FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNING 2003
                SSD 0814

              Primärforskare
          Sören Holmberg, Henrik Oscarsson
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNINGEN 2003 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet under
  ledning av Sören Holmberg och Henrik Oscarsson. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har därefter
  genomförts vid samtliga riksdagsval och val till
  EU-parlamentet. Därutöver har undersökningar genomförts vid
  1957 års folkomröstning i pensionsfrågan, 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan samt 1994 års folkomröstning
  om ett svenskt EU-medlemskap.

  Folkomröstningsundersökningen 2003 var således den sextonde
  riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den genomfördes i
  samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av vissa
  registerdata. Hos SCB har Richard Öhrvall varit huvudansvarig
  för undersökningen med Ingrid Flekkes som ansvarig för
  fältarbetet.

  Valundersökningarna ingår som en del i ett större
  valforskningsprogram vid Statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Arbetet med Folkomröstningsundersökningen 2003
  leddes av Sören Holmberg och Henrik Oscarsson. Per Hedberg
  ansvarade för administration, kodning, filbyggande och
  databearbetningar. Malin Forsberg utförde det omfattande
  kodningsarbete av alla intervjuerna. Jakob Bjur, Christina
  Jonsson, Anna Levin, Anna Olsen och Jenny Wiik har kodat allt
  material på medieområdet. Marja Ekengren genomförde den
  nogranna kodningen av öppna svar från den speciella
  EMU-panelen 2003.

  Undersökningarna har sedan valet 1960 finansierats av
  riksdagen via anslaget till valstatistiken.

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen som
  var röstberättigad i riksdagsvalet 2003. Med denna avgränsning
  utesluts personer som ej fyllt 18 år valdagen 2003, utländska
  medborgare samt personer som på grund av omyndigförklaring
  eller annat hinder ej äger rösträtt. I målpopulationen ingår
  även röstberättigade utlandssvenskar, men dessa ingår
  emellertid ej i urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna sattes
  vid fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att personer
  över 80 år ej kontaktades för intervju. Det egentliga
  intervjuurvalet omfattar sålunda födelseårsklasserna 1923-1985

  Fältarbetet genomfördes i två etapper. Halva antalet personer
  kontaktades före valet, medan den andra halvan intervjuades
  efter valet. Intervjuarbetet pågick under perioden
  augusti-november 2003. Majoriteten av intervjuer genomfördes
  vid hembesök. Vissa upptagna och svårkontaktade personer
  ställde dock endast upp för nedbantade intervjuer per telefon.

  De personer som intervjuades före valet fick besvara en kort
  brevenkät kort efter valdagen. Enkäten innehöll frågor om hur
  intervjupersonerna röstat i de olika valen, om huruvida de
  följt partiledardebatten i TV, samt hur de upplevde
  valrörelsen och den politiska informationen.

  Det sammanlagda bortfallet av intervjupersoner blev 22.2
  procent. Det är ett sämre resultat än i undersökningarna 1994
  och 1998 då bortfallet var 20.4 respektive 18.6 procent, men
  bättre än i valundersökningen 2002. För att minska bortfallet
  har man sedan valundersökningen 1979 tillåtit intervjuarna i
  eftervalsetappen att genomföra förkortade eller extremt
  förkortade intervjuer med personer som var ovilliga att ställa
  upp eller som hade ont om tid. Enkätstudierna som utgör
  underlaget för panelundersökningarna uppvisar båda mycket låga
  svarsbortfall, endast 4 respektive 10 procent.
  Den helt dominerande bortfallsanledningen är vägran att medge
  intervju.

  Nettourval          2 947

  Intervjuer          2 293
  - Fullständigt formulär   1 593
   Före valet          877
   Efter valet         716
  - Förkortat formulär      289
  - Extremt förkortat formulär  411

  Bortfall            654

  Det finns även en enkätstudie med svarspersonerna i 2002 års
  valundersökning omfattande 2 609 personer, se SSD 0822.

  
               PUBLIKATIONER

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Titel      Kampen om euron /Henrik Oscarsson &
           Sören Holmberg (red)
  Ort/förlag/år  Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen,
           Göteborg, 2004
  Serie      Valundersökning, 22

  Titel      Väljare. Svenskt valbeteende under 50 år
           /Henrik Oscarsson & Sören Holmberg
  Ort/förlag/år  Stockholm: Norstedts juridik AB, 2004
  Serie      Valundersökning, 21

  Titel      Ett knappt ja till EU /Gilljam, M. &
           Holmberg, S
  Ort/förlag/år  Stockholm: Norstedts, 1996
  Serie      Valundersökning, 16

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 22  (2)INTRESSE FÖR POLITIK 4  (3)LOC 35 WIDTH 1
                       (4)MD=0 or GE 9

   (6) 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?
     Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in
     på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket
     intresserad,ganska intresserad, inte särskilt
     intresserad eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      269 1.  Mycket intresserad
     1192 2.  Ganska intresserad
      900 3.  Inte särskilt intresserad
      173 4.  Inte alls intresserad

      123 0.  Uppgift saknas
      684 9.  Bortfall
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0814 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 ID-nummer VU02+FU03 6 Urvalsetapp 7 Intervjuetapp 8 Intervjutyp 9 SCB:s resultatkod 10 Intervjuvecka 11 Ålder 12 Kön 13 Läser regelbundet dagstidning 14 Tidning 1 15 Tidning 2 16 Tidning 3 17 Läsmängd rikspolitik 18 Läsmängd lokalpolitik 19 Läsmängd utrikespolitik 20 Läsmängd EU-frågor 21 Ser på Rapport i SVT 22 Ser på Aktuellt i SVT 23 Lyssnar på Ekots långa nyhetssändningar 24 Ser på Nyheterna i TV 4 25 Intresse för politik 26 Politiska diskussioner i familjen och bland bekanta 27 Intresse för politiska diskussioner 28 Intresse för EMU-frågan 29 Intresse för utgången av folkomröstningen 30 Inställning till svenskt EMU medlemskap 31 Bestämd uppfattning om EMU-medlemskap 32 Skäl för/emot EMU-medlemskap, 1 33 Skäl för/emot EMU-medlemskap, 2 34 Skäl för/emot EMU-medlemskap, 3 35 Skäl för/emot EMU-medlemskap, 4 36 Skäl för/emot EMU-medlemskap, 5 37 Skäl för motsatt ställningstagande till EMU-medlemskap 38 Skäl för motsatt ställningstagande i EMU-frågan, 1 39 Skäl för motsatt ställningstagande i EMU-frågan, 2 40 Skäl för motsatt ställningstagande i EMU-frågan, 3 41 Skäl för motsatt ställningstagande i EMU-frågan, 4 42 Skäl för motsatt ställningstagande i EMU-frågan, 5 43 Förändrat inställning under folkomröstningskampanjen 44 Kännedom EMU-förespråkare 45 Kännedom flera EMU-förespråkare 46 EMU-förespråkare, 1 47 EMU-förespråkare, 2 48 EMU-förespråkare, 3 49 EMU-förespråkare, 4 50 EMU-förespråkare, 5 51 Kännedom EMU-motståndare 52 Kännedom flera EMU-motståndare 53 EMU-motståndare, 1 54 EMU-motståndare, 2 55 EMU-motståndare, 3 56 EMU-motståndare, 4 57 EMU-motståndare, 5 58 Inställning till EMU: Moderata samlingspartiet 59 Inställning till EMU: Miljöpartiet - de gröna 60 Inställning till EMU: Socialdemokraterna 61 Inställning till EMU: Folkpartiet 62 Inställning till EMU: Vänsterpartiet 63 Inställning till EMU: Centerpartiet 64 Inställning till EMU: Kristdemokraterna 65 Inställning till EMU: UP 66 EMU-medlemskaps betydelse för räntorna 67 EMU-medlemskaps betydelse för skatterna 68 EMU-medlemskaps betydelse för brottsbekämpningen 69 EMU-medlemskaps betydelse för försvaret 70 EMU-medlemskaps betydelse för ekonomin 71 EMU-medlemskaps betydelse för företagens villkor 72 EMU-medlemskaps betydelse för sysselsättningen 73 EMU-medlemskaps betydelse för social välfärd 74 EMU-medlemskaps betydelse för demokratin 75 EMU-medlemskaps betydelse för priserna 76 EMU-medlemskaps betydelse för jordbruket 77 EMU-medlemskaps betydelse för offentlig service 78 EMU-medlemskaps betydelse för möjligheten påverka utvecklingen i EU 79 EMU-medlemskaps betydelse för ekonomiska tillväxten 80 EMU-medlemskaps betydelse för invandrare och flyktingar 81 EMU-medlemskaps betydelse för jämställdhet mellan könen 82 EMU-medlemskaps betydelse för nationell självständighet 83 EMU-utanförskaps betydelse för räntorna 84 EMU-utanförskaps betydelse för skatterna 85 EMU-utanförskaps betydelse för brottsbekämpningen 86 EMU-utanförskaps betydelse för försvaret 87 EMU-utanförskaps betydelse för ekonomin 88 EMU-utanförskaps betydelse för företagens villkor 89 EMU-utanförskaps betydelse för sysselsättningen 90 EMU-utanförskaps betydelse för social välfärd 91 EMU-utanförskaps betydelse för demokratin 92 EMU-utanförskaps betydelse för priserna 93 EMU-utanförskaps betydelse för jordbruket 94 EMU-utanförskaps betydelse för offentlig service 95 EMU-utanförskaps betydelse för möjligheten påverka utvecklingen i EU 96 EMU-utanförskaps betydelse för ekonomiska tillväxten 97 EMU-utanförskaps betydelse för invandrare och flyktingar 98 EMU-utanförskaps betydelse för jämställdhet mellan könen 99 EMU-utanförskaps betydelse för nationell självständighet 100 Inställning till svenskt EU-medlemskap 101 Inställning till att EU utvecklas till förbundsstat 102 Kunskap: Antal medlemmar i EU 103 Kunskap: Antal medlemsländer i EMU 104 Kunskap: EU-kommissionens högkvarter 105 Kunskap: ECB:s huvudkontor 106 Kunskap: ECB:s huvudkontor - stad 107 Kunskap: Eurons värde 108 Kunskap: Spanien medlem i EU 109 Kunskap: Sveriges ränta lägre än genomsnittsräntan i EU 110 Kunskap: Rumänien medlem i EU 2004 111 Kunskap: Val till Europaparlamentet 2004 112 Kunskap: Genomsnittsarbetslösheten i euro-länderna större än Sveriges 113 Kunskap: Flest riksdagspartier emot svenskt EMU medlemskap 114 Folkomröstningsalternativ moderata samlingspartiet stöder 115 Folkomröstningsalternativ vänsterpartiet stöder 116 Folkomröstningsalternativ folkpartiet stöder 117 Folkomröstningsalternativ centerpartiet stöder 118 Folkomröstningsalternativ socialdemokraterna stöder 119 Folkomröstningsalternativ miljöpartiet de gröna stöder 120 Folkomröstningsalternativ kristdemokraterna stöder 121 Åsikt i den närmaste omgivningen om att införa euron i Sverige 122 Betydelse för ställningstagande: Familjen 123 Betydelse för ställningstagande: Vänner 124 Betydelse för ställningstagande: Arbetskamrater/skolkamrater 125 Betydelse för ställningstagande: Politiskt parti 126 Betydelse för ställningstagande: Tidning 127 Betydelse för ställningstagande: TV-program 128 Betydelse för ställningstagande: Kampanjorganisationer på Ja-sidan 129 Betydelse för ställningstagande: Kampanjorganisationer på Nej-sidan 130 Betydelse för ställningstagande: Enskilda ja- eller nej-förespråkare 131 Troligt resultat av folkomröstningen i Sverige 132 Inställning till folkomröstning i EMU-frågan 133 Allmän inställning till folkomröstningar 134 Folkomröstningen genomfördes på ett rättvist sätt 135 Avsikt att rösta vid folkomröstningen 136 Alternativ UP tänker rösta på i folkomröstningen 137 Troligt alternativ i folkomröstningen 138 Alternativ om UP skulle rösta i folkomröstningen 139 Röstade i folkomröstningen 2003 140 Alternativ UP röstade på 141 Alternativ om UP röstat 142 Alternativ om UP ej kunnat blankrösta 143 Skäl rösta/ej rösta, 1 144 Skäl rösta/ej rösta, 2 145 Skäl rösta/ej rösta, 3 146 Skäl rösta/ej rösta, 4 147 Skäl ej rösta/rösta blankt: Inte intresserad av politik 148 Skäl ej rösta/rösta blankt: Inte intresserad av EMU-frågan 149 Skäl ej rösta/rösta blankt: Inte tillräckligt insatt 150 Skäl ej rösta/rösta blankt: Oviktig fråga 151 Skäl ej rösta/rösta blankt: Negativ till EU 152 Skäl ej rösta/rösta blankt: Inte överens med sitt parti 153 Skäl ej rösta/rösta blankt: Saknar förtroende för svenska politiker och partier 154 Skäl ej rösta/rösta blankt: Saknar förtroende för EU-politiker 155 Skäl ej rösta/rösta blankt: Upptagen 156 Skäl ej rösta/rösta blankt: Ups röst har ingen betydelse 157 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan, 1 158 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan, 2 159 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan, 3 160 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan, 4 161 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan, 5 162 Viktigt skäl för ställningstagande: Personlig ekonomi 163 Viktigt skäl för ställningstagande: Fördel för egna yrkesgruppen 164 Viktigt skäl för ställningstagande: Sveriges ekonomi 165 Viktigt skäl för ställningstagande: Politisk åsikt 166 Viktigt skäl för ställningstagande: Ideologi 167 Viktigt skäl för ställningstagande: Egna partiets åsikt 168 Viktigt skäl för ställningstagande: Bra företrädare 169 Viktigt skäl för ställningstagande: Vinnaralternativ 170 Tidpunkt för röstbeslut 171 Lätt eller svårt bestämma hur man skulle rösta i folkomröstningen 172 Såg TV-program "Samtal om EMU" 173 Inställning till Centerpartiet 174 Inställning till Moderata samlingspartiet 175 Inställning till Vänsterpartiet 176 Inställning till Folkpartiet 177 Inställning till Socialdemokraterna 178 Inställning till Miljöpartiet 179 Inställning till Kristdemokraterna 180 Inställning till Maud Olofsson 181 Inställning till Bo Lundgren 182 Inställning till Ulla Hoffman 183 Inställning till Lars Leijonborg 184 Inställning till Göran Persson 185 Inställning till Peter Eriksson 186 Inställning till Maria Wetterstrand 187 Inställning till Alf Svensson 188 Inställning till Marit Paulsen 189 Inställning till Leif Pagrotsky 190 Inställning till Gudrun Schman 191 Inställning till Per Gahrton 192 Inställning till Jonas Sjöstedt 193 Inställning till Carl Bildt 194 Inställning till Anders Sundström 195 Inställning till Sören Wibe 196 Inställning till Anna Lindh 197 Inställning till Stig Malm 198 Inställning till Åsa Domeij 199 Inställning till Fredrik Reinfeldt 200 Inställning till Wanja Lundby-Wedin 201 Inställning till Stefan Fölster 202 Inställning till Margareta Winberg 203 Inställning till Urban Bäckström 204 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 205 Bra-dåligt: Minska försvarsutgifterna 206 Bra-dåligt: Sänka skatterna 207 Bra-dåligt: Minska inkomstskillnaderna i samhället 208 Bra-dåligt: Minska finansmarknadens inflytande 209 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 210 Bra-dåligt: Ökat ekonomiskt glesbygdsstöd 211 Bra-dåligt: Sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 212 Bra-dåligt: Ta emot färre flyktingar i Sverige 213 Bra-dåligt: Minska u-hjälpen 214 Bra-dåligt: Avveckla kärnkraften på lång sikt 215 Bra-dåligt: Svenskt medlemskap i NATO 216 Bra-dåligt: Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige 217 Förtroende för svenska politiker 218 Förtroende för Europaparlamentet 219 Förtroende för EU-kommissionen 220 Förtroende för Sveriges riksdag 221 Förtroende för Europeiska centralbanken 222 Förtroende för Sveriges riksbank 223 Partierna bara intresserade av folks röster 224 Riksdagsledamöternas hänsyn till vad folk tycker 225 Möjlighet att vara med och bestämma genom att rösta 226 Rösta enda möjligheten att påverka politiken 227 Samhällsform: Privat företagsamhet och marknadsekonomi 228 Samhällsform: Hög ekonomisk tillväxt och produktivitet 229 Samhällsform: Miljövänligt 230 Samhällsform: Kristna värden 231 Samhällsform: Lag och ordning 232 Samhällsform: Jämställdhet mellan män och kvinnor 233 Samhällsform: Svenska värden 234 Samhällsform: Mångkulturell 235 Samhällsform: Mer internationellt och mindre gränser 236 Stolt över att vara svensk 237 Känner samhörighet med ort 238 Känner samhörighet med ort - Namn 239 Känner samhörighet med ort - Styrka 240 Känner samhörighet med region 241 Känner samhörighet med region - Namn 242 Känner samhörighet med region - Styrka 243 Känner samhörighet med land 244 Känner samhörighet med land - Namn 245 Känner samhörighet med land - Styrka 246 Känner samhörighet med Norden - Styrka 247 Känner samhörighet med EU - Styrka 248 EU-medlemskaps betydelse för räntorna 249 EU-medlemskaps betydelse för skatterna 250 EU-medlemskaps betydelse för miljön 251 EU-medlemskaps betydelse för ekonomin 252 EU-medlemskaps betydelse för sysselsättningen 253 EU-medlemskaps betydelse för jordbruket 254 EU-medlemskaps betydelse för social välfärd 255 EU-medlemskaps betydelse för jämställdhet mellan könen 256 EU-medlemskaps betydelse för militär säkerhet 257 EU-medlemskaps betydelse för nationell självständighet 258 EU-medlemskaps betydelse för möjligheten att påverka utvecklingen i EU 259 EU-medlemskaps betydelse för prisnivån på livsmedel 260 EU-medlemskaps betydelse för brottsbekämpningen 261 EU-medlemskaps betydelse för företagens villkor 262 EU-medlemskaps betydelse för invandrare och flyktingar 263 EU-medlemskaps betydelse för offentlig service 264 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Jordbrukspolitik 265 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Arbetslöshet 266 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Ekonomisk politik 267 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Brottsbekämpning 268 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Försvarspolitik 269 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Miljöpolitik 270 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Social välfärdspolitik 271 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Utbildningspolitik 272 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Skattepolitik 273 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Invandrare och flyktingar 274 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Räntepolitik 275 Beslut nationell nivå eller EU-nivå: Utrikes- och säkerhetspolitik 276 Bra-dåligt: Svenskt utträde ur EU 277 Bra-dåligt: Snabbt uppta nya medlemsländer i EU 278 Bra-dåligt: Delta i EU:s försvarssamarbete 279 Bra-dåligt: Strängare gränskontroller inom EU 280 Bra-dåligt: Minska jordbruksstödet inom EU 281 Bra-dåligt: Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik inom EU 282 Bra-dåligt: EU president 283 Inställning till demokratin i Sverige 284 Inställning till demokratin i EU 285 Partianhängare 286 Partipreferens 287 Partiidentifikation 288 Närmaste parti 289 Näst bästa parti 290 Röstade i riksdagsvalet 2002 291 Partival i riksdagsvalet 2002 292 EMU-frågan medverkat till ändrad partipreferens 293 Röstade i folkomröstningen 1994 294 Alternativ i folkomröstningen 1994 295 Vänster-högerskalan: Folkpartiet 296 Vänster-högerskalan: Socialdemokraterna 297 Vänster-högerskalan: Moderata samlingspartiet 298 Vänster-högerskalan: Vänsterpartiet 299 Vänster-högerskalan: Centerpartiet 300 Vänster-högerskalan: Miljöpartiet - de gröna 301 Vänster-högerskalan: Kristdemokraterna 302 Vänster-högerskalan: UP:s egen placering 303 Åsikt om Sveriges ekonomiska läge 304 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 305 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 306 Det senaste årets förändring i privatekonomin 307 Det kommande årets förändring i privatekonomin 308 De kommande 5 årens förändring i privatekonomin om Sverige medlem i EMU 309 De kommande 5 årens förändring i privatekonomin om Sverige ej medlem i EMU 310 Kvaliten på den offentliga servicen i Sverige 311 Förändring i kvaliten på den offentliga servicen 312 Förändring i kvaliten på den offentliga service UP kommit i kontakt med 313 Arbetsmarknadsgrupp 314 Tidigare förvärvsarbetande 315 Yrke 316 Heltids- eller deltidsarbete 317 Näringsgren 318 Yrkesgrupp 319 Fast anställning 320 Eget företag vid sidan om anställning 321 Flera arbeten 322 Statlig, kommunal eller privat tjänst 323 Studerande 324 Heltids- eller deltidsstudier 325 Utbildning 326 Medlem i facklig organisation 327 Facklig organisationstillhörighet 328 Medlem i politiskt parti eller organisation 329 Partimedlemskap 330 Aktiv medlem i politiskt parti eller organisation 331 Kyrkobesök 332 Kyrka eller samfund 333 Eget hälsotillstånd 334 Total sjukskrivningstid senaste 12 månaderna 335 Civilstånd 336 Make/maka: Yrkesgrupp 337 Subjektiv klasstillhörighet 338 Hemmavarande barn under 18 år 339 Antal hemmavarande barn 340 Hemmavarande barn 1: Kön 341 Hemmavarande barn 1: Ålder 342 Hemmavarande barn 2: Kön 343 Hemmavarande barn 2: Ålder 344 Hemmavarande barn 3: Kön 345 Hemmavarande barn 3: Ålder 346 Hemmavarande barn 4: Kön 347 Hemmavarande barn 4: Ålder 348 Hemmavarande barn 5: Kön 349 Hemmavarande barn 5: Ålder 350 Hemmavarande barn 6: Kön 351 Hemmavarande barn 6: Ålder 352 Uppväxtort 353 Faderns uppväxtort 354 Moderns uppväxtort 355 Bostadstyp 356 Hyr eller äger bostaden 357 Språkkunskaper: Engelska 358 Språkkunskaper: Tyska 359 Språkkunskaper: Franska 360 Språkkunskaper: Spanska 361 Besökt land i Europa utanför Norden senaste 12 månaderna 362 Besökt land utanför Europa senaste 12 månaderna 363 Besökt land med euro som valuta senaste 12 månaderna 364 Mordet på Anna Lindh påverkade beslutet att delta 365 Mordet på Anna Lindh påverkade röstbeslutet 366 Bostadsort 367 Intervjuns längd i minuter 368 Önskar få "REDOGÖRELSE 03" 369 Svarande på postenkät 370 Alternativ vid folkomröstningen om EMU-medlemskap 371 Skäl inte rösta vid folkomröstningen, 1 372 Skäl inte rösta vid folkomröstningen, 2 373 Poströstade folkomröstningen 2003 374 Bästa parti 375 Aktivitet senaste året: Läst broschyr eller trycksak om EMU-frågor 376 Aktivitet senaste året: Burit kampanjnål 377 Aktivitet senaste året: Stött folkomröstningskampanj 378 Aktivitet senaste året: Bevistat möte om EMU-frågor 379 Aktivitet senaste året: Besökt partis hemsida 380 Aktivitet senaste året: Besökt kampanjorganisations hemsida 381 Aktivitet senaste året: Försökt påverka någons röstning i folkomröstningen 382 Valrörelsen 2003: Inställning till Vänsterpartiet 383 Valrörelsen 2003: Inställning till Socialdemokraterna 384 Valrörelsen 2003: Inställning till Centerpartiet 385 Valrörelsen 2003: Inställning till Folkpartiet 386 Valrörelsen 2003: Inställning till Moderata samlingspartiet 387 Valrörelsen 2003: Inställning till Kristdemokraterna 388 Valrörelsen 2003: Inställning till Miljöpartiet - de gröna 389 Valrörelsen 2003: Inställning till Ulla Hoffman 390 Valrörelsen 2003: Inställning till Göran Persson 391 Valrörelsen 2003: Inställning till Maud Olofsson 392 Valrörelsen 2003: Inställning till Lars Leijonborg 393 Valrörelsen 2003: Inställning till Bo Lundgren 394 Valrörelsen 2003: Inställning till Alf Svensson 395 Valrörelsen 2003: Inställning till Peter Eriksson 396 Valrörelsen 2003: Inställning till Maria Wetterstrand 397 Åldersindelning - tre kategorier 398 Åldersindelning - sju kategorier 399 Inrikes eller utrikes född 400 Civilstånd (SCB) 401 Bostadsort, 4 kategorier 402 H-region 403 Län 404 Utbildning - tre kategorier 405 Utbildning - fem kategorier 406 Yrkessektor 407 Yrkesgruppstillhörighet 408 Fack- och yrkesorganisation 409 Förvärvsarbetande - arbetslös 410 Klass 411 Kunskapsindex 1: Antal rätt 412 Kunskapsindex 2: Antal rätt 413 Kunskapsindex 3: Antal rätt 414 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning 415 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 416 Tidpunkt för röstbeslut - kontrollerad 417 Valdeltagande i folkomröstningen 2003 418 Poströstning i folkomröstningen 2003 - kontrollerad 419 Röstning i folkomröstningen 2003 - kontrollerad 420 Tidpunkt för poströstning - kontrollerad 421 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan, 1 - kontrollerad 422 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan, 2 - kontrollerad 423 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan, 3 - kontrollerad 424 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan, 4 - kontrollerad 425 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan, 5 - kontrollerad 426 Skäl för slutligt ställningstagande i EMU-frågan - Antal 427 Skäl ej rösta, 1 - kontrollerad 428 Skäl ej rösta, 2 - kontrollerad 429 Skäl ej rösta, 3 - kontrollerad 430 Skäl rösta, 1 - kontrollerad 431 Skäl rösta, 2 - kontrollerad 432 Skäl rösta, 3 - kontrollerad 433 Skäl rösta, 4 - kontrollerad 434 Skäl rösta, 5 - kontrollerad 435 Röstningsavsikt - maximerad 436 Fältintervju

VAR 1 SSD STUDY NR 0814              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0814


