Du ska kunna lita på Sverige

kd
Kristdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 2018
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
VALMANIFEST DU SKA KUNNA LITA PÅ SVERIGE KD BYT REGERING – FÖR EN VÄLFÄRD DU KAN LITA PÅ Vilka värderingar ska prägla vårt land? Det är vad årets val handlar om. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna i valet 2018. Idag sviker välfärden de allra mest utsatta. Under Löfvens regering har vårdköerna fördubblats, äldre får inte plats på äldreboende och brottsoffer får inte upprättelse. Många människor kommer inte in i samhällsgemenskapen. Det är ett välfärdssvek. Vi går till val på ett välfärdslöfte – ett löfte om att prioritera en välfärd som du kan lita på. Du ska kunna lita på att få en god vård när du blir sjuk. Du ska kunna lita på att få omsorg när du blir äldre. Du ska kunna lita på att polisen kommer om tryggheten hotas. Det handlar i grund och botten om att du ska kunna lita på Sverige. Vi lovar inte allt till alla, men kommer att göra allt för att hålla det vi faktiskt lovar. Vi prioriterar vården, de äldre och tryggheten. Samtidigt tvingas vi naturligtvis att prioritera bort annat, liksom att jobba hårt för att hushålla med skattebetalarnas medel och motverka alla former av slöseri. Vi vill verka för ett samhälle som förenar frihet med gemenskap och socialt ansvarstagande. Ett samhälle byggt på en etik och på värderingar som håller över tid – ansvarsfullhet, förvaltarskap, hederlighet, måttfullhet, jämställdhet och medmänsklighet. Dessa grundläggande värderingar måste gälla i hela vårt samhälle. Vi får aldrig acceptera parallellsamhällen där dessa värden inte råder eller att ett vi och dem-tänkande etableras. Vissa värderingar är helt enkelt inte valbara. De måste gälla alla, överallt. Vi vill att 2018 blir ett år av förändring. Ett år när svenska folket väljer en ny regering. Ett år när vi påbörjar arbetet för en välfärd man kan lita på. Så att det finns en bädd åt alla sjuka. En hand för alla de som behöver omsorg. Och en samhällsgemenskap som inte lämnar någon utanför. Det är när vi är som svagast som välfärden måste vara som starkast. Du ska kunna lita på Sverige. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar. Ebba Busch Thor, partiledare KD INGEN SKA BEHÖVA DÖ I KÖN Vårdköerna har fördubblats med regeringen Löfven. Idag har fler än 80 000 patienter väntat mer än tre månader på en operation eller specialistbesök. Var du bor i landet kan avgöra kvaliteten på behandlingen och hur länge du får vänta. Äldre och kroniskt sjuka drabbas hårdast. Så kan vi inte ha det. “Det krävs mer pengar men framförallt en rejäl reformagenda för att få bort köerna och de stora skillnaderna i vården. Vi måste bygga ut den primära, nära vården.“ Att göra för Sjukvården Den primära, nära vården måste byggas ut så att alla får träffa den man behöver inom ett dygn. Alla ska ha en fast läkarkontakt. Och det ska finnas fler kvälls- och helgöppna vårdcentraler. Avskaffa landstingens ansvar för sjukvården – låt staten ta över styrningen, minska politikens inflytande och inrätta professionella styrelser. Kapa vårdköerna genom att införa en förstärkt och förbättrad kömiljard. Minska vårdskador och överbeläggningar genom att öka antalet vårdplatser. Inför vårdserviceteam som kan avlasta medicinsk personal från de arbetsuppgifter som är viktiga, men som inte kräver en lång vårdutbildning. Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin BUP så att man kan få hjälp inom 30 dagar. Inför en elevhälsogaranti så att barn och unga ska kunna få kontakt med elevhälsan samma dag. Barn- och ungdomshälsovården ska byggas ut. Varje gravid kvinna ska vara trygg med att det finns en tillgänglig barnmorska. Inför nationellt mål för förlossningsvården. Stoppa nedrustningen av stödet till människor med funktionsnedsättning. Återupprätta LSS som frihetsreform. SKYDDA HENNE, INTE FÖRÖVAREN Om du utsätts för ett brott ska du kunna lita på att rättsväsendet fungerar. Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman. Idag behövs fler poliser och fler som vill stanna kvar i yrket. Förebyggande insatser är också av största vikt. Vuxnas insatser betyder mycket för att få barn och unga att avstå från att börja begå brott. Föräldrar och andra vuxna som har ansvar för barnuppfostran måste därför få stöd i sin uppgift. “Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman.“ Att göra för Tryggheten Anställ 10 000 fler poliser och avsätt resurser så att poliser i yttre tjänst kan få markant högre lön. Fånga tidigt upp ungdomar i riskzonen. Stärk lokalpolisverksamheten, civila samhället och förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis. Höj straffen för vålds- och sexualbrott. Se över straffrabatterna och avskaffa den automatiska frigivningen efter två tredjedelar av fängelsestraffet. Underlätta kameraövervakning, tillåt anonyma vittnen och skärp straffen för gängkriminella. En person som dömts för brott ska också kunna dömas till vistelseförbud i ett större område. Den som stjäl eller trakasserar ska kunna dömas till tillträdesförbud till butiker. Ge tullen skarpare befogenheter och möjlighet att stoppa misstänkt stöldgods. Inför hedersbrott som en särskild brottsrubricering och inrätta en särskild enhet inom polisen som ska hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja. Skärp lagstiftningen mot trakasserier och kränkningar på nätet och inför en särskild nätpolis. TVINGA INTE ÄLDRE TILL ENSAMHET Oavsett hur gammal du är så ska du bemötas med respekt och kunna påverka ditt eget liv. En del äldre vill och kan arbeta längre än till pensionsåldern. Andra har stort behov av omsorg. Många äldre har en pension som inte räcker hela månaden ut. Många nekas äldreboendeplats eller står utan för att kommunen inte byggt tillräckligt många platser. Så kan vi inte ha det. Om vi är måna om att se till äldres behov, måste vi se till alla behov – också de sociala. “Värdighet känner ingen ålder. Oavsett hur gammal du är så ska du bemötas med respekt och kunna påverka ditt eget liv.“ Att göra för Äldre Bygg fler äldreboenden. Öka stödet till kommuner och inför en äldreboendemiljard. Det ska också finnas en äldreboendegaranti. Slopa den så kallade pensionärsskatten. Sverige ska inte ha någon generell skillnad i beskattning mellan lön och pension. Höj pensionärers bostadstillägg så att ensamstående får 500 kr mer per månad och sammanboende 300 kr mer var. Höj bostadstilläggets hyrestak till 7 500 kr. Sänk skatten för äldre som vill fortsätta arbeta. Slopa den särskilda löneskatten som arbetsgivare betalar för den som fyllt 65 år och inför ett dubbelt jobbskatteavdrag från 64 år. Ge alla äldre rätt till en utbyggd hemsjukvård. Begränsa antalet olika personer från hemtjänsten som kommer hem till de äldre. Kvaliteten för såväl den äldre som för personalen ökar om kontinuiteten förbättras. Stärk äldres psykiska hälsa genom en nationell satsning. LÅT FAMILJERNA BESTÄMMA SJÄLVA Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier på hela den politiska skalan vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Att vara förälder är inte alltid lätt. Men politikens uppgift är att stödja föräldrar och underlätta familjers vardagspussel och för tid med barnen. Alla familjer är unika och därför är föräldrar själva de bästa att bestämma hur de vill ordna barnens omsorg. “Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar.“ Att göra för Familjen Ta bort tvångskvoteringen och gör föräldraförsäkringen mer flexibel – dagarna ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna eller andra närstående. Utöka antalet dubbeldagar och förstärk SGI och FGI-skyddet. Ge mer tid för barnen i förskolan – max 12 barn i småbarnsgrupperna. Sänk skatten för föräldrar genom att införa ett jobbskatteavdrag om 500 kr per månad och förälder. Höj bostadsbidraget för de barnfamiljer som har det sämst ställt ekonomiskt. Förbättra pensionsvillkoren för föräldrar. Inför en barnomsorgspeng till föräldrar som är hemma med barn 1–3 år. Inför rätt till tjänstledighet fem dagar per år för föräldrar med barn i skolan. Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin BUP så att man kan få hjälp inom 30 dagar. Inför en elevhälsogaranti så att barn och unga ska kunna få kontakt med elevhälsan samma dag. Barn- och ungdomshälsovården ska byggas ut. FLER I JOBB OCH MER GEMENSKAP Allt för många ställs utanför en arbetsgemenskap och särskilt oroande är den djupa tudelningen mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden. Nyanlända möts av bostadsbrist och trångboddhet i kommuner där jobben finns. Utanförskap och utsatthet blir en alltför vanlig situation för människor som flytt sitt hemland och söker skydd i Sverige. En human migrationspolitik måste följas av att människor ges förutsättningar till egen försörjning. Dessutom krävs att man tidigt får del av samhällsinformation, svenskundervisning och rättigheter såväl som skyldigheter. Då stärks också möjligheterna till integration. “Integration handlar både om att kunna få jobb och dela grundläggande goda värderingar.“ Att göra för Integration & jobb “Integration från dag ett” – inför krav på svenskundervisning, samhällsorientering och arbete för att erhålla bidrag. Inför en ny anställningsform – inträdesjobb. Nyanlända och unga utan gymnasieexamen ska lättare kunna få jobb genom en lägre ingångslön och slopade arbetsgivaravgifter. Inför dubbelt jobbskatteavdrag för utsatta på arbetsmarknaden. Jobb i stället för bidrag. Den som söker medborgarskap ska ha genomgått samhällsundervisning. Lägg ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och avveckla program som inte leder till jobb. Fler ska kunna utbilda sig på yrkesvux. Skapa 18 000 yrkesvuxplatser under fyra år och öka möjligheten att läsa SFI och yrkesutbildning parallellt. Nyanlända föräldrar ska kunna studera SFI i särskilda grupper. Inför ”SFI med baby”. Höj RUT-avdragets tak till 75 000 kr per person och utöka till flera slags tjänster. Fler ska kunna äga sin bostad. Öka möjligheterna till ägarlägenheter, hyrköp och inför skattegynnat bosparande. Stoppa islamistisk radikalisering och utländsk finansiering av religiösa samfund och föreningar som verkar radikaliserande. Utöka antalet undantag från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Den som får asyl ska få tillfälligt uppehållstillstånd med rätt till familjeåterförening. Staten ska ta fullt kostnadsansvar för nyanlända de tre första åren. Förändra EBO-lagen och motverka trångboddhet. DU SKA KUNNA LITA PÅ SVERIGE VÅRD AVSKAFFA LANDSTINGENS SJUKVÅRDSANSVAR TRYGGHET SKÄRP STRAFFEN FÖR VÅLDS- OCH SEXBROTT ÄLDRE BYGG FLER ÄLDREBOENDEN Det här är vårt valmanifest, det vi vill arbeta för under nästa mandatperiod. Om vi får din röst så ökar sannolikheten för att Sverige åter får en Alliansregering i september, och att vi snabbt kan påbörja verkställandet av dessa reformer. I valmanifestet belyser vi de viktigaste frågorna men vi har självklart heltäckande förslag för alla politikområden. Vill du ha mer detaljer om de förslag som vi beskriver i manifestet, eller ta del av vår övriga politik, läs mer på kristdemokraterna.se.