Information: This page contains untranslated content.

Fördjupningssessioner dag 2

Nedan listas de fördjupningssessioner man som besökare kan välja bland inför förmiddagspasset dag 2 (13:e november). Notera att dessa ges i mån av intresse så glöm inte att inkludera ditt personliga önskemål i samband med anmälan (där du även har möjlighet att komma med specifika önskemål/synpunkter inför sessionerna).

1. Skriv din egen datahanteringsplan: En datahanteringsplan (DHP) innefattar beskrivningar av hur data planeras att hanteras under forskningsprocessens olika faser, och är tänkt att fungera som ett stöd för forskaren under hela processen. Sessionen innehåller genomgång av SND:s mall för DHP följt av praktisk övning där deltagaren kan utveckla idéer utifrån det egna forskningsprojektet. Det är en fördel om deltagaren har grundläggande kunskap om datahantering (exempelvis genom medverkan vid SND:s datahanteringsutbildning dag 1 2015, SND:s datahanteringsutbildning 2014, eller genom att ta del av litteratur i ämnet).

2. Dokumentera dina kvantdata i Nesstar: Kort presentation och praktisk genomgång om hur kvantitativa data kan dokumenteras i Nesstar Publisher, samt hur man via programmet kan skapa en kodbok med metadata på både studie- och variabelnivå. Möjlighet att använda egna data. Nesstar Publisher är en frivara för Windows, framtagen av det norska dataarkivet NSD.

3. SND:s överlämningsformulär för att synliggöra forskningsmaterial: Under denna session tittar vi på hur SND:s elektroniska överlämnandeformulär fungerar, vilka metadata som behövs för att skapa en studiebeskrivning i SND:s webbkatalog och hur det går till när data deponeras för bevarande och tillgängliggörande vid SND. Deltagaren får även information om tillgänglighetsnivåer och överlämningsavtalet så att man vet hur materialet hanteras och förmedlas efter överlämnandet. I slutet av sessionen finns möjlighet att påbörja beskrivning av forskningsmaterial med hjälp av SND:s formulär eller planera för överlämnande av data tillsammans med SND:s personal.

4. Kvalitativa data (ljud/bild): Hur ska man hantera sina kvalitativa datafiler? Denna session behandlar ljudfiler och bildfiler och tar bland annat upp kvalitetsaspekter (upplösning, bitdjup), anonymisering och metadata. Välkomna att ta med eget material som ni har konkreta funderingar kring.

5. Kvalitativa data (text): Denna session avhandlar hantering, strukturering och långtidsbevarande av olika former av textuella data. Det kan röra sig om allt ifrån kortare intervjutranskriptioner till omfattande korpusar. Textuell data är ett oerhört brett område där man inte kan räkna med att hinna täcka samtliga typer och filformat. Utrymme ges därmed framförallt för diskussion utifrån deltagarnas egna arbetsmaterial, och frågor/förslag på inriktningar uppskattas i samband med anmälan.

6. Geospatiala data: Geografiska data som ofta används i samband med studier i bl.a. Arkeologi. Mer information om denna session kommer framöver.

7. Metadatastandarder: Denna session kommer att visa exempel på olika metadatastandarder och hur du kan använda dessa för att underlätta din datadokumentation och datahantering. Huvudfokus kommer att ligga på Data Documentation Initiative, DDI, en XML-baserad internationell standard för att beskriva data, som fungerar som en gemensam informationsbärare för flera datahanteringsprogram och funktioner. Ursprungligen avsedd att beskriva samhällsvetenskapliga data har standarden utvecklats till att idag omfatta fler forskningsområden och fler typer av data. Det kommer även att finnas utrymme för att diskutera andra metadatastandarder.