Valmanifest. EU-val 2019

mp
Miljöpartiet Valmanifest - Europaval 2019
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
VALMANIFEST EU-VAL miljöpartiet de gröna EU-valmanifest 2019 Vi som delar den här planeten nu avgör framtiden. Vi kan inte skylla på någon annan. Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi insåg vidden av klimathot och miljöförstöring. Miljöpartiet de gröna går till val för att vi vill kunna svara att vi gjorde det som krävdes och tillsammans förändrade historien. Att vi mötte hoten och byggde en bättre värld för både människor och miljö. Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse. Vi söker mandat för att åstadkomma förändring och använder de politiska rum som finns för att arbeta för miljö och solidaritet. Vi är övertygade om att det behövs mer samarbete mellan länder för att lösa gränsöverskridande problem. EU ska ta ansvar globalt för en klimat- och miljöpolitik som i tid vänder utvecklingen och säkrar att mänskligheten kan verka inom de ramar naturen sätter. Inom unionen måste EU kunna garantera varje medborgares rätt att växa och leva. Vi slår vakt om jämställdhet, mänskliga rättigheter och ett EU som är öppet mot omvärlden. Vi värnar demokratiska grundfundament, och din rätt att vara och älska vem du vill. Våra barn och barnbarn kommer att fråga oss vilken väg vi valde. Miljöpartiet väljer klimatet och demokratin. Mänskligheten och medmänskligheten. 1. Klimat och miljö Världens isar smälter, naturkatastroferna blir fler och värre och i torkans spår följer bränder, krig och konflikter. Klimatförändringarna är här och nu. Om vi inte agerar är det vi ser bara början. Det handlar om oss, och vad vi gör nu. Människan både kan och måste leva på ett sätt som inte sliter ut planeten. Vår livskvalitet behöver inte vara beroende av att vi förorenar luften med avgaser eller släpper ut kemikalier och plast i våra hav. De flesta partier har förstått att de måste prata om klimatet och miljön men när besluten ska tas är det ofta andra intressen som väger tyngre. Nu krävs mer än fina ord. Vi vet vad som måste göras. Under den gångna mandatperioden har gröna EU-parlamentariker pressat fram viktiga beslut för miljö och klimat. Nu behöver vi bli fler. 1.1 Minskade utsläpp och ökad livskvalitet Miljöpartiet har, i regeringen och EU-parlamentet, drivit igenom skärpningar av EU:s utsläppshandel som gör det dyrare att släppa ut växthusgaser och som gör att det lönar sig mer att minska utsläppen. Men det är bara början. Bromsklossarnas tid måste upphöra nu. Det måste bli ett slut på undanflykterna från de partier och företag som alltid vill att någon annan ska göra klimatarbetet – någon annanstans, någon annan gång. Det behövs fler beslut som gör att det som är bra för klimatet också är billigt och enkelt, inte dyrt och svårt. Utöver minskade utsläpp behöver vi bli klimatpositiva. Vi behöver genomföra åtgärder som binder koldioxid som redan släppts ut i atmosfären och ta hand om våra biologiska kolsänkor. Åtgärder eller tekniker kan aldrig bli en ursäkt för att fortsätta att öka utsläppen, men de kan hjälpa oss i omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem. Klimatmålen är styrande och viktiga för att säkerställa att vi håller det vi lovat i Parisavtalet. För att målen inte ska bli avlägsna, utan istället skapa förändring här och nu, vill vi att EU ska ta fram en europeisk koldioxidbudget. Då får vi samma ordning och reda för klimatet som för ekonomin. Tillsammans kan vi skapa en framtid att längta till. En framtid med tåg som går snabbt och kommer fram i tid. Förskolegårdar där barnen kan andas frisk luft. Rena sjöar att ta ett dopp i en midsommarnatt. Mer tid att vara med varandra. Mindre slit och släng med både prylar och människor. Levande landsbygder och nya gröna jobb. Det här vill Miljöpartiet: • Inför en klimatlag som tvingar medlemsländerna att minska sina utsläpp, så att åtagandena i Parisavtalet för klimatet nås. EU:s konkurrensregler får aldrig vara hinder för att göra det som krävs för miljön. • Reformera all EU-lagstiftning som rör klimat och energi så att de når Parisavtalets mål om utsläppsminskningar och andra miljömål. • Inför en klimatavgift för import från länder som inte ställer upp på Parisavtalet. • Inrätta en europeisk koldioxidbudget som ska komplettera klimat- och utsläppsmålen och säkerställa att målet om nollutsläpp