Mediebarometern 2002
                SSD 0804

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Oktober 2004

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 2002 har insamlats av Nordicom.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör Internet-användning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året.
  Nu är det 28 slumpmässigt valda dagar. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Ansvaret för fältarbetet har efter sedvanlig
  upphandling lagts ut på ARS AB.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 20% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Intressenter i 2002 års Mediebarometer är Dagens Nyheter,
  Forskningsprogrammet Dagspresskollegiet vid Göteborgs
  universitet, FLT Media, Göteborgs-Posten, Mediaedge: CIA
  Sweden, Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Sveriges Radio,
  Sveriges Television och TV4. Bidragsgivare är Carat,
  Mediekompetens, Svenska Dagbladet, Svenska
  Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 2002

  Uppgifterna har genomförts i form av telefonintervjuer
  fördelat över 28 slumpmässigt valda dagar(mättillfällen) över
  hela året, där det skett en stratifiering så att varje
  veckodag förekommer fyra gånger. Den omfattar ett urval på
  minst 100 personer per undersökningsdag, vilket beräknas ge
  minst 3300 effektiva intervjuer.

  De personer som inte kunde nås vid ett mättillfälle sparades
  och ingick i ett suburval för kommande, senare mättillfällen.
  På så sätt har även svårnådda personer som inte kunnat
  intervjuas vid given mätdag, kunnat intervjuas vid ett senare
  mättillfälle. De personer som inte nåtts någon gång under året
  räknas till bortfallet.

  
  Urval och bortfall

  2002 års undersökning har bestått av två delurval. Urvalet av
  svarspersoner för första halvåret har varit baserat på ett
  obundet slumpmässigt urval av personer mantalskrivna i
  Sverige. Urvalet har telefonnummersatts. Totalt kunde närmare
  70 procent av urvalet telefonnummer5sättas. Några större
  avvikelser i fråga om kön och bostadsort kunde inte noteras.
  Av det telefonnummersatta urvalet erhölls svar från 75 procent
  (1 688 personer). För andra halvåret användes ett
  telefonnummerbaserat slumpmässigt urval (random digit dialing)
  riktat till den i hushållet som senast fyllde år.
  Svarsfrekvensen blev här 67 procent (1 682 personer). Totalt
  genomfördes således 3 370 inervjuer.

  De två typerna av urval har vissa skillnader.
  Telefonnummerurvalet överrepresenterar kvinnor och boende i
  större städer i förhållandet till ett befolkningsgenomsnitt.
  Även det telefonnummersatta, obundna slumpmässiga urval ger en
  liten övervikt för kvinnor och underskattning av boende i
  Stockholm. Den samlade bilden är dock att den totala
  representativiteten hos urvalet, möjligen med undantag av kön,
  är i stort sett tillfredsställande.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 12 (2) TID LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA
  (3) LOC 27 WIDTH 1 (4) MD=9

  (5) Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår?
    (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD-
    eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   190  1. Ja, mer än 2 timmar
   313  2. Ja, 1 - 2 timmar
   122  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   108  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1495  5. Nej
  
   20  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0804 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Län 8 Kommun 9 Datum 10 Vår eller höstintervju 11 Lyssnat på CD- eller grammofonskiva 12 Senast lyssnat på CD- eller grammofonskiva 13 Lyssnat på ljudkassett 14 Senast lyssnat på ljudkassett 15 Musik- eller talkassett 16 Lyssnat på barn- eller ungdomslitteratur 17 Lyssnat på skönlitteratur 18 Lyssnat på facklitteratur 19 Lyssnat på talkassett - Vet ej vilken typ 20 Läst morgontidning 21 Läst morgontidning 1 22 Läst morgontidning 2 23 Läst morgontidning 3 24 Morgontidning 1 i tryckt version eller på Internet 25 Morgontidning 2 i tryckt version eller på Internet 26 Morgontidning 3 i tryckt version eller på Internet 27 Morgontidning 1 - Läst i bostaden 28 Morgontidning 1 - Läst på arbetsplatsen/skolan 29 Morgontidning 1 - Läst på annan plats 30 Morgontidning 1 - Läst, tveksam var 31 Morgontidning 2 - Läst i bostaden 32 Morgontidning 2 - Läst på arbetsplatsen/skolan 33 Morgontidning 2 - Läst på annan plats 34 Morgontidning 2 - Läst, tveksam var 35 Morgontidning 3 - Läst i bostaden 36 Morgontidning 3 - Läst på arbetsplatsen/skolan 37 Morgontidning 3 - Läst på annan plats 38 Morgontidning 3 - Läst, tveksam var 39 Tid läst morgontidning 40 Läst: Lokala nyheter 41 Läst: Inrikesnyheter 42 Läst: Utrikesnyheter 43 Läst: Sport 44 Läst: Kulturmaterial 45 Läst: Nöjesmaterial 46 Läst: Annonser 47 Läst: Tveksam vad 48 Läst morgontidning mellan 06.00 och 08.00 49 Läst morgontidning mellan 08.00 och 12.00 50 Läst morgontidning mellan 12.00 och 17.00 51 Läst morgontidning mellan 17.00 och 19.00 52 Läst morgontidning mellan 19.00 och 22.00 53 Läst morgontidning mellan 22.00 och 24.00 54 Läst morgontidning efter 24.00 men före kl 06.00 55 Läst morgontidning - tveksam vilken tid 56 Senast läst morgontidning 57 Prenumeration på morgontidning 58 Senast läst Metro 59 Läst kvällstidning 60 Kvällstidning 1 61 Kvällstidning 2 62 Kvällstidning 3 63 Kvällstidning 1 i tryckt version eller på Internet 64 Kvällstidning 2 i tryckt version eller på Internet 65 Kvällstidning 3 i tryckt version eller på Internet 66 Kvällstidning 1 - Läst i bostaden 67 Kvällstidning 1 - Läst på arbetsplatsen/skolan 68 Kvällstidning 1 - Läst på annan plats 69 Kvällstidning 1 - Läst, tveksam var 70 Kvällstidning 2 - Läst i bostaden 71 Kvällstidning 2 - Läst på arbetsplatsen/skolan 72 Kvällstidning 2 - Läst på annan plats 73 Kvällstidning 2 - Läst, tveksam var 74 Kvällstidning 3 - Läst i bostaden 75 Kvällstidning 3 - Läst på arbetsplatsen/skolan 76 Kvällstidning 3 - Läst på annan plats 77 Kvällstidning 3 - Läst, tveksam var 78 Tid läst kvällstidning 79 Läst kvällstidning mellan 06.00 och 08.00 80 Läst kvällstidning mellan 08.00 och 12.00 81 Läst kvällstidning mellan 12.00 och 17.00 82 Läst kvällstidning mellan 17.00 och 19.00 83 Läst kvällstidning mellan 19.00 och 22.00 84 Läst kvällstidning mellan 22.00 och 24.00 85 Läst kvällstidning mellan 24.00 och 06.00 86 Läst kvällstidning - tveksam vilken tid 87 Senast läst kvällstidning 88 Läst vecko- eller månadstidning 89 Tid läst vecko- eller månadstidning 90 Senast läst vecko- eller månadstidning 91 Läst senaste veckan: Familjetidning 92 Läst senaste veckan: Kändistidning 93 Läst senaste veckan: Annan veckotidning 94 Läst senaste veckan: Magasin för kvinnor 95 Läst senaste veckan: Magasin för män 96 Läst senaste veckan: Ungdomstidning 97 Läst senaste veckan: Serietidning 98 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning hem 99 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning data 100 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning idrott 101 Läst senaste veckan: Specialmagasin inriktning ekonomi 102 Läst senaste veckan: Övriga specialtidningar 103 Läst senaste veckan: Gratistidning på stan 104 Läst senaste veckan: Annonstidning 105 Läst senaste veckan: Utländsk veckotidning 106 Läst senaste veckan: Utländsk specialtidning 107 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning 108 Läst annan tidskrift 109 Tid läst annan tidskrift 110 Senast läst annan tidskrift 111 Läst senaste veckan: Organisations-, medlemstidning 112 Läst senaste veckan: Kulturtidskrift 113 Läst senaste veckan: Politisk tidskrift 114 Läst senaste veckan: Facktidskrift 115 Läst senaste veckan: Specialtidskrift 116 Läst senaste veckan: Vetenskaplig tidskrift 117 Läst senaste veckan: Utländsk tidskrift 118 Läst senaste veckan: Annan typ av tidskrift 119 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av tidskrift 120 Läst bok 121 Tid läst bok 122 Läst bok - I bostaden 123 Läst bok - På arbetsplats/skola 124 Läst bok - På annan plats 125 Läst bok - Tveksam var 126 Senast läst bok 127 Läst skönlitteratur 128 Läst barn och ungdomslitteratur 129 Läst facklitteratur 130 Läst lärobok, kursbok eller läxbok 131 Läst annan bok 132 Läst bok - tveksam vilken typ 133 Läst bok för nöjes skull 134 Läst bok för arbetet eller skolan 135 Läst bok - tveksam om syfte 136 Anskaffningssätt av bok 137 Tillgång till radio i bostaden 138 Tillgång till klockradio i bostaden 139 Tillgång till freestyle med radio 140 Tillgång till bilradio 141 Tillgång till radio på arbetsplatsen 142 Tillgång till inget av ovanstående 143 Tillgång till något av ovanstående - Tveksamt, vet ej 144 Tillgång till DAB-radio i bostaden 145 Tillgång till DAB-radio i bilen 146 Tillgång till DAB-radio - Ingen 147 Tillgång till DAB-radio - Tveksam, vet ej 148 Tid lyssnat på radio 149 Lyssnat på radio mellan 06.00 och 08.00 150 Lyssnat på radio mellan 08.00 och 12.00 151 Lyssnat på radio mellan 12.00 och 17.00 152 Lyssnat på radio mellan 17.00 och 19.00 153 Lyssnat på radio mellan 19.00 och 22.00 154 Lyssnat på radio mellan 22.00 och 24.00 155 Lyssnat på radio mellan 24.00 och 06.00 156 Lyssnat på radio - tveksam vilken tid 157 Lyssnat på P1 158 Lyssnat på P2 159 Lyssnat på P3 160 Lyssnat på P4-lokal 161 Lyssnat på P4-nationella 162 Lyssnat på Radio Energy 163 Lyssnat på Mix Megapol 164 Lyssnat på Radio rix 165 Lyssnat på Radio City 166 Lyssnat på Lugna favoriter i Stockholm 167 Lyssnat på annan lokalstation 168 Lyssnat på närradiostation med musik 169 Lyssnat på närradiostation med tal 170 Lyssnat på någon utländsk station 171 Lyssnat på radiokanal- Tveksam vilken 172 Senast lyssnat på radio 173 Tillgång till TV i hemmet 174 Antal TV-apparater i hemmet 175 Utrustning för digital-TV 176 Har utrustning för: Digital Kabel-TV 177 Har utrustning för: Digital Satellit-TV med egen parabol 178 Har utrustning för: Digital marksänd TV med egen antenn 179 Har utrustning för: Tveksam vilket 180 Satellitkanal 181 Betalar extra för tilläggskanaler 182 Kanal i tilläggspaket: TV3 183 Kanal i tilläggspaket: Kanal 5 184 Kanal i tilläggspaket: SVT24 185 Kanal i tilläggspaket: ZTV 186 Kanal i tilläggspaket: TV8 187 Kanal i tilläggspaket: Nyhetskanal 188 Kanal i tilläggspaket: Sportkanal 189 Kanal i tilläggspaket: Filmkanal 190 Kanal i tilläggspaket: Kulturkanal 191 Kanal i tilläggspaket: Underhållningskanal 192 Kanal i tilläggspaket: Naturkanal 193 Kanal i tilläggspaket: Musikkanal 194 Kanal i tilläggspaket: Barnprogramskanal 195 Kanal i tilläggspaket: TV-shopping-kanal 196 Kanal i tilläggspaket: Dansk, norsk, finsk TV-kanal 197 Kanal i tilläggspaket: Annan utländsk kanal 198 Kanal i tilläggspaket: Annan 199 Kanal i tilläggspaket: Tveksam, vet ej 200 Tittat på TV 201 Tittat på TV mellan 06.00 och 08.00 202 Tittat på TV mellan 08.00 och 12.00 203 Tittat på TV mellan 12.00 och 17.00 204 Tittat på TV mellan 17.00 och 19.00 205 Tittat på TV mellan 19.00 och 22.00 206 Tittat på TV mellan 22.00 och 24.00 207 Tittat på TV efter 24.00 men före 06.00 208 Tittat på TV - tveksam vilken tid 209 Tittat på SVT1 210 Tittat på SVT2 211 Tittat på SVT24 212 Tittat på TV3 213 Tittat på TV4 214 Tittat på Kanal 5 215 Tittat på ZTV 216 Tittat på TV8 217 Tittat på lokal-TV i TV4 218 Tittat på kabelkanal 219 Tittat på TV6 220 Tittat på Eurosport 221 Tittat på ViaSat Sport 222 Tittat på TV1000 223 Tittat på Cinema 1000 224 Tittat på Canal Plus 225 Tittat på Canal Plus Gul 226 Tittat på Canal Plus Blå 227 Tittat på K-World 228 Tittat på annan typ av kanal 229 Tittat på TV - tveksam vilken kanal 230 Tittat på utländsk TV - Nyhetskanal 231 Tittat på utländsk TV - Sportkanal 232 Tittat på utländsk TV - Musikkanal 233 Tittat på utländsk TV - Barnkanal 234 Tittat på utländsk TV - Filmkanal 235 Tittat på utländsk TV - Kulturkanal 236 Tittat på utländsk TV - Naturkanal 237 Tittat på utländsk TV - Underhållningskanal 238 Tittat på utländsk TV - Nordisk kanal 239 Tittat på utländsk TV - Brittisk kanal 240 Tittat på utländsk TV - Tysk kanal 241 Tittat på utländsk TV - Fransk kanal 242 Tittat på utländsk TV - Spansk kanal 243 Tittat på utländsk TV - Kanal från länder i förutvarande Jugoslavien 244 Tittat på utländsk TV - Kanal från övriga Europa 245 Tittat på utländsk TV - Kanal från övriga världen 246 Tittat på utländsk TV - TV-shopping-kanal 247 Tittat på utländsk TV - Övrig kanal 248 Tittat på utländsk TV - Nej 249 Tittat på utländsk TV - Tveksam vilken kanal 250 Senast tittat på TV 251 TV-program senaste veckan - Nyhetsprogram 252 TV-program senaste veckan - Faktaprogram 253 TV-program senaste veckan - Långfilm 254 TV-program senaste veckan - Serier 255 TV-program senaste veckan - Sport 256 TV-program senaste veckan - Underhållning 257 TV-program senaste veckan - Barn och ungdomsprogram 258 TV-program senaste veckan - Tveksam vilken typ av program 259 Måndag - Torsdag: Tittat på Rapport i SVT:s morgon-TV 260 Måndag-Torsdag: Tittat på nyheterna i TV4:s morgon TV 261 Måndag - Torsdag: Tittat på eftermiddagsnyheter från Rapport 262 Måndag - Torsdag: Tittat på lunch- eller eftermiddagsnyheter från TV4 263 Måndag - Torsdag: Tittat på Rapport 19.30 264 Måndag - Torsdag: Tittat på Aktuellt 18.00 eller 21.00 i SVT 265 Måndag - Torsdag: Tittat på sena nyheter i SVT 266 Måndag - Torsdag: Tittat på nyheterna TV4 18.30, 22.00 eller senare 267 Måndag - Torsdag: Tittat på TV3 Direkt 268 Måndag - Torsdag: Tittat på regionala nyheter SVT 269 Måndag - Torsdag: Tittat på lokala nyheter TV4 270 Måndag - Torsdag: Tittade inte på något av dessa nyhetsprogram 271 Måndag - Torsdag: Tittat på nyhetssändning - tveksam, vet ej 272 Fredag: Tittat på Rapport i SVT:s morgon-TV 273 Fredag: Tittat på nyheterna i TV4:s morgon TV 274 Fredag: Tittat på eftermiddagsnyheter från Rapport 275 Fredag: Tittat på lunch- eller eftermiddagsnyheter från TV4 276 Fredag: Tittat på Rapport 19.30 277 Fredag: Tittat på Aktuellt 18.00 eller 21.00 i SVT 278 Fredag: Tittat på sena nyheter i SVT 279 Fredag: Tittat på nyheterna TV4 18.30, 22.00 eller senare 280 Fredag: Tittat på TV3 Direkt 281 Fredag: Tittat på regionala nyheter SVT 282 Fredag: Tittade inte på något av dessa nyhetsprogram 283 Fredag: Tittat på nyhetssändning - tveksam, vet ej 284 Lördag: Tittat på nyheterna i TV4:s morgon TV 285 Lördag: Tittat på Rapport 19.30 286 Lördag: Tittat på Aktuellt 18.00 eller 21.00 i SVT 287 Lördag: Tittat på sena nyheter i SVT 288 Lördag: Tittat på nyheterna TV4 18.30, 22.00 eller senare 289 Lördag: Tittat på TV3 Direkt 290 Lördag: Tittade inte på något av dessa nyhetsprogram 291 Lördag: Tittat på nyhetssändning - tveksam, vet ej 292 Söndag: Tittat på Rapport 19.30 293 Söndag: Tittat på Aktuellt 18.00 eller 21.00 i SVT 294 Söndag: Tittat på sena nyheter i SVT 295 Söndag: Tittat på nyheterna TV4 18.30, 22.00 eller senare 296 Söndag: Tittat på TV3 Direkt 297 Söndag: Tittat på regionala nyheter 19.45 el 21.15 298 Söndag: Tittade inte på något av dessa nyhetsprogram 299 Söndag: Tittat på nyhetssändning - tveksam, vet ej 300 Tillgång till text-TV i åretrunt bostaden 301 Tittat på text-TV 302 Tid tittat på text-TV 303 Senast tittat på text-TV 304 Tittat på text-TV senaste veckan: SVT1 - SVT2 305 Tittat på text-TV senaste veckan: TV3 306 Tittat på text-TV senaste veckan: TV4 307 Tittat på text-TV senaste veckan: Kanal 5 308 Tittat på text-TV senaste veckan: Annan TV-kanal 309 Tittat på text-TV senaste veckan: Tveksam vilken kanal 310 Använt text-TV för TV:s programtablåer 311 Använt text-TV för nyheter 312 Använt text-TV för ekonomiinformation 313 Använt text-TV för sport 314 Använt text-TV för väder 315 Använt text-TV för spel och lotteri 316 Använt text-TV för annonser och annan reklam 317 Använt text-TV för textning av TV-program 318 Använt text-TV för annan information 319 Använt text-TV - tveksam till vad 320 Spelat TV-spel någon gång 321 Spelat TV-spel senaste veckan 322 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: En video 323 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Två video 324 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Tre eller fler video 325 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: En DVD 326 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Två DVD 327 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Tre eller fler DVD 328 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Saknas både video och DVD 329 Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad: Tveksam om tillgången 330 Tittat på video eller DVD 331 Tittat på inspelade TV-program 332 Tittat på hyrvideo 333 Tittat på köpvideo 334 Tittat på annan video eller DVD 335 Tittat på video, DVD - tveksam om typ 336 Inspelade TV-program: Nyheter 337 Inspelade TV-program: Samhällsprogram 338 Inspelade TV-program: Långfilm 339 Inspelade TV-program: Serier 340 Inspelade TV-program: Sport 341 Inspelade TV-program: Underhållning 342 Inspelade TV-program: Barn och ungdomsprogram 343 Inspelade TV-program: Tveksam på vilket 344 Senast tittat på video eller DVD 345 Senast varit på bio 346 Tillgång till i bostaden: Mobiltelefon 347 Tillgång till i bostaden: Fast telefon 348 Tillgång till i bostaden: Fax 349 Tillgång till i bostaden: Stationär pc 350 Tillgång till i bostaden: Bärbar pc 351 Tillgång till i bostaden: Handdator 352 Tillgång till i bostaden: Persondator med skrivare 353 Tillgång till i bostaden: Persondator med CD-brännare 354 Tillgång till i bostaden: Inget av ovanstående 355 Tillgång till i bostaden: Tveksam, vet ej 356 Tillgång till i mobiltelefon: SMS-tjänster 357 Tillgång till i mobiltelefon: WAP-tjänster 358 Tillgång till i mobiltelefon: Inget av detta 359 Tillgång till i mobiltelefon: Tveksam, vet ej 360 SMS eller WAP: Allmänna nyheter 361 SMS eller WAP: Börsnyheter 362 SMS eller WAP: Spel 363 SMS eller WAP: Biljettbokning 364 SMS eller WAP: Bankärenden 365 SMS eller WAP: Varorbeställningar 366 SMS eller WAP: Positionsangivelse 367 SMS eller WAP: Inget av ovanstående alternativ 368 SMS eller WAP: Osäker användningsområde 369 Antal mobiltelefoner i bostaden 370 Antal datorer i bostaden 371 Persondator ansluten till Internet 372 Internetanslutning via telefonlinje 373 Internetanslutning via bredband 374 Internetanslutning via ISDN 375 Internetanslutning på annat sätt 376 Internetanslutning - Tveksam hur 377 PC-användning i bostaden: Senast använt 378 PC-användning i bostaden: Tid 379 Använt PC mellan 06.00 och 08.00 380 Använt PC mellan 08.00 och 12.00 381 Använt PC mellan 12.00 och 17.00 382 Använt PC mellan 17.00 och 19.00 383 Använt PC mellan 19.00 och 22.00 384 Använt PC mellan 22.00 och 24.00 385 Använt PC efter 24.00 men före 06.00 386 Använt PC - tveksam vilken tid 387 PC-användning i bostaden senaste veckan: Förvärvsarbete 388 PC-användning i bostaden senaste veckan: Utbildning 389 PC-användning i bostaden senaste veckan: Hemkontor 390 PC-användning i bostaden senaste veckan: Internet 391 PC-användning i bostaden senaste veckan: Spel 392 PC-användning i bostaden senaste veckan: Tittat på film 393 PC-användning i bostaden senaste veckan: Lyssnat på musik 394 PC-användning i bostaden senaste veckan: Laddat program 395 PC-användning i bostaden senaste veckan: Annan 396 PC-användning i bostaden senaste veckan - Tveksam till vad 397 Tid använt åt Internet i bostaden igår 398 Använt Internet mellan 06.00 och 08.00 399 Använt Internet mellan 08.00 och 12.00 400 Använt Internet mellan 12.00 och 17.00 401 Använt Internet mellan 17.00 och 19.00 402 Använt Internet mellan 19.00 och 22.00 403 Använt Internet mellan 22.00 och 24.00 404 Använt Internet efter 24.00 men före 06.00 405 Använt Internet - tveksam vilken tid 406 Internet i bostaden igår: E-post 407 Internet i bostaden igår: Läst dagstidning 408 Internet i bostaden igår: Läst tidskrift 409 Internet i bostaden igår: Nyheter 410 Internet i bostaden igår: Lyssnat på radio 411 Internet i bostaden igår: Följt TV-program 412 Internet i bostaden igår: Tittat på film 413 Internet i bostaden igår: Sökt fakta 414 Internet i bostaden igår: Uträttat ärenden 415 Internet i bostaden igår: Lyssnat till musik 416 Internet i bostaden igår: Laddat ner musik 417 Internet i bostaden igår: Spel 418 Internet i bostaden igår: Chat-grupp 419 Internet i bostaden igår: Släktforskat 420 Internet i bostaden igår: Annan 421 Internet i bostaden igår: Tveksam till vad 422 Internetärende igår: Beställt varor 423 Internetärende igår: Beställt tjänster 424 Internetärende igår: Betalningar 425 Internetärende igår: Bankärenden 426 Internetärende igår: Tveksam om vad 427 Internetinformation igår: Samhällsinformation 428 Internetinformation igår: Annan information 429 Internetinformation igår: Resor 430 Internetinformation igår: Kultur - nöje - fritid 431 Internetinformation igår: Skola - utbildning 432 Internetinformation igår: Konsumtionsvaror - tjänster 433 Internetinformation igår: Börs och ekonomi 434 Internetinformation igår: E-postadresser 435 Internetinformation igår: Telefonnummer eller adresser 436 Internetinformation igår: Annat 437 Internetinformation igår: Tveksam till vad 438 Tid spelat spel igår 439 Internet i bostaden: Senast använt 440 Internet i bostaden senaste månaden: E-post 441 Internet i bostaden senaste månaden: Läst dagstidning 442 Internet i bostaden senaste månaden: Läst tidskrift 443 Internet i bostaden senaste månaden: Nyheter 444 Internet i bostaden senaste månaden: Lyssnat på radio 445 Internet i bostaden senaste månaden: Följt TV-program 446 Internet i bostaden senaste månaden: Tittat på film 447 Internet i bostaden senaste månaden: Sökt fakta 448 Internet i bostaden senaste månaden: Uträttat ärenden 449 Internet i bostaden senaste månaden: Lyssnat till musik 450 Internet i bostaden senaste månaden: Laddat ner musik 451 Internet i bostaden senaste månaden: Spel 452 Internet i bostaden senaste månaden: Chat-grupp 453 Internet i bostaden senaste månaden: Släktforskat 454 Internet i bostaden senaste månaden: Annan 455 Internet i bostaden senaste månaden: Tveksam till vad 456 Internetärende senaste månaden: Beställt varor 457 Internetärende senaste månaden: Beställt tjänster 458 Internetärende senaste månaden: Betalningar 459 Internetärende senaste månaden: Bankärenden 460 Internetärende senaste månaden: Tveksam till vad 461 Internetinformation senaste månaden: Samhällsinformation 462 Internetinformation senaste månaden: Annan information 463 Internetinformation senaste månaden: Resor 464 Internetinformation senaste månaden: Kultur - nöje - fritid 465 Internetinformation senaste månaden: Skola - utbildning 466 Internetinformation senaste månaden: Konsumtionsvaror - tjänster 467 Internetinformation senaste månaden: Börs och ekonomi 468 Internetinformation senaste månaden: E-postadresser 469 Internetinformation senaste månaden: Telefonnummer eller adresser 470 Internetinformation senaste månaden: Annat 471 Internetinformation senaste månaden: Tveksam till vad 472 PC-användning - På arbetsplatsen 473 PC-användning - I skolan 474 PC-användning - Annan plats 475 PC-användning - Nej 476 PC-användning - Tveksam, vet ej 477 Internetanvändning - På arbetsplatsen 478 Internetanvändning - I skolan 479 Internetanvändning - Annan plats 480 Internetanvändning - Nej 481 Internetanvändning - Tveksam, vet ej 482 Tid använt Internet i arbetet 483 Tid använt Internet på skolan 484 Tid använt Internet på annan plats 485 Internet utanför bostaden igår: E-post 486 Internet utanför bostaden igår: Läst dagstidning 487 Internet utanför bostaden igår: Läst tidskrift 488 Internet utanför bostaden igår: Nyheter 489 Internet utanför bostaden igår: Lyssnat på radio 490 Internet utanför bostaden igår: Följt TV-program 491 Internet utanför bostaden igår: Tittat på film 492 Internet utanför bostaden igår: Sökt fakta 493 Internet utanför bostaden igår: Uträttat ärenden 494 Internet utanför bostaden igår: Lyssnat till musik 495 Internet utanför bostaden igår: Laddat ner musik 496 Internet utanför bostaden igår: Spel 497 Internet utanför bostaden igår: Chat-grupp 498 Internet utanför bostaden igår: Släktforskat 499 Internet utanför bostaden igår: Annan 500 Internet utanför bostaden igår: Tveksam till vad 501 Internetärende utanför bostaden igår: Beställt varor 