39 Loc 289 width 1 MD=0 39BA(2) <TV-program> Faktaprogram, kulturprogram, samhällsprogram <Se F.39BA för fullständig frågetext> 434 1. Markerat 1638 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 257 TV-PROGR - LÅNGFILM 39 Loc 290 width 1 MD=0 39BA(3) <TV-program> Långfilm <Se F.39BA för fullständig frågetext> 493 1. Markerat 1579 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 258 TV-PROGR - SERIER 39 Loc 291 width 1 MD=0 39BA(4) <TV-program> Drama, serier <Se F.39BA för fullständig frågetext> 606 1. Markerat 1466 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 259 TV-PROGR - SPORT 39 Loc 292 width 1 MD=0 39BA(5) <TV-program> Sport <Se F.39BA för fullständig frågetext> 604 1. Markerat 1468 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 260 TV-PROGR - UNDERHÅLLN 39 Loc 293 width 1 MD=0 39BA(6) <TV-program> Underhållning, musikprogram <Se F.39BA för fullständig frågetext> 665 1. Markerat 1407 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TV-PROGR - BARNPROGR 39 Loc 294 width 1 MD=0 39BA(7) <TV-program> Barn och ungdomsprogram <Se F.39BA för fullständig frågetext> 131 1. Markerat 1941 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 TV-PROGR - TVEKS TYP 39 Loc 295 width 1 MD=0 39BA(8) <TV-program> Tveksam vilken typ av program <Se F.39BA för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 2045 5. Ej markerat 316 0. Frågan ej tillämplig
VAR 263 RAPPORT SVT:S MORG-TV Loc 296 width 1 MD=0 39C (TITTAT PÅ NYHETSPROGRAM) Tittade du på någon av följande nyhetssändningar i TV igår? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 39C(1) Nyheter i Rapport morgon (SVT:s morgon-TV) 47 1. Markerat 1268 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 264 NYHET TV4:S MORG TV- 39 Loc 297 width 1 MD=0 39C(2) <Tittade på nyhetssändning> TV4:s morgon TV <Se F.39C för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 1254 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 265 EFTERMIDNYHET SVT24 - 39 Loc 298 width 1 MD=0 39C(3) <Tittade på nyhetssändning> Lunch eller eftermiddagsnyheter från SVT24 (kl 12.00, 16.00 eller 17.00 i SVT) <Se F.39C för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 1298 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 266 LUNCHNYHETER TV4 - 39 Loc 299 width 1 MD=0 39C(4) <Tittade på nyhetssändning> Lunch eller eftermiddagsnyheter i TV4 (kl 13.00, 15.00) <Se F.39C för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 1303 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 267 RAPPORT 19.30 EL 23.0 39 Loc 300 width 1 MD=0 39C(5) <Tittade på nyhetssändning> Rapport 19.30 <Se F.39C för fullständig frågetext> 337 1. Markerat 978 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 268 AKTUELLT 18.0 EL 21.0 39 Loc 301 width 1 MD=0 39C(6) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 18.00 eller 21.00 <Se F.39C för fullständig frågetext> 348 1. Markerat 967 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 269 SENA NYHETER I SVT 39 Loc 302 width 1 MD=0 39C(7) <Tittade på nyhetssändning> Sena nyheter i SVT (Efter 22.30) <Se F.39C för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1288 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 270 NYHETERNA TV4 39 Loc 303 width 1 MD=0 39C(8) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 18.30, 22.00 eller 00.10 <Se F.39C för fullständig frågetext> 285 1. Markerat 1030 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 271 TV3 DIREKT 39 Loc 304 width 1 MD=0 39C(9) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt 18.50, 20.50 eller sen kväll <Se F.39C för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 1265 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 272 REGIONALA NYHETER SVT 39 Loc 305 width 1 MD=0 39C(10) <Tittade på nyhetssändning> Regionala Nyheter i SVT (kl 17.05, 19.10 eller sen kväll) <Se F.39C för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 1160 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 273 LOKALA NYHETER TV4 39 Loc 306 width 1 MD=0 39C(11) <Tittade på nyhetssändning> Lokala Nyheter i TV4 (kl 18.10 eller 22.15) <Se F.39C för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 1189 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 274 EJ TITTAT NYHETSSÄNDN 39 Loc 307 width 1 MD=0 39C(13) <Tittade på nyhetssändning> Nej, jag tittade inte på någon av dessa <Se F.39C för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1309 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 275 VET EJ NYHETSSÄNDN 39 Loc 308 width 1 MD=0 39C(14) <Tittade på nyhetssändning> Tveksam, vet ej <Se F.39C för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 1303 5. Ej markerat 1073 0. Frågan ej tillämplig
VAR 276 SENAST TITTAT PÅ TV 40 Loc 309 width 1 MD=0 40 (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR) När tittade Du på TV senast? 269 1. Senaste veckan 38 2. Senaste månaden 5 3. Senaste halvåret 0 4. Senaste året 4 5. Längre tillbaka eller aldrig 2072 0. Frågan ej tillämplig
VAR 277 TV-PROGR - NYHETSPROG 40 Loc 310 width 1 MD=0 40B (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR, MEN TITTAT PÅ TV SENASTE VECKAN) Vilken typ av TV-program tittade Du på då? FLERA SVAR MÖJLIGA 40B(1) Nyhetsprogram 169 1. Markerat 100 5. Ej markerat 2119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 278 TV-PROGR - FAKTAPROGR 40 Loc 311 width 1 MD=0 40B(2) <TV-program senaste veckan, ej igår> Faktaprogram, kulturprogram, samhällsprogram <Se F.40B för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 206 5. Ej markerat 2119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 279 TV-PROGR - LÅNGFILM 40 Loc 312 width 1 MD=0 40B(3) <TV-program senaste veckan, ej igår> Långfilm <Se F.40B för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 213 5. Ej markerat 2119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 280 TV-PROGR - SERIER 40 Loc 313 width 1 MD=0 40B(4) <TV-program senaste veckan, ej igår> Drama, serier <Se F.40B för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 203 5. Ej markerat 2119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 281 TV-PROGR - SPORT 40 Loc 314 width 1 MD=0 40B(5) <TV-program senaste veckan, ej igår> Sport <Se F.40B för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 206 5. Ej markerat 2119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 282 TV-PROGR - UNDERHÅLLN 40 Loc 315 width 1 MD=0 40B(6) <TV-program senaste veckan, ej igår> Underhållning, musikprogram <Se F.40B för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 187 5. Ej markerat 2119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 283 TV-PROGR - BARNPROGR 40 Loc 316 width 1 MD=0 40B(7) <TV-program senaste veckan, ej igår> Barn och ungdomsprogram <Se F.40B för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 253 5. Ej markerat 2119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 284 TV-PROGR - TVEKS TYP 40 Loc 317 width 1 MD=0 40B(8) <TV-program senaste veckan, ej igår> Tveksam vilken typ av program <Se F.40B för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 251 5. Ej markerat 2119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 285 TITTAT PÅ TEXT-TV 41 Loc 318 width 1 41 Använde Du Text-TV någon gång igår? 219 1. Ja, tre eller fyra gånger 104 2. Ja, två gånger 348 3. Ja, en gång 1710 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej
VAR 286 TID TEXT-TV TITTANDE 42 Loc 319 width 1 MD=0 42 (TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Ungefär hur länge använde Du sammanlagt Text-TV igår? 9 1. Mer än 1 timme 11 2. 45 - 60 minuter 15 3. 30 - 45 minuter 71 4. 15 - 30 minuter 274 5. 5 - 15 minuter 288 6. Mindre än 5 minuter 3 8. Tveksam, vet ej 1717 0. Frågan ej tillämplig
VAR 287 SENAST TITTAT TXT-TV 43 Loc 320 width 1 MD=0 43 (EJ TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Har Du någon gång under det senaste året använt Text-TV? (OM JA) När tittade Du på Text-TV senast? 577 1. Senaste veckan 373 2. Senaste månaden 179 3. Senaste halvåret 63 4. Senaste året 435 5. Längre tillbaka eller aldrig 90 8. Tveksam, vet ej 671 0. Frågan ej tillämplig
VAR 288 TITTAT PÅ TEXT-TV SVT 44 Loc 321 width 1 MD=0 44 (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka text-TV kanaler använde Du då? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 44(1) Sveriges Television 887 1. Markerat 361 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 289 TITTAT PÅ TEXT-TV TV3 44 Loc 322 width 1 MD=0 44(2) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV3 <Se F.44 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 1168 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 290 TITTAT PÅ TEXT-TV TV4 44 Loc 323 width 1 MD=0 44(3) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV4 <Se F.44 för fullständig frågetext> 528 1. Markerat 720 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 291 TITTAT TEXT-TV FEMMAN 44 Loc 324 width 1 MD=0 44(4) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Kanal 5 (Femman) <Se F.44 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 1184 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 292 TITT TEXT-TV ANN KAN 44 Loc 325 width 1 MD=0 44(5) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Någon annan TV-kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 1233 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 293 TITTAT TEXT-TV TVEKS 44 Loc 326 width 1 MD=0 44(6) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Tveksam vilken kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 1198 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 294 TEXT-TV PROGR.TABLÅER 45 Loc 327 width 1 MD=0 45(1) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) FLERA SVARSALT MÖJLIGA Använde Du text-TV för TV:s programtablåer? 471 1. Markerat 777 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 295 TEXT-TV NYHETER 45 Loc 328 width 1 MD=0 45(2) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för nyheter 554 1. Markerat 694 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 296 TEXT-TV EKONOMIINFO 45 Loc 329 width 1 MD=0 45(3) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för ekonomiinformation? 245 1. Markerat 1002 5. Ej markerat 1141 0. Frågan ej tillämplig
