Folkpartiets valmanifest 1952

fp
Folkpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1952
Download: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
FOLKPARTIETS VALMANIFEST 1952. Allt flera börjar tvivla på regeringens förmåga att klara de ständigt förnyade kriserna. Inför 1948 års val lovade socialdemokraterna, att prisstegringarna skulle förhindras, bostadsbristen avhjälpas, sjukvården förbättras och den sociala standarden höjas. I dag måste Sveriges folk fråga sig: hur har dessa löften infriats? Inom stora folkgrupper hotar prisstegringarna hemmens ekonomi. Bostadsproduktionen är väsentligt lägre än år 1948. Det sociala reformverket har angripits av penningvärdeförsämringens röta. Ett växande antal åldringar saknar önskad vård och tillsyn. Sjukvården lider av personal- och utrymmesbrist. Sinnessjukvården är fortfarande försummad. Undervisningsväsendets utveckling hämmas av otillräcklig tillgång på lärare och lokaler. Skatteutredningens enhälliga förslag till sänkning av inkomstskatten har förfuskats av regeringen. Socialdemokraternas långvariga regeringsinnehav har kommit dem att betrakta partiets maktställning som självklar. De är ovilliga att erkänna misstag och rätta felgrepp. Det av regeringspartierna genomdrivna nya valsystemet syftar till att bevara en socialdemokratisk överrepresentation - på bekostnad av en rättvis fördelning av mandaten partierna emellan. Deras negativa inställning till beslutande folkomröstning i viktiga frågor vittnar om rädsla för folkmeningen. Det enda verkliga alternativet till regeringspolitiken är folkpartiets politik för frihet, trygghet och framåtskridande. Folkpartiet säger: Ja till kristendom och humanism som vår kulturs grundvalar, till fasta och klara etiska normer, till respekt för lag och rätt. Nej till moraliskt nedbrytande tendenser, till materialism och likgiltighet för andliga och etiska värden. Ja till den svenska utrikespolitikens huvudlinje, till ett fredligt samarbete över gränserna i FN:s anda, till stärkt nordisk gemenskap, till ett effektivt försvar, som värn för frihet och fred. Nej till kommunism och diktaturvälde, till varje försök att förneka vår ideella samhörighet med den västerländska kulturkretsen. Ja till ytterligare skattesänkning, till större förvärvsavdrag för gifta kvinnor, till kvarlåtenskapsskattens avskaffande. Nej, till straffbeskattningen av motorismen, till orättvis beskattning av bostadsförmån i egna hem. Ja till förstärkt beredskap såväl mot prisstegringar som mot depression , till uppmuntran av sparandet och till skydd för de värden, som skapats genom besparingar och försäkringar. Nej till den för löntagarna skadliga kapplöpningen mellan priser o h löner, till en ekonomisk politik som hårt drabbar småföretagare, pensionärer och sparare. Ja till fritt byggande av bostäder, som ej har lyxkaraktär, till den återstående byggnadsregleringens successiva avveckling, till konkurrens på likvärdiga villkor inom byggnadsproduktionen, till en aktiv bostadssocial politik. Nej till ett system, som gör bostadsbyggandet till strykpojken inför den socialistiska politikens misslyckande, till onödigt och rationaliseringshämmande byggnadskrångel. Ja till full sysselsättning i ett samhälle med fritt näringsliv, till näringstrygghet mot godtyckliga socialistiska ingripanden, till ökat beaktande av småföretagens kreditbehov, till skärpt kontroll över monopol och karteller, som hindrar sund konkurrens. Nej till arbetslöshet, till nya socialiseringsframstötar, till en politik, som undergräver näringslivets konkurrenskraft gentemot utlandet och försämrar betingelserna för ny företagsamhet. Ja till förbättrade kommunikationer, skolor och samlingslokaler på landsbygden, till en jordbrukspolitik, som främjar ett produktionskraftigt jordbruk och tryggar folkförsörjningen samt bereder jordbruksbefolkningen en med övriga folkgrupper likvärdig standard. Nej till en sådan utformning av de jordbrukspolitiska åtgärderna, att flertalet mindre jordbrukare missgynnas, till onödiga prishöjningar. Ja till försvar för den sociala standarden och den familjevårdande politiken, till omedelbar förstärkning av folkpensionerna, till effektiv sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring, till påbörjande av en allmän pensionsförsäkring för alla folkgrupper, till effektiv kamp mot folksjukdomarna, till ökat beaktande av de partiellt arbetsföras problem. Nej till en politik, som föga intresserar sig för att mildra inflationens skadeverkningar, till planlösheten och den bristande effektiviteten inom åldringsvården och andra eftersatta sociala vårdområden. Ja till nedbrytande av klassgränserna, till uppmuntran av andel i vinst för anställda, till åtgärder som befordrar samförstånd och trivsel på arbetsplatserna. Nej till socialistisk och konservativ klasspolitik, till bevarande av gångna tiders klasstänkande. Ja till effektiva åtgärder för främjande av folknykterhet, särskilt med sikte på ungdomens alkoholvanor, till utbyggd samhällelig nykterhetsvård med större hänsyn till behovet av personliga och medicinska vårdmöjligheter, till ökat stöd åt nykterhetsrörelsen. Nej till likgiltigheten inför alkoholmissbruket och dess förödande verkningar, till fortsatta försummelser på alkoholistvårdens område. Ja till lika utbildningsmöjligheter åt alla, till fortsatta strävanden att omsätta skolreformens principer i praktiska resultat, till främjande av vetenskaplig forskning och undervisning, till ökade möjligheter åt landsbygder på kulturlivets område, till stöd åt folkrörelsernas personlighetsdanande verksamhet, till ungdomens fostran till ansvar och självdisciplin. Nej till likgiltigheten för det andliga och kulturella livets utveckling, till fortsatta försummelser på yrkesutbildningens område, till njuggheten mot ungdomsorganisationernas uppbyggande strävanden, till en politik, som ej beaktar individens krav på personlig frihet under medborgerligt ansvar. För att trygga full sysselsättning, fast penningvärde samt fortsatt produktionsstegring och standardhöjning, för att rädda de sociala förmånernas realvärde och steg för steg avlägsna kvarstående klassgränser, för att återställa rimligt skattetryck, som gör det mera lönande att arbeta och spara, för att skydda äganderätten och hävda näringslivets frihet, för att främja folkets andliga och moraliska styrka behövs en ny kurs framåt, en ny politik. Giv den Ert stöd: RÖSTA DEN 21 SEPTEMBER MED FOLKPARTIET