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Mars 2006
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Folkomröstningsundersökningen 2003
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 ID-nummer
VAR 5 ID-NUMMER VU02+FU03 Loc 15 width 8 ID-nummer för sammanslagning av folkomröstningsfilen med enkäten för VU02-urvalet Valid-n=2947 Min=300001 Max=401486 Mean=350794.6 St.Dev=50008.6
VAR 6 URVALSETAPP Loc 23 width 1 Urvalsetapp 1472 1. Etapp A: Avsedd att intervjuas före valet 1475 2. Etapp B: Avsedd att intervjuas efter valet
VAR 7 INTERVJUETAPP Loc 24 width 1 MD=9 Intervjuetapp 877 1. A-formulär: Intervjuad före valet 1416 2. B-formulär: Intervjuad efter valet 654 9. Bortfall
VAR 8 INTERVJUTYP Loc 25 width 1 MD=9 Intervjutyp 877 1. Intervjuad före valet 716 2. Intervjuad efter valet: Besöksintervju 289 4. Intervjuad efter valet: Förkortad intervju 411 5. Intervjuad efter valet: Extremt förkortad intervju 654 9. Bortfall
VAR 9 SCB:S RESULTATKOD Loc 26 width 1 SCB:s resultatkod 1357 1. Besöksintervju 235 2. Telefonintervju 701 3. Brevenkät 76 4. Bortfall: Förhindrad medverkan 200 5. Bortfall: Oanträffad 377 6. Bortfall: Avböjt medverkan 1 7. Bortfall: Övrigt
VAR 10 INTERVJUVECKA Loc 27 width 2 MD=99 Intervjuvecka 15 33. Vecka 33: 11-17 augusti 247 34. Vecka 34: 18-24 augusti 267 35. Vecka 35: 25-31 augusti 200 36. Vecka 36: 1- 7 september 146 37. Vecka 37: 8-14 september 103 38. Vecka 38: 15-21 september 338 39. Vecka 39: 22-28 september 318 40. Vecka 40: 29 september-5 oktober 220 41. Vecka 41: 6-12 oktober 65 42. Vecka 42: 13-19 oktober 29 43. Vecka 43: 20-26 oktober 84 44. Vecka 44: 27 oktober-2 november 95 45. Vecka 45: 3- 9 november 50 46. Vecka 46: 10-16 november 83 47. Vecka 47: 17-23 november 33 48. Vecka 48: 24-30 november 654 99. Bortfall
VAR 11 ÅLDER Loc 29 width 2 MD=99 Ålder 18. 18 år . . 80. 80 år 654 99. Bortfall Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 34 40 34 37 34 37 35 30 32 37 37 46 35 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 48 52 40 50 47 57 49 48 37 43 44 47 46 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 36 53 42 37 27 40 41 38 44 37 50 48 50 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 45 42 46 35 38 34 31 39 36 30 31 26 25 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 99 Frek: 20 27 17 26 19 20 22 21 27 16 1 654
VAR 12 KÖN Loc 31 width 1 MD=9 Kön 1120 1. Man 1173 2. Kvinna 654 9. Bortfall
VAR 13 LÄSER DAGSTIDNING 1 Loc 32 width 1 MD=6 or GE 9 Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med folkomröstningen i år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för statistisk bearbetning. Ingen utomstående kommer att få veta vad någon enskild person svarat på våra frågor. Själv har jag naturligtvis tystnadsplikt. 1(1) Brukar Du läsa en eller flera dagstidningar mera regelbundet? Med regelbundet menar jag minst en gång i veckan. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1457 1. Ja 135 5. Nej 1 8. Vet inte/vill ej svara 700 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 14 DAGSTIDNING 1 1 Loc 33 width 4 MD= 0 or GE 9996 1(2) (LÄST DAGSTIDNING) Vilken eller vilka dagstidningar brukar Du läsa mera? (NOTERA DE TIDNINGAR UP NÄMNER. GÄLLER ÄVEN DAGSTIDNINGAR PÅ INTERNET) 1(2.1) Dagstidning 1 55 0001. Metro 3 0002. Stockholms City 1 0006. Nacka-Värmdö Posten 13 0010. Tidningen Ångermanland 16 0202. Arbetarbladet 4 0204. Dagbladet Nya Samhället 5 0205. Dala-Demokraten 1 0206. Folkbladet Östgöten 2 0207. Folket 7 0208. Gotlands Tidningar 4 0209. Karlskogakuriren 3 0211. Länstidningen (Östersund) 10 0212. Norrländska socialdemokraten (NSD) 4 0215. Piteå-Tidningen 12 0217. Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad 8 0219. Värmlands Folkblad 10 0220. Västerbottens Folkblad 3 0225. Östra Småland 1 0226. Nyheterna (syskontidning till Östra Småland) 2 0238. Hälsinge-Kuriren 9 0305. Hallands Nyheter 4 0307. Hudiksvalls Tidning/Hälsinglands tidning 4 0313. Länstidningen Södertälje 14 0318. Norra Skåne 10 0319. Norrtelje Tidning 1 0320. Nynäshamns-Posten 13 0323. Skånska Dagbladet 12 0325. Södermanlands Nyheter 4 0327. Vimmerby Tidning - Kinda-Posten 18 0333. Östersunds-Posten 2 0401. Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning 1 0402. Arboga Tidning 5 0403. Bergslags-Posten 14 0405. Bohusläningen 5 0406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 14 0408. Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 10 0410. Falu-Kuriren 6 0411. Gefle Dagblad 106 0414. Göteborgs-Posten 15 0415. Hallands-Posten 2 0416. Karlstads-Tidningen 6 0417. Katrineholms-Kuriren 23 0418. Kristianstadsbladet 11 0421. Ljusnan 3 0423. Motala Tidning med Vadstena Tidning 41 0424. Nerikes Allehanda 20 0425. Norra Västerbotten 9 0426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpingstidningen 2 0427. Provinstidningen Dalsland 14 0430. Smålands-Tidningen Eksjö/Smålands Dagblad (med Tranås Tidning & med Vetlanda-Posten) 15 0433. Sundsvalls Tidning 63 0434. Sydsvenska Dagbladet 1 0437. Sölvesborgs-Tidningen 4 0439. Trelleborgs Allehanda 31 0440. Upsala Nya Tidning 20 0442. Vestmanlands Läns Tidning 19 0444. Västerbottens-Kuriren 4 0445. Ystads Allehanda 1 0446. Örnskölsviks Allehanda 22 0501. Barometern/OT 17 0502. Borås Tidning 2 0503. Enköpings-Posten 2 0504. Falköpings Tidning 1 0505. Filipstads Tidning 6 0506. Gotlands Allehanda 4 0510. Mariestads-Tidningen 34 0512. Norrköpings Tidningar 1 0513. Nya Kristinehamns-Posten 22 0514. Nya Wermlandstidningen 21 0516. Smålandsposten 64 0517. Svenska Dagbladet 4 0519. Ulricehamns Tidning 7 0520. Västerviks-Tidningen 24 0522. Östgöta Correspondenten 7 0601. Arvika Nyheter 18 0606. Blekinge Läns Tidning/Karlshamns Allehanda 5 0609. Smålänningen 13 0610. Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona-Posten (NST) 14 0611. Norrbottens-Kuriren 10 0612. Skaraborgs Allehanda (SLA) 4 0613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 1 0616. Ölandsbladet 7 0803. Borlänge Tidning 2 0804. Nya Dagen 175 0805. Dagens Nyheter 4 0808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 3 0809. Fagersta-Posten 20 0812. Helsingborgs Dagblad 14 0817. Jönköpings-Posten 4 0823. Ljusdals-Posten 2 0824. Nya Ludvika Tidning 1 0826. Mora tidning 1 0828. Mölndals-Posten 5 0831. Sala Allehanda 2 0838. Södra Dalarnas Tidning/Säters Tidning 9 0839. Trollhättans Tidning med Lilla Edet-Posten 10 0842. Värnamo Nyheter 7 0852. Dagens Industri 5 0891. Utländsk dagstidning 110 0991. Aftonbladet 26 0992. Expressen 3 0993. Göteborgs Tidningen (GT) 1 0994. Kvällsposten 2 1440. Internetupplaga av Upsala Nya Tidning 4 1805. Internetupplaga av Dagens Nyheter 9 1991. Internetupplaga av Aftonbladet 8 8888. Vet inte/vill ej svara 135 0000. Frågan ej tillämplig 701 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 15 DAGSTIDNING 2 1 Loc 37 width 4 MD= 0 or GE 9996 1(2.2) Dagstidning 2 <Se F.1(2) för fullständig frågetext> 36 0001. Metro 9 0002. Stockholms City 1 0010. Tidningen Ångermanland 4 0202. Arbetarbladet 4 0204. Dagbladet Nya Samhället 6 0205. Dala-Demokraten 8 0206. Folkbladet Östgöten 2 0207. Folket 3 0208. Gotlands Tidningar 2 0211. Länstidningen (Östersund) 5 0212. Norrländska socialdemokraten (NSD) 4 0217. Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad 10 0219. Värmlands Folkblad 4 0220. Västerbottens Folkblad 8 0225. Östra Småland 1 0226. Nyheterna (syskontidning till Östra Småland) 2 0305. Hallands Nyheter 3 0307. Hudiksvalls Tidning/Hälsinglands tidning 1 0311. Laholms Tidning 3 0318. Norra Skåne 5 0319. Norrtelje Tidning 7 0323. Skånska Dagbladet 2 0325. Södermanlands Nyheter 1 0327. Vimmerby Tidning - Kinda-Posten 1 0332. Växjö-Bladet/Kronobergaren 2 0333. Östersunds-Posten 2 0334. Uppsala Nyheter 1 0337. Gästriklands Tidning 3 0401. Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning 2 0403. Bergslags-Posten 2 0405. Bohusläningen 1 0406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 3 0408. Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 3 0410. Falu-Kuriren 2 0411. Gefle Dagblad 15 0414. Göteborgs-Posten 1 0417. Katrineholms-Kuriren 7 0418. Kristianstadsbladet 2 0421. Ljusnan 2 0423. Motala Tidning med Vadstena Tidning 2 0424. Nerikes Allehanda 1 0425. Norra Västerbotten 1 0426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpingstidningen 1 0430. Smålands-Tidningen Eksjö/Smålands Dagblad (med Tranås Tidning & med Vetlanda-Posten) 2 0433. Sundsvalls Tidning 8 0434. Sydsvenska Dagbladet 1 0437. Sölvesborgs-Tidningen 1 0439. Trelleborgs Allehanda 5 0440. Upsala Nya Tidning 4 0442. Vestmanlands Läns Tidning 6 0444. Västerbottens-Kuriren 2 0445. Ystads Allehanda 1 0446. Örnskölsviks Allehanda 4 0501. Barometern/OT 3 0502. Borås Tidning 2 0503. Enköpings-Posten 3 0504. Falköpings Tidning 1 0506. Gotlands Allehanda 2 0507. Haparandabladet 2 0510. Mariestads-Tidningen 3 0512. Norrköpings Tidningar 1 0513. Nya Kristinehamns-Posten 1 0514. Nya Wermlandstidningen 2 0516. Smålandsposten 49 0517. Svenska Dagbladet 5 0519. Ulricehamns Tidning 1 0522. Östgöta Correspondenten 3 0606. Blekinge Läns Tidning/Karlshamns Allehanda 2 0610. Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona-Posten (NST) 2 0611. Norrbottens-Kuriren 2 0612. Skaraborgs Allehanda (SLA) 3 0613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 1 0615. Västgöta-Bladet 1 0616. Ölandsbladet 1 0803. Borlänge Tidning 1 0804. Nya Dagen 69 0805. Dagens Nyheter 3 0808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 1 0809. Fagersta-Posten 1 0811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 4 0812. Helsingborgs Dagblad 1 0817. Jönköpings-Posten 2 0818. Karlskoga Tidning 2 0826. Mora tidning 1 0828. Mölndals-Posten 2 0831. Sala Allehanda 1 0834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 1 0836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 1 0838. Södra Dalarnas Tidning/Säters Tidning 4 0839. Trollhättans Tidning med Lilla Edet-Posten 1 0842. Värnamo Nyheter 38 0852. Dagens Industri 1 0855. Stenungsundsposten 3 0891. Utländsk dagstidning 170 0991. Aftonbladet 68 0992. Expressen 14 0993. Göteborgs Tidningen (GT) 7 0994. Kvällsposten 1 1414. Internetupplaga av Göteborgs-Posten 1 1517. Internetupplaga av Svenska Dagbladet 2 1805. Internetupplaga av Dagens Nyheter 11 1991. Internetupplaga av Aftonbladet 7 1992. Internetupplaga av Expressen 13 8888. Vet inte/vill ej svara 852 0000. Frågan ej tillämplig 701 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 16 DAGSTIDNING 3 1 Loc 41 width 4 MD= 0 or GE 9996 1(2.3) Dagstidning 3 <Se F.1(2) för fullständig frågetext> 12 0001. Metro 4 0002. Stockholms City 1 0206. Folkbladet Östgöten 1 0207. Folket 1 0212. Norrländska socialdemokraten (NSD) 1 0217. Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad 3 0220. Västerbottens Folkblad 1 0225. Östra Småland 1 0305. Hallands Nyheter 1 0307. Hudiksvalls Tidning/Hälsinglands tidning 1 0318. Norra Skåne 2 0401. Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning 1 0406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 6 0414. Göteborgs-Posten 1 0416. Karlstads-Tidningen 1 0417. Katrineholms-Kuriren 1 0418. Kristianstadsbladet 1 0424. Nerikes Allehanda 1 0425. Norra Västerbotten 1 0433. Sundsvalls Tidning 2 0434. Sydsvenska Dagbladet 1 0440. Upsala Nya Tidning 1 0442. Vestmanlands Läns Tidning 1 0444. Västerbottens-Kuriren 1 0502. Borås Tidning 1 0512. Norrköpings Tidningar 1 0514. Nya Wermlandstidningen 7 0517. Svenska Dagbladet 1 0519. Ulricehamns Tidning 2 0522. Östgöta Correspondenten 3 0606. Blekinge Läns Tidning/Karlshamns Allehanda 1 0609. Smålänningen 1 0613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 1 0802. Dalslänningen Bengtsfors-Tidningen 1 0803. Borlänge Tidning 23 0805. Dagens Nyheter 1 0812. Helsingborgs Dagblad 1 0817. Jönköpings-Posten 1 0831. Sala Allehanda 14 0852. Dagens Industri 1 0855. Stenungsundsposten 1 0857. Östhammar Nyheter 3 0891. Utländsk dagstidning 45 0991. Aftonbladet 54 0992. Expressen 2 0993. Göteborgs Tidningen (GT) 4 0994. Kvällsposten 1 1215. Internetupplaga av Piteå-Tidningen 1 1440. Internetupplaga av Upsala Nya Tidning 1 1852. Internetupplaga av Dagens Nyheter 12 1991. Internetupplaga av Aftonbladet 3 1992. Internetupplaga av Expressen 4 8888. Vet inte/vill ej svara 1353 0000. Frågan ej tillämplig 701 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 17 LÄSMÄNGD RIKSPOLITIK 2 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 8 2 (LÄSER DAGSTIDNING REGELBUNDET) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om: (VISA SVARSKORT 2) 2A Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om rikspolitik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 109 1. Läser i stort sett allt 521 2. Läser ganska mycket 683 3. Läser inte särskilt mycket 144 4. Läser ingenting/nästan ingenting 136 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 18 LÄSMÄNGD LOKALPOLITIK 2 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 8 2B Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om lokalpolitik/kommunala frågor? <Se F.2 för fullständig frågetext> 214 1. Läser i stort sett allt 621 2. Läser ganska mycket 505 3. Läser inte särskilt mycket 116 4. Läser ingenting/nästan ingenting 1 6. Vet inte/vill ej svara 136 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 19 LÄSMÄNGD UTRIKESPOL 2 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 8 2C Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om politik i andra länder/utlandssidor? <Se F.2 för fullständig frågetext> 103 1. Läser i stort sett allt 415 2. Läser ganska mycket 661 3. Läser inte särskilt mycket 277 4. Läser ingenting/nästan ingenting 1 6. Vet inte/vill ej svara 136 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 20 LÄSMÄNGD EMU-FRÅGOR 2 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 8 2D Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om EMU-frågor? <Se F.2 för fullständig frågetext> 134 1. Läser i stort sett allt 570 2. Läser ganska mycket 606 3. Läser inte särskilt mycket 147 4. Läser ingenting/nästan ingenting 136 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 21 SER PÅ RAPPORT 3 Loc 49 width 1 MD=6 or GE 9 3 När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på/lyssna på (NYHETSPROGRAM)? (VISA SVARSKORT 3) 3A Hur ofta brukar Du se på Rapport i SVT? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 527 1. 6-7 dagar i veckan 472 2. 3-5 dagar i veckan 308 3. 1-2 dagar i veckan 209 4. Mera sällan 75 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 700 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 22 SER PÅ AKTUELLT 3 Loc 50 width 1 MD=6 or GE 9 3B Hur ofta brukar Du se på Aktuellt i SVT? <Se F.3 för fullständig frågetext> 410 1. 6-7 dagar i veckan 533 2. 3-5 dagar i veckan 356 3. 1-2 dagar i veckan 219 4. Mera sällan 73 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 700 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 23 LYSSNAR PÅ LÅNGA EKOT 3 Loc 51 width 1 MD=6 or GE 9 3C Hur ofta brukar Du lyssna på Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio? <Se F.3 för fullständig frågetext> 166 1. 6-7 dagar i veckan 181 2. 3-5 dagar i veckan 177 3. 1-2 dagar i veckan 453 4. Mera sällan 616 5. Aldrig 700 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 24 SER PÅ NYHETERNA TV 4 3 Loc 52 width 1 MD=6 or GE 9 3D Hur ofta brukar Du se på Nyheterna i TV 4? <Se F.3 för fullständig frågetext> 367 1. 6-7 dagar i veckan 487 2. 3-5 dagar i veckan 395 3. 1-2 dagar i veckan 258 4. Mera sällan 83 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 700 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 25 INTRESSE FÖR POLITIK 4 Loc 53 width 1 MD=6 or GE 9 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? (VISA SVARSKORT 4) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 168 1. Mycket intresserad 837 2. Ganska intresserad 716 3. Inte särskilt intresserad 160 4. Inte alls intresserad 1 8. Vill ej svara 411 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 26 DISKUTERAR POLITIK 5 Loc 54 width 1 MD=6 or GE 9 5A Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? Brukar det förekomma mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt ofta eller inte alls? (VISA SVARSKORT 5A) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 160 1. Mycket ofta 658 2. Ganska ofta 696 3. Inte särskilt ofta 76 4. Inte alls 3 8. Vet inte/vill ej svara 700 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 27 INTRESSE DISKUSSION 5 Loc 55 width 1 MD=6 or GE 9 5B Hur brukar Du själv göra om Du är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Du bäst passar in på Dig själv? (VISA SVARSKORT 5B) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 39 1. Du brukar inte bry Dig om att lyssna när folk börjar prata politik 252 2. Du brukar nog lyssna, men Du lägger Dig aldrig i diskussionen 552 3. Det händer ibland, men inte så ofta, att Du säger vad Du själv tycker 749 4. Du brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga Din åsikt 1 8. Vet inte/vill ej svara 700 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 28 INTRESSE EMU-FRÅGAN 6 Loc 56 width 1 MD=6 or GE 9 6 Nu följer några frågor som handlar om EMU. Hur pass intresserad är Du av EMU-frågan? Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad? (VISA SVARSKORT 6) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 364 1. Mycket intresserad 917 2. Ganska intresserad 512 3. Inte särskilt intresserad 89 4. Inte alls intresserad 411 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 29 FOLKOMRÖSTNINGEN EURON 7 Loc 57 width 1 MD=6 or GE 9 7 Hur viktig tycker Du att folkomröstningen om euron är/var? Bryr/brydde Du Dig mycket om vilken sida som vinner/vann eller förlorar/förlorade eller tycker Du att det inte spelar/spelade så stor roll? (VISA SVARSKORT 7) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1367 1. Bryr/brydde mig mycket om vilken sida som vinner/vann eller förlorar/förlorade 464 2. Spelar/spelade inte så stor roll 51 8. Vet inte/vill ej svara 411 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 30 SVENSKT EMU-MEDLEMSKAP 8 Loc 58 width 1 MD=6 or GE 9 8A Är Du i huvudsak för eller emot ett svenskt medlemskap i EMU eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT 8A) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 722 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EMU 869 2. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EMU 275 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 16 8. Vet inte/vill ej svara 411 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 31 BESTÄMD UPPFATTN EMU 8 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 8 8B (ÅSIKT I EMU-FRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1140 1. Bestämd uppfattning 449 2. Mera tveksam 2 6. Vet inte/vill ej svara 291 0. Frågan ej tillämplig 411 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 32 FÖR/EMOT EMU: SKÄL 1 9 Loc 60 width 4 MD= 0 or GE 9999 9 (FÖR SVENSKT EMU-MEDLEMSKAP) Vilka är de viktigaste skälen till att Du är för ett svenskt medlemskap i EMU? (EMOT SVENSKT EMU-MEDLEMSKAP) Vilka är de viktigaste skälen till att Du är emot ett svenskt medlemskap i EMU? (TILLÄGGSFRÅGA) Är det ytterligare något skäl Du vill nämna? 9(1) Skäl för/emot svenskt EMU-medlemskap, 1 47 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 25 0015. Ekonomisk tillväxt 6 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 2 0017. Disciplin (ordnade statsfinanser) 1 0020. Kostnadsläget allmänt: (inflation, prisläge, löner, levnadsstandard) 2 0021. Inflation 39 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 1 0023. Löner 9 0030. Räntor och valutakurser 5 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 10 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 2 0033. Devalveringar 4 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 26 0050. Gemensam valuta 13 0060. Företagsamhet/Investeringar 9 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 24 0070. Handel & import/export, allmänt 1 0071. Tullar & handelshinder 23 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 2 0100. Den inre marknaden 4 0200. Sysselsättning, allmänt 13 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 5 0400. Svenskt näringsliv, allmänt 1 0500. Regionala frågor, allmänt 2 0600. Jordbruk, allmänt (avser även skogsbruk) 1 0800. Transporter och kommunikationer (avser även telekommunikation och data) 7 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 3 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 1 0930. Pensionssystem, pensioner 1 0940. Anställningstrygghet 1 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 3 1100. Miljö- och energifrågor, allmänt (hit förs även naturvård och djurförsök) 1 1200. Konsumentfrågor och varuvillkor, allmänt(varukvalitet, gemensam standard för olika varor och system, konsumentvillkot..) 4 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 2 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 1 1420. Kultur (t ex kulturell gemenskap) 3 1430. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 2 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 2 1600. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 31 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 12 1700. Makt/inflytande, allmänt 9 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 1 1702. Demokratin i ECB 1 1703. Demokratin i Sverige 73 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 7 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 2 1711. Sveriges möjligheter till påverkan inom ECB 1 1720. EU:s möjlgheter till inflytande inom Sverige 1 1900. Offentlighetsprincipen 1 2000. Utrikes- och säkerhetspolitik, allmänt 18 2020. Freden i Europa 58 2100. Nationell självständighet, suveränitet 7 2101. Behålla riksbanken 10 2102. Bestämma räntan själva (endast räntor, se EKONOMI, 0030/0031) 2 2200. EU som politisk union, allmänt 16 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 15 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 2 2212. Utvidgning, fler medlemsländer i framtiden 1 2213. Den politiska integrationen i EU 4 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 4 2310. Byråkrati, lobbying 32 2320. Centralisering, geografiska avstånd 5 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 1 2400. Alternativ till EU/EMU (exempelvis nordiskt samarbete eller samarbete i andra former) 26 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 4 2500. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 1 2510. Protektionism (rika mot fattiga) 1 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 3 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 32 2600. Sveriges relation till europa "Sveriges lämnas ensamt utanför EMU, Sverige är för litet för att stå ensamt, kan inte klara oss utan EMU. Vi har inget annat val. Vi klarar oss bättre utanför" 31 2601. Isolering/utanförskap 21 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 3 2603. Solidaritet med EU-länder 30 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 65 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 1 2607. Sveriges anseende och trovärdighet (Positiv signal till EU") 8 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 24 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 2 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 9 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 173 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 36 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 34 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 7 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 80 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 1 3110. Vi är redan med i EMU 3 4000. Ideologiska skäl t ex "Det överensstämmer med mina värderingar" 9 4030. Klassperspektiv 8 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 1 4110. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Nej-sidan 4 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 4 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 4 4133. Förtroende/misstroende/påverkan - regeringen 2 4160. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 4 4200. Påverkan - familj 1 4210. Påverkan - vänner 5 4230. Påverkan övriga (ej politiker, se ovan) 9 4300. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 9 4310. Informationsbrist ("Jag vet för lite för att ta ställning") 27 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 2 4320. Missnöje med folkomröstningsinstitutet allmänt ("Gillar inte folkomröstningar"/"Borde avgjorts i riksdagen") 15 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 270 8888. Vill ej svara 702 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 33 FÖR/EMOT EMU: SKÄL 2 9 Loc 64 width 4 MD= 0 or GE 9999 9(2) Skäl för/emot svenskt EMU-medlemskap, 2 <Se F.9 för fullständig frågetext> 32 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 21 0015. Ekonomisk tillväxt 8 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 1 0021. Inflation 25 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 2 0023. Löner 13 0030. Räntor och valutakurser 15 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 14 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 5 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 21 0050. Gemensam valuta 26 0060. Företagsamhet/Investeringar 1 0061. Utländska investeringar/företagsetableringar i Sverige 10 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 15 0070. Handel & import/export, allmänt 23 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 1 0100. Den inre marknaden 4 0200. Sysselsättning, allmänt 14 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 4 0300. Skattefrågor 1 0301. Skatteharmonisering 1 0400. Svenskt näringsliv, allmänt 2 0510. Regionala frågor inom Sverige 1 0620. Jordbruk inom EU 7 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 2 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 2 0930. Pensionssystem, pensioner 1 0950. Jämlikhet, löneskillnader 2 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 2 1100. Miljö- och energifrågor, allmänt (hit förs även naturvård och djurförsök) 1 1200. Konsumentfrågor och varuvillkor, allmänt(varukvalitet, gemensam standard för olika varor och system, konsumentvillkot..) 5 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 5 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 1 1410. Invandring och flyktingfrågor 1 1411. Arbetskraftsinvandring 3 1420. Kultur (t ex kulturell gemenskap) 3 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 3 1600. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 7 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 14 1700. Makt/inflytande, allmänt 8 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 1 1702. Demokratin i ECB 45 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 3 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 6 1711. Sveriges möjligheter till påverkan inom ECB 1 1901. Sekretessen i EU/Europeiska Centralbanken (ECB) 2 2000. Utrikes- och säkerhetspolitik, allmänt 1 2010. Svensk neutralitet/alliansfrihet 11 2020. Freden i Europa 9 2100. Nationell självständighet, suveränitet 3 2101. Behålla riksbanken 1 2102. Bestämma räntan själva (endast räntor, se EKONOMI, 0030/0031) 1 2200. EU som politisk union, allmänt 7 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 8 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 3 2212. Utvidgning, fler medlemsländer i framtiden 4 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 5 2310. Byråkrati, lobbying 18 2320. Centralisering, geografiska avstånd 4 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 2 2400. Alternativ till EU/EMU (exempelvis nordiskt samarbete eller samarbete i andra former) 8 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 3 2500. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 3 2510. Protektionism (rika mot fattiga) 1 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 1 2530. Ny stormakt 3 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 11 2600. Sveriges relation till europa "Sveriges lämnas ensamt utanför EMU, Sverige är för litet för att stå ensamt, kan inte klara oss utan EMU. Vi har inget annat val. Vi klarar oss bättre utanför" 17 2601. Isolering/utanförskap 8 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 2 2603. Solidaritet med EU-länder 1 2604. Solidaritet med ansökarländerna 11 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 26 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 2 2607. Sveriges anseende och trovärdighet (Positiv signal till EU") 1 3000. Övriga sakskäl för och emot euron 1 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 12 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 7 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 5 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 16 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 11 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 9 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 4 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 11 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 3 3110. Vi är redan med i EMU 3 4030. Klassperspektiv 3 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 1 4110. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Nej-sidan 1 4120. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 4 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 1 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 1 4133. Förtroende/misstroende/påverkan - regeringen 2 4160. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 3 4200. Påverkan - familj 3 4300. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 1 4310. Informationsbrist ("Jag vet för lite för att ta ställning") 2 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 7 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 1622 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 34 FÖR/EMOT EMU: SKÄL 3 9 Loc 68 width 4 MD= 0 or GE 9999 9(3) Skäl för/emot svenskt EMU-medlemskap, 3 <Se F.9 för fullständig frågetext> 4 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 11 0015. Ekonomisk tillväxt 4 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 4 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 3 0023. Löner 2 0030. Räntor och valutakurser 5 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 7 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 1 0033. Devalveringar 3 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 1 0040. Offentliga utgifter 10 0050. Gemensam valuta 6 0060. Företagsamhet/Investeringar 5 0070. Handel & import/export, allmänt 6 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 3 0100. Den inre marknaden 3 0200. Sysselsättning, allmänt 5 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 2 0300. Skattefrågor 1 0301. Skatteharmonisering 2 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 2 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 2 0930. Pensionssystem, pensioner 1 0940. Anställningstrygghet 3 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 3 1300. Utbildning, allmänt (Grundskola, högreutbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 2 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 1 1430. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 2 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 4 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 4 1700. Makt/inflytande, allmänt 3 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 7 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 1 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 1 1900. Offentlighetsprincipen 5 2020. Freden i Europa 5 2100. Nationell självständighet, suveränitet 3 2102. Bestämma räntan själva (endast räntor, se EKONOMI, 0030/0031) 2 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 1 2212. Utvidgning, fler medlemsländer i framtiden 2 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 2 2310. Byråkrati, lobbying 2 2320. Centralisering, geografiska avstånd 1 2330. Organisationens ekonomi, bidragssystem ospecificerat 1 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 3 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 1 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 2 2600. Sveriges relation till europa "Sveriges lämnas ensamt utanför EMU, Sverige är för litet för att stå ensamt, kan inte klara oss utan EMU. Vi har inget annat val. Vi klarar oss bättre utanför" 2 2601. Isolering/utanförskap 3 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 2 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 4 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 3 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 5 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 3 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 6 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 2 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 2 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 3 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 4 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 1 4030. Klassperspektiv 1 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 2 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 2 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 3 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 1 4321. Missnöje med folkomröstningen om att införa euron som valuta i Sverige ("Omröstningen känns onödig"/"Politikerna borde ha fattat beslutet") 4 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 2086 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 35 FÖR/EMOT EMU: SKÄL 4 9 Loc 72 width 4 MD= 0 or GE 9999 9(4) Skäl för/emot svenskt EMU-medlemskap, 4 <Se F.9 för fullständig frågetext> 1 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 2 0015. Ekonomisk tillväxt 1 0021. Inflation 3 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 1 0030. Räntor och valutakurser 1 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 3 0060. Företagsamhet/Investeringar 2 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 3 0070. Handel & import/export, allmänt 1 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 1 0200. Sysselsättning, allmänt 2 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 1 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 1 1450. Språk/språkproblem 1 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 1 1600. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 4 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 1 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 2 2020. Freden i Europa 1 2200. EU som politisk union, allmänt 1 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 2 2600. Sveriges relation till europa "Sveriges lämnas ensamt utanför EMU, Sverige är för litet för att stå ensamt, kan inte klara oss utan EMU. Vi har inget annat val. Vi klarar oss bättre utanför" 2 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 2 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 2252 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 36 FÖR/EMOT EMU: SKÄL 5 9 Loc 76 width 4 MD= 0 or GE 9999 9(5) Skäl för/emot svenskt EMU-medlemskap, 5 <Se F.9 för fullständig frågetext> 1 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 1 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 1 1600. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 2 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 1 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 2287 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 37 SV I EMU-SKÄL FÖR, EMOT Loc 80 width 1 MD=0 or GE 8 10A (FÖR ETT SVENSKT MEDLEMSKAP) Tycker Du att det finns något eller några skäl som talar emot ett svenskt medlemskap i EMU? (EMOT ETT SVENSKT MEDLEMSKAP) Tycker Du att det finns något eller några skäl som talar för ett svenskt medlemskap i EMU? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 768 1. Ja 526 5. Nej 51 6. Vet inte/vill ej svara 245 0. Frågan ej tillämplig 703 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 38 MOTSATT SKÄL EMU 1 10 Loc 81 width 4 MD= 0 or GE 9996 10B (OM JA) Vilket eller vilka skäl tänker Du då på? TILLÄGGSFRÅGA:) Är det ytterligare något skäl Du vill nämna? 10B(1) Motsatt skäl till EMU-medlemskap, 1 30 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 5 0015. Ekonomisk tillväxt 12 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 1 0020. Kostnadsläget allmänt: (inflation, prisläge, löner, levnadsstandard) 23 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 1 0023. Löner 3 0030. Räntor och valutakurser 22 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 24 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 1 0033. Devalveringar 1 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 44 0050. Gemensam valuta 36 0060. Företagsamhet/Investeringar 5 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 32 0070. Handel & import/export, allmänt 17 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 1 0100. Den inre marknaden 1 0200. Sysselsättning, allmänt 17 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 4 0400. Svenskt näringsliv, allmänt 2 0600. Jordbruk, allmänt (avser även skogsbruk) 7 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 1 0930. Pensionssystem, pensioner 1 1100. Miljö- och energifrågor, allmänt (hit förs även naturvård och djurförsök) 1 1200. Konsumentfrågor och varuvillkor, allmänt(varukvalitet, gemensam standard för olika varor och system, konsumentvillkot..) 4 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 1 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 1 1410. Invandring och flyktingfrågor 3 1420. Kultur (t ex kulturell gemenskap) 2 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 1 1510. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning, terrorismbekämpning 8 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 24 1700. Makt/inflytande, allmänt 4 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 3 1702. Demokratin i ECB 55 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 6 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 2 1711. Sveriges möjligheter till påverkan inom ECB 1 1720. EU:s möjlgheter till inflytande inom Sverige 1 2010. Svensk neutralitet/alliansfrihet 11 2020. Freden i Europa 17 2100. Nationell självständighet, suveränitet 4 2101. Behålla riksbanken 1 2200. EU som politisk union, allmänt 9 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 5 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 10 2310. Byråkrati, lobbying 12 2320. Centralisering, geografiska avstånd 1 2330. Organisationens ekonomi, bidragssystem ospecificerat 6 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 5 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 1 2500. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 1 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 3 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 6 2600. Sveriges relation till europa "Sveriges lämnas ensamt utanför EMU, Sverige är för litet för att stå ensamt, kan inte klara oss utan EMU. Vi har inget annat val. Vi klarar oss bättre utanför" 14 2601. Isolering/utanförskap 4 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 3 2603. Solidaritet med EU-länder 34 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 25 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 13 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 65 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 3 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 4 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 18 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 9 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 4 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 4 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 11 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 2 4030. Klassperspektiv 1 4120. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 3 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 1 4131. Förtroende/misstroende/påverkan - Göran Persson 1 4133. Förtroende/misstroende/påverkan - regeringen 5 4310. Informationsbrist ("Jag vet för lite för att ta ställning") 21 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 7 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 7 8888. Vet inte/vill ej svara 822 0000. Frågan ej tillämplig 712 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 39 MOTSATT SKÄL EMU 2 10 Loc 85 width 4 MD= 0 or GE 9996 10B(2) Motsatt skäl till EMU-medlemskap, 2 <Se F.10B för fullständig frågetext> 14 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 4 0015. Ekonomisk tillväxt 2 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 2 0020. Kostnadsläget allmänt: (inflation, prisläge, löner, levnadsstandard) 5 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 1 0023. Löner 3 0030. Räntor och valutakurser 8 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 9 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 3 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 19 0050. Gemensam valuta 13 0060. Företagsamhet/Investeringar 2 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 22 0070. Handel & import/export, allmänt 6 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 7 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0300. Skattefrågor 1 0500. Regionala frågor, allmänt 4 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 1 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 3 1100. Miljö- och energifrågor, allmänt (hit förs även naturvård och djurförsök) 3 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 2 1300. Utbildning, allmänt (Grundskola, högreutbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 1 1410. Invandring och flyktingfrågor 1 1420. Kultur (t ex kulturell gemenskap) 1 1430. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 1 1600. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 4 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 5 1700. Makt/inflytande, allmänt 5 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 3 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 2 1711. Sveriges möjligheter till påverkan inom ECB 1 1730. Fackföreningarnas inflytande, arbetsplatsdemokrati 2 2020. Freden i Europa 3 2100. Nationell självständighet, suveränitet 1 2101. Behålla riksbanken 1 2102. Bestämma räntan själva (endast räntor, se EKONOMI, 0030/0031) 1 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 1 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 4 2310. Byråkrati, lobbying 4 2320. Centralisering, geografiska avstånd 2 2330. Organisationens ekonomi, bidragssystem ospecificerat 1 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 1 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 1 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 2 2601. Isolering/utanförskap 4 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 6 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 1 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 1 2607. Sveriges anseende och trovärdighet (Positiv signal till EU") 7 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 15 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 3 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 4 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 8 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 1 4030. Klassperspektiv 1 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 1 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 1354 0000. Frågan ej tillämplig 704 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 40 MOTSATT SKÄL EMU 3 10 Loc 89 width 4 MD= 0 or GE 9996 10B(3) Motsatt skäl till EMU-medlemskap, 3 <Se F.10B för fullständig frågetext> 1 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 1 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser) 2 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 2 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 3 0050. Gemensam valuta 1 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 1 0070. Handel & import/export, allmänt 1 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 3 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0600. Jordbruk, allmänt (avser även skogsbruk) 1 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 1 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 1 0930. Pensionssystem, pensioner 3 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 1 1300. Utbildning, allmänt (Grundskola, högreutbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 1 1510. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning, terrorismbekämpning 1 1700. Makt/inflytande, allmänt 1 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 1 2020. Freden i Europa 1 2100. Nationell självständighet, suveränitet 1 2212. Utvidgning, fler medlemsländer i framtiden 1 2310. Byråkrati, lobbying 1 2320. Centralisering, geografiska avstånd 1 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 1 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 2 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 2 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 2 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 1 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 1 4030. Klassperspektiv 1 4110. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Nej-sidan 1 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 1546 0000. Frågan ej tillämplig 704 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 41 MOTSATT SKÄL EMU 4 10 Loc 93 width 4 MD= 0 or GE 9996 10B(4) Motsatt skäl till EMU-medlemskap, 4 <Se F.10B för fullständig frågetext> 1 0060. Företagsamhet/Investeringar 1 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 1 1300. Utbildning, allmänt (Grundskola, högreutbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 1 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 1 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 1584 0000. Frågan ej tillämplig 704 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 42 MOTSATT SKÄL EMU 5 10 Loc 97 width 4 MD= 0 or GE 9996 10B(5) Motsatt skäl till EMU-medlemskap, 5 <Se F.10B för fullständig frågetext> 2 0050. Gemensam valuta 1 1700. Makt/inflytande, allmänt 1586 0000. Frågan ej tillämplig 704 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 43 FÖRÄNDR UNDER KAMPANJ 11 Loc 101 width 4 MD=9996 or GE 9998 11A/E(5) Har Din inställning till att införa euron som valuta i Sverige förändrats under folkomröstningskampanjen (sedan den 1 augusti)? Svara med hjälp av alternativen på det här kortet. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 460 0001. Hela tiden varit positiv till att införa euron som valuta i Sverige 523 0002. Hela tiden varit negativ till att införa euron som valuta i Sverige 160 0003. Hela tiden varit osäker om Sverige bör införa euron som valuta eller inte 33 0004. Varit negativ till att införa euron som valuta i Sverige - men blivit positiv 115 0005. Varit osäker om Sverige bör införa euron eller inte - men blivit positiv 34 0006. Varit positiv till att införa euron som valuta i Sverige - men blivit negativ 107 0007. Varit osäker om Sverige bör införa euron eller inte - men blivit negativ 39 0008. Varit positiv till att införa euron som valuta i Sverige - men blivit osäker 30 0009. Varit negativ till att införa euron som valuta i Sverige - men blivit osäker 2 0015. Kombination 1 och 5 2 0024. Kombination 2 och 4 2 0027. Kombination 2 och 7 3 0035. Kombination 3 och 5 2 0036. Kombination 3 och 6 10 0037. Kombination 3 och 7 3 0039. Kombination 3 och 9 1 0057. Kombination 5 och 7 1 0279. Kombination 2, 7 och 9 1 0357. Kombination 3, 5 och 7 1 0358. Kombination 3, 5 och 8 1 0368. Kombination 3, 6 och 8 1 0378. Kombination 3, 7 och 8 3 0379. Kombination 3, 7 och 9 1 1468. Kombination 1, 4, 6 och 8 1 3479. Kombination 3, 4, 7 och 9 1 3578. Kombination 3, 5, 7 och 8 1 3579. Kombination 3, 5, 7 och 9 16 8888. Vet inte/vill ej svara 700 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 654 9999. Bortfall
VAR 44 NAMN EMU-FÖRESPRÅKARE 12 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 8 12A(1) I debatten inför folkomröstningen deltar många olika personer. Kan Du nämna något eller några namn på personer som är kända förespråkare till att införa euron som valuta i Sverige? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 797 1. Ja 74 5. Nej 6 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 45 FLER EMU-FÖRESPRÅKARE 12 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 8 12A(2) (KAN NÄMNA NAMN)Kan Du nämna ytterligare någon person som är känd som förespråkare till att införa euron som valuta i Sverige? 318 1. Ja 469 5. Nej 10 6. Vet inte/vill ej svara 796 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 46 EMU-FÖRESPRÅKARE 1 12 Loc 107 width 4 MD= 0 or GE 9996 12A(3.1) Namn på EMU-förespråkare, 1 <Se F.12A(1) för fullständig frågetext> 2 1001. Sören Gyll (Svenskt näringsliv) 2 1011. Jens Spendrup (Spendrups) 1 1015. Jan Guillou (Författare) 2 1019. Urban Bäckström (riksbanken) 1 1025. Eva Fernvall (vårdförbundet) 1 1030. Arja Saajonmaa (Artist) 1 1032. Stefan Fölster (Svenskt näringsliv) 1 1034. Anders Sundkvist (okänd) 1 1045. Mats Hult (Sveriges hotell och restaurangföretagare) 620 1201. Göran Persson (Socialdemokrat) 5 1202. Margot Wallström (Socialdemokrat) 2 1203. Ingvar Carlsson (Socialdemokrat) 2 1204. Mona Sahlin (Socialdemokrat) 2 1205. Bo Ringholm (Socialdemokrat) 33 1206. Anna Lindh (Socialdemokrat) 3 1208. Anders Sundström (Socialdemokrat) 2 1212. Ulrika Messing (Socialdemokrat) 2 1213. Göran Färm (Socialdemokrat) 3 1221. Kjell Olof Feldt (Socialdemokrat) 1 1229. Birgitta Dahl (Socialdemokrat) 1 1301. Karl-Erik Olsson (Centerpartist) 24 1401. Lars Leijonborg (Folkpartist) 24 1402. Maurit Paulsen (Folkpartist) 32 1501. Carl Bildt (Moderat) 14 1502. Bo Lundgren (Moderat) 1 1511. Christer Hammarberg (Moderat) 9 1601. Alf Svensson (Kristdemokrat) 1 2201. Leif Pagrotsky (Socialdemokrat) 2 2301. Maud Olofsson (Centerpartist) 1 2701. Maria Wetterstrand (Miljöpartist) 1 3504. Christer Bergendahl (Moderat - Varberg) 6 8888. Vet inte/vill ej svara 790 0000. Frågan ej tillämplig 700 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 47 EMU-FÖRESPRÅKARE 2 12 Loc 111 width 4 MD= 0 or GE 9996 12A(3.2) Namn på EMU-förespråkare, 2 <Se F.12A(1) för fullständig frågetext> 3 1001. Sören Gyll (Svenskt näringsliv) 8 1002. Vanja Lundby-Wedin (LO) 2 1004. Carl-Erik Svanberg (Ericsson) 1 1008. Täppas Fogelberg (underhållare) 1 1009. Anna-Maria C-Bildt (matsäljare) 5 1011. Jens Spendrup (Spendrups) 3 1013. Pernilla Wahlgren (Artist) 2 1015. Jan Guillou (Författare) 1 1017. Percy Nilsson (Red Hawks ägare) 1 1019. Urban Bäckström (riksbanken) 1 1035. Ebba Blitz (Ja-till EMU, fd programledare) 96 1201. Göran Persson (Socialdemokrat) 14 1202. Margot Wallström (Socialdemokrat) 1 1203. Ingvar Carlsson (Socialdemokrat) 17 1204. Mona Sahlin (Socialdemokrat) 18 1205. Bo Ringholm (Socialdemokrat) 84 1206. Anna Lindh (Socialdemokrat) 2 1208. Anders Sundström (Socialdemokrat) 1 1209. Anna-Greta Lejon (Socialdemokrat) 1 1212. Ulrika Messing (Socialdemokrat) 1 1214. Björn Rosengren (Socialdemokrat) 2 1215. Thomas Östros (Socialdemokrat) 1 1216. Hans Karlsson (Socialdemokrat) 1 1218. Anita Gradin (Socialdemokrat) 2 1219. Göran Johansson (Socialdemokrat - Göteborg) 1 1221. Kjell Olof Feldt (Socialdemokrat) 2 1222. Thomas Bodström (Socialdemokrat) 90 1401. Lars Leijonborg (Folkpartist) 33 1402. Maurit Paulsen (Folkpartist) 1 1405. Cecilia Malmström (Folkpartist) 62 1501. Carl Bildt (Moderat) 105 1502. Bo Lundgren (Moderat) 1 1503. Fredrik Reinfeldt (Moderat) 1 1506. Ulf Adelsohn (Moderat) 1 1508. Urban Persson (Moderat) 2 1512. Margareta Pålsson (Moderat) 67 1601. Alf Svensson (Kristdemokrat) 1 1602. Mats Odell (Kristdemokrat) 1 2101. Gudrun Schyman (Vänsterpartist) 1 2203. Marita Ulvskog (Socialdemokrat) 2 2207. Margareta Winberg (Socialdemokrat) 1 2301. Maud Olofsson (Centerpartist) 1 3041. Bo Karlsson (okänd) 1 3510. Bo Frank (Moderat - Växjö) 6 8888. Vet inte/vill ej svara 944 0000. Frågan ej tillämplig 700 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 48 EMU-FÖRESPRÅKARE 3 12 Loc 115 width 4 MD= 0 or GE 9996 12A(3.3) Namn på EMU-förespråkare, 3 <Se F.12A(1) för fullständig frågetext> 6 1001. Sören Gyll (Svenskt näringsliv) 5 1002. Vanja Lundby-Wedin (LO) 6 1004. Carl-Erik Svanberg (Ericsson) 1 1005. Per Gyllenhammar 1 1007. Stefan Persson (H&M) 1 1009. Anna-Maria C-Bildt (matsäljare) 3 1010. Leif Johansson (Volvo) 2 1015. Jan Guillou (Författare) 2 1019. Urban Bäckström (riksbanken) 1 1022. Lars Heikensten (riksbanken) 1 1023. Ramqvist (Ericsson/Volvo) 1 1031. Markoolio (Artist) 19 1201. Göran Persson (Socialdemokrat) 7 1202. Margot Wallström (Socialdemokrat) 1 1203. Ingvar Carlsson (Socialdemokrat) 8 1204. Mona Sahlin (Socialdemokrat) 9 1205. Bo Ringholm (Socialdemokrat) 43 1206. Anna Lindh (Socialdemokrat) 2 1208. Anders Sundström (Socialdemokrat) 1 1209. Anna-Greta Lejon (Socialdemokrat) 1 1210. Per Erik Granström (Socialdemokrat) 3 1212. Ulrika Messing (Socialdemokrat) 1 1219. Göran Johansson (Socialdemokrat - Göteborg) 1 1220. Ilmaar Repalu (Socialdemokrat - Malmö) 1 1224. Berit Andor (Socialdemokrat) 65 1401. Lars Leijonborg (Folkpartist) 36 1402. Maurit Paulsen (Folkpartist) 1 1405. Cecilia Malmström (Folkpartist) 23 1501. Carl Bildt (Moderat) 59 1502. Bo Lundgren (Moderat) 3 1503. Fredrik Reinfeldt (Moderat) 1 1507. Ulf Dinkelspiel (Moderat) 78 1601. Alf Svensson (Kristdemokrat) 2 2201. Leif Pagrotsky (Socialdemokrat) 3 2207. Margareta Winberg (Socialdemokrat) 1 3026. Bernt Jonsson (okänd) 1 3027. Palmstjärna (okänd) 1 3028. Svanström (okänd) 1 3036. Johan Ehrenborg (okänd) 1 3039. Sören Holmberg (statsvetare) 1 3226. (s-förespråkare) 6 8888. Vet inte/vill ej svara 1183 0000. Frågan ej tillämplig 700 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 49 EMU-FÖRESPRÅKARE 4 12 Loc 119 width 4 MD= 0 or GE 9996 12A(3.4) Namn på EMU-förespråkare, 4 <Se F.12A(1) för fullständig frågetext> 5 1001. Sören Gyll (Svenskt näringsliv) 6 1002. Vanja Lundby-Wedin (LO) 5 1004. Carl-Erik Svanberg (Ericsson) 2 1010. Leif Johansson (Volvo) 1 1011. Jens Spendrup (Spendrups) 1 1013. Pernilla Wahlgren (Artist) 1 1014. Björn Ranelid (Författare) 2 1018. Antonia Axelsson-johnsson (Johnsson koncernen) 2 1019. Urban Bäckström (riksbanken) 2 1021. Wallenberg (Wallenberg koncernen) 6 1201. Göran Persson (Socialdemokrat) 6 1202. Margot Wallström (Socialdemokrat) 2 1203. Ingvar Carlsson (Socialdemokrat) 2 1204. Mona Sahlin (Socialdemokrat) 6 1205. Bo Ringholm (Socialdemokrat) 19 1206. Anna Lindh (Socialdemokrat) 1 1208. Anders Sundström (Socialdemokrat) 1 1211. Jan O Karlsson (Socialdemokrat) 1 1215. Thomas Östros (Socialdemokrat) 1 1217. Ingela Thalen (Socialdemokrat) 1 1219. Göran Johansson (Socialdemokrat - Göteborg) 42 1401. Lars Leijonborg (Folkpartist) 18 1402. Maurit Paulsen (Folkpartist) 1 1403. Carl Hamilton (Folkpartist) 7 1501. Carl Bildt (Moderat) 41 1502. Bo Lundgren (Moderat) 4 1503. Fredrik Reinfeldt (Moderat) 1 1509. Tove Livendahl (Moderat) 1 1511. Christer Hammarberg (Moderat) 1 1512. Margareta Pålsson (Moderat) 47 1601. Alf Svensson (Kristdemokrat) 1 2004. Mats Qviberg (Finansman) 1 2203. Marita Ulvskog (Socialdemokrat) 1 2207. Margareta Winberg (Socialdemokrat) 1 3029. Bennet (okänd) 1 3037. Folke Johansson (okänd, ev statsvetare) 1 3040. Carmfors (okänd) 1 3046. Olaf Winland (okänd) 1 3505. Carin Wredström (Moderat - Helsingborg) 6 8888. Vet inte/vill ej svara 1343 0000. Frågan ej tillämplig 700 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 50 EMU-FÖRESPRÅKARE 5 12 Loc 123 width 4 MD= 0 or GE 9996 12A(3.5) Namn på EMU-förespråkare, 5 <Se F.12A(1) för fullständig frågetext> 3 1001. Sören Gyll (Svenskt näringsliv) 1 1003. Alexander Bard (Underhållare) 2 1004. Carl-Erik Svanberg (Ericsson) 1 1006. Treskow (Elektrolux) 1 1007. Stefan Persson (H&M) 2 1011. Jens Spendrup (Spendrups) 1 1013. Pernilla Wahlgren (Artist) 2 1014. Björn Ranelid (Författare) 1 1015. Jan Guillou (Författare) 1 1016. Claes Hultig (Författare) 1 1020. Wahlberg (Ericsson) 2 1021. Wallenberg (Wallenberg koncernen) 1 1024. Lillbabs (Artist) 1 1042. Kamprat (IKEA) 1 1044. Ebba Lindsö (Svenskt näringsliv) 3 1201. Göran Persson (Socialdemokrat) 3 1202. Margot Wallström (Socialdemokrat) 4 1204. Mona Sahlin (Socialdemokrat) 5 1205. Bo Ringholm (Socialdemokrat) 12 1206. Anna Lindh (Socialdemokrat) 1 1218. Anita Gradin (Socialdemokrat) 1 1219. Göran Johansson (Socialdemokrat - Göteborg) 1 1227. Anne-Christine Nykkvist (Socialdemokrat) 13 1401. Lars Leijonborg (Folkpartist) 11 1402. Maurit Paulsen (Folkpartist) 1 1404. Sture Törnesjö (Folkpartist) 7 1501. Carl Bildt (Moderat) 7 1502. Bo Lundgren (Moderat) 1 1503. Fredrik Reinfeldt (Moderat) 19 1601. Alf Svensson (Kristdemokrat) 1 2101. Gudrun Schyman (Vänsterpartist) 1 3033. Leif Östberg (okänd) 1 3038. Elvi Söderström (okänd) 1 3043. Svedberg (okänd) 6 8888. Vet inte/vill ej svara 1473 0000. Frågan ej tillämplig 700 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 51 NAMN EMU-MOTSTÅNDARE 12 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 8 12B(1) Kan Du nämna något eller några namn på personer som är kända som motståndare till att införa euron som valuta i Sverige? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 646 1. Ja 202 5. Nej 29 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 52 FLER EMU-MOTSTÅNDARE 12 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 8 12B(2) (KAN NÄMNA NAMN) Kan Du nämna ytterligare någon person som är känd som motståndare till att införa euron som valuta i Sverige? 188 1. Ja 452 5. Nej 6 6. Vet inte/vill ej svara 947 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 53 EMU-MOTSTÅNDARE 1 12 Loc 129 width 4 MD= 0 or GE 9996 12B(3.1) Namn på EMU-motståndare, 1 <Se F.12B(1) för fullständig frågetext> 1 1002. Vanja Lundby-Wedin (LO) 1 1201. Göran Persson (Socialdemokrat) 1 1206. Anna Lindh (Socialdemokrat) 1 1208. Anders Sundström (Socialdemokrat) 1 1212. Ulrika Messing (Socialdemokrat) 1 1301. Karl-Erik Olsson (Centerpartist) 4 1402. Maurit Paulsen (Folkpartist) 1 1501. Carl Bildt (Moderat) 3 1601. Alf Svensson (Kristdemokrat) 3 2001. Bengt Dennis (Fd riksbankschef) 3 2005. Rune Andersson (Elektrolux) 1 2009. Bengt Dennis (riksbankschef) 1 2010. Lasse Eriksson (Stå upp komiker) 2 2011. Lars Wohlin (Fd riksbankschef) 6 2012. Stig Malm (Fd LO) 2 2013. Sven Wollter (Skådespelare) 1 2015. Stefan de Vylder (Nationalekonom) 55 2101. Gudrun Schyman (Vänsterpartist) 22 2102. Ulla Hoffman (Vänsterpartist) 9 2103. Jonas Sjöstedt (Vänsterpartist) 1 2106. Lars Ohly (Vänsterpartist) 112 2201. Leif Pagrotsky (Socialdemokrat) 5 2203. Marita Ulvskog (Socialdemokrat) 1 2205. Nils Lundgren (Socialdemokrat ev riksbanken) 1 2206. Bengt-Ola Ryttar (Socialdemokrat) 76 2207. Margareta Winberg (Socialdemokrat) 1 2208. Lennart Nilsson (Socialdemokrat) 11 2209. Sören Wibe (Socialdemokrat) 2 2212. Stig Malm (Socialdemokrat) 2 2213. Birgitta Dahl (Socialdemokrat) 1 2215. Bengt-Ola Ryttar (Socialdemokrat) 1 2216. Kenneth Persson (Socialdemokrat - Borlänge) 170 2301. Maud Olofsson (Centerpartist) 1 2305. Lena Ek (Centerpartist) 1 2501. Anne-Marie Pålsson (Ann-Marie Pålsson) 1 2601. Lennart Sacredeus (Kristdemokrat) 36 2701. Maria Wetterstrand (Miljöpartist) 61 2702. Peter Eriksson (Miljöpartist) 20 2703. Per Gahrton (Miljöpartist) 2 2704. Gustav Fridolin (Miljöpartist) 4 2705. Åsa Domeij (Miljöpartist) 5 2706. Birger Schlaug (Miljöpartist) 1 3054. Sjöder (okänd) 1 3056. Bert Karlsson (musikproducent) 1 3057. Peter Svensson (okänd) 1 3060. (okänd) 37 8888. Vet inte/vill ej svara 918 0000. Frågan ej tillämplig 700 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 54 EMU-MOTSTÅNDARE 2 12 Loc 133 width 4 MD= 0 or GE 9996 12B(3.2) Namn på EMU-motståndare, 2 <Se F.12B(1) för fullständig frågetext> 2 1002. Vanja Lundby-Wedin (LO) 1 1015. Jan Guillou (Författare) 1 1202. Margot Wallström (Socialdemokrat) 1 1204. Mona Sahlin (Socialdemokrat) 1 1205. Bo Ringholm (Socialdemokrat) 1 1206. Anna Lindh (Socialdemokrat) 1 1208. Anders Sundström (Socialdemokrat) 2 1211. Jan O Karlsson (Socialdemokrat) 1 1402. Maurit Paulsen (Folkpartist) 1 1601. Alf Svensson (Kristdemokrat) 1 2002. Björn Eriksson (landshövding) 3 2005. Rune Andersson (Elektrolux) 1 2008. Ronny Eriksson (Stå upp komiker) 2 2012. Stig Malm (Fd LO) 1 2013. Sven Wollter (Skådespelare) 1 2014. Sven Hagströmer (Finansman) 30 2101. Gudrun Schyman (Vänsterpartist) 32 2102. Ulla Hoffman (Vänsterpartist) 11 2103. Jonas Sjöstedt (Vänsterpartist) 5 2106. Lars Ohly (Vänsterpartist) 1 2107. Ali Esbati (Vänsterpartist) 79 2201. Leif Pagrotsky (Socialdemokrat) 10 2203. Marita Ulvskog (Socialdemokrat) 1 2204. Peter Hultkvist (Socialdemokrat) 2 2205. Nils Lundgren (Socialdemokrat ev riksbanken) 53 2207. Margareta Winberg (Socialdemokrat) 1 2208. Lennart Nilsson (Socialdemokrat) 5 2209. Sören Wibe (Socialdemokrat) 1 2211. Sten Andersson (Socialdemokrat) 74 2301. Maud Olofsson (Centerpartist) 2 2302. Lena Ek (Centerpartist) 1 2303. Hans Lindqvist (Centerpartist) 1 2304. Torbjörn Fälldin (Centerpartist) 1 2306. Sven Hagströmmer (Centerpartist) 39 2701. Maria Wetterstrand (Miljöpartist) 73 2702. Peter Eriksson (Miljöpartist) 11 2703. Per Gahrton (Miljöpartist) 1 2704. Gustav Fridolin (Miljöpartist) 1 2705. Åsa Domeij (Miljöpartist) 2 2706. Birger Schlaug (Miljöpartist) 1 3052. Lars Molin (ev riksbanken) 1 3053. Lars Holmgren (okänd) 1 3055. Georg Andersson (okänd) 1 3058. Hans Lundren (okänd) 1 3059. Siv Horn (okänd) 37 8888. Vet inte/vill ej svara 1093 0000. Frågan ej tillämplig 700 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 55 EMU-MOTSTÅNDARE 3 12 Loc 137 width 4 MD= 0 or GE 9996 12B(3.3) Namn på EMU-motståndare, 3 <Se F.12B(1) för fullständig frågetext> 1 1001. Sören Gyll (Svenskt näringsliv) 1 1019. Urban Bäckström (riksbanken) 1 1205. Bo Ringholm (Socialdemokrat) 1 1214. Björn Rosengren (Socialdemokrat) 1 1222. Thomas Bodström (Socialdemokrat) 2 1502. Bo Lundgren (Moderat) 1 2005. Rune Andersson (Elektrolux) 1 2007. Sven Hagströmer (Finansman) 2 2009. Bengt Dennis (riksbankschef) 2 2011. Lars Wohlin (Fd riksbankschef) 1 2017. Hasse Alfredsson (skådespelare) 24 2101. Gudrun Schyman (Vänsterpartist) 29 2102. Ulla Hoffman (Vänsterpartist) 1 2103. Jonas Sjöstedt (Vänsterpartist) 1 2106. Lars Ohly (Vänsterpartist) 25 2201. Leif Pagrotsky (Socialdemokrat) 6 2203. Marita Ulvskog (Socialdemokrat) 2 2205. Nils Lundgren (Socialdemokrat ev riksbanken) 1 2206. Bengt-Ola Ryttar (Socialdemokrat) 22 2207. Margareta Winberg (Socialdemokrat) 4 2209. Sören Wibe (Socialdemokrat) 1 2210. Nils Lundgren (Socialdemokrat) 2 2211. Sten Andersson (Socialdemokrat) 37 2301. Maud Olofsson (Centerpartist) 2 2305. Lena Ek (Centerpartist) 29 2701. Maria Wetterstrand (Miljöpartist) 27 2702. Peter Eriksson (Miljöpartist) 3 2703. Per Gahrton (Miljöpartist) 1 2704. Gustav Fridolin (Miljöpartist) 2 2705. Åsa Domeij (Miljöpartist) 1 3051. Peter Johansson (okänd) 37 8888. Vet inte/vill ej svara 1322 0000. Frågan ej tillämplig 700 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 56 EMU-MOTSTÅNDARE 4 12 Loc 141 width 4 MD= 0 or GE 9996 12B(3.4) Namn på EMU-motståndare, 4 <Se F.12B(1) för fullständig frågetext> 1 1019. Urban Bäckström (riksbanken) 1 1402. Maurit Paulsen (Folkpartist) 1 1601. Alf Svensson (Kristdemokrat) 1 2001. Bengt Dennis (Fd riksbankschef) 2 2005. Rune Andersson (Elektrolux) 1 2006. Babben Larsson (Stå upp komiker) 2 2013. Sven Wollter (Skådespelare) 5 2101. Gudrun Schyman (Vänsterpartist) 6 2102. Ulla Hoffman (Vänsterpartist) 2 2103. Jonas Sjöstedt (Vänsterpartist) 17 2201. Leif Pagrotsky (Socialdemokrat) 2 2203. Marita Ulvskog (Socialdemokrat) 1 2206. Bengt-Ola Ryttar (Socialdemokrat) 9 2207. Margareta Winberg (Socialdemokrat) 1 2209. Sören Wibe (Socialdemokrat) 3 2210. Nils Lundgren (Socialdemokrat) 1 2211. Sten Andersson (Socialdemokrat) 1 2212. Stig Malm (Socialdemokrat) 12 2301. Maud Olofsson (Centerpartist) 1 2401. Bertil Ohlin (Folkpartist) 16 2701. Maria Wetterstrand (Miljöpartist) 14 2702. Peter Eriksson (Miljöpartist) 3 2703. Per Gahrton (Miljöpartist) 2 2706. Birger Schlaug (Miljöpartist) 1 3052. Lars Molin (ev riksbanken) 37 8888. Vet inte/vill ej svara 1450 0000. Frågan ej tillämplig 700 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 57 EMU-MOTSTÅNDARE 5 12 Loc 145 width 4 MD= 0 or GE 9996 12B(3.5) Namn på EMU-motståndare, 5 <Se F.12B(1) för fullständig frågetext> 1 1001. Sören Gyll (Svenskt näringsliv) 1 1403. Carl Hamilton (Folkpartist) 1 2003. Göran Greider (Chefredaktör, Dalademokraten) 1 2005. Rune Andersson (Elektrolux) 1 2007. Sven Hagströmer (Finansman) 1 2012. Stig Malm (Fd LO) 1 2016. Annika Karlsson (Medborgare mot EMU) 1 2017. Hasse Alfredsson (skådespelare) 1 2018. Nils Lundgren (ekonom) 2 2101. Gudrun Schyman (Vänsterpartist) 4 2102. Ulla Hoffman (Vänsterpartist) 1 2108. Pernilla Zethraeus (Vänsterpartist) 8 2201. Leif Pagrotsky (Socialdemokrat) 5 2207. Margareta Winberg (Socialdemokrat) 2 2209. Sören Wibe (Socialdemokrat) 1 2217. Lena Sommestad (Socialdemokrat) 2 2301. Maud Olofsson (Centerpartist) 1 2304. Torbjörn Fälldin (Centerpartist) 1 2701. Maria Wetterstrand (Miljöpartist) 5 2702. Peter Eriksson (Miljöpartist) 3 2703. Per Gahrton (Miljöpartist) 1 2705. Åsa Domeij (Miljöpartist) 1 2706. Birger Schlaug (Miljöpartist) 37 8888. Vet inte/vill ej svara 1510 0000. Frågan ej tillämplig 700 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 58 EMU SKALA: MODERATER 13 Loc 149 width 2 MD=96 or GE 99 13A På den här skalan vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras ståndpunkter i fråga om ett svenskt medlemskap i EMU. Om Du inte känner till något eller några av partiernas ståndpunkter, säg bara till. (VISA SVARSKORT 13) 13AA Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 00. Negativ till ett svenskt medlemskap i EMU 4 01. 8 02. 13 03. 14 04. 29 05. 27 06. 70 07. 199 08. 230 09. 789 10. Positiv till ett svenskt medlemskap i EMU 55 55. Känner inte till EMU/okänt parti 151 88. Vet inte/vill ej svara 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 59 EMU SKALA: MILJÖPART 13 Loc 151 width 2 MD=96 or GE 99 13AB Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.13A för fullständig frågetext> 592 00. Negativ till ett svenskt medlemskap i EMU 272 01. 227 02. 115 03. 45 04. 56 05. 20 06. 15 07. 19 08. 4 09. 9 10. Positiv till ett svenskt medlemskap i EMU 57 55. Känner inte till EMU/okänt parti 162 88. Vet inte/vill ej svara 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 60 EMU SKALA: SOCIALDEM 13 Loc 153 width 2 MD=96 or GE 99 13AC Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.13A för fullständig frågetext> 4 00. Negativ till ett svenskt medlemskap i EMU 5 01. 5 02. 9 03. 23 04. 160 05. 164 06. 242 07. 301 08. 182 09. 402 10. Positiv till ett svenskt medlemskap i EMU 25 55. Känner inte till EMU/okänt parti 71 88. Vet inte/vill ej svara 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 61 EMU SKALA: FOLKPART 13 Loc 155 width 2 MD=96 or GE 99 13AD Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.13A för fullständig frågetext> 9 00. Negativ till ett svenskt medlemskap i EMU 5 01. 6 02. 26 03. 26 04. 77 05. 70 06. 200 07. 344 08. 246 09. 316 10. Positiv till ett svenskt medlemskap i EMU 64 55. Känner inte till EMU/okänt parti 204 88. Vet inte/vill ej svara 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 62 EMU SKALA: VÄNSTERP 13 Loc 157 width 2 MD=96 or GE 99 13AE Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.13A för fullständig frågetext> 495 00. Negativ till ett svenskt medlemskap i EMU 311 01. 231 02. 129 03. 46 04. 50 05. 23 06. 17 07. 24 08. 5 09. 8 10. Positiv till ett svenskt medlemskap i EMU 62 55. Känner inte till EMU/okänt parti 192 88. Vet inte/vill ej svara 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 63 EMU SKALA: CENTERN 13 Loc 159 width 2 MD=96 or GE 99 13AF Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.13A för fullständig frågetext> 241 00. Negativ till ett svenskt medlemskap i EMU 169 01. 225 02. 212 03. 139 04. 139 05. 53 06. 54 07. 47 08. 12 09. 21 10. Positiv till ett svenskt medlemskap i EMU 62 55. Känner inte till EMU/okänt parti 219 88. Vet inte/vill ej svara 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 64 EMU SKALA: KRISTDEM 13 Loc 161 width 2 MD=96 or GE 99 13AG Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kristdemokraterna? <Se F.13A för fullständig frågetext> 13 00. Negativ till ett svenskt medlemskap i EMU 13 01. 22 02. 38 03. 39 04. 86 05. 100 06. 209 07. 326 08. 171 09. 276 10. Positiv till ett svenskt medlemskap i EMU 71 55. Känner inte till EMU/okänt parti 229 88. Vet inte/vill ej svara 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 65 EMU SKALA: UP 13 Loc 163 width 2 MD=96 or GE 99 13B Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.13A för fullständig frågetext> 272 00. Negativ till ett svenskt medlemskap i EMU 104 01. 107 02. 144 03. 95 04. 210 05. 66 06. 131 07. 170 08. 100 09. 168 10. Positiv till ett svenskt medlemskap i EMU 2 55. Känner inte till EMU/okänt parti 24 88. Vet inte/vill ej svara 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 66 EMU: RÄNTORNA 14 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 8 14(1) Vad tror Du ett svenskt medlemskap i EMU skulle innebära för utvecklingen i Sverige när det gäller följande områden? Vi tänker på utvecklingen de närmaste 5 åren. (VISA SVARSKORT 14) 14A(1) Räntorna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 32 1. Stor förbättring 316 2. Viss förbättring 277 3. Varken förbättring eller försämring 147 4. Viss försämring 20 5. Stor försämring 85 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 67 EMU: SKATTERNA 14 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 8 14B(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Skatterna? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 14 1. Stor förbättring 223 2. Viss förbättring 347 3. Varken förbättring eller försämring 182 4. Viss försämring 24 5. Stor försämring 87 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 68 EMU: BROTTSBEKÄMPNING 14 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 8 14C(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Brottsbekämpningen? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 21 1. Stor förbättring 134 2. Viss förbättring 427 3. Varken förbättring eller försämring 155 4. Viss försämring 61 5. Stor försämring 79 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 69 EMU: FÖRSVARET 14 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 8 14D(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Försvaret? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 11 1. Stor förbättring 134 2. Viss förbättring 443 3. Varken förbättring eller försämring 154 4. Viss försämring 44 5. Stor försämring 91 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 70 EMU: SVENSK EKONOMI 14 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 8 14E(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Den svenska ekonomin? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 34 1. Stor förbättring 294 2. Viss förbättring 201 3. Varken förbättring eller försämring 231 4. Viss försämring 55 5. Stor försämring 62 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 71 EMU: FÖRETAGEN 14 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 8 14F(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Företagens villkor? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 132 1. Stor förbättring 440 2. Viss förbättring 162 3. Varken förbättring eller försämring 68 4. Viss försämring 11 5. Stor försämring 64 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 72 EMU: SYSSELSÄTTNING 14 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 8 14G(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Sysselsättningen? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 27 1. Stor förbättring 248 2. Viss förbättring 322 3. Varken förbättring eller försämring 179 4. Viss försämring 40 5. Stor försämring 61 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 73 EMU: SOCIAL VÄLFÄRD 14 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 8 14H(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Den sociala välfärden? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 8 1. Stor förbättring 103 2. Viss förbättring 341 3. Varken förbättring eller försämring 301 4. Viss försämring 69 5. Stor försämring 55 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 74 EMU: DEMOKRATIN 14 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 8 14I(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Demokratin? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 10 1. Stor förbättring 74 2. Viss förbättring 356 3. Varken förbättring eller försämring 259 4. Viss försämring 112 5. Stor försämring 66 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 75 EMU: PRISERNA 14 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 8 14J(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Priserna? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 14 1. Stor förbättring 155 2. Viss förbättring 204 3. Varken förbättring eller försämring 354 4. Viss försämring 117 5. Stor försämring 33 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 76 EMU: JORDBRUKET 14 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 8 14K(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Jordbruket? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 8 1. Stor förbättring 151 2. Viss förbättring 314 3. Varken förbättring eller försämring 208 4. Viss försämring 58 5. Stor försämring 138 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 77 EMU: SV OFF SERVICE 14 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 8 14L(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Kvaliteten på den svenska offentliga servicen? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 7 1. Stor förbättring 74 2. Viss förbättring 427 3. Varken förbättring eller försämring 239 4. Viss försämring 56 5. Stor försämring 74 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 78 EMU: PÅVERKA EU 14 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 8 14M(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Möjligheten att påverka utvecklingen i EU? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 70 1. Stor förbättring 404 2. Viss förbättring 254 3. Varken förbättring eller försämring 65 4. Viss försämring 40 5. Stor försämring 44 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 79 EMU: EKON TILLVÄXT 14 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 8 14N(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Den ekonomiska tillväxten? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 23 1. Stor förbättring 358 2. Viss förbättring 276 3. Varken förbättring eller försämring 112 4. Viss försämring 14 5. Stor försämring 94 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 80 EMU: INVANDRING 14 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 8 14O(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Flyktingar och invandring? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 10 1. Stor förbättring 111 2. Viss förbättring 452 3. Varken förbättring eller försämring 176 4. Viss försämring 41 5. Stor försämring 87 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 81 EMU: JÄMSTÄLLDHET 14 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 8 14P(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Jämställdheten mellan män och kvinnor? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 13 1. Stor förbättring 68 2. Viss förbättring 599 3. Varken förbättring eller försämring 124 4. Viss försämring 19 5. Stor försämring 54 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 82 EMU: SJÄLVSTÄNDIGHET 14 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 8 14Q(1) <Svenskt medlemskap i EMU> Den nationella självständigheten? <Se F.14(1) för fullständig frågetext> 9 1. Stor förbättring 37 2. Viss förbättring 238 3. Varken förbättring eller försämring 384 4. Viss försämring 157 5. Stor försämring 52 6. Vet inte/vill ej svara 716 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 83 EJ EMU: RÄNTORNA 14 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 8 14(2) Nu när Sverige inte inför euron som valuta, vad tror Du det kommer att innebära för utvecklingen i Sverige när det gäller följande områden? Vi tänker på utvecklingen de närmaste fem åren. (VISA SVARSKORT 14) 14A(2) Räntorna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 6 1. Stor förbättring 101 2. Viss förbättring 376 3. Varken förbättring eller försämring 161 4. Viss försämring 7 5. Stor försämring 65 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 84 EJ EMU: SKATTERNA 14 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 8 14B(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Skatterna? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 3 1. Stor förbättring 85 2. Viss förbättring 379 3. Varken förbättring eller försämring 173 4. Viss försämring 11 5. Stor försämring 65 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 85 EJ EMU: BROTTSBEKÄMPN 14 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 8 14C(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Brottsbekämpningen? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 5 1. Stor förbättring 79 2. Viss förbättring 484 3. Varken förbättring eller försämring 73 4. Viss försämring 24 5. Stor försämring 51 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 86 EJ EMU: FÖRSVARET 14 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 8 14D(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Försvaret? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 2 1. Stor förbättring 33 2. Viss förbättring 448 3. Varken förbättring eller försämring 119 4. Viss försämring 29 5. Stor försämring 85 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 87 EJ EMU: SVENSK EKONOM 14 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 8 14E(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Den svenska ekonomin? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 10 1. Stor förbättring 203 2. Viss förbättring 232 3. Varken förbättring eller försämring 203 4. Viss försämring 16 5. Stor försämring 52 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 88 EJ EMU: FÖRETAGEN 14 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 8 14F(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Företagens villkor? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 12 1. Stor förbättring 99 2. Viss förbättring 228 3. Varken förbättring eller försämring 285 4. Viss försämring 47 5. Stor försämring 45 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 89 EJ EMU: SYSSELSÄTTN 14 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 8 14G(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Sysselsättningen? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 8 1. Stor förbättring 101 2. Viss förbättring 354 3. Varken förbättring eller försämring 190 4. Viss försämring 21 5. Stor försämring 42 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 90 EJ EMU: SOC VÄLFÄRD 14 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 8 14H(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Den sociala välfärden? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 6 1. Stor förbättring 106 2. Viss förbättring 406 3. Varken förbättring eller försämring 138 4. Viss försämring 25 5. Stor försämring 35 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 91 EJ EMU: DEMOKRATIN 14 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 8 14I(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Demokratin? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 44 1. Stor förbättring 162 2. Viss förbättring 400 3. Varken förbättring eller försämring 55 4. Viss försämring 10 5. Stor försämring 45 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 92 EJ EMU: PRISERNA 14 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 8 14J(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Priserna? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 6 1. Stor förbättring 116 2. Viss förbättring 383 3. Varken förbättring eller försämring 176 4. Viss försämring 12 5. Stor försämring 23 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 93 EJ EMU: JORDBRUKET 14 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 8 14K(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Jordbruket? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 2 1. Stor förbättring 60 2. Viss förbättring 372 3. Varken förbättring eller försämring 157 4. Viss försämring 13 5. Stor försämring 112 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 94 EJ EMU:SV OFF SERVICE 14 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 8 14L(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Kvaliteten på den svenska offentliga servicen? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 6 1. Stor förbättring 84 2. Viss förbättring 444 3. Varken förbättring eller försämring 119 4. Viss försämring 17 5. Stor försämring 46 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 95 EJ EMU: PÅVERKA EU 14 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 8 14M(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Möjligheten att påverka utvecklingen i EU? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 5 1. Stor förbättring 35 2. Viss förbättring 214 3. Varken förbättring eller försämring 344 4. Viss försämring 90 5. Stor försämring 28 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 96 EJ EMU: EKON TILLVÄXT 14 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 8 14N(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Den ekonomiska tillväxten? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 9 1. Stor förbättring 158 2. Viss förbättring 260 3. Varken förbättring eller försämring 206 4. Viss försämring 22 5. Stor försämring 61 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 97 EJ EMU: INVANDRING 14 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 8 14O(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Flyktingar och invandring? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 1 1. Stor förbättring 44 2. Viss förbättring 507 3. Varken förbättring eller försämring 81 4. Viss försämring 20 5. Stor försämring 63 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 98 EJ EMU: JÄMSTÄLLDHET 14 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 8 14P(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Jämställdheten mellan män och kvinnor? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 13 1. Stor förbättring 113 2. Viss förbättring 534 3. Varken förbättring eller försämring 18 4. Viss försämring 3 5. Stor försämring 35 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 99 EJ EMU: SJÄLVSTÄNDIGH 14 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 8 14Q(2) <Svenskt utanförskap i EMU> Den nationella självständigheten? <Se F.14(2) för fullständig frågetext> 57 1. Stor förbättring 240 2. Viss förbättring 307 3. Varken förbättring eller försämring 50 4. Viss försämring 10 5. Stor försämring 52 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 100 SVENSKT EU-MEDLEMSKAP 15 Loc 199 width 1 MD=6 or GE 9 15 Nu kommer två frågor som handlar om EU, den Europeiska unionen. Är Du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT 15) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 955 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 632 2. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 280 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 15 8. Vet inte/vill ej svara 411 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 101 EU FÖRBUNDSSTAT 16 Loc 200 width 2 MD=96 or GE 99 16 Tycker Du att det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater? Svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT 16) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 339 00. Mycket negativt 116 01. 223 02. 230 03. 139 04. 270 05. 122 06. 146 07. 100 08. 23 09. 47 10. Mycket positivt 127 88. Vet inte/vill ej svara 411 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 102 KUNSK: ANTAL EU-MEDL 17 Loc 202 width 1 MD=6 or GE 9 17 Kan Du säga hur många länder som idag är medlemmar i EU? (VISA SVARSKORT 17/18) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 66 1. 9 länder 460 2. 12 länder 797 3. 15 länder (rätt svar) 95 4. 25 länder 174 8. Vet inte/vill ej svara 701 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 103 KUNSK: ANTAL EMU-MEDL 18 Loc 203 width 1 MD=6 or GE 9 18 Kan Du också säga hur många länder som idag är medlemmar i EMU? (VISA SVARSKORT 17/18) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 757 1. 9 länder 519 2. 12 länder (rätt svar) 56 3. 15 länder 8 4. 25 länder 252 8. Vet inte/vill ej svara 701 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 104 KUNSK: EU- HÖGKVARTER 19 Loc 204 width 1 MD=6 or GE 9 19 Vet Du i vilken av följande städer EU-kommissionen har sitt högkvarter? (VISA SVARSKORT 19) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 7 1. Paris 135 2. Strasbourg 6 3. Bonn 1403 4. Bryssel (rätt svar) 41 8. Vet inte/vill ej svara 701 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 105 KUNSK: ECB HUVUDKONT 20 Loc 205 width 1 MD=6 or GE 9 20 Kan Du också säga i vilken stad den Europeiska centralbanken (ECB) har sitt huvudkontor? (OM JA, NOTERA DEN STAD UP SVARAR) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 814 1. Ja 751 5. Nej 27 8. Vet inte/vill ej svara 701 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 106 KUNSK: STAD ECB 20 Loc 206 width 2 MD=96 or GE 99 20(2) Stad <Se F.20 för fullständig frågetext> 3 10. Tyskland 226 11. Frankfurt (rätt svar) 29 12. Frankfurt am main (rätt svar) 1 13. Frankfurt am Oder 1 14. Köln 1 15. Dysseldorf 6 16. Hamburg 1 17. Stuttgart 3 18. Munchen 9 19. Berlin 99 20. Bonn 132 31. Bryssel 8 32. Haag 1 33. Amsterdam 1 34. Gent 2 40. Schweiz 16 41. Geneve 1 42. Bern 3 43. Zurich 8 50. Luxemburg 243 61. Strasbourg 16 62. Paris 1 71. London 1 81. Stockholm 29 88. Vill ej svara 751 91. Nej, vet ej i vilken stad 701 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 107 KUNSK: EURONS VÄRDE 21 Loc 208 width 1 MD=6 or GE 9 21 Jag skall nu läsa upp några påståenden och jag vill att Du för vart och ett av dem säger om de är riktiga eller felaktiga. Är Du osäker på svaret kan Du säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. (VISA SVARSKORT 21) 21A En euro är idag värd mer än tio svenska kronor FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 167 1. Riktigt påstående 1376 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 1 7. Vill ej svara 48 8. Vet inte 701 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 108 KUNSK: SPANIEN I EU 21 Loc 209 width 1 MD=6 or GE 9 21B Spanien är medlem i EU <Se F.21 för fullständig frågetext> 1402 1. Riktigt påstående (rätt svar) 96 5. Felaktigt påstående 1 7. Vill ej svara 93 8. Vet inte 701 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 109 SVERIGES RÄNTA< EU-RÄNTA Loc 210 width 1 MD=8 or GE 9 21C Räntenivån i euro-länderna är i genomsnitt högre än i Sverige <Se F.21 för fullständig frågetext> 404 1. Riktigt påstående 905 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 2 6. Vill ej svara 281 7. Vet inte 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 110 KUNSK: RUMÄNIEN EU 04 21 Loc 211 width 1 MD=8 or GE 9 21D 2004 blir Rumänien medlem i EU <Se F.21 för fullständig frågetext> 405 1. Riktigt påstående 667 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 1 6. Vill ej svara 519 7. Vet inte 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 111 KUNSK: EU-PARL VAL 04 21 Loc 212 width 1 MD=6 or GE 9 21E 2004 är det val till Europaparlamentet <Se F.21 för fullständig frågetext> 645 1. Riktigt påstående (rätt svar) 176 5. Felaktigt påstående 4 7. Vill ej svara 767 8. Vet inte 701 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 112 KUNSK: ARBLÖSH EU 21 Loc 213 width 1 MD=6 or GE 9 21F Den öppna arbetslösheten är i genomsnitt högre i euro-länderna än i Sverige <Se F.21 för fullständig frågetext> 1259 1. Riktigt påstående (rätt svar) 178 5. Felaktigt påstående 1 7. Vill ej svara 154 8. Vet inte 701 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 113 KUNSK: RD MOT EMU 21 Loc 214 width 1 MD=8 or GE 9 21G De flesta partier i riksdagen är emot ett svenskt medlemskap i EMU <Se F.21 för fullständig frågetext> 171 1. Riktigt påstående 1340 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 1 6. Vill ej svara 80 7. Vet inte 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 114 EURON - MODERATERNA 22 Loc 215 width 1 MD=6 or GE 9 22 Vilka ståndpunkter intar de politiska partierna till alternativen i folkomröstningen om att införa euron som valuta i Sverige? 22A Vilken ståndpunkt, Ja eller Nej till att Sverige skall införa euro som valuta, intar Moderata samlingspartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1664 1. Ja till att Sverige skall införa euron 2 3. Stöder inte något alternativ 60 5. Nej till att Sverige skall införa euron 155 8. Vet inte/vill ej svara 412 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 115 EURON-VÄNSTERPARTIET 22 Loc 216 width 1 MD=6 or GE 9 22B Vilken ståndpunkt, Ja eller Nej till att Sverige skall införa euro som valuta, intar Vänsterpartiet? <Se F.22 för fullständig frågetext> 113 1. Ja till att Sverige skall införa euron 5 3. Stöder inte något alternativ 1549 5. Nej till att Sverige skall införa euron 214 8. Vet inte/vill ej svara 412 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 116 EURON - FOLKPARTIET 22 Loc 217 width 1 MD=6 or GE 9 22C Vilken ståndpunkt, Ja eller Nej till att Sverige skall införa euro som valuta, intar Folkpartiet? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1524 1. Ja till att Sverige skall införa euron 5 3. Stöder inte något alternativ 115 5. Nej till att Sverige skall införa euron 237 8. Vet inte/vill ej svara 412 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 117 EURON-CENTERPARTIET 22 Loc 218 width 1 MD=6 or GE 9 22D Vilken ståndpunkt, Ja eller Nej till att Sverige skall införa euro som valuta, intar Centerpartiet? <Se F.22 för fullständig frågetext> 297 1. Ja till att Sverige skall införa euron 10 3. Stöder inte något alternativ 1309 5. Nej till att Sverige skall införa euron 265 8. Vet inte/vill ej svara 412 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 118 EURON - SOCDEMOKRATER 22 Loc 219 width 1 MD=6 or GE 9 22E Vilken ståndpunkt, Ja eller Nej till att Sverige skall införa euro som valuta, intar Socialdemokraterna? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1755 1. Ja till att Sverige skall införa euron 16 3. Stöder inte något alternativ 26 5. Nej till att Sverige skall införa euron 84 8. Vet inte/vill ej svara 412 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 119 EURON - MILJÖPARTIET 22 Loc 220 width 1 MD=6 or GE 9 22F Vilken ståndpunkt, Ja eller Nej till att Sverige skall införa euro som valuta, intar Miljöpartiet - de gröna? <Se F.22 för fullständig frågetext> 99 1. Ja till att Sverige skall införa euron 2 3. Stöder inte något alternativ 1584 5. Nej till att Sverige skall införa euron 196 8. Vet inte/vill ej svara 412 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 120 EURON-KRISTDEMOKRATER 22 Loc 221 width 1 MD=6 or GE 9 22G Vilken ståndpunkt, Ja eller Nej till att Sverige skall införa euro som valuta, intar Kristdemokraterna? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1414 1. Ja till att Sverige skall införa euron 7 3. Stöder inte något alternativ 185 5. Nej till att Sverige skall införa euron 275 8. Vet inte/vill ej svara 412 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 121 BEKANTAS ÅSIKT EURON 23 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 8 23 När det gäller Dina närmaste vänner och Din familj, är de flesta för att Sverige inför euro som valuta, är de flesta emot eller är det ungefär lika många som är för eller emot? (VISA SVARSKORT 23) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 188 1. De flesta är för att Sverige inför euro som valuta 328 2. De flesta är emot att Sverige inför euro som valuta 296 3. Lika många för som emot 64 6. Vet inte/vill ej svara 717 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 122 EMU-PÅVERKAN: FAMILJ 24 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 8 24 Hur stor betydelse har följande gruppers och personers ställningstagande och argumentering för Ditt eget ställningstagande i frågan om att införa euron som valuta i Sverige? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT 24) 24A Din familj? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 130 1. Mycket stor betydelse 350 2. Ganska stor betydelse 520 3. Inte särskild stor betydelse 575 4. Ingen betydelse alls 5 6. Vet inte/vill ej svara 12 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 123 EMU-PÅVERKAN: VÄNNER 24 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 8 24B <Betydelse eget ställningstagande införa euro> Dina närmaste vänner? <Se F.24 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stor betydelse 259 2. Ganska stor betydelse 614 3. Inte särskild stor betydelse 673 4. Ingen betydelse alls 10 6. Vet inte/vill ej svara 4 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 124 EMU-PÅVERKAN: ARBKAMR 24 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 8 24C <Betydelse eget ställningstagande införa euro> Dina arbetskamrater/skolkamrater? <Se F.24 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket stor betydelse 131 2. Ganska stor betydelse 492 3. Inte särskild stor betydelse 660 4. Ingen betydelse alls 7 6. Vet inte/vill ej svara 280 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 125 EMU-PÅVERKAN: PARTI 24 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 8 24D <Betydelse eget ställningstagande införa euro> Det politiska parti Du sympatiserar med? <Se F.24 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket stor betydelse 350 2. Ganska stor betydelse 432 3. Inte särskild stor betydelse 673 4. Ingen betydelse alls 16 6. Vet inte/vill ej svara 35 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 126 EMU-PÅVERKAN: TIDNING 24 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 8 24E <Betydelse eget ställningstagande införa euro> Den tidning Du vanligtvis läser? <Se F.24 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stor betydelse 247 2. Ganska stor betydelse 484 3. Inte särskild stor betydelse 775 4. Ingen betydelse alls 13 6. Vet inte/vill ej svara 41 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 127 EMU-PÅVERKAN: TV-PROG 24 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 8 24F <Betydelse eget ställningstagande införa euro> TV-program? <Se F.24 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket stor betydelse 517 2. Ganska stor betydelse 477 3. Inte särskild stor betydelse 508 4. Ingen betydelse alls 10 6. Vet inte/vill ej svara 8 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 128 EMU-PÅVERKAN: JASIDA 24 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 8 24G <Betydelse eget ställningstagande införa euro> Kampanjorganisationer på Ja-sidan? <Se F.24 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket stor betydelse 216 2. Ganska stor betydelse 496 3. Inte särskild stor betydelse 821 4. Ingen betydelse alls 17 6. Vet inte/vill ej svara 3 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 129 EMU-PÅVERKAN: NEJSIDA 24 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 8 24H <Betydelse eget ställningstagande införa euro> Kampanjorganisationer på Nej-sidan? <Se F.24 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket stor betydelse 253 2. Ganska stor betydelse 497 3. Inte särskild stor betydelse 770 4. Ingen betydelse alls 15 6. Vet inte/vill ej svara 3 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 130 EMU-PÅVERKAN: ENSKILD 24 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 8 24I <Betydelse eget ställningstagande införa euro> Enskilda förespråkare för Ja-sidan eller Nej-sidan? <Se F.24 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket stor betydelse 439 2. Ganska stor betydelse 445 3. Inte särskild stor betydelse 605 4. Ingen betydelse alls 14 6. Vet inte/vill ej svara 4 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 131 VILKEN SIDA VINNER 25 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 8 25 Tror Du att Ja-sidan eller Nej-sidan kommer att få flest röster i folkomröstningen om att införa euron som valuta i Sverige? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 282 1. Ja-sidan får flest röster 554 2. Nej-sidan får flest röster 40 6. Vet inte/vill ej svara 717 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 132 REG O RIKSD BESL EURO 26 Loc 233 width 1 MD=6 or GE 9 26 Tycker Du att det hade varit bättre om regering och riksdag hade beslutat om ett ja eller nej till att införa euron som valuta i Sverige utan folkomröstning eller anser Du att det var bäst att ordna folkomröstning i det här fallet? (VISA SVARSKORT 26) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 708 1. Bättre om regering och riksdag beslutat om folkomröstning 1138 2. Bättre att ordna folkomröstning i det här fallet 35 8. Vet inte/vill ej svara 412 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 133 FOLKOMRÖSTNINGAR 27 Loc 234 width 1 MD=6 or GE 9 27 Vad tycker Du om folkomröstningar mer allmänt? Tycker Du att vi borde ha fler folkomröstningar i framtiden, tycker Du att vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi har varit hittills eller tycker Du att vi inte skall ha några folkomröstningar utan överlåta åt riksdag och regering att fatta beslut? (VISA SVARSKORT 27) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 463 1. Vi borde ha fler folkomröstningar i framtiden 1255 2. Vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittills 132 3. Vi skall inte ha några folkomröstningar utan överlåta åt riksdag och regering att fatta beslut 31 8. Vet inte/vill ej svara 412 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 134 RÄTTVIS FOLKOMRÖSTN 28 Loc 235 width 1 MD=6 or GE 9 28 Tycker Du att folkomröstningen på det hela taget genomförs/genomfördes på ett rättvist sätt eller gynnas/gynnades Ja- eller Nej-sidan? (VISA SVARSKORT 28) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1094 1. Folkomröstningen genomförs/genomfördes på ett rättvist sätt 583 2. Ja-sidan gynnas/gynnades 45 3. Nej-sidan gynnas/gynnades 159 8. Vet inte/vill ej svara 412 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 135 RÖSTAVSIKT OM EURON 29 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 8 I:29A Tänker Du rösta i folkomröstningen om euron den 14 september? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 820 1. Ja, tänker rösta 38 3. Kanske, vet inte säkert 14 5. Nej, tänker inte rösta 4 6. Vill ej svara 717 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 136 UP:S RÖSTALTERNATIV 29 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 8 I:29B Vilket alternativ tänker Du rösta på? (VISA SVARSKORT 29B/C/D) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 326 1. Ja, Sverige skall införa euro som valuta 372 2. Nej, Sverige skall inte införa euro som valuta 9 3. Tänker rösta blankt 113 7. Har inte bestämt sig/vet inte 773 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 137 NÄRMASTE ALTERNATIV 29 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 8 I:29C (TÄNKER RÖSTA MEN OSÄKER HUR) Vilket alternativ lutar Du närmast åt att rösta på? (VISA SVARSKORT 29B/C/D) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 57 1. Ja, Sverige skall införa euro som valuta 52 2. Nej, Sverige skall inte införa euro som valuta 6 3. Tänker rösta blankt 36 6. Vet inte/vill ej svara 1442 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 138 ALTERNATIV OM RÖSTAR 29 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 8 I:29D (TÄNKER INTE RÖSTA/OSÄKER) Om Du skulle rösta, vilket alternativ skulle Du rösta på? (VISA SVARSKORT 29B/C/D) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 1. Ja, Sverige skall införa euro som valuta 2 2. Nej, Sverige skall inte införa euro som valuta 2 3. Tänker rösta blankt 5 5. Tänker inte rösta i folkomröstningen 1579 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 139 RÖSTADE I EUROVALET 29 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 II:29A Röstade Du i folkomröstningen om euron den 14 september? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1280 1. Ja 135 5. Nej 1 8. Vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 654 9. Bortfall
VAR 140 RÖSTALTERNATNIV 29 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 II:29B Vilket alternativ röstade Du på? (VISA SVARSKORT 29B/C) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 513 1. Ja, Sverige skall införa euro som valuta 712 2. Nej, Sverige skall inte införa euro som valuta 33 3. Röstade blankt 135 5. Röstade inte 22 8. Vill ej svara 878 0. Frågan ej tillämplig 654 9. Bortfall
VAR 141 OM UP RÖSTAT 29 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 II:29C (RÖSTADE INTE) Om Du skulle ha röstat, vilket alternativ skulle Du då röstat på? (VISA SVARSKORT 29B/C) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 44 1. Ja, Sverige skall införa euro som valuta 44 2. Nej, Sverige skall inte införa euro som valuta 25 3. Skulle röstat blankt 22 8. Vet inte/vill ej svara 2158 0. Frågan ej tillämplig 654 9. Bortfall
VAR 142 BLANKRÖSTALT SAKNAT 29 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 II:29D (RÖSTADE BLANKT) Om Du inte hade kunnat rösta blankt, vilket alternativ skulle Du då röstat på? (VISA SVARSKORT 29D) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 9 1. Ja, Sverige skall införa euro som valuta 12 2. Nej, Sverige skall inte införa euro som valuta 8 5. Skulle avstått från att rösta 4 8. Vet inte 2260 0. Frågan ej tillämplig 654 9. Bortfall
VAR 143 VALDELTAGANDE-SKÄL 1 29 Loc 244 width 4 MD= 0 or GE 9999 29E (RÖSTADE) Vilka var de viktigaste skälen till att Du deltog och röstade i folkomröstningen? (RÖSTADE INTE) Vilka var de viktigaste skälen till att Du inte röstade i folkomröstningen? 29E(1) Skäl rösta/inte rösta i folkomröstningen, 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 451 0001. Skyldighet, plikt. Samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 2 0002. Stolthet, glädje. Stolt att få rösta, glad att leva i ett land där man får rösta 107 0010. Rättighet, möjlighet 39 0020. Vana, tradition 5 0040. Inflytande, (påverkan) allmänt 292 0041. Delaktig. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening, påverka valets utgång 4 0042. Missnöje, Protest. Rösta blankt för att visa missnöje 1 0043. Valets utgång betydelsefull, vari ups röst betydelsefull 4 0045. Legimitet att utkräva ansvar. Röstar jag inte har jag inte rätt att klaga, rätt att efteråt uttala sig 111 0047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt. Nämner sakfrågan, men ej parti, ja till EMU 157 0048. Sakfrågegenererat röstande, nämner EU/EMU, nej till EMU 36 0049. Sakfrågegenererat röstande, sakfråga allmänt. Viktig fråga 5 0050. Taktik, allmänt 2 0060. Intreese, politiskt intresserad allmänt 4 0092. Personpreferenser - Anna Lindh 6 0110. Påverkan - allmänt 1 0111. Påverkan - vänner och bekanta 6 0112. Påverkan - familj 1 0114. Påverkan - massmedier 12 0311. Kunskap. Saknar kunskap, inte insatt 2 0314. Informationsbrist. Dåligt informerad/dålig information, har inte fått tillräcklig information för att fatta beslut 12 0316. Osäker. Kunde ej bestämma mig 10 0331. Intresse. Inte intresserad av politik 1 0332. Motståndare till EU vill därför inte rösta 8 0334. Ork, glömska. Orkade inte engagera sig, glömde att det var val, kände inte till att det var val, det blev inte av. 4 0335. Betydelselöst. Min röst betyder ingenting 1 0337. I och med Ja till EU har vi redan sagt Ja till EMU 2 0345. Misstroende. Saknar förtroende för partier och politiker/kandidater/kampanjorganisationer 1 0350. Folkomröstningen. Riksdagen bör besluta om Euron 11 0352. Formaliteter. Vallokalen, röstkort, valsedlar, mm 12 0361. Upptagen 23 0362. Bortrest 8 0363. Sjuk 1 0364. Olycka 5 0365. Övriga förhinder (notera på särskild lista id-nummer och vilka förhinder som anges) 4 0366. Arbetade 2 0370. Utanförskap. Känner mig utanför det svenska samhället 2 0371. Resultatet redan förutbestämt 4 0372. Religiösa skäl 1 0373. Anna Lindh 18 0500. Övriga skäl till att deltaga i folkomröstningen 4 3500. Övriga skäl till att inte deltaga i folkomröstningen 33 8888. Vet inte/vill ej svara 878 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 144 VALDELTAGANDE-SKÄL 2 29 Loc 248 width 4 MD= 0 or GE 9999 29E(2) Skäl rösta/inte rösta i folkomröstningen, 2 <Se F.29E för fullständig frågetext> 62 0001. Skyldighet, plikt. Samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 3 0002. Stolthet, glädje. Stolt att få rösta, glad att leva i ett land där man får rösta 76 0010. Rättighet, möjlighet 7 0020. Vana, tradition 1 0030. Högtid. Valet är en högtid 9 0040. Inflytande, (påverkan) allmänt 65 0041. Delaktig. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening, påverka valets utgång 1 0043. Valets utgång betydelsefull, vari ups röst betydelsefull 10 0045. Legimitet att utkräva ansvar. Röstar jag inte har jag inte rätt att klaga, rätt att efteråt uttala sig 16 0047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt. Nämner sakfrågan, men ej parti, ja till EMU 28 0048. Sakfrågegenererat röstande, nämner EU/EMU, nej till EMU 8 0049. Sakfrågegenererat röstande, sakfråga allmänt. Viktig fråga 3 0060. Intreese, politiskt intresserad allmänt 3 0070. Egenintresse Deltagande gynnar up personligen 4 0314. Informationsbrist. Dåligt informerad/dålig information, har inte fått tillräcklig information för att fatta beslut 2 0316. Osäker. Kunde ej bestämma mig 2 0331. Intresse. Inte intresserad av politik 1 0332. Motståndare till EU vill därför inte rösta 1 0333. Inte intresserad av EMU-frågor 4 0334. Ork, glömska. Orkade inte engagera sig, glömde att det var val, kände inte till att det var val, det blev inte av. 1 0341. Protest, missnöjesyttring utan motivering 1 0345. Misstroende. Saknar förtroende för partier och politiker/kandidater/kampanjorganisationer 5 0352. Formaliteter. Vallokalen, röstkort, valsedlar, mm 3 0361. Upptagen 1 0363. Sjuk 3 0366. Arbetade 3 0500. Övriga skäl till att deltaga i folkomröstningen 33 8888. Vet inte/vill ej svara 1937 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 145 VALDELTAGANDE-SKÄL 3 29 Loc 252 width 4 MD= 0 or GE 9999 29E(3) Skäl rösta/inte rösta i folkomröstningen, 3 <Se F.29E för fullständig frågetext> 5 0001. Skyldighet, plikt. Samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 3 0010. Rättighet, möjlighet 1 0020. Vana, tradition 2 0040. Inflytande, (påverkan) allmänt 6 0041. Delaktig. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening, påverka valets utgång 1 0047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt. Nämner sakfrågan, men ej parti, ja till EMU 2 0048. Sakfrågegenererat röstande, nämner EU/EMU, nej till EMU 3 0049. Sakfrågegenererat röstande, sakfråga allmänt. Viktig fråga 1 0060. Intreese, politiskt intresserad allmänt 1 0332. Motståndare till EU vill därför inte rösta 1 0364. Olycka 1 3500. Övriga skäl till att inte deltaga i folkomröstningen 33 8888. Vet inte/vill ej svara 2233 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 146 VALDELTAGANDE-SKÄL 4 29 Loc 256 width 4 MD= 0 or GE 9999 29E(4) Skäl rösta/inte rösta i folkomröstningen, 4 <Se F.29E för fullständig frågetext> 1 0040. Inflytande, (påverkan) allmänt 1 0047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt. Nämner sakfrågan, men ej parti, ja till EMU 33 8888. Vet inte/vill ej svara 2258 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 147 ICKE RÖSTN: OINTR POL 29 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 8 29F (RÖSTADE INTE) Hur viktiga var följande skäl till att Du inte röstade i folkomröstningen? (RÖSTADE BLANKT) Hur viktiga var följande skäl till att Du röstade blankt i folkomröstningen? (VISA SVARSKORT 29F) 29FA Inte intresserad av politik FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 11 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 9 2. Ganska viktigt skäl 9 3. Inte särskilt viktigt skäl 35 4. Inte alls viktigt skäl 1529 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 148 ICKE RÖSTN: OINTR EMU 29 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 8 29FB <Skäl ej röstade/röstade blankt> Inte intresserad av EMU-frågan <Se F.29F för fullständig frågetext> 7 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 11 2. Ganska viktigt skäl 10 3. Inte särskilt viktigt skäl 36 4. Inte alls viktigt skäl 1529 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 149 ICKE RÖSTN: EJ INSATT 29 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 8 29FC <Skäl ej röstade/röstade blankt> Inte tillräckligt insatt i vad folkomröstningen handlar om <Se F.29F för fullständig frågetext> 10 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 19 2. Ganska viktigt skäl 10 3. Inte särskilt viktigt skäl 25 4. Inte alls viktigt skäl 1529 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 150 ICKE RÖSTN: OVIKTIGT Loc 263 width 1 MD=0 or GE 8 29FD <Skäl ej röstade/röstade blankt> Ingen viktig fråga <Se F.29F för fullständig frågetext> 3 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 6 2. Ganska viktigt skäl 7 3. Inte särskilt viktigt skäl 47 4. Inte alls viktigt skäl 1 6. Vet inte/vill ej svara 1529 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 151 ICKE RÖSTN: EMOT EU 29 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 8 29FE <Skäl ej röstade/röstade blankt> Negativ till EU <Se F.29F för fullständig frågetext> 3 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 4 2. Ganska viktigt skäl 4 3. Inte särskilt viktigt skäl 53 4. Inte alls viktigt skäl 1529 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 152 ICKE RÖSTN: PARTIKONF 29 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 8 29FF <Skäl ej röstade/röstade blankt> Inte överens i EMU-frågan med det parti Du annars tycker bäst om <Se F.29F för fullständig frågetext> 2 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 2 2. Ganska viktigt skäl 3 3. Inte särskilt viktigt skäl 55 4. Inte alls viktigt skäl 2 6. Vet inte/vill ej svara 1529 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 153 ICKE RÖSTN:MISSTRO SV 29 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 8 29FG <Skäl ej röstade/röstade blankt> Saknar förtroende för svenska politiker och partier <Se F.29F för fullständig frågetext> 4 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 12 2. Ganska viktigt skäl 12 3. Inte särskilt viktigt skäl 36 4. Inte alls viktigt skäl 1529 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 154 ICKE RÖSTN:MISSTRO EU 29 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 8 29FH <Skäl ej röstade/röstade blankt> Saknar förtroende för politiker i EU <Se F.29F för fullständig frågetext> 5 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 7 2. Ganska viktigt skäl 12 3. Inte särskilt viktigt skäl 40 4. Inte alls viktigt skäl 1529 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 155 ICKE RÖSTN: UPPTAGEN 29 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 8 29FI <Skäl ej röstade/röstade blankt> Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse <Se F.29F för fullständig frågetext> 18 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 3 2. Ganska viktigt skäl 3 3. Inte särskilt viktigt skäl 40 4. Inte alls viktigt skäl 1529 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 156 ICKE RÖSTN: OBETYDLIG 29 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 8 29FJ <Skäl ej röstade/röstade blankt> Ingen ide att rösta eftersom just Din röst inte spelar någon roll <Se F.29F för fullständig frågetext> 1 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 3 2. Ganska viktigt skäl 6 3. Inte särskilt viktigt skäl 53 4. Inte alls viktigt skäl 1 6. Vet inte/vill ej svara 1529 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 157 RÖSTSKÄL 1 29 Loc 270 width 4 MD= 0 or GE 9996 29G/E2 DEN FÖRSTA FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM RÖSTADE JA I FOLKOMRÖSTNINGEN DEN ANDRA FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM RÖSTADE NEJ I FOLKOMRÖSTNINGEN DEN TREDJE FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM RÖSTADE BLANKT I FOLKOMRÖSTNINGEN (SE FRÅGA 29B) Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade ja i folkomröstningen? Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade nej i folkomröstningen? Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade blankt i folkomröstningen? 29G1/E2(1.1) Röstade ja, nej eller blankt - skäl 1 80 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 38 0015. Ekonomisk tillväxt 11 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 1 0021. Inflation 52 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 2 0023. Löner 2 0030. Räntor och valutakurser 14 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 18 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 1 0033. Devalveringar 1 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 79 0050. Gemensam valuta 31 0060. Företagsamhet/Investeringar 8 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 19 0070. Handel & import/export, allmänt 30 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 1 0100. Den inre marknaden 3 0200. Sysselsättning, allmänt 16 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0300. Skattefrågor 2 0301. Skatteharmonisering 2 0500. Regionala frågor, allmänt 1 0600. Jordbruk, allmänt (avser även skogsbruk) 5 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 1 0930. Pensionssystem, pensioner 1 0950. Jämlikhet, löneskillnader 2 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 5 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 2 1300. Utbildning, allmänt (Grundskola, högreutbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 1 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 2 1420. Kultur (t ex kulturell gemenskap) 1 1430. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 2 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 3 1600. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 53 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 17 1700. Makt/inflytande, allmänt 6 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 40 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 19 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 1 1711. Sveriges möjligheter till påverkan inom ECB 1 1720. EU:s möjlgheter till inflytande inom Sverige 2 1901. Sekretessen i EU/Europeiska Centralbanken (ECB) 7 2020. Freden i Europa 6 2030. EU:s gemensamma försvar, militärt samarbete 92 2100. Nationell självständighet, suveränitet 9 2101. Behålla riksbanken 7 2102. Bestämma räntan själva (endast räntor, se EKONOMI, 0030/0031) 6 2200. EU som politisk union, allmänt 26 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 2 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 1 2212. Utvidgning, fler medlemsländer i framtiden 8 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/EMU-medlemskap 2 2310. Byråkrati, lobbying 46 2320. Centralisering, geografiska avstånd 3 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 2 2400. Alternativ till EU/EMU (exempelvis nordiskt samarbete eller samarbete i andra former) 53 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 1 2500. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 2 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 2 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 12 2600. Sveriges relation till europa "Sveriges lämnas ensamt utanför EMU, Sverige är för litet för att stå ensamt, kan inte klara oss utan EMU. Vi har inget annat val. Vi klarar oss bättre utanför" 34 2601. Isolering/utanförskap 18 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 5 2603. Solidaritet med EU-länder 47 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensamj är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 53 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 2 2607. Sveriges anseende och trovärdighet (Positiv signal till EU") 16 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 9 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 13 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 6 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 230 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 86 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 81 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 26 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 167 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 4 3110. Vi är redan med i EMU 3 4000. Ideologiska skäl t ex "Det överensstämmer med mina värderingar" 1 4010. EMU är ett högerprojekt 11 4030. Klassperspektiv 36 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 14 4110. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Nej-sidan 1 4120. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 7 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 11 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 4 4131. Förtroende/misstroende/påverkan - Göran Persson 4 4132. Förtroende/misstroende/påverkan - Anna Lindh 2 4133. Förtroende/misstroende/påverkan - regeringen 1 4150. Förtroende/misstroende/påverkan - massmedia 6 4160. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 9 4200. Påverkan - familj 1 4210. Påverkan - vänner 11 4230. Påverkan övriga (ej politiker, se ovan) 21 4300. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 37 4310. Informationsbrist ("Jag vet för lite för att ta ställning") 31 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 1 4320. Missnöje med folkomröstningsinstitutet allmänt ("Gillar inte folkomröstningar"/"Borde avgjorts i riksdagen") 5 4321. Missnöje med folkomröstningen om att införa euron som valuta i Sverige ("Omröstningen känns onödig"/"Politikerna borde ha fattat beslutet") 1 4330. Ej intresserad av EU-frågan 46 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 176 8887. Röstade inte 107 8888. Vet inte/vill ej svara 41 0000. Frågan ej tillämplig 5 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 654 9999. Bortfall
VAR 158 RÖSTSKÄL 2 29 Loc 274 width 4 MD= 0 or GE 9996 29G2/E2(1.2) Röstade ja, nej eller blankt - skäl 2 <Se F.29G/E2 för fullständig frågetext> 43 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 19 0015. Ekonomisk tillväxt 12 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 1 0020. Kostnadsläget allmänt: (inflation, prisläge, löner, levnadsstandard) 2 0021. Inflation 23 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 2 0023. Löner 9 0030. Räntor och valutakurser 8 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 19 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 1 0033. Devalveringar 5 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 4 0040. Offentliga utgifter 16 0050. Gemensam valuta 17 0060. Företagsamhet/Investeringar 1 0061. Utländska investeringar/företagsetableringar i Sverige 11 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 20 0070. Handel & import/export, allmänt 16 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 2 0100. Den inre marknaden 2 0200. Sysselsättning, allmänt 19 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 2 0300. Skattefrågor 1 0301. Skatteharmonisering 1 0410. Priskonkurrensen inom Sverige 2 0500. Regionala frågor, allmänt 2 0600. Jordbruk, allmänt (avser även skogsbruk) 1 0610. Jordbruk inom Sverige 13 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 2 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 1 0920. Ekonomiska bidrag (social-, barn-, bostadsbidrag...) 1 0930. Pensionssystem, pensioner 7 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 1 1120. Miljö- och energifrågor inom EU 4 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 4 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 2 1420. Kultur (t ex kulturell gemenskap) 2 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 3 1600. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 1 1610. Jämställdhet mellan män och kvinnor, på arbetsmarknaden 26 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 21 1700. Makt/inflytande, allmänt 7 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 3 1702. Demokratin i ECB 22 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 23 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 1 1720. EU:s möjlgheter till inflytande inom Sverige 1 1900. 1 2000. Utrikes- och säkerhetspolitik, allmänt 1 2010. Svensk neutralitet/alliansfrihet 10 2020. Freden i Europa 3 2030. EU:s gemensamma försvar, militärt samarbete 34 2100. Nationell självständighet, suveränitet 10 2101. Behålla riksbanken 7 2102. Bestämma räntan själva (endast räntor, se EKONOMI, 0030/0031) 8 2200. EU som politisk union, allmänt 10 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 2 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 2 2212. Utvidgning, fler medlemsländer i framtiden 4 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 3 2310. Byråkrati, lobbying 27 2320. Centralisering, geografiska avstånd 3 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 20 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 2 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 4 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 1 2600. Sveriges relation till europa "Sveriges lämnas ensamt utanför EMU, Sverige är för litet för att stå ensamt, kan inte klara oss utan EMU. Vi har inget annat val. Vi klarar oss bättre utanför" 17 2601. Isolering/utanförskap 11 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 31 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensamj är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 10 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 4 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 18 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 5 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 4 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 25 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 17 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 21 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 11 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 29 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 2 4000. Ideologiska skäl t ex "Det överensstämmer med mina värderingar" 11 4030. Klassperspektiv 9 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 4 4110. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Nej-sidan 2 4120. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 5 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 10 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 1 4131. Förtroende/misstroende/påverkan - Göran Persson 1 4132. Förtroende/misstroende/påverkan - Anna Lindh 1 4133. Förtroende/misstroende/påverkan - regeringen 10 4160. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 2 4200. Påverkan - familj 3 4210. Påverkan - vänner 3 4230. Påverkan övriga (ej politiker, se ovan) 6 4300. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 4 4310. Informationsbrist ("Jag vet för lite för att ta ställning") 16 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 1 4320. Missnöje med folkomröstningsinstitutet allmänt ("Gillar inte folkomröstningar"/"Borde avgjorts i riksdagen") 2 4321. Missnöje med folkomröstningen om att införa euron som valuta i Sverige ("Omröstningen känns onödig"/"Politikerna borde ha fattat beslutet") 1 4330. Ej intresserad av EU-frågan 12 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 176 8887. Röstade inte 107 8888. Vet inte/vill ej svara 1099 0000. Frågan ej tillämplig 5 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 654 9999. Bortfall