VAR 297 TEXT-TV SPORT 45 Loc 330 width 1 MD=0 45(4) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för sport? 450 1. Markerat 798 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 298 TEXT-TV VÄDER 45 Loc 331 width 1 MD=0 45(5) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för väder? 191 1. Markerat 1057 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 299 TEXT-TV SPEL 45 Loc 332 width 1 MD=0 45(6) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för spel och lotterier? 173 1. Markerat 1075 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 300 TEXT-TV ANNONSER 45 Loc 333 width 1 MD=0 45(7) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för annonser och annan reklam? 57 1. Markerat 1191 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 301 TEXT-TV TEXTNING 45 Loc 334 width 1 MD=0 45(8) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för textning av TV-program? 35 1. Markerat 1213 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 302 TEXT-TV ANNAN INFO 45 Loc 335 width 1 MD=0 45(9) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för annan information? 57 1. Markerat 1191 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 303 TEXT-TV TVEKSAM 45 Loc 336 width 1 MD=0 45(10) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för - Tveksam, vet ej? 13 1. Markerat 1235 5. Ej markerat 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 304 TEXT-TV BOSTAD 46 Loc 337 width 1 46 Har Du tillgång till text-TV i din åretruntbostad? 2093 1. Ja 270 5. Nej 25 8. Tveksam, vet ej
VAR 305 SPELAT TV-SPEL 47 Loc 338 width 1 47 Har Du någon gång spelat TV-spel (ex Nintendo, Sega etc)? I så fall, när gjorde Du det senast? (OBS! Frågan har inget med Spelprogram i TV att göra, utan gäller enbart olika spel som ansluts till TV-apparaten.) 76 1. Igår 197 2. Senaste veckan 180 3. Senaste månaden 211 4. Senaste halvåret 113 5. Senaste året 1575 6. Längre tillbaka eller aldrig 36 8. Tveksam, vet ej
VAR 306 TITTAT PÅ VIDEO 48 Loc 339 width 1 48 Tittade Du på video någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge tittade Du på video igår? 2 1. Mer än 4 timmar 7 2. 3 - 4 timmar 25 3. 2 - 3 timmar 156 4. 1 - 2 timmar 92 5. 1/2 - 1 timme 69 6. Mindre än 1/2 timme 2033 7. Nej 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 307 TITTADE PÅ INSPELAT 49 Loc 340 width 1 MD=0 49 (TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) Tittade Du på inspelade TV-program, hyrfilm, köpfilm eller annan videofilm? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 49(1) Inspelade TV-program 170 1. Markerat 181 5. Ej markerat 2037 0. Frågan ej tillämplig
VAR 308 TITTADE PÅ HYRFILM 49 Loc 341 width 1 MD=0 49(2) <Videotittande igår> Film som var hyrd <Se F.49 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 275 5. Ej markerat 2037 0. Frågan ej tillämplig
VAR 309 TITTADE PÅ KÖPFILM 49 Loc 342 width 1 MD=0 49(3) <Videotittande igår> Film som var köpt <Se F.49 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 265 5. Ej markerat 2037 0. Frågan ej tillämplig
VAR 310 TITTADE PÅ ANNAT 49 Loc 343 width 1 MD=0 49(4) <Videotittande igår> Annat <Se F.49 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 330 5. Ej markerat 2037 0. Frågan ej tillämplig
VAR 311 VIDEOTITTANDE OKÄNT 49 Loc 344 width 1 MD=0 49(5) <Videotittande igår> Tveksam på vilket <Se F.49 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 350 5. Ej markerat 2037 0. Frågan ej tillämplig
VAR 312 INSP TV-PR: NYHETER 49A Loc 345 width 1 MD=0 49A (TITTAT PÅ INSPELDE TV-PROGRAM IGÅR) Vilken typ av inspelade TV-program tittade Du på igår? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 49A(1) Nyhetsprogram 0 1. Markerat 170 5. Ej markerat 2218 0. Frågan ej tillämplig
VAR 313 INSP TV-PR:SAMHÄLSPR 49A Loc 346 width 1 MD=0 49A(2) <Typ av inspelade TV-program> Faktaprogram, kulturprogram, samhällsprogram <Se F.49A för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 151 5. Ej markerat 2218 0. Frågan ej tillämplig
VAR 314 INSP TV-PR: LÅNGFILM 49A Loc 347 width 1 MD=0 49A(3) <Typ av inspelade TV-program> Långfilm <Se F.49A för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 123 5. Ej markerat 2218 0. Frågan ej tillämplig
VAR 315 INSP TV-PR: SERIER 49A Loc 348 width 1 MD=0 49A(4) <Typ av inspelade TV-program> Drama, serier <Se F.49A för fullständig frågetext> 57 1. Markerat 113 5. Ej markerat 2218 0. Frågan ej tillämplig
VAR 316 INSP TV-PR: SPORT 49A Loc 349 width 1 MD=0 49A(5) <Typ av inspelade TV-program> Sport <Se F.49A för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 159 5. Ej markerat 2218 0. Frågan ej tillämplig
VAR 317 INSP TV-PR: UNDERH 49A Loc 350 width 1 MD=0 49A(6) <Typ av inspelade TV-program> Underhållning, musikprogram <Se F.49A för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 141 5. Ej markerat 2218 0. Frågan ej tillämplig
VAR 318 INSP TV-PR:UNGDOMSPR 49A Loc 351 width 1 MD=0 49A(7) <Typ av inspelade TV-program> Barn och ungdomsprogram <Se F.49A för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 163 5. Ej markerat 2218 0. Frågan ej tillämplig
VAR 319 INSP TV-PR: TVEKS 49A Loc 352 width 1 MD=0 49A(8) <Typ av inspelade TV-program> Tveksam på vilket <Se F.49A för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 168 5. Ej markerat 2218 0. Frågan ej tillämplig
VAR 320 SEN TITTAT PÅ VIDEO 50 Loc 353 width 1 MD=0 50 (EJ TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) När tittade Du på video senast? 897 1. Senaste veckan 532 2. Senaste månaden 290 3. Senaste halvåret 79 4. Senaste året 203 5. Längre tillbaka aldrig 36 8. Tveksam, vet ej 351 0. Frågan ej tillämplig
VAR 321 TILLGÅNG VIDEO I BOST 51 Loc 354 width 1 51 Har Du tillgång till video i Din åretruntbostad? (OM JA: En, två eller flera?) 100 1. Ja, tre eller fler 427 2. Ja, två 1515 3. Ja, en 343 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 322 TILLG DVD-SPELARE BOS 51 Loc 355 width 1 51A Har Du eller någon i Ditt hushåll skaffat en DVD-spelare för att se köp- eller hyrfilm på TV:n? 16 1. Ja, två eller fler 259 2. Ja, en 2105 5. Nej 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 323 SENAST PÅ BIO 52 Loc 356 width 1 52 När var Du på bio senast? 16 1. Igår 197 2. Senaste veckan 482 3. Senaste månaden 588 4. Senaste halvåret 299 5. Senaste året 789 6. Längre tillbaka eller aldrig 17 8. Tveksam, vet ej
VAR 324 BOST: MOBILTELEFON 53 Loc 357 width 1 53 Har Du tillgång till något av följande i Din bostad? FLERA SVARSALT MÖJLIGA OBS! Persondator inkluderar både PC, Mac och andra persondatorer. 53(1) Mobiltelefon 2034 1. Markerat 354 5. Ej markerat
VAR 325 BOST: FAX 53 Loc 358 width 1 53(2) <Tillgång till i bostaden> Fax <Se F.53 för fullständig frågetext> 495 1. Markerat 1893 5. Ej markerat
VAR 326 BOST: PERSONDATOR 53 Loc 359 width 1 53(3) <Tillgång till i bostaden> Persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 1643 1. Markerat 745 5. Ej markerat
VAR 327 BOST: INGET AV TIDIGA 53 Loc 360 width 1 53(4) <Tillgång till i bostaden> Inget av ovanstående <Se F.53 för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 2164 5. Ej markerat
VAR 328 BOST: TVEKSAM, VET EJ 53 Loc 361 width 1 53(5) <Tillgång till i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.53 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2386 5. Ej markerat
VAR 329 MOBILTEL: SMS-TJÄNST 53 Loc 362 width 1 MD=0 53AA (HAR TILLGÅNG TILL MOBILTELEFON) Har Du tillgång till något av följande i Din mobiltelefon? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 53AA(1) SMS-tjänster (en teknik som gör det möjligt att skicka korta text-meddelanden mellan mobiltelefoner) 1568 1. Markerat 466 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 330 MOBILTEL: WAP-TJÄNST 53 Loc 363 width 1 MD=0 53AA(2) <Tillgång till i mobiltelefon> WAP-tjänster (ett slags mobilt Internet) <Se F.53AA för fullständig frågetext> 291 1. Markerat 1743 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 331 MOBILTEL: INGET 53 Loc 364 width 1 MD=0 53AA(3) <Tillgång till i mobiltelefon> Inget av detta <Se F.53AA för fullständig frågetext> 320 1. Markerat 1714 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 332 MOBILTEL:TVEKS,VET EJ 53 Loc 365 width 1 MD=0 53AA(4) <Tillgång till i mobiltelefon> Tveksam, vet ej <Se F.53AA för fullständig frågetext> 146 1. Markerat 1888 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 333 TILLG ANT MOBILTELE 53A Loc 366 width 1 MD=0 53A (HAR TILLGÅNG TILL MOBILTELEFON) Finns det fler än en mobiltelefon i ditt hushåll? 79 1. Fler än 4 156 2. Ja, 4 sammanlagt 345 3. Ja, 3 sammanlagt 679 4. Ja, 2 sammanlagt 772 5. Nej, endast 1 1 8. Tveksam, vet ej 356 0. Frågan ej tillämplig