nås i enlighet med Parisavtalet. • Ställ om till 100 procent förnybar energi i hela EU så att kol, olja och fossilgas stannar kvar i marken. • Stoppa subventioner av fossil energi. Utsläpp ska bekämpas, inte belönas. • Öka miljö- och klimatinvesteringar i EU:s långtidsbudget. • Tillsätt en global kriskommission för klimatet. Kommissionen ska ge råd till alla länder i deras klimatarbete. • Inför en miniminivå på koldioxidskatt i alla medlemsländer. • Säkerställ att all gruvdrift och alla beslut om gruvor följer EU:s och nationell miljölagstiftning. • Stärk EU:s forskningsprogram och satsa mer på forskning och innovation för klimatet, till exempel för förnybar energi och hållbara transporter. • Satsa mer på forskning, tester och samarbeten för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som redan gjorts. 1.2 Transporter för miljö och människor Människor vill kunna resa miljövänligt, oavsett om det är till jobbet, för att semestra eller träffa vänner och familj i ett annat land. Intresset och viljan att välja tåg istället för flyg ökar snabbt. Det måste bli enklare att välja klimatsmarta alternativ som cykel, buss och spårburen trafik. I ett grönt Europa ska det vara billigare, snabbare och enklare att resa både långa och korta sträckor med tåg. Smutsig luft är en allvarlig hälsorisk. Barn lever och leker i dag bland farliga luftpartiklar som kan göra dem allvarligt sjuka. Avgaser och däckpartiklar leder till lungcancer, hjärtinfarkter och stroke och gör att fler än 3 000 människor dör i förtid varje år bara i Sverige. Det är tio gånger fler jämfört med hur många som dör i trafikolyckor. Allt bilåkande kan inte ersättas med kollektivtrafik och cykel. Moderniseringen av bilindustrin måste skyndas på så att utsläppen blir så låga som möjligt från alla bilresor som fortfarande kommer att behövas. Utbyggnaden av förnybara drivmedel måste öka kraftigt och användningen av andra drivmedel än fossila ska stimuleras. Det måste också ställas krav på förnybara drivmedel så att de inte motverkar andra miljömål eller leder till skövling av regnskog. Det här vill Miljöpartiet: • Utveckla järnvägsnätet inom EU och knyt samman de större städerna med snabbtåg. • Stärk den europeiska järnvägsmyndigheten och ge den ansvar för att planera för ett europeiskt järnvägsnät där det är lätt att resa mellan olika länder. Myndigheten ska också skapa förutsättningar för att upphandla samhällsnyttig nattågstrafik. • Minska flygandet, särskilt tjänste- och pendelflyget, och säkerställ att flyget betalar för hela sin klimatpåverkan. Inför bränsle- och energiskatt på flygbränsle. • Stötta forskning och utveckling av ny teknik som minskar utsläppen från flyget. • Skärp gränserna för hur mycket nya bilar får släppa ut successivt. Senast år 2030 ska alla nya bilar drivas med el eller förnybara drivmedel. • Stötta utbyggnaden av infrastruktur för laddstolpar i hela EU. • Gör det snabbt och lätt att planera och boka tågresor. Tidtabeller och biljettbokning ska vara lika lättillgängliga som för flyget. För att förverkliga det behöver europeisk lagstiftning som ställer krav på tågbolagen komma på plats. • Flytta över godstrafik från motorväg till järnväg och sjöfart genom ekonomiska styrmedel. 1.3 Levande natur, hav och skogar Jordens ekosystem är hotade. Regnskog skövlas för att bland annat kunna ge plats till stora plantager för att producera palmolja och djurfoder. Allt fler vilda djur och växter utrotas. Haven försuras och värms upp i en takt som förändrar förutsättningarna för allt marint liv. Nästan alla korallrev, som är hem till miljoner djurarter, är redan förstörda eller allvarligt hotade. I strandade valar hittas flera kilo plast. I många hav leder överfiske till akut hotade bestånd. Om vi inte agerar kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Men det går att göra skillnad. Vi vill skydda och bevara våra hav och skogar så att kommande generationer också kan leva och njuta av dem. Miljöpartiets arbete i EU-parlamentet har lett till nya regler för att stoppa överfiske både i och utanför EU:s vatten. EU:s ramdirektiv för vatten har stor betydelse för att värna och förbättra livsmiljön i sjöar, vattendrag och hav. Fågeldirektivet samt art- och habitat-direktivet är EU:s viktigaste naturvårdslagar. De har stärkt skyddet för arter och naturområden i medlemsländerna, bland annat genom Natura 