Appell till landets industri-, skogs- och lantarbetare, fiskarbefolkning och arbetande jordbrukare samt intellektuella i betryckt ställning

k_k
Sverges Kommunistiska Parti (Kilbom) Valmanifest - Riksdagsval 1932
Download: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
Appell till landets industri-, skogs- och lantarbetare, fiskarbefolkning och arbetande jordbrukare samt intellektuella i betryckt ställning. Varom står striden den 18 september? Sverges Kommunistiska Parti har ordet! Det kapitalistiska systemet, dess planlöshet och anarki, för till allt allvarligare ekonomiska och sociala kriser. Kapitalistklassen strävar till att med alla medel avvältra den kapitalistiska krisens bördor på de arbetande massorna. Arbetslösheten tilltar oavbrutet bland alla grupper av lönearbetare. Lönerna pressas ner för de i produktionsprocessen ännu anställda. Svält och oerhörd nöd är daglig gäst i tiotusentals svenska hem. Men även den fattiga landsbygdsbefolkningen, småbönder, arrendatorer, torpare och statare lant- och skogsarbetare, får i rikligt mått vidkännas följderna av det kapitalistiska systemet. Landsbygdens folk utarmas. Den kontanta inkomsten reduceras dag för dag för de fattiga jordbrukarna. Stigande skuldsättning och mellanhandsvinsterna slukar en väsentlig del av jordbrukens produktionsvärde. Utsugningen fullföljes genom höga priser för jordbruket nödvändiga förnödenheter, för lant- och skogsarbetarna genom minskade arbetstillfällen och sänkta löner. Kapitalismen leder till nya krig. Kapitalismen betyder skärpt förryck åt de betande massorna - försämrade löne- och arbetsvillkor samt massarbetslöshet. Den för emellertid också till aldrig vilande konkurrenskamp och ideligen återkommande konflikter mellan de kapitalistiska staterna. Följden härav är tryckande militära rustningar och ständigt hotande risk av väpnade sammandrabbningar, krig, vilkas bördor och fördärvbringande verkningar drabbar det arbetande folket. Socialismen för till frihet och lycka! Denna kapitalismens utveckling nödvändiggör för de arbetande massorna, industrins, jordens, skogens och samfärdselns arbetare att sammansluta sig i obrottsligt förbund mot all slags utsugning och förtryck och till skydd för sina klassintressen. Slutmålet för det arbetande folkets kamp är skapande av en ny social tingens ordning - det socialistiska' samhället med dess planhushållning. Inte minst fascismens framträngande även i detta land bjuder det arbetande folket i stad på land till broderlig gemenskap för sina dagsintressen. Sverges Kommunistiska Parti förklarar: Vi vill verka för arbete och bröd åt landets alla arbetslösa industriarbetare, skogs- och lantarbetare. Vi vill obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för alla, män och kvinnor i åldern 16-67 år, vilka icke kan beredas arbete, vars kostnader helt bestrids av arbetsköparna och staten. De arbetslösa skall genom försäkringen beredas en människovärdig tillvaro. Vi vill statsgaranti för export till Sovjetunionen, varigenom tiotusentals arbetslösa skulle kunna beredas sysselsättning. De arbetande jordbrukarnas ställning förbättrades genom arbetarnas ökade köpkraft. Vi vill en ordnad ålderdomspensionering, så att den bereder full försörjning vid fyllda 60 år, effektiv olycksfalls- sjuk- och moderskapsförsäkring. Vi vill kamp mot sänkning av arbetarnas löner. Arbetsvecka på maximum 40 timmar. 6 timmars arbetsdag för arbetare, anställda inom hälsofarliga industrier, 5 timmars arbetsdag för ungdom under 18 år samt för arbetare under jord, samt lägst 14 dagars semester för alla arbetare under den varma årstiden. Vi vill kraftiga åtgärder för att från den betryckta bondeklassen avlyfta den tryckande skuldbördan. Rationellt ordnande av frågan om jordbrukets driftskredit. Vi vill att jordbrukarnas vägskatt lättas och överflyttas på de bärkraftigare inkomsttagarna samt att skattebefrielse genomföres för fattiga, mindre jordbrukare. Vi vill tilldelning ny jord och skog åt jordbruk, som behöver komplettering för att åt brukaren skänka oberoende av bolag och storagrarer. För ändamålet indrages bolagens fideikomissens och de stora godsens jordinnehav. Vi vill arrendelagstiftning, som utmynnar i brukarens okvalda besittning av sitt brukningsområde. Retroaktiv verkan av arrendelagarna, som utsträckes att gälla även de minsta brukningsdelarna. Vi vill anslag till småbönderna för att dessa skall ha möjlighet tillförsäkra sig billiga redskap, maskiner och konstgödsel. Vi vill aktivt stöd åt avrustningssträvanden. Militarismens miljoner åt de arbetslösa. Vi vill stödja Sovjetunionens i Genève framförda förslag om total avrustning. Vi vill effektiv hyreslagstiftning, hyressänkning och människovärdiga bostäder åt det arbetande folket i stad och på land. Vi vill lättande av de fattigas skattebördor genom höjande av det bevillningsfria avdraget, progressiv inkomst- och förmögenhetsskatt till stat och kommun, avskaffande av alla indirekta skatter, som trycker det fattiga folket . V i vill kamp mot alla orättvisor, som den härskande klassen begår mot det betryckta folket Vi kommer därför också att bekämpa polisväsendets fascistisering, borgarklassens planer på reaktionär klasslagstiftning och övriga reaktionära angrepp mot småfolket och arbetarklassen. /För dessa krav har Sverges Kommunistiska Parti kämpat. Även i fortsättningen kommer Sverges Kommunistiska Parti. att kämpa för dessa krav samt alltid och allestädes verka för småfolkets intressen. Vill du väljare stödja denna verksamhet, Skall du den 18 september rösta och ge segern åt Arbetarpartiet - Kommunisterna! Sverges Kommunistiskt: Parti. Arbetsutskottet.