VAR 159 RÖSTSKÄL 3 29 Loc 278 width 4 MD= 0 or GE 9996 29G3/E2(1.3) Röstade ja, nej eller blankt - skäl 3 <Se F.29G/E2 för fullständig frågetext> 8 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 10 0015. Ekonomisk tillväxt 5 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 1 0021. Inflation 6 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 3 0023. Löner 2 0030. Räntor och valutakurser 7 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 5 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 1 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 6 0050. Gemensam valuta 6 0060. Företagsamhet/Investeringar 1 0061. Utländska investeringar/företagsetableringar i Sverige 3 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 6 0070. Handel & import/export, allmänt 1 0071. Tullar & handelshinder 7 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 1 0200. Sysselsättning, allmänt 20 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0300. Skattefrågor 5 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 3 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 1 0920. Ekonomiska bidrag (social-, barn-, bostadsbidrag...) 2 0930. Pensionssystem, pensioner 1 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 2 1100. Miljö- och energifrågor, allmänt (hit förs även naturvård och djurförsök) 4 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 3 1300. Utbildning, allmänt (Grundskola, högreutbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 1 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 1 1420. Kultur (t ex kulturell gemenskap) 2 1430. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 1 1440. Religion 1 1600. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 12 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 7 1700. Makt/inflytande, allmänt 4 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 1 1702. Demokratin i ECB 11 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 14 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 1 1711. Sveriges möjligheter till påverkan inom ECB 3 2020. Freden i Europa 9 2100. Nationell självständighet, suveränitet 3 2101. Behålla riksbanken 1 2102. Bestämma räntan själva (endast räntor, se EKONOMI, 0030/0031) 1 2200. EU som politisk union, allmänt 5 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 1 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 2 2212. Utvidgning, fler medlemsländer i framtiden 4 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 2 2310. Byråkrati, lobbying 6 2320. Centralisering, geografiska avstånd 3 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 2 2400. Alternativ till EU/EMU (exempelvis nordiskt samarbete eller samarbete i andra former) 4 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 1 2500. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 2 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 3 2601. Isolering/utanförskap 5 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 1 2604. Solidaritet med ansökarländerna 8 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensamj är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 3 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 3 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 5 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 3 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 2 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 9 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 3 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 9 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 7 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 15 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 1 4020. Ekonomism: EMU minskar politikens inflytande över ekonomin 3 4030. Klassperspektiv 3 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 1 4110. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Nej-sidan 2 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 3 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 1 4131. Förtroende/misstroende/påverkan - Göran Persson 2 4132. Förtroende/misstroende/påverkan - Anna Lindh 1 4133. Förtroende/misstroende/påverkan - regeringen 4 4160. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 1 4220. Påverkan - arbets-/studiekamrater 2 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 7 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 176 8887. Röstade inte 107 8888. Vet inte/vill ej svara 1633 0000. Frågan ej tillämplig 5 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 654 9999. Bortfall
VAR 160 RÖSTSKÄL 4 29 Loc 282 width 4 MD= 0 or GE 9996 29G4/E2(1.4) Röstade ja, nej eller blankt - skäl 4 <Se F.29G/E2 för fullständig frågetext> 1 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 5 0015. Ekonomisk tillväxt 1 0021. Inflation 4 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 3 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 6 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 2 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 2 0050. Gemensam valuta 3 0060. Företagsamhet/Investeringar 2 0070. Handel & import/export, allmänt 4 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 1 0200. Sysselsättning, allmänt 4 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0300. Skattefrågor 1 0410. Priskonkurrensen inom Sverige 1 0500. Regionala frågor, allmänt 1 0510. Regionala frågor inom Sverige 2 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 1 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 2 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 2 1300. Utbildning, allmänt (Grundskola, högreutbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 1 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 1 1410. Invandring och flyktingfrågor 1 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 2 1510. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning, terrorismbekämpning 1 1610. Jämställdhet mellan män och kvinnor, på arbetsmarknaden 3 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 2 1700. Makt/inflytande, allmänt 1 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 1 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 2 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 1 1900. Offentlighetsprincipen 1 2030. EU:s gemensamma försvar, militärt samarbete 1 2100. Nationell självständighet, suveränitet 1 2200. EU som politisk union, allmänt 2 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 2 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 1 2310. Byråkrati, lobbying 1 2320. Centralisering, geografiska avstånd 2 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 2 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 1 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 1 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 1 2601. Isolering/utanförskap 3 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 3 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensamj är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 4 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 1 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 1 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 1 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 1 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 1 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 2 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 1 3110. Vi är redan med i EMU 1 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 2 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 2 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 1 4210. Påverkan - vänner 2 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 176 8887. Röstade inte 107 8888. Vet inte/vill ej svara 1859 0000. Frågan ej tillämplig 5 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 654 9999. Bortfall
VAR 161 RÖSTSKÄL 5 29 Loc 286 width 4 MD= 0 or GE 9996 29G5/E2(1.5) Röstade ja, nej eller blankt - skäl 5 <Se F.29G/E2 för fullständig frågetext> 2 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 1 0015. Ekonomisk tillväxt 1 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 1 0023. Löner 1 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 1 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 1 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 1 0050. Gemensam valuta 1 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 1 0070. Handel & import/export, allmänt 1 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 3 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 1 1510. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning, terrorismbekämpning 1 1520. Narkotika/droger 2 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 1 1730. Fackföreningarnas inflytande, arbetsplatsdemokrati 1 1900. Offentlighetsprincipen 2 2320. Centralisering, geografiska avstånd 2 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 1 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 1 2601. Isolering/utanförskap 1 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 1 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 2 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 2 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 2 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 1 4321. Missnöje med folkomröstningen om att införa euron som valuta i Sverige ("Omröstningen känns onödig"/"Politikerna borde ha fattat beslutet") 176 8887. Jag röstade inte i folkomröstningen 107 8888. Vet inte/Inga skäl 1929 0000. Frågan ej tillämplig 5 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 654 9999. Bortfall
VAR 162 FÖRDEL UPS PERS EKON 29 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 8 29H FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM I FRÅGA 29B SÄGER ATT DE TÄNKER RÖSTA/RÖSTADE JA (1) ELLER ALTERNATIV NEJ (2). FÖRVAL: Du säger att Du tänker rösta (...JA-ALTERNATIVET/NEJ-ALTERNATIVET...) i folkomröstningen. Hur viktiga är följande skäl för Ditt ställningstagande? EFTERVAL: Du säger att Du röstade (...JA/NEJ...) i folkomröstningen. Hur viktiga var följande skäl för Ditt ställningstagande? Hur viktigt skäl är det att: 29HA Hur viktigt skäl är det att (JA/NEJ-ALTERNATIVET) är till fördel för Din personliga ekonomi? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 137 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 475 2. Ganska viktiga skäl 456 3. Inte särskilt viktigt skäl 258 4. Inte alls viktigt skäl 23 6. Vet inte/vill ej svara 243 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 163 FÖRDEL UPS YRKESGRUPP 29 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 8 29HB Hur viktigt skäl är det att (JA/NEJ-ALTERNATIVET) är till fördel för den yrkesgrupp Du tillhör? <Se F.29H för fullständig frågetext> 87 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 383 2. Ganska viktiga skäl 412 3. Inte särskilt viktigt skäl 402 4. Inte alls viktigt skäl 65 6. Vet inte/vill ej svara 243 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 164 FÖRDEL SVERIGES EKON 29 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 8 29HC Hur viktigt skäl är det att (JA/NEJ-ALTERNATIVET) är till fördel för Sveriges ekonomi? <Se F.29H för fullständig frågetext> 481 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 671 2. Ganska viktiga skäl 107 3. Inte särskilt viktigt skäl 46 4. Inte alls viktigt skäl 44 6. Vet inte/vill ej svara 243 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 165 STÄMMER UPS POL ÅSIKT 29 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 8 29HD Hur viktigt skäl är det att (JA/NEJ-ALTERNATIVET) stämmer överens med de politiska åsikter Du sympatiserar med? <Se F.29H för fullständig frågetext> 180 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 428 2. Ganska viktiga skäl 393 3. Inte särskilt viktigt skäl 316 4. Inte alls viktigt skäl 32 6. Vet inte/vill ej svara 243 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 166 STÄMMER UPS IDEOLOGI 29 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 8 29HE Hur viktigt skäl är det att (JA/NEJ-ALTERNATIVET) stämmer överens med den ideologi Du sympatiserar med? <Se F.29H för fullständig frågetext> 259 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 600 2. Ganska viktiga skäl 271 3. Inte särskilt viktigt skäl 175 4. Inte alls viktigt skäl 44 6. Vet inte/vill ej svara 243 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 167 STÄMMER UPS PARTI 29 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 8 29HF Hur viktigt skäl är det att (JA/NEJ-ALTERNATIVET) stämmer överens med vad Ditt parti tycker? <Se F.29H för fullständig frågetext> 74 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 280 2. Ganska viktiga skäl 402 3. Inte särskilt viktigt skäl 566 4. Inte alls viktigt skäl 27 6. Vet inte/vill ej svara 243 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 168 BRA FÖRETRÄDARE 29 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 8 29HG Hur viktigt skäl är det att (JA/NEJ-ALTERNATIVET) har bra företrädare? <Se F.29H för fullständig frågetext> 138 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 491 2. Ganska viktiga skäl 357 3. Inte särskilt viktigt skäl 335 4. Inte alls viktigt skäl 28 6. Vet inte/vill ej svara 243 0. Frågan ej tillämplig 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 169 VINNER FOLKOMRÖSTNING 29 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 8 29HH Hur viktigt skäl är det att (JA/NEJ-ALTERNATIVET) kommer att vinna folkomröstningen? (Endast i förval) <Se F.29H för fullständig frågetext> 183 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 191 2. Ganska viktiga skäl 97 3. Inte särskilt viktigt skäl 210 4. Inte alls viktigt skäl 17 6. Vet inte/vill ej svara 895 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 170 TIDP UP BESTÄM VALALT 30 Loc 298 width 2 MD= 0 or GE 96 30/E:4 När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i folkomröstningen? (VISA SVARSKORT 30. FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM RÖSTADE (SE FRÅGA 29A)) Detta är en sammanslagning av fråga 30 och fråga E:4. Utökade svarsalternativ från E:4 (6,14,35,45,56) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 89 01. På valdagen 203 02. Under sista veckan före folkomröstningen 300 03. Tidigare under folkomröstningskampanjen (sedan 1 augusti) 353 04. Tidigare under 2003 766 05. Visste sedan länge hur Du skulle rösta 41 06. Jag röstade inte i folkomröstningen 1 14. På valdagen, tidigare under 2003 1 35. Tidigare under folkomröstningskampanjen (från den 1 augusti till sista veckan före folkomröstningen), jag röstade inte i folkomröstningen 2 45. Tidigare under 2003, visste sedan länge hur jag skulle rösta 1 56. Visste sedan länge hur jag skulle rösta, jag röstade inte i folkomröstningen 2 88. Vet inte/vill ej svara 84 00. Frågan ej tillämplig 411 96. Uppgift saknas 39 98. Bortfall i enkäten 654 99. Bortfall
VAR 171 SVÅRT BESTÄMMA SIG 31 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 8 31 Tyckte Du det var svårt att bestämma Dig för hur Du skulle rösta i folkomröstningen? (VISA SVARSKORT 31. FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM RÖSTADE (SE FRÅGA 29A)) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 398 1. Mycket lätt 249 2. Ganska lätt 181 3. Ganska svårt 92 4. Mycket svårt 1 6. Vet inte/vill ej svara 961 0. Frågan ej tillämplig 411 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 172 SÅG TV-PR SAMTAL EMU 32 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 8 32 Såg Du TV-programmet "Samtal om EMU" som ersatte slutdebatten i Sveriges Television (SVT) fredagen före folkomröstningen den 14 september? (VISA SVARSKORT 32) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 137 1. Ja, såg hela programmet 234 2. Ja, såg en del av programmet 619 5. Nej 15 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 411 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 173 INSTÄLLN CENTERN 33 Loc 302 width 2 MD=96 or GE 99 33A På det här kortet finns en skala. (VISA SVARSKORT 33A) Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar de olika partierna. Om jag kommer till ett parti Du inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. 33AA Var skulle Du vilja placera centerpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 46 00. -5 Ogillar starkt 34 01. -4 98 02. -3 135 03. -2 95 04. -1 714 05. 0 Varken gillar eller ogillar 182 06. +1 205 07. +2 161 08. +3 51 09. +4 31 10. +5 Gillar starkt 23 55. Känner inte till partiet tillräckligt 104 88. Vet inte/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 174 INSTÄLLN MODERATERNA 33 Loc 304 width 2 MD=96 or GE 99 33AB Var skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.33A för fullständig frågetext> 211 00. -5 Ogillar starkt 133 01. -4 169 02. -3 132 03. -2 90 04. -1 311 05. 0 Varken gillar eller ogillar 134 06. +1 183 07. +2 209 08. +3 132 09. +4 76 10. +5 Gillar starkt 15 55. Känner inte till partiet tillräckligt 83 88. Vet inte/vill ej svara 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 175 INSTÄLLN VÄNSTERPARTI 33 Loc 306 width 2 MD=96 or GE 99 33AC Var skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.33A för fullständig frågetext> 223 00. -5 Ogillar starkt 142 01. -4 149 02. -3 141 03. -2 123 04. -1 352 05. 0 Varken gillar eller ogillar 154 06. +1 207 07. +2 142 08. +3 105 09. +4 36 10. +5 Gillar starkt 17 55. Känner inte till partiet tillräckligt 86 88. Vet inte/vill ej svara 416 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 176 INSTÄLLN FOLKPARTIET 33 Loc 308 width 2 MD=96 or GE 99 33AD Var skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.33A för fullständig frågetext> 48 00. -5 Ogillar starkt 56 01. -4 97 02. -3 102 03. -2 122 04. -1 476 05. 0 Varken gillar eller ogillar 229 06. +1 259 07. +2 209 08. +3 133 09. +4 35 10. +5 Gillar starkt 20 55. Känner inte till partiet tillräckligt 93 88. Vet inte/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 177 INSTÄLLN SOCIALDEM 33 Loc 310 width 2 MD=96 or GE 99 33AE Var skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.33A för fullständig frågetext> 72 00. -5 Ogillar starkt 65 01. -4 100 02. -3 104 03. -2 97 04. -1 293 05. 0 Varken gillar eller ogillar 202 06. +1 253 07. +2 300 08. +3 209 09. +4 111 10. +5 Gillar starkt 10 55. Känner inte till partiet tillräckligt 62 88. Vet inte/vill ej svara 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 178 INSTÄLLN MILJÖPARTIET 33 Loc 312 width 2 MD=96 or GE 99 33AF Var skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.33A för fullständig frågetext> 170 00. -5 Ogillar starkt 100 01. -4 155 02. -3 146 03. -2 123 04. -1 396 05. 0 Varken gillar eller ogillar 215 06. +1 207 07. +2 160 08. +3 76 09. +4 33 10. +5 Gillar starkt 18 55. Känner inte till partiet tillräckligt 77 88. Vet inte/vill ej svara 417 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 179 INSTÄLLN KRISTDEM 33 Loc 314 width 2 MD=96 or GE 99 33AG Var skulle Du vilja placera kristdemokraterna? <Se F.33A för fullständig frågetext> 133 00. -5 Ogillar starkt 77 01. -4 138 02. -3 126 03. -2 112 04. -1 489 05. 0 Varken gillar eller ogillar 197 06. +1 209 07. +2 176 08. +3 82 09. +4 27 10. +5 Gillar starkt 22 55. Känner inte till partiet tillräckligt 91 88. Vet inte/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 180 INSTÄLLN M OLOFSSON 33 Loc 316 width 2 MD=96 or GE 99 33B Vi använder samma skala för partiledarna. Om jag nämner en partiledare Du inte känner till eller inte vet tillräckligt om säg bara till. 33BA Var skulle Du vilja placera Maud Olofsson? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 70 00. -5 Ogillar starkt 52 01. -4 93 02. -3 104 03. -2 103 04. -1 463 05. 0 Varken gillar eller ogillar 180 06. +1 263 07. +2 222 08. +3 118 09. +4 40 10. +5 Gillar starkt 81 55. Känner inte till personen tillräckligt 89 88. Vet inte/vill ej svara 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 181 INSTÄLLN BO LUNDGREN 33 Loc 318 width 2 MD=96 or GE 99 33BB Var skulle Du vilja placera Bo Lundgren? <Se F.33B för fullständig frågetext> 187 00. -5 Ogillar starkt 119 01. -4 176 02. -3 170 03. -2 149 04. -1 385 05. 0 Varken gillar eller ogillar 176 06. +1 201 07. +2 127 08. +3 45 09. +4 19 10. +5 Gillar starkt 49 55. Känner inte till personen tillräckligt 76 88. Vet inte/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 182 INSTÄLLN U HOFFMAN 33 Loc 320 width 2 MD=96 or GE 99 33BC Var skulle Du vilja placera Ulla Hoffman? <Se F.33B för fullständig frågetext> 120 00. -5 Ogillar starkt 81 01. -4 115 02. -3 122 03. -2 86 04. -1 514 05. 0 Varken gillar eller ogillar 116 06. +1 76 07. +2 45 08. +3 24 09. +4 8 10. +5 Gillar starkt 437 55. Känner inte till personen tillräckligt 134 88. Vet inte/vill ej svara 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 183 INSTÄLLN L LEIJONBORG 33 Loc 322 width 2 MD=96 or GE 99 33BD Var skulle Du vilja placera Lars Leijonborg? <Se F.33B för fullständig frågetext> 74 00. -5 Ogillar starkt 68 01. -4 90 02. -3 129 03. -2 131 04. -1 378 05. 0 Varken gillar eller ogillar 272 06. +1 280 07. +2 217 08. +3 111 09. +4 22 10. +5 Gillar starkt 38 55. Känner inte till personen tillräckligt 70 88. Vet inte/vill ej svara 413 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 184 INSTÄLLN G PERSSON 33 Loc 324 width 2 MD=96 or GE 99 33BE Var skulle Du vilja placera Göran Persson? <Se F.33B för fullständig frågetext> 113 00. -5 Ogillar starkt 65 01. -4 104 02. -3 101 03. -2 93 04. -1 259 05. 0 Varken gillar eller ogillar 205 06. +1 303 07. +2 302 08. +3 180 09. +4 100 10. +5 Gillar starkt 4 55. Känner inte till personen tillräckligt 50 88. Vet inte/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 185 INSTÄLLN P ERIKSSON 33 Loc 326 width 2 MD=96 or GE 99 33BF Var skulle Du vilja placera Peter Eriksson? <Se F.33B för fullständig frågetext> 59 00. -5 Ogillar starkt 66 01. -4 80 02. -3 115 03. -2 103 04. -1 447 05. 0 Varken gillar eller ogillar 233 06. +1 190 07. +2 137 08. +3 67 09. +4 22 10. +5 Gillar starkt 255 55. Känner inte till personen tillräckligt 104 88. Vet inte/vill ej svara 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 186 INSTÄLLN WETTERSTRAND 33 Loc 328 width 2 MD=96 or GE 99 33BG Var skulle Du vilja placera Maria Wetterstrand? <Se F.33B för fullständig frågetext> 62 00. -5 Ogillar starkt 47 01. -4 69 02. -3 98 03. -2 119 04. -1 404 05. 0 Varken gillar eller ogillar 214 06. +1 237 07. +2 161 08. +3 97 09. +4 37 10. +5 Gillar starkt 229 55. Känner inte till personen tillräckligt 104 88. Vet inte/vill ej svara 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 187 INSTÄLLN ALF SVENSSON 33 Loc 330 width 2 MD=96 or GE 99 33BH Var skulle Du vilja placera Alf Svensson? <Se F.33B för fullständig frågetext> 92 00. -5 Ogillar starkt 61 01. -4 82 02. -3 103 03. -2 91 04. -1 311 05. 0 Varken gillar eller ogillar 265 06. +1 278 07. +2 286 08. +3 145 09. +4 68 10. +5 Gillar starkt 34 55. Känner inte till personen tillräckligt 63 88. Vet inte/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 188 INSTÄLLN M PAULSEN 33 Loc 332 width 2 MD=96 or GE 99 33C Vi använder också samma skala för några personer som deltar/deltagit i debatten inför folkomröstningen. Om jag nämner ett namn Du inte känner till eller vet tillräckligt om, säg bara till. 33CA Var skulle Du vilja placera Marit Paulsen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 94 00. -5 Ogillar starkt 64 01. -4 89 02. -3 108 03. -2 77 04. -1 339 05. 0 Varken gillar eller ogillar 153 06. +1 209 07. +2 141 08. +3 85 09. +4 40 10. +5 Gillar starkt 106 55. Känner inte till personen tillräckligt 82 88. Vet inte/vill ej svara 706 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 189 INSTÄLLN L PAGROTSKY 33 Loc 334 width 2 MD=96 or GE 99 33CB Var skulle Du vilja placera Leif Pagrotsky? <Se F.33C för fullständig frågetext> 36 00. -5 Ogillar starkt 31 01. -4 50 02. -3 56 03. -2 93 04. -1 328 05. 0 Varken gillar eller ogillar 189 06. +1 218 07. +2 196 08. +3 118 09. +4 60 10. +5 Gillar starkt 133 55. Känner inte till personen tillräckligt 81 88. Vet inte/vill ej svara 704 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 190 INSTÄLLN G SCHYMAN 33 Loc 336 width 2 MD=96 or GE 99 33CC Var skulle Du vilja placera Gudrun Schyman? <Se F.33C för fullständig frågetext> 114 00. -5 Ogillar starkt 65 01. -4 84 02. -3 104 03. -2 94 04. -1 239 05. 0 Varken gillar eller ogillar 196 06. +1 234 07. +2 164 08. +3 142 09. +4 67 10. +5 Gillar starkt 26 55. Känner inte till personen tillräckligt 60 88. Vet inte/vill ej svara 704 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 191 INSTÄLLN P GAHRTON 33 Loc 338 width 2 MD=96 or GE 99 33CD Var skulle Du vilja placera Per Gahrton? <Se F.33C för fullständig frågetext> 78 00. -5 Ogillar starkt 65 01. -4 70 02. -3 108 03. -2 119 04. -1 447 05. 0 Varken gillar eller ogillar 138 06. +1 114 07. +2 58 08. +3 16 09. +4 11 10. +5 Gillar starkt 264 55. Känner inte till personen tillräckligt 103 88. Vet inte/vill ej svara 702 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 192 INSTÄLLN J SJÖSTEDT 33 Loc 340 width 2 MD=96 or GE 99 33CE Var skulle Du vilja placera Jonas Sjöstedt? <Se F.33C för fullständig frågetext> 14 00. -5 Ogillar starkt 16 01. -4 29 02. -3 45 03. -2 38 04. -1 255 05. 0 Varken gillar eller ogillar 70 06. +1 79 07. +2 64 08. +3 30 09. +4 28 10. +5 Gillar starkt 792 55. Känner inte till personen tillräckligt 130 88. Vet inte/vill ej svara 703 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 193 INSTÄLLN CARL BILDT 33 Loc 342 width 2 MD=96 or GE 99 33CF Var skulle Du vilja placera Carl Bildt? <Se F.33C för fullständig frågetext> 63 00. -5 Ogillar starkt 47 01. -4 71 02. -3 72 03. -2 83 04. -1 264 05. 0 Varken gillar eller ogillar 192 06. +1 219 07. +2 228 08. +3 153 09. +4 122 10. +5 Gillar starkt 21 55. Känner inte till personen tillräckligt 55 88. Vet inte/vill ej svara 703 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 194 INSTÄLLN A SUNDSTRÖM 33 Loc 344 width 2 MD=96 or GE 99 33CG Var skulle Du vilja placera Anders Sundström? <Se F.33C för fullständig frågetext> 20 00. -5 Ogillar starkt 19 01. -4 37 02. -3 63 03. -2 75 04. -1 384 05. 0 Varken gillar eller ogillar 150 06. +1 121 07. +2 56 08. +3 21 09. +4 3 10. +5 Gillar starkt 539 55. Känner inte till personen tillräckligt 102 88. Vet inte/vill ej svara 703 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 195 INSTÄLLN SÖREN WIBE 33 Loc 346 width 2 MD=96 or GE 99 33CH Var skulle Du vilja placera Sören Wibe? <Se F.33C för fullständig frågetext> 2 00. -5 Ogillar starkt 6 01. -4 7 02. -3 23 03. -2 33 04. -1 247 05. 0 Varken gillar eller ogillar 71 06. +1 54 07. +2 28 08. +3 25 09. +4 10 10. +5 Gillar starkt 953 55. Känner inte till personen tillräckligt 132 88. Vet inte/vill ej svara 702 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 196 INSTÄLLN ANNA LINDH 33 Loc 348 width 2 MD=96 or GE 99 33CI Var skulle Du vilja placera Anna Lindh? <Se F.33C för fullständig frågetext> 10 00. -5 Ogillar starkt 11 01. -4 28 02. -3 48 03. -2 38 04. -1 176 05. 0 Varken gillar eller ogillar 159 06. +1 279 07. +2 314 08. +3 236 09. +4 186 10. +5 Gillar starkt 36 55. Känner inte till personen tillräckligt 70 88. Vet inte/vill ej svara 702 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 197 INSTÄLLN STIG MALM 33 Loc 350 width 2 MD=96 or GE 99 33CJ Var skulle Du vilja placera Stig Malm? <Se F.33C för fullständig frågetext> 36 00. -5 Ogillar starkt 46 01. -4 68 02. -3 96 03. -2 115 04. -1 498 05. 0 Varken gillar eller ogillar 177 06. +1 165 07. +2 98 08. +3 45 09. +4 17 10. +5 Gillar starkt 135 55. Känner inte till personen tillräckligt 95 88. Vet inte/vill ej svara 702 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 198 INSTÄLLN ÅSA DOMEIJ 33 Loc 352 width 2 MD=96 or GE 99 33CK Var skulle Du vilja placera Åsa Domeij? <Se F.33C för fullständig frågetext> 53 00. -5 Ogillar starkt 53 01. -4 90 02. -3 116 03. -2 124 04. -1 440 05. 0 Varken gillar eller ogillar 180 06. +1 117 07. +2 63 08. +3 19 09. +4 4 10. +5 Gillar starkt 221 55. Känner inte till personen tillräckligt 108 88. Vet inte/vill ej svara 705 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 199 INSTÄLLN F REINFELDT 33 Loc 354 width 2 MD=96 or GE 99 33CL Var skulle Du vilja placera Fredrik Reinfeldt? <Se F.33C för fullständig frågetext> 20 00. -5 Ogillar starkt 19 01. -4 41 02. -3 40 03. -2 55 04. -1 327 05. 0 Varken gillar eller ogillar 113 06. +1 108 07. +2 80 08. +3 42 09. +4 16 10. +5 Gillar starkt 615 55. Känner inte till personen tillräckligt 114 88. Vet inte/vill ej svara 703 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 200 INSTÄLLN W LUNDBY-WEDIN Loc 356 width 2 MD=96 or GE 99 33CM Var skulle Du vilja placera Wanja Lundby-Wedin? <Se F.33C för fullständig frågetext> 31 00. -5 Ogillar starkt 32 01. -4 50 02. -3 83 03. -2 98 04. -1 376 05. 0 Varken gillar eller ogillar 158 06. +1 105 07. +2 42 08. +3 15 09. +4 3 10. +5 Gillar starkt 424 55. Känner inte till personen tillräckligt 103 88. Vet inte/vill ej svara 773 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 201 INSTÄLLN S FÖLSTER 33 Loc 358 width 2 MD=96 or GE 99 33CN Var skulle Du vilja placera Stefan Fölster? <Se F.33C för fullständig frågetext> 10 00. -5 Ogillar starkt 7 01. -4 10 02. -3 15 03. -2 27 04. -1 230 05. 0 Varken gillar eller ogillar 71 06. +1 47 07. +2 42 08. +3 17 09. +4 5 10. +5 Gillar starkt 906 55. Känner inte till personen tillräckligt 133 88. Vet inte/vill ej svara 773 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 202 INSTÄLLN M WINBERG 33 Loc 360 width 2 MD=96 or GE 99 33CO Var skulle Du vilja placera Margareta Winberg? <Se F.33C för fullständig frågetext> 33 00. -5 Ogillar starkt 44 01. -4 63 02. -3 111 03. -2 113 04. -1 370 05. 0 Varken gillar eller ogillar 239 06. +1 204 07. +2 134 08. +3 50 09. +4 16 10. +5 Gillar starkt 63 55. Känner inte till personen tillräckligt 79 88. Vet inte/vill ej svara 774 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 203 INSTÄLLN U BÄCKSTRÖM 33 Loc 362 width 2 MD=96 or GE 99 33CP Var skulle Du vilja placera Urban Bäckström? <Se F.33C för fullständig frågetext> 2 00. -5 Ogillar starkt 3 01. -4 7 02. -3 29 03. -2 30 04. -1 401 05. 0 Varken gillar eller ogillar 148 06. +1 125 07. +2 75 08. +3 32 09. +4 6 10. +5 Gillar starkt 548 55. Känner inte till personen tillräckligt 114 88. Vet inte/vill ej svara 773 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 204 MINSKA OFF SEKTOR 34 Loc 364 width 1 MD=6 or GE 9 34 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT 34) 34AA Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att minska den offentliga sektorn? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 70 1. Mycket bra förslag 214 2. Ganska bra förslag 203 3. Varken bra eller dåligt förslag 497 4. Ganska dåligt förslag 568 5. Mycket dåligt förslag 39 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 205 MINSKA FÖRSVARSUTG. 34 Loc 365 width 1 MD=6 or GE 9 34AB Vilken är Din åsikt om förslaget att minska försvarsutgifterna? <Se F.34 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket bra förslag 502 2. Ganska bra förslag 384 3. Varken bra eller dåligt förslag 365 4. Ganska dåligt förslag 96 5. Mycket dåligt förslag 43 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 206 SÄNKA SKATTERNA 34 Loc 366 width 1 MD=6 or GE 9 34AC Vilken är Din åsikt om förslaget att sänka skatterna? <Se F.34 för fullständig frågetext> 357 1. Mycket bra förslag 524 2. Ganska bra förslag 317 3. Varken bra eller dåligt förslag 298 4. Ganska dåligt förslag 69 5. Mycket dåligt förslag 26 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 207 MINSKA INKOMSTSKILLN. 34 Loc 367 width 1 MD=6 or GE 9 34AD Vilken är Din åsikt om förslaget att minska inkomstskillnaderna i samhället? <Se F.34 för fullständig frågetext> 521 1. Mycket bra förslag 622 2. Ganska bra förslag 237 3. Varken bra eller dåligt förslag 141 4. Ganska dåligt förslag 46 5. Mycket dåligt förslag 24 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 208 MINSKA FINANSM PÅV 34 Loc 368 width 1 MD=6 or GE 9 34AE Vilken är Din åsikt om förslaget att minska finansmarknadens inflytande? <Se F.34 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket bra förslag 461 2. Ganska bra förslag 527 3. Varken bra eller dåligt förslag 212 4. Ganska dåligt förslag 24 5. Mycket dåligt förslag 175 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 209 MERA PRIVAT SJUKVÅRD 34 Loc 369 width 1 MD=6 or GE 9 34AF Vilken är Din åsikt om förslaget att bedriva mer av sjukvården i privat regi? <Se F.34 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket bra förslag 380 2. Ganska bra förslag 252 3. Varken bra eller dåligt förslag 554 4. Ganska dåligt förslag 265 5. Mycket dåligt förslag 33 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 210 ÖKAT EK GLESBYGDSSTÖD 13 Loc 370 width 1 MD=6 or GE 9 34AG Vilken är Din åsikt om förslaget att öka det ekonomiska stödet till glesbygden? <Se F.34 för fullständig frågetext> 254 1. Mycket bra förslag 774 2. Ganska bra förslag 335 3. Varken bra eller dåligt förslag 140 4. Ganska dåligt förslag 36 5. Mycket dåligt förslag 52 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 211 6-TIMMARS ARBETSDAG 34 Loc 371 width 1 MD=6 or GE 9 34AH Vilken är Din åsikt om förslaget att införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? <Se F.34 för fullständig frågetext> 420 1. Mycket bra förslag 486 2. Ganska bra förslag 271 3. Varken bra eller dåligt förslag 242 4. Ganska dåligt förslag 135 5. Mycket dåligt förslag 37 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 212 FÄRRE FLYKTINGAR 34 Loc 372 width 1 MD=6 or GE 9 34AI Vilken är Din åsikt om förslaget att ta emot färre flyktingar i Sverige? <Se F.34 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket bra förslag 371 2. Ganska bra förslag 434 3. Varken bra eller dåligt förslag 363 4. Ganska dåligt förslag 162 5. Mycket dåligt förslag 35 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 213 MINSKA U-HJÄLPEN 34 Loc 373 width 1 MD=6 or GE 9 34AJ Vilken är Din åsikt om förslaget att minska u-hjälpen? <Se F.34 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket bra förslag 180 2. Ganska bra förslag 350 3. Varken bra eller dåligt förslag 623 4. Ganska dåligt förslag 320 5. Mycket dåligt förslag 46 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 214 AVVECKLA KÄRNKRAFTEN 13 Loc 374 width 1 MD=6 or GE 9 34AK Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften? <Se F.34 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket bra förslag 423 2. Ganska bra förslag 229 3. Varken bra eller dåligt förslag 350 4. Ganska dåligt förslag 299 5. Mycket dåligt förslag 56 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 215 MEDLEMSKAP I NATO 34 Loc 375 width 1 MD=6 or GE 9 34AL Vilken är Din åsikt om förslaget att Sverige bör söka medlemskap i NATO? <Se F.34 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket bra förslag 208 2. Ganska bra förslag 364 3. Varken bra eller dåligt förslag 372 4. Ganska dåligt förslag 419 5. Mycket dåligt förslag 168 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 216 ÖKAD ARBETSKRAFTSINV 34 Loc 376 width 1 MD=6 or GE 9 34AM Vilken är Din åsikt om förslaget att öka arbetskraftsinvandringen till Sverige? <Se F.34 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket bra förslag 446 2. Ganska bra förslag 420 3. Varken bra eller dåligt förslag 385 4. Ganska dåligt förslag 194 5. Mycket dåligt förslag 70 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 217 FÖRTROENDE POLITIKER 35 Loc 377 width 1 MD=6 or GE 9 35 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende? (VISA SVARSKORT 35) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 41 1. Mycket stort förtroende 758 2. Ganska stort förtroende 821 3. Ganska litet förtroende 242 4. Mycket litet förtroende 18 8. Vet inte/vill ej svara 413 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 218 FÖRTROENDE: EURPARL 36 Loc 378 width 1 MD=6 or GE 9 36 Hur stort förtroende har Du för följande institutioner? Om jag nämner en institution Du inte känner till eller inte vet tillräckligt mycket om, säg bara till. (VISA SVARSKORT 36) 36A Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för Europaparlamentet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 12 1. Mycket stort förtroende 420 2. Ganska stort förtroende 728 3. Ganska litet förtroende 224 4. Mycket litet förtroende 58 5. Känner inte till institutionen 149 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 219 FÖRTROENDE EU-KOMMISS 36 Loc 379 width 1 MD=6 or GE 9 36B Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för EU-kommissionen? <Se F.36 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stort förtroende 446 2. Ganska stort förtroende 743 3. Ganska litet förtroende 198 4. Mycket litet förtroende 53 5. Känner inte till institutionen 135 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 220 FÖRTROENDE SV RIKSDAG 36 Loc 380 width 1 MD=6 or GE 9 36C Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för Sveriges riksdag? <Se F.36 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket stort förtroende 943 2. Ganska stort förtroende 394 3. Ganska litet förtroende 60 4. Mycket litet förtroende 2 5. Känner inte till institutionen 36 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 221 FÖRTROENDE ECB 36 Loc 381 width 1 MD=6 or GE 9 36D Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för Europeiska centralbanken (ECB)? <Se F.36 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket stort förtroende 479 2. Ganska stort förtroende 538 3. Ganska litet förtroende 195 4. Mycket litet förtroende 108 5. Känner inte till institutionen 235 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 222 FÖRTROENDE RIKSBANKEN 36 Loc 382 width 1 MD=6 or GE 9 36E Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för Sveriges riksbank? <Se F.36 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket stort förtroende 1010 2. Ganska stort förtroende 186 3. Ganska litet förtroende 27 4. Mycket litet förtroende 17 5. Känner inte till institutionen 104 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 223 RÖSTER INTE ÅSIKTER 37 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 8 37 Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik som man ibland hör att människor har. Några är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. (VISA SVARSKORT 37) Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 37A Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 91 1. Instämmer helt 325 2. Instämmer i stort sett 236 3. I stort sett motsatt åsikt 42 4. Helt motsatt åsikt 22 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 224 RD-LED HÄNSYN FOLK 37 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 8 37B De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker <Se F.37 för fullständig frågetext> 101 1. Instämmer helt 317 2. Instämmer i stort sett 248 3. I stort sett motsatt åsikt 38 4. Helt motsatt åsikt 12 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 225 BESTÄMMA GENOM RÖSTA 37 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 8 37C Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur det skall vara ordnat här i landet <Se F.37 för fullständig frågetext> 219 1. Instämmer helt 354 2. Instämmer i stort sett 105 3. I stort sett motsatt åsikt 25 4. Helt motsatt åsikt 13 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 226 RÖSTA ENDA PÅVERKAN 37 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 8 37D Folk som jag kan visserligen rösta men något annat kan man inte göra för att påverka politiken <Se F.37 för fullständig frågetext> 117 1. Instämmer helt 204 2. Instämmer i stort sett 233 3. I stort sett motsatt åsikt 150 4. Helt motsatt åsikt 12 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 227 SAMH: MARKNADSEKONOMI 38 Loc 387 width 2 MD=90 or GE 96 38 Jag kommer nu att läsa upp ett antal förslag på olika samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Du anser om förslagen. Svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT 38) 38A Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 21 00. Mycket dåligt förslag 19 01. 45 02. 51 03. 35 04. 192 05. Varken bra eller dåligt förslag 98 06. 159 07. 124 08. 36 09. 70 10. Mycket bra förslag 25 88. Vet inte/vill ej svara 718 90. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 228 SAMH: HÖG TILLVÄXT 38 Loc 389 width 2 MD=90 or GE 96 38B Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet? <Se F.38 för fullständig frågetext> 8 00. Mycket dåligt förslag 1 01. 10 02. 24 03. 28 04. 108 05. Varken bra eller dåligt förslag 110 06. 184 07. 183 08. 56 09. 140 10. Mycket bra förslag 23 88. Vet inte/vill ej svara 718 90. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 229 SAMH: MILJÖVÄNLIGT 38 Loc 391 width 2 MD=90 or GE 96 38C Vad anser Du om förslaget att satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt? <Se F.38 för fullständig frågetext> 28 00. Mycket dåligt förslag 15 01. 47 02. 94 03. 75 04. 228 05. Varken bra eller dåligt förslag 108 06. 79 07. 86 08. 30 09. 58 10. Mycket bra förslag 27 88. Vet inte/vill ej svara 718 90. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 230 SAMH: KRISTNA VÄRDEN 38 Loc 393 width 2 MD=90 or GE 96 38D Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll? <Se F.38 för fullständig frågetext> 172 00. Mycket dåligt förslag 66 01. 104 02. 77 03. 38 04. 214 05. Varken bra eller dåligt förslag 54 06. 48 07. 34 08. 12 09. 40 10. Mycket bra förslag 16 88. Vet inte/vill ej svara 718 90. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 231 SAMH: LAG OCH ORDNING 38 Loc 395 width 2 MD=90 or GE 96 38E Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer lag och ordning? <Se F.38 för fullständig frågetext> 8 00. Mycket dåligt förslag 3 01. 21 02. 11 03. 17 04. 127 05. Varken bra eller dåligt förslag 96 06. 144 07. 155 08. 91 09. 193 10. Mycket bra förslag 9 88. Vet inte/vill ej svara 718 90. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 232 SAMH: JÄMSTÄLLDHET 38 Loc 397 width 2 MD=90 or GE 96 38F Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor? <Se F.38 för fullständig frågetext> 4 00. Mycket dåligt förslag 3 01. 2 02. 3 03. 1 04. 74 05. Varken bra eller dåligt förslag 59 06. 108 07. 165 08. 91 09. 354 10. Mycket bra förslag 11 88. Vet inte/vill ej svara 718 90. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 233 SAMH: SVENSKA VÄRDEN 38 Loc 399 width 2 MD=90 or GE 96 38G Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionella svenska värden? <Se F.38 för fullständig frågetext> 22 00. Mycket dåligt förslag 16 01. 31 02. 30 03. 23 04. 199 05. Varken bra eller dåligt förslag 121 06. 108 07. 123 08. 43 09. 137 10. Mycket bra förslag 22 88. Vet inte/vill ej svara 718 90. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 234 SAMH: MÅNGKULTURELLT 38 Loc 401 width 2 MD=90 or GE 96 38H Vad anser Du om förslaget att satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra länder med andra religioner och levnadssätt? <Se F.38 för fullständig frågetext> 27 00. Mycket dåligt förslag 16 01. 34 02. 49 03. 40 04. 164 05. Varken bra eller dåligt förslag 100 06. 130 07. 134 08. 64 09. 97 10. Mycket bra förslag 20 88. Vet inte/vill ej svara 718 90. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 235 SAMH: INTERNATIONELLT 38 Loc 403 width 2 MD=90 or GE 96 38I Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan folk och länder? <Se F.38 för fullständig frågetext> 18 00. Mycket dåligt förslag 9 01. 24 02. 40 03. 43 04. 212 05. Varken bra eller dåligt förslag 90 06. 131 07. 141 08. 52 09. 82 10. Mycket bra förslag 33 88. Vet inte/vill ej svara 718 90. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 236 STOLT VARA SVENSK 39 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 8 39 (ENDAST SVENSK MEDBORGARE) Hur stolt är Du över att vara svensk? (VISA SVARSKORT 39) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 975 1. Mycket stolt 644 2. Ganska stolt 135 3. Inte särskilt stolt 19 4. Inte alls stolt 12 6. Up från annat land och har svårt att besvara frågan (se A214 när V214=6) 20 7. Vet inte/vill ej svara 73 0. Frågan ej tillämplig 415 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 237 SAMHÖRIGHET ORT 40 Loc 406 width 1 MD=6 or GE 9 40A(1) Finns det någon särskild stad/ort som Du känner samhörighet med? (VISA SVARSKORT 40) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1296 1. Ja 282 5. Nej 13 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 238 ORT SAMHÖRIGHET MED 40 Loc 407 width 8 40A(2) (OM JA) Vilken stad/ort tänker Du på? Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 7 Valid-n=2947 Min=1141 Max=52000 Mean=11905.1 St.Dev=8203.1