VAR 334 TILLG ANT DATORER 53B Loc 367 width 1 MD=0 53B (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Finns det fler än en persondator i ditt hushåll? 26 1. Fler än 4 29 2. Ja, 4 sammanlagt 96 3. Ja, 3 sammanlagt 380 4. Ja, 2 sammanlagt 1111 5. Nej, endast 1 1 8. Tveksam, vet ej 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 335 DATOR MED CD-ROM 53C Loc 368 width 1 MD=0 53C(1.1) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) FLERA SVAR MÖJLIGA Har Du persondator med CD-rom-enhet? 1522 1. Markerat 121 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 336 DATOR MED DVD 53C Loc 369 width 1 MD=0 53C(1.2) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Har Du persondator med DVD-rom-enhet? 489 1. Markerat 1154 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 337 DATOR MED SKRIVARE 53C Loc 370 width 1 MD=0 53C(1.3) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Har Du persondator med skrivare? 1452 1. Markerat 191 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 338 DATOR MED CD-BRÄNNAR 53C Loc 371 width 1 MD=0 53C(1.4) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Har Du persondator med CD-brännare? 482 1. Markerat 1161 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 339 PORTABEL DATOR 53C Loc 372 width 1 MD=0 53C(1.5) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Har Du persondator som är bärbar? 298 1. Markerat 1345 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 340 HANDDATOR 53C Loc 373 width 1 MD=0 53C(1.6) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Har Du handdator? 90 1. Markerat 1553 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 341 ANNAN DATOR 53C Loc 374 width 1 MD=0 53C(1.7) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Har Du persondator... - Inget av dem 18 1. Markerat 1625 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 342 TVEKSAM OM DATOR 53C Loc 375 width 1 MD=0 53C(1.8) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Har Du persondator... - Tveksam, vet ej 12 1. Markerat 1631 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 343 PC ANSL TILL INTERNET 53 Loc 376 width 1 MD=0 53C(2.1) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Är din persondator ansluten till Internet? 1434 1. Markerat 209 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 344 PC ANSL TILL BREDBAND 53 Loc 377 width 1 MD=0 53C(2.2) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Är din persondator ansluten till bredband? 209 1. Markerat 1434 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 345 PC ANSL NÄTVERK HEMMA 53 Loc 378 width 1 MD=0 53C(2.3) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Är din persondator ansluten till nätverk i hemmet? 149 1. Markerat 1494 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 346 PC ANSL INGET OVANSTÅ 53 Loc 379 width 1 MD=0 53C(2.4) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Är din persondator ansluten till - Inget av föregående? 198 1. Markerat 1445 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 347 PC ANSL TVEKS, VET EJ 53 Loc 380 width 1 MD=0 53C(2.5) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Är din persondator ansluten till - Tveksam till vad? 53C(2.5) <Persondator ansluten till> 11 1. Markerat 1632 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 348 EGEN E-MAIL ADRESS 53D Loc 381 width 1 MD=0 53D(1) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) (GEMENSAM ADRESS I HUSHÅLLET RÄKNAS ÄVEN SOM PERSONLIG FLERA SVAR MÖJLIGA När det gäller dig själv, har du egen adress för e-post (mail)? 1248 1. Markerat 395 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 349 EGEN HEMSIDA 53D Loc 382 width 1 MD=0 53D(2) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) När det gäller dig själv, har du egen webbplats-hemsida? 168 1. Markerat 1475 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 350 INGET AV OVANSTÅENDE 53D Loc 383 width 1 MD=0 53D(3) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) När det gäller dig själv, har du inget av ovanstående? 384 1. Markerat 1259 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 351 E-POST/HEMSID VET EJ 53D Loc 384 width 1 MD=0 53D(4) (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) När det gäller dig själv, har du egen adress för e-post (mail) och/eller egen hemsida - Tveksam, vet ej 8 1. Markerat 1635 5. Ej markerat 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 352 BOST: SEN ANV DATOR 54 Loc 385 width 1 MD=0 54 (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) När använde Du senast persondator i Din bostad? 738 1. Igår 564 2. Senaste veckan 176 3. Senaste månaden 86 4. Senaste halvåret 16 5. Senaste året 59 6. Längre tillbaka eller aldrig 4 8. Tveksam, vet ej 745 0. Frågan ej tillämplig
VAR 353 BOST: TID DATOR 55 Loc 386 width 1 MD=0 55 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN IGÅR) Hur länge använde Du persondatorn i bostaden igår? 17 1. Mer än 5 timmar 12 2. 4 - 5 timmar 28 3. 3 - 4 timmar 69 4. 2 - 3 timmar 136 5. 1 - 2 timmar 216 6. 1/2 - 1 timme 258 7. Mindre än 1/2 timme 2 8. Tveksam, vet ej 1650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 354 ANVÄNT PC MELLAN 6-8 55 Loc 387 width 1 MD=0 55A (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter använde du persondatorn igår? 55A(1) Mellan 06.00 och 08.00 22 1. Markerat 716 5. Ej markerat 1650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 355 ANVÄNT PC 8-12 55 Loc 388 width 1 MD=0 55A(2) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 640 5. Ej markerat 1650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 356 ANVÄNT PC 12-17 55 Loc 389 width 1 MD=0 55A(3) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 191 1. Markerat 547 5. Ej markerat 1650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 357 ANVÄNT PC 17-19 55 Loc 390 width 1 MD=0 55A(4) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 220 1. Markerat 518 5. Ej markerat 1650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 358 ANVÄNT PC 19-22 55 Loc 391 width 1 MD=0 55A(5) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 293 1. Markerat 445 5. Ej markerat 1650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 359 ANVÄNT PC 22-24 55 Loc 392 width 1 MD=0 55A(6) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 632 5. Ej markerat 1650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 360 ANVÄNT PC 24-06 55 Loc 393 width 1 MD=0 55A(7) <Tidpunkt använt persondator> Efter 24.00 men före 06.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 729 5. Ej markerat 1650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 361 ANVÄNT PC - TID TVEKS 55 Loc 394 width 1 MD=0 55A(8) <Tidpunkt använt persondator> Tveksam vilken tid <Se F.55A för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 732 5. Ej markerat 1650 0. Frågan ej tillämplig
VAR 362 BOST: DATOR TILL ARB 56 Loc 395 width 1 MD=0 56 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN DEN SENASTE VECKAN) Vad använde Du persondatorn till? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 56(1) Förvärvsarbete 234 1. Markerat 1068 5. Ej markerat 1086 0. Frågan ej tillämplig
VAR 363 BOST: DATOR TILL UTB 56 Loc 396 width 1 MD=0 56(2) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Utbildning eller skolarbete <Se F.56 för fullständig frågetext> 252 1. Markerat 1050 5. Ej markerat 1086 0. Frågan ej tillämplig
VAR 364 BOST: DATOR PRIVAT 56 Loc 397 width 1 MD=0 56(3) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Hemkontor (ekonomi, deklaration, brev, protokoll etc) <Se F.56 för fullständig frågetext> 350 1. Markerat 952 5. Ej markerat 1086 0. Frågan ej tillämplig
VAR 365 BOST: INTERNETANVÄNDN 56 Loc 398 width 1 MD=0 56(4) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Internetanvändning (t ex e-mail, sökt information, läst en tidning, uträttat ärenden, deltagit aktivt i en diskussionsgrupp eller chat-grupp) <Se F.56 för fullständig frågetext> 990 1. Markerat 312 5. Ej markerat 1086 0. Frågan ej tillämplig
VAR 366 BOST: DATASPEL 56 Loc 399 width 1 MD=0 56(5) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Spel m m <Se F.56 för fullständig frågetext> 384 1. Markerat 918 5. Ej markerat 1086 0. Frågan ej tillämplig
VAR 367 BOST:ANNAN ANVÄNDNING 56 Loc 400 width 1 MD=0 56(6) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Annan användning, övrigt <Se F.56 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 1193 5. Ej markerat 1086 0. Frågan ej tillämplig
VAR 368 BOST: DATORANV TVEKS 56 Loc 401 width 1 MD=0 56(7) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.56 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 1301 5. Ej markerat 1086 0. Frågan ej tillämplig
VAR 369 BOST: TID INTERNET 56A Loc 402 width 1 MD=0 56A (ANVÄNT INTERNET IGÅR) Hur lång tid ägnade Du åt Internet igår i bostaden? Även om IP endast har hämtat hem nya mail räknas detta som Internetanvändning. Fråga då hur lång tid det tog att hämta hem dessa och lägg sedan in den tiden motsvarande svarsalternativ. Har IP endast varit inne och läst gamla mail, inte hämtat hem nya, sätt då tveksam, vet ej. 4 1. Mer än 5 timmar 5 2. 4 - 5 timmar 10 3. 3 - 4 timmar 22 4. 2 - 3 timmar 78 5. 1 - 2 timmar 135 6. 1/2 - 1 timme 283 7. Mindre än 1/2 timme 3 8. Tveksam, vet ej 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 370 ANVÄNT INTERNET 6-8 56B Loc 403 width 1 MD=0 56B (ANVÄNT INTERNET IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter använde du Internet i bostaden igår? FLER SVAR MÖJLIGA 56B(1) Mellan 06.00 och 08.00 15 1. Markerat 525 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 371 ANVÄNT INET 8-12 56B Loc 404 width 1 MD=0 56B(2) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 472 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 372 ANVÄNT INET 12-17 56B Loc 405 width 1 MD=0 56B(3) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 425 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 373 ANVÄNT INET 17-19 56B Loc 406 width 1 MD=0 56B(4) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 381 5. Ej markerat 1849 0. Frågan ej tillämplig
VAR 374 ANVÄNT INET 19-22 56B Loc 407 width 1 MD=0 56B(5) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 209 1. Markerat 330 5. Ej markerat 1849 0. Frågan ej tillämplig
VAR 375 ANVÄNT INET 22-24 56B Loc 408 width 1 MD=0 56B(6) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 455 5. Ej markerat 1849 0. Frågan ej tillämplig
VAR 376 ANVÄNT INET 24-06 56B Loc 409 width 1 MD=0 56B(7) <Tidpunkt använt Internet igår> Efter 24.00 men före 06.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 531 5. Ej markerat 1849 0. Frågan ej tillämplig
VAR 377 ANV INET TIDP TVEKS 56B Loc 410 width 1 MD=0 56B(8) <Tidpunkt använt Internet igår> Tveksam vilken tid <Se F.56B för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 533 5. Ej markerat 1849 0. Frågan ej tillämplig