502 Internetärende utanför bostaden igår: Beställt tjänster 503 Internetärende utanför bostaden igår: Betalningar 504 Internetärende utanför bostaden igår: Bankärenden 505 Internetärende utanför bostaden igår: Tveksam om vad 506 Internetinformation utanför bostaden igår: Samhällsinformation 507 Internetinformation utanför bostaden igår: Annan information 508 Internetinformation utanför bostaden igår: Resor 509 Internetinformation utanför bostaden igår: Kultur - nöje - fritid 510 Internetinformation utanför bostaden igår: Skola - utbildning 511 Internetinformation utanför bostaden igår: Konsumtionsvaror - tjänster 512 Internetinformation utanför bostaden igår: Börs och ekonomi 513 Internetinformation utanför bostaden igår: E-postadresser 514 Internetinformation utanför bostaden igår: Telefonnummer eller adresser 515 Internetinformation utanför bostaden igår: Annat 516 Internetinformation utanför bostaden igår: Tveksam till vad 517 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - På arbetsplatsen 518 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - I skolan 519 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - Annan plats 520 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - Nej 521 PC-användning utanför bostaden senaste veckan - Tveksam, vet ej 522 Internet utanför bostaden senaste veckan - På arbetsplatsen 523 Internet utanför bostaden senaste veckan - I skolan 524 Internet utanför bostaden senaste veckan - Annan plats 525 Internet utanför bostaden senaste veckan - Nej 526 Internet utanför bostaden senaste veckan - Tveksam, vet ej 527 Internet utanför bostaden senaste veckan: E-post 528 Internet utanför bostaden senaste veckan: Läst dagstidning 529 Internet utanför bostaden senaste veckan: Läst tidskrift 530 Internet utanför bostaden senaste veckan: Nyheter 531 Internet utanför bostaden senaste veckan: Lyssnat på radio 532 Internet utanför bostaden senaste veckan: Följt TV-program 533 Internet utanför bostaden senaste veckan: Tittat på film 534 Internet utanför bostaden senaste veckan: Sökt fakta 535 Internet utanför bostaden senaste veckan: Uträttat ärenden 536 Internet utanför bostaden senaste veckan: Lyssnat till musik 537 Internet utanför bostaden senaste veckan: Laddat ner musik 538 Internet utanför bostaden senaste veckan: Spel 539 Internet utanför bostaden senaste veckan: Chat-grupp 540 Internet utanför bostaden senaste veckan: Släktforskat 541 Internet utanför bostaden senaste veckan: Annan 542 Internet utanför bostaden senaste veckan: Tveksam, vet ej 543 Internetärende senaste veckan: Beställt varor 544 Internetärende senaste veckan: Beställt tjänster 545 Internetärende senaste veckan: Betalningar 546 Internetärende senaste veckan: Bankärenden 547 Internetärende senaste veckan: Tveksam till vad 548 Internetinformation senaste veckan: Samhällsinformation 549 Internetinformation senaste veckan: Annan information 550 Internetinformation senaste veckan: Resor 551 Internetinformation senaste veckan: Kultur - nöje - fritid 552 Internetinformation senaste veckan: Skola - utbildning 553 Internetinformation senaste veckan: Konsumtionsvaror - tjänster 554 Internetinformation senaste veckan: Börs och ekonomi 555 Internetinformation senaste veckan: E-postadresser 556 Internetinformation senaste veckan: Telefonnummer eller adresser 557 Internetinformation senaste veckan: Annat 558 Internetinformation senaste veckan: Tveksam om vad 559 Andel Internet avseende arbete 560 Andel Internet avseende privat intresse 561 Läst annonsblad 562 Läst lokalt annonsblad 563 Läst de stora affärskedjornas annonsblad 564 Läst lokala handlares annons- eller reklamblad 565 Läst lösa reklamblad med rabattkuponger 566 Läst adresserad reklam 567 Läst annan form av reklam- eller annonsblad 568 Tagit del av utomhusreklam igår 569 Ej tagit del av reklam igår 570 Läst reklam - tveksam, vet ej 571 Tagit del av reklam i morgontidning 572 Tagit del av reklam i kvällstidning 573 Tagit del av reklam i veckotidning 574 Tagit del av reklam i radio 575 Tagit del av reklam i TV 576 Tagit del av reklam på bio 577 Tagit del av reklam på Internet 578 Tagit del av reklam i mobiltelefon 579 Tagit del av reklam: Nej 580 Tagit del av reklam - Tveksam, vet ej 581 Typ av boende 582 Uppväxtort 583 Civilstånd 584 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 585 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 586 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 587 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 588 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 589 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 590 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 591 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 592 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 593 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 594 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 595 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 596 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 597 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 598 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 599 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 600 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 601 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 602 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 603 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 604 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 605 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal barn 606 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 607 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 608 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 609 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 610 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 611 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 612 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 613 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 614 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 615 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 616 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 617 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 618 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 619 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 620 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 621 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 622 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 623 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 624 Heltids- eller deltidsarbete 625 Organisationstillhörighet 626 Familjekategori 627 Skolutbildning 628 Aktivitet under gårdagen: Bortrest hela dagen 629 Aktivitet under gårdagen: Hemma hela dagen 630 Aktivitet under gårdagen: På arbetet hela dagen 631 Aktivitet under gårdagen: På arbetet del av dagen 632 Aktivitet under gårdagen: I skolan hela dagen 633 Aktivitet under gårdagen: På kvällskurs 634 Aktivitet under gårdagen: Arbetade övertid 635 Aktivitet under gårdagen: Storhandlade 636 Aktivitet under gårdagen: Tveksam, vill ej svara 637 Sätt upplevt gårdagen

VAR 1 SSD STUDY NR 0804              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0804


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 2002
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 17 width 1 Kön 1552 1. Man 1818 2. Kvinna
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 22. 1922 . . 93. 1993 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 22 31 27 38 33 44 42 30 41 40 46 33 44 44 49 43 46 46 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 58 41 55 64 61 69 59 68 59 62 52 47 50 52 43 55 54 52 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 41 57 52 50 26 49 64 67 53 63 59 43 46 56 53 63 51 46 Kod: 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Frek: 44 31 42 34 46 45 34 35 47 59 34 46 40 47 47 47 37 16 Kod: 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Frek: 44 31 42 34 46 45 34 35 47 59 34 46 40 47 47 47 37 16
VAR 7 LÄN Loc 20 width 2 Län 630 01. Stockholms län 109 03. Uppsala län 65 04. Södermanlands län 180 05. Östergötlands län 114 06. Jönköpings län 51 07. Kronobergs län 86 08. Kalmar län 10 09. Gotlands län 55 10. Blekinge län 394 12. Skåne län 106 13. Hallands län 545 14. Västra Götalands län 163 17. Värmlands län 92 18. Örebro län 77 19. Västmanlands län 107 20. Dalarnas län 103 21. Gävleborgs län 75 22. Västernorrlands län 53 23. Jämtlands län 98 24. Västerbottens län 103 25. Norrbottens län Valid-n=3370 Min=1 Max=99 Mean=15.2 St.Dev=19.7
VAR 8 KOMMUN Loc 22 width 4 Kommun 1 0108. 11 0114. Upplands-Väsby 9 0115. Vallentuna 17 0117. Österåker 17 0120. Värmdö 18 0123. Järfälla 9 0125. Ekerö 37 0126. Huddinge 25 0127. Botkyrka 3 0128. Salem 21 0136. Haninge 14 0138. Tyresö 8 0139. Upplands-Bro 3 0140. Nykvarn 25 0160. Täby 12 0162. Danderyd 21 0163. Sollentuna 247 0180. Stockholm 20 0181. Södertälje 28 0182. Nacka 18 0183. Sundbyberg 16 0184. Solna 12 0186. Lidingö 5 0187. Vaxholm 14 0188. Norrtälje 11 0191. Sigtuna 8 0192. Nynäshamn 3 0305. Håbo 3 0319. Älvkarleby 9 0360. Tierp 70 0380. Uppsala 16 0381. Enköping 8 0382. Östhammar 20 0480. Nyköping 8 0481. Oxelösund 5 0482. Flen 6 0483. Katrineholm 16 0484. Eskilstuna 7 0486. Strängnäs 3 0488. Trosa 3 0509. Ödeshög 1 0512. Ydre 3 0513. Kinda 2 0560. Boxholm 3 0561. Åtvidaberg 7 0562. Finspång 2 0563. Valdemarsvik 65 0580. Linköping 52 0581. Norrköping 7 0582. Söderköping 18 0583. Motala 2 0584. Vadstena 15 0586. Mjölby 3 0604. Aneby 3 0617. Gnosjö 1 0642. Mullsjö 2 0643. Habo 1 0658. 2 0662. Gislaved 2 0665. Vaggeryd 45 0680. Jönköping 13 0682. Nässjö 14 0683. Värnamo 4 0684. Sävsjö 13 0685. Vetlanda 6 0686. Eksjö 5 0687. Tranås 3 0760. Uppvidinge 7 0761. Lessebo 6 0763. Tingsryd 3 0764. Alvesta 2 0765. Älmhult 4 0767. Markaryd 22 0780. Växjö 4 0781. Ljungby 6 0821. Högsby 3 0834. Torsås 7 0840. Mörbylånga 5 0860. Hultsfred 7 0861. Mönsterås 3 0862. Emmaboda 22 0880. Kalmar 4 0881. Nybro 6 0882. Oskarshamn 12 0883. Västervik 5 0884. Vimmerby 6 0885. Borgholm 10 0980. Gotland 10 1060. Olofström 20 1080. Karlskrona 10 1081. Ronneby 9 1082. Karlshamn 6 1083. Sölvesborg 1 1214. Svalöv 6 1230. Staffanstorp 3 1231. Burlöv 10 1233. Vellinge 1 1256. Östra Göinge 6 1257. Örkelljunga 3 1260. Bjuv 10 1261. Kävlinge 5 1262. Lomma 13 1263. Svedala 2 1264. Skurup 6 1265. Sjöbo 3 1266. Hörby 4 1267. Höör 4 1270. Tomelilla 6 1272. Bromölla 7 1273. Osby 5 1275. Perstorp 4 1276. Klippan 1 1277. Åstorp 2 1278. Båstad 83 1280. Malmö 46 1281. Lund 19 1282. Landskrona 41 1283. Helsingborg 11 1284. Höganäs 7 1285. Eslöv 7 1286. Ystad 10 1287. Trelleborg 34 1290. Kristianstad 10 1291. Simrishamn 13 1292. Ängelholm 12 1293. Hässleholm 4 1315. Hylte 23 1380. Halmstad 9 1381. Laholm 17 1382. Falkenberg 20 1383. Varberg 33 1384. Kungsbacka 10 1401. Härryda 14 1402. Partille 4 1407. Öckerö 9 1415. Stenungsund 6 1419. Tjörn 9 1421. Orust 4 1427. Sotenäs 6 1430. Munkedal 5 1435. Tanum 1 1438. Dals-Ed 1 1439. Färgelanda 7 1440. Ale 14 1441. Lerum 2 1442. Vårgårda 1 1443. Bollebygd 1 1444. Grästorp 2 1445. Essunga 3 1446. Karlsborg 2 1447. Gullspång 8 1452. Tranemo 1 1460. Bengtsfors 1 1461. Mellerud 2 1462. Lilla Edet 8 1463. Mark 2 1465. Svenljunga 7 1466. Herrljunga 9 1470. Vara 2 1471. Götene 6 1472. Tibro 3 1473. Töreboda 167 1480. Göteborg 24 1481. Mölndal 13 1482. Kungälv 4 1484. Lysekil 23 1485. Uddevalla 1 1486. Strömstad 16 1487. Vänersborg 24 1488. Trollhättan 14 1489. Alingsås 37 1490. Borås 10 1491. Ulricehamn 1 1492. Åmål 11 1493. Mariestad 12 1494. Lidköping 8 1495. Skara 14 1496. Skövde 4 1498. Tidaholm 12 1499. Falköping 6 1715. Kil 2 1730. Eda 6 1737. Torsby 1 1760. Storfors 3 1761. Hammarö 3 1763. Forshaga 95 1765. Årjäng 8 1766. Sunne 11 1780. Karlstad 4 1781. Kristinehamn 10 1782. Filipstad 8 1783. Hagfors 1 1784. Arvika 5 1785. Säffle 4 1814. Lekeberg 1 1860. Laxå 8 1861. Hallsberg 5 1862. Degerfors 4 1863. Hällefors 3 1864. Ljusnarsberg 37 1880. Örebro 4 1881. Kumla 3 1882. Askersund 8 1883. Karlskoga 5 1884. Nora 10 1885. Lindesberg 2 1904. Skinnskatteberg 1 1907. Surahammar 2 1917. Heby 4 1961. Hallstahammar 41 1980. Västerås 10 1981. Sala 6 1982. Fagersta 7 1983. Köping 4 1984. Arboga 3 2021. Vansbro 4 2023. Malung 3 2026. Gagnef 5 2029. Leksand 4 2031. Rättvik 4 2034. Orsa 2 2039. Älvdalen 9 2061. Smedjebacken 6 2062. Mora 18 2080. Falun 21 2081. Borlänge 4 2082. Säter 6 2083. Hedemora 7 2084. Avesta 11 2085. Ludvika 3 2101. Ockelbo 5 2104. Hofors 3 2121. Ovanåker 9 2132. Nordanstig 1 2161. Ljusdal 1 2167. 33 2180. Gävle 13 2181. Sandviken 13 2182. Söderhamn 8 2183. Bollnäs 14 2184. Hudiksvall 3 2260. Ånge 4 2262. Timrå 12 2280. Härnösand 26 2281. Sundsvall 7 2282. Kramfors 5 2283. Sollefteå 18 2284. Örnsköldsvik 2 2303. Ragunda 1 2305. Bräcke 8 2309. Krokom 8 2313. Strömsund 5 2321. Åre 2 2326. Berg 6 2361. Härjedalen 21 2380. Östersund 1 2401. Nordmaling 2 2403. Bjurholm 1 2409. Robertsfors 1 2418. Malå 9 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 4 2460. Vännäs 5 2462. Vilhelmina 2 2463. Robertsfors 38 2480. Umeå 7 2481. Lycksele 27 2482. Skellefteå 3 2505. Arvidsjaur 3 2506. Arjeplog 2 2510. Jokkmokk 7 2514. Kalix 2 2518. Övertorneå 1 2520. 4 2521. Pajala 1 2523. Gällivare 7 2560. Älvsbyn 28 2580. Luleå 22 2581. Piteå 14 2582. Boden 4 2583. Haparanda 5 2584. Kiruna 153 9999. Uppgift saknas
VAR 9 DATUM Loc 26 width 5 Datum 72 20203. 3 Februari 2002 94 20208. 8 Februari 2002 91 20212. 12 Februari 2002 83 20221. 21 Februari 2002 70 20305. 5 Mars 2002 93 20306. 6 Mars 2002 93 20317. 17 Mars 2002 72 20324. 24 Mars 2002 67 20406. 6 April 2002 102 20408. 8 April 2002 95 20421. 21 April 2002 96 20423. 23 April 2002 70 20504. 4 Maj 2002 63 20506. 6 Maj 2002 62 20517. 17 Maj 2002 80 20524. 24 Maj 2002 63 20527. 27 Maj 2002 76 20609. 9 Juni 2002 90 20614. 14 Juni 2002 76 20619. 19 Juni 2002 80 20627. 27 Juni 2002 81 20814. 14 Augusti 2002 85 20820. 20 Augusti 2002 78 20821. 21 Augusti 2002 98 20829. 29 Augusti 2002 69 20903. 3 September 2002 69 20914. 14 September 2002 87 20921. 21 September 2002 77 20923. 23 September 2002 77 21001. 1 Oktober 2002 78 21002. 2 Oktober 2002 113 21011. 11 Oktober 2002 89 21016. 16 Oktober 2002 82 21021. 21 Oktober 2002 89 21031. 31 Oktober 2002 81 21110. 10 November 2002 110 21111. 11 November 2002 57 21123. 23 November 2002 93 21128. 28 November 2002 85 21207. 7 December 2002 84 21212. 12 December 2002
VAR 10 VÅR ELLER HÖSTINTERVJU Loc 31 width 1 Vår- eller höstintervju 1688 1. Vårintervju 1682 2. Höstintervju
VAR 11 TID LYSSNAT PÅ SKIVA 1 Loc 32 width 1 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva igår? 177 1. Ja, mer än 2 timmar 258 2. Ja, 1-2 timmar 529 3. Ja, 1/2-1 timme 327 4. Ja, mindre än 1/2-timme 2067 5. Nej 12 8. Tveksam, vet ej
VAR 12 SENAST LYSSNAT PÅ CD 2 Loc 33 width 1 MD=0 2 (EJ LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA) När lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva senast? 1151 1. Senaste veckan 461 2. Senaste månaden 150 3. Senaste halvåret 50 4. Senaste året 232 5. Längre tillbaka, aldrig 35 8. Tveksam, vet ej 1291 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 TID LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 34 width 1 3 Lyssnade Du på något kassettband igår? (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på kassettband igår? 14 1. Ja, mer än 2 timmar 40 2. Ja, 1-2 timmar 101 3. Ja, 1/2-1 timme 151 4. Ja, mindre än 1/2-timme 3058 5. Nej 6 8. Tveksam, vet ej
VAR 14 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 35 width 1 MD=0 4 (EJ LYSSNAT PÅ LJUDKASSETT IGÅR) När lyssnade Du på kassettband senast? SVARAR IP IDAG, LÄGGS DET PÅ SENASTE VECKAN 503 1. Senaste veckan 539 2. Senaste månaden 544 3. Senaste halvåret 291 4. Senaste året 1069 5. Längre tillbaka, aldrig 118 8. Tveksam, vet ej 306 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 TYP AV KASSETTBAND 4A Loc 36 width 1 MD=0 4A (LYSSNAT PÅ KASSETTBAND) Var det en musik- eller talkassett? 1872 1. Musikkassett 290 2. Talkassett-Talbok 21 8. Tveksam, vet ej 1187 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 BARN- EL UNGDLITTERATUR Loc 37 width 1 MD=0 4B (LYSSNAT PÅ TALKASSETT-TALBOK SENASTE ÅRET) Vilken typ av bok lyssnade du på? 4B(1) Barn- eller ungdomslitteratur 133 1. Markerat 157 5. Ej markerat 3080 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 SKÖNLITTERATUR 4 Loc 38 width 1 MD=0 4B(2) <Typ av talkassett-talbok> Skönlitteratur <Se F.4B för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 219 5. Ej markerat 3080 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 FACKLITTERATUR 4 Loc 39 width 1 MD=0 4B(3) <Typ av talkassett-talbok> Facklitteratur <Se F.4B för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 234 5. Ej markerat 3080 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 BOKTYP - VET EJ 4 Loc 40 width 1 MD=0 4B(4) <Typ av talkassett-talbok> Vet ej, kan ej svara <Se F.4B för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 258 5. Ej markerat 3080 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 41 width 1 5 Läste eller tittade Du i någon morgontidning igår? Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten räknas inte som morgontidningar (Metro = morgontidning) (OM JA) Läste eller tittade Du i en eller flera? 2142 1. Ja, en 244 2. Ja, två 44 3. Ja, tre eller fyra 935 5. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 21 MORGONTIDNING 1 5 Loc 42 width 3 MD= 0 5a (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken morgontidning läste Du? 2 001. 8 SIDOR 5 003. Alingsås Tidning 25 004. Arbetarbladet 5 005. Arvika Nyheter 3 006. Avesta Tidning 28 007. Barometern m Oskarshamns-Tidningen 11 008. Bergslagsposten 30 009. Blekinge Läns Tidning 27 011. Bohusläningen 5 012. Borlänge Tidning 45 013. Borås Tidning 3 014. Bärgslagsbladet 1 015. Dagbladet Nya Samhäl 13 016. Dagens Industri 338 017. Dagens Nyheter 17 018. Dala-Demokraten 1 019. Dalabygden 3 020. Dalslänningen 10 021. Elfsborgs Läns Allehanda 12 022. Enköpings-Posten 23 023. Eskilstuna-Kuriren m Strengnäs Tidning 1 024. Estniska Dagbladet 4 028. Fagersta-Posten 5 029. Falköpings Tidning 25 030. Falu-Kuriren 2 031. Filipstads Tidning 6 032. Folkbladet 3 033. Folket 20 035. Gefle Dagblad 8 036. Gotlands Allehanda 10 037. Gotlands Tidningar 245 039. Göteborgs-Posten 28 040. Hallands Nyheter 19 041. Hallandsposten 50 043. Helsingborgs Dagblad 12 047. Hudiksvalls Tidning 6 048. Hälsinge-Kuriren 32 049. Jönköpings-Posten 4 051. Karlskoga Tidning 7 053. Katrineholms-Kuriren 23 055. Kristianstadsbladet 2 058. Laholms Tidning 1 059. Lidingö Tidning 2 060. Ljusdals-Posten 6 061. Ljusnan 1 063. Läns-Posten 7 064. Länstidningen Södertälje 12 066. Länstidningen Östersund 8 067. Mariestads-Tidningen 4 068. Mora Tidning 6 069. Motala Tidning 41 071. Nerikes Allehanda 27 073. Nordvästra Skånes Tidningar 1 074. Norra Halland 14 075. Norra Skåne 20 076. Norra Väserbotten 20 077. Norrbottens-Kuriren 48 078. Norrköpings Tidningar 25 079. Norrländska Socialdemokraten 6 080. Norrtelje Tidning 2 081. Nya Dagen 8 083. Nya Lidköpings-Tidningen 5 084. Nya Ludvika Tidning 33 085. Nya Wermlands-Tidningen 3 086. Nyheterna 2 087. Nynäshamns-Posten 21 088. Piteå-Tidningen 2 089. Piteå-Tidningen 2 091. Sala Allehanda 17 093. Skaraborgs Allehanda 5 094. Skaraborgs Läns Tidning 20 096. Skånska Dagbladet 13 098. Smålands-Tidningen 34 100. Smålandsposten 5 101. Smålänningen 1 102. Stenungsunds-Posten 32 104. Sundsvalls Tidning 167 105. Svenska Dagbladet 130 106. Sydsvenska Dagbladet 12 107. Sydöstran 1 108. Säffle-Tidningen 20 109. Södermanlands Nyheter 5 110. Södra Dalarnes Tidning 3 111. Sörmlandsbygden 11 114. Tidningen Ångermanland 1 115. Tranås-Posten 6 116. Trelleborgs Allehanda 15 117. Trollhättans Tidning m Lilla Edet-Posten 1 119. Ulricehamns Tidning 1 120. Upplands Nyheter 47 121. Uppsala Nya Tidning 12 122. Vestmanlands Läns Tidning 6 123. Vimmerby Tidning 21 124. Värmlands Folkblad 15 125. Värnamo Nyheter 12 126. Västerbottens Folkblad 40 127. Västerbottens-Kuriren 10 130. Västerviks-Tidningen 2 131. Västgöta-Bladet 8 132. Västmanlands Nyheter 18 134. Ystads Allehanda 2 135. Ölandsbladet 2 136. Örebro-Kuriren 10 137. Örnskölsviks Allehanda 24 138. Östersunds-Posten 55 139. Östgöta Correspondenten 8 140. Östra Småland 77 141. Metro 3 143. Karlskogakuriren 2 144. Kristinehamnsposten 1 148. Näringsliv 3 149. Oskarsströmsnyhetern 2 151. Arboga Tidning 4 152. Oskarshamnstidningen 10 153. Strängnäs Tidning 1 154. Kindaposten 4 155. Landskronaposten 1 157. Karlshamns Allehanda 9 158. Vetlandaposten 4 164. Tranås Tidning 67 171. Annan 3 888. Vet ej/ kan ej svara 941 000. Frågan ej tillämplig
VAR 22 MORGONTIDNING 2 5 Loc 45 width 3 MD= 0 5b (LÄST MER ÄN 1 MORGONTIDNING IGÅR) Vilken var den andra morgontidningen du läste? 3 004. Arbetarbladet 2 005. Arvika Nyheter 4 007. Barometern m Oskarshamns-Tidningen 2 008. Bergslagsposten 1 009. Blekinge Läns Tidning 4 011. Bohusläningen 1 013. Borås Tidning 1 015. Dagbladet Nya Samhället 15 016. Dagens Industri 31 017. Dagens Nyheter 3 021. Elfsborgs Läns Allehanda 5 023. Eskilstuna-Kuriren m 1 029. Falköpings Tidning 2 030. Falu-Kuriren 4 032. Folkbladet 4 033. Folket 3 035. Gefle Dagblad 1 036. Gotlands Allehanda 1 037. Gotlands Tidningar 14 039. Göteborgs-Posten 6 040. Hallands Nyheter 1 041. Hallandsposten 1 048. Hälsinge-Kuriren 1 049. Jönköpings-Posten 1 053. Katrineholms-Kuriren 1 054. Kristdemokraten 1 055. Kristianstadsbladet 1 057. Kungälvs-Posten 1 061. Ljusnan 1 064. Länstidningen Södertälje 1 065. Länstidningen Östergötland 4 066. Länstidningen Östersund 2 069. Motala Tidning 1 071. Nerikes Allehanda 1 073. Nordvästra Skånes Tidningar 1 074. Norra Halland 3 075. Norra Skåne 3 077. Norrbottens-Kuriren 3 078. Norrköpings Tidningar 4 079. Norrländska Socialdemokraten 1 081. Nya Dagen 2 083. Nya Lidköpings-Tidningen 3 088. Piteå-Tidningen 1 091. Sala Allehanda 1 093. Skaraborgs Allehanda 2 094. Skaraborgs Läns Tidning 3 096. Skånska Dagbladet 1 097. Skövde Nyheter 2 098. Smålands-Tidningen 1 100. Smålandsposten 3 104. Sundsvalls Tidning 41 105. Svenska Dagbladet 10 106. Sydsvenska Dagbladet 2 107. Sydöstran 1 109. Södermanlands Nyheter 1 110. Södra Dalarnes Tidning 2 114. Tidningen Ångermanland 1 116. Trelleborgs Allehanda 1 117. Trollhättans Tidning m Lilla Edet-Posten 1 119. Ulricehamns Tidning 2 121. Uppsala Nya Tidning 4 122. Vestmanlands Läns Tidning 2 124. Värmlands Folkblad 1 125. Värnamo Nyheter 2 126. Västerbottens Folkblad 5 127. Västerbottens-Kuriren 2 132. Vestmanlands Nyheter 1 134. Ystads Allehanda 1 137. Örnsköldsviks Allehanda 3 138. Östersunds-Posten 2 139. Östgöta Correspondenten 2 140. Östra Småland 24 141. Metro 1 143. Karlskogakuriren 1 149. Oskarsströmsnyhetern 1 156. Finanstidningen 1 158. Vetlandaposten 1 164. Tranås Tidning 7 171. Annan 5 888. Vet ej/ kan ej svara 3082 000. Frågan ej tillämplig
VAR 23 MORGONTIDNING 3 5 Loc 48 width 3 MD= 0 5c (LÄST MER ÄN 2 MORGONTIDNINGAR IGÅR) Vilken var den tredje morgontidningen Du läste? 2 004. Arbetarbladet 1 007. Barometern m Oskarsh 7 016. Dagens Industri 1 017. Dagens Nyheter 1 032. Folkbladet 1 039. Göteborgs-Posten 1 041. Hallandsposten 1 064. Länstidningen Södertälje 1 071. Nerikes Allehanda 1 077. Norrbottens-Kuriren 1 083. Nya Lidköpings-Tidning 1 088. Piteå-Tidningen 9 105. Svenska Dagbladet 4 106. Sydsvenska Dagbladet 1 122. Vestmanlands Läns Tidning 1 139. Östgöta Corresponden 1 140. Östra Småland 2 141. Metro 1 153. Strängnäs Tidning 1 156. Finanstidningen 1 171. Annan 3 888. Vet ej/ kan ej svara 3327 000. Frågan ej tillämplig