2000-områden, även om det på många håll fortfarande finns brister i genomförandet av direktiven. Andra partier vill försvaga och urholka den lagstiftningen. Vi vill istället se till att de genomförs fullt ut i samtliga medlemsländer. Det här vill Miljöpartiet: • Skydda mer natur, exempelvis gammelskogar och sjöar samt, havsvikar och andra marina områden. • Skydda hotade arter och prioritera arbetet med att alla medlemsländer ska respektera och genomföra EU:s naturvårdsdirektiv fullt ut. • Säkerställ att fiskbestånden får återhämta sig till hållbara nivåer. Ålfiske ska förbjudas. • Gynna skonsamt fiske i kustsamhällen och förbjud bottentrålning. • EU ska ha rättvisa och hållbara fiskeriavtal med andra länder. • All ny plast ska vara spårbar och återvinningsbar. Plastföretag ska ha producentansvar för all ny plast på marknaden. • Förbjud fler onödiga engångsartiklar och tillsatta mikroplaster i produkter. • EU ska visa ledarskap i det internationella arbetet för levande hav, bland annat genom att stödja utvecklingsländernas kapacitet att skydda och förvalta haven hållbart. • Krav på hänsyn till biologisk mångfald ska integreras i samtliga EU:s politikområden som påverkar naturmiljön. Ställ krav på spårbarhet av palmolja inom EU. • Verka för att EU driver på för ett nytt internationellt avtal för biologisk mångfald med skarpa mål till år 2030. • Gruvnäringen ska inte få särskilda undantag från naturvårdsdirektiven eller från ramdirektivet för vatten. 1.4 Friska och glada djur Många djur är sociala och intelligenta varelser som kan känna glädje och smärta. Stress, rädsla, frustration, smärta, skador och sjukdomar hos djuren måste undvikas, och djuren måste få möjlighet att leva ett naturligt liv i hela EU. Den svenska djurskyddslagen och det svenska arbetet för friska djur och minimal användning av antibiotika bör stå som föredöme. Det ska vara förbjudet inom EU att använda burar för att hålla lantbruksdjur, inklusive kaniner och fjäderfä. EU har en viktig roll att spela internationellt, till exempel för att bekämpa djurförsök och för att se till att krav på djurskydd och djurhälsa inte ska ses som handelshinder. EU bör arbeta för att bindande minimiregler om djurskydd tas fram inom FN och WTO. Det här vill Miljöpartiet: • Skärp kraven på djurhållning så att djuren får rätt att bete sig naturligt. Lantbrukare med bättre djurhållning ska inte missgynnas i konkurrensen. • Säkra att länder har möjlighet att införa en antibiotikaskatt på kött från djur som rutinmässigt behandlats med antibiotika. • Förbjud osund avel som gör att djuren blir sjuka och lider. • Skärp sanktioner mot medlemsländer som bryter mot djurskyddslagstiftningen. EU-bidrag ska snabbt kunna dras tillbaka från dem som inte uppfyller kraven. • Skärp EU:s försöksdjursdirektiv och främja utvecklingen av djurfria metoder så att EU:s målsättning om att ersätta djurförsök uppnås i samtliga EU-länder. Fram tills målet har uppnåtts ska djurens lidande minimeras. • Åtta timmar ska vara absolut maxgräns för djurtransporter inom EU. • Stoppa djurplågeri i form av till exempel tjurfäktningar och produktion av gåslever. Förbjud att lantbruksdjur hålls i bur. • Utöka EU:s arbete med att bekämpa handel med elfenben, lejontroféer och andra handelsvaror som kommer från utrotningshotade djur. • Avveckla all pälsfarmning inom EU. 1.5 God mat och levande landsbygd Nära hälften av spannmålsskörden torkade bort under sommaren 2018. Det är den sämsta skörden i Sverige sedan 50-talet. Lantbrukets djur drabbas av brist på foder och såväl grovfoder som spannmål har blivit dyrt. Torkan har påverkat stora delar av norra Europa. Det här är den typ av extremväder som kommer att bli vanligare på grund av klimatförändringarna. Sverige och Europa behöver ha ett jordbruk som är mindre sårbart i händelse av kriser och klimatpåverkan. Den viktigaste förändringen för att nå dit är att göra jordbruket fossilfritt och att EU:s beroende av att importera proteinfoder minskar. God mat är viktig för hälsan och välbefinnandet. Konsumenterna ska kunna känna sig säkra på att maten inte produceras på ett sätt som skadar miljön och människors hälsa eller där ohälsosamma tillsatser har används. Fler ska ha möjlighet att välja en god och hälsosam kost med mycket grönsaker. När vi äter mindre kött blir vi friskare, livsmedelssektorn kan använda resurserna mer effektivt och