VAR 239 STYRKA SAMHÖRIGH ORT 40 Loc 415 width 2 MD=90 or GE 96 40A(3) (KÄNNER SAMHÖRIGHET MED STAD/ORT) Hur stark samhörighet känner Du med (...STAD/ORT...)? Svara med hjälp av skalan på svarskortet. 0 00. Ingen samhörighet alls 2 01. 5 02. 5 03. 16 04. 64 05. 71 06. 238 07. 345 08. 153 09. 394 10. Mycket stark samhörighet 3 88. Vet inte/vill ej svara 295 90. Frågan ej tillämplig 702 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 240 SAMHÖRIGHET REGION 40 Loc 417 width 1 MD=6 or GE 9 40B Finns det något särskilt landskap/region/län som Du känner samhörighet med? 1331 1. Ja 246 5. Nej 14 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 241 REG SAMHÖRIGHET MED 40 Loc 418 width 4 MD= 0 or GE 9996 40B2 (OM JA) Vilket landskap/region/län tänker Du på? 84 0001. Stockholms län 4 0003. Uppsala län 1 0005. Östergötlands län 13 0006. Jönköpings län 17 0007. Kronobergs län 15 0008. Kalmar län 1 0010. Blekinge län 2 0012. Skåne län 4 0013. Hallands län 63 0014. Västra Götalands län 2 0017. Värmlands län 5 0018. Örebro län 2 0019. Västmanlands län 1 0020. Dalarnas län 13 0021. Gävleborgs län 14 0022. Västernorrlands län 1 0023. Jämtlands län 8 0024. Västerbottens län 3 0025. Norrbottens län 13 1001. Roslagen/Stockholms skärgård 1 1002. Södermalm 1 1003. Österåker 1 1004. Vallentuna 34 1110. Blekinge 150 1120. Skåne 33 1130. Halland 70 1140. Bohuslän 7 1141. Dalsland 41 1142. Västergötland 67 1170. Värmland 23 1180. Närke 28 1190. Västmanland 58 1200. Dalarna 2 1201. Bjärehalvön 2 1202. Österlen 7 1210. Gästrikland 29 1211. Hälsingland 4 1220. Medelpad 10 1221. Ångermanland 8 1230. Härjedalen 35 1231. Jämtland 40 1240. Västerbotten 9 1250. Lappland 38 1251. Norrbotten 46 1300. Uppland 61 1400. Södermanland 5 1401. Skaraborg 2 1402. Tjörn 1 1403. Västkusten 3 1404. Västsverige 58 1500. Östergötland 97 1700. Småland 9 1800. Öland 19 1900. Gotland 1 2301. Åredalen 1 2401. Tornedalen 1 2501. Lycksele 9 2510. Norrbotten 3 4002. Svealand 17 4003. Norrland 1 4004. Sydsverige 4 4005. Mälardalen 3 4006. Bergslagen 6 5000. Annan nämnd geografisk region 20 5100. Nämnd geografisk region utomlands 14 8888. Vet inte/vill ej svara 246 0000. Frågan ej tillämplig 702 9996. Uppgift saknas 654 9999. Bortfall
VAR 242 STYRKA SAMHÖRIG REG 40 Loc 422 width 2 MD=90 or GE 96 40B3 Hur stark samhörighet känner Du med (...LANDSKAP/REGION/LÄN...)? Svara med hjälp av skalan på svarskortet. 0 00. Ingen samhörighet alls 3 01. 5 02. 13 03. 14 04. 71 05. 117 06. 258 07. 332 08. 166 09. 350 10. Mycket stark samhörighet 2 88. Vet inte/vill ej svara 260 90. Frågan ej tillämplig 702 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 243 SAMHÖRIGHET LAND 40 Loc 424 width 1 MD=6 or GE 9 40C Finns det något särskilt land som Du känner samhörighet med? 1331 1. Ja 248 5. Nej 12 8. Vet inte/vill ej svara 702 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 244 LAND SAMHÖRIGHET MED 40 Loc 425 width 8 40C2 (OM JA) Vilket land tänker Du på? Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 9 Valid-n=2947 Min=2 Max=9999 Mean=5556.7 St.Dev=4885.1
VAR 245 STYRKA SAMHÖRIG LAND 40 Loc 433 width 2 MD=90 or GE 96 40C3 Hur stark samhörighet känner Du med (...LAND...)? Svara med hjälp av skalan på svarskortet. 0 00. Ingen samhörighet alls 2 01. 8 02. 19 03. 15 04. 82 05. 77 06. 187 07. 255 08. 166 09. 517 10. Mycket stark samhörighet 3 88. Vet inte/vill ej svara 260 90. Frågan ej tillämplig 702 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 246 STYRK SAMHÖRIG NORDEN 40 Loc 435 width 2 MD=96 or GE 99 40D Hur stark samhörighet känner Du med Norden. Svara med hjälp av skalan på kortet. 39 00. Ingen samhörighet alls 13 01. 26 02. 52 03. 34 04. 205 05. 161 06. 311 07. 374 08. 120 09. 223 10. Mycket stark samhörighet 33 88. Vet inte/vill ej svara 702 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 247 STYRKA SAMHÖRIG EU 40 Loc 437 width 2 MD=96 or GE 99 40E Hur stark samhörighet känner Du med Norden och Europeiska unionen (EU). Svara med hjälp av skalan på kortet. 169 00. Ingen samhörighet alls 64 01. 134 02. 155 03. 148 04. 309 05. 207 06. 172 07. 128 08. 26 09. 34 10. Mycket stark samhörighet 45 88. Vet inte/vill ej svara 702 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 248 EU-MEDL: RÄNTORNA 41 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 8 41 Vad anser Du att medlemskapet i EU hittills har inneburit för Sverige inom följande områden? (VISA SVARSKORT 41) 41A Om Du använder svaren på det här kortet, vad anser Du medlemskapet i EU hittills inneburit för Sverige när det gäller räntorna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 35 1. Stor förbättring 184 2. Viss förbättring 298 3. Varken förbättring eller försämring 30 4. Viss försämring 0 5. Stor försämring 169 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 249 EU-MEDL: SKATTERNA 41 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 8 41B Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller skatterna? <Se F.41 för fullständig frågetext> 3 1. Stor förbättring 83 2. Viss förbättring 428 3. Varken förbättring eller försämring 78 4. Viss försämring 7 5. Stor försämring 117 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 250 EU-MEDL: MILJÖN 41 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 8 41C Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller miljön? <Se F.41 för fullständig frågetext> 7 1. Stor förbättring 215 2. Viss förbättring 294 3. Varken förbättring eller försämring 124 4. Viss försämring 11 5. Stor försämring 65 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 251 EU-MEDL: EKONOMIN 41 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 8 41D Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller ekonomin? <Se F.41 för fullständig frågetext> 7 1. Stor förbättring 169 2. Viss förbättring 319 3. Varken förbättring eller försämring 106 4. Viss försämring 16 5. Stor försämring 99 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 252 EU-MEDL: SYSSELSÄTTN 41 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 8 41E Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller sysselsättningen? <Se F.41 för fullständig frågetext> 1 1. Stor förbättring 133 2. Viss förbättring 404 3. Varken förbättring eller försämring 93 4. Viss försämring 5 5. Stor försämring 80 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 253 EU-MEDL: JORDBRUKET 41 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 8 41F Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller jordbruket? <Se F.41 för fullständig frågetext> 28 1. Stor förbättring 218 2. Viss förbättring 148 3. Varken förbättring eller försämring 169 4. Viss försämring 42 5. Stor försämring 111 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 254 EU-MEDL: SOC VÄLFÄRD 41 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 8 41G Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller social välfärd? <Se F.41 för fullständig frågetext> 1 1. Stor förbättring 46 2. Viss förbättring 427 3. Varken förbättring eller försämring 144 4. Viss försämring 18 5. Stor försämring 80 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 255 EU-MEDL: JÄMSTÄLLDHET 41 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 8 41H Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor? <Se F.41 för fullständig frågetext> 2 1. Stor förbättring 75 2. Viss förbättring 556 3. Varken förbättring eller försämring 29 4. Viss försämring 2 5. Stor försämring 52 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 256 EU-MEDL: MIL SÄKERHET 41 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 8 41I Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller militär säkerhet? <Se F.41 för fullständig frågetext> 16 1. Stor förbättring 192 2. Viss förbättring 317 3. Varken förbättring eller försämring 71 4. Viss försämring 8 5. Stor försämring 112 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 257 EU-MEDL: NAT SJÄLVSTÄ 41 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 8 41J Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller nationell självständighet? <Se F.41 för fullständig frågetext> 6 1. Stor förbättring 52 2. Viss förbättring 288 3. Varken förbättring eller försämring 266 4. Viss försämring 25 5. Stor försämring 79 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 258 EU-MEDL: PÅVERKA UTV 41 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 8 41K Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller möjligheten att påverka utvecklingen i EU? <Se F.41 för fullständig frågetext> 67 1. Stor förbättring 389 2. Viss förbättring 150 3. Varken förbättring eller försämring 38 4. Viss försämring 13 5. Stor försämring 59 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 259 EU-MEDL: PRISN LIVSMN 41 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 8 41L Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller prisnivån på livsmedel? <Se F.41 för fullständig frågetext> 14 1. Stor förbättring 196 2. Viss förbättring 330 3. Varken förbättring eller försämring 112 4. Viss försämring 6 5. Stor försämring 58 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 260 EU-MEDL: BROTTSBEKÄMP 41 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 8 41M Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller brottsbekämpningen? <Se F.41 för fullständig frågetext> 4 1. Stor förbättring 146 2. Viss förbättring 316 3. Varken förbättring eller försämring 138 4. Viss försämring 36 5. Stor försämring 76 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 261 EU-MEDL: FÖRET VILLK 41 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 8 41N Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller företagens villkor? <Se F.41 för fullständig frågetext> 19 1. Stor förbättring 300 2. Viss förbättring 234 3. Varken förbättring eller försämring 43 4. Viss försämring 2 5. Stor försämring 118 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 262 EU-MEDL: INV & FLYKT 41 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 8 41O Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller flyktingar och invandring? <Se F.41 för fullständig frågetext> 7 1. Stor förbättring 72 2. Viss förbättring 369 3. Varken förbättring eller försämring 136 4. Viss försämring 15 5. Stor försämring 117 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 263 EU-MEDL: OFF SERV 41 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 8 41P Vad anser Du medlemskapet hittills har inneburit för Sverige när det gäller kvaliteten på den offentliga servicen? <Se F.41 för fullständig frågetext> 0 1. Stor förbättring 31 2. Viss förbättring 403 3. Varken förbättring eller försämring 170 4. Viss försämring 28 5. Stor försämring 84 6. Vet inte/vill ej svara 877 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 264 BESLUT JORDBRUKSPOL 42 Loc 455 width 2 MD= 0 or GE 96 42 Enligt Din mening, i vilken utsträckning bör besluten inom följande områden fattas på nationell nivå respektive EU-nivå? (VISA SVARSKORT 42) 42A Bör besluten när det gäller jordbrukspolitik fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 169 01. Uteslutande på nationell nivå 119 02. 128 03. 108 04. 84 05. 41 06. 28 07. Uteslutande på EU-nivå 39 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 265 BESLUT ARBETSLÖSHPOL 42 Loc 457 width 2 MD= 0 or GE 96 42B Bör besluten när det gäller arbetslöshetspolitik fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 230 01. Uteslutande på nationell nivå 151 02. 126 03. 95 04. 45 05. 21 06. 14 07. Uteslutande på EU-nivå 34 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 266 BESLUT EKONOMISK POL 42 Loc 459 width 2 MD GE 96 42C Bör besluten när det gäller ekonomisk politik fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 192 01. Uteslutande på nationell nivå 113 02. 121 03. 117 04. 80 05. 33 06. 18 07. Uteslutande på EU-nivå 42 88. Vet inte/vill ej svara 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 267 BESLUT BROTTSBEKÄMPN 42 Loc 461 width 2 MD= 0 or GE 96 42D Bör besluten när det gäller brottsbekämpning fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 112 01. Uteslutande på nationell nivå 63 02. 80 03. 134 04. 138 05. 97 06. 60 07. Uteslutande på EU-nivå 32 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 268 BESLUT FÖRSVARSPOL 42 Loc 463 width 2 MD= 0 or GE 96 42E Bör besluten när det gäller försvarspolitik fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 157 01. Uteslutande på nationell nivå 97 02. 77 03. 130 04. 103 05. 58 06. 43 07. Uteslutande på EU-nivå 51 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 269 BESLUT MILJÖPOLITIK 42 Loc 465 width 2 MD= 0 or GE 96 42F Bör besluten när det gäller miljöpolitik fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 96 01. Uteslutande på nationell nivå 52 02. 54 03. 129 04. 101 05. 135 06. 113 07. Uteslutande på EU-nivå 36 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 270 BESLUT VÄLFÄRDSPOL 42 Loc 467 width 2 MD= 0 or GE 96 42G Bör besluten när det gäller social välfärdspolitik fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 205 01. Uteslutande på nationell nivå 128 02. 135 03. 114 04. 51 05. 23 06. 20 07. Uteslutande på EU-nivå 40 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 271 BESLUT UTBILDNINGPOL 42 Loc 469 width 2 MD= 0 or GE 96 42H Bör besluten när det gäller utbildningspolitik fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 167 01. Uteslutande på nationell nivå 134 02. 114 03. 138 04. 66 05. 35 06. 26 07. Uteslutande på EU-nivå 36 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 272 BESLUT SKATTEPOLITIK 42 Loc 471 width 2 MD= 0 or GE 96 42I Bör besluten när det gäller skattepolitik fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 220 01. Uteslutande på nationell nivå 133 02. 104 03. 94 04. 52 05. 39 06. 30 07. Uteslutande på EU-nivå 44 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 273 BESLUT INVANDRINGSPOL 42 Loc 473 width 2 MD= 0 or GE 96 42J Bör besluten när det gäller flyktingar och invandringar fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 168 01. Uteslutande på nationell nivå 98 02. 65 03. 137 04. 79 05. 70 06. 61 07. Uteslutande på EU-nivå 38 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 274 BESLUT RÄNTEPOLITIK 42 Loc 475 width 2 MD= 0 or GE 96 42K Bör besluten när det gäller räntepolitik fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 202 01. Uteslutande på nationell nivå 99 02. 94 03. 92 04. 70 05. 41 06. 52 07. Uteslutande på EU-nivå 66 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 275 BESLUT UTRIKESPOLITIK 42 Loc 477 width 2 MD= 0 or GE 96 42L Bör besluten när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik fattas på nationell nivå eller på EU-nivå? <Se F.42 för fullständig frågetext> 98 01. Uteslutande på nationell nivå 50 02. 62 03. 144 04. 133 05. 106 06. 71 07. Uteslutande på EU-nivå 52 88. Vet inte/vill ej svara 877 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 276 SVERIGE LÄMNA EU 43 Loc 479 width 1 MD=6 or GE 9 43 Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som förekommit i debatten om EU. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? (VISA SVARSKORT 43) 43A Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din uppfattning om förslaget att Sverige bör utträda ur EU? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 228 1. Mycket bra förslag 242 2. Ganska bra förslag 286 3. Varken bra eller dåligt förslag 467 4. Ganska dåligt förslag 605 5. Mycket dåligt förslag 52 8. Vet inte/vill ej svara 413 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 277 NYA EU-MEDLEMMAR 43 Loc 480 width 1 MD=6 or GE 9 43B Vilken är Din uppfattning om förslaget att fortast möjligt uppta länder som t ex Polen, Tjeckien och Ungern som medlemmar i EU? <Se F.43 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket bra förslag 562 2. Ganska bra förslag 555 3. Varken bra eller dåligt förslag 316 4. Ganska dåligt förslag 107 5. Mycket dåligt förslag 175 8. Vet inte/vill ej svara 411 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 278 EU:S FÖRSVARSSAMARB 43 Loc 481 width 1 MD=6 or GE 9 43C Vilken är Din uppfattning om förslaget att Sverige skall delta fullt ut i EU:s försvarssamarbete? <Se F.43 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket bra förslag 466 2. Ganska bra förslag 395 3. Varken bra eller dåligt förslag 409 4. Ganska dåligt förslag 276 5. Mycket dåligt förslag 151 8. Vet inte/vill ej svara 413 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 279 GRÄNSKONTROLL I EU 43 Loc 482 width 1 MD=6 or GE 9 43D Vilken är Din uppfattning om förslaget att återinföra strängare gränskontroller mellan EU-länder? <Se F.43 för fullständig frågetext> 354 1. Mycket bra förslag 574 2. Ganska bra förslag 293 3. Varken bra eller dåligt förslag 382 4. Ganska dåligt förslag 215 5. Mycket dåligt förslag 61 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 280 JORDBRUKSSTÖD I EU 43 Loc 483 width 1 MD=6 or GE 9 43E Vilken är Din uppfattning om förslaget att minska jordbruksstödet inom EU? <Se F.43 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket bra förslag 443 2. Ganska bra förslag 371 3. Varken bra eller dåligt förslag 472 4. Ganska dåligt förslag 178 5. Mycket dåligt förslag 185 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 281 GEMENSAM UTRIKESPOL 43 Loc 484 width 1 MD=6 or GE 9 43F Vilken är Din uppfattning om förslaget att EU bör ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik? <Se F.43 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket bra förslag 656 2. Ganska bra förslag 362 3. Varken bra eller dåligt förslag 319 4. Ganska dåligt förslag 177 5. Mycket dåligt förslag 148 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 282 EU PRESIDENT 43 Loc 485 width 1 MD=6 or GE 9 43G Vilken är Din uppfattning om förslaget att EU bör ha en president? <Se F.43 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket bra förslag 176 2. Ganska bra förslag 288 3. Varken bra eller dåligt förslag 461 4. Ganska dåligt förslag 751 5. Mycket dåligt förslag 149 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 283 DEMOKRATIN I SVERIGE 44 Loc 486 width 1 MD=6 or GE 9 44 På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? (VISA SVARSKORT 44/45) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 213 1. Mycket nöjd 1231 2. Ganska nöjd 336 3. Inte särskilt nöjd 80 4. Inte alls nöjd 19 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 284 DEMOKRATIN I EU 45 Loc 487 width 1 MD=6 or GE 9 45 På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i EU? (VISA SVARSKORT 44/45) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 11 1. Mycket nöjd 501 2. Ganska nöjd 752 3. Inte särskilt nöjd 264 4. Inte alls nöjd 351 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 285 PARTIANHÄNGARE 46 Loc 488 width 1 MD=6 or GE 9 46A Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Du själv betrakta Dig som t ex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist eller kristdemokrat. Eller har Du inte någon sådan inställning till något av partierna? 910 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 1265 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 96 7. Vet inte/tveksam 20 8. Vill ej svara 2 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 286 PARTIPREFERENS 46 Loc 489 width 2 MD= 0 or GE 96 46B (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Du bäst om? 69 01. Vänsterpartiet 450 02. Socialdemokraterna 61 03. Centerpartiet 59 04. Folkpartiet 184 05. Moderata samlingspartiet 41 06. Kristdemokraterna 24 07. Miljöpartiet - de gröna 3 09. Annat parti 19 88. Vet inte/vill ej svara 1381 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 287 PARTIIDENTIFIKATION 46 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 8 46C (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? 358 1. Ja, starkt övertygad 521 5. Nej, inte starkt övertygad 12 6. Vet inte/vill ej svara 1400 0. Frågan ej tillämplig 2 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 288 NÄRMASTE PARTI 46 Loc 492 width 2 MD= 0 or GE 96 46D (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) 86 01. Vänsterpartiet 336 02. Socialdemokraterna 58 03. Centerpartiet 132 04. Folkpartiet 131 05. Moderata samlingspartiet 72 06. Kristdemokraterna 66 07. Miljöpartiet - de gröna 6 09. Annat parti 433 55. Nej, inget parti 61 88. Vet inte/vill ej svara 910 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 289 NÄST BÄSTA PARTI 47 Loc 494 width 2 MD= 0 or GE 96 47 (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Du näst bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 204 01. Vänsterpartiet 165 02. Socialdemokraterna 104 03. Centerpartiet 235 04. Folkpartiet 129 05. Moderata samlingspartiet 105 06. Kristdemokraterna 125 07. Miljöpartiet - de gröna 3 09. Annat parti 177 55. Nej, inget parti 50 88. Vet inte/vill ej svara 294 00. Frågan ej tillämplig 702 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 290 RÖSTADE 2002 48 Loc 496 width 1 MD=0 or GE 8 48A (RÖSTBERÄTTIGAD I VALET 2002) Röstade Du i riksdagsvalet 2002? 1925 1. Ja 9 3. Minns inte säkert, men troligen 199 5. Nej röstade inte/up tror inte up röstade 10 6. Vet inte/vill ej svara 148 0. Frågan ej tillämplig 2 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 291 PARTI RD-VALET 2002 48 Loc 497 width 2 MD= 0 or GE 96 48B (RÖSTADE I VALET 2002) Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 2002? 163 01. Vänsterpartiet 732 02. Socialdemokraterna 126 03. Centerpartiet 198 04. Folkpartiet 307 05. Moderata samlingspartiet 140 06. Kristdemokraterna 82 07. Miljöpartiet - de gröna 19 09. Annat parti 52 86. Blankröstning 125 88. Vet inte/vill ej svara 347 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 292 EMU ÄNDRAT UPS PARTIV 49 Loc 499 width 1 MD=0 or GE 8 49 Du säger att Du tycker bäst om/tycker stå Dig närmast (...PARTI...) idag men att Du röstade på (...PARTI...) i riksdagsvalet 2002. Har EMU-frågan medverkat till att Du ändrat partiuppfattning sedan valet 2002? (FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM NÄMNER OLIKA PARTIER I FRÅGORNA 46B/D OCH 48B) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 22 1. Ja 123 5. Nej 5 6. Vet inte/vill ej svara 1443 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 293 RÖST FOLKOMR 94 OM EU 50 Loc 500 width 1 MD=0 or GE 8 50A (RÖSTBERÄTTIGAD FOLKOMRÖSTNINGEN 1994) Röstade Du vid folkomröstningen 1994 om svenskt medlemskap i EU? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1132 1. Ja 35 3. Minns inte säkert, men troligen 132 5. Nej röstade inte/up tror inte up röstade 13 6. Vet inte/vill ej svara 281 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 294 VILKET ALT VALDE DU 50 Loc 501 width 1 MD=0 or GE 8 50B (RÖSTADE I FOLKOMRÖSTNINGEN 1994) Vilket alternativ röstade Du på vid folkomröstningen 1994 om ett svenskt medlemskap i EU? 649 1. Ja till ett svenskt medlemskap i EU 472 2. Nej till ett svenskt medlemskap i EU 11 3. Röstade blankt 48 6. Vet inte/vill ej svara 413 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 295 VH-SKALA: FOLKPARTIET 51 Loc 502 width 2 MD=96 or GE 99 51A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. (VISA SVARSKORT 51) På det här kortet finns en skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. 51AA Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 6 00. Långt till vänster 3 01. 11 02. 28 03. 49 04. 291 05. Varken till vänster eller höger 331 06. 534 07. 331 08. 68 09. 29 10. Långt till höger 69 55. Känner inte till partiet tillräckligt 129 88. Vet inte/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 296 VH-SKALA: SOCIALDEM 51 Loc 504 width 2 MD=96 or GE 99 51AB Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.51A för fullständig frågetext> 72 00. Långt till vänster 85 01. 195 02. 333 03. 341 04. 361 05. Varken till vänster eller höger 153 06. 78 07. 51 08. 15 09. 28 10. Långt till höger 68 55. Känner inte till partiet tillräckligt 89 88. Vet inte/vill ej svara 424 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 297 VH-SKALA: MODERATERNA 51 Loc 506 width 2 MD=96 or GE 99 51AC Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.51A för fullständig frågetext> 6 00. Långt till vänster 4 01. 8 02. 14 03. 10 04. 44 05. Varken till vänster eller höger 38 06. 86 07. 265 08. 453 09. 771 10. Långt till höger 66 55. Känner inte till partiet tillräckligt 104 88. Vet inte/vill ej svara 424 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 298 VH-SKALA: VÄNSTERP 51 Loc 508 width 2 MD=96 or GE 99 51AD Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.51A för fullständig frågetext> 629 00. Långt till vänster 508 01. 317 02. 149 03. 55 04. 41 05. Varken till vänster eller höger 5 06. 4 07. 5 08. 1 09. 2 10. Långt till höger 65 55. Känner inte till partiet tillräckligt 88 88. Vet inte/vill ej svara 424 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 299 VH-SKALA: CENTPARTIET 51 Loc 510 width 2 MD=96 or GE 99 51AE Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.51A för fullständig frågetext> 7 00. Långt till vänster 7 01. 23 02. 65 03. 145 04. 593 05. Varken till vänster eller höger 498 06. 240 07. 86 08. 11 09. 13 10. Långt till höger 67 55. Känner inte till partiet tillräckligt 114 88. Vet inte/vill ej svara 424 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 300 VH-SKALA: MILJÖPARTI 51 Loc 512 width 2 MD=96 or GE 99 51AF Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.51A för fullständig frågetext> 63 00. Långt till vänster 142 01. 272 02. 370 03. 302 04. 367 05. Varken till vänster eller höger 106 06. 34 07. 12 08. 3 09. 4 10. Långt till höger 72 55. Känner inte till partiet tillräckligt 122 88. Vet inte/vill ej svara 424 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 301 VH-SKALA: KRISTDEM 51 Loc 514 width 2 MD=96 or GE 99 51AG Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kristdemokraterna? <Se F.51A för fullständig frågetext> 7 00. Långt till vänster 6 01. 18 02. 31 03. 49 04. 172 05. Varken till vänster eller höger 286 06. 400 07. 377 08. 195 09. 120 10. Långt till höger 75 55. Känner inte till partiet tillräckligt 133 88. Vet inte/vill ej svara 424 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 302 VH-SKALA: UP 51 Loc 516 width 2 MD=96 or GE 99 51B Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.51A för fullständig frågetext> 33 00. Långt till vänster 54 01. 126 02. 212 03. 189 04. 423 05. Varken till vänster eller höger 199 06. 233 07. 171 08. 49 09. 35 10. Långt till höger 79 55. Känner inte till tillräckligt 66 88. Vet inte/vill ej svara 424 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 303 SVERIGES EKONOMI 52 Loc 518 width 1 MD=0 or GE 8 52A Hur ser Du på det ekomiska läget i dagens Sverige? Skulle Du säga att det ekonomiska läget är mycket bra, ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller mycket dåligt? (VISA SVARSKORT 52A) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 15 1. Mycket bra 347 2. Ganska bra 243 3. Varken bra eller dåligt 237 4. Ganska dåligt 22 5. Mycket dåligt 11 6. Vet inte/vill ej svara 718 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 304 SV EKON SENASTE ÅRET 52 Loc 519 width 1 MD=0 or GE 8 52B Skulle Du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats under de senaste 12 månaderna? (VISA SVARSKORT 52B) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 191 1. Förbättrats 391 2. Förblivit detsamma 249 3. Försämrats 44 6. Vet inte/vill ej svara 718 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 305 SV EKON NÄRMASTE ÅRET 52 Loc 520 width 1 MD=0 or GE 8 52C Hur tror Du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de närmaste 12 månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller kommer det att försämras? (VISA SVARSKORT 52C) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 272 1. Förbättras 415 2. Förbli detsamma 132 3. Försämras 56 6. Vet inte/vill ej svara 718 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 306 PRIV EK SENASTE ÅRET 52 Loc 521 width 1 MD=0 or GE 8 52D Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för 12 månaderna sedan, har den förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats? (VISA SVARSKORT 52D) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 279 1. Förbättrats 440 2. Förblivit detsamma 145 3. Försämrats 11 6. Vet inte/vill ej svara 718 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 307 PRIV EK NÄRMASTE ÅRET 52 Loc 522 width 1 MD=0 or GE 8 52E Om Du nu ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att förändras under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att förbättras, förbli densamma eller kommer den att försämras? (VISA SVARSKORT 52E) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 291 1. Förbättras 459 2. Förbli detsamma 102 3. Försämras 23 6. Vet inte/vill ej svara 718 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 308 PRIV EK OM 5 ÅR EMU 53 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 8 53A Hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att förändras under de närmaste 5 åren om Sverige blir medlem i EMU? Kommer den att förbättras, förbli densamma eller kommer den att försämras? (VISA SVARSKORT 53) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 258 1. Förbättras 289 2. Förbli detsamma 254 3. Försämras 74 6. Vet inte/vill ej svara 718 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 309 PRIV EK EJ EMU 53 Loc 524 width 1 MD=8 or GE 9 53B Hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att förändras under de närmaste 5 åren om Sverige inte blir medlem i EMU? Kommer den att förbättras, förbli densamma eller kommer den att försämras? (VISA SVARSKORT 53) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 258 1. Förbättras 1023 2. Förbli detsamma 213 3. Försämras 97 6. Vet inte/vill ej svara 702 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 310 OFFENTLIG SERVICE 54 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 8 54A Vilken är Din uppfattning om kvaliteten på den offentliga servicen i dagens Sverige? (VISA SVARSKORT 54A) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 38 1. Mycket bra 350 2. Ganska bra 190 3. Varken bra eller dålig 254 4. Ganska dålig 32 5. Mycket dålig 11 6. Vet inte/vill ej svara 718 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 311 OFF SERV SENASTE ÅRET 54 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 8 54B Hur har enligt Din uppfattning kvaliteten på den offentliga servicen i Sverige förändrats under de senaste 12 månaderna? Har den förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats? (VISA SVARSKORT 54B/C) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 15 1. Förbättrats 500 2. Förblivit densamma 325 3. Försämrats 35 6. Vet inte/vill ej svara 718 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 312 UPS OFF SERV SEN ÅRET 54 Loc 527 width 1 MD=0 or GE 8 54C Och hur har kvaliteten på den offentliga service Du personligen kommit i kontakt med förändrats under de senaste 12 månaderna? Har den förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats? (VISA SVARSKORT 54B/C) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 37 1. Förbättrats 584 2. Förblivit densamma 203 3. Försämrats 51 6. Vet inte/vill ej svara 718 0. Frågan ej tillämplig 700 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 313 ARBETSMARKNADSGRUPP 55 Loc 528 width 2 MD=96 or GE 99 55A Avslutningsvis några frågor om Dig själv. Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av grupperna på det här kortet tillhör Du? (VISA SVARSKORT 55A) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1257 01. Förvärvsarbetande 7 02. Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 84 05. Arbetslös 300 06. Ålderspensionär/avtalspensionär 74 07. Förtidspensionär/sjukpensionär 14 08. Hemarbetande 141 09. Studerande 1 88. Vet inte/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 314 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 55 Loc 530 width 1 MD=0 or GE 8 55B (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Du tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 564 1. Ja 49 5. Nej 1 6. Vill ej svara 1253 0. Frågan ej tillämplig 426 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 315 YRKE 55 Loc 531 width 3 MD= 0 or GE 996 55C Vilket yrke har/hade Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Du huvudsakligen med? FRÅGAN STÄLLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKESVERKSAM UP. OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE" FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 9 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 2 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 49 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 38 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 45 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 4 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare - sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat 4 025. Hälso- och sjukvårdsarbete: kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete hit föres: apotekare (anställd) 64 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 64 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 53 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 2 032. Pedagogiskt arbete: innehavare av bilskola 8 034. Pedagogiskt arbete: arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 80 035. Pedagogiskt arbete: ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 31 036. Pedagogiskt arbete: klasslärare och övriga lärare 8 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 2 043. Litterärt och konstnärligt arbete: utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 5 044. Litterärt och konstnärligt arbete: yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 8 045. Litterärt och konstnärligt arbete: övriga 2 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete 2 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning 2 052. Biologiskt arbete: kvalificerat arbete - forskning, rådgivning, vård 2 056. Biologiskt arbete: arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 1 064. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet eller avdelning 6 065. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Övriga med kvalificerat arbete 37 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 6 075. Personalmän m fl: personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 16 076. Personalmän m fl: personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 10 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: företagare med kvalificerad kompetens 2 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 58 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 19 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: programmerare 1 092. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Religiöst arbete: pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 4 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 2 124. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande hit föres: redaktionschef 10 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 2 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning 12 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 3 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 2 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete 3 154. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 4 155. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 12 156. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 5 164. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 8 165. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 24 166. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 15 171. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 21 174. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 32 175. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 18 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 27 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsförman 15 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 22 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 23 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 11 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 4 314. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 2 315. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete; även: reklamkonsulent 7 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 317. Parti- och detaljhandelsföretag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare, (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 12 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag hit föres: detaljhandlare, köpman, affärsinnehavare 2 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 60 328. Affärsbiträden m fl: biträdesarbete i affär 1 331. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 13 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 7 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 338. 13 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 7 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 10 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 344; även reklamkonsulent 6 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 6 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 12 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 2 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 4 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 1 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 425. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: kvalificerat arbete 7 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 4 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 2 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 2 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 3 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 13 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 6 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 34 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga 1 635. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 4 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 9 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 20 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 8 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 4 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 3 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 2 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 3 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 4 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 24 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 8 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 21 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 64 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 6 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 18 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 12 766. Träarbete: förman/arbetsledare 20 768. Träarbete: manuellt arbete 5 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 6 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 1 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 11 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 3 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 10 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 812. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: företagare med mindre företag 1 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 11 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 2 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 15 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 2 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 6 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 4 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 5 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 29 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 2 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 2 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 2 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 17 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 2 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 6 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 5 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 12 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 8 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 30 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 3 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 54 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 7 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 3 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 5 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 1 947. Övrigt servicearbete: fotograf 22 948. Övrigt servicearbete: övrigt (manuellt) servicearbete 4 956. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 4 957. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 3 958. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 1 966. Hemsystrar m fl: föreståndare 70 968. Hemsystrar m fl: hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 21 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 3 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 4 988. Vet inte/vill ej svara 49 000. Frågan ej tillämplig 415 996. Uppgift saknas 654 999. Bortfall