VAR 378 BOST INET: E-POST 56C Loc 411 width 1 MD=0 56C (ANVÄNT INTERNET IGÅR) Vad använde Du Internet till? DENNA FRÅGA GÄLLER INTERNETANVÄNDNING PÅ PERSONDATORN I BOSTADEN IGÅR FLERA SVARSALT MÖJLIGA 56C(1) Elektronisk post, (e-mail) 340 1. Markerat 200 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 379 BOST INET: NYHETER 56C Loc 412 width 1 MD=0 56C(2) <Internetanvändning i bostaden igår> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.56C för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 472 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 380 BOST INET:LÄST TIDN 56C Loc 413 width 1 MD=0 56C(3) <Internetanvändning i bostaden> Läst någon dagstidning eller tidskrift <Se F.56C för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 470 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 381 BOST INET: TV- PROG 56C Loc 414 width 1 MD=0 56C(4) <Internetanvändning i bostaden> Följt något TV-program <Se F.56C för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 535 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 382 BOST INET: SETT FILM 56C Loc 415 width 1 MD=0 56C(5) <Internetanvändning i bostaden> Tittat på film <Se F.56C för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 538 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 383 BOST INET: INFSÖKN 56C Loc 416 width 1 MD=0 56C(6) <Internetanvändning i bostaden> Sökt fakta, information <Se F.56C för fullständig frågetext> 234 1. Markerat 306 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 384 BOST INET: ÄRENDEN 56C Loc 417 width 1 MD=0 56C(7) <Internetanvändning i bostaden> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.56C för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 428 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 385 BOST INET:LYSSN MUSIK 56 Loc 418 width 1 MD=0 56C(8) <Internetanvändning i bostaden> Lyssnat till musik <Se F.56C för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 520 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 386 BOS INET:LADDAT MUSIK 56 Loc 419 width 1 MD=0 56C(9) <Internetanvändning i bostaden> Laddat ner musik <Se F.56C för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 511 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 387 BOST INET: SPEL 56C Loc 420 width 1 MD=0 56C(10) <Internetanvändning i bostaden> Spelat spel, underhållning <Se F.56C för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 508 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 388 BOST INET: CHAT GRUPP 56 Loc 421 width 1 MD=0 56C(11) <Internetanvändning i bostaden> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.56C för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 502 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 389 BOST INET: SLÄKTFORSK 56 Loc 422 width 1 MD=0 56C(12) <Internetanvändning i bostaden> Släktforskat <Se F.56C för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 538 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 390 BOST INET: ANNAN INFO 56 Loc 423 width 1 MD=0 56C(13) <Internetanvändning i bostaden> Annan användning <Se F.56C för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 480 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 391 BOST INET: TVEKSAM 56 Loc 424 width 1 MD=0 56C(14) <Internetanvändning i bostaden> Tveksam om vad <Se F.56C för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 539 5. Ej markerat 1848 0. Frågan ej tillämplig
VAR 392 INET: BESTÄLLT VAROR 56C Loc 425 width 1 MD=0 56C1 (UTRÄTTAT ÄRENDEN PÅ INTERNET) Vilka ärenden har Du uträttat på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 56C1(1) Beställt varor, tjänster 22 1. Markerat 90 5. Ej markerat 2276 0. Frågan ej tillämplig
VAR 393 INET: BETALNINGAR 56C Loc 426 width 1 MD=0 56C1(2) <Internetärende igår> Betalningar <Se F.56C1 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 66 5. Ej markerat 2276 0. Frågan ej tillämplig
VAR 394 INET: BANKÄRENDEN 56C Loc 427 width 1 MD=0 56C1(3) <Internetärende igår> Bankärenden <Se F.56C1 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 47 5. Ej markerat 2276 0. Frågan ej tillämplig
VAR 395 INET: TVEKSAM VAD 56C Loc 428 width 1 MD=0 56C1(4) <Internetärende igår> Tveksam om vad <Se F.56C1 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 108 5. Ej markerat 2276 0. Frågan ej tillämplig
VAR 396 FAKTAINF- SAMHINF 56C2 Loc 429 width 1 MD=0 56C2 (SÖKT FAKTA/INFORMATION PÅ INTERNET) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 56C2(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 49 1. Markerat 185 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 397 FAKTAINF- ANN INF 56C2 Loc 430 width 1 MD=0 56C2(2) <Faktainformation på Internet igår> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 169 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 398 FAKTAINF- RESOR 56C2 Loc 431 width 1 MD=0 56C2(3) <Faktainformation på Internet igår> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 196 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 399 FAKTAINF- KULTUR 56C2 Loc 432 width 1 MD=0 56C2(4) <Faktainformation på Internet igår> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 195 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 400 FAKTAINF- SKOLA 56C2 Loc 433 width 1 MD=0 56C2(5) <Faktainformation på Internet igår> Skola - utbildning <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 211 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 401 FAKTAINF- TJÄNSTER 56C2 Loc 434 width 1 MD=0 56C2(6) <Faktainformation på Internet igår> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter, tjänster) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 206 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 402 FAKTAINF- EKONOMI 56C2 Loc 435 width 1 MD=0 56C2(7) <Faktainformation på Internet igår> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 216 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 403 FAKTAINF- E-POSTADR 56C2 Loc 436 width 1 MD=0 56C2(8) <Faktainformation på Internet igår> E-postadresser <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 226 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 404 FAKTAINF- TELEFONNR 56C2 Loc 437 width 1 MD=0 56C2(9) <Faktainformation på Internet igår> Telefonnummer eller adresser <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 231 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 405 FAKTAINF - ANNAT 56C2 Loc 438 width 1 MD=0 56C2(10) <Faktainformation på Internet igår> Annat <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 181 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 406 FAKTAINF - VET EJ 56C2 Loc 439 width 1 MD=0 56C2(11) <Faktainformation på Internet igår> Tveksam om vad <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 229 5. Ej markerat 2154 0. Frågan ej tillämplig
VAR 407 BOST:SEN ANV INTERNET 56 Loc 440 width 1 MD=0 56D1 (HAR TILLGÅNG TILL INTERNET, EJ ANVÄNT INTERNET IGÅR) När använde Du senast Internet i Din bostad? 499 1. Senaste veckan 138 2. Senaste månaden 149 3. Senaste halvåret 28 4. Senaste året 73 5. Längre tillbaka eller aldrig 14 6. Tveksam, vet ej 1487 0. Frågan ej tillämplig
VAR 408 BOST INET: E-POST 56D Loc 441 width 1 MD=0 56D2 (HAR INTERNET I BOSTADEN - ANVÄNT INTERNET SENASTE MÅNADEN, MEN EJ IGÅR) Vad använde Du då Internet till? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 56D2(1) Elektronisk post, (e-mail) 309 1. Markerat 328 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 409 BOST INET: NYHETER 56D Loc 442 width 1 MD=0 56D2(2) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 581 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 410 BOST INET:LÄST TIDN 56D Loc 443 width 1 MD=0 56D2(3) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Läst någon dagstidning eller tidskrift <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 582 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 411 BOST INET: TV- PROG 56D Loc 444 width 1 MD=0 56D2(4) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Följt något TV-program <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 635 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 412 BOST INET: SETT FILM 56D Loc 445 width 1 MD=0 56D2(5) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Tittat på film <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 637 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 413 BOST INET: INFSÖKN 56D Loc 446 width 1 MD=0 56D2(6) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Sökt fakta, information <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 275 1. Markerat 362 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 414 BOST INET: ÄRENDEN 56D Loc 447 width 1 MD=0 56D2(7) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 516 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 415 BOST INET:LYSSN MUSIK 56 Loc 448 width 1 MD=0 56D2(8) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Lyssnat till musik <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 618 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 416 BOS INET:LADDAT MUSIK 56 Loc 449 width 1 MD=0 56D2(9) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Laddat ner musik <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 616 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 417 BOST INET: SPEL 56D Loc 450 width 1 MD=0 56D2(10) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Spelat spel, underhållning <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 597 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 418 BOST INET: CHAT GRUPP 56 Loc 451 width 1 MD=0 56D2(11) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 627 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 419 BOST INET: SLÄKTFORSK 56 Loc 452 width 1 MD=0 56D2(12) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Släktforskat <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 635 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 420 BOST INET: ANNAN INFO 56 Loc 453 width 1 MD=0 56D2(13) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Annan användning <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 551 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 421 BOST INET: TVEKSAM 56 Loc 454 width 1 MD=0 56D2(14) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Tveksam till vad <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 629 5. Ej markerat 1751 0. Frågan ej tillämplig