miljöpåverkan på luft, land och vatten minskar. I många länder överanvänds antibiotika i djurhållningen. Sveriges bönder har satsat på att hålla djuren friska, vilket gör att vårt lantbruk har EU:s lägsta användning av antibiotika. Överanvändning av antibiotika leder till ökad antibiotikaresistens vilket är ett hot mot människors hälsa. Mat som producerats med hänsyn till miljön och djurens välfärd kostar mer att producera. För att alla ska ha råd att köpa ekologisk, närodlad, djurvänlig och miljövänlig mat måste EU:s jordbrukspolitik främja det ekologiska, fossilfria jordbruket. Det som är bra för människan, djuren och naturen ska vara billigare än det som skadar. Att människor har goda förutsättningar att bosätta sig, arbeta, leva och driva företag i våra lands- och glesbygder är helt avgörande för att vi ska kunna producera mat och ta hand om vår jord. EU:s jordbrukspolitik och strukturfonder kan och ska bidra till att förutsättningarna blir bättre för EU:s glesbygder. Det här vill Miljöpartiet: • Öka konsumtionen och produktionen av ekologiska och hållbara livsmedel. • Gynna ekologiska livsmedel bland annat genom att EU:s medlemsstater ska tillåtas ha lägre moms på dessa. • Styr om EU:s jordbruksstöd till att stötta mer miljö- och djurvänligt jordbruk. • Främja ökad odling av proteingrödor, till exempel bönor och ärtor. • Minska användningen av bekämpningsmedel, antibiotika och konstgödsel. • Satsa mer på hållbar produktion av biodrivmedel inom EU så att lantbruket kan ställa om och bli fossilfritt. • Förbjud glyfosat och kemiska bekämpningsmedel med stor miljöpåverkan. • Genetiskt modifierad livsmedelsproduktion (GMO) ska vara strängt kontrollerad och styras av försiktighetsprincipen. • Förenkla reglerna för upphandling av lokalt producerad mat i hela EU. • Stärk konsumentmakten – det ska tydligt framgå vad all mat innehåller och var den kommer ifrån. • Matsvinnet ska minska, bland annat genom att förbjuda stora restauranger och mataffärer att slänga ätbar mat. 1.6 En livsstil som varken sliter ut människor eller miljö Det köp- och slängsamhälle som vi har i dag sliter på både människor och miljö. Förrådshotellen blir fler och sopbergen större och större av prylar vi inte längre vill ha. Konsumtionshetsen skapar stress och förstör planeten. Många gör mycket för att leva mer miljövänligt. Men det är fortfarande ofta krångligt och alldeles för dyrt. Det fungerar inte att företagen fortsätter att producera dåliga prylar som snabbt går sönder, och att samtidigt sätta hopp till att medvetna konsumenter ska förstå komplicerade köpråd och finstilta detaljer. Konsumenters val är viktiga men det är inte rimligt att ansvaret för klimat- och miljöarbetet läggs i knät på medborgarna i sin roll som konsumenter. För att klara av utmaningarna behöver vi både bättre lagstiftning, ändrade normer samt ekonomiska och informativa styrmedel som kan åstadkomma en mer hållbar konsumtion. Miljöpartiet arbetar för ett samhälle där vi delar på bilar och borrmaskiner, där vi hellre reparerar skor och prylar än köper nya och där den miljö- och klimatsmarta maten är billigare än den som inte är det. Det här vill Miljöpartiet: • Justera styrmedel på ett sätt som stärker den cirkulära ekonomin. Vi behöver mer återvinning, återanvändning och gemensamt användande av varor och tjänster. • Se till att alla varor i EU har lättillgänglig information om innehåll och ursprung samt om hur reparation och återvinning går till. • Fasa ut farliga kemikalier i produkter och arbeta för ett globalt kemikalieavtal. • Stärk medlemsländernas rätt att införa hårdare regler och krav på varor för att skydda miljön, djuren och människors hälsa. • Inför pantsystem för exempelvis elektronik, mobiltelefoner och datorer. • Inför alternativa välfärdsmått i EU:s långtidsbudget som synliggör kostnader och vinster för miljö, livskvalitet och välfärd. • Förbjud produkter som byggs för att gå sönder i förtid och förläng garantitiden för att uppmuntra tillverkarna att producera varor som håller längre. • Förnya patentsystemet för att exempelvis underlätta spridningen av miljö- och klimatvänlig teknik till fattiga länder i likhet med det system som finns för vissa läkemedel. 