VAR 316 HEL- ELLER DELTIDSARB 55 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 8 55D (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan? (VISA SVARSKORT 55D) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1416 1. Heltid 372 2. Deltid, minst 15 timmar i veckan 40 3. Deltid, mindre än 15 timmar i veckan 1 6. Vill ej svara 49 0. Frågan ej tillämplig 415 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 317 NÄRINGSGREN 55 Loc 535 width 3 MD= 0 or GE 996 55E (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 33 001. Jordbruk, jakt 8 002. Skogsbruk 2 003. Fiske, fiskevård 1 012. Råpetroleum- och naturgasutvinning 1 013. Malmbrytning 5 019. Annan brytning och utvinning 28 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 9 022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 34 023. Trävarutillverkning 21 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 27 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 26 026. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 1 028. 137 033. Verkstadsvarutillverkning 18 034. Tillverkning av elektriska produkter 5 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 15 039. Annan tillverkning 12 041. El-, gas- och värmeförsörjning 2 042. Vattenförsörjning 80 051. Byggnadsverksamhet 14 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 17 053. Elektrisk installation 38 061. Partihandel och varuförmedling 10 062. Partihandel med transportmedel, bränsle och drivmedel, varuförmedling av transportmedel , bränsle och drivmedel 116 063. Detaljhandel 18 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 59 065. Restaurang- och hotellverksamhet 50 071. Samfärdsel 31 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 3 073. Sjötransport 11 074. Luftfart 54 075. Post- och telekommunikation 39 081. Bank- och annan finansverksamhet 9 082. Försäkringsverksamhet 97 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 2 084. Drivande av datacentral 52 085. Teknisk uppdragsverksamhet 2 086. Bevakningsverksamhet 113 087. Offentlig förvaltning och brandskyddsverksamhet 22 088. Försvarsverksamhet, polisverksamhet 16 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 156 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 3 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 5 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 330 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 24 094. Intresseorganisationer, ideella och kulturella organisationer 1 095. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 42 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 13 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 4 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o d 12 888. Vet inte/vill ej svara 49 000. Frågan ej tillämplig 416 996. Uppgift saknas 654 999. Bortfall
VAR 318 YRKESGRUPP 55 Loc 538 width 2 MD= 0 or GE 96 55F (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde till? (FORMULERINGEN SOM DU HÖRDE TILL ANVÄNDS OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE UPS SENASTE YRKE) (VISA SVARSKORT 55F) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 523 01. Tjänsteman 240 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 49 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 722 04. Arbetare 109 05. Arbetare med arbetsledande funktion 0 06. Egenanställd arbetare 13 07. Jordbrukare: ingen anställd 3 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 64 09. Företagare: ingen anställd 63 10. Företagare: 1-9 anställda 17 11. Företagare: 10 eller fler anställda 26 88. Vet inte/vill ej svara 49 00. Frågan ej tillämplig 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 319 FAST ANSTÄLLNING 55 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 6 55F(1) Har/Hade Du fast anställning (tillsvidareanställning) <Se F.55F för fullständig frågetext> 1401 1. Ja 239 5. Nej 239 0. Frågan ej tillämplig 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 320 EGET FÖRETAG 55 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 6 55F(2) Har/Hade Du eget företag vid sidan om Din anställning? <Se F.55F för fullständig frågetext> 91 1. Ja 1549 5. Nej 239 0. Frågan ej tillämplig 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 321 YTTERLIGARE ETT ARBETE Loc 542 width 1 MD=0 or GE 8 55F(3) Arbetar/arbetade Du regelbundet med någonting annat vid sidan av Din ordinarie anställning? (erhåller lön, ej ideellt arbete) <Se F.55F för fullständig frågetext> 150 1. Ja 1490 5. Nej 239 0. Frågan ej tillämplig 414 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 322 OFF/PRIVAT TJÄNST 55 Loc 543 width 1 MD=0 or GE 8 55G (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 345 1. Statlig 363 2. Kommunal 122 3. Landstingskommunal 965 4. Privat 13 6. Vill ej svara 49 0. Frågan ej tillämplig 436 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 323 STUDERANDE 56 Loc 544 width 1 MD=6 or GE 9 56A(1) Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning? OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 55A SVARAT STUDERANDE SKALL ENDAST HA TILLÄGGSFRÅGAN FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 218 1. Ja 1659 5. Nej 2 8. Vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 324 HEL- EL DELTIDSSTUD 56 Loc 545 width 1 MD=0 or GE 8 56A(2) (STUDERAR) Studerar Du på heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 152 1. Ja, heltid 65 2. Ja, deltid 1 6. Vill ej svara 1661 0. Frågan ej tillämplig 414 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 325 SKOLUTBILDNING 56 Loc 546 width 2 MD=96 or GE 99 56B Vilken skolutbildning har Du genomgått/vilken skolutbildning genomgår Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Du någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 189 01. Folkskola: Enbart 6- eller 7-årig folkskola 143 02. Grundskola: 8- eller 9-årig grund-, enhets- eller kommunal mellanskola 138 03. Yrkesskola: Yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsutbildning 83 04. Realskola: Realskola, flickskola, folkhögskola 239 05. 2-årigt gymnasium: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 95 06. 3 eller 4-årigt gymnasium: Ej examen, studerande på denna nivå 278 07. 3 eller 4-årigt gymnasium: Examen 49 09. Eftergymnasial utbildning, ej högskola: ej examen, studerande på denna nivå 55 10. Eftergymnasial utbildning, ej högskola: examen 168 11. Universitet/högskola: ej examen, studerande på denna nivå 435 12. Universitet/högskola: examen, vidarestuderande 7 88. Vet inte/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 326 FACKLIGT MEDLEMSKAP 57 Loc 548 width 1 MD=6 or GE 9 57A(1) Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1233 1. Ja 642 5. Nej 4 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 327 FACKLIG ORGANISATION 57 Loc 549 width 3 MD= 0 or GE 996 57A(2) (OM JA:) Vilken organisation är Du medlem av? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 24 082. Ledarna (Tidigare TCO) 1 100. LO utan uppgift om förbund (även FCO) 22 101. Industrifacket (Industriarbetarförbundet, fabriksarbetarförbundet, beklädnadsarbetarförbundet) 40 103. Svenska Byggnadsarbetarförbundet 10 104. Svenska Elektrikerförbundet 9 106. Fastighetsanställdas förbund 7 108. Grafiska Fackförbundet Mediafacket 43 109. Handelsanställdas förbund 19 110. Hotell och Restaurang Facket 175 111. Svenska Kommunalarbetarförbundet 12 113. Svenska Livsmedelsarbetarförbundet 89 114. Svenska Metallindustriarbetarförbundet (Gruvindustriarbetarförbundet) 4 116. Svenska Målareförbundet 5 117. Svenska Pappersindustriarbetarförbundet 22 118. Skogs- och Träfack (skogsarbetarförbundet, träindustriarbetarförbundet) 40 120. SEKO- Facket för Service och Kommunikation (statsanställda, sjöfolksförbundet) 23 121. Svenska Transportarbetarförbundet 2 198. Svenska Hamnarbetarförbundet 2 199. Sveriges Arbetares centralorganisation (SAC), även syndikalisterna, Lokala samorganisationer, LS eller federation inom SAC 5 200. TCO, utan uppgift om organisation 13 202. Finansförbundet (Bankmannaförbundet) 1 205. Svenska Folkhögskolans lärarförbund 1 206. Försvarsförbundet (Försvarets civila tjänstemannaförbund) 5 207. Facket för försäkring och finans (Försäkringstjänstemannaförbundet) 68 208. Tjänstemannaförbundet HTF (Handelstjänstemannaförbundet) 49 209. Vårdförbundet (Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund) 110 210. Svenska industritjänstemannaförbundet 2 211. (Svenska) journalistförbundet 66 212. Sveriges kommunaltjänstemannaförbund 61 213. Lärarförbundet (facklärarförbundet) 6 214. Polisförbundet 27 216. Statstjänstemannaförbundet (Posttjänstemännens förening) 2 217. (Svenska) teaterförbundet 2 218. Tull- Kust 1 219. Sveriges Yrkesmusikerförbund 11 300. SACO, utan uppgift om organisation 3 301. Agrifack (Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering) 1 302. Sveriges Arkitekter (Arkitektförbundet (AF)) 10 303. Civilekonomerna 8 304. DIK-förbundet (Akademiker inom dokumentation, information och kultur) 1 305. Ingenjörsförbundet 28 306. Jusek (Jurist- och samhällsvetarförbundet) 7 307. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 23 308. Lärarnas Riksförbund 6 310. SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT 4 311. Sveriges Skolledarförbund 2 312. Kyrkans akademikerförbund 46 313. Civilingenjörsförbundet 2 314. Sveriges Farmacevtförbund 2 316. SACO-förbundet Trafik och Järnväg 3 317. Sveriges läkarförbund 1 318. Naturvetarförbundet 1 319. Sveriges Psykologförbund 12 320. Akademikerförbundet SSR (Sveriges Socionomers Riksförbund) 2 321. Sveriges tandläkareförbund 6 322. Sveriges universitetslärarförbund 2 323. Sveriges veterinärförbund 4 324. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 3 325. Sveriges Fartygsbefälsförening 4 326. Officersförbundet 40 400. Företagare - eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisation) Exkl. organisationer som kan hänföras till koder med 5 eller 6 som hundratalssiffra 4 500. Icke-fackliga organisationer för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 8 610. Lantarbetarnas Riksförbund. Även Jordbrukareungdomens förbund 1 777. Annan organisation 23 888. Vill ej svara 642 000. Frågan ej tillämplig 415 996. Uppgift saknas 654 999. Bortfall
VAR 328 MEDL POL PARTI EL ORG 58 Loc 552 width 1 MD=6 or GE 9 58A(1) Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 106 1. Ja 1769 5. Nej 4 8. Vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 329 PARTIMEDLEMSKAP 58 Loc 553 width 2 MD= 0 or GE 96 58A(2) (OM JA:) Vilket parti eller politisk organisation är Du medlem i? SKRIV UPP NAMNET PÅ DET PARTI/DE ORGANISATIONER UP NÄMNER. FLER ÄN EN ORGANISATION KAN FÖREKOMMA FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 11 11. Vänsterpartiet 45 12. Socialdemokraterna 16 13. Centerpartiet 4 14. Folkpartiet 11 15. Moderata samlingspartiet 6 16. Kristdemokraterna 4 17. Miljöpartiet, de gröna 2 20. Annat parti 1 22. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 5 70. Övriga organisationer 6 88. Vill ej svara 1769 00. Frågan ej tillämplig 414 96. Uppgift saknas 653 99. Bortfall
VAR 330 AKTIV PARTI/POL ORG 58 Loc 555 width 1 MD=0 or GE 8 58B Är Du aktiv medlem av ... (PARTI/POLITISK ORGANISATION)? Med aktiv menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 49 1. Ja, aktiv 57 5. Nej, inte aktiv 1773 0. Frågan ej tillämplig 414 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 331 KYRKOBESÖK 59 Loc 556 width 1 MD=8 or GE 9 59A Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i svenska kyrkan, i någon frikyrka eller någon annan kyrka eller samfund? (VISA SVARSKORT 59A) SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSÅ T.EX. RADIO- OCH TV-GUDSTJÄNST OCH SJUKHUSANDAKT FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 42 1. Varje vecka 57 2. 2 eller flera gånger i månaden 39 3. En gång i månaden 533 4. 2 - 11 gånger om året 481 5. En gång om året 722 6. Aldrig 5 7. Vet inte/vill ej svara 414 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 332 KYRKA ELLER SAMFUND 59 Loc 557 width 1 MD=0 or GE 8 59B (BESÖKER KYRKA/SAMFUND) Brukar Du för det mesta gå i svenska kyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan kyrka eller samfund? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1019 1. Statskyrkan 79 2. Frikyrka 42 3. Annan kyrka eller samfund 10 4. Svenska kyrkan/frikyrka/annan kyrka eller samfund 1 6. Vet inte/vill ej svara 727 0. Frågan ej tillämplig 415 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 333 EGET HÄLSOTILLSTÅND 60 Loc 558 width 2 MD=96 or GE 99 60A Här kommer två frågor om Din hälsa. Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT 60A) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 14 00. Mycket dåligt 8 01. 35 02. 59 03. 44 04. 143 05. 86 06. 200 07. 455 08. 346 09. 484 10. Mycket gott 5 88. Vet inte/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 334 TOT SJUKSK SEN 12 MÅN 60 Loc 560 width 2 MD=84 or GE 94 60B Har Du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna? (VISA SVARSKORT 60B) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 290 01. Ja, sammanlagt i några dagar till 1 vecka 175 02. Ja, sammanlagt i 1 vecka till 1 månad 87 03. Ja, sammanlagt i 1 till 6 månader 34 04. Ja, sammanlagt 6 till 12 månader 43 05. Ja, i mer än 12 månader 876 06. Nej, inte varit sjukskriven vid något tillfälle de senaste 12 månaderna 74 84. Förtidspensionär 300 94. Ålderspensionärer 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 335 CIVILSTÅND 61 Loc 562 width 1 MD=6 or GE 9 61 När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT 61) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1273 1. Gift/sammanboende 78 2. Ensamstående: änka/änkling 146 3. Ensamstående: frånskild 377 4. Ensamstående: aldrig gift 5 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 336 MA: YRKESGRUPP 62 Loc 563 width 2 MD= 0 or GE 96 62 Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din make/maka/sammanboende hör/hörde till? FRÅGAN GÄLLER ÄVEN YRKESGRUPP FÖR MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE SOM NU INTE ÄR YRKESVERKSAM MEN TIDIGARE VARIT DET. FORMULERINGEN "SOM DIN MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE HÖRDE TILL" ANVÄNDS OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE DENNES SENASTE YRKE (VISA SVARSKORT 62) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 389 01. Tjänsteman 178 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 33 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 460 04. Arbetare 52 05. Arbetare med arbetsledande funktion 0 06. Egenanställd arbetare 13 07. Jordbrukare: ingen anställd 4 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 51 09. Företagare: ingen anställd 60 10. Företagare: 1-9 anställda 8 11. Företagare: 10 eller fler anställda 6 20. Aldrig förvärvsarbetat 19 25. Arbetslös 16 26. Ålderspensionär/avtalspensionär 8 27. Förtidspensionär/sjukpensionär 7 28. Hemarbetande 42 29. Studerande 8 88. Vet inte/vill ej svara 523 00. Frågan ej tillämplig 416 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 337 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 63 Loc 565 width 1 MD=6 or GE 9 63 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, dvs det hushåll Du tillhör, vilken av följande kategorier anser Du då stämmer bäst? (VISA SVARSKORT 63) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 894 1. Arbetarfamilj 556 2. Tjänstemannafamilj 201 3. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 35 4. Jordbrukarfamilj 122 5. Företagarfamilj 57 8. Vet inte, vill ej svara 428 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 338 HEMMAVARANDE BARN 64 Loc 566 width 1 MD=6 or GE 9 64 Finns det några barn under 18 år som ingår i Ditt hushåll? (OM UP SVARAR JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS KÖN OCH ÅLDER) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 677 1. Ja 1200 5. Nej 2 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 339 ANTAL BARN 64 Loc 567 width 2 MD= 0 or GE 96 64A Antal hemmavarande barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 257 01. Ett barn 283 02. Två barn 106 03. Tre barn 19 04. Fyra barn 7 05. Fem barn 3 06. Sex barn 1 08. Åtta barn 1202 00. Frågan ej tillämplig 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 340 BARN 1: KÖN 64 Loc 569 width 1 MD=0 or GE 6 64B(1.1) Kön 1:a barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 384 1. Pojke 292 2. Flicka 1202 0. Frågan ej tillämplig 415 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 341 BARN 1: ÅLDER 64 Loc 570 width 2 MD=90 or GE 96 64B(1.2) <Hemmavarande barn> Ålder 1:a barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 1 88. Vill ej svara 1202 90. Frågan ej tillämplig 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 17 23 28 26 22 34 27 19 27 34 51 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 88 90 96 99 Frek: 38 30 42 57 62 62 76 1 1202 415 654 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 88 90 96 99 Frek: 38 30 42 57 62 62 76 1 1202 415 654
VAR 342 BARN 2: KÖN 64 Loc 572 width 1 MD=0 or GE 6 64B(2.1) <Hemmavarande barn> Kön 2:a barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 184 1. Pojke 234 2. Flicka 1459 0. Frågan ej tillämplig 416 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 343 BARN 2: ÅLDER 64 Loc 573 width 2 MD=90 or GE 96 64B(2.2) <Hemmavarande barn> Ålder 2:a barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 1459 90. Frågan ej tillämplig 416 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 8 18 21 15 22 16 16 26 33 27 27 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 90 96 99 Frek: 34 29 34 34 24 25 9 1459 416 654
VAR 344 BARN 3: KÖN 64 Loc 575 width 1 MD=0 or GE 6 64B(3.1) <Hemmavarande barn> Kön 3:e barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 69 1. Pojke 67 2. Flicka 1742 0. Frågan ej tillämplig 415 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 345 BARN 3: ÅLDER 64 Loc 576 width 2 MD=90 or GE 96 64B(3.2) <Hemmavarande barn> Ålder 3:e barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 1742 90. Frågan ej tillämplig 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 5 8 9 4 11 8 4 10 15 9 6 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 90 96 99 Frek: 11 12 8 7 4 2 3 1742 415 654
VAR 346 BARN 4: KÖN 64 Loc 578 width 1 MD=0 or GE 6 64B(4.1) <Hemmavarande barn> Kön 4:e barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 11 1. Pojke 19 2. Flicka 1848 0. Frågan ej tillämplig 415 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 347 BARN 4: ÅLDER 64 Loc 579 width 2 MD=90 or GE 96 64B(4.2) <Hemmavarande barn> Ålder 4:e barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 1848 90. Frågan ej tillämplig 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 Frek: 1 1 2 1 5 1 3 1 1 5 4 Kod: 12 16 17 90 96 99 Frek: 3 1 1 1848 415 654
VAR 348 BARN 5: KÖN 64 Loc 581 width 1 MD=0 or GE 6 64B(5.1) <Hemmavarande barn> Kön 5:e barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 2 1. Pojke 9 2. Flicka 1867 0. Frågan ej tillämplig 415 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 349 BARN 5: ÅLDER 64 Loc 582 width 2 MD=90 or GE 96 64B(5.2) <Hemmavarande barn> Ålder 5:e barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 1867 90. Frågan ej tillämplig 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall Kod: 1 2 3 5 6 8 9 10 90 96 99 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 2 1867 415 654 Kod: 1 2 3 5 6 8 9 10 90 96 99 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 2 1867 415 654
VAR 350 BARN 6: KÖN 64 Loc 584 width 1 MD=0 or GE 6 64B(6.1) <Hemmavarande barn> Kön 6:e barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 3 1. Pojke 1 2. Flicka 1874 0. Frågan ej tillämplig 415 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 351 BARN 6: ÅLDER 64 Loc 585 width 2 MD=90 or GE 96 64B(6.2) <Hemmavarande barn> Ålder 6:e barn <Se F.64 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 17. 17 år 1874 90. Frågan ej tillämplig 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall Kod: 1 2 6 8 90 96 99 Frek: 1 1 1 1 1874 415 654
VAR 352 UP:S UPPVÄXTORT 65 Loc 587 width 2 MD=96 or GE 99 65A Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT 65A/B/C) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 505 01. Ren landsbygd i Sverige 457 02. Mindre tätort i Sverige 491 03. Stad eller större tätort i Sverige 270 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 41 05. Annat land i Norden 58 06. Annat land i Europa 51 07. Land utanför Europa 6 88. Vet ej/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 353 UP:S FARS UPPVÄXTORT 65 Loc 589 width 2 MD=96 or GE 99 65B Var någonstans har Din far huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT 65A/B/C) (SOM FAR AVSES ÄVEN ANNAN PERSON I ROLLEN AV FAR) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 743 01. Ren landsbygd i Sverige 331 02. Mindre tätort i Sverige 349 03. Stad eller större tätort i Sverige 188 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 78 05. Annat land i Norden 98 06. Annat land i Europa 74 07. Land utanför Europa 18 88. Vet ej/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 354 UP:S MORS UPPVÄXTORT 65 Loc 591 width 2 MD=96 or GE 99 65C Var någonstans har Din mor huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT 65A/B/C) (SOM MOR AVSES ÄVEN ANNAN PERSON I ROLLEN AV MOR) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 743 01. Ren landsbygd i Sverige 355 02. Mindre tätort i Sverige 336 03. Stad eller större tätort i Sverige 178 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 96 05. Annat land i Norden 89 06. Annat land i Europa 72 07. Land utanför Europa 10 88. Vet ej/vill ej svara 414 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 355 BOSTADSTYP 66 Loc 593 width 1 MD=6 or GE 9 66A UP:s nuvarande bostad FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 284 1. Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 821 2. Villa eller radhus i småhusområde 220 3. Lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 546 4. Lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 7 8. Vill ej svara 415 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 356 HYR ELLER ÄGER BOSTAD 66 Loc 594 width 1 MD=6 or GE 9 66B Hyr eller äger Du eller någon annan i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 638 1. Hyr bostaden 1237 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 4 8. Vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 357 LÄSA ENGELSKA 67 Loc 595 width 1 MD=6 or GE 9 67 Här kommer en fråga om Dina språkkunskaper. Kan Du läsa en enkel text på följande språk? (VISA SVARSKORT 67) 67(1) Kan Du läsa en kortare text på engelska? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1247 1. Ja, utan problem 375 2. Ja, med vissa problem 71 3. Ja, men med stora svårigheter 183 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 358 LÄSA TYSKA 67 Loc 596 width 1 MD=6 or GE 9 67(2) Kan Du läsa en kortare text på tyska? <Se F.67 för fullständig frågetext> 249 1. Ja, utan problem 454 2. Ja, med vissa problem 246 3. Ja, men med stora svårigheter 925 5. Nej 5 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 359 LÄSA FRANSKA 67 Loc 597 width 1 MD=6 or GE 9 67(3) Kan Du läsa en kortare text på franska? <Se F.67 för fullständig frågetext> 56 1. Ja, utan problem 120 2. Ja, med vissa problem 183 3. Ja, men med stora svårigheter 1517 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 360 LÄSA SPANSKA 67 Loc 598 width 1 MD=6 or GE 9 67(4) Kan Du läsa en kortare text på spanska? <Se F.67 för fullständig frågetext> 44 1. Ja, utan problem 87 2. Ja, med vissa problem 137 3. Ja, men med stora svårigheter 1608 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 361 LAND EUROPA EJ NORDEN 68 Loc 599 width 1 MD=6 or GE 9 68A Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har Du besökt något land i Europa utanför Norden? (VISA SVARSKORT 68A/B/C) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 444 1. Flera gånger 537 2. Någon gång 893 5. Ingen gång 5 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 362 LAND UTANFÖR EUROPA 68 Loc 600 width 1 MD=6 or GE 9 68B Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har Du besökt något land utanför Europa? (VISA SVARSKORT 68A/B/C) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 78 1. Flera gånger 217 2. Någon gång 1579 5. Ingen gång 5 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 363 LAND-EURO SOM VALUTA 68 Loc 601 width 1 MD=6 or GE 9 68C Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har Du besökt något land där man har euro som valuta? (VISA SVARSKORT 68A/B/C) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 397 1. Flera gånger 552 2. Någon gång 924 5. Ingen gång 6 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 364 A LINDHS DÖDSFALL 1 69 Loc 602 width 1 MD=0 or GE 8 69A Strax före folkomröstningen skedde den tragiska händelsen med mordet på utrikesminister Anna Lindh. Påverkade Anna Lindhs dödsfall på något sätt Ditt beslut att delta eller inte delta i folkomröstningen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 38 1. Ja 964 5. Nej 2 6. Vet inte/vill ej svara 878 0. Frågan ej tillämplig 411 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 365 A LINDHS DÖDSFALL 2 69 Loc 603 width 1 MD=0 or GE 8 69B (RÖSTADE) Och påverkade Anna Lindhs dödsfall på något sätt Ditt val mellan att rösta ja, att rösta nej eller att rösta blankt i folkomröstningen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 19 1. Ja 898 5. Nej 3 6. Vet inte/vill ej svara 135 7. Röstade inte 878 0. Frågan ej tillämplig 360 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 366 UP:S BOSTADSORT Loc 604 width 1 MD=6 or GE 9 Var bor UP? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 350 1. Ren landsbygd 391 2. Mindre tätort 407 3. Förort till stad eller större tätort 729 4. Stad eller större tätort 2 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 367 INTERVJUTID I MINUTER Loc 605 width 3 MD=999 Intervjuns längd i minuter 000. 0 minuter . . 254. 254 minuter 654 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 3 89 137 88 65 24 10 5 2 3 2 5 2 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 10 9 15 27 19 23 27 19 30 17 17 15 11 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 12 8 6 8 11 8 8 13 11 25 18 27 32 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 29 32 43 45 35 36 39 34 43 49 51 37 43 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 41 46 41 46 50 46 37 33 27 52 29 30 33 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 22 12 25 21 25 22 20 16 12 13 13 12 13 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 11 10 11 6 11 8 8 6 3 11 5 8 5 Kod: 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 107 109 Frek: 3 7 4 5 3 2 4 3 3 2 2 1 2 Kod: 110 111 113 114 115 116 117 119 120 121 123 124 125 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 128 129 131 133 134 139 142 144 146 154 157 164 166 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 172 173 188 221 254 999 Frek: 1 1 1 1 1 654
VAR 368 ÖNSKAR FÅ REDOGÖRELSE 03 Loc 608 width 1 MD GE 9 Önskar få "REDOGÖRELSE 03" 471 1. Ja, up önskar få "REDOGÖRELSE 03" 1409 5. Nej 1067 9. Bortfall
VAR 369 SVARANDE PÅ POSTENKÄT Loc 609 width 1 MD=0 Svarande på postenkät 838 1. Svarande 39 5. Bortfall 2070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 370 ALTERN FOLKOMR 14 SEP E1 Loc 610 width 1 MD=0 or GE 9 E1 Brevenkäten folkomröstningsurvalet 2003 Vilket alternativ röstade Du på i folkomröstningen den 14 september? 366 1. Jag röstade ja till att Sverige skall införa euro som valuta 407 2. Jag röstade nej till att Sverige skall införa euro som valuta 23 3. Jag röstade blankt 41 4. Jag röstade inte i folkomröstningen 1 6. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 371 SKÄL ICKERÖSTNING 1 E2 Loc 611 width 4 MD= 0 or GE 9998 E2(2.1) Skäl till ickeröstning 1 2 0311. Kunskap. Saknar kunskap, inte insatt 2 0314. Informationsbrist. Dåligt informerad/dålig information, har inte fått tillräcklig information för att fatta beslut 4 0316. Osäker. Kunde ej bestämma mig 1 0333. Inte intresserad av EMU-frågor 3 0334. Ork, glömska. Orkade inte engagera sig, glömde att det var val, kände inte till att det var val, det blev inte av. 1 0335. Betydelselöst. Min röst betyder ingenting 1 0336. Ingen viktig fråga 1 0341. Protest, missnöjesyttring utan motivering 2 0345. Misstroende. Saknar förtroende för partier och politiker/kandidater/kampanjorganisationer 1 0350. Folkomröstningen. Riksdagen bör besluta om Euron 1 0352. Formaliteter. Vallokalen, röstkort, valsedlar, mm 5 0361. Upptagen 3 0362. Bortrest 4 0363. Sjuk 1 0365. Övriga förhinder (notera på särskild lista id-nummer och vilka förhinder som anges) 1 0366. Arbetade 1 0372. Religiösa skäl 3 3500. Övriga skäl till att inte deltaga i folkomröstningen 4 8888. Vet inte/vill ej svara 797 0000. Frågan ej tillämplig 39 9998. Bortfall i enkäten 2070 9999. Bortfall
VAR 372 SKÄL ICKERÖSTNING 2 E2 Loc 615 width 4 MD= 0 or GE 9998 E2(2.2) Skäl till ickeröstning 2 1 0311. Kunskap. Saknar kunskap, inte insatt 1 0345. Misstroende. Saknar förtroende för partier och politiker/kandidater/kampanjorganisationer 1 0362. Bortrest 4 8888. Vet inte/vill ej svara 831 0000. Frågan ej tillämplig 39 9998. Bortfall i enkäten 2070 9999. Bortfall
VAR 373 POSTRÖSTADE E3 Loc 619 width 1 MD=0 or GE 9 E3 Poströstade Du i folkomröstningen? Om Du poströstade gjorde Du det under sista veckan före valet eller poströstade Du tidigare under valrörelsen? 545 1. Jag röstade i vallokal 127 2. Jag poströstade under sista veckan före folkomröstningen 97 3. Jag poströstade tidigare 45 4. Jag röstade inte i folkomröstningen 24 6. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 374 BÄSTA PARTI E9 Loc 620 width 4 MD= 0 or GE 9999 E9 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 63 0001. Vänsterpartiet 269 0002. Socialdemokraterna 68 0003. Centerpartiet 91 0004. Folkpartiet 107 0005. Moderata samlingspartiet 55 0006. Kristdemokraterna 52 0007. Miljöpartiet - de gröna 11 0009. Annat parti 4 0012. V-S 3 0017. V-MP 3 0025. S-M 1 0026. S-KD 2 0034. C-FP 2 0036. C-KD 1 0037. C-MP 1 0045. FP-M 1 0046. FP-KD 1 0047. FP-MP 2 0056. M-KD 1 0067. KD-MP 1 0234. S-C-FP 1 0237. S-C-MP 2 0456. FP-M-KD 1 2456. S-FP-M-KD 95 8888. Vet inte/vill ej svara 39 0000. Bortfall i enkäten 2070 9999. Bortfall
VAR 375 LÄST BROSCHYR OM EMU E10 Loc 624 width 1 MD=0 or GE 9 E10 Har Du under det senaste året? E10(1) Läst broschyr eller trycksak om EMU-frågor? 616 1. Ja 203 5. Nej 19 6. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 376 KAMPANJNÅL - JA, NEJ E10 Loc 625 width 1 MD=0 or GE 9 E10(2) Burit kampanjnål som gällt Ja eller Nej till EMU? <Se F.E10 för fullständig frågetext> 37 1. Ja 725 5. Nej 76 6. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 377 FOLKOMRÖSTN.KAMPANJ E10 Loc 626 width 1 MD=0 or GE 9 E10(3) Stött någon folkomröstningskampanj genom att bli medlem och/eller lämnat ekonomiskt bidrag och/eller köpt material eller tidning? <Se F.E10 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 740 5. Nej 78 6. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 378 LYSSN FÖREDRAG - EMU E10 Loc 627 width 1 MD=0 or GE 9 E10(4) Varit på föredrag, möte eller annat arrangemang om EMU-frågor? <Se F.E10 för fullständig frågetext> 102 1. Ja 660 5. Nej 76 6. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 379 BES PARTIS HEMSIDA E10 Loc 628 width 1 MD=0 or GE 9 E10(5) Besökt någon av partiernas hemsidor på Internet? <Se F.E10 för fullständig frågetext> 61 1. Ja 699 5. Nej 78 6. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 380 BES KAMP.ORG HEMSIDA E10 Loc 629 width 1 MD=0 or GE 9 E10(6) Besökt någon av kampanjorganisationernas hemsidor på Internet? <Se F.E10 för fullständig frågetext> 51 1. Ja 703 5. Nej 84 6. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 381 FÖRSÖKT ÖVERTYGA E10 Loc 630 width 1 MD=0 or GE 9 E10(7) Försökt övertyga någon att rösta på något av alternativen i folkomröstningen? <Se F.E10 för fullständig frågetext> 233 1. Ja 543 5. Nej 62 6. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 382 INSTÄLLN: VÄNSTERP E11 Loc 631 width 1 MD=0 or GE 9 E11 Har Din inställning till partierna förändrats under folkomröstningskampanjen? För vart och ett av partierna, har Din inställning blivit: E11(1) Vänsterpartiet 11 1. Mycket mer positiv 78 2. Något mer positiv 541 3. Varken mer positiv eller negativ 99 4. Något mer negativ 71 5. Mycket mer negativ 38 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 383 INSTÄLLN: SOCIALDEM E11 Loc 632 width 1 MD=0 or GE 9 E11(2) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Socialdemokraterna <Se F.E11 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket mer positiv 111 2. Något mer positiv 432 3. Varken mer positiv eller negativ 160 4. Något mer negativ 75 5. Mycket mer negativ 32 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 384 INSTÄLLN: CENTERN E11 Loc 633 width 1 MD=0 or GE 9 E11(3) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Centerpartiet <Se F.E11 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket mer positiv 102 2. Något mer positiv 490 3. Varken mer positiv eller negativ 119 4. Något mer negativ 72 5. Mycket mer negativ 37 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 385 INSTÄLLN: FOLKPART E11 Loc 634 width 1 MD=0 or GE 9 E11(4) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Folkpartiet <Se F.E11 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket mer positiv 106 2. Något mer positiv 553 3. Varken mer positiv eller negativ 88 4. Något mer negativ 39 5. Mycket mer negativ 40 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 386 INSTÄLLN: MODERATERNA 11 Loc 635 width 1 MD=0 or GE 9 E11(5) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Moderata samlingspartiet <Se F.E11 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket mer positiv 62 2. Något mer positiv 585 3. Varken mer positiv eller negativ 94 4. Något mer negativ 46 5. Mycket mer negativ 36 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 387 INSTÄLLN: KRISTDEM E11 Loc 636 width 1 MD=0 or GE 9 E11(6) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Kristdemokraterna <Se F.E11 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket mer positiv 59 2. Något mer positiv 606 3. Varken mer positiv eller negativ 71 4. Något mer negativ 51 5. Mycket mer negativ 41 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 388 INSTÄLLN: MILJÖPARTI E11 Loc 637 width 1 MD=0 or GE 9 E11(7) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Miljöpartiet - de gröna <Se F.E11 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket mer positiv 119 2. Något mer positiv 480 3. Varken mer positiv eller negativ 100 4. Något mer negativ 77 5. Mycket mer negativ 39 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 389 INSTÄLLN: U HOFFMAN E12 Loc 638 width 1 MD=0 or GE 9 E12 Och hur har Din inställning till partiledarna förändrats under folkomröstningskampanjen? För var och en av partiledarna, har Din inställning blivit: E12(1) Ulla Hoffman 12 1. Mycket mer positiv 76 2. Något mer positiv 448 3. Varken mer positiv eller negativ 78 4. Något mer negativ 72 5. Mycket mer negativ 120 6. Personen okänd 32 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 390 INSTÄLLN: G PERSSON E12 Loc 639 width 1 MD=0 or GE 9 E12(2) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Göran Persson <Se F.E12 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket mer positiv 158 2. Något mer positiv 368 3. Varken mer positiv eller negativ 146 4. Något mer negativ 85 5. Mycket mer negativ 1 6. Personen okänd 20 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 391 INSTÄLLN: M OLOFSSON E12 Loc 640 width 1 MD=0 or GE 9 E12(3) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Maud Olofsson <Se F.E12 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket mer positiv 151 2. Något mer positiv 428 3. Varken mer positiv eller negativ 111 4. Något mer negativ 66 5. Mycket mer negativ 11 6. Personen okänd 29 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 392 INST: L LEIJONBORG E12 Loc 641 width 1 MD=0 or GE 9 E12(4) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Lars Leijonborg <Se F.E12 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket mer positiv 129 2. Något mer positiv 515 3. Varken mer positiv eller negativ 94 4. Något mer negativ 41 5. Mycket mer negativ 3 6. Personen okänd 25 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 393 INSTÄLLN: B LUNDGREN E12 Loc 642 width 1 MD=0 or GE 9 E12(5) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Bo Lundgren <Se F.E12 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket mer positiv 79 2. Något mer positiv 566 3. Varken mer positiv eller negativ 90 4. Något mer negativ 48 5. Mycket mer negativ 8 6. Personen okänd 26 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 394 INSTÄLLN: A SVENSSON E12 Loc 643 width 1 MD=0 or GE 9 E12(6) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Alf Svensson <Se F.E12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket mer positiv 94 2. Något mer positiv 566 3. Varken mer positiv eller negativ 75 4. Något mer negativ 39 5. Mycket mer negativ 5 6. Personen okänd 32 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 395 INSTÄLLN: P ERIKSSON E12 Loc 644 width 1 MD=0 or GE 9 E12(7) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Peter Eriksson <Se F.E12 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket mer positiv 131 2. Något mer positiv 460 3. Varken mer positiv eller negativ 76 4. Något mer negativ 55 5. Mycket mer negativ 55 6. Personen okänd 29 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 396 INST: M WETTERSTRAND E12 Loc 645 width 1 MD=0 or GE 9 E12(8) <Förändrad inställning under folkomröstningskampanjen till> Maria Wetterstrand <Se F.E12 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket mer positiv 145 2. Något mer positiv 441 3. Varken mer positiv eller negativ 84 4. Något mer negativ 50 5. Mycket mer negativ 43 6. Personen okänd 27 8. Vet inte/vill ej svara 39 0. Bortfall i enkäten 2070 9. Bortfall