VAR 24 MTIDN1 TRYCKT/INET 5 Loc 51 width 1 MD=0 5d (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING 1) i tryckt version eller på Internet? 2390 1. Tryckta tidningen 27 2. Tidningen på Internet 9 3. Båda 3 8. Tveksam, vet ej 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 MTIDN2 TRYCKT/INET 5 Loc 52 width 1 MD=0 5e (LÄST MER ÄN 1 MORGONTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING 2) i tryckt version eller på Internet? 265 1. Tryckta tidningen 18 2. Tidningen på Internet 2 3. Båda 4 8. Tveksam, vet ej 3081 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 MTIDN3 TRYCKT/INET 5 Loc 53 width 1 MD=0 5f (LÄST MER ÄN 2 MORGONTIDNINGAR IGÅR) Läste du ...(TIDNING 3) i tryckt version eller på Internet? 36 1. Tryckta tidningen 6 2. Tidningen på Internet 0 3. Båda 1 4. Tveksam, vet ej 3327 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 LÄST TIDN1 - I BOSTAD 5 Loc 54 width 1 MD=0 5g (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Var läste Du TIDNING1? 5g(1) I bostaden 2136 1. Markerat 293 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄST TIDN1 - ARBPLATS 5 Loc 55 width 1 MD=0 5g(2) <Plats läst TIDNING1> På arbetsplatsen/skolan <Se F.5g för fullständig frågetext> 222 1. Markerat 2207 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 LÄST TIDN1 - ANN PLATS 5 Loc 56 width 1 MD=0 5g(3) <Plats läst TIDNING1> På annan plats <Se F.5g för fullständig frågetext> 118 1. Markerat 2311 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 LÄST TIDN1 - TVEKS VAR 5 Loc 57 width 1 MD=0 5g(4) <Plats läst TIDNING1> Tveksam var <Se F.5g för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2428 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 LÄST TIDN2 - I BOSTAD 5 Loc 58 width 1 MD=0 5h (LÄST MER ÄN 1 MORGONTIDNING IGÅR) Var läste Du TIDNING2? 5h(1) I bostaden 209 1. Markerat 79 5. Ej markerat 3082 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 LÄST TIDN2 - ARBPLATS 5 Loc 59 width 1 MD=0 5h(2) <Plats läst TIDNING2> På arbetsplatsen/skolan <Se F.5h för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 222 5. Ej markerat 3082 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 LÄST TIDN2 - ANN PLATS 5 Loc 60 width 1 MD=0 5h(3) <Plats läst TIDNING2> På annan plats <Se F.5h för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 270 5. Ej markerat 3082 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 LÄST TIDN2 - TVEKS VAR 5 Loc 61 width 1 MD=0 5h(4) <Plats läst TIDNING2> Tveksam var <Se F.5h för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 285 5. Ej markerat 3082 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 LÄST TIDN3 - I BOSTAD 5 Loc 62 width 1 MD=0 5i (LÄST MER ÄN 2 MORGONTIDNINGAR IGÅR) Var läste Du TIDNING3? 5i(1) I bostaden 26 1. Markerat 17 5. Ej markerat 3327 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 LÄST TIDN3 - ARBPLATS 5 Loc 63 width 1 MD=0 5i(2) <Plats läst TIDNING3> På arbetsplatsen/skolan <Se F.5i för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 31 5. Ej markerat 3327 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 LÄST TIDN3 - ANN PLATS 5 Loc 64 width 1 MD=0 5i(3) <Plats läst TIDNING3> På annan plats <Se F.5i för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 39 5. Ej markerat 3327 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 LÄST TIDN3 - TVEKS VAR 5 Loc 65 width 1 MD=0 5i(4) <Plats läst TIDNING3> Tveksam var <Se F.5i för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 42 5. Ej markerat 3327 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 TID LÄST MORGONTIDNING 6 Loc 66 width 1 MD=0 6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du morgontidningen(-arna) igår? Be IP summera tiden för alla tidningar om IP läste fler än en 9 1. Mer än 2 timmar 132 2. 1 - 2 timmar 662 3. 1/2 - 1 timme 1050 4. 15 minuter - 1/2-timme 566 5. Mindre än 15 minuter 10 8. Tveksam, vet ej 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 LÄST: LOKALA NYHETER 6 Loc 67 width 1 MD=0 6A Vad läste eller tittade Du på i morgontidningen (-arna) igår? FLERA ALTERNATIV MÖJLIGA 6A(1) Lokala nyheter 2190 1. Markerat 239 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 LÄST: INRIKESNYHETER 6 Loc 68 width 1 MD=0 6A(2) <Läst i tidningen> Inrikesnyheter <Se F.6A för fullständig frågetext> 2038 1. Markerat 391 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 LÄST: UTRIKESNYHETER 6 Loc 69 width 1 MD=0 6A(3) <Läst i tidningen> Utrikesnyheter <Se F.6A för fullständig frågetext> 1953 1. Markerat 476 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 LÄST: SPORT 6 Loc 70 width 1 MD=0 6A(4) <Läst i tidningen> Sport <Se F.6A för fullständig frågetext> 1509 1. Markerat 920 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 LÄST: KULTURMATERIAL 6 Loc 71 width 1 MD=0 6A(5) <Läst i tidningen> Kulturmaterial <Se F.6A för fullständig frågetext> 1711 1. Markerat 718 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 LÄST: NÖJESMATERIAL 6 Loc 72 width 1 MD=0 6A(6) <Läst i tidningen> Nöjesmaterial <Se F.6A för fullständig frågetext> 1790 1. Markerat 639 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 LÄST: ANNONSER 6 Loc 73 width 1 MD=0 6A(7) <Läst i tidningen> Annonser <Se F.6A för fullständig frågetext> 1576 1. Markerat 853 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 LÄST: TVEKSAM VAD 6 Loc 74 width 1 MD=0 6A(8) <Läst i tidningen> Tveksam vad <Se F.6A för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 2401 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 LÄST MORGONTIDN FÖRE 8 7 Loc 75 width 1 MD=0 7 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du morgontidningen igår? OBS!! Frågan gäller all läsning, vilket innebär att även mycket begränsad läsning ingår. FLERA SVAR MÖJLIGA 7(1) Mellan 06.00 och 08.00 1062 1. Markerat 1367 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 LÄST MORGONTIDN 8-12 7 Loc 76 width 1 MD=0 7(2) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 1111 1. Markerat 1318 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 LÄST MORGONTIDN 12-17 7 Loc 77 width 1 MD=0 7(3) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 2186 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 LÄST MORGONTIDN 17-19 7 Loc 78 width 1 MD=0 7(4) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 2305 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 LÄST MORGONTIDN 19-22 7 Loc 79 width 1 MD=0 7(5) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 2329 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 LÄST MORGONTIDN 22-24 7 Loc 80 width 1 MD=0 7(6) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 2410 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 LÄST MORGONTIDN 24-06 7 Loc 81 width 1 MD=0 7(7) <Tidpunkt läst morgontidning> Efter 24.00 men före kl 06.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 2373 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 LÄST MORGONTID TVEKSAM 7 Loc 82 width 1 MD=0 7(8) <Tidpunkt läst morgontidning> Tveksam vilken tid <Se F.7 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2417 5. Ej markerat 941 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 SENAST LÄST MORGONTIDN 9 Loc 83 width 1 MD=0 9 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste Du någon morgontidning senast? 569 1. Senaste veckan 142 2. Senaste månaden 61 3. Senaste halvåret 24 4. Senaste året 111 5. Längre tillbaka, aldrig 34 8. Tveksam, vet ej 2429 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 PRENUMERAT MORGONTIDN 10 Loc 84 width 1 10 Prenumererar Du eller någon annan i ditt hushåll på någon morgontidning? (OM JA) På en eller flera morgontidningar? 192 1. Ja, två eller fler 2225 2. Ja, en 21 3. Tveksam, vet ej 932 5. Nej
VAR 58 LÄST METRO 10 Loc 85 width 1 10b Har Du någon gång läst eller tittat i den i Stockholm-, Göteborgs- eller Malmöområdet gratisutdelade nyhetstidningen Metro? I så fall när läste Du den senast? 268 1. Igår 501 2. Senaste veckan 407 3. Senaste månaden 457 4. Senaste halvåret 208 5. Senaste året 285 6. Längre tillbaka/aldrig 1202 7. Nej 42 8. Tveksam, vet ej
VAR 59 LÄST KVÄLLSTIDNING 11 Loc 86 width 1 11 Läste eller tittade Du i någon kvällstidning igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. (OM JA) Läste Du en eller flera? 2 1. Ja, tre 81 2. Ja, två 852 3. Ja, en 8 4. Tveksam, vet ej 2427 5. Nej
VAR 60 KVÄLLSTIDNING 1 11 Loc 87 width 3 MD= 0 11A.1 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vilken kvällstidning läste Du? 619 002. Aftonbladet 208 025. Expressen 54 026. Expressen/GT 51 027. Expressen/Kvällsposten 2 171. Annan 1 888. Vet ej/ kan ej svara 2435 000. Frågan ej tillämplig
VAR 61 KVÄLLSTIDNING 2 11 Loc 90 width 2 MD= 0 11A.2 (LÄST MER ÄN 1 KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vilken var den andra kvällstidningen Du läste? 31 02. Aftonbladet 47 25. Expressen 3 26. Expressen/GT 2 27. Expressen/Kvällsposten 3287 00. Frågan ej tillämplig
VAR 62 KVÄLLSTIDNING 3 11 Loc 92 width 2 MD= 0 11A.3 (LÄST MER ÄN 2 KVÄLLSTIDNINGAR IGÅR) Vilken var den tredje kvällstidningen Du läste? 2 26. Expressen GT 3368 00. Frågan ej tillämplig
VAR 63 KTIDN1 TRYCKT/INET 11 Loc 94 width 1 MD=0 11b.1 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING 1) i tryckt version eller på Internet? 762 1. Tryckta tidningen 159 2. Tidningen på Internet 14 3. Båda 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 KTIDN2 TRYCKT/INET 11 Loc 95 width 1 MD=0 11b.2 (LÄST MER ÄN 1 KVÄLLSTIDNING IGÅR) Läste du ...(TIDNING 2) i tryckt version eller på Internet? 54 1. Tryckta tidningen 27 2. Tidningen på Internet 2 3. Båda 3287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 KTIDN3 TRYCKT/INET 11 Loc 96 width 1 MD=0 11b.3 (LÄST MER ÄN 2 KVÄLLSTIDNINGAR IGÅR) Läste du ...(TIDNING 3) i tryckt version eller på Internet? 2 1. Tryckta tidningen 0 2. Tidningen på Internet 3368 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 LÄST TIDN1 I BOSTAD 11C Loc 97 width 1 MD=0 11c.1 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Var läste Du TIDNING1? 11c(1.1) I bostaden 753 1. Markerat 182 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÄST TIDN1 PÅ ARBPL 11C Loc 98 width 1 MD=0 11c(1.2) <Läst TIDNING1> På arbetsplats/skola <Se F.11c.1 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 813 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 LÄST TIDN1 ANN PLATS 11C Loc 99 width 1 MD=0 11c(1.3) <Läst TIDNING1> På annan plats <Se F.11c.1 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 859 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 LÄST TIDN1 TVEKS VAR 11C Loc 100 width 1 MD=0 11c(1.4) <Läst TIDNING1> Tveksam var <Se F.11c.1 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 934 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 LÄST TIDN2 I BOSTAD 11C Loc 101 width 1 MD=0 11c.2 (LÄST MER ÄN 1 KVÄLLSTIDNING IGÅR) Var läste Du TIDNING2? 11c(2.1) I bostaden 56 1. Markerat 27 5. Ej markerat 3287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 LÄST TIDN2 PÅ ARBPL 11C Loc 102 width 1 MD=0 11c(2.2) <Läst TIDNING2> På arbetsplats/skola <Se F.11c.2 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 58 5. Ej markerat 3287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 LÄST TIDN2 ANN PLATS 11C Loc 103 width 1 MD=0 11c(2.3) <Läst TIDNING2> På annan plats <Se F.11c.2 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 78 5. Ej markerat 3287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 LÄST TIDN2 TVEKS VAR 11C Loc 104 width 1 MD=0 11c(2.4) <Läst TIDNING2> Tveksam var <Se F.11c.2 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 83 5. Ej markerat 3287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 LÄST TIDN3 I BOSTAD 11C Loc 105 width 1 MD=0 11c.3 (LÄST MER ÄN 2 KVÄLLSTIDNINGAR IGÅR) Var läste Du TIDNING3? 11c(3.1) I bostaden 1 1. Markerat 1 5. Ej markerat 3368 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 LÄST TIDN3 PÅ ARBPL 11C Loc 106 width 1 MD=0 11c(3.2) <Läst TIDNING3> På arbetsplats/skola <Se F.11c.3 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 1 5. Ej markerat 3368 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 LÄST TIDN3 ANN PLATS 11C Loc 107 width 1 MD=0 11c(3.3) <Läst TIDNING3> På annan plats <Se F.11c.3 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 2 5. Ej markerat 3368 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 LÄST TIDN3 TVEKS VAR 11C Loc 108 width 1 MD=0 11c(3.4) <Läst TIDNING3> Tveksam var <Se F.11c.3 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 2 5. Ej markerat 3368 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 TID KVÄLLSTIDNING 12 Loc 109 width 1 MD=0 12 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen (-arna) igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. Be IP summera tiden om IP läste fler än en 3 1. Mer än två timmar 18 2. 1 - 2 timmar 158 3. 30 minuter - 1 timme 460 4. 15 minuter - 30 minuter 292 5. Mindre än 15 minuter 4 8. Tveksam, vet ej 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 LÄST KVÄLLSTID 6 - 8 13 Loc 110 width 1 MD=0 13 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du kvällstidningen(-arna) igår? Med kvällstidning menar vi Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten. OBS! Frågan gäller all läsning, vilket innebär att även mycket begränsad läsning ingår. FLERA SVAR MÖJLIGA 13(1) Mellan 06.00 och 08.00 18 1. Markerat 917 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 LÄST KVÄLLSTIDN 8-12 13 Loc 111 width 1 MD=0 13(2) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 08.00 - 12.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 857 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 LÄST KVÄLLSTIDN 12-17 13 Loc 112 width 1 MD=0 13(3) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 12.00 - 17.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 282 1. Markerat 653 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 LÄST KVÄLLSTIDN 17-19 13 Loc 113 width 1 MD=0 13(4) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 17.00 - 19.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 289 1. Markerat 646 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 LÄST KVÄLLSTIDN 19-22 13 Loc 114 width 1 MD=0 13(5) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 19.00 - 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 294 1. Markerat 641 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 LÄST KVÄLLSTIDN 22-24 13 Loc 115 width 1 MD=0 13(6) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 897 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 LÄST KVÄLLSTIDN 24-06 13 Loc 116 width 1 MD=0 13(7) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 24.00 och 06.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 923 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 LÄST KVÄLLSTIDN TVEKS 13 Loc 117 width 1 MD=0 13(8) <Tidpunkt läst kvällstidning> Tveksam vilken tid <Se F.13 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 925 5. Ej markerat 2435 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 15 Loc 118 width 1 MD=0 15 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste Du någon kvällstidning senast? OBS! Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten räknas som kvällstidningar även om de lästs på morgonen. Metro ingår ej SVARAR IP IDAG, LÄGG IN DET PÅ SENASTE VECKAN 1093 1. Senaste veckan 510 2. Senaste månaden 270 3. Senaste halvåret 108 4. Senaste året 350 5. Längre tillbaka, aldrig 105 8. Tveksam, vet ej 934 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 LÄST VECKOTIDNING 17 Loc 119 width 1 17 Läste eller tittade Du i någon veckotidning eller månadstidning igår? Jag tänker både på veckotidningar, månadsmagasin och andra liknande tidningar. (OM JA) Hur många tidningar läste Du? 873 1. Ja, en 80 2. Ja, två 32 3. Ja, tre eller fyra 2371 5. Nej 14 8. Tveksam, vet ej
VAR 89 TID VECKOTIDNING 18 Loc 120 width 1 MD=0 18 (LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du den tidningen(-arna) eller tidskriften(-erna) igår? 15 1. Mer än 2 timmar 56 2. 1-2 timmar 372 3. 1/2-1 timme 536 4. Mindre än 1/2-timme 6 8. Tveksam, vet ej 2385 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 SEN LÄST VECKOTIDNING 19 Loc 121 width 1 MD=0 19 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) När läste Du någon vecko- eller månadstidning senast? SVARAR IP IDAG, LÄGG IN DET PÅ SENASTE VECKAN 815 1. Senaste veckan 760 2. Senaste månaden 263 3. Senaste halvåret 94 4. Senaste året 308 5. Längre tillbaka, aldrig 145 8. Tveksam, vet ej 985 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 LÄST FAMILJETIDNING 20 Loc 122 width 1 MD=0 20 (LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av vecko- eller månadstidningar har Du då läst under senaste veckan? 20(1) Familjetidning (ex Allers, Året Runt, Se och Hör) 574 1. Markerat 1226 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 LÄST KÄNDISTIDNING 20 Loc 123 width 1 MD=0 20(2) <Läst senaste veckan> Kändistidning (ex Hänt Extra, Svensk Damtidning, Se och Hör) <Se F.20 för fullständig frågetext> 205 1. Markerat 1595 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 LÄST ANNAN VECKOTIDN 20 Loc 124 width 1 MD=0 20(3) <Läst senaste veckan> Annan veckotidning (ex ICA-kuriren, Land) <Se F.20 för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 1694 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 LÄST MAGASIN F KVINOR 20 Loc 125 width 1 MD=0 20(4) <Läst senaste veckan> Magasin för kvinnor/damtidning (ex Amelia, Damernas Värld, Elle) <Se F.20 för fullständig frågetext> 234 1. Markerat 1566 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 LÄST MAGASIN FÖR MÄN 20 Loc 126 width 1 MD=0 20(5) <Läst senaste veckan> Magasin för män (ex Cafe, Slitz) <Se F.20 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 1778 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 LÄST UNGDOMSTIDNING 20 Loc 127 width 1 MD=0 20(6) <Läst senaste veckan> Ungdomstidning (ex Veckorevyn, Okej, Frida) <Se F.20 för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 1675 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 LÄST SERIETIDNING 20 Loc 128 width 1 MD=0 20(7) <Läst senaste veckan> Serietidning eller seriealbum <Se F.20 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 1728 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 98 LÄST SPECMAG - HEM 20 Loc 129 width 1 MD=0 20(8) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på hem/mat/barn (ex Sköna hem/ Allt i hemmet, Allt om Mat, Vi Föräldrar, Månadsjournalen) <Se F.20 för fullständig frågetext> 193 1. Markerat 1607 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 LÄST SPECMAG - DATA 20 Loc 130 width 1 MD=0 20(9) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på Data/IT/Motor/teknik (ex PC för alla, Bilsport, Teknikens värld) <Se F.20 för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 1604 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 LÄST SPECMAG - IDROTT 20 Loc 131 width 1 MD=0 20(10) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på idrott/ motion/ hälsa och friluftsliv (ex Hälsa, Svensk Tennis, Svensk Jakt) <Se F.20 för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 1683 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 101 LÄST SPECMAG-EKONOMI 20 Loc 132 width 1 MD=0 20(11) <Läst senaste veckan> Specialmagasin med inriktning på ekonomi (ex Affärsvärlden, Privata Affärer) <Se F.20 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 1767 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 102 LÄST SPECMAG - ÖVRIGA 20 Loc 133 width 1 MD=0 20(12) <Läst senaste veckan> Andra specialtidningar <Se F.20 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 1705 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 LÄST GRATISTIDN STAN 20 Loc 134 width 1 MD=0 20(13) <Läst senaste veckan> Gratisutdelad tidning på stan (ex Nöjesguiden, Filmtidningen BIO) <Se F.20 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1791 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 LÄST ANNONSTIDNING 20 Loc 135 width 1 MD=0 20(14) <Läst senaste veckan> Annonstidning (ex Antikbörsen, Båtbörsen, Gula tidningen) <Se F.20 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1787 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 LÄST UTLÄNDSK VECKOT 20 Loc 136 width 1 MD=0 20(15) <Läst senaste veckan> Utländsk veckotidning/ magasin <Se F.20 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 1775 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 LÄST UTLÄND SPEC.TIDN 20 Loc 137 width 1 MD=0 20(16) <Läst senaste veckan> Utländsk specialtidning <Se F.20 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 1793 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 LÄST OKLAR VECKOTIDN 20 Loc 138 width 1 MD=0 20(17) <Läst senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.20 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 1767 5. Ej markerat 1570 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 21 Loc 139 width 1 21 Läste eller tittade Du i någon annan tidning eller tidskrift igår? Jag tänker då både på organisationsutgivna tidskrifter, specialtidskrifter, facktidskrifter och andra tidskrifter. (OM JA) Hur många? 9 1. Ja, tre eller fyra 43 2. Ja, två 583 3. Ja, en 2713 5. Nej 22 8. Tveksam, vet ej
VAR 109 TID ANNAN TIDSKRIFT 22 Loc 140 width 1 MD=0 22 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i tidskriften(-erna) igår? 4 1. Mer än 2 timmar 16 2. 1-2 timmar 121 3. 1/2-1 timme 487 4. Mindre än 1/2-timme 7 8. Tveksam, vet ej 2735 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 SEN LÄST ANN TIDSKRIF 23 Loc 141 width 1 MD=0 23 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste eller tittade Du i någon organisationsutgiven-, special-, facktidskrift eller annan tidskrift senast? 680 1. Senaste veckan 835 2. Senaste månaden 271 3. Senaste halvåret 90 4. Senaste året 487 5. Längre tillbaka, aldrig 372 8. Tveksam, vet ej 635 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 LÄST MEDLEMSTIDNING 24 Loc 142 width 1 MD=0 24 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av sådana tidskrifter har Du läst under senaste veckan? 24(1) Organisations-, medlemstidning (ex Vår Bostad, Kommunalarbetaren) 387 1. Markerat 928 5. Ej markerat 2055 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 LÄST KULTURTIDSKRIFT 24 Loc 143 width 1 MD=0 24(2) <Annan tidskrift senaste veckan> Kulturtidskrift (ex Ord & Bild, Moderna Tider) <Se F.24 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 1286 5. Ej markerat 2055 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 LÄST POLITISK TIDSKR 24 Loc 144 width 1 MD=0 24(3) <Annan tidskrift senaste veckan> Politisk tidskrift (ex Liberal debatt, Tiden) <Se F.24 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 1281 5. Ej markerat 2055 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 LÄST FACKTIDSKRIFT 24 Loc 145 width 1 MD=0 24(4) <Annan tidskrift senaste veckan> Facktidskrift inriktad på yrkesområden (ex Land- Lantbruk, Taxi idag) <Se F.24 för fullständig frågetext> 481 1. Markerat 834 5. Ej markerat 2055 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 LÄST SPECIALTIDSKRIFT 24 Loc 146 width 1 MD=0 24(5) <Annan tidskrift senaste veckan> Specialtidskrift inriktad på intresseområdena (ex Illustrerad Vetenskap, Teknik och vetenskap, Populär historia) <Se F.24 för fullständig frågetext> 268 1. Markerat 1047 5. Ej markerat 2055 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 LÄST VETENSKAPL TIDSK 24 Loc 147 width 1 MD=0 24(6) <Annan tidskrift senaste veckan> Vetenskaplig tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1288 5. Ej markerat 2055 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 LÄST UTLÄNDSK TIDSKR 24 Loc 148 width 1 MD=0 24(7) <Annan tidskrift senaste veckan> Utländsk tidskrift (ex Der Spiegel, Time, Newsweek) <Se F.24 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 1293 5. Ej markerat 2055 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 LÄST ANNAN TYP TIDSKR 24 Loc 149 width 1 MD=0 24(8) <Annan tidskrift senaste veckan> Annan typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 176 1. Markerat 1139 5. Ej markerat 2055 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 TIDSKR TVEKSAM OM TYP 24 Loc 150 width 1 MD=0 24(9) <Annan tidskrift senaste veckan> Tveksam vilken typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 1281 5. Ej markerat 2055 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 LÄST BOK 25 Loc 151 width 1 25 Läste Du i någon bok igår? Jag tänker då både på skolböcker, facklitteratur och böcker som Du läste för nöjes skull. (OM JA) Hur många? 1167 1. Ja, en 90 2. Ja, två 46 3. Ja, tre eller fyra 2064 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 121 TID BOK 26 Loc 152 width 1 MD=0 26 (LÄST BOK IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i boken (böckerna) igår? 127 1. Mer än 2 timmar 201 2. 1-2 timmar 532 3. 1/2-1 timme 437 4. Mindre än 1/2-timme 6 8. Tveksam, vet ej 2067 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 LÄST BOK I BOSTADEN 26 Loc 153 width 1 MD=0 26b (LÄST BOK IGÅR) Var läste Du boken/böckerna? 26b(1) I bostaden 1182 1. Markerat 121 5. Ej markerat 2067 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 LÄST BOK PÅ ARBPLATS 26 Loc 154 width 1 MD=0 26b(2) <Plats läst bok> På arbetsplats/skola <Se F.26b för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 1201 5. Ej markerat 2067 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 LÄST BOK ANNAN PLATS 26 Loc 155 width 1 MD=0 26b(3) <Plats läst bok> Annan <Se F.26b för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 1242 5. Ej markerat 2067 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 LÄST BOK TVEKSAM VAR 26 Loc 156 width 1 MD=0 26b(4) <Plats läst bok> Tveksam var <Se F.26b för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 1303 5. Ej markerat 2067 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 SENAST LÄST BOK 27 Loc 157 width 1 MD=0 27 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste Du någon bok senast? SVARAR IP IDAG, LÄGG IN DET PÅ SENASTE VECKAN 683 1. Senaste veckan 482 2. Senaste månaden 356 3. Senaste halvåret 127 4. Senaste året 393 5. Längre tillbaka, aldrig 26 8. Tveksam, vet ej 1303 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 LÄST SKÖNLITTERATUR 28 Loc 158 width 1 MD=0 28 (LÄST BOK IGÅR) Vilken eller vilka typer av böcker läste Du? 28(1) Skönlitteratur 1346 1. Markerat 640 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 LÄST UNGDOMSLITTERAT 28 Loc 159 width 1 MD=0 28(2) <Läste bok i går> Barn och ungdomslitteratur <Se F.28 för fullständig frågetext> 213 1. Markerat 1773 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 LÄST FACKLITTERATUR 28 Loc 160 width 1 MD=0 28(3) <Läste bok i går> Facklitteratur <Se F.28 för fullständig frågetext> 292 1. Markerat 1694 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 LÄST LÄRO- KURSBOK 28 Loc 161 width 1 MD=0 28(4) <Läste bok i går> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.28 för fullständig frågetext> 186 1. Markerat 1800 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 LÄST ANNAN BOK 28 Loc 162 width 1 MD=0 28(5) <Läste bok i går> Annan bok <Se F.28 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 1915 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 LÄST BOK - OKÄND TYP 28 Loc 163 width 1 MD=0 28(6) <Läste bok i går> Tveksam vilken typ <Se F.28 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 1982 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 NÖJESLÄSNING AV BOK 29 Loc 164 width 1 MD=0 29(1) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull? 1717 1. Markerat 269 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 BOKLÄSN-ARB EL SKOLA 29 Loc 165 width 1 MD=0 29(2) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för arbetet eller skolan? 388 1. Markerat 1598 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 BOKLÄSN-TVEKS OM VAD 29 Loc 166 width 1 MD=0 29(3) (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull/ för arbetet eller skolan - Tveksam, vet ej 2 1. Markerat 1984 5. Ej markerat 1384 0. Frågan ej tillämplig