2. Demokrati och mänskliga rättigheter Demokratin i Europa är förhållandevis ung. Polarisering, hat och extremism utgör i dag hot mot demokratins fundament. På gatorna, i kommentarsfälten och till och med i parlament och regeringar hörs röster som spär på misstro mellan människor. Mot detta står vi gröna enade. När högerradikala över hela Europa försöker splittra vill vi istället ta vara på möjligheterna i EU-samarbetet för att för bättra vardagen för människor, och få en morgondag att längta till. Demokratin, dess yttrandefrihet, organisationsfrihet, pressfrihet och rättsstat ska försvaras. Människor på flykt har rätt till en fristad. Alla ska kunna visa sin kärlek eller sin tro. EU ska vara en kraft för rättigheter och rättvisa, i och utanför unionen. Miljöpartiet vill att EU ska ges utökade resurser till att stärka civilsamhället och organisationslivet för att fortsätta bygga och främja demokratiska värden i medlemsländerna. Vår vision är ett Europa som är en del av en värld av demokratier där människor kan röra sig fritt över gränserna, och där folk och länder handlar och samarbetar med varandra. Vi vill se ett EU med ett så litet avstånd som möjligt mellan beslutsfattare och invånare. Insynen och det folkliga inflytandet, liksom möjligheten att utkräva ansvar, ska vara starkt. Det är medborgarnas intressen som ska styra EU – inte tillgången till ekonomiska resurser. 2.1 En motståndskraftig demokrati Domstolar och medier ställs under politisk kontroll. Pressfriheten minskar. Journalister hotas och attackeras. Universitet stängs. Högerradikala partier tar plats i allt fler regeringar och legitimerar hat mot människor. Sociala klyftor i Europa är en grogrund för populister som vill välta omkull demokratin. Radikalisering och extremism gröper ur tilliten till våra samhällen och förstör människors liv. Det demokratiska utrymmet för civilsamhällets aktörer i flera länder har krympt i takt med att lagstiftning och administrativa åtgärder från staten, eller hot om våld från extremister, har begränsat organisationers möjlighet att verka fritt. Den tekniska utvecklingen gör att stater och företag har större möjligheter att övervaka människors samtal och relationer än någonsin tidigare. Påverkansoperationer mot demokratiska val ser ut att bli allt vanligare. Stora företag köper sig inflytande över lagstiftningen genom lobbyism och när ministerrådet diskuterar förslag sker detta ofta bakom stängda dörrar utan möjlighet till insyn. Demokratin kan aldrig tas för given utan måste försvaras på alla fronter. I vårt EU prioriteras arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter och avståndet mellan makthavare och väljare minskar. Det här vill Miljöpartiet: • Stärk EU:s arbete med att främja demokratiska värderingar och grundläggande fri- och rättigheter i hela unionen. • EU ska kunna utfärda kännbara sanktioner, till exempel indragna stöd, mot medlemsstater som inte respekterar demokratiska principer och har en fungerande rättsstat, press- och organisationsfrihet. • Öka insynen i EU:s arbete genom att stärka folkrörelsernas möjlighet att delta i lagstiftningsprocessen. Inflytande ska inte avgöras av ekonomiska resurser. • Offentliggör medlemsländernas ståndpunkter om lagstiftnings-förslag och inför offentlighetsprincip och meddelarfrihet som lag i EU. • Stärk lagstiftningen för att skydda människors privatliv och kommunikation på internet. • Inför större transparens och gör det tydligt vem som finansierar politisk annonsering och ger kampanjbidrag till politiker. • Genomför och följ upp visselblåsardirektivet. • Stärk och utöka resurserna för EU:s egen kompetens för cybersäkerhet. • Effektivisera EU:s arbete med att bekämpa terrorism redan i arbetet med förebyggande insatser och avradikalisering. • Förbättra upphovsrätten så att kulturarbetare får bättre ekonomiska villkor. För ett fritt och öppet internet är det viktigt att möjligheten att länka till nyheter inte ska begränsas av krav på licenser. Stoppa förslaget om obligatoriska uppladdningsfilter som alltför ofta skulle hindra människor att på nätet dela material som får delas. • Inför karenstider för EU-politiker så att de inte kan gå direkt från sitt politiska uppdrag till att bli lobbyister. 