VAR 397 ÅLDER 3-STÄLLIG Loc 646 width 1 MD=9 Ålder 3 kategorier 468 1. 18-30 år 1319 2. 31-60 år 506 3. 61-80 år 654 9. Bortfall
VAR 398 ÅLDER 7-STÄLLIG Loc 647 width 1 MD=9 Ålder 7 kategorier 108 1. 18-20 år 360 2. 21-30 år 471 3. 31-40 år 413 4. 41-50 år 435 5. 51-60 år 310 6. 61-70 år 196 7. 71-80 år 654 9. Bortfall
VAR 399 INRIKES EL UTRIKES FÖDD Loc 648 width 1 MD=8 Inrikes eller utrikes född 2556 1. Inrikes född 388 2. Utrikes född 3 8. Uppgift saknas
VAR 400 CIVILSTÅND Loc 649 width 1 MD=8 Civilstånd (SCB) 1329 1. Gift/sammanboende 128 2. Ensamstående: änka/änkling 349 3. Ensamstående: frånskild 1140 4. Ensamstående: aldrig gift 1 8. Uppgift saknas
VAR 401 UP:S BOSTADSORT Loc 650 width 1 MD=6 or GE 9 Bostadsort, 4 kategorier 350 1. Ren landsbygd 391 2. Mindre tätort 843 3. Förort till stad eller större tätort 293 4. Stad eller större tätort 2 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 402 H-REGION Loc 651 width 2 MD=96 H-region 606 01. Stockholm med förorter 1024 03. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 557 04. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt. 149 05. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 00 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt. 165 06. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 255 08. Göteborg med förorter 184 09. Malmö med förorter 7 96. Uppgift saknas
VAR 403 LÄN Loc 653 width 2 MD=99 632 01. Stockholms län 100 03. Uppsala län 83 04. Södermanlands län 137 05. Östergötlands län 113 06. Jönköpings län 71 07. Kronobergs län 81 08. Kalmar län 24 09. Gotlands län 52 10. Blekinge län 357 12. Skåne län 78 13. Hallands län 475 14. Västra Götalands län 93 17. Värmlands län 88 18. Örebro län 96 19. Västmanlands län 77 20. Dalarna läns 94 21. Gävleborgs län 68 22. Västernorrlands län 45 23. Jämtlands län 95 24. Västerbottens län 87 25. Norrbottens län 1 99. Uppgift saknas
VAR 404 UTBILDNING 3-STÄLLIG Loc 655 width 1 MD=6 or GE 9 Utbildning 3 kategorier 332 1. Lågutbildade (obligatorisk utbildning, 1-2 i V325) 937 2. Medelutbildade (påbyggnadsutbildning, 3-10 i V325) 603 3. Högutbildade (universitet/högskola, 11-12 i V325) 7 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 405 UTBILDNING 5-STÄLLIG Loc 656 width 1 MD=6 or GE 9 Utbildning 5 kategorier 332 1. Endast obligatorisk utbildning, (1-2 i V325) 377 2. Yrkesskola/2-årigt gymnasium, (3+5 i V325) 456 3. Gymnasium 3-4 år/realskola, (4 och 6-7 i V325) 104 4. Eftergymnasial utbildning, (9-10 i V325) 603 5. Universitet/högskola, (11-12 i V325) 7 8. Vet inte/vill ej svara 414 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 406 YRKESSEKTOR - INDELAD Loc 657 width 1 MD=0 or GE 8 Byggd utifrån V315 Yrkessektor - indelad 43 1. Jordbruk 407 2. Produktion: tillverkning etc 464 3. Cirkulation: handel, samfärdsel etc 471 4. Reproduktion: vård, utbildning, kultur etc 319 5. Förvaltning 152 6. Studerande 4 7. Vet inte/vill ej svara 18 0. Frågan ej tillämplig 415 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 407 YRKESGRUPPSTILLHÖRIGHET Loc 658 width 2 MD= 0 or GE 96 Yrkesgruppstillhörighet - indelad Byggd utifrån V315 170 01. Industriarbetare 415 02. Övriga arbetare 196 03. Lägre tjänstemän 503 04. Tjänstemän i mellanställning 297 05. Högre tjänstemän och storföretagare 109 06. Småföretagare 14 07. Jordbrukare 152 08. Studerande 4 88. Vet inte/vill ej svara 18 00. Frågan ej tillämplig 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 408 FACK- OCH YRKESORG Loc 660 width 2 MD=96 or GE 99 Fack- och yrkesorganisation 525 01. LO 419 02. TCO 192 03. SACO 40 04. Arbetsgivarorganisationer 4 05. Organisationer för fria yrkesutövare 8 06. Jordbruksorganisationer 1 07. Andra organisationer 24 82. Ledarna 23 88. Vet inte/vill ej svara 642 91. Ingen facklig organisation 415 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 409 FÖRVÄRVSARB - ARBETSLÖS Loc 662 width 1 MD=0 or GE 8 Förvärvsarbetande - arbetslös (Byggd utifrån V313. Hemarbetande, studerande och pensionärer är uteslutna.) 1257 1. Förvärvsarbetande (V313=1) 92 5. Arbetslös eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (V313=2-5) 1 6. Vet inte/vill ej svara 529 0. Frågan ej tillämplig 414 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 410 KLASS Loc 663 width 1 MD=0 or GE 8 Klass Byggd utifrån V406. 585 1. Arbetarklass (V406=1-2) 1119 5. Medelklass (V406=3-7) 152 6. Studerande 4 7. Vet inte/vill ej svara 18 0. Frågan ej tillämplig 415 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 411 KUNSKAPSINDEX, FR 17-20 Loc 664 width 1 MD=6 or GE 9 Kunskapsindex, fråga 17-20 80 0. Noll rätt 601 1. Ett rätt 466 2. Två rätt 338 3. Tre rätt 107 4. Fyra rätt 701 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 412 KUNSKAPSINDEX, FRÅGA 21 Loc 665 width 1 MD=8 or GE 9 Kunskapsindex, fråga 21 7 0. Noll rätt 37 1. Ett rätt 67 2. Två rätt 195 3. Tre rätt 324 4. Fyra rätt 406 5. Fem rätt 380 6. Sex rätt 176 7. Sju rätt 701 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 413 KUNSKAPSINDEX, FRÅGA 22 Loc 666 width 1 MD=8 or GE 9 Kunskapsindex, fråga 22 63 0. Noll rätt 55 1. Ett rätt 52 2. Två rätt 68 3. Tre rätt 113 4. Fyra rätt 190 5. Fem rätt 346 6. Sex rätt 994 7. Sju rätt 412 8. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 414 PIPA-PARTIIDENT RIKTNING Loc 667 width 2 MD=96 or GE 99 Partiidentifikation - riktning, partisympati (PIPA) 155 01. Vänsterpartiet 786 02. Socialdemokraterna 119 03. Centerpartiet 191 04. Folkpartiet 316 05. Moderaterna 113 06. Kristdemokraterna 90 07. Miljöpartiet 9 09. Övriga partier 433 55. Inget parti 79 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 654 99. Bortfall
VAR 415 PISA-PARTIIDENT STYRKA Loc 669 width 1 MD=6 or GE 9 Partiidentifikation - styrka (PISA) 358 1. Stark partianhängare 550 2. Partianhängare 887 3. Endast partipreferens 494 4. Inget parti 2 8. Vet inte 2 6. Uppgift saknas 654 9. Bortfall
VAR 416 TIDPUNKT FÖR BESLUT Loc 670 width 2 MD= 0 or GE 96 Tidpunkt för beslut, kontrollerad mot valdeltagande (efterval+enkät) 87 01. Beslut på valdagen 198 02. Beslut under sista veckan 298 03. Beslut under folkomröstningskampanjen (sedan 1 augusti) 343 04. Beslut tidigare under 2003 751 05. Up visste sedan länge hur han/hon skulle rösta 110 85. Röstade inte 5 88. Vet ej 49 00. Frågan ej tillämplig 413 96. Uppgift saknas 39 98. Bortfall i enkäten 654 99. Bortfall
VAR 417 VALDELT REG SCB Loc 672 width 1 MD=9 Valdeltagande, registeruppgift från SCB 2529 1. Deltog i folkomröstningen 417 5. Deltog ej i folkomröstningen 1 9. Uppgift saknas
VAR 418 POSTRÖSTADE REG SCB Loc 673 width 1 MD=9 Poströstade i folkomröstningen, registeruppgift från SCB 1418 0. Poströstade inte i folkomröstningen 641 1. Poströstade i folkomröstningen 234 5. Röstade inte 654 9. Bortfall
VAR 419 RÖSTN FOLKOMR KONTR Loc 674 width 2 MD=96 or GE 98 Röstning i folkomröstningen, kontrollerad mot valdeltagande 862 01. Röstade ja 1087 02. Röstade nej 53 03. Röstade blankt 223 85. Röstade inte 28 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 39 98. Bortfall i enkäten 654 99. Bortfall
VAR 420 TIDPKT POSTRÖSTNING Loc 676 width 2 MD= 0 or GE 96 Tidpunkt för poströstning, kontrollerad mot valdeltagande och registeruppgift om poströstning. (Frågan endast ställd i enkäten) 535 01. Röstade i vallokal (Egen uppgift, kontrollerad. Personer som enligt SCB:s poströstningsuppgift ej poströstat, men som själva säger att de poströstat har kodats - vet ej) 119 02. Poströstade under sista veckan före folkomröstningen 94 03. Poströstade tidigare 52 85. Röstade inte 38 88. Vet ej 716 00. Frågan ej tillämplig 700 96. Uppgift saknas 39 98. Bortfall i enkäten 654 99. Bortfall
VAR 421 SKÄL 1 TILL VAL AV LINJE Loc 678 width 4 MD= 0 or GE 9996 Skäl 1 till val av linje, sammanslagen och validerad för valdeltagande Intervju- och enkätdata Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 2 78 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 38 0015. Ekonomisk tillväxt 10 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 1 0021. Inflation 50 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 2 0023. Löner 2 0030. Räntor och valutakurser 14 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 18 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 1 0033. Devalveringar 1 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 77 0050. Gemensam valuta 30 0060. Företagsamhet/Investeringar 8 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 18 0070. Handel & import/export, allmänt 30 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 1 0100. Den inre marknaden 3 0200. Sysselsättning, allmänt 16 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0300. Skattefrågor 2 0301. Skatteharmonisering 2 0500. Regionala frågor, allmänt 1 0600. Jordbruk, allmänt (avser även skogsbruk) 5 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 1 0930. Pensionssystem, pensioner 1 0950. Jämlikhet, löneskillnader 2 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 5 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 2 1300. Utbildning, allmänt (Grundskola, högreutbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 1 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 2 1420. Kultur (t ex kulturell gemenskap) 1 1430. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 2 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 3 1600. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 51 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 17 1700. Makt/inflytande, allmänt 5 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 40 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 19 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 1 1711. Sveriges möjligheter till påverkan inom ECB 1 1720. EU:s möjlgheter till inflytande inom Sverige 2 1901. Sekretessen i EU/Europeiska Centralbanken (ECB) 7 2020. Freden i Europa 6 2030. EUs gemensamma försvar, militärt samarbete 90 2100. Nationell självständighet, suveränitet 8 2101. Behålla riksbanken 7 2102. Bestämma räntan själva (endast räntor, se EKONOMI, 0030/0031) 6 2200. EU som politisk union, allmänt 26 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 2 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 1 2212. Utvidgning, fler medlemsländer i framtiden 7 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 2 2310. Byråkrati, lobbying 46 2320. Centralisering, geografiska avstånd 3 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 2 2400. Alternativ till EU/EMU (exempelvis nordiskt samarbete eller samarbete i andra former) 48 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 1 2500. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 2 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 2 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 12 2600. Sveriges relation till europa "Sveriges lämnas ensamt utanför EMU, Sverige är för litet för att stå ensamt, kan inte klara oss utan EMU. Vi har inget annat val. Vi klarar oss bättre utanför" 32 2601. Isolering/utanförskap 17 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 5 2603. Solidaritet med EU-länder 46 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 52 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 2 2607. Sveriges anseende och trovärdighet (Positiv signal till EU") 15 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 9 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 13 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 6 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 227 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 81 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 79 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 25 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 161 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 4 3110. Vi är redan med i EMU 3 4000. Ideologiska skäl t ex "Det överensstämmer med mina värderingar" 1 4010. EMU är ett högerprojekt 10 4030. Klassperspektiv 36 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 14 4110. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Nej-sidan 1 4120. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 7 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 11 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 4 4131. Förtroende/misstroende/påverkan - Göran Persson 4 4132. Förtroende/misstroende/påverkan - Anna Lindh 2 4133. Förtroende/misstroende/påverkan - regeringen 1 4150. Förtroende/misstroende/påverkan - massmedia 6 4160. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 8 4200. Påverkan - familj 1 4210. Påverkan - vänner 11 4230. Påverkan övriga (ej politiker, se ovan) 19 4300. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 36 4310. Informationsbrist ("Jag vet för lite för att ta ställning") 30 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 1 4320. Missnöje med folkomröstningsinstitutet allmänt ("Gillar inte folkomröstningar"/"Borde avgjorts i riksdagen") 5 4321. Missnöje med folkomröstningen om att införa euron som valuta i Sverige ("Omröstningen känns onödig"/"Politikerna borde ha fattat beslutet") 1 4330. Ej intresserad av EU-frågan 46 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 406 8885. Röstade inte 110 8888. Vill ej svara 41 0000. Frågan ej tillämplig 5 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 471 9999. Bortfall
VAR 422 SKÄL 2 TILL VAL AV LINJE Loc 682 width 4 MD= 0 or GE 9996 Skäl 2 till val av linje, sammanslagen och validerad för valdeltagande Intervju- och enkätdata Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 2 42 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 18 0015. Ekonomisk tillväxt 12 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 1 0020. Kostnadsläget allmänt: (inflation, prisläge, löner, levnadsstandard) 2 0021. Inflation 23 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 2 0023. Löner 9 0030. Räntor och valutakurser 8 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 19 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 1 0033. Devalveringar 5 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 4 0040. Offentliga utgifter 16 0050. Gemensam valuta 17 0060. Företagsamhet/Investeringar 1 0061. Utländska investeringar/företagsetableringar i Sverige 11 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 19 0070. Handel & import/export, allmänt 15 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 2 0100. Den inre marknaden 2 0200. Sysselsättning, allmänt 19 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 2 0300. Skattefrågor 1 0301. Skatteharmonisering 1 0410. Priskonkurrensen inom Sverige 2 0500. Regionala frågor, allmänt 2 0600. Jordbruk, allmänt (avser även skogsbruk) 1 0610. Jordbruk inom Sverige 13 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 2 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 1 0920. Ekonomiska bidrag (social-, barn-, bostadsbidrag...) 1 0930. Pensionssystem, pensioner 7 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 1 1120. Miljö- och energifrågor inom EU 4 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 4 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 2 1420. Kultur (t ex kulturell gemenskap) 2 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 3 1600. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 1 1610. Jämställdhet mellan män och kvinnor, på arbetsmarknaden 26 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 21 1700. Makt/inflytande, allmänt 7 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 3 1702. Demokratin i ECB 20 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 23 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 1 1720. EU:s möjlgheter till inflytande inom Sverige 1 1900. Offentlighetsprincipen 1 2000. Utrikes- och säkerhetspolitik, allmänt 1 2010. Svensk neutralitet/alliansfrihet 10 2020. Freden i Europa 3 2030. EUs gemensamma försvar, militärt samarbete 32 2100. Nationell självständighet, suveränitet 10 2101. Behålla riksbanken 7 2102. Bestämma räntan själva (endast räntor, se EKONOMI, 0030/0031) 8 2200. EU som politisk union, allmänt 10 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 2 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 2 2212. Utvidgning, fler medlemsländer i framtiden 4 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 3 2310. Byråkrati, lobbying 27 2320. Centralisering, geografiska avstånd 3 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 17 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 2 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 4 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 1 2600. Sveriges relation till europa "Sveriges lämnas ensamt utanför EMU, Sverige är för litet för att stå ensamt, kan inte klara oss utan EMU. Vi har inget annat val. Vi klarar oss bättre utanför" 17 2601. Isolering/utanförskap 11 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 31 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 10 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 4 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 18 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 5 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 3 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 25 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 17 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 20 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 11 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 29 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 2 4000. Ideologiska skäl t ex "Det överensstämmer med mina värderingar" 11 4030. Klassperspektiv 9 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 4 4110. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Nej-sidan 2 4120. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 5 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 10 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 1 4131. Förtroende/misstroende/påverkan - Göran Persson 1 4132. Förtroende/misstroende/påverkan - Anna Lindh 1 4133. Förtroende/misstroende/påverkan - regeringen 10 4160. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 2 4200. Påverkan - familj 3 4210. Påverkan - vänner 3 4230. Påverkan övriga (ej politiker, se ovan) 6 4300. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 4 4310. Informationsbrist ("Jag vet för lite för att ta ställning") 16 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 1 4320. Missnöje med folkomröstningsinstitutet allmänt ("Gillar inte folkomröstningar"/"Borde avgjorts i riksdagen") 2 4321. Missnöje med folkomröstningen om att införa euron som valuta i Sverige ("Omröstningen känns onödig"/"Politikerna borde ha fattat beslutet") 1 4330. Ej intresserad av EU-frågan 12 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 406 8885. Röstade inte 110 8888. Vill ej svara 1062 0000. Frågan ej tillämplig 5 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 471 9999. Bortfall
VAR 423 SKÄL 3 TILL VAL AV LINJE Loc 686 width 4 MD= 0 or GE 9996 Skäl 3 till val av linje, sammanslagen och validerad för valdeltagande Intervju- och enkätdata Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 2 8 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 10 0015. Ekonomisk tillväxt 5 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 1 0021. Inflation 6 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 3 0023. Löner 2 0030. Räntor och valutakurser 7 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 5 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 1 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 6 0050. Gemensam valuta 6 0060. Företagsamhet/Investeringar 1 0061. Utländska investeringar/företagsetableringar i Sverige 3 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 6 0070. Handel & import/export, allmänt 1 0071. Tullar & handelshinder 7 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 1 0200. Sysselsättning, allmänt 20 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0300. Skattefrågor 5 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 3 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 1 0920. Ekonomiska bidrag (social-, barn-, bostadsbidrag...) 2 0930. Pensionssystem, pensioner 1 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 2 1100. Miljö- och energifrågor, allmänt (hit förs även naturvård och djurförsök) 4 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 3 1300. Utbildning, allmänt (Grundskola, högreutbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 1 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 1 1420. Kultur (t ex kulturell gemenskap) 2 1430. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 1 1440. Religion 12 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 7 1700. Makt/inflytande, allmänt 4 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 1 1702. Demokratin i ECB 11 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 14 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 1 1711. Sveriges möjligheter till påverkan inom ECB 3 2020. Freden i Europa 9 2100. Nationell självständighet, suveränitet 3 2101. Behålla riksbanken 1 2102. Bestämma räntan själva (endast räntor, se EKONOMI, 0030/0031) 1 2200. EU som politisk union, allmänt 4 2210. Europas Förenta Stater/Federalism/Superstat 1 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 2 2212. Utvidgning, fler medlemsländer i framtiden 3 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 2 2310. Byråkrati, lobbying 6 2320. Centralisering, geografiska avstånd 3 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 2 2400. Alternativ till EU/EMU (exempelvis nordiskt samarbete eller samarbete i andra former) 4 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 1 2500. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 2 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 3 2601. Isolering/utanförskap 5 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 1 2604. Solidaritet med ansökarländerna 8 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 3 2606. Europeisk identitet/Europatanken/Samhörighet med Europa/Globalisering/Integration/Gemenskap ("Vi närmar oss Europa","Sverige är en del av Europa") 3 3010. Praktiskt, förenklande, allmänt 5 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 3 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 2 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 8 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 3 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 9 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 7 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 15 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 1 4020. Ekonomism: EMU minskar politikens inflytande över ekonomin 3 4030. Klassperspektiv 3 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 1 4110. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Nej-sidan 2 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 3 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 1 4131. Förtroende/misstroende/påverkan - Göran Persson 2 4132. Förtroende/misstroende/påverkan - Anna Lindh 1 4133. Förtroende/misstroende/påverkan - regeringen 4 4160. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 1 4220. Påverkan - arbets-/studiekamrater 2 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 7 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 406 8885. Röstade inte 110 8888. Vill ej svara 1587 0000. Frågan ej tillämplig 5 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 471 9999. Bortfall
VAR 424 SKÄL 4 TILL VAL AV LINJE Loc 690 width 4 MD= 0 or GE 9996 Skäl 4 till val av linje, sammanslagen och validerad för valdeltagande Intervju- och enkätdata Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 2 1 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 5 0015. Ekonomisk tillväxt 1 0021. Inflation 4 0022. Priser (Varu- och livsmedelspriser, se 1221) 3 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 6 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 2 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 2 0050. Gemensam valuta 3 0060. Företagsamhet/Investeringar 2 0070. Handel & import/export, allmänt 4 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 1 0200. Sysselsättning, allmänt 4 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0300. Skattefrågor 1 0410. Priskonkurrensen inom Sverige 1 0500. Regionala frågor, allmänt 1 0510. Regionala frågor inom Sverige 2 0900. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen "Välfärden" 1 1000. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 2 1221. Varu- och livsmedelspriser (allmänt prisläge, se 0022)("Lättare att jämföra priser") 2 1300. Utbildning, allmänt (Grundskola, högreutbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 1 1400. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (jfr kategorin Sveriges relation till EU) 1 1410. Invandring och flyktingfrågor 1 1500. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 2 1510. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning, terrorismbekämpning 3 1650. Demokrati, allmänt (Utbruten från 1700) 2 1700. Makt/inflytande, allmänt 1 1701. Demokratin i EU/EMU (insyn) 1 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 2 1710. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU (medbestämmande) 1 1900. Offentlighetsprincipen 1 2030. EUs gemensamma försvar, militärt samarbete 1 2100. Nationell självständighet, suveränitet 1 2200. EU som politisk union, allmänt 2 2211. EU:s storlek/antalet medlemsländer (idag) 2 2300. EU-organisationen, allmänt (hit hörs resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU/ EMU-medlemskap 1 2310. Byråkrati, lobbying 1 2320. Centralisering, geografiska avstånd 2 2340. Förhållanden inom EU-organisationen, allmänt (t ex korruption och mygel) 2 2410. EMU-samarbetet har pågått för kort tid; "Vänta och se", "mycket kvar att bevisa" 1 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 1 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 1 2601. Isolering/utanförskap 3 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 3 2605. Samarbete, allmänt ("Lösa problem gemensamt"/"Ensam är inte stark"/"länderna är för olika för att komma överens") 4 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 1 3012. Praktiskt, förenklande för svenska företag (t ex vid handel) 1 3013. Försvårande, krångligt, omställning (t ex bankomater) 1 3021. Svenska kronan. "Synd att förlora kronan" "Sverige förlorar en identitet" "Sentimentala känslor till kronan" 1 3022. Motståndare till EU därför nej till EMU. "Tror inte på iden, projektet" 1 3050. Hänvisningar till framtiden (T ex barn och barnbarn men även framtiden allmänt.) 2 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 1 3110. Vi är redan med i EMU 1 4100. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer på Ja-sidan 2 4121. Förtroende/misstroende/påverkan - etablissemanget 2 4130. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 1 4210. Påverkan - vänner 2 4340. Övrigt ("Jag skall köpa ny bil om det blir JA") 406 8885. Röstade inte 110 8888. Vill ej svara 1810 0000. Frågan ej tillämplig 5 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 471 9999. Bortfall
VAR 425 SKÄL 5 TILL VAL AV LINJE Loc 694 width 4 MD= 0 or GE 9996 Skäl 5 till val av linje, sammanslagen och validerad för valdeltagande Intervju- och enkätdata Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 2 2 0010. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EMU-medlemskap gynnar de rika förts.) 1 0015. Ekonomisk tillväxt 1 0016. Ekonomisk stabilitet (stabilitetspakten) 1 0023. Löner 1 0031. Räntorna (t ex räntan i Sverige vs Euro-länderna) 1 0032. Valutakurser/valutaspekulation (Kronan, Stabilitet, valutarisker) 1 0034. Motvikt/Alternativ till US dollarn i världsekonomin 1 0050. Gemensam valuta 1 0062. Villkoren för svenska företag (t ex trygghet/konkurrenskraft) 1 0070. Handel & import/export, allmänt 1 0080. Medlemsavgift till EU/Kostnaderna för att medverka i EMU 3 0210. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 0910. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg samt handikappfrågor 1 1510. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning, terrorismbekämpning 1 1520. Narkotika/droger 2 1705. Sverige förlorar makt (över ränte- och valutapolitiken) ("Makten flyttar till Frankfurt") (Även om IP nämner att makten flyttar till Bryssel.) 1 1730. Fackföreningarnas inflytande, arbetsplatsdemokrati 1 1900. Offentlighetsprincipen 2 2320. Centralisering, geografiska avstånd 2 2520. Solidaritet med länder utanför EU (t ex Ryssland, Tredje världen, t ex bistånd/u-hjälp) 1 2532. Motvikt till USA (i världspolitiken) 1 2601. Isolering/utanförskap 1 2602. Sverige litet och utsatt ("Sverige har för små resurser") 1 3011. Praktiskt, förenklande för vanliga människor (t ex vid resor, att slippa växla) 2 3020. EU-medlemskapet 1994 "Är vi med är vi med" "Kan inte ha kakan och äta upp den","Löpa linan ut","Vi är redan med i EU","ett naturligt steg för Sverige","Kan inte vara med till hälften" 2 3100. För/emot medlemskap i EMU utan preciseringar Eu är bra, Eu är dåligt, "Jag är förvissad om att euron är bra för Sverige", "Ja är det enda rätta!", "Vi är tvungna att vara med", "Sedlarna är för stora för min plånbok" 2 4315. Det går inte att veta någonting om framtiden. Osäkert och riskfyllt 1 4321. Missnöje med folkomröstningen om att införa euron som valuta i Sverige ("Omröstningen känns onödig"/"Politikerna borde ha fattat beslutet") 406 8885. Röstade inte 110 8888. Vill ej svara 1879 0000. Frågan ej tillämplig 5 9996. Uppgift saknas 39 9998. Bortfall i enkäten 471 9999. Bortfall
VAR 426 ANTAL SKÄL TILL LINJEVAL Loc 698 width 2 MD= 0 or GE 96 Skäl till linjeval, antal nämnda skäl. Kontrollerat mot röstlängd. 1021 01. Ett nämnt skäl 525 02. Två nämnda skäl 223 03. Tre nämnda skäl 69 04. Fyra nämnda skäl 37 05. Fem nämnda skäl 406 85. Röstade inte 110 88. Vill ej svara 41 00. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 39 98. Bortfall i enkäten 471 99. Bortfall
VAR 427 RÖSTADE INTE - SKÄL 1 Loc 700 width 4 MD= 0 or GE 9998 Skäl 1 till att inte rösta, sammanslagen och validerad för valdeltagande. Intervju och enkätdata Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 6 13 0311. Kunskap. Saknar kunskap, inte insatt 4 0314. Informationsbrist. Dåligt informerad/dålig information, har inte fått tillräcklig information för att fatta beslut 16 0316. Osäker. Kunde ej bestämma mig 10 0331. Intresse. Inte intresserad av politik 1 0332. Motståndare till EU vill därför inte rösta 1 0333. Inte intresserad av EMU-frågor 11 0334. Ork, glömska. Orkade inte engagera sig, glömde att det var val, kände inte till att det var val, det blev inte av. 5 0335. Betydelselöst. Min röst betyder ingenting 1 0336. Ingen viktig fråga 1 0337. I och med Ja till EU har vi redan sagt Ja till EMU 1 0341. Protest, missnöjesyttring utan motivering 4 0345. Misstroende. Saknar förtroende för partier och politiker/kandidater/kampanjorganisationer 2 0350. Folkomröstningen. Riksdagen bör besluta om Euron 12 0352. Formaliteter. Vallokalen, röstkort, valsedlar, mm 16 0361. Upptagen 25 0362. Bortrest 10 0363. Sjuk 1 0364. Olycka 6 0365. Övriga förhinder (notera på särskild lista id-nummer och vilka förhinder som anges) 5 0366. Arbetade 2 0370. Utanförskap. Känner mig utanför det svenska samhället 2 0371. Resultatet redan förutbestämt 5 0372. Religiösa skäl 1 0373. Anna Lindh 7 3500. Övriga skäl till att inte deltaga i folkomröstningen 61 8888. Vet inte/vill ej svara 2031 0000. Frågan ej tillämplig 39 9998. Bortfall i enkäten 654 9999. Bortfall
VAR 428 RÖSTADE INTE - SKÄL 2 Loc 704 width 4 MD= 0 or GE 9998 Skäl 2 till att inte rösta, sammanslagen och validerad för valdeltagande. Intervju och enkätdata Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 6 1 0311. Kunskap. Saknar kunskap, inte insatt 4 0314. Informationsbrist. Dåligt informerad/dålig information, har inte fått tillräcklig information för att fatta beslut 2 0316. Osäker. Kunde ej bestämma mig 2 0331. Intresse. Inte intresserad av politik 1 0332. Motståndare till EU vill därför inte rösta 1 0333. Inte intresserad av EMU-frågor 4 0334. Ork, glömska. Orkade inte engagera sig, glömde att det var val, kände inte till att det var val, det blev inte av. 1 0341. Protest, missnöjesyttring utan motivering 2 0345. Misstroende. Saknar förtroende för partier och politiker/kandidater/kampanjorganisationer 5 0352. Formaliteter. Vallokalen, röstkort, valsedlar, mm 3 0361. Upptagen 1 0362. Bortrest 1 0363. Sjuk 3 0366. Arbetade 61 8888. Vet inte/vill ej svara 2162 0000. Frågan ej tillämplig 39 9998. Bortfall i enkäten 654 9999. Bortfall
VAR 429 RÖSTADE INTE - SKÄL 3 Loc 708 width 4 MD= 0 or GE 9998 Skäl 3 till att inte rösta, sammanslagen och validerad för valdeltagande. Intervju och enkätdata Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 6 1 0332. Motståndare till EU vill därför inte rösta 1 0364. Olycka 1 3500. Övriga skäl till att inte deltaga i folkomröstningen 61 8888. Vet inte/vill ej svara 2190 0000. Frågan ej tillämplig 39 9998. Bortfall i enkäten 654 9999. Bortfall
VAR 430 RÖSTA - SKÄL 1 Loc 712 width 4 MD= 0 or GE 9999 Skäl 1 till att rösta, validerad för valdeltagande. Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 6 441 0001. Skyldighet, plikt. Samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 2 0002. Stolthet, glädje. Stolt att få rösta, glad att leva i ett land där man får rösta 101 0010. Rättighet, möjlighet 38 0020. Vana, tradition 4 0040. Inflytande, (påverkan) allmänt 282 0041. Delaktig. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening, påverka valets utgång 4 0042. Missnöje, Protest. Rösta blankt för att visa missnöje 1 0043. Valets utgång betydelsefull, vari ups röst betydelsefull 4 0045. Legimitet att utkräva ansvar. Röstar jag inte har jag inte rätt att klaga, rätt att efteråt uttala sig 109 0047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt. Nämner sakfrågan, men ej parti, ja till EMU 154 0048. Sakfrågegenererat röstande, nämner EU/EMU, nej till EMU 34 0049. Sakfrågegenererat röstande, sakfråga allmänt. Viktig fråga 5 0050. Taktik, allmänt 2 0060. Intreese, politiskt intresserad allmänt 4 0092. Personpreferenser - Anna Lindh 6 0110. Påverkan - allmänt 6 0112. Påverkan - familj 1 0114. Påverkan - massmedier 17 0500. Övriga skäl till att deltaga i folkomröstningen 168 8885. Röstade inte 33 8888. Vet inte/vill ej svara 877 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 431 RÖSTA - SKÄL 2 Loc 716 width 4 MD= 0 or GE 9999 Skäl 2 till att rösta, validerad för valdeltagande Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 6 59 0001. Skyldighet, plikt. Samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 2 0002. Stolthet, glädje. Stolt att få rösta, glad att leva i ett land där man får rösta 73 0010. Rättighet, möjlighet 6 0020. Vana, tradition 1 0030. Högtid. Valet är en högtid 9 0040. Inflytande, (påverkan) allmänt 63 0041. Delaktig. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening, påverka valets utgång 1 0043. Valets utgång betydelsefull, vari ups röst betydelsefull 10 0045. Legimitet att utkräva ansvar. Röstar jag inte har jag inte rätt att klaga, rätt att efteråt uttala sig 16 0047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt. Nämner sakfrågan, men ej parti, ja till EMU 27 0048. Sakfrågegenererat röstande, nämner EU/EMU, nej till EMU 8 0049. Sakfrågegenererat röstande, sakfråga allmänt. Viktig fråga 3 0060. Intreese, politiskt intresserad allmänt 3 0070. Egenintresser. Deltagande gynnar up personligen 3 0500. Övriga skäl till att deltaga i folkomröstningen 168 8885. Röstade inte 33 8888. Vet inte/vill ej svara 1808 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 432 RÖSTA - SKÄL 3 Loc 720 width 4 MD= 0 or GE 9999 Skäl 3 till att rösta, validerad för valdeltagande Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 6 4 0001. Skyldighet, plikt. Samhällsmedborgare i en demokrati bör rösta, det är viktigt att ge uttryck för sin uppfattning som medborgare 3 0010. Rättighet, möjlighet 1 0020. Vana, tradition 2 0040. Inflytande, (påverkan) allmänt 5 0041. Delaktig. Delaktig i demokratin, får deltaga och säga sin mening, påverka valets utgång 1 0047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt. Nämner sakfrågan, men ej parti, ja till EMU 2 0048. Sakfrågegenererat röstande, nämner EU/EMU, nej till EMU 3 0049. Sakfrågegenererat röstande, sakfråga allmänt. Viktig fråga 1 0060. Intreese, politiskt intresserad allmänt 168 8885. Röstade inte 33 8888. Vet inte/vill ej svara 2070 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 433 RÖSTA - SKÄL 4 Loc 724 width 4 MD= 0 or GE 9999 Skäl 4 till att rösta, validerad för valdeltagande Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 6 1 0047. Sakfrågegenererat röstande, allmänt. Nämner sakfrågan, men ej parti, ja till EMU 168 8885. Röstade inte 33 8888. Vet inte/vill ej svara 2091 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 434 RÖSTA - SKÄL 5 Loc 728 width 4 MD= 0 or GE 9999 Skäl 5 till att rösta, validerad för valdeltagande Se särskild bilaga "BILAGOR TILL ÖPPNA FRÅGOR" bilaga 6 168 8885. Röstade inte 33 8888. Vet inte/vill ej svara 2092 0000. Frågan ej tillämplig 654 9999. Bortfall
VAR 435 RÖSTNINGSAVS - MAXIMERAD Loc 732 width 2 MD= 0 or GE 99 Röstningsavsikt - maximerad Fråga 29B+Fråga 29C+Fråga 29D i förvalsundersökningen 388 01. Avser rösta ja 426 02. Avser rösta nej 17 03. Avser rösta blankt 5 87. Avser inte att rösta 36 88. Vet inte/vill ej svara 4 89. Vägrar svara 1417 00. Frågan ej tillämplig 654 99. Bortfall
VAR 436 FÄLTINTERVJU Loc 734 width 1 MD=9 Fältintervju 1919 1. Fältintervjuer 374 2. Uppföljningsintervjuer 654 9. Bortfall