VAR 136 ANSKAFFNINGSSÄTT BOK 30 Loc 167 width 2 30A Den senast lästa bok, var det en bok som ... 665 01. Lånats på bibliotek 388 02. Lånats från släkt, vän eller bekant 21 03. Lånats i läsecirkel 1016 04. Köpts i bokhandel 137 05. Köpts i kiosk eller på varuhus 236 06. Köpts genom bokklubb 19 07. Köpts via Internetbokhandel 20 08. Köpts på antikvariat 452 09. Fått som gåva 150 10. Anskaffats på annat sätt 266 11. Tveksam vilket sätt
VAR 137 RADIO BOSTADEN 31A Loc 169 width 1 31A Har du något av följande? 31A(1) Radio i bostaden 3309 1. Markerat 61 5. Ej markerat
VAR 138 KLOCKRADIO BOSTADEN 31A Loc 170 width 1 31A(2) <Tillgång till> Klockradio i bostaden <Se F.31A för fullständig frågetext> 2395 1. Markerat 975 5. Ej markerat
VAR 139 FREESTYLE MED RADIO 31A Loc 171 width 1 31A(3) <Tillgång till> Freestyle med radio <Se F.31A för fullständig frågetext> 1277 1. Markerat 2093 5. Ej markerat
VAR 140 BILRADIO 31A Loc 172 width 1 31A(4) <Tillgång till> Bilradio <Se F.31A för fullständig frågetext> 2695 1. Markerat 675 5. Ej markerat
VAR 141 RADIO PÅ ARBETSPLATS 31A Loc 173 width 1 31A(5) <Tillgång till> Radio på din arbetsplats <Se F.31A för fullständig frågetext> 1686 1. Markerat 1684 5. Ej markerat
VAR 142 EJ RADIO 31A Loc 174 width 1 31A(6) <Tillgång till> Nej <Se F.31A för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 3355 5. Ej markerat
VAR 143 RADIO, TVEKSAMT 31A Loc 175 width 1 31A(7) <Tillgång till> Tveksam, vet ej <Se F.31A för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 3370 5. Ej markerat
VAR 144 DAB-RADIO I BOSTADEN 31 Loc 176 width 1 31AA Har du en mottagare för digital radio (så kallad DAB-radio)? 31AA(1) I bostaden 249 1. Markerat 3121 5. Ej markerat
VAR 145 DAB-RADIO I BILEN 31 Loc 177 width 1 31AA(2) <Tillgång till DAB-radio> I bilen <Se F.31AA för fullständig frågetext> 142 1. Markerat 3228 5. Ej markerat
VAR 146 DAB-RADIO: NEJ 31 Loc 178 width 1 31AA(3) <Tillgång till DAB-radio> Nej <Se F.31AA för fullständig frågetext> 2780 1. Markerat 590 5. Ej markerat
VAR 147 DAB-RADIO: TVEKSAM 31 Loc 179 width 1 31AA(4) <Tillgång till DAB-radio> Tveksam, vet ej <Se F.31AA för fullständig frågetext> 250 1. Markerat 3120 5. Ej markerat
VAR 148 RADIOLYSSNINGSTID 31 Loc 180 width 2 31 Lyssnade Du på radio någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge sammanlagt under dygnet? 435 01. Mer än 6 timmar 97 02. 5 - 6 timmar 148 03. 4 - 5 timmar 210 04. 3 - 4 timmar 308 05. 2 - 3 timmar 482 06. 1 - 2 timmar 527 07. 1/2 - 1 timme 452 08. Mindre än 1/2 timme 680 09. Nej 31 88. Tveksam, vet ej
VAR 149 RADIOLYSSN MELLAN 6-8 33 Loc 182 width 1 MD=0 33 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade Du på radio igår? OBS! Frågan gäller allt lyssnande, vilket innebär att även mindre aktivt lyssnande ingår. FLERA SVAR MÖJLIGA 33(1) Mellan 06.00 och 08.00 725 1. Markerat 1934 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 150 RADIOLYSSNANDE 8-12 33 Loc 183 width 1 MD=0 33(2) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 1377 1. Markerat 1282 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 151 RADIOLYSSNANDE 12-17 33 Loc 184 width 1 MD=0 33(3) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 1455 1. Markerat 1204 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 RADIOLYSSNANDE 17-19 33 Loc 185 width 1 MD=0 33(4) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 865 1. Markerat 1794 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 RADIOLYSSNANDE 19-22 33 Loc 186 width 1 MD=0 33(5) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 490 1. Markerat 2169 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 RADIOLYSSNANDE 22-24 33 Loc 187 width 1 MD=0 33(6) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 2509 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 RADIOLYSSNANDE 24-06 33 Loc 188 width 1 MD=0 33(7) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Mellan 24.00 och 06.00 <Se F.33 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 2611 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 RADIOLYSSNANDE TVEKS 33 Loc 189 width 1 MD=0 33(8) <Tidpunkt lyssnat på radio igår> Tveksam vilken tid <Se F.33 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 2628 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 RADIOKANAL P1 34 Loc 190 width 1 MD=0 34 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vilken eller vilka radiokanaler lyssnade Du på? 34(1) Lyssnat på P1 484 1. Markerat 2175 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 RADIOKANAL P2 34 Loc 191 width 1 MD=0 34(2) <Radiokanal lyssnat på> P2 <Se F.34 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 2592 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 RADIOKANAL P3 34 Loc 192 width 1 MD=0 34(3) <Radiokanal lyssnat på> P3 <Se F.34 för fullständig frågetext> 422 1. Markerat 2237 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 160 RADIOKANAL P4 34 Loc 193 width 1 MD=0 34(4) <Radiokanal lyssnat på> Lyssnat på lokalradio (P4-lokal) eller annan lokalradio <Se F.34 för fullständig frågetext> 916 1. Markerat 1743 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 161 RADIOKANAL P4-NATI 34 Loc 194 width 1 MD=0 34(5) <Radiokanal lyssnat på> P4 nationella sändningar (Ring så spelar vi, Radiosporten etc) <Se F.34 för fullständig frågetext> 176 1. Markerat 2483 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 162 RADIO ENERGY 34 Loc 195 width 1 MD=0 34(6) <Radiokanal lyssnat på> Radio Energy (NRJ)-nätverket <Se F.34 för fullständig frågetext> 200 1. Markerat 2459 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 163 MIX MEGAPOL 34 Loc 196 width 1 MD=0 34(7) <Radiokanal lyssnat på> Mix Megapol (Megapolnätverket) <Se F.34 för fullständig frågetext> 218 1. Markerat 2441 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 RADIO RIX 34 Loc 197 width 1 MD=0 34(8) <Radiokanal lyssnat på> Radio Rix (Rixnätverket) <Se F.34 för fullständig frågetext> 319 1. Markerat 2340 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 165 RADIO CITY - CITY 107 34 Loc 198 width 1 MD=0 34(9) <Radiokanal lyssnat på> Radio City i Stockholm, City 107 i Göteborg och Malmö-Lund, Rockklassiker i Stockholm, FM 107,5 i Stockholm <Se F.34 för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 2546 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 LUGNA FAVORITER 34 Loc 199 width 1 MD=0 34(10) <Radiokanal lyssnat på> Lugna favoriter i Stockholm, WOW i Stockholm, Radio FM i Stockholm, Vinyl 107 Stockholm, Power Hit Radio Stockholm - Göteborg, Radio Guld <Se F.34 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 2545 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 ANNAN LOKALSTATION 34 Loc 200 width 1 MD=0 34(11) <Radiokanal lyssnat på> Annan lokalstation (t ex Radio Gold, Radio Stella, Radio Match, Radio Four, HIT FM och Radio City Karlstad-Uppsala, Radio Lappland) <Se F.34 för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 2546 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 168 NÄRRADIO MED MUSIK 34 Loc 201 width 1 MD=0 34(12) <Radiokanal lyssnat på> Närradiostation med musik <Se F.34 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 2634 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 169 NÄRRADIOST MED TAL 34 Loc 202 width 1 MD=0 34(13) <Radiokanal lyssnat på> Närradiostation med tal (föreningsradio) <Se F.34 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2657 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 170 UTLÄNDSK STATION 34 Loc 203 width 1 MD=0 34(14) <Radiokanal lyssnat på> Någon utländsk station <Se F.34 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 2641 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 171 RADIOST - TVEKSAM 34 Loc 204 width 1 MD=0 34(15) <Radiokanal lyssnat på> Tveksam vilken kanal <Se F.34 för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 2554 5. Ej markerat 711 0. Frågan ej tillämplig
VAR 172 SENAST LYSSN PÅ RADIO 34 Loc 205 width 1 MD=0 34B (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 525 1. Senaste veckan 119 2. Senaste månaden 23 3. Senaste halvåret 5 4. Senaste året 11 5. Längre tillbaka aldrig 28 8. Tveksam, vet ej 2659 0. Frågan ej tillämplig
VAR 173 TILLGÅNG TILL TV BOST 35 Loc 206 width 1 35 Har Du någon TV-apparat i hemmet? 3265 1. Ja 105 5. Nej
VAR 174 ANTAL TV-APPARATER Loc 207 width 1 MD=0 35A (HAR TV HEMMA) Har Du/Ni mer än en TV-apparat hemma? (OM JA) Hur många? 1190 1. En TV-apparat 1224 2. Två TV-apparater 535 3. Tre TV-apparater 209 4. Fyra TV-apparater 57 5. Fem TV-apparater 6 6. Sex TV-apparater 4 7. Sju TV-apparater 40 8. Tveksam, vill ej uppge antalet TV-apparater 105 0. Frågan ej tillämplig
VAR 175 BOX FÖR DIGITAL-TV 35B Loc 208 width 1 MD=0 35B (HAR TV HEMMA) Har Du eller någon annan i Ditt hushåll skaffat utrustning (en särskild tillsats, box, "set-top-box") för mottagning av s k digital-TV? 660 1. Ja 2552 5. Nej 53 8. Tveksam, vet ej 105 0. Frågan ej tillämplig
VAR 176 DIGITAL KABEL-TV 35C Loc 209 width 1 MD=0 35C Vad har du skaffat utrustningen för? 35C(1) Digital Kabel-TV 154 1. Markerat 506 5. Ej markerat 2710 0. Frågan ej tillämplig
VAR 177 DIG SAT-TV M PARABOL 35 Loc 210 width 1 MD=0 35C(2) <Har utrustning för> Digital Satellit-TV med egen parabol <Se F.35C för fullständig frågetext> 345 1. Markerat 315 5. Ej markerat 2710 0. Frågan ej tillämplig
VAR 178 DIG MARKS-TV M ANTENN 35 Loc 211 width 1 MD=0 35C(3) <Har utrustning för> Digital marksänd TV med egen antenn <Se F.35C för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 557 5. Ej markerat 2710 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 HAR TILLG, TVEKS VAD 35 Loc 212 width 1 MD=0 35C(4) <Har utrustning för> Tveksam vilket <Se F.35C för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 594 5. Ej markerat 2710 0. Frågan ej tillämplig
VAR 180 SATELLITKANAL 36 Loc 213 width 1 MD=0 36 Har Du möjlighet att se satellitkanaler via kabel eller hushållsparabol? 1159 1. Kabel 654 2. Egen parabol 27 3. Både och 1299 4. Nej, inga satellitkanaler 126 5. Tveksam, vilket 105 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 TILLÄGGSKANALER 36 Loc 214 width 1 MD=0 36A (MÖJLIGHET SE SATELLITKANAL) Har Du eller någon i Ditt hushåll skaffat något särskilt programpaket/ tilläggskanaler som Du betalar extra för utöver de vanliga kanalerna? 491 1. Ja 1274 5. Nej 75 8. Tveksam, vet ej 1530 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 TILLÄGG: TV3 36 Loc 215 width 1 MD=0 36B (HAR TILLÄGGSPAKET) Vilka kanaler är det som ingår i tilläggspaketet? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 36B(1) TV3 (svenska) 207 1. Markerat 284 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 183 TILLÄGG: KANAL 5 36 Loc 216 width 1 MD=0 36B(2) <Kanal i tilläggspaket> Kanal 5 (Femman) <Se F.36B för fullständig frågetext> 211 1. Markerat 280 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 184 TILLÄGG: SVT24 36 Loc 217 width 1 MD=0 36B(3) <Kanal i tilläggspaket> SVT24 <Se F.36B för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 415 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 185 TILLÄGG: ZTV 36 Loc 218 width 1 MD=0 36B(4) <Kanal i tilläggspaket> ZTV <Se F.36B för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 334 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 186 TILLÄGG: TV8 36 Loc 219 width 1 MD=0 36B(5) <Kanal i tilläggspaket> TV8 <Se F.36B för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 400 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 187 TILLÄGG: NYHETSKANAL 36 Loc 220 width 1 MD=0 36B(6) <Kanal i tilläggspaket> Nyhetskanal (ex World, CNN, SkyNews) <Se F.36B för fullständig frågetext> 181 1. Markerat 310 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 188 TILLÄGG: SPORTKANAL 36 Loc 221 width 1 MD=0 36B(7) <Kanal i tilläggspaket> Sportkanal (ex Eurosport nordic, Viasat Sport) <Se F.36B för fullständig frågetext> 233 1. Markerat 258 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 189 TILLÄGG: FILMKANAL 36 Loc 222 width 1 MD=0 36B(8) <Kanal i tilläggspaket> Filmkanal (ex TV1000, TV1000 Cinema, Canal Plus, Canal Plus Gul, Canal Plus Blå) <Se F.36B för fullständig frågetext> 283 1. Markerat 208 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 190 TILLÄGG: KULTURKANAL 36 Loc 223 width 1 MD=0 36B(9) <Kanal i tilläggspaket> Fakta/ kultur/ samhälle (ex DiscoveryCivilisation, History channel, God Channel) <Se F.36B för fullständig frågetext> 187 1. Markerat 304 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 TILLÄGG: UNDERHKANAL 36 Loc 224 width 1 MD=0 36B(10) <Kanal i tilläggspaket> Underhållningskanal (3+, Hallmark, Playboy) <Se F.36B för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 400 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 192 TILLÄGG: NATURKANAL 36 Loc 225 width 1 MD=0 36B(11) <Kanal i tilläggspaket> Djur/ Natur/ Resor/ Äventyr (ex Animal Planet, TV6 Nature, National Geographic, Travel Channel) <Se F.36B för fullständig frågetext> 173 1. Markerat 318 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 193 TILLÄGG: MUSIKKANAL 36 Loc 226 width 1 MD=0 36B(12) <Kanal i tilläggspaket> Musikkanal (ex MTV, VH1, Muzzik) <Se F.36B för fullständig frågetext> 182 1. Markerat 309 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 194 TILLÄGG: BARNKANAL 36 Loc 227 width 1 MD=0 36B(13) <Kanal i tilläggspaket> Barnprogramskanal (ex Fox Kids, Nickelodeon, Cartoon Network) <Se F.36B för fullständig frågetext> 116 1. Markerat 375 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 TILLÄGG: TV-SHOPKANAL 36 Loc 228 width 1 MD=0 36B(14) <Kanal i tilläggspaket> TV-shopping <Se F.36B för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 437 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 TILLÄGG: NORD KANAL 36 Loc 229 width 1 MD=0 36B(15) <Kanal i tilläggspaket> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 407 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 197 TILLÄGG: ANN UTL KAN 36 Loc 230 width 1 MD=0 36B(16) <Kanal i tilläggspaket> Någon annan utländsk kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 446 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 198 TILLÄGG: ANNAN 36 Loc 231 width 1 MD=0 36B(17) <Kanal i tilläggspaket> Annan typ av kanal <Se F.36B för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 479 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 199 TILLÄGG - TVEKSAM 36 Loc 232 width 1 MD=0 36B(18) <Kanal i tilläggspaket> Tveksam, vet ej <Se F.36B för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 435 5. Ej markerat 2879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 200 TITTAT PÅ TV 37 Loc 233 width 1 37 Tittade Du på TV någon gång igår? Jag tänker då inte på video eller text-TV, utan enbart TV. I så fall ungefär hur länge tittade Du på TV igår? FLERA SVAR MÖJLIGA 62 1. Mer än 5 timmar 118 2. 4 - 5 timmar 297 3. 3 - 4 timmar 785 4. 2 - 3 timmar 933 5. 1 - 2 timmar 474 6. 1/2 - 1 timme 194 7. Mindre än 1/2-timme 495 8. Nej 12 9. Tveksam, vet ej
VAR 201 TV-TITTANDE 06 - 08 38 Loc 234 width 1 MD=0 38 (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter tittade Du på TV igår? OBS! Frågan gäller allt TV-tittande, vilket innebär att även mindre aktivt tittande ingår. 38(1) Mellan 06.00 och 08.00 80 1. Markerat 2783 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 202 TV-TITTANDE 8-12 38 Loc 235 width 1 MD=0 38(2) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 146 1. Markerat 2717 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 203 TV-TITTANDE 12-17 38 Loc 236 width 1 MD=0 38(3) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 252 1. Markerat 2611 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 204 TV-TITTANDE 17-19 38 Loc 237 width 1 MD=0 38(4) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 638 1. Markerat 2225 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 205 TV-TITTANDE 19-22 38 Loc 238 width 1 MD=0 38(5) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 2410 1. Markerat 453 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 206 TV-TITTANDE 22-24 38 Loc 239 width 1 MD=0 38(6) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 709 1. Markerat 2154 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 207 TV-TITTANDE 24-06 38 Loc 240 width 1 MD=0 38(7) <Tidpunkt tittat på TV> Efter 24.00 men före 06.00 <Se F.38 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 2805 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 208 TV-TITTANDE TVEKSAM 38 Loc 241 width 1 MD=0 38(8) <Tidpunkt tittat på TV> Tveksam vilken tid <Se F.38 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 2854 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 209 TITTAT PÅ SVT1 39 Loc 242 width 1 MD=0 39A (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vilken eller vilka svenska TV-kanaler tittade Du på igår? FLERA SVARSALT MÖJLIGA! 39A(1) SVT1 1553 1. Markerat 1310 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 210 TITTAT PÅ SVT2 39 Loc 243 width 1 MD=0 39A(2) <Kanal tittat på igår> SVT2 <Se F.39A för fullständig frågetext> 1280 1. Markerat 1583 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 211 TITTAT PÅ SVT24 39 Loc 244 width 1 MD=0 39A(3) <Kanal tittat på igår> SVT24 <Se F.39A för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 2850 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 212 TITTAT PÅ TV3 39 Loc 245 width 1 MD=0 39A(4) <Kanal tittat på igår> TV3 <Se F.39A för fullständig frågetext> 551 1. Markerat 2312 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 213 TITTAT PÅ TV4 39 Loc 246 width 1 MD=0 39A(5) <Kanal tittat på igår> TV4 <Se F.39A för fullständig frågetext> 1566 1. Markerat 1297 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 TITTAT PÅ KANAL 5 39 Loc 247 width 1 MD=0 39A(6) <Kanal tittat på igår> Kanal 5 <Se F.39A för fullständig frågetext> 452 1. Markerat 2411 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 TITTAT PÅ ZTV 39 Loc 248 width 1 MD=0 39A(7) <Kanal tittat på igår> ZTV <Se F.39A för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 2779 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 216 TITTAT PÅ TV8 39 Loc 249 width 1 MD=0 39A(8) <Kanal tittat på igår> TV8 <Se F.39A för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2851 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 217 TITTAT PÅ LOKAL-TV4 39 Loc 250 width 1 MD=0 39A(9) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i TV4 (t ex Fyrstad, Botnia, Göteborg, Skaraborg etc) <Se F.39A för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 2846 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 218 TITTAT PÅ LOKAL KABEL 39 Loc 251 width 1 MD=0 39A(10) <Kanal tittat på igår> Lokal kabelkanal (t ex Öppna kanalen, TV21) <Se F.39A för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2862 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 219 TITTAT PÅ TV6 39 Loc 252 width 1 MD=0 39A(11) <Kanal tittat på igår> TV6 Action/ Nature <Se F.39A för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2859 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 TITTAT PÅ EUROSPORT 39 Loc 253 width 1 MD=0 39A(12) <Kanal tittat på igår> Eurosport <Se F.39A för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 2797 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 TITTAT VIASAT SPORT 39 Loc 254 width 1 MD=0 39A(13) <Kanal tittat på igår> ViaSat Sport <Se F.39A för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 2852 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 TITTAT PÅ TV1000 39 Loc 255 width 1 MD=0 39A(14) <Kanal tittat på igår> TV1000 <Se F.39A för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 2832 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 TITTAT PÅ CINEMA 1000 39 Loc 256 width 1 MD=0 39A(15) <Kanal tittat på igår> Cinema 1000 <Se F.39A för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 2850 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 TITTAT PÅ CANAL PLUS 39 Loc 257 width 1 MD=0 39A(16) <Kanal tittat på igår> Canal Plus <Se F.39A för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 2821 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 TITTAT CANAL PLUS GUL 39 Loc 258 width 1 MD=0 39A(17) <Kanal tittat på igår> Canal Plus Gul <Se F.39A för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 2846 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 TITTAT CANAL PLUS BLÅ 39 Loc 259 width 1 MD=0 39A(18) <Kanal tittat på igår> Canal Plus Blå <Se F.39A för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 2848 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 TITTAT K-WORLD 39 Loc 260 width 1 MD=0 39A(19) <Kanal tittat på igår> K-World (Kunskaps-TV) <Se F.39A för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 2863 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 TITTAT ANNAN KANAL 37 Loc 261 width 1 MD=0 39A(20) <Kanal tittat på igår> Annan typ av kanal <Se F.39A för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 2827 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 TV-KANAL - TVEKSAM 39 Loc 262 width 1 MD=0 39A(21) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.39A för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 2798 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 TITTAT PÅ NYHETSKANAL 39 Loc 263 width 1 MD=0 39B (TITTAT PÅ TV IGÅR) Tittade Du på någon eller några utländska TV-kanaler igår? 39B(1) Nyhetskanal (t ex BBC World Services, CNN, Euronews, Sky news) 44 1. Markerat 2819 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 TITTAT PÅ SPORTKANAL 39 Loc 264 width 1 MD=0 39B(2) <Kanal tittat på igår> Sportkanal (t ex DSF) <Se F.39B för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 2818 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 TITTAT PÅ MUSIKKANAL 39 Loc 265 width 1 MD=0 39B(3) <Kanal tittat på igår> Musikkanal (t ex MTV) <Se F.39B för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 2770 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 233 TITTAT PÅ BARNKANAL 39 Loc 266 width 1 MD=0 39B(4) <Kanal tittat på igår> Barnkanal (t ex Fox Kids, Cartoon Network, Nickelodeon) <Se F.39B för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2851 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 234 TITTAT PÅ FILMKANAL 39 Loc 267 width 1 MD=0 39B(5) <Kanal tittat på igår> Filmkanaler (t ex Cinema, TCM) <Se F.39B för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 2841 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 235 TITTAT PÅ KULTURKANAL 39 Loc 268 width 1 MD=0 39B(6) <Kanal tittat på igår> Fakta/ kultur/ samhälle (ex Discovery Civilisation, History Channel, God Channel) <Se F.39B för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 2781 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 236 TITTAT PÅ NATURKANAL 39 Loc 269 width 1 MD=0 39B(7) <Kanal tittat på igår> Natur/ Djur/ Resor/ Äventyr mm (t ex National Geographic, Discovery, Anymal Planet, Travel Channel) <Se F.39B för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 2811 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 TITTAT PÅ UNDERHKANAL 39 Loc 270 width 1 MD=0 39B(8) <Kanal tittat på igår> Underhållningskanal (3+, Hallmark, Playboy) <Se F.39B för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 2857 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 TITTAT NORDISK KANAL 39 Loc 271 width 1 MD=0 39B(9) <Kanal tittat på igår> Dansk, norsk, finsk TV-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 2812 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 TITTAT BRITTISK KANAL 39 Loc 272 width 1 MD=0 39B(10) <Kanal tittat på igår> Brittiska kanaler (t ex BBC Prime) <Se F.39B för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2859 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 TITTAT TYSK KANAL 39 Loc 273 width 1 MD=0 39B(11) <Kanal tittat på igår> Tyska kanaler (t ex Deutsche Welle, ARD, ZDF, RTL) <Se F.39B för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 2849 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 TITTAT FRANSK KANAL 39 Loc 274 width 1 MD=0 39B(12) <Kanal tittat på igår> Franska kanaler (t ex TV5) <Se F.39B för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 2857 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 242 TITTAT SPANSK KANAL 39 Loc 275 width 1 MD=0 39B(13) <Kanal tittat på igår> Spanska kanaler (t ex TVE) <Se F.39B för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2860 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 243 TITTAT JUGOSLAV KANAL 39 Loc 276 width 1 MD=0 39B(14) <Kanal tittat på igår> Kanal från länder i förutvarande Jugoslavien (Serbien, Kroatien, Bosnien eller Turkiet) <Se F.39B för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2858 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 244 TITTAT ÖVRIGA EUROPA 39 Loc 277 width 1 MD=0 39B(15) <Kanal tittat på igår> Övriga Europa <Se F.39B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2855 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 245 TITTAT ÖVRIGA VÄRLDEN 39 Loc 278 width 1 MD=0 39B(16) <Kanal tittat på igår> Övriga världen <Se F.39B för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2861 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 TITTAT TV-SHOP 39 Loc 279 width 1 MD=0 39B(17) <Kanal tittat på igår> TV-shopping <Se F.39B för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2862 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 247 TITTAT ÖVRIG KANAL 39 Loc 280 width 1 MD=0 39B(18) <Kanal tittat på igår> Annan kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 2843 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 248 TITTAT PÅ TV - NEJ 39 Loc 281 width 1 MD=0 39B(19) <Kanal tittat på igår> Nej, jag tittade inte på utländsk TV-kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 2438 1. Markerat 425 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 249 TV-KANAL - TVEKSAM 39 Loc 282 width 1 MD=0 39B(20) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken kanal <Se F.39B för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 2824 5. Ej markerat 507 0. Frågan ej tillämplig
VAR 250 SENAST TITTAT PÅ TV Loc 283 width 1 MD=0 40 (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR) När tittade Du på TV senast? 428 1. Senaste veckan 52 2. Senaste månaden 13 3. Senaste halvåret 2 4. Senaste året 6 5. Längre tillbaka eller aldrig 6 6. Tveksam, vet ej 2863 0. Frågan ej tillämplig
VAR 251 TV-PROGR - NYHETSPROG 39 Loc 284 width 1 MD=0 39BA (TITTAT PÅ TV SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av TV-program tittade du på? FLERA SVAR MÖJLIGA 39BA(1) Nyhetsprogram 1735 1. Markerat 1556 5. Ej markerat 79 0. Frågan ej tillämplig
VAR 252 TV-PROGR - FAKTAPROGR 39 Loc 285 width 1 MD=0 39BA(2) <TV-program senaste veckan> Faktaprogram, kulturprogram, samhällsprogram <Se F.39BA för fullständig frågetext> 703 1. Markerat 2588 5. Ej markerat 79 0. Frågan ej tillämplig
VAR 253 TV-PROGR - LÅNGFILM 39 Loc 286 width 1 MD=0 39BA(3) <TV-program senaste veckan> Långfilm <Se F.39BA för fullständig frågetext> 705 1. Markerat 2586 5. Ej markerat 79 0. Frågan ej tillämplig
VAR 254 TV-PROGR - SERIER 39 Loc 287 width 1 MD=0 39BA(4) <TV-program senaste veckan> Drama, serier <Se F.39BA för fullständig frågetext> 802 1. Markerat 2489 5. Ej markerat 79 0. Frågan ej tillämplig
VAR 255 TV-PROGR - SPORT 39 Loc 288 width 1 MD=0 39BA(5) <TV-program senaste veckan> Sport <Se F.39BA för fullständig frågetext> 791 1. Markerat 2500 5. Ej markerat 79 0. Frågan ej tillämplig
VAR 256 TV-PROGR - UNDERHÅLLN 39 Loc 289 width 1 MD=0 39BA(6) <TV-program senaste veckan> Underhållning, musikprogram <Se F.39BA för fullständig frågetext> 955 1. Markerat 2336 5. Ej markerat 79 0. Frågan ej tillämplig
VAR 257 TV-PROGR - BARNPROGR 39 Loc 290 width 1 MD=0 39BA(7) <TV-program senaste veckan> Barn och ungdomsprogram <Se F.39BA för fullständig frågetext> 140 1. Markerat 3151 5. Ej markerat 79 0. Frågan ej tillämplig
VAR 258 TV-PROGR - TVEKS TYP 39 Loc 291 width 1 MD=0 39BA(8) <TV-program senaste veckan> Tveksam vilken typ av program <Se F.39BA för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 3219 5. Ej markerat 79 0. Frågan ej tillämplig
VAR 259 RAPORT SVT MORG-TV MÅ-TO Loc 292 width 1 MD=0 39C (TITTAT PÅ NYHETSPROGRAM) Tittade du på någon av följande nyhetssändningar i TV igår? IGÅR VAR DET: FLERA SVARSALT MÖJLIGA 39C(1.1) Nyheter i Rapport morgon (SVT:s morgon-TV) - Måndag-Torsdag 59 1. Markerat 908 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 260 NYHET TV4 MORG TV MÅ-TO Loc 293 width 1 MD=0 39C(1.2) <Tittade på nyhetssändning> TV4:s morgon TV - Måndag-Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 901 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 261 LUNCHNYH RAPPORT MÅ-TO Loc 294 width 1 MD=0 39C(1.3) <Tittade på nyhetssändning> Lunch eller eftermiddagsnyheter från Rapport (kl 12.00 eller 16.00 i SVT) - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 948 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 LUNCHNYHETER TV4 MÅ-TO Loc 295 width 1 MD=0 39C(1.4) <Tittade på nyhetssändning> Lunch eller eftermiddagsnyheter i TV4 (kl 13.00, 15.00) - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 954 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 263 RAPPORT 19.30 MÅ-TO 39 Loc 296 width 1 MD=0 39C(1.5) <Tittade på nyhetssändning> Rapport 19.30 - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 416 1. Markerat 551 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 264 AKTUELLT 18 EL 21 MÅ-TO Loc 297 width 1 MD=0 39C(1.6) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 18.00 eller 21.00 - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 474 1. Markerat 493 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 265 SENA NYHETER I SVT MÅ-TO Loc 298 width 1 MD=0 39C(1.7) <Tittade på nyhetssändning> Sena nyheter i SVT (Efter 22.30) - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 929 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 266 NYHETERNA TV4 MÅ-TO Loc 299 width 1 MD=0 39C(1.8) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 18.30, 22.00 eller senare - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 294 1. Markerat 673 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 267 TV3 DIREKT MÅ-TO 39 Loc 300 width 1 MD=0 39C(1.9) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt 18.50, 20.55 eller sen kväll - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 926 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 268 REG NYHETER SVT MÅ-TO 39 Loc 301 width 1 MD=0 39C(1.10) <Tittade på nyhetssändning> Regionala Nyheter i SVT (kl 17.55, 19.10 eller 21.40) - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 860 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 269 LOK NYHETER TV4 MÅ-TO 39 Loc 302 width 1 MD=0 39C(1.11) <Tittade på nyhetssändning> Lokala Nyheter i TV4 (kl 18.10 eller 22.15) - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 874 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 270 EJ TITT NYH.SÄNDN MÅ-TO Loc 303 width 1 MD=0 39C(1.13) <Tittade på nyhetssändning> Nej, jag tittade inte på någon av dessa - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 953 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 271 VET EJ NYHETSSÄNDN MÅ-TO Loc 304 width 1 MD=0 39C(1.14) <Tittade på nyhetssändning> Tveksam, vet ej - Måndag - Torsdag <Se F.39C för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 956 5. Ej markerat 2403 0. Frågan ej tillämplig
VAR 272 RAPORT SVT MORG-TV FR Loc 305 width 1 MD=0 39C(2.1) Nyheter i Rapport morgon (SVT:s morgon-TV) - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 153 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 273 NYHET TV4 MORG TV FR Loc 306 width 1 MD=0 39C(2.2) <Tittade på nyhetssändning> TV4:s morgon TV - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 158 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 274 LUNCHNYH RAPPORT FR Loc 307 width 1 MD=0 39C(2.3) <Tittade på nyhetssändning> Lunch eller eftermiddagsnyheter från Rapport (kl 12.00 eller 16.00 i SVT) - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 164 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 275 LUNCHNYHETER TV4 FR Loc 308 width 1 MD=0 39C(2.4) <Tittade på nyhetssändning> Lunch eller eftermiddagsnyheter i TV4 (kl 13.00, 15.00) - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 167 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 276 RAPPORT 19.30 FR 39 Loc 309 width 1 MD=0 39C(2.5) <Tittade på nyhetssändning> Rapport 19.30 - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 81 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 277 AKTUELLT 18 EL 21 FR Loc 310 width 1 MD=0 39C(2.6) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 18.00 eller 21.00 - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 85 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 278 SENA NYHETER I SVT FR Loc 311 width 1 MD=0 39C(2.7) <Tittade på nyhetssändning> Sena nyheter i SVT (Efter 22.30) - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 160 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 279 NYHETERNA TV4 FR Loc 312 width 1 MD=0 39C(2.8) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 18.30, 22.00 eller senare - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 113 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 280 TV3 DIREKT FR 39 Loc 313 width 1 MD=0 39C(2.9) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt 18.50, 20.55 eller sen kväll - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 164 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 281 REG NYHETER SVT FR 39 Loc 314 width 1 MD=0 39C(2.10) <Tittade på nyhetssändning> Regionala Nyheter i SVT (kl 17.55, 19.10 eller 21.40) - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 147 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 282 EJ TITT NYH.SÄNDN FR Loc 315 width 1 MD=0 39C(2.13) <Tittade på nyhetssändning> Nej, jag tittade inte på någon av dessa - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 163 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 283 VET EJ NYHETSSÄNDN FR Loc 316 width 1 MD=0 39C(2.14) <Tittade på nyhetssändning> Tveksam, vet ej - Fredag <Se F.39C för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 165 5. Ej markerat 3203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 284 NYHET TV4 MORG TV LÖ Loc 317 width 1 MD=0 39C(3.2) <Tittade på nyhetssändning> TV4:s morgon TV - Lördag <Se F.39C för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 149 5. Ej markerat 3211 0. Frågan ej tillämplig
VAR 285 RAPPORT 19.30 LÖ 39 Loc 318 width 1 MD=0 39C(3.5) <Tittade på nyhetssändning> Rapport 19.30 - Lördag <Se F.39C för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 91 5. Ej markerat 3211 0. Frågan ej tillämplig
VAR 286 AKTUELLT 18 EL 21 LÖ Loc 319 width 1 MD=0 39C(3.6) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 18.00 eller 21.00 - Lördag <Se F.39C för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 99 5. Ej markerat 3211 0. Frågan ej tillämplig
VAR 287 SENA NYHETER I SVT LÖ Loc 320 width 1 MD=0 39C(3.7) <Tittade på nyhetssändning> Sena nyheter i SVT (Efter 22.30) - Lördag <Se F.39C för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 152 5. Ej markerat 3211 0. Frågan ej tillämplig
VAR 288 NYHETERNA TV4 LÖ 39C Loc 321 width 1 MD=0 39C(3.8) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 18.30, 22.00 eller senare - Lördag <Se F.39C för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 94 5. Ej markerat 3211 0. Frågan ej tillämplig
VAR 289 TV3 DIREKT LÖ 39 Loc 322 width 1 MD=0 39C(3.9) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt 18.50, 20.55 eller sen kväll - Lördag <Se F.39C för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 155 5. Ej markerat 3211 0. Frågan ej tillämplig
VAR 290 EJ TITT NYH.SÄNDN LÖ Loc 323 width 1 MD=0 39C(3.13) <Tittade på nyhetssändning> Nej, jag tittade inte på någon av dessa - Lördag <Se F.39C för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 158 5. Ej markerat 3211 0. Frågan ej tillämplig
VAR 291 VET EJ NYHETSSÄNDN LÖ 39 Loc 324 width 1 MD=0 39C(3.14) <Tittade på nyhetssändning> Tveksam, vet ej - Lördag <Se F.39C för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 154 5. Ej markerat 3211 0. Frågan ej tillämplig
VAR 292 RAPPORT 19.30 SÖ 39 Loc 325 width 1 MD=0 39C(4.5) <Tittade på nyhetssändning> Rapport 19.30 - Söndag <Se F.39C för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 101 5. Ej markerat 3148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 293 AKTUELLT 18 EL 21 SÖ Loc 326 width 1 MD=0 39C(4.6) <Tittade på nyhetssändning> Aktuellt 18.00 eller 21.00 - Söndag <Se F.39C för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 120 5. Ej markerat 3148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 294 SENA NYHETER I SVT SÖ Loc 327 width 1 MD=0 39C(4.7) <Tittade på nyhetssändning> Sena nyheter i SVT (Efter 22.30) - Söndag <Se F.39C för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 218 5. Ej markerat 3148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 295 NYHETERNA TV4 SÖ 39C Loc 328 width 1 MD=0 39C(4.8) <Tittade på nyhetssändning> Nyheterna i TV4 18.30, 22.00 eller senare - Söndag <Se F.39C för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 136 5. Ej markerat 3148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 296 TV3 DIREKT SÖ 39 Loc 329 width 1 MD=0 39C(4.9) <Tittade på nyhetssändning> TV3 Direkt 18.50, 20.55 eller sen kväll - Söndag <Se F.39C för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 217 5. Ej markerat 3148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 297 REG NYHET19.45, 21.15 SÖ Loc 330 width 1 MD=0 39C(4.12) <Tittade på nyhetssändning> Regionala nyheter 19.45 el 21.15 Söndag <Se F.39C för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 195 5. Ej markerat 3148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 298 EJ TITT NYH.SÄNDN SÖ Loc 331 width 1 MD=0 39C(4.13) <Tittade på nyhetssändning> Nej, jag tittade inte på någon av dessa - Söndag <Se F.39C för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 217 5. Ej markerat 3148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 299 VET EJ NYHETSSÄNDN SÖ 39 Loc 332 width 1 MD=0 39C(4.14) <Tittade på nyhetssändning> Tveksam, vet ej - Söndag <Se F.39C för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 219 5. Ej markerat 3148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 300 TEXT-TV I ÅRETRUNTBOSTAD Loc 333 width 1 41 Har Du tillgång till text-TV i åretruntbostad? 2948 1. Ja 399 5. Nej 23 8. Tveksam, vet ej
VAR 301 TITTAT PÅ TEXT-TV 42 Loc 334 width 1 42 Använde Du Text-TV någon gång igår? 277 1. Ja, tre eller fyra gånger 123 2. Ja, två gånger 558 3. Ja, en gång 2395 5. Nej 17 8. Tveksam, vet ej
VAR 302 TID TEXT-TV TITTANDE 43 Loc 335 width 1 MD=0 43 (TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Ungefär hur länge använde Du sammanlagt Text-TV igår? 12 1. Mer än 1 timme 15 2. 45 - 60 minuter 18 3. 30 - 45 minuter 85 4. 15 - 30 minuter 435 5. 5 - 15 minuter 390 6. Mindre än 5 minuter 3 8. Tveksam, vet ej 2412 0. Frågan ej tillämplig
VAR 303 SENAST TITTAT TXT-TV 44 Loc 336 width 1 MD=0 44 (EJ TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Har Du någon gång under det senaste året använt Text-TV? (OM JA) När använde Du Text-TV senast? SVARAR IP IDAG, LÄGG IN DET PÅ SENASTE VECKAN 748 1. Senaste veckan 526 2. Senaste månaden 282 3. Senaste halvåret 128 4. Senaste året 628 5. Längre tillbaka aldrig 100 8. Tveksam, vet ej 958 0. Frågan ej tillämplig
VAR 304 TITTAT PÅ TEXT-TV SVT 45 Loc 337 width 1 MD=0 45 (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka text-TV kanaler använde Du då? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 45(1) Sveriges Television 1255 1. Markerat 451 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 305 TITTAT PÅ TEXT-TV TV3 45 Loc 338 width 1 MD=0 45(2) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV3 <Se F.45 för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 1645 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 306 TITTAT PÅ TEXT-TV TV4 45 Loc 339 width 1 MD=0 45(3) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV4 <Se F.45 för fullständig frågetext> 704 1. Markerat 1002 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 307 TITTAT TEXT-TV FEMMAN 45 Loc 340 width 1 MD=0 45(4) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Kanal 5 (Femman) <Se F.45 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 1612 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 308 TITT TEXT-TV ANN KAN 45 Loc 341 width 1 MD=0 45(5) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Någon annan TV-kanal <Se F.45 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 1677 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 309 TITTAT TEXT-TV TVEKS 45 Loc 342 width 1 MD=0 45(6) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Tveksam vilken kanal <Se F.45 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 1673 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 310 TEXT-TV PROGR.TABLÅER 46 Loc 343 width 1 MD=0 46(1) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) FLERA SVARSALT MÖJLIGA Använde Du text-TV för TV:s programtablåer? 644 1. Markerat 1062 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 311 TEXT-TV NYHETER 46 Loc 344 width 1 MD=0 46(2) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för nyheter 832 1. Markerat 874 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 312 TEXT-TV EKONOMIINFO 46 Loc 345 width 1 MD=0 46(3) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för ekonomiinformation? 291 1. Markerat 1415 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 313 TEXT-TV SPORT 46 Loc 346 width 1 MD=0 46(4) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för sport? 612 1. Markerat 1094 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 314 TEXT-TV VÄDER 46 Loc 347 width 1 MD=0 46(5) (ANVÄNT TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för väder? 198 1. Markerat 1508 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 315 TEXT-TV SPEL 46 Loc 348 width 1 MD=0 46(6) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för spel och lotterier? 169 1. Markerat 1537 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 316 TEXT-TV ANNONSER 46 Loc 349 width 1 MD=0 46(7) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för annonser och annan reklam? 68 1. Markerat 1638 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 317 TEXT-TV TEXTNING 46 Loc 350 width 1 MD=0 46(8) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för textning av TV-program? 34 1. Markerat 1672 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 318 TEXT-TV ANNAN INFO 46 Loc 351 width 1 MD=0 46(9) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för annan information? 61 1. Markerat 1645 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 319 TEXT-TV TVEKSAM 46 Loc 352 width 1 MD=0 46(10) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för - Tveksam, vet ej? 12 1. Markerat 1694 5. Ej markerat 1664 0. Frågan ej tillämplig
VAR 320 SPELAT TV-SPEL 47 Loc 353 width 1 47 Har Du någon gång spelat TV-spel (ex Nintendo, Playstation, Sega etc)? I så fall, när gjorde Du det senast? (OBS! Frågan har inget med Spelprogram i TV att göra, utan gäller enbart olika spel som ansluts till TV-apparaten.) 119 1. Igår 223 2. Senaste veckan 217 3. Senaste månaden 292 4. Senaste halvåret 185 5. Senaste året 2280 6. Längre tillbaka eller aldrig 54 8. Tveksam, vet ej
VAR 321 TV-SPEL SENASTE VECKAN Loc 354 width 1 MD=0 47B (SPELAT TV-SPEL SENASTE VECKAN) När Du senast spelade TV-spel ungefär hur lång tid höll Du då på? 34 1. Mer än 2 timmar 66 2. 1 - 2 timmar 138 3. 1/2 - 1 timme 102 4. Mindre än 1/2-timme 2 8. Tveksam om tiden 3028 0. Frågan ej tillämplig
VAR 322 EN VIDEO I BOSTADEN 48 Loc 355 width 1 48 Har Du tillgång till video eller DVD-spelare i Din åretruntbostad för att kunna se på film eller TV-program? (OM JA: En, två eller flera?) FLERA SVAR MÖJLIGA 48(1) En video 2315 1. Markerat 1055 5. Ej markerat
VAR 323 TVÅ VIDEO I BOSTADEN 48 Loc 356 width 1 48(2) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Två video <Se F.48 för fullständig frågetext> 373 1. Markerat 2997 5. Ej markerat
VAR 324 FLER ÄN 2 VIDEO BOSTA 48 Loc 357 width 1 48(3) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Tre eller fler video <Se F.48 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 3248 5. Ej markerat
VAR 325 EN DVD I BOSTADEN 48 Loc 358 width 1 48(4) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> En DVD-spelare <Se F.48 för fullständig frågetext> 717 1. Markerat 2653 5. Ej markerat
VAR 326 TVÅ DVD I BOSTADEN 48 Loc 359 width 1 48(5) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Två DVD-spelare <Se F.48 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 3340 5. Ej markerat
VAR 327 FLER ÄN 2 DVD BOSTAD 48 Loc 360 width 1 48(6) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Tre eller fler DVD-spelare <Se F.48 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 3365 5. Ej markerat
VAR 328 EJ TILLG VIDEO O DVD 48 Loc 361 width 1 48(7) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Saknas både video och DVD-spelare <Se F.48 för fullständig frågetext> 514 1. Markerat 2856 5. Ej markerat