VAR 422 INET: BESTÄLLT VAROR 56D Loc 455 width 1 MD=0 56D3 (UTRÄTTAT ÄRENDEN PÅ INTERNET) Vilka ärenden har Du uträttat på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 56D3(1) Beställt varor, tjänster 18 1. Markerat 103 5. Ej markerat 2267 0. Frågan ej tillämplig
VAR 423 INET: BETALNINGAR 56D Loc 456 width 1 MD=0 56D3(2) <Internetärende senaste månaden> Betalningar <Se F.56D3 för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 60 5. Ej markerat 2267 0. Frågan ej tillämplig
VAR 424 INET: BANKÄRENDEN 56D Loc 457 width 1 MD=0 56D3(3) <Internetärende senaste månaden> Bankärenden <Se F.56D3 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 55 5. Ej markerat 2267 0. Frågan ej tillämplig
VAR 425 INET: TVEKSAM VAD 56D Loc 458 width 1 MD=0 56D3(4) <Internetärende senaste månaden> Tveksam till vad <Se F.56D3 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 117 5. Ej markerat 2267 0. Frågan ej tillämplig
VAR 426 FAKTAINF- SAMHINF 56D4 Loc 459 width 1 MD=0 56D4 (SÖKT FAKTA PÅ INTERNET) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 56D4(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 63 1. Markerat 212 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 427 FAKTAINF- ANN INF 56D4 Loc 460 width 1 MD=0 56D4(2) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 198 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 428 FAKTAINF- RESOR 56D4 Loc 461 width 1 MD=0 56D4(3) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 207 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 429 FAKTAINF- KULTUR 56D4 Loc 462 width 1 MD=0 56D4(4) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 222 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 430 FAKTAINF- SKOLA 56D4 Loc 463 width 1 MD=0 56D4(5) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Skola - utbildning <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 251 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 431 FAKTAINF- TJÄNSTER 56D4 Loc 464 width 1 MD=0 56D4(6) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter, tjänster) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 241 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 432 FAKTAINF- EKONOMI 56D4 Loc 465 width 1 MD=0 56D4(7) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 258 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 433 FAKTAINF- E-POSTADR 56D4 Loc 466 width 1 MD=0 56D4(8) <Faktainformation på Internet senaste månaden> E-postadresser <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 269 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 434 FAKTAINF- TELEFONNR 56D4 Loc 467 width 1 MD=0 56D4(9) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Telefonnummer eller adresser <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 271 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 435 FAKTAINF - ANNAT 56D4 Loc 468 width 1 MD=0 56D4(10) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Annat <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 225 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 436 FAKTAINF - VET EJ 56D4 Loc 469 width 1 MD=0 56D4(11) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Tveksam om vad <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 267 5. Ej markerat 2113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 437 CD/DVD: UPPSLVERK 56G Loc 470 width 1 MD=0 56G (HAR CD ELLER DVD) Har Du någon gång använt Dig av CD-rom/DVD-rom på Din dator i bostaden? (OM JA) Vad använde Du CD-rom/DVD-rom till? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 56G(1) Sökt information i uppslagsverk-katalog 418 1. Markerat 1108 5. Ej markerat 862 0. Frågan ej tillämplig
VAR 438 CD/DVD: SPELAT SPEL 56G Loc 471 width 1 MD=0 56G(2) <CD/DVD användning> Spelat spel <Se F.56G för fullständig frågetext> 720 1. Markerat 806 5. Ej markerat 862 0. Frågan ej tillämplig
VAR 439 CD/DVD: MUSIK 56G Loc 472 width 1 MD=0 56G(3) <CD/DVD användning> Lyssnat på musik <Se F.56G för fullständig frågetext> 537 1. Markerat 989 5. Ej markerat 862 0. Frågan ej tillämplig
VAR 440 CD/DVD: PROGRAM 56G Loc 473 width 1 MD=0 56G(4) <CD/DVD användning> Laddat program till datorn <Se F.56G för fullständig frågetext> 550 1. Markerat 976 5. Ej markerat 862 0. Frågan ej tillämplig
VAR 441 CD/DVD: FILM 56G Loc 474 width 1 MD=0 56G(5) <CD/DVD användning> Tittat på film <Se F.56G för fullständig frågetext> 168 1. Markerat 1358 5. Ej markerat 862 0. Frågan ej tillämplig
VAR 442 CD/DVD: ANNAT 56G Loc 475 width 1 MD=0 56G(6) <CD/DVD användning> Annat, övrig användning <Se F.56G för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 1430 5. Ej markerat 862 0. Frågan ej tillämplig
VAR 443 CD/DVD: NEJ 56G Loc 476 width 1 MD=0 56G(7) <CD/DVD användning> Nej <Se F.56G för fullständig frågetext> 344 1. Markerat 1182 5. Ej markerat 862 0. Frågan ej tillämplig
VAR 444 PC-ANV: PÅ ARBPLATSEN 57 Loc 477 width 1 57A Använde Du persondator på någon annan plats (än i bostaden) igår? 57A(1) Ja, på arbetsplatsen 445 1. Markerat 1943 5. Ej markerat
VAR 445 PC-ANV: I SKOLAN 57 Loc 478 width 1 57A(2) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Ja, i skolan <Se F.57A för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 2282 5. Ej markerat
VAR 446 PC-ANV: ANNAN PLATS 57 Loc 479 width 1 57A(3) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Ja, annan plats <Se F.57A för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 2329 5. Ej markerat
VAR 447 PC-ANV: NEJ 57 Loc 480 width 1 57A(4) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Nej <Se F.57A för fullständig frågetext> 1780 1. Markerat 608 5. Ej markerat
VAR 448 PC-ANV: TVEKS, VET EJ 57 Loc 481 width 1 57A(5) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Tveksam, vet ej <Se F.57A för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2387 5. Ej markerat
VAR 449 INET-ANV: PÅ ARBPLATS 57 Loc 482 width 1 57B Använde Du Internet på någon annan plats (än i bostaden) igår? 57B(1) Ja, på arbetsplatsen 276 1. Markerat 2112 5. Ej markerat
VAR 450 INET-ANV: I SKOLAN 57 Loc 483 width 1 57B(2) <Internetanvändning utanför hemmet> Ja, i skolan <Se F.57B för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 2297 5. Ej markerat
VAR 451 INET-ANV: ANNAN PLATS 57 Loc 484 width 1 57B(3) <Internetanvändning utanför hemmet> Ja, annan plats <Se F.57B för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 2341 5. Ej markerat
VAR 452 INET-ANV: NEJ 57 Loc 485 width 1 57B(4) <Internetanvändning utanför hemmet> Nej <Se F.57B för fullständig frågetext> 1975 1. Markerat 413 5. Ej markerat
VAR 453 INET-ANV: TVEKSAM VAD 57 Loc 486 width 1 57B(5) <Internetanvändning utanför hemmet> Tveksam, vet ej <Se F.57B för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2385 5. Ej markerat
VAR 454 TID ANV INTERNET ARB 57B Loc 487 width 1 MD=0 57BA (ANVÄNT INTERNET PÅ ARBETET) Ungefär hur lång tid använde Du Internet på arbetet igår? 19 1. Mer än 5 timmar 6 2. 4 - 5 timmar 7 3. 3 - 4 timmar 11 4. 2 - 3 timmar 33 5. 1 - 2 timmar 88 6. 1/2 - 1 timme 111 7. Mindre än 1/2 timme 1 8. Tveksam, vet ej 2112 0. Frågan ej tillämplig
VAR 455 TID ANV INET I SKOLA 57B Loc 488 width 1 MD=0 57BBA (ANVÄNT INTERNET I SKOLAN) Ungefär hur lång tid använde Du Internet på skolan igår? 2 1. Mer än 5 timmar 0 2. 4 - 5 timmar 1 3. 3 - 4 timmar 4 4. 2 - 3 timmar 8 5. 1 - 2 timmar 29 6. 1/2 - 1 timme 47 7. Mindre än 1/2 timme 2297 0. Frågan ej tillämplig
VAR 456 TID ANV INET ANN PLA 57B Loc 489 width 1 MD=0 57BBAA (ANVÄNT INTERNET PÅ ANNAN PLATS) Ungefär hur lång tid använde Du Internet på annan plats igår? 1 1. Mer än 5 timmar 1 2. 4 - 5 timmar 1 3. 3 - 4 timmar 1 4. 2 - 3 timmar 7 5. 1 - 2 timmar 13 6. 1/2 - 1 timme 23 7. Mindre än 1/2 timme 2341 0. Frågan ej tillämplig
VAR 457 EJ BOST INET: E-POST 57B Loc 490 width 1 MD=0 57BC (ANVÄNT INTERNET IGÅR UTANFÖR BOSTADEN) Vad använde Du Internet till? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 57BC(1) Elektronisk post, (e-mail) 186 1. Markerat 224 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 458 EJ BOST INET: NYHETER 57 Loc 491 width 1 MD=0 57BC(2) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.57BC för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 367 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 459 EJ BOST INET:LÄST TID 57 Loc 492 width 1 MD=0 57BC(3) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Läst någon tidning eller tidskrift <Se F.57BC för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 362 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 460 EJ BOST INET:TV- PROG 57 Loc 493 width 1 MD=0 57BC (ANVÄNT DATOR IGÅR) Om vi nu går tillbaka till Din Internetanvändning i bostaden igår. Vad använde Du Internet till? 57BC(4) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Följt något TV-program 0 1. Markerat 410 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 461 EJ BOST INET:SET FILM 57 Loc 494 width 1 MD=0 57BC(5) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Tittat på film <Se F.57BC för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 410 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 462 EJ BOST INET: INFSÖKN 57 Loc 495 width 1 MD=0 57BC(6) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Sökt fakta, information <Se F.57BC för fullständig frågetext> 227 1. Markerat 183 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 463 EJ BOST INET: ÄRENDEN 57 Loc 496 width 1 MD=0 57BC(7) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.57BC för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 381 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 464 EJ BOST INET:LYSN MUS 57 Loc 497 width 1 MD=0 57BC(8) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Lyssnat till musik <Se F.57BC för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 407 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 465 EJ BOS INET:LADDA MUS 57 Loc 498 width 1 MD=0 57BC(9) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Laddat ner musik <Se F.57BC för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 406 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 466 EJ BOST INET: SPEL 57BC Loc 499 width 1 MD=0 57BC(10) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Spelat spel, underhållning <Se F.57BC för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 400 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 467 EJ BOST INET: CHAT GR 57 Loc 500 width 1 MD=0 57BC(11) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.57BC för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 404 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 468 EJ BOST INET: SLÄKTF 57 Loc 501 width 1 MD=0 57BC(12) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Släktforskat <Se F.57BC för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 410 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 469 EJ BOST INET:ANN INFO 57 Loc 502 width 1 MD=0 57BC(13) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Annan användning <Se F.57BC för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 338 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 470 EJ BOST INET: TVEKSAM 57 Loc 503 width 1 MD=0 57BC(14) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Tveksam till vad <Se F.57BC för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 409 5. Ej markerat 1978 0. Frågan ej tillämplig