2.2 Feminism ger frihet Konservativa krafter i EU angriper i dag arbetet för jämställdhet. Aborträtten är under attack. Initiativ för lika rättigheter och lön ifrågasätts. Ojämställdheten är på allvar. Den syns i våld och trakasserier, i olika villkor på arbetsmarknaden och genom ojämlik fördelning av ansvaret för det oavlönade arbetet i hemmet. Den syns i olika ekonomiska villkor och i den växande psykiska ohälsan bland många unga kvinnor. Samtidigt fortsätter många sitt envetna arbete för jämlika villkor för kvinnor och män. Allt fler höjer rösten för jämställdhet. #Metoo visade världen att kvinnliga erfarenheter är mänskliga erfarenheter och bröt en dominerande tystnadskultur i stora delar av Europa. Vi gröna är ett feministiskt alternativ i valet till EU-parlamentet och vill genomföra konkreta förändringar för att bekämpa sexuella trakasserier och övergrepp. Hat, hot och våld mot kvinnor får aldrig accepteras. Det räcker inte att politiker kallar sig feminister. I det EU vi vill se backas orden upp med riktig politik för kvinnors rättigheter, politiskt deltagande, ekonomisk egenmakt och rätten till fri abort. Det här vill Miljöpartiet: • Försvara och arbeta målinriktat för rätten till abort, preventivmedel och sexuell jämlikhet. • Utarbeta en europeisk strategi mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. • Inför krav på jämställdhetsperspektiv i all EU-lagstiftning kombinerat med mål som kan följas upp och utvärderas. • Genomför EU-kommissionens förslag om kvotering av styrelser i börsnoterade företag. För att få jämställda villkor på arbetsmarknaden krävs jämställda ledningar. • Varje land ska nominera två personer av olika kön vid utnämningar till toppositioner inom EU:s institutioner för att uppnå målet om jämställd representation. • Bekämpa människohandel och trafficking, exempelvis genom att bättre utbilda polis, tulltjänstemän och skolpersonal i att identifiera offer för människohandel. Ett särskilt utbildningsfokus bör läggas på att upptäcka fall där kvinnor och barn utnyttjas. • Skärp kraven för alla arbetsgivare och utbildningsanordnare inom EU vad gäller deras ansvar för att med aktiva åtgärder arbeta bort sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och skolor. 2.3 Medmänsklighet och trygghet för alla Vi lever i ett samhälle där kärlek kan vara livsfarlig. Pirret i magen. Första kyssen. En hand som söker en annan hand i biomörkret. 2019 finns det fortfarande de som försöker bestämma vilken kärlek mellan vuxna samtyckande individer som ska accepteras och vilken som ska fördömas. Den som råkar älska fel person kan bli hatad, hotad eller misshandlad. Ett samhälle som inte försöker vara bra för alla, blir också sämre för alla. Det är våra gemensamma problem när synagogor och moskéer attackeras, när skolor klottras ner med rasistiska budskap eller när asylboenden sätts i brand. Fascistiska och nazistiska organisationer marscherar på Europas gator. Människor som tvingas tigga trakasseras och till och med mördas. I Ungern är det kriminellt för hemlösa att sova utomhus. Enskilda individer eller företrädare för organisationer som hjälper papperslösa kan dömas till fängelse. Vi vill se ett EU som aldrig accepterar att grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Det här vill Miljöpartiet: • Stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna. • Inför ett straff rättsligt skydd mot hat och hets mot minoriteter och hbtq-personer på EU-nivå, likt Sveriges lag om hets mot folkgrupp. • Inför ett antidiskrimineringsdirektiv och avsätt pengar för arbete mot diskriminering. • EU ska kräva, och följa upp, att romer och andra minoriteter ges fullständiga medborgerliga rättigheter i alla EU:s medlemsländer. • Vidga mandatet och förstärk resurserna till EU:s byrå för grundläggande rättigheter. • Arbeta för att förverkliga och implementera Parisdeklarationen om utbildning för att motverka extremism och hat. • Initiera ett samlat arbete mot antisemitism i hela EU, där vittnesmål från Förintelsens offer sprids till ungdomar i hela unionen. I utbildningen i alla EU:s medlemsländer ska det synliggöras hur antisemitismen uttrycks i dag. • Främja yttrandefrihet och konstnärlig frihet genom att målinriktat och finansiellt stödja den fristadskonstnärsmodell som ger förföljda konstnärer en chans att vara och verka i trygghet under ett begränsat antal år. 2.4 Ansvar för människor på flykt Miljontals människor världen över får sina liv krossade av krig. Människor ser sina hem förstöras. Familjemedlemmar fängslas och torteras. Möjligheterna att fly från dessa helveten är små. Risken är stor att ett varmare klimat och resursbrist leder till fler konflikter och att ännu