VAR 329 TVEKS OM VIDEO O DVD 48 Loc 362 width 1 48(8) <Tillgång till video eller DVD i åretruntbostad> Tveksam om tillgången <Se F.48 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 3364 5. Ej markerat
VAR 330 TITTAT PÅ VIDEO, DVD 48 Loc 363 width 1 48 Tittade Du på video eller DVD någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge tittade Du på video eller DVD igår? 7 1. Mer än 4 timmar 10 2. 3 - 4 timmar 44 3. 2 - 3 timmar 203 4. 1 - 2 timmar 126 5. 1/2 - 1 timme 69 6. Mindre än 1/2 timme 2905 7. Nej 6 8. Tveksam, vet ej
VAR 331 TITTADE PÅ INSPELAT 50 Loc 364 width 1 MD=0 50 (TITTAT PÅ VIDEO ELLER DVD IGÅR) Tittade Du på inspelade TV-program, hyrfilm, köpfilm eller annan videofilm? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 50(1) Inspelade TV-program 197 1. Markerat 262 5. Ej markerat 2911 0. Frågan ej tillämplig
VAR 332 TITTADE PÅ HYRFILM 50 Loc 365 width 1 MD=0 50(2) <Video- eller DVD-tittande igår> Film som var hyrd <Se F.50 för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 370 5. Ej markerat 2911 0. Frågan ej tillämplig
VAR 333 TITTADE PÅ KÖPFILM 50 Loc 366 width 1 MD=0 50(3) <Video- och DVDtittande igår> Film som var köpt <Se F.50 för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 304 5. Ej markerat 2911 0. Frågan ej tillämplig
VAR 334 TITTADE PÅ ANNAT 50 Loc 367 width 1 MD=0 50(4) <Video- och DVDtittande igår> Annat <Se F.50 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 438 5. Ej markerat 2911 0. Frågan ej tillämplig
VAR 335 VIDEO, DVDTITTA OKÄNT 50 Loc 368 width 1 MD=0 50(5) <Video- DVDtittande igår> Tveksam på vilket <Se F.50 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 455 5. Ej markerat 2911 0. Frågan ej tillämplig
VAR 336 INSP TV-PR: NYHETER 50A Loc 369 width 1 MD=0 50A (TITTAT PÅ INSPELDE TV-PROGRAM IGÅR) Vilken typ av inspelade TV-program tittade Du på igår? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 50A(1) Nyhetsprogram 6 1. Markerat 191 5. Ej markerat 3173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 337 INSP TV-PR:SAMHÄLSPR 50A Loc 370 width 1 MD=0 50A(2) <Typ av inspelade TV-program> Faktaprogram, kulturprogram, samhällsprogram <Se F.50A för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 167 5. Ej markerat 3173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 338 INSP TV-PR: LÅNGFILM 50A Loc 371 width 1 MD=0 50A(3) <Typ av inspelade TV-program> Långfilm <Se F.50A för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 118 5. Ej markerat 3173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 339 INSP TV-PR: SERIER 50A Loc 372 width 1 MD=0 50A(4) <Typ av inspelade TV-program> Drama, serier <Se F.50A för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 158 5. Ej markerat 3173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 340 INSP TV-PR: SPORT 50A Loc 373 width 1 MD=0 50A(5) <Typ av inspelade TV-program> Sport <Se F.50A för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 184 5. Ej markerat 3173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 341 INSP TV-PR: UNDERH 50A Loc 374 width 1 MD=0 50A(6) <Typ av inspelade TV-program> Underhållning, musikprogram <Se F.50A för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 175 5. Ej markerat 3173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 342 INSP TV-PR:UNGDOMSPR 50A Loc 375 width 1 MD=0 50A(7) <Typ av inspelade TV-program> Barn och ungdomsprogram <Se F.50A för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 188 5. Ej markerat 3173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 343 INSP TV-PR: TVEKS 50A Loc 376 width 1 MD=0 50A(8) <Typ av inspelade TV-program> Tveksam, vet ej <Se F.50A för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 192 5. Ej markerat 3173 0. Frågan ej tillämplig
VAR 344 SEN TITTAT VIDEO ,DVD 51 Loc 377 width 1 MD=0 51 (EJ TITTAT PÅ VIDEO ELLER DVD IGÅR) När tittade Du på video eller DVD senast? SVARAR IP IDAG, LÄGG IN DET PÅ SENASTE VECKAN 1183 1. Senaste veckan 823 2. Senaste månaden 404 3. Senaste halvåret 112 4. Senaste året 312 5. Längre tillbaka aldrig 77 8. Tveksam, vet ej 459 0. Frågan ej tillämplig
VAR 345 SENAST PÅ BIO 52 Loc 378 width 1 52 När var Du på bio senast? 29 1. Igår 238 2. Senaste veckan 682 3. Senaste månaden 949 4. Senaste halvåret 356 5. Senaste året 1087 6. Längre tillbaka eller aldrig 29 8. Tveksam, vet ej
VAR 346 BOST: MOBILTELEFON 53 Loc 379 width 1 53 Har Du tillgång till något av följande i Din bostad? FLERA SVARSALT MÖJLIGA OBS! Persondator inkluderar både PC, Mac och andra persondatorer. 53(1) Mobiltelefon 2917 1. Markerat 453 5. Ej markerat
VAR 347 BOST: FAST TELEFON 53 Loc 380 width 1 53(2) <Tillgång till i bostaden> Fast telefon <Se F.53 för fullständig frågetext> 3351 1. Markerat 19 5. Ej markerat
VAR 348 BOST: FAX 53 Loc 381 width 1 53(3) <Tillgång till i bostaden> Fax <Se F.53 för fullständig frågetext> 739 1. Markerat 2631 5. Ej markerat
VAR 349 BOST: STATIONÄR PC 53 Loc 382 width 1 53(4) <Tillgång till i bostaden> Stationär persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 2390 1. Markerat 980 5. Ej markerat
VAR 350 BOST: BÄRBAR PC 53 Loc 383 width 1 53(5) <Tillgång till i bostaden> Bärbar persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 568 1. Markerat 2802 5. Ej markerat
VAR 351 BOST: HANDDATOR 53 Loc 384 width 1 53(6) <Tillgång till i bostaden> Handdator/ Palmdator <Se F.53 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 3226 5. Ej markerat
VAR 352 DATOR MED SKRIVARE 53 Loc 385 width 1 53(7) <Tillgång till i bostaden> Skrivare för persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 2191 1. Markerat 1179 5. Ej markerat
VAR 353 DATOR MED CD-BRÄNNAR 53 Loc 386 width 1 53(8) <Tillgång till i bostaden> CD-brännare för persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 1046 1. Markerat 2324 5. Ej markerat
VAR 354 BOST: INGET AV TIDIGA 53 Loc 387 width 1 53(9) <Tillgång till i bostaden> Inget av ovanstående <Se F.53 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 3369 5. Ej markerat
VAR 355 BOST: TVEKSAM, VET EJ 53 Loc 388 width 1 53(10) <Tillgång till i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.53 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 3369 5. Ej markerat
VAR 356 MOBILTEL: SMS-TJÄNST 53 Loc 389 width 1 MD=0 53AA (HAR TILLGÅNG TILL MOBILTELEFON) Har Du tillgång till något av följande i Din mobiltelefon? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 53AA(1) SMS-tjänster (en teknik som gör det möjligt att skicka korta text-meddelanden mellan mobiltelefoner) 2449 1. Markerat 468 5. Ej markerat 453 0. Frågan ej tillämplig
VAR 357 MOBILTEL: WAP-TJÄNST 53 Loc 390 width 1 MD=0 53AA(2) <Tillgång till i mobiltelefon> WAP-tjänster (ett slags mobilt Internet) <Se F.53AA för fullständig frågetext> 643 1. Markerat 2274 5. Ej markerat 453 0. Frågan ej tillämplig
VAR 358 MOBILTEL: INGET 53 Loc 391 width 1 MD=0 53AA(3) <Tillgång till i mobiltelefon> Inget av detta <Se F.53AA för fullständig frågetext> 315 1. Markerat 2602 5. Ej markerat 453 0. Frågan ej tillämplig
VAR 359 MOBILTEL:TVEKS,VET EJ 53 Loc 392 width 1 MD=0 53AA(4) <Tillgång till i mobiltelefon> Tveksam, vet ej <Se F.53AA för fullständig frågetext> 151 1. Markerat 2766 5. Ej markerat 453 0. Frågan ej tillämplig
VAR 360 SMS,WAP: NYHETER 53AB Loc 393 width 1 MD=0 53AB (OM SMS ELLER WAP) Använder Du någon eller några av följande tjänster regelbundet? 53AB(1) Tar del av allmänna nyheter 53 1. Markerat 2398 5. Ej markerat 919 0. Frågan ej tillämplig
VAR 361 SMS,WAP: BÖRSNYHET 53AB Loc 394 width 1 MD=0 53AB(2) <SMS eller WAP tjänster> Får börsnyheter <Se F.53AB för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 2431 5. Ej markerat 919 0. Frågan ej tillämplig
VAR 362 SMS,WAP: SPEL 53AB Loc 395 width 1 MD=0 53AB(3) <SMS eller WAP tjänster> Spelar spel <Se F.53AB för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 2307 5. Ej markerat 919 0. Frågan ej tillämplig
VAR 363 SMS,WAP: BILJETTBOKNING Loc 396 width 1 MD=0 53AB(4) <SMS eller WAP tjänster> Bokar biljetter eller hotel <Se F.53AB för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 2421 5. Ej markerat 919 0. Frågan ej tillämplig
VAR 364 SMS,WAP: BANKÄRENDEN Loc 397 width 1 MD=0 53AB(5) <SMS eller WAP tjänster> Betalningar/bankärenden <Se F.53AB för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 2425 5. Ej markerat 919 0. Frågan ej tillämplig
VAR 365 SMS,WAP: BESTÄLLER VAROR Loc 398 width 1 MD=0 53AB(6) <SMS eller WAP tjänster> Beställer varor <Se F.53AB för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 2441 5. Ej markerat 919 0. Frågan ej tillämplig
VAR 366 SMS,WAP: POSITIONSANGIV Loc 399 width 1 MD=0 53AB(7) <SMS eller WAP tjänster> Får positionsangivelse/ läser kartor <Se F.53AB för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2447 5. Ej markerat 919 0. Frågan ej tillämplig
VAR 367 SMS,WAP: INGET OVANSTÅEN Loc 400 width 1 MD=0 53AB(8) <SMS eller WAP tjänster> Inget av detta <Se F.53AB för fullständig frågetext> 2206 1. Markerat 245 5. Ej markerat 919 0. Frågan ej tillämplig
VAR 368 SMS,WAP: TVEKSAM OM VAD Loc 401 width 1 MD=0 53AB(9) <SMS eller WAP tjänster> Tveksam om användningsområde <Se F.53AB för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 2410 5. Ej markerat 919 0. Frågan ej tillämplig
VAR 369 TILLG ANT MOBILTELE 53AC Loc 402 width 1 MD=0 53AC (HAR TILLGÅNG TILL MOBILTELEFON) Finns det fler än en mobiltelefon i ditt hushåll? (OM JA) Hur många? 164 1. Fler än 4 252 2. Ja, 4 sammanlagt 462 3. Ja, 3 sammanlagt 1050 4. Ja, 2 sammanlagt 984 5. Nej, endast 1 5 8. Tveksam, vet ej 453 0. Frågan ej tillämplig
VAR 370 TILLG ANT DATORER 53B Loc 403 width 1 MD=0 53B (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Finns det fler än en persondator i ditt hushåll? 29 1. Fler än 4 65 2. Ja, 4 sammanlagt 197 3. Ja, 3 sammanlagt 591 4. Ja, 2 sammanlagt 1588 5. Nej, endast 1 900 0. Frågan ej tillämplig
VAR 371 PC ANSL TILL INTERNET 53 Loc 404 width 1 MD=0 53C2 (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) Är din persondator ansluten till Internet? 2217 1. Ja 250 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej 900 0. Frågan ej tillämplig
VAR 372 INTERNET VIA TELEFONLINJ Loc 405 width 1 MD=0 53C.3 (ANSLUTEN INTERNET) På vilket sätt är Din dator ansluten till Internet? 53C3(1) Via telefonlinje 1542 1. Markerat 675 5. Ej markerat 1153 0. Frågan ej tillämplig
VAR 373 INTERNET VIA BREDBAND Loc 406 width 1 MD=0 53C3(2) <Anslutningssätt till Internet> Telefonlinje <Se F.53C.3 för fullständig frågetext> 571 1. Markerat 1646 5. Ej markerat 1153 0. Frågan ej tillämplig
VAR 374 INTERNET VIA ISDN Loc 407 width 1 MD=0 53C3(3) <Anslutningssätt till Internet> ISDN <Se F.53C.3 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 2147 5. Ej markerat 1153 0. Frågan ej tillämplig
VAR 375 INTERNET - ANNAT SÄTT Loc 408 width 1 MD=0 53C3(4) <Anslutningssätt till Internet> Annat <Se F.53C.3 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 2200 5. Ej markerat 1153 0. Frågan ej tillämplig
VAR 376 INTERNET - TVEKSAM HUR Loc 409 width 1 MD=0 53C3(5) <Anslutningssätt till Internet> Tveksam, vet ej <Se F.53C.3 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 2177 5. Ej markerat 1153 0. Frågan ej tillämplig
VAR 377 BOST: SEN ANV DATOR 54 Loc 410 width 1 MD=0 54 (HAR TILLGÅNG TILL PERSONDATOR) När använde Du senast persondator i Din bostad? SVARAR IP IDAG, LÄGG IN DET PÅ SENASTE VECKAN 886 1. Igår 1059 2. Senaste veckan 234 3. Senaste månaden 124 4. Senaste halvåret 34 5. Senaste året 125 6. Längre tillbaka eller aldrig 8 8. Tveksam, vet ej 900 0. Frågan ej tillämplig
VAR 378 BOST: TID DATOR 55 Loc 411 width 1 MD=0 55 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN IGÅR) Hur länge använde Du persondatorn i bostaden igår? 4 1. 4 - 5 timmar 24 2. 3 - 4 timmar 72 3. 2 - 3 timmar 173 4. 1 - 2 timmar 292 5. 1/2 - 1 timme 302 6. Mindre än 1/2 timme 15 7. Mer än 5 timmar 4 8. Tveksam, vet ej 2484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 379 ANVÄNT PC MELLAN 6-8 55 Loc 412 width 1 MD=0 55A (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter använde du persondatorn igår? 55A(1) Mellan 06.00 och 08.00 21 1. Markerat 865 5. Ej markerat 2484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 380 ANVÄNT PC 8-12 55 Loc 413 width 1 MD=0 55A(2) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 761 5. Ej markerat 2484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 381 ANVÄNT PC 12-17 55 Loc 414 width 1 MD=0 55A(3) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 662 5. Ej markerat 2484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 382 ANVÄNT PC 17-19 55 Loc 415 width 1 MD=0 55A(4) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 233 1. Markerat 653 5. Ej markerat 2484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 383 ANVÄNT PC 19-22 55 Loc 416 width 1 MD=0 55A(5) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 337 1. Markerat 549 5. Ej markerat 2484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 384 ANVÄNT PC 22-24 55 Loc 417 width 1 MD=0 55A(6) <Tidpunkt använt persondator> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 804 5. Ej markerat 2484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 385 ANVÄNT PC 24-06 55 Loc 418 width 1 MD=0 55A(7) <Tidpunkt använt persondator> Efter 24.00 men före 06.00 <Se F.55A för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 870 5. Ej markerat 2484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 386 ANVÄNT PC - TID TVEKS 55 Loc 419 width 1 MD=0 55A(8) <Tidpunkt använt persondator> Tveksam vilken tid <Se F.55A för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 874 5. Ej markerat 2484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 387 BOST: DATOR TILL ARB 56 Loc 420 width 1 MD=0 56 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN DEN SENASTE VECKAN) Vad använde Du persondatorn till? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 56(1) Förvärvsarbete 242 1. Markerat 1703 5. Ej markerat 1425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 388 BOST: DATOR TILL UTB 56 Loc 421 width 1 MD=0 56(2) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Utbildning eller skolarbete <Se F.56 för fullständig frågetext> 249 1. Markerat 1696 5. Ej markerat 1425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 389 BOST: DATOR PRIVAT 56 Loc 422 width 1 MD=0 56(3) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Hemkontor (ekonomi, deklaration, brev, protokoll etc) <Se F.56 för fullständig frågetext> 357 1. Markerat 1588 5. Ej markerat 1425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 390 BOST: INTERNETANVÄNDN 56 Loc 423 width 1 MD=0 56(4) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Internetanvändning (t ex e-mail, sökt information, läst en tidning, uträttat ärenden, deltagit aktivt i en diskussionsgrupp eller chat-grupp) <Se F.56 för fullständig frågetext> 1442 1. Markerat 503 5. Ej markerat 1425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 391 BOST: DATASPEL 56 Loc 424 width 1 MD=0 56(5) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Spel m m <Se F.56 för fullständig frågetext> 400 1. Markerat 1545 5. Ej markerat 1425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 392 BOST: TITTAT PÅ FILM 56 Loc 425 width 1 MD=0 56(6) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Tittat på film <Se F.56 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 1904 5. Ej markerat 1425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 393 BOST: LYSSN PÅ MUSIK 56 Loc 426 width 1 MD=0 56(7) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Lyssnat på musik <Se F.56 för fullständig frågetext> 133 1. Markerat 1812 5. Ej markerat 1425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 394 BOST: LADDAT PROGRAM 56 Loc 427 width 1 MD=0 56(8) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Laddat program till datorn <Se F.56 för fullständig frågetext> 133 1. Markerat 1812 5. Ej markerat 1425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 395 BOST:ANNAN ANVÄNDNING 56 Loc 428 width 1 MD=0 56(9) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Annan användning, övrigt <Se F.56 för fullständig frågetext> 101 1. Markerat 1844 5. Ej markerat 1425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 396 BOST: DATORANV TVEKS 56 Loc 429 width 1 MD=0 56(10) <Persondatoranvändning i bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.56 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 1937 5. Ej markerat 1425 0. Frågan ej tillämplig
VAR 397 BOST: TID INTERNET 56A Loc 430 width 1 MD=0 56A (ANVÄNT INTERNET IGÅR) Hur lång tid ägnade Du åt Internet igår i bostaden? Även om IP endast har hämtat hem nya mail räknas detta som Internetanvändning. Fråga då hur lång tid det tog att hämta hem dessa och lägg sedan in den tiden motsvarande svarsalternativ. Har IP endast varit inne och läst gamla mail, inte hämtat hem nya, sätt då tveksam, vet ej. 4 1. 4 - 5 timmar 12 2. 3 - 4 timmar 28 3. 2 - 3 timmar 92 4. 1 - 2 timmar 191 5. 1/2 - 1 timme 365 6. Mindre än 1/2 timme 4 7. Mer än 5 timmar 6 8. Tveksam, vet ej 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 398 ANVÄNT INTERNET 6-8 56B Loc 431 width 1 MD=0 56B (ANVÄNT INTERNET IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter använde du Internet i bostaden igår? FLER SVAR MÖJLIGA 56B(1) Mellan 06.00 och 08.00 12 1. Markerat 690 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 399 ANVÄNT INET 8-12 56B Loc 432 width 1 MD=0 56B(2) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 616 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 400 ANVÄNT INET 12-17 56B Loc 433 width 1 MD=0 56B(3) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 156 1. Markerat 546 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 401 ANVÄNT INET 17-19 56B Loc 434 width 1 MD=0 56B(4) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 170 1. Markerat 532 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 402 ANVÄNT INET 19-22 56B Loc 435 width 1 MD=0 56B(5) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 276 1. Markerat 426 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 403 ANVÄNT INET 22-24 56B Loc 436 width 1 MD=0 56B(6) <Tidpunkt använt Internet igår> Mellan 22.00 och 24.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 626 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 404 ANVÄNT INET 24-06 56B Loc 437 width 1 MD=0 56B(7) <Tidpunkt använt Internet igår> Efter 24.00 men före 06.00 <Se F.56B för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 692 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 405 ANV INET TIDP TVEKS 56B Loc 438 width 1 MD=0 56B(8) <Tidpunkt använt Internet igår> Tveksam vilken tid <Se F.56B för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 692 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 406 BOST INET: E-POST 56C Loc 439 width 1 MD=0 56C (ANVÄNT INTERNET IGÅR) Vad använde Du Internet till? DENNA FRÅGA GÄLLER INTERNETANVÄNDNING PÅ PERSONDATORN I BOSTADEN IGÅR FLERA SVARSALT MÖJLIGA 56C(1) Elektronisk post, (e-mail) 418 1. Markerat 284 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 407 BOST INET: LÄST DAGSTIDN Loc 440 width 1 MD=0 56C(2) <Internetanvändning i bostaden igår> Läst någon dagstidning <Se F.56C för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 625 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 408 BOST INET:LÄST TIDSKRIFT Loc 441 width 1 MD=0 56C(3) <Internetanvändning i bostaden igår> Läst någon tidskrift <Se F.56C för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 676 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 409 BOST INET:NYHETER 56C Loc 442 width 1 MD=0 56C(4) <Internetanvändning i bostaden igår> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.56C för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 652 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 410 BOST INET:LYSSN PÅ RADIO Loc 443 width 1 MD=0 56C(5) <Internetanvändning i bostaden igår> Lyssnat på radio <Se F.56C för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 699 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 411 BOST INET: TV- PROG 56C Loc 444 width 1 MD=0 56C(6) <Internetanvändning i bostaden igår> Följt något TV-program <Se F.56C för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 701 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 412 BOST INET: SETT FILM 56C Loc 445 width 1 MD=0 56C(7) <Internetanvändning i bostaden igår> Tittat på film <Se F.56C för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 697 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 413 BOST INET: INFSÖKN 56C Loc 446 width 1 MD=0 56C(8) <Internetanvändning i bostaden igår> Sökt fakta, information <Se F.56C för fullständig frågetext> 179 1. Markerat 523 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 414 BOST INET: ÄRENDEN 56C Loc 447 width 1 MD=0 56C(9) <Internetanvändning i bostaden igår> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor) <Se F.56C för fullständig frågetext> 125 1. Markerat 577 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 415 BOST INET:LYSSN MUSIK 56 Loc 448 width 1 MD=0 56C(10) <Internetanvändning i bostaden igår> Lyssnat till musik <Se F.56C för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 684 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 416 BOS INET:LADDAT MUSIK 56 Loc 449 width 1 MD=0 56C(11) <Internetanvändning i bostaden igår> Laddat ner musik <Se F.56C för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 675 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 417 BOST INET: SPEL 56C Loc 450 width 1 MD=0 56C(12) <Internetanvändning i bostaden igår> Spelat spel <Se F.56C för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 658 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 418 BOST INET: CHAT GRUPP 56 Loc 451 width 1 MD=0 56C(13) <Internetanvändning i bostaden igår> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.56C för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 673 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 419 BOST INET: SLÄKTFORSK 56 Loc 452 width 1 MD=0 56C(14) <Internetanvändning i bostaden igår> Släktforskat <Se F.56C för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 701 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 420 BOST INET: ANNAN INFO 56 Loc 453 width 1 MD=0 56C(15) <Internetanvändning i bostaden igår> Annan användning <Se F.56C för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 621 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 421 BOST INET: TVEKSAM 56 Loc 454 width 1 MD=0 56C(16) <Internetanvändning i bostaden igår> Tveksam om vad <Se F.56C för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 698 5. Ej markerat 2668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 422 INET: BESTÄLLT VAROR 56C Loc 455 width 1 MD=0 56C1 (UTRÄTTAT ÄRENDEN PÅ INTERNET) Vilka ärenden har Du uträttat på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 56C1(1) Beställt varor 10 1. Markerat 115 5. Ej markerat 3245 0. Frågan ej tillämplig
VAR 423 INET: BESTÄLLT TJÄNSTER Loc 456 width 1 MD=0 56C1(2) <Internetärende igår> Beställt tjänster, t ex bokade biljetter eller resor <Se F.56C1 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 117 5. Ej markerat 3245 0. Frågan ej tillämplig
VAR 424 INET: BETALNINGAR 56C Loc 457 width 1 MD=0 56C1(3) <Internetärende igår> Betalningar <Se F.56C1 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 73 5. Ej markerat 3245 0. Frågan ej tillämplig
VAR 425 INET: BANKÄRENDEN 56C Loc 458 width 1 MD=0 56C1(4) <Internetärende igår> Bankärenden <Se F.56C1 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 60 5. Ej markerat 3245 0. Frågan ej tillämplig
VAR 426 INET: TVEKSAM VAD 56C Loc 459 width 1 MD=0 56C1(5) <Internetärende igår> Tveksam om vad <Se F.56C1 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 121 5. Ej markerat 3245 0. Frågan ej tillämplig