VAR 471 INET: BESTÄLLT VAROR 57 Loc 504 width 1 MD=0 57BD (UTRÄTTAT ÄRENDEN PÅ INTERNET) Vilka ärenden har Du uträttat på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 57BD(1) Beställt varor, tjänster 12 1. Markerat 17 5. Ej markerat 2359 0. Frågan ej tillämplig
VAR 472 INET: BETALNINGAR 57BD Loc 505 width 1 MD=0 57BD(2) <Ärenden på Internet utanför bostaden igår> Betalningar <Se F.57BD för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 17 5. Ej markerat 2359 0. Frågan ej tillämplig
VAR 473 INET: BANKÄRENDEN 57BD Loc 506 width 1 MD=0 57BD(3) <Ärenden på Internet utanför bostaden igår> Bankärenden <Se F.57BD för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 18 5. Ej markerat 2359 0. Frågan ej tillämplig
VAR 474 INET: TVEKSAM VAD 57BD Loc 507 width 1 MD=0 57BD(4) <Ärenden på Internet utanför bostaden igår> Tveksam om vad <Se F.57BD för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 28 5. Ej markerat 2359 0. Frågan ej tillämplig
VAR 475 FAKTAINF- SAMHINF 57BE Loc 508 width 1 MD=0 57BE (SÖKT FAKTA/INFORMATION PÅ INTERNET UTANFÖR BOSTADEN IGÅR) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? 57BE(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 57 1. Markerat 170 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 476 FAKTAINF- ANN INF 57BE Loc 509 width 1 MD=0 57BE(2) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.57BE för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 145 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 477 FAKTAINF- RESOR 57BE Loc 510 width 1 MD=0 57BE(3) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.57BE för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 213 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 478 FAKTAINF- KULTUR 57BE Loc 511 width 1 MD=0 57BE(4) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.57BE för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 213 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 479 FAKTAINF- SKOLA 57BE Loc 512 width 1 MD=0 57BE(5) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Skola - utbildning <Se F.57BE för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 209 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 480 FAKTAINF- TJÄNSTER 57BE Loc 513 width 1 MD=0 57BE(6) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter, tjänster) <Se F.57BE för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 201 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 481 FAKTAINF- EKONOMI 57BE Loc 514 width 1 MD=0 57BE(7) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.57BE för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 206 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 482 FAKTAINF- E-POSTADR 57BE Loc 515 width 1 MD=0 57BE(8) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> E-postadresser <Se F.57BE för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 222 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 483 FAKTAINF- TELEFONNR 57BE Loc 516 width 1 MD=0 57BE(9) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Telefonnummer eller adresser <Se F.57BE för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 217 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 484 FAKTAINF - ANNAT 57BE Loc 517 width 1 MD=0 57BE(10) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Annat <Se F.57BE för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 173 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 485 FAKTAINF - VET EJ 57BE Loc 518 width 1 MD=0 57BE(11) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Tveksam om vad <Se F.57BE för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 227 5. Ej markerat 2161 0. Frågan ej tillämplig
VAR 486 PC-ANV: PÅ ARBPLATSEN 58 Loc 519 width 1 MD=0 58A (EJ ANVÄNT PERSONDATOR UTANFÖR BOSTADEN IGÅR) Har Du använt persondator på någon annan plats än i bostaden den senaste veckan? 58A(1) Ja, på arbetsplatsen 301 1. Markerat 1479 5. Ej markerat 608 0. Frågan ej tillämplig
VAR 487 PC-ANV: I SKOLAN 58 Loc 520 width 1 MD=0 58A(2) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Ja, i skolan <Se F.58A för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 1674 5. Ej markerat 608 0. Frågan ej tillämplig
VAR 488 PC-ANV: ANNAN PLATS 58 Loc 521 width 1 MD=0 58A(3) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Ja, annan plats <Se F.58A för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 1717 5. Ej markerat 608 0. Frågan ej tillämplig
VAR 489 PC-ANV: NEJ 58 Loc 522 width 1 MD=0 58A(4) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Nej <Se F.58A för fullständig frågetext> 1314 1. Markerat 466 5. Ej markerat 608 0. Frågan ej tillämplig
VAR 490 PC-ANV: TVEKSAM VAR 58 Loc 523 width 1 MD=0 58A(5) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.58A för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 1780 5. Ej markerat 608 0. Frågan ej tillämplig
VAR 491 INET-ANV: PÅ ARBPLATS 58 Loc 524 width 1 MD=0 58B (EJ ANVÄNT INTERNET UTANFÖR BOSTADEN IGÅR) Har Du använt Internet på någon annan plats än i bostaden den senaste veckan? 58B(1) Ja, på arbetsplatsen 274 1. Markerat 1703 5. Ej markerat 411 0. Frågan ej tillämplig
VAR 492 INET-ANV: I SKOLAN 58 Loc 525 width 1 MD=0 58B(2) <Internetanvändning utanför hemmet senaste veckan> Ja, i skolan <Se F.58B för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 1877 5. Ej markerat 411 0. Frågan ej tillämplig
VAR 493 INET-ANV: ANNAN PLATS 58 Loc 526 width 1 MD=0 58B(3) <Internetanvändning utanför hemmet senaste veckan> Ja, annan plats <Se F.58B för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 1926 5. Ej markerat 411 0. Frågan ej tillämplig
VAR 494 INET-ANV: NEJ 58 Loc 527 width 1 MD=0 58B(4) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Nej <Se F.58B för fullständig frågetext> 1553 1. Markerat 424 5. Ej markerat 411 0. Frågan ej tillämplig
VAR 495 INET-ANV: TVEKSAM VAR 58 Loc 528 width 1 MD=0 58B(5) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.58B för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 1976 5. Ej markerat 411 0. Frågan ej tillämplig
VAR 496 EJ BOST INET:E-POST 58BC Loc 529 width 1 MD=0 58BC (ANVÄNT INTERNET UTANFÖR HEMMET SENASTE VECKAN, MEN EJ IGÅR) Vad använde Du Internet till? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 58BC(1) Elektronisk post, (e-mail) 229 1. Markerat 196 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 497 EJ BOST INET: NYHETER 58 Loc 530 width 1 MD=0 58BC(2) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.58BC för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 378 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 498 EJ BOST INET:LÄST TID 58 Loc 531 width 1 MD=0 58BC(3) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Läst någon tidning eller tidskrift <Se F.58BC för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 378 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 499 EJ BOST INET:TV- PROG 58 Loc 532 width 1 MD=0 58BC(4) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Följt något TV-program <Se F.58BC för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 424 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 500 EJ BOST INET:SET FILM 58 Loc 533 width 1 MD=0 58BC(5) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tittat på film <Se F.58BC för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 425 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 501 EJ BOST INET: INFSÖKN 58 Loc 534 width 1 MD=0 58BC(6) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Sökt fakta, information <Se F.58BC för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 182 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 502 EJ BOST INET: ÄRENDEN 58 Loc 535 width 1 MD=0 58BC(7) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.58BC för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 392 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 503 EJ BOST INET:LYSN MUS 58 Loc 536 width 1 MD=0 58BC(8) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Lyssnat till musik <Se F.58BC för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 416 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 504 EJ BOS INET:LADDA MUS 58 Loc 537 width 1 MD=0 58BC(9) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Laddat ner musik <Se F.58BC för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 416 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 505 EJ BOST INET: SPEL 58BC Loc 538 width 1 MD=0 58BC(10) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Spelat spel, underhållning <Se F.58BC för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 415 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 506 EJ BOST INET: CHAT GR 58 Loc 539 width 1 MD=0 58BC(11) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.58BC för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 414 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 507 EJ BOST INET: SLÄKTF 58 Loc 540 width 1 MD=0 58BC(12) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Släktforskat <Se F.58BC för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 424 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 508 EJ BOST INET:ANN INFO 58 Loc 541 width 1 MD=0 58BC(13) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Annan användning <Se F.58BC för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 362 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 509 EJ BOST INET: TVEKSAM 58 Loc 542 width 1 MD=0 58BC(14) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.58BC för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 422 5. Ej markerat 1963 0. Frågan ej tillämplig