fler tvingas fly. Många lever på flykt i sitt hemland eller fastnar i tältlägren på andra sidan gränsen. Bristen på lagliga vägar in till EU gör att människor på flykt är totalt utelämnade till flyktingsmugglare och många gånger livsfarliga resor över Medelhavet. Just nu är dessa människor, de allra mest utsatta, under attack från partier i hela EU som vill stänga gränserna och göra dem som har kommit hit till syndabockar för alla tänkbara problem i samhället. Vi står för motsatsen. Människor ska känna sig välkomna hit oavsett om de kommer för att arbeta, studera, återförenas med sin familj eller söka asyl. När EU har prövats har man inte klarat att ta ett solidariskt ansvar för människor på flykt. Hamnar och gränser har stängts för människor i nöd. Miljöpartiet kämpar för en mer medmänsklig politik, för att stärka människors grundläggande rättigheter, för en rättssäker asylprocess och för att värna asylrätten och rörelsefriheten. Vi vill se en värld där alla människor kan flytta, men där ingen tvingas fly. Det här vill Miljöpartiet: • Skapa fler lagliga och säkra vägar in i EU för att söka asyl, exempelvis genom system för att kunna utfärda inresetillstånd för asylsökande. • Alla medlemsländer ska ta ansvar för att ta emot flyktingar och så stor hänsyn som möjligt ska tas till vilket land den asylsökande vill söka asyl i. Integrationen underlättas när människor får möjlighet att bygga vidare på kontakter de redan har i Europa. • EU:s gemensamma asylsystem ska värna asylrätten och förbättra mottagandet. • Rätten till familjeåterförening ska gälla i alla EU:s länder, oavsett vilken skyddsgrund som ligger till grund för uppehållstillstånd. • Öka stödet och resurserna till organisationer som räddar liv på Medelhavet. Medlemsstater ska inte tillåtas försvåra eller kriminalisera deras arbete. • Möjligheterna för arbetskraftsinvandring i EU ska öka. 2.5 Ett EU som håller samman EU lider i dag av stora politiska och ekonomiska spänningar. Oenighet om frågor som eurokrisen och flyktingpolitiken har lett till allvarliga slitningar såväl inom som mellan länderna. Det finns missnöje som utnyttjas av populistiska och främlingsfientliga partier. Med Storbritanniens beslut om utträde har ett medlemsland för första gången valt att lämna EU och framtiden är oviss. I dagens politiska läge kan det vara svårt att få till beslut i viktiga frågor. Vi vill se ett EU som försöker göra saker tillsammans och har så bra miniminivåer som möjligt, men i frågor som klimat, migration och arbetet mot skattesmitning är det rimligt att utveckla EU genom att låta länder med högre ambitionsnivå göra mer. Det kan handla om att skapa gemensamma system för en human migrationspolitik eller att skärpa miljölagstiftningen. Samtidigt är det viktigt att EU inte förvandlas till en union där de största medlemsstaterna i praktiken bestämmer riktningen för alla. Därför värnar vi om regler som skyddar de små ländernas inflytande. EU:s regional- och sammanhållningspolitik kan spela en viktig roll när ökade klyftor och nationalistiska strömningar hotar EU:s framtid. De gemensamma fonderna ska vara redskap för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU med hänsyn till regionala förutsättningar samt främja en levande landsbygd och klimatomställningen. Bredbandsutbyggnad och digitalisering kan stärka möjligheten att leva, bo och verka på landsbygden. EU:s strukturfonder ska stärka klimatomställningen i hela EU, till exempel utbyggnad av laddinfrastruktur och infrastruktur för förnybara drivmedel. Allt näringslivs- och innovationsstöd ska vara klimatsmart för att öka takten i klimatomställningen. I dag är det för svårt att granska hur medlen används och det är viktigt att de används effektivt och hållbart. Det här vill Miljöpartiet: • EU ska hålla samman, men länder som vill fördjupa samarbetet kring frågor som miljö, klimat och mänskliga rättigheter ska kunna göra det. • Sveriges bidrag till EU:s budget är ett av de högsta och bör inte höjas. • Klimatsäkra EU:s budget så att den bidrar till att uppfylla klimat¬målen istället för att motverka dem. Vi är också positiva till att EU får nya egna medel om de har en miljöstyrande effekt och stöder därför förslag som plastavgift. • EU:s regionalpolitik ska främja grön omställning och klimatsmarta investeringar, minska regionala skillnader och förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd. • Skapa