VAR 427 FAKTAINF- SAMHINF 56C2 Loc 460 width 1 MD=0 56C2 (SÖKT FAKTA/INFORMATION PÅ INTERNET) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 56C2(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 36 1. Markerat 143 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 428 FAKTAINF- ANN INF 56C2 Loc 461 width 1 MD=0 56C2(2) <Faktainformation på Internet igår> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 133 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 429 FAKTAINF- RESOR 56C2 Loc 462 width 1 MD=0 56C2(3) <Faktainformation på Internet igår> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 156 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 430 FAKTAINF- KULTUR 56C2 Loc 463 width 1 MD=0 56C2(4) <Faktainformation på Internet igår> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 151 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 431 FAKTAINF- SKOLA 56C2 Loc 464 width 1 MD=0 56C2(5) <Faktainformation på Internet igår> Skola - utbildning <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 158 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 432 FAKTAINF- TJÄNSTER 56C2 Loc 465 width 1 MD=0 56C2(6) <Faktainformation på Internet igår> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter, tjänster) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 157 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 433 FAKTAINF- EKONOMI 56C2 Loc 466 width 1 MD=0 56C2(7) <Faktainformation på Internet igår> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 166 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 434 FAKTAINF- E-POSTADR 56C2 Loc 467 width 1 MD=0 56C2(8) <Faktainformation på Internet igår> E-postadresser <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 177 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 435 FAKTAINF- TELEFONNR 56C2 Loc 468 width 1 MD=0 56C2(9) <Faktainformation på Internet igår> Telefonnummer eller adresser <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 176 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 436 FAKTAINF - ANNAT 56C2 Loc 469 width 1 MD=0 56C2(10) <Faktainformation på Internet igår> Annat <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 134 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 437 FAKTAINF - VET EJ 56C2 Loc 470 width 1 MD=0 56C2(11) <Faktainformation på Internet igår> Tveksam om vad <Se F.56C2 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 177 5. Ej markerat 3191 0. Frågan ej tillämplig
VAR 438 TID SPEL 56C4 Loc 471 width 1 MD=0 56C4 (SPELAT SPEL PÅ INTERNET IGÅR) Om Du spelade spel ungefär hur länge höll Du på? 5 1. Mer än 2 timmar 3 2. 1 - 2 timmar 11 3. 1/2 - 1 timme 20 4. Mindre än 1/2-timme 5 8. Tveksam, vet ej 3326 0. Frågan ej tillämplig
VAR 439 BOST:SEN ANV INTERNET 56 Loc 472 width 1 MD=0 56D1 (HAR TILLGÅNG TILL INTERNET, EJ ANVÄNT INTERNET IGÅR) När använde Du senast Internet i Din bostad? 964 1. Senaste veckan 241 2. Senaste månaden 115 3. Senaste halvåret 30 4. Senaste året 142 5. Längre tillbaka aldrig 23 8. Tveksam, vet ej 1855 0. Frågan ej tillämplig
VAR 440 BOST INET: E-POST 56D Loc 473 width 1 MD=0 56D2 (HAR INTERNET I BOSTADEN - ANVÄNT INTERNET SENASTE MÅNADEN, MEN EJ IGÅR) Vad använde Du då Internet till? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 56D2(1) Elektronisk post, (e-mail) 582 1. Markerat 623 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 441 BOST INET:LÄST DAGSTIDN Loc 474 width 1 MD=0 56D2(2) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Läst någon dagstidning <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 1095 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 442 BOST INET:LÄST TIDSKRIFT Loc 475 width 1 MD=0 56D2(3) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Läst någon tidskrift <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1165 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 443 BOST INET: NYHETER 56D Loc 476 width 1 MD=0 56D2(4) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 1150 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 444 BOST INET: LYSSN RADIO Loc 477 width 1 MD=0 56D2(5) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Lyssnat på radio <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1199 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 445 BOST INET: TV- PROG 56D Loc 478 width 1 MD=0 56D2(6) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Följt något TV-program <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 1197 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 446 BOST INET: SETT FILM 56D Loc 479 width 1 MD=0 56D2(7) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Tittat på film <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1199 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 447 BOST INET: INFSÖKN 56D Loc 480 width 1 MD=0 56D2(8) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Sökt fakta, information <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 381 1. Markerat 824 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 448 BOST INET: ÄRENDEN 56D Loc 481 width 1 MD=0 56D2(9) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställa varor eller bokade resor) <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 264 1. Markerat 941 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 449 BOST INET:LYSSN MUSIK 56 Loc 482 width 1 MD=0 56D2(10) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Lyssnat till musik <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 1188 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 450 BOS INET:LADDAT MUSIK 56 Loc 483 width 1 MD=0 56D2(11) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Laddat ner musik <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 1155 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 451 BOST INET: SPEL 56D Loc 484 width 1 MD=0 56D2(12) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Spelat spel <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 1147 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 452 BOST INET: CHAT GRUPP 56 Loc 485 width 1 MD=0 56D2(13) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 1140 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 453 BOST INET: SLÄKTFORSK 56 Loc 486 width 1 MD=0 56D2(14) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Släktforskat <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1199 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 454 BOST INET: ANNAN INFO 56 Loc 487 width 1 MD=0 56D2(15) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Annan användning <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 1051 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 455 BOST INET: TVEKSAM 56 Loc 488 width 1 MD=0 56D2(16) <Internetanvändning i bostaden senaste månaden> Tveksam till vad <Se F.56D2 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 1195 5. Ej markerat 2165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 456 INET: BESTÄLLT VAROR 56D Loc 489 width 1 MD=0 56D3 (UTRÄTTAT ÄRENDEN PÅ INTERNET) Vilka ärenden har Du uträttat på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 56D3(1) Beställt varor 12 1. Markerat 252 5. Ej markerat 3106 0. Frågan ej tillämplig
VAR 457 INET: BESTÄLLT TJÄNSTER Loc 490 width 1 MD=0 56D3(2) <Internetärende senaste månaden> Beställt tjänster <Se F.56D3 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 242 5. Ej markerat 3106 0. Frågan ej tillämplig
VAR 458 INET: BETALNINGAR 56D Loc 491 width 1 MD=0 56D3(3) <Internetärende senaste månaden> Betalningar <Se F.56D3 för fullständig frågetext> 140 1. Markerat 124 5. Ej markerat 3106 0. Frågan ej tillämplig
VAR 459 INET: BANKÄRENDEN 56D Loc 492 width 1 MD=0 56D3(4) <Internetärende senaste månaden> Bankärenden <Se F.56D3 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 137 5. Ej markerat 3106 0. Frågan ej tillämplig
VAR 460 INET: TVEKSAM VAD 56D Loc 493 width 1 MD=0 56D3(5) <Internetärende senaste månaden> Tveksam till vad <Se F.56D3 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 260 5. Ej markerat 3106 0. Frågan ej tillämplig
VAR 461 FAKTAINF- SAMHINF 56D4 Loc 494 width 1 MD=0 56D4 (SÖKT FAKTA PÅ INTERNET) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 56D4(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 71 1. Markerat 310 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 462 FAKTAINF- ANN INF 56D4 Loc 495 width 1 MD=0 56D4(2) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 286 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 463 FAKTAINF- RESOR 56D4 Loc 496 width 1 MD=0 56D4(3) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 307 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 464 FAKTAINF- KULTUR 56D4 Loc 497 width 1 MD=0 56D4(4) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 321 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 465 FAKTAINF- SKOLA 56D4 Loc 498 width 1 MD=0 56D4(5) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Skola - utbildning <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 353 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 466 FAKTAINF- TJÄNSTER 56D4 Loc 499 width 1 MD=0 56D4(6) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter, tjänster) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 347 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 467 FAKTAINF- EKONOMI 56D4 Loc 500 width 1 MD=0 56D4(7) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 365 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 468 FAKTAINF- E-POSTADR 56D4 Loc 501 width 1 MD=0 56D4(8) <Faktainformation på Internet senaste månaden> E-postadresser <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 378 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 469 FAKTAINF- TELEFONNR 56D4 Loc 502 width 1 MD=0 56D4(9) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Telefonnummer eller adresser <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 377 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 470 FAKTAINF - ANNAT 56D4 Loc 503 width 1 MD=0 56D4(10) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Annat <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 293 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 471 FAKTAINF - VET EJ 56D4 Loc 504 width 1 MD=0 56D4(11) <Faktainformation på Internet senaste månaden> Tveksam om vad <Se F.56D4 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 371 5. Ej markerat 2989 0. Frågan ej tillämplig
VAR 472 PC-ANV: PÅ ARBPLATSEN 57 Loc 505 width 1 57A Använde Du persondator på någon annan plats (än i bostaden) igår? 57A(1) Ja, på arbetsplatsen 577 1. Markerat 2793 5. Ej markerat
VAR 473 PC-ANV: I SKOLAN 57 Loc 506 width 1 57A(2) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Ja, i skolan <Se F.57A för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 3276 5. Ej markerat
VAR 474 PC-ANV: ANNAN PLATS 57 Loc 507 width 1 57A(3) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Ja, annan plats <Se F.57A för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 3297 5. Ej markerat
VAR 475 PC-ANV: NEJ 57 Loc 508 width 1 57A(4) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Nej <Se F.57A för fullständig frågetext> 2618 1. Markerat 752 5. Ej markerat
VAR 476 PC-ANV: TVEKS, VET EJ 57 Loc 509 width 1 57A(5) <Persondatoranvändning utanför hemmet> Tveksam, vet ej <Se F.57A för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 3359 5. Ej markerat
VAR 477 INET-ANV: PÅ ARBPLATS 57 Loc 510 width 1 57B Använde Du Internet på någon annan plats (än i bostaden) igår? 57B(1) Ja, på arbetsplatsen 400 1. Markerat 2970 5. Ej markerat
VAR 478 INET-ANV: I SKOLAN 57 Loc 511 width 1 57B(2) <Internetanvändning utanför hemmet> Ja, i skolan <Se F.57B för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 3285 5. Ej markerat
VAR 479 INET-ANV: ANNAN PLATS 57 Loc 512 width 1 57B(3) <Internetanvändning utanför hemmet> Ja, annan plats <Se F.57B för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 3319 5. Ej markerat
VAR 480 INET-ANV: NEJ 57 Loc 513 width 1 57B(4) <Internetanvändning utanför hemmet> Nej <Se F.57B för fullständig frågetext> 2829 1. Markerat 541 5. Ej markerat
VAR 481 INET-ANV: TVEKSAM VAD 57 Loc 514 width 1 57B(5) <Internetanvändning utanför hemmet> Tveksam, vet ej <Se F.57B för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 3362 5. Ej markerat
VAR 482 TID ANV INTERNET ARB 57B Loc 515 width 1 MD=0 57BA (ANVÄNT INTERNET PÅ ARBETET) Ungefär hur länge använde Du Internet på arbetet igår? 174 1. Mindre än 1/2 timme 92 2. 1/2 - 1 timme 52 3. 1 - 2 timmar 20 4. 2 - 3 timmar 14 5. 3 - 4 timmar 6 6. 4 - 5 timmar 32 7. Mer än 5 timmar 4 8. Använde inte Internet på arbetet igår 6 9. Tveksam, vet ej 2970 0. Frågan ej tillämplig
VAR 483 TID ANV INET I SKOLA 57B Loc 516 width 1 MD=0 57BBA (ANVÄNT INTERNET I SKOLAN) Ungefär hur länge använde Du Internet på skolan igår? 46 1. Mindre än 1/2 timme 15 2. 1/2 - 1 timme 18 3. 1 - 2 timmar 5 4. 2 - 3 timmar 0 5. 3 - 4 timmar 0 6. 4 - 5 timmar 0 7. Mer än 5 timmar 1 8. Använde inte Internet i skolan igår 0 9. Tveksam, vet ej 3285 0. Frågan ej tillämplig
VAR 484 TID ANV INET ANN PLA 57B Loc 517 width 1 MD=0 57BBAA (ANVÄNT INTERNET PÅ ANNAN PLATS) Ungefär hur lång tid använde Du Internet på annan plats igår? 25 1. Mindre än 1/2 timme 12 2. 1/2 - 1 timme 7 3. 1 - 2 timmar 4 4. 2 - 3 timmar 2 5. 3 - 4 timmar 1 6. 4 - 5 timmar 0 7. Mer än 5 timmar 0 8. Använde inte Internet på annan plats igår 0 9. Tveksam, vet ej 3319 0. Frågan ej tillämplig
VAR 485 EJ BOST INET: E-POST 57B Loc 518 width 1 MD=0 57BCA (ANVÄNT INTERNET IGÅR UTANFÖR BOSTADEN) Vad använde Du Internet till? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 57BCA(1) Elektronisk post, (e-mail) 213 1. Markerat 320 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 486 EJ BOST INET:DAGSTIDNING Loc 519 width 1 MD=0 57BCA(2) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Läst någon dagstidning <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 473 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 487 EJ BOST INET: TIDSKRIFT Loc 520 width 1 MD=0 57BCA(3) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Läst någon tidskrift <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 512 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 488 EJ BOST INET: NYHETER 57 Loc 521 width 1 MD=0 57BCA(4) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 507 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 489 EJ BOST INET:LYSSN RADIO Loc 522 width 1 MD=0 57BCA(5) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Lyssnat på radio <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 531 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 490 EJ BOST INET:TV- PROG 57 Loc 523 width 1 MD=0 57BC (ANVÄNT DATOR IGÅR) Om vi nu går tillbaka till Din Internetanvändning i bostaden igår. Vad använde Du Internet till? 57BCA(6) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Följt något TV-program 0 1. Markerat 533 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 491 EJ BOST INET:SET FILM 57 Loc 524 width 1 MD=0 57BCA(7) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Tittat på film <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 533 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 492 EJ BOST INET: INFSÖKN 57 Loc 525 width 1 MD=0 57BCA(8) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Sökt fakta, information <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 253 1. Markerat 280 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 493 EJ BOST INET: ÄRENDEN 57 Loc 526 width 1 MD=0 57BCA(9) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställt varor eller bokade resor) <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 497 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 494 EJ BOST INET:LYSN MUS 57 Loc 527 width 1 MD=0 57BCA(10) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Lyssnat till musik <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 527 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 495 EJ BOS INET:LADDA MUS 57 Loc 528 width 1 MD=0 57BCA(11) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Laddat ner musik <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 531 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 496 EJ BOST INET: SPEL 57BC Loc 529 width 1 MD=0 57BCA(12) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Spelat spel <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 524 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 497 EJ BOST INET: CHAT GR 57 Loc 530 width 1 MD=0 57BCA(13) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 522 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 498 EJ BOST INET: SLÄKTF 57 Loc 531 width 1 MD=0 57BCA(14) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Släktforskat <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 532 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 499 EJ BOST INET:ANN ANV 57 Loc 532 width 1 MD=0 57BCA(15) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Annan användning <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 439 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 500 EJ BOST INET: TVEKSAM 57 Loc 533 width 1 MD=0 57BCA(16) <Internetanvändning utanför bostaden igår> Tveksam till vad <Se F.57BCA för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 523 5. Ej markerat 2837 0. Frågan ej tillämplig
VAR 501 INET: BESTÄLLT VAROR 57 Loc 534 width 1 MD=0 57BCA.1 (UTRÄTTAT ÄRENDEN PÅ INTERNET) Vilka ärenden har Du uträttat på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 57BCA.1(1) Beställt varor 7 1. Markerat 29 5. Ej markerat 3334 0. Frågan ej tillämplig
VAR 502 INET: BESTÄLLT TJÄNSTER Loc 535 width 1 MD=0 57BCA.1(2) <Ärenden på Internet utanför bostaden igår> Beställt tjänster <Se F.57BCA.1 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 28 5. Ej markerat 3334 0. Frågan ej tillämplig
VAR 503 INET: BETALNINGAR Loc 536 width 1 MD=0 57BCA.1(3) <Ärenden på Internet utanför bostaden igår> Betalningar <Se F.57BCA.1 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 14 5. Ej markerat 3334 0. Frågan ej tillämplig
VAR 504 INET: BANKÄRENDEN 57BD Loc 537 width 1 MD=0 57BCA.1(4) <Ärenden på Internet utanför bostaden igår> Bankärenden <Se F.57BCA.1 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 25 5. Ej markerat 3334 0. Frågan ej tillämplig
VAR 505 INET: TVEKSAM VAD 57BCA. Loc 538 width 1 MD=0 57BCA.1(5) <Ärenden på Internet utanför bostaden igår> Tveksam om vad <Se F.57BCA.1 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 34 5. Ej markerat 3334 0. Frågan ej tillämplig
VAR 506 FAKTAINF- SAMHINF 57BCA Loc 539 width 1 MD=0 57BCA.2 (SÖKT FAKTA/INFORMATION PÅ INTERNET UTANFÖR BOSTADEN IGÅR) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? 57BCA.2(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 70 1. Markerat 183 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 507 FAKTAINF- ANN INF 57BCA Loc 540 width 1 MD=0 57BCA.2(2) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.57BCA.2 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 173 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 508 FAKTAINF- RESOR 57BCA Loc 541 width 1 MD=0 57BCA.2(3) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.57BCA.2 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 239 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 509 FAKTAINF- KULTUR 57BCA Loc 542 width 1 MD=0 57BCA.2(4) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.57BCA.2 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 236 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 510 FAKTAINF- SKOLA 57BCA Loc 543 width 1 MD=0 57BCA.2(5) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Skola - utbildning <Se F.57BCA.2 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 227 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 511 FAKTAINF- TJÄNSTER 57BCA Loc 544 width 1 MD=0 57BCA.2(6) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter- tjänster) <Se F.57BCA.2 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 231 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 512 FAKTAINF- EKONOMI 57BCA Loc 545 width 1 MD=0 57BCA.2(7) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.57BCA.2 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 235 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 513 FAKTAINF- E-POSTADR 57BC Loc 546 width 1 MD=0 57BCA.2(8) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> E-postadresser <Se F.57BCA.2 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 250 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 514 FAKTAINF- TELEFONNR 57BC Loc 547 width 1 MD=0 57BCA.2(9) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Telefonnummer eller adresser <Se F.57BCA.2 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 244 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 515 FAKTAINF - ANNAT 57BCA Loc 548 width 1 MD=0 57BCA.2(10) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Annat <Se F.57BCA.2 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 183 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 516 FAKTAINF - VET EJ 57BCA Loc 549 width 1 MD=0 57BCA.2(11) <Faktainformation på Internet utanför bostaden igår> Tveksam om vad <Se F.57BCA.2 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 248 5. Ej markerat 3117 0. Frågan ej tillämplig
VAR 517 PC-ANV: PÅ ARBPLATSEN 58 Loc 550 width 1 MD=0 58A (EJ ANVÄNT PERSONDATOR UTANFÖR BOSTADEN IGÅR) Har Du använt persondator på någon annan plats än i bostaden den senaste veckan? 58A(1) Ja, på arbetsplatsen 463 1. Markerat 2166 5. Ej markerat 741 0. Frågan ej tillämplig
VAR 518 PC-ANV: I SKOLAN 58 Loc 551 width 1 MD=0 58A(2) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Ja, i skolan <Se F.58A för fullständig frågetext> 176 1. Markerat 2453 5. Ej markerat 741 0. Frågan ej tillämplig
VAR 519 PC-ANV: ANNAN PLATS 58 Loc 552 width 1 MD=0 58A(3) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Ja, annan plats <Se F.58A för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 2506 5. Ej markerat 741 0. Frågan ej tillämplig
VAR 520 PC-ANV: NEJ 58 Loc 553 width 1 MD=0 58A(4) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Nej <Se F.58A för fullständig frågetext> 1870 1. Markerat 759 5. Ej markerat 741 0. Frågan ej tillämplig
VAR 521 PC-ANV: TVEKSAM VAR 58 Loc 554 width 1 MD=0 58A(5) <Persondatoranvändning utanför bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.58A för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 2620 5. Ej markerat 741 0. Frågan ej tillämplig
VAR 522 INET-ANV: PÅ ARBPLATS 58 Loc 555 width 1 MD=0 58B (EJ ANVÄNT INTERNET UTANFÖR BOSTADEN IGÅR) Har Du använt Internet på någon annan plats än i bostaden den senaste veckan? 58B(1) Ja, på arbetsplatsen 385 1. Markerat 2452 5. Ej markerat 533 0. Frågan ej tillämplig
VAR 523 INET-ANV: I SKOLAN 58 Loc 556 width 1 MD=0 58B(2) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Ja, i skolan <Se F.58B för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 2693 5. Ej markerat 533 0. Frågan ej tillämplig
VAR 524 INET-ANV: ANNAN PLATS 58 Loc 557 width 1 MD=0 58B(3) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Ja, annan plats <Se F.58B för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 2744 5. Ej markerat 533 0. Frågan ej tillämplig
VAR 525 INET-ANV: NEJ 58 Loc 558 width 1 MD=0 58B(4) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Nej <Se F.58B för fullständig frågetext> 2215 1. Markerat 622 5. Ej markerat 533 0. Frågan ej tillämplig
VAR 526 INET-ANV: TVEKSAM VAR 58 Loc 559 width 1 MD=0 58B(5) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.58B för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 2824 5. Ej markerat 533 0. Frågan ej tillämplig
