Stadgar för Sverges Kommunistiska Parti

v
Vänsterpartiet Partiprogram 1951
Download: pdf | txt
Inskannat från partiets egna tryckta material
STADGAR för Sverges Kommunistiska Parti Antagna å XV:e partikongressen 23-26 mars 1951 § 1. Medlemskap Mom. 1. För medlemskap i Sverges Kommunistiska Parti erfordras godkännande av partiets grundsatser och stadgar. Varje medlem tillhör en av partiets organisationer. Medlem är förpliktad att utföra partiarbete, att underordna sig partiets beslut samt att regelbundet erlägga partiavgift. Mom. 2. Ansökan om medlemskap göres hos någon av pariets organisationer, vars styrelse har att till- eller avstyrka inträdesansökan, varefter den förelägges medlemsmötet för beslut. För att ansökan skall kunna bifallas måste den sökande ha rekommenderats till medlemskap av två partimedlemmar. Medlemsmötets beslut förelägges närmaste högre partiinstans, kommunstyrelse eller distriktsstyrelse, för godkännande. Mom. 3. Vid beviljandet av medlemskap för ledande personer från andra partier skall beslutet underställas centralkommitten för godkännande. Inträdesansökan från grupper eller organisationer från andra partier kan beviljas endast av centralkommitten. § 2. Organisation Partiets organisation är uppbyggd enligt den demokratiska centralismens princip, varav följer: a) Varje partiinstans, som representerar ett bestämt område, är överordnad alla andra partiorganisationer, som endast representerar delar av detta område. b) Alla partiets ledande organ utses genom val bland medlemmarna sålunda att partiorganisationernas styrelser väljes direkt på allmänt medlemsmöte eller kommunkonferens eller genom allmän omröstning. Distriktsstyrelserna väljes av ombuden vid distriktskonferens och centralkommitten av ombuden vid partikongressen. c) Varje ledande organ är förpliktat att periodiskt avlägga räkenskap och rapport om sin verksamhet inför den instans som valt det samt till närmaste högre partiinstans. § 3. Kommunistiska Arbetarkommunen Mom. 1. Den kommunistiska arbetarkommunen är partiets lokala organisation och skall omfatta samtliga kommunistiska fackklubbar och föreningar eller enskilda medlemmar på en plats. Kommunstyrelse väljes för ett år i sänder. Mom. 2. Kommunistiska partiets grundorganisation är partiorganisationen på arbetsplatsen eller partiorganisationen i bostadsområdet (fackklubb, bostadsförening, arbetarkommun). Mom. 3. Fackklubben omfattar partimedlemmarna på viss arbetsplats eller i viss fackförening. En fackklubb kan omfatta flera arbetsplatser, om kommunstyrelsen så beslutar. Mom. 4. Bostadsföreningen omfattar alla partimedlemmar som bor inom samma bostadsområde och som inte tillhör fackklubb. Föreningens verksamhetsområde fastställes av kommunstyrelsen. Mom. 5. Grundorganisation kan bildas arbetsplats eller i bostadsområde där 3 eller flera medlemmar är verksamma. Grundorganisationerna bör i allmänhet inte omfatta mer än 50 medlemmar. Vid högre medlemsantal bör uppdelning, av organisationen i flera grundorganisationer genomföras, såvida inte särskilda omständigheter talar däremot. Mom. 6. Styrelsemedlemmar i grundorganisationerna skall regelbundet besöka medlemmarna, meddela dem arbetsuppgifter och kontrollera att dessa genomföres, kalla dem till möten och inkassera partiavgifterna. § 4. Partidistrikt Mom. 1. Partidistrikt är centralorganisation för samtliga inom distriktet befintliga arbetarkommuner. Gränsen mellan de olika distriktsorganisationernas geografiska verksamhetsområden fastställes av centralkommittén i samråd med de distriktsorganisationer åtgärden berör. Mom. 2. Distriktets årskonferens hålles före april månads utgång. Ombud till distriktskonferensen väljes av de anslutna organisationerna i enlighet med representationsordning, som fastställes av distriktsstyrelsen i samråd med centralkomniittén. Anmälan, om årskonferens skall insändas till centralkommittén senast sex veckor före dess hållande. Kallelse till sådan distriktskonferens skall utsändas till arbetarkommunerna senast fyra veckor före dess hållande. Mom. 3. Extra distriktskonferens som mankallas efter beslut av distriktsstyrelsen eller centralkommittén samt om arbetarkommuner som representeral minst en tredjedel av medlemmarna i distriktet, kräver inkallande av konferens. Extra distriktskonferens kan dock hållas endast efter godkännande av centralkommittén. Mom. 4. Den ordinarie distriktskonferensen har att behandla distriktsstyrelsens verksamhetsrapport, taga ställning till förslag från centralkommittén, distriktsstyrelsen, kommuner och enskilda medlemmar. Distriktsstyrelse och revisorer väljes för ett år i sänder. § 5. Partikongressen Mom. 1. Partikongressen, som är partiets högsta beslutande instans, består av ombud valda av kommunerna. Ordinarie kongress hålles vartannat år. Kallelse till sådan ordinarie kongress skall meddelas kommunerna minst tre månader före dess hållande. Dagordning och förslag till stadgeändringar skall utsändas till kommunerna senast tre veckor före kongressen. Om särskilda omständigheter motiverar att kongressen uppskjutes kan centralkommittén besluta därom. Mom. 2. Extra kongress kan inkallas av centralkommittén och skall inkallas om kommuner, som representerar minst en tredjedel av partiets medlemsantal, begär detta. Mom. 3. Val av ombud till kongressen verkställes av kommunerna, som har rätt att sända ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar, räknat efter det rapporterade medlemsantalet fyra månader före kongressen. Mom. 4. Motioner, som skall behandlas vid ordinarie partikongress, skall vara centralkommittén tillhanda senaste en månad före kongressen. Motionsrätt tillkommer kommuner, distriktsorganisationer och enskilda medlemmar. Mom. 5. Ordinarie partikongress skall behandla centralkommitténs och kontrollkommissionens rapporter och inkomna motioner samt välja centralkommitte och ordförande för partiet. § 6. Centralkommitt&n Mom. 1. Centralkommittén är partiets högsta instans mellan kongresserna. Centralkommittén leder partiets hela politiska och organisatoriska verksamhet. Mom. 2. Centralkommittén består av 30 ledamöter jämte 15 suppleanter. Suppleanterna äger rätt att deltaga i centralkommitténs sammanträden och har där yttrande- och förslagsrätt, men icke rösträtt. Vid förfall för ordinarie medlem inkallas suppleant, om möjligt från det distrikt där ordinarie är bosatt, men endast i den ordning suppleanterna är valda av kongressen. Mom. 3. Centralkommittén utser bland sina medlemmar ett arbetsutskott, bestående av minst 7 och högst 11 ledamöter. Arbetsutskottet handhar den centrala ledningen av partiet mellan centralkommitténs sammanträden, organiserar och leder de företag, som har betydelse för hela partiet, fastställer de hos partietanställdas löner, handhar den centrala partikassan och utser firmatecknare för partiet. Partiets ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Mom. 4. Centralkommittén håller sammanträde minst en gång årligen å tid, som fastställes av arbetsutskottet. § 7. Kontrollkommissionen Mom. 1. Kongressen utser en kontrollkommission bestående av 9 ledamöter. Mom. 2. Kontrollkommissionen åligger att granska partiets och partiföretagens räkenskaper och förvaltning samt behandla och avgöra uteslutningsfrågor och frågor om partibestraffning i de fall berörda medlemmar påkallar kontrollkommissionens ingripande. § 8. Medlemsavgifter och rapporter Mom. 1. Varje partimedlem erlägger månadsavgift. Denna avgift utgår med 2 kronor för helbetalande medlem öch 1 krona för halvbetalande medlem. Till halvbetalande medlemmar räknas kvinnor utan förvärvsarbete, sjuka, arbetslösa, folkpensionärer och till militärtjänst inkallade. Andra medlemmar än de nämnda erlägger alltid hel månadsavgift, såvitt inte distriktsstyrelse, efter framställning från kommunstyrelse, finner sådana särkilda skäl föreligga, att medlem bör lämnas medgivande att endast erlägga halv månadsavgift. Mom. 2. Medlemsavgifterna kvitteras genom märken, som inklistras i medlemsboken. Distriktsstyrelsen erhåller märken från centralkommittén till ett pris av 85 öre för helbetalande och 55 öre för halvbetalande medlem. Mom. 3. Extra uttaxering eller förhöjning av medlemsavgiften kan beslutas av distriktskonferens; dock får månadsavgifterna inte fastställas till högre belopp än 2 kronor 50 öre för helbetalande och 1 krona 25 öre för halvbetalande medlem. Beslut om sådan uttaxering eller förhöjning av medlemsavgifterna skall fattas i samråd