VAR 510 INET: BESTÄLLT VAROR 58 Loc 543 width 1 MD=0 58BD (UTRÄTTAT ÄRENDEN PÅ INTERNET SENASTE VECKAN) Vilka ärenden har Du uträttat på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 58BD(1) Beställt varor, tjänster 12 1. Markerat 21 5. Ej markerat 2355 0. Frågan ej tillämplig
VAR 511 INET: BETALNINGAR 58BD Loc 544 width 1 MD=0 58BD(2) <Ärenden på Internet senaste veckan> Gjort betalningar <Se F.58BD för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 22 5. Ej markerat 2355 0. Frågan ej tillämplig
VAR 512 INET: BANKÄRENDEN 58BD Loc 545 width 1 MD=0 58BD(3) <Ärenden på Internet senaste veckan> Gjort bankärenden <Se F.58BD för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 14 5. Ej markerat 2355 0. Frågan ej tillämplig
VAR 513 INET: TVEKSAM VAD 58BD Loc 546 width 1 MD=0 58BD(4) <Ärenden på Internet senaste veckan> Tveksam om vad <Se F.58BD för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 32 5. Ej markerat 2355 0. Frågan ej tillämplig
VAR 514 FAKTAINF- SAMHINF 58BE Loc 547 width 1 MD=0 58BE (SÖKT FAKTA, INFORMATION PÅ INTERNET SENASTE VECKAN) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 58BE(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 72 1. Markerat 171 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 515 FAKTAINF- ANN INF 58BE Loc 548 width 1 MD=0 58BE(2) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.58BE för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 161 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 516 FAKTAINF- RESOR 58BE Loc 549 width 1 MD=0 58BE(3) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.58BE för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 222 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 517 FAKTAINF- KULTUR 58BE Loc 550 width 1 MD=0 58BE(4) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.58BE för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 215 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 518 FAKTAINF- SKOLA 58BE Loc 551 width 1 MD=0 58BE(5) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Skola - utbildning <Se F.58BE för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 210 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 519 FAKTAINF- TJÄNSTER 58BE Loc 552 width 1 MD=0 58BE(6) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter, tjänster) <Se F.58BE för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 227 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 520 FAKTAINF- EKONOMI 58BE Loc 553 width 1 MD=0 58BE(7) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.58BE för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 221 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 521 FAKTAINF- E-POSTADR 58BE Loc 554 width 1 MD=0 58BE(8) <Faktainformation på Internet senaste veckan> E-postadresser <Se F.58BE för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 237 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 522 FAKTAINF- TELEFONNR 58BE Loc 555 width 1 MD=0 58BE(9) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Telefonnummer eller adresser <Se F.58BE för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 235 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 523 FAKTAINF - ANNAT 58BE Loc 556 width 1 MD=0 58BE(10) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Annat <Se F.58BE för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 178 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 524 FAKTAINF - VET EJ 58BE Loc 557 width 1 MD=0 58BE(11) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Tveksam om vad <Se F.58BE för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 238 5. Ej markerat 2145 0. Frågan ej tillämplig
VAR 525 ANDEL INTERNET ARB 57E Loc 558 width 3 MD=900 or GE 999 58E (ANVÄNDER REGELBUNDET INTERNET I SKOLAN, ARBETET, ANNAN PLATS) Hur stor del av tiden för Din samlade Internetanvändning utanför bostaden skulle Du anse vara direkt relaterad till Dina arbetsuppgifter/ skolarbete och hur stor del skulle Du anse vara i huvudsak av privat intresse? 58E(1) Direkt relaterat till arbetsuppgifter eller skolarbete 000. 0 procent . . 100. 100 procent 1541 900. Frågan ej tillämplig 11 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 Frek: 82 4 2 1 9 25 1 19 14 19 12 Kod: 50 60 65 70 75 80 85 89 90 93 95 Frek: 94 16 2 28 31 77 7 1 111 1 50 Kod: 97 98 99 100 900 999 Frek: 2 17 21 190 1541 11
VAR 526 ANDEL INTERNET PRIVAT 57 Loc 561 width 3 MD=900 or GE 999 58E(2) <Andel Internet> I huvudsak av privat intresse <Se F.58E för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 1541 900. Frågan ej tillämplig 11 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 7 10 11 15 20 25 Frek: 190 21 17 2 50 1 111 1 7 77 31 Kod: 30 35 40 50 60 70 75 80 85 90 95 Frek: 28 2 16 94 12 19 14 19 1 25 9 Kod: 97 98 99 100 900 999 Frek: 1 2 4 82 1541 11
VAR 527 REKL: ANNONSBLAD 59 Loc 564 width 1 59 Tog Du del av någon av följande typer av reklam igår? FLERA SVAR MÖJLIGA 59(1) Annonsblad på Din Hemort (ex Eslövsbladet, Kalixbladet) 401 1. Markerat 1987 5. Ej markerat
VAR 528 REKL: LOK ANNONSBL 59 Loc 565 width 1 59(2) <Läst, tittat på reklam igår> Lokalt annonsblad som täcker exempelvis Ditt bostadsområde <Se F.59 för fullständig frågetext> 332 1. Markerat 2056 5. Ej markerat
VAR 529 REKL: AFFKEDJ ANNBLAD 59 Loc 566 width 1 59(3) <Läst, tittat på reklam igår> De stora affärskedjornas annonsblad (ex ICA-handlarnas, Go'middag) <Se F.59 för fullständig frågetext> 697 1. Markerat 1691 5. Ej markerat
VAR 530 REKL: LOK HANDL ANNBL 59 Loc 567 width 1 59(4) <Läst, tittat på reklam igår> Lokala handlares annons- eller reklamblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 502 1. Markerat 1886 5. Ej markerat
VAR 531 REKL:REKLBL+RABATTKUP 59 Loc 568 width 1 59(5) <Läst, tittat på reklam igår> Lösa reklamblad med rabattkuponger <Se F.59 för fullständig frågetext> 310 1. Markerat 2078 5. Ej markerat
VAR 532 REKL: ADRESSERAD REKL 59 Loc 569 width 1 59(6) <Läst, tittat på reklam igår> Adresserad reklam (ex bokklubbar, försäkringar) <Se F.59 för fullständig frågetext> 218 1. Markerat 2170 5. Ej markerat
VAR 533 REKL: ANNAN FORM 59 Loc 570 width 1 59(7) <Läst, tittat på reklam igår> Annan form av reklam- eller annonsblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 2233 5. Ej markerat
VAR 534 ÅSETT UTOMHUSREKLAM 59 Loc 571 width 1 59(8) <Läst, tittat på reklam igår> Utomhusreklam (reklampelare, stora reklamtavlor, reklamskyltar på bussar, taxi etc) <Se F.59 för fullständig frågetext> 645 1. Markerat 1743 5. Ej markerat
VAR 535 ÅSETT INGEN REKLAM 59 Loc 572 width 1 59(9) <Läst, tittat på reklam igår> Nej <Se F.59 för fullständig frågetext> 891 1. Markerat 1497 5. Ej markerat
VAR 536 REKL: LÄST TVEKSAM 59 Loc 573 width 1 59(10) <Läst, tittat på reklam igår> Tveksam, vet ej <Se F.59 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 2234 5. Ej markerat
VAR 537 REKLAM I: MORGTIDNING 60 Loc 574 width 1 60 Tog Du igår del av reklam eller annonser i något av följande medier? FLERA SVAR MÖJLIGA 60(1) Morgontidning 1019 1. Markerat 1369 5. Ej markerat
VAR 538 REKLAM I: KVÄLLSTIDN 60 Loc 575 width 1 60(2) <Tagit del av reklam i> Kvällstidning <Se F.60 för fullständig frågetext> 287 1. Markerat 2101 5. Ej markerat
VAR 539 REKLAM I: VECKOTIDN 60 Loc 576 width 1 60(3) <Tagit del av reklam i> Veckotidning eller magasin <Se F.60 för fullständig frågetext> 264 1. Markerat 2124 5. Ej markerat
VAR 540 REKLAM I: RADIO 60 Loc 577 width 1 60(4) <Tagit del av reklam i> Radio <Se F.60 för fullständig frågetext> 556 1. Markerat 1832 5. Ej markerat
VAR 541 REKLAM I: TV 60 Loc 578 width 1 60(5) <Tagit del av reklam i> TV <Se F.60 för fullständig frågetext> 1216 1. Markerat 1172 5. Ej markerat
VAR 542 REKLAM PÅ: BIO 60 Loc 579 width 1 60(6) <Tagit del av reklam på> Bio <Se F.60 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 2379 5. Ej markerat
VAR 543 REKLAM PÅ: INTERNET 60 Loc 580 width 1 60(7) <Tagit del av reklam på> Internet <Se F.60 för fullständig frågetext> 201 1. Markerat 2187 5. Ej markerat
VAR 544 REKLAM I: MOBILTELEF 60 Loc 581 width 1 60(8) <Tagit del av reklam i> Mobiltelefon <Se F.60 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 2375 5. Ej markerat
VAR 545 REKLAM : NEJ 60 Loc 582 width 1 60(9) <Tagit del av reklam> Nej <Se F.60 för fullständig frågetext> 568 1. Markerat 1820 5. Ej markerat
VAR 546 REKLAM: TVEKS, VET EJ 60 Loc 583 width 1 60(10) <Tagit del av reklam> Tveksam, vet ej <Se F.60 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 2288 5. Ej markerat
VAR 547 TYP AV BOENDEOMRÅDE 61 Loc 584 width 1 61 Hur vill Du karaktärisera det område där Du bor? Är det... ENDAST ETT SVAR 274 1. Ren landsbygd 943 2. Mindre tätort 847 3. Stad eller större tätort 317 4. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 7 8. Tveksam, vet ej
VAR 548 TYP AV BOENDE 62 Loc 585 width 1 62 Hur bor Du? ENDAST ETT SVAR 188 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1288 2. I villa eller radhus i småhusområde 907 3. I lägenhet i flerfamiljshus 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 549 UPPVÄXTORT 62A Loc 586 width 1 62A Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 608 1. Ren landsbygd i Sverige 731 2. Mindre tätort i Sverige 638 3. Stad eller större tätort i Sverige 298 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 38 5. Annat land i Norden 36 6. Annat land i Europa 32 7. Land utanför Europa 7 8. Tveksam, vet ej
VAR 550 CIVILSTÅND 63 Loc 587 width 1 MD=0 63 (FÖDD FÖRE 1984) Vilket är ditt civilstånd? 634 1. Ensamstående 410 2. Samboende 1033 3. Gift 311 0. Frågan ej tillämplig
VAR 551 UP 9-17:ANTAL VUXNA 63A Loc 588 width 1 MD GE 9 63A (UP 9 - 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 37 1. En vuxen 229 2. Två vuxna 41 3. Tre vuxna 2 4. Fyra vuxna 1 5. Fem vuxna 1 6. Sex vuxna 2077 9. Frågan ej tillämplig
VAR 552 UP 9-17: ANTAL BARN 63B Loc 589 width 1 MD=0 63B (UP 9 - 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er med Dig själv inräknad? 81 1. En person 132 2. Två personer 71 3. Tre personer 22 4. Fyra personer 4 5. Fem personer 1 6. Sex personer 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 553 UP 9-17: 1 ÅR 63C Loc 590 width 1 MD=0 63C (UP 9- 17 år) Hur gamla är dessa personer? 63C(1) 1 år 8 1. Markerat 303 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 554 UP 9-17: 2 ÅR 63C Loc 591 width 1 MD=0 63C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 305 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 555 UP 9-17: 3 ÅR 63C Loc 592 width 1 MD=0 63C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 301 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 556 UP 9-17: 4 ÅR 63C Loc 593 width 1 MD=0 63C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 300 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 557 UP 9-17: 5 ÅR 63C Loc 594 width 1 MD=0 63C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 301 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 558 UP 9-17: 6 ÅR 63C Loc 595 width 1 MD=0 63C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 289 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 559 UP 9-17: 7 ÅR 63C Loc 596 width 1 MD=0 63C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 299 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 560 UP 9-17: 8 ÅR 63C Loc 597 width 1 MD=0 63C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 277 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 561 UP 9-17: 9 ÅR 63C Loc 598 width 1 MD=0 63C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 267 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 562 UP 9-17: 10 ÅR 63C Loc 599 width 1 MD=0 63C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 240 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 563 UP 9-17: 11 ÅR 63C Loc 600 width 1 MD=0 63C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 245 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 564 UP 9-17: 12 ÅR 63C Loc 601 width 1 MD=0 63C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 251 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 565 UP 9-17: 13 ÅR 63C Loc 602 width 1 MD=0 63C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 253 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 566 UP 9-17: 14 ÅR 63C Loc 603 width 1 MD=0 63C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 239 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 567 UP 9-17: 15 ÅR 63C Loc 604 width 1 MD=0 63C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 240 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 568 UP 9-17: 16 ÅR 63C Loc 605 width 1 MD=0 63C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 256 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 569 UP 9-17: 17 ÅR 63C Loc 606 width 1 MD=0 63C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 265 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 570 UP 9-17: ÅLDER-TVEKS 63C Loc 607 width 1 MD=0 63C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.63C för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 310 5. Ej markerat 2077 0. Frågan ej tillämplig
VAR 571 UP>17: ANTAL VUXNA 64A Loc 608 width 1 MD=9 64A (UP ÖVER 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er med Dig själv inräknad? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 511 1. En vuxen 1292 2. Två vuxna 202 3. Tre vuxna 55 4. Fyra vuxna 16 5. Fem vuxna 1 6. Sex personer 311 9. Frågan ej tillämplig
VAR 572 UP 9-17: ANTAL BARN 63B Loc 609 width 1 MD=9 63B (UP ÖVER 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? 1359 0. Ingen person 275 1. En person 302 2. Två personer 114 3. Tre personer 22 4. Fyra personer 5 5. Fem personer 0 6. Sex personer 311 9. Frågan ej tillämplig
VAR 573 UP > 17: 1 ÅR 64C Loc 610 width 1 MD=0 64C (UP 18-79 ÅR MED BARN UNDER 18 ÅR I HUSHÅLLET) Hur gamla är dessa personer? 64C(1) 1 år 82 1. Markerat 636 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 574 UP > 17: 2 ÅR 64C Loc 611 width 1 MD=0 64C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 663 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 575 UP > 17: 3 ÅR 64C Loc 612 width 1 MD=0 64C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 662 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 576 UP > 17: 4 ÅR 64C Loc 613 width 1 MD=0 64C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 663 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 577 UP > 17: 5 ÅR 64C Loc 614 width 1 MD=0 64C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 651 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 578 UP > 17: 6 ÅR 64C Loc 615 width 1 MD=0 64C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 648 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 579 UP > 17: 7 ÅR 64C Loc 616 width 1 MD=0 64C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 645 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 580 UP > 17: 8 ÅR 64C Loc 617 width 1 MD=0 64C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 625 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 581 UP > 17: 9 ÅR 64C Loc 618 width 1 MD=0 64C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 643 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 582 UP > 17: 10 ÅR 64C Loc 619 width 1 MD=0 64C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 632 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 583 UP > 17: 11 ÅR 64C Loc 620 width 1 MD=0 64C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 640 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 584 UP > 17: 12 ÅR 64C Loc 621 width 1 MD=0 64C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 637 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 585 UP > 17: 13 ÅR 64C Loc 622 width 1 MD=0 64C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 620 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 586 UP > 17: 14 ÅR 64C Loc 623 width 1 MD=0 64C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 650 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 587 UP > 17: 15 ÅR 64C Loc 624 width 1 MD=0 64C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 90 1. Markerat 628 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 588 UP > 17: 16 ÅR 64C Loc 625 width 1 MD=0 64C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 639 5. Ej markerat 1671 0. Frågan ej tillämplig
VAR 589 UP > 17: 17 ÅR 64C Loc 626 width 1 MD=0 64C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 97 1. Markerat 621 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 590 UP > 17: ÅLDER-TVEKS 64C Loc 627 width 1 MD=0 64C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.64C för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 715 5. Ej markerat 1670 0. Frågan ej tillämplig
VAR 591 ARBETSMARKNADSGRUPP 65 Loc 628 width 1 MD=0 65 Vilken av följande grupper anser Du Dig tillhöra? 1040 1. Förvärvsarbetande - Heltid (minst 35 timmar/vecka) 254 2. Förvärvsarbetande - Deltid 449 3. Pensionär 189 4. Studerande 12 5. Hemarbetande 50 6. Sjukskriven 52 7. Arbetslös 27 8. Annat 4 9. Tveksam, vet ej 311 0. Frågan ej tillämplig
VAR 592 FAMILJEKATEGORI 66 Loc 629 width 1 MD=0 66 Om du skulle beskriva din nuvarande familj, vilken av följande kategorier stämmer då bäst? IP skall ange det som huvudsakligen stämmer bäst in på hushållet. 867 1. Arbetarfamilj 42 2. Jordbrukarfamilj 602 3. Tjänstemannafamilj 293 4. Högre tjänstemanna, akademikerfamilj 177 5. Egen företagare 96 8. Tveksam, vet ej 311 0. Frågan ej tillämplig
VAR 593 SKOLUTBILDNING 67 Loc 630 width 1 MD=0 67 Har Du sammanlagt mer än 9 års skolutbildning? I så fall får jag fråga vilken utbildning Du har? 454 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (NEJ) 154 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 264 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 529 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 326 5. Utbildning vid högskola/universitet högst 3 år 334 6. Utbildning vid högskola/universitet längre än 3 år 16 8. Tveksam, vet ej 311 0. Frågan ej tillämplig
VAR 594 GJORT IGÅR: BORTREST 68 Loc 631 width 1 68 Vilken av följande saker stämmer in på vad Du gjorde igår? FLERA SVAR MÖJLIGA 68(1) Var bortrest 410 1. Markerat 1978 5. Ej markerat
VAR 595 GJORT IGÅR: HEMMA 68 Loc 632 width 1 68(2) <Gjorde igår> Var hemma <Se F.68 för fullständig frågetext> 1982 1. Markerat 406 5. Ej markerat
VAR 596 GJORT IGÅR: ARBETET 68 Loc 633 width 1 68(3) <Gjorde igår> Var på arbetet <Se F.68 för fullständig frågetext> 800 1. Markerat 1588 5. Ej markerat
VAR 597 GJORT IGÅR: SKOLAN 68 Loc 634 width 1 68(4) <Gjorde igår> Var i skolan <Se F.68 för fullständig frågetext> 291 1. Markerat 2097 5. Ej markerat
VAR 598 GJORT IGÅR:KVÄLLSKURS 68 Loc 635 width 1 68(5) <Gjorde igår> Var på kvällskurs <Se F.68 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 2349 5. Ej markerat
VAR 599 GJORT IGÅR: STORHANDL 68 Loc 636 width 1 68(6) <Gjorde igår> Var och storhandlade <Se F.68 för fullständig frågetext> 234 1. Markerat 2154 5. Ej markerat
VAR 600 GJORT IGÅR: TVEKSAM 68 Loc 637 width 1 68(7) <Gjorde igår> Tveksam, vill ej svara <Se F.68 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 2377 5. Ej markerat