VAR 527 EJ BOST INET:E-POST 58BC Loc 560 width 1 MD=0 58BCA (ANVÄNT INTERNET UTANFÖR HEMMET SENASTE VECKAN, MEN EJ IGÅR) Vad använde Du Internet till? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 58BCA(1) Elektronisk post, (e-mail) 254 1. Markerat 355 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 528 EJ BOST INET:DAGSTIDNING Loc 561 width 1 MD=0 58BCA (ANVÄNT INTERNET UTANFÖR HEMMET SENASTE VECKAN, MEN EJ IGÅR) Vad använde Du Internet till? FLERA SVARSALT MÖJLIGA 58BCA(2) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Läst någon dagstidning 36 1. Markerat 573 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 529 EJ BOST INET: TIDSKRIFT Loc 562 width 1 MD=0 58BCA(3) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Läst någon tidskrift <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 595 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 530 EJ BOST INET: NYHETER 58 Loc 563 width 1 MD=0 58BCA(4) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tagit del av nyheter i någon nyhetstjänst <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 584 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 531 EJ BOST INET:LYSSN RADIO Loc 564 width 1 MD=0 58BCA(5) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Lyssnat på radio <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 608 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 532 EJ BOST INET:TV- PROG 58 Loc 565 width 1 MD=0 58BCA(6) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Följt något TV-program <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 609 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 533 EJ BOST INET:SET FILM 58 Loc 566 width 1 MD=0 58BCA(7) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tittat på film <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 609 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 534 EJ BOST INET: INFSÖKN 58 Loc 567 width 1 MD=0 58BCA(8) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Sökt fakta, information <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 337 1. Markerat 272 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 535 EJ BOST INET: ÄRENDEN 58 Loc 568 width 1 MD=0 58BCA(9) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Uträttat ärenden (t ex bankärenden, beställde varor eller bokade resor) <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 577 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 536 EJ BOST INET:LYSN MUS 58 Loc 569 width 1 MD=0 58BCA(10) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Lyssnat till musik <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 608 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 537 EJ BOS INET:LADDA MUS 58 Loc 570 width 1 MD=0 58BCA(11) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Laddat ner musik <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 603 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 538 EJ BOST INET: SPEL 58BC Loc 571 width 1 MD=0 58BCA(12) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Spelat spel <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 596 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 539 EJ BOST INET: CHAT GR 58 Loc 572 width 1 MD=0 58BCA(13) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Deltagit i en diskussionsgrupp eller chat-grupp <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 592 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 540 EJ BOST INET: SLÄKTF 58 Loc 573 width 1 MD=0 58BCA(14) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Släktforskat <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 609 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 541 EJ BOST INET:ANN INFO 58 Loc 574 width 1 MD=0 58BCA(15) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Annan användning <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 511 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 542 EJ BOST INET: TVEKSAM 58 Loc 575 width 1 MD=0 58BCA(16) <Internetanvändning utanför bostaden senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.58BCA för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 601 5. Ej markerat 2761 0. Frågan ej tillämplig
VAR 543 INET: BESTÄLLT VAROR 58 Loc 576 width 1 MD=0 58BCA.1 (UTRÄTTAT ÄRENDEN PÅ INTERNET SENASTE VECKAN) Vilka ärenden har Du uträttat på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 58BCA.1(1) Beställt varor 6 1. Markerat 26 5. Ej markerat 3338 0. Frågan ej tillämplig
VAR 544 INET: BESTÄLLT TJÄNSTER Loc 577 width 1 MD=0 58BCA.1(2) <Ärenden på Internet senaste veckan> Beställt tjänster (t ex bokade biljetter eller resor) <Se F.58BCA.1 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 24 5. Ej markerat 3338 0. Frågan ej tillämplig
VAR 545 INET: BETALNINGAR 58BC Loc 578 width 1 MD=0 58BCA.1(3) <Ärenden på Internet senaste veckan> Gjort betalningar <Se F.58BCA.1 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 19 5. Ej markerat 3338 0. Frågan ej tillämplig
VAR 546 INET: BANKÄRENDEN 58BC Loc 579 width 1 MD=0 58BCA.1(4) <Ärenden på Internet senaste veckan> Gjort bankärenden <Se F.58BCA.1 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 21 5. Ej markerat 3338 0. Frågan ej tillämplig
VAR 547 INET: TVEKSAM VAD 58BC Loc 580 width 1 MD=0 58BCA.1(5) <Ärenden på Internet senaste veckan> Tveksam om vad <Se F.58BCA.1 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 31 5. Ej markerat 3338 0. Frågan ej tillämplig
VAR 548 FAKTAINF- SAMHINF 58BE Loc 581 width 1 MD=0 58BCA.2 (SÖKT FAKTA, INFORMATION PÅ INTERNET SENASTE VECKAN) Vad har Du sökt fakta-information om på Internet? FLERA SVAR MÖJLIGA 58BCA.2(1) Samhällsinformation (t ex om regeringen, kommunen, sjukvård, bibliotek). 100 1. Markerat 237 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 549 FAKTAINF- ANN INF 58BC Loc 582 width 1 MD=0 58BCA.2(2) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Annan information (t ex använt nätet som uppslagsbok). <Se F.58BCA.2 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 210 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 550 FAKTAINF- RESOR 58BC Loc 583 width 1 MD=0 58BCA.2(3) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Resor (t ex resmål, tidtabeller, resebyråer) <Se F.58BCA.2 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 316 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 551 FAKTAINF- KULTUR 58BC Loc 584 width 1 MD=0 58BCA.2(4) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Kultur - nöje - fritid (t ex evenemang, idrott, biljetter) <Se F.58BCA.2 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 321 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 552 FAKTAINF- SKOLA 58BC Loc 585 width 1 MD=0 58BCA.2(5) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Skola - utbildning <Se F.58BCA.2 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 300 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 553 FAKTAINF- TJÄNSTER 58BC Loc 586 width 1 MD=0 58BCA.2(6) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Konsumtionsvaror - tjänster (t ex nya produkter-tjänster) <Se F.58BCA.2 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 322 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 554 FAKTAINF- EKONOMI 58BC Loc 587 width 1 MD=0 58BCA.2(7) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Börs och ekonomi (t ex aktier) <Se F.58BCA.2 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 326 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 555 FAKTAINF- E-POSTADR 58BC Loc 588 width 1 MD=0 58BCA.2(8) <Faktainformation på Internet senaste veckan> E-postadresser <Se F.58BCA.2 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 332 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 556 FAKTAINF- TELEFONNR 58BC Loc 589 width 1 MD=0 58BCA.2(9) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Telefonnummer eller adresser <Se F.58BCA.2 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 327 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 557 FAKTAINF - ANNAT 58BC Loc 590 width 1 MD=0 58BCA.2(10) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Annat <Se F.58BCA.2 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 238 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 558 FAKTAINF - VET EJ 58BC Loc 591 width 1 MD=0 58BCA.2(11) <Faktainformation på Internet senaste veckan> Tveksam om vad <Se F.58BCA.2 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 336 5. Ej markerat 3033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 559 ANDEL INTERNET ARB 58E Loc 592 width 3 MD=900 or GE 999 58E (ANVÄNDER REGELBUNDET INTERNET I SKOLAN, ARBETET, ANNAN PLATS) Hur stor del av tiden för Din samlade Internetanvändning utanför bostaden skulle Du anse vara direkt relaterad till Dina arbetsuppgifter/ skolarbete och hur stor del skulle Du anse vara i huvudsak av privat intresse? 58E(1) Direkt relaterat till arbetsuppgifter eller skolarbete 000. 0 procent . . 100. 100 procent 2231 900. Frågan ej tillämplig 30 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 5 10 15 20 25 30 40 45 Frek: 112 5 4 5 41 3 32 9 29 16 3 Kod: 50 60 65 70 75 80 85 90 95 97 98 Frek: 128 27 1 45 36 70 5 145 94 2 18 Kod: 99 100 900 999 Frek: 44 235 2231 30
VAR 560 ANDEL INTERNET PRIVAT 57 Loc 595 width 3 MD=900 or GE 999 58E(2) <Andel Internet> I huvudsak av privat intresse <Se F.58E för fullständig frågetext> 000. 0 procent . . 100. 100 procent 2232 900. Frågan ej tillämplig 30 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 35 Frek: 231 44 18 2 94 145 5 70 36 45 1 Kod: 40 50 55 60 70 75 80 85 90 95 98 Frek: 27 128 3 16 29 9 32 3 41 5 4 Kod: 99 100 900 999 Frek: 5 115 2232 30
VAR 561 REKL: ANNONSBLAD 59 Loc 598 width 1 59 Tog Du del av någon av följande typer av reklam igår? FLERA SVAR MÖJLIGA 59(1) Annonsblad på Din Hemort (ex Eslövsbladet, Kalixbladet) 554 1. Markerat 2816 5. Ej markerat
VAR 562 REKL: LOK ANNONSBL 59 Loc 599 width 1 59(2) <Läst, tittat på reklam igår> Lokalt annonsblad som täcker exempelvis Ditt bostadsområde <Se F.59 för fullständig frågetext> 526 1. Markerat 2844 5. Ej markerat
VAR 563 REKL: AFFKEDJ ANNBLAD 59 Loc 600 width 1 59(3) <Läst, tittat på reklam igår> De stora affärskedjornas annonsblad (ex ICA-handlarnas, Go'middag) <Se F.59 för fullständig frågetext> 968 1. Markerat 2402 5. Ej markerat
VAR 564 REKL: LOK HANDL ANNBL 59 Loc 601 width 1 59(4) <Läst, tittat på reklam igår> Lokala handlares annons- eller reklamblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 713 1. Markerat 2657 5. Ej markerat
VAR 565 REKL:REKLBL+RABATTKUP 59 Loc 602 width 1 59(5) <Läst, tittat på reklam igår> Lösa reklamblad med rabattkuponger <Se F.59 för fullständig frågetext> 422 1. Markerat 2948 5. Ej markerat
VAR 566 REKL: ADRESSERAD REKL 59 Loc 603 width 1 59(6) <Läst, tittat på reklam igår> Adresserad reklam (ex bokklubbar, försäkringar) <Se F.59 för fullständig frågetext> 253 1. Markerat 3117 5. Ej markerat
VAR 567 REKL: ANNAN FORM 59 Loc 604 width 1 59(7) <Läst, tittat på reklam igår> Annan form av reklam- eller annonsblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 213 1. Markerat 3157 5. Ej markerat
VAR 568 ÅSETT UTOMHUSREKLAM 59 Loc 605 width 1 59(8) <Läst, tittat på reklam igår> Utomhusreklam (reklampelare, stora reklamtavlor, reklamskyltar på bussar, taxi etc) <Se F.59 för fullständig frågetext> 600 1. Markerat 2770 5. Ej markerat
VAR 569 ÅSETT INGEN REKLAM 59 Loc 606 width 1 59(9) <Läst, tittat på reklam igår> Nej <Se F.59 för fullständig frågetext> 1543 1. Markerat 1827 5. Ej markerat
VAR 570 REKL: LÄST TVEKSAM 59 Loc 607 width 1 59(10) <Läst, tittat på reklam igår> Tveksam, vet ej <Se F.59 för fullständig frågetext> 218 1. Markerat 3152 5. Ej markerat
VAR 571 REKLAM I: MORGTIDNING 60 Loc 608 width 1 60 Tog Du igår del av reklam eller annonser i något av följande medier? FLERA SVAR MÖJLIGA 60(1) Morgontidning 1230 1. Markerat 2140 5. Ej markerat
VAR 572 REKLAM I: KVÄLLSTIDN 60 Loc 609 width 1 60(2) <Tagit del av reklam i> Kvällstidning <Se F.60 för fullständig frågetext> 286 1. Markerat 3084 5. Ej markerat
VAR 573 REKLAM I: VECKOTIDN 60 Loc 610 width 1 60(3) <Tagit del av reklam i> Veckotidning eller magasin <Se F.60 för fullständig frågetext> 198 1. Markerat 3172 5. Ej markerat
VAR 574 REKLAM I: RADIO 60 Loc 611 width 1 60(4) <Tagit del av reklam i> Radio <Se F.60 för fullständig frågetext> 609 1. Markerat 2761 5. Ej markerat
VAR 575 REKLAM I: TV 60 Loc 612 width 1 60(5) <Tagit del av reklam i> TV <Se F.60 för fullständig frågetext> 1492 1. Markerat 1878 5. Ej markerat
VAR 576 REKLAM PÅ: BIO 60 Loc 613 width 1 60(6) <Tagit del av reklam på> Bio <Se F.60 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 3358 5. Ej markerat
VAR 577 REKLAM PÅ: INTERNET 60 Loc 614 width 1 60(7) <Tagit del av reklam på> Internet <Se F.60 för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 3127 5. Ej markerat
VAR 578 REKLAM I: MOBILTELEF 60 Loc 615 width 1 60(8) <Tagit del av reklam i> Mobiltelefon <Se F.60 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 3362 5. Ej markerat
VAR 579 REKLAM : NEJ 60 Loc 616 width 1 60(9) <Tagit del av reklam> Nej <Se F.60 för fullständig frågetext> 1076 1. Markerat 2294 5. Ej markerat
VAR 580 REKLAM: TVEKS, VET EJ 60 Loc 617 width 1 60(10) <Tagit del av reklam> Tveksam, vet ej <Se F.60 för fullständig frågetext> 153 1. Markerat 3217 5. Ej markerat
VAR 581 TYP AV BOENDE 62 Loc 618 width 1 62 Hur bor Du? ENDAST ETT SVAR 328 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1670 2. I villa eller radhus i småhusområde 1371 3. I lägenhet i flerfamiljshus 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 582 UPPVÄXTORT 62A Loc 619 width 1 62A Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 839 1. Ren landsbygd i Sverige 937 2. Mindre tätort i Sverige 869 3. Stad eller större tätort i Sverige 548 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 52 5. Annat land i Norden 79 6. Annat land i Europa 31 7. Land utanför Europa 15 8. Tveksam, vet ej
VAR 583 CIVILSTÅND 63 Loc 620 width 1 MD=0 63 (FÖDD FÖRE 1985) Vilket är ditt civilstånd? 1014 1. Ensamstående 611 2. Samboende 1369 3. Gift 376 0. Frågan ej tillämplig
VAR 584 UP 9-17:ANTAL VUXNA 63A Loc 621 width 1 MD GE 9 63A (UP 9 - 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 45 1. En vuxen 260 2. Två vuxna 52 3. Tre vuxna 7 4. Fyra vuxna 2 5. Fem vuxna 3004 9. Frågan ej tillämplig
VAR 585 UP 9-17: ANTAL BARN 63B Loc 622 width 1 MD=9 63B (UP 9 - 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er med Dig själv inräknad? 1 0. Ingen vuxen 108 1. En person 160 2. Två personer 71 3. Tre personer 16 4. Fyra personer 6 5. Fem personer 3 6. Sex personer 1 7. Sju vuxna 3004 9. Frågan ej tillämplig
VAR 586 UP 9-17: 1 ÅR 63C Loc 623 width 1 MD=0 63C (UP 9- 17 år) Hur gamla är dessa personer? 63C(1) 1 år 8 1. Markerat 358 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 587 UP 9-17: 2 ÅR 63C Loc 624 width 1 MD=0 63C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 351 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 588 UP 9-17: 3 ÅR 63C Loc 625 width 1 MD=0 63C (UP 9- 17 år) Hur gamla är dessa personer? 63C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år 10 1. Markerat 356 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 589 UP 9-17: 4 ÅR 63C Loc 626 width 1 MD=0 63C (UP 9- 17 år) Hur gamla är dessa personer? 63C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år 8 1. Markerat 358 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 590 UP 9-17: 5 ÅR 63C Loc 627 width 1 MD=0 63C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 354 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 591 UP 9-17: 6 ÅR 63C Loc 628 width 1 MD=0 63C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 347 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 592 UP 9-17: 7 ÅR 63C Loc 629 width 1 MD=0 63C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 340 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 593 UP 9-17: 8 ÅR 63C Loc 630 width 1 MD=0 63C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 335 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 594 UP 9-17: 9 ÅR 63C Loc 631 width 1 MD=0 63C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 322 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 595 UP 9-17: 10 ÅR 63C Loc 632 width 1 MD=0 63C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 295 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 596 UP 9-17: 11 ÅR 63C Loc 633 width 1 MD=0 63C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 295 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 597 UP 9-17: 12 ÅR 63C Loc 634 width 1 MD=0 63C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 283 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 598 UP 9-17: 13 ÅR 63C Loc 635 width 1 MD=0 63C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 294 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 599 UP 9-17: 14 ÅR 63C Loc 636 width 1 MD=0 63C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 300 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 600 UP 9-17: 15 ÅR 63C Loc 637 width 1 MD=0 63C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 286 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 601 UP 9-17: 16 ÅR 63C Loc 638 width 1 MD=0 63C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 308 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 602 UP 9-17: 17 ÅR 63C Loc 639 width 1 MD=0 63C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 295 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 603 UP 9-17: ÅLDER-TVEKS 63C Loc 640 width 1 MD=0 63C (UP 9- 17 år) Hur gamla är dessa personer? 63C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej 3 1. Markerat 363 5. Ej markerat 3004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 604 UP>17: ANTAL VUXNA 64A Loc 641 width 2 MD= 0 64A (UP ÖVER 17 ÅR) Hur många vuxna bor det hemma hos er med Dig själv inräknad? Med vuxen menar vi person som är 18 år eller äldre. 850 01. En vuxen 1823 02. Två vuxna 253 03. Tre vuxna 54 04. Fyra vuxna 11 05. Fem vuxna 3 06. Sex vuxna 1 07. Sju vuxna 1 09. Nio vuxna 6 99. IP tveksam, vill ej uppge antalet 368 00. Frågan ej tillämplig
VAR 605 UP 18-79:ANTAL BARN 63B Loc 643 width 2 MD= 9 63B (UP ÖVER 17 ÅR) Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? 1960 00. Ingen person 393 01. En person 413 02. Två personer 145 03. Tre personer 29 04. Fyra personer 8 05. Fem personer 2 06. Sex personer 6 99. IP tveksam, vill ej uppge antalet 414 09. Frågan ej tillämplig
VAR 606 UP 18-79: 1 ÅR 64C Loc 645 width 1 MD=0 64C (UP 18-79 ÅR MED BARN UNDER 18 ÅR I HUSHÅLLET) Hur gamla är dessa personer? 64C(1) 1 år 159 1. Markerat 831 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 607 UP 18-79: 2 ÅR 64C Loc 646 width 1 MD=0 64C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 922 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 608 UP 18-79: 3 ÅR 64C Loc 647 width 1 MD=0 64C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 894 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 609 UP 18-79: 4 ÅR 64C Loc 648 width 1 MD=0 64C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 902 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 610 UP 18-79: 5 ÅR 64C Loc 649 width 1 MD=0 64C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 906 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 611 UP 18-79: 6 ÅR 64C Loc 650 width 1 MD=0 64C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 884 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 612 UP 18-79: 7 ÅR 64C Loc 651 width 1 MD=0 64C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 891 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 613 UP 18-79: 8 ÅR 64C Loc 652 width 1 MD=0 64C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 105 1. Markerat 885 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 614 UP 18-79: 9 ÅR 64C Loc 653 width 1 MD=0 64C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 878 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 615 UP 18-79: 10 ÅR 64C Loc 654 width 1 MD=0 64C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 887 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 616 UP 18-79: 11 ÅR 64C Loc 655 width 1 MD=0 64C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 875 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 617 UP 18-79: 12 ÅR 64C Loc 656 width 1 MD=0 64C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 118 1. Markerat 872 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 618 UP 18-79: 13 ÅR 64C Loc 657 width 1 MD=0 64C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 887 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 619 UP 18-79: 14 ÅR 64C Loc 658 width 1 MD=0 64C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 873 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 620 UP 18-79: 15 ÅR 64C Loc 659 width 1 MD=0 64C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 908 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 621 UP 18-79: 16 ÅR 64C Loc 660 width 1 MD=0 64C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 878 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 622 UP 18-79: 17 ÅR 64C Loc 661 width 1 MD=0 64C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 880 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 623 UP > 17: ÅLDER-TVEKS 64C Loc 662 width 1 MD=0 64C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.64C för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 984 5. Ej markerat 2380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 624 ARBETSMARKNADSGRUPP 65 Loc 663 width 2 MD=90 65 Vilken av följande grupper anser Du Dig tillhöra? 1455 01. Förvärvsarbetande - Heltid (minst 35 timmar/vecka) 342 02. Förvärvsarbetande - Deltid 717 03. Pensionär 264 04. Studerande 24 05. Hemarbetande 76 06. Sjukskriven 76 07. Arbetslös 44 08. Annat 4 09. Tveksam, vet ej 368 90. Frågan ej tillämplig
VAR 625 FACKLIG ORGANISATION 65A Loc 665 width 1 MD=0 65A (OM FÖRVÄRVSARBETANDE) Vilken facklig huvudorganisation är Du ansluten till? 446 1. Landsorganisationen (LO) 251 2. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 182 3. Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 479 4. Annan organisation 366 5. Inte facklig ansluten 73 6. Tveksam, vet ej 1573 0. Frågan ej tillämplig
VAR 626 FAMILJEKATEGORI 66 Loc 666 width 1 MD=0 66 Om du skulle beskriva din nuvarande familj, vilken av följande kategorier stämmer då bäst? IP skall ange det som huvudsakligen stämmer bäst in på hushållet. 1231 1. Arbetarfamilj 83 2. Jordbrukarfamilj 959 3. Tjänstemannafamilj 351 4. Högre tjänstemanna, akademikerfamilj 272 5. Egen företagare 106 8. Tveksam, vet ej 368 0. Frågan ej tillämplig
VAR 627 SKOLUTBILDNING 67 Loc 667 width 1 MD=0 67 Har Du sammanlagt mer än 9 års skolutbildning? I så fall får jag fråga vilken utbildning Du har? 593 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (NEJ) 177 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 351 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 800 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 526 5. Utbildning vid högskola/universitet högst 3 år 519 6. Utbildning vid högskola/universitet längre än 3 år 36 8. Tveksam, vet ej 368 0. Frågan ej tillämplig
VAR 628 GJORT IGÅR: BORTREST 68 Loc 668 width 1 68 Vilken av följande saker stämmer in på vad Du gjorde igår? FLERA SVAR MÖJLIGA 68(1) Var bortrest hela dagen 617 1. Markerat 2753 5. Ej markerat
VAR 629 GJORT IGÅR: HEMMA 68 Loc 669 width 1 68(2) <Gjorde igår> Var hemma hela dagen <Se F.68 för fullständig frågetext> 1585 1. Markerat 1785 5. Ej markerat
VAR 630 GJORT IGÅR: ARBETET 68 Loc 670 width 1 68(3) <Gjorde igår> Var på arbetet hela dagen <Se F.68 för fullständig frågetext> 844 1. Markerat 2526 5. Ej markerat
VAR 631 GJORT IGÅR:ARBETET DELTI Loc 671 width 1 68(4) <Gjorde igår> Var på arbetet del av dagen (halvtid) <Se F.68 för fullständig frågetext> 204 1. Markerat 3166 5. Ej markerat
VAR 632 GJORT IGÅR: SKOLAN 68 Loc 672 width 1 68(5) <Gjorde igår> Var i skolan hela dagen <Se F.68 för fullständig frågetext> 277 1. Markerat 3093 5. Ej markerat
VAR 633 GJORT IGÅR:KVÄLLSKURS 68 Loc 673 width 1 68(6) <Gjorde igår> Var på kvällskurs <Se F.68 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 3336 5. Ej markerat
VAR 634 GJORT IGÅR: ARB ÖVERTID Loc 674 width 1 68(7) <Gjorde igår> Arbetade övertid <Se F.68 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 3346 5. Ej markerat
VAR 635 GJORT IGÅR: STORHANDL 68 Loc 675 width 1 68(8) <Gjorde igår> Var och storhandlade <Se F.68 för fullständig frågetext> 167 1. Markerat 3203 5. Ej markerat
VAR 636 GJORT IGÅR: TVEKSAM 68 Loc 676 width 1 68(9) <Gjorde igår> Tveksam, vill ej svara <Se F.68 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 3341 5. Ej markerat
VAR 637 SÄTT UPPLEVT GÅRDAGEN 68 Loc 677 width 1 68C Vilket av följande stämmer bäst in på hur du upplevde gårdagen? 418 1. Hade en ovanligt stressig dag 908 2. Hade en ovanligt lugn dag 2032 3. Hade en ganska vanlig dag 12 8. Tveksam, vill ej svara