mer transparens i region- och jordbrukspolitiken. Vi vill ha en samlad databas med offentlig redovisning, så att det går att se vem som får pengarna och hur de används. • Sverige ska fortsätta stå fritt från valutaunionen EMU. 2.6 Fred, rättvisa och fattigdomsbekämpning Säkerhetsläget i Europa har försämrats. Auktoritära regimer skapar instabilitet både i närområdet och bland EU:s medlemsländer. Världen behöver mer av konfliktförebyggande och krisberedskap, medling och fredsinsatser. Det största säkerhetspolitiska hot vi står inför är klimatförändringen. Vi vill se ett EU som leder arbetet för en mer rättvis värld. Storföretag ska hållas ansvariga för det de gör i fattiga länder och ska inte kunna föra undan enorma belopp till skatteparadis. Handel och bistånd ska hänga ihop och sträva mot samma mål. Bistånd till länder som lider av konflikt, fattigdom och förtryck kan bara bli effektivt om medlemsländerna inte samtidigt exporterar vapen till samma länder. Vi vill se en biståndspolitik som grundas i Agenda 2030, Parisavtalet och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Biståndspolitiken ska utgå från behovet hos de länder som tar emot bistånd, inte baseras på medlemsstaternas egna intressen. Det här vill Miljöpartiet: • Slå vakt om EU som en röst för folkrätt och mänskliga rättigheter. Utrikes- och säkerhetspolitiken ska fokusera på fredsbyggande, civilförsvar, bistånd, fattigdomsbekämpning, rättvis handel, medling och diplomati. • Utveckla EU som fredsprojekt, bland annat genom att stoppa all export av vapen till icke-demokratier och länder som befinner sig i väpnad konflikt. • Öka satsningarna på krisberedskap för att kunna möta hot som klimatförändringar, naturkatastrofer, cyberattacker, våldsbejakande extremism och pandemier. • EU:s jordbrukspolitik ska inte bidra till att dumpa priser på marknaderna i utvecklingsländer. • Det ska finnas ett internationellt bindande regelverk för företags ansvar vad gäller miljö samt mänskliga och fackliga rättigheter. Företag ska kunna ställas till ansvar för brott mot detta regelverk. • Fattiga länder ska ha ekonomiska möjligheter att producera, köpa och sälja läkemedel som räddar liv. • Internationella handelsavtal ska främja hållbar ekonomisk utveckling mellan parterna och ska inte försvåra för länder att stifta nya lagar till skydd för miljö, människor och djur. • Riv handelshinder gentemot fattiga länder så att handelspolitiken kan bli ett effektivt verktyg för fattiga länder så att de kan utveckla sina ekonomier utifrån sina egna förutsättningar. • Använd de verktyg som finns i EU för att ta majoritetsbeslut om hur vi med kraft ska bekämpa skatteflykt. • Verka för att ta bort klausulen från Lissabonfördraget som kräver militär upprustning i alla EU-länder. • Biståndspolitiken ska grundas på internationell solidaritet med världens mest utsatta och biståndet ska gå till länder där det kan göra mest nytta. Biståndet ska inte användas för att ställa krav utifrån nationella intressen, till exempel för att få länder att anpassa sig till EU:s migrationspolitik. Avslutning Vi står inför allvarliga hot med klimatförändringar, döende hav och djurarter som hotas av utrotning. Vi ser hur auktoritära och främlingsfientliga krafter växer. Brexit har skakat om den europeiska unionen när den behöver samlas för att ta viktiga beslut. I flera medlemsländer är demokratins grundfundament under attack. Allt fler människor drivs på flykt av krig och naturkatastrofer men EU reser murar mot omvärlden. För att möta dessa hot krävs inte bara ansvar och engagemang i och från varje land utan också att länder arbetar tillsammans. EU har ett ansvar att skydda demokratin och befolkningen i vår världsdel. EU har en möjlighet att leda utvecklingen för att nå FN:s hållbarhetsmål och stoppa klimatförändringarna. Människor ska kunna engagera sig i EU, beslut ska fattas av medborgare och nära medborgare. EU behöver reformeras för att kunna fokusera på att möta de stora hot vi står inför. Därför behövs också Miljöpartiet de gröna i EU. Vi tänker ta fajten. För demokratin och medmänskligheten. För rätten att älska vem man vill och tro på vad man vill. För hopp istället för hat. För miljön och djuren. Klimatet kan inte vänta. miljöpartiet de gröna Vill du skänka oss ett bidrag, swisha till 123 453 50 50. Bli medlem på www.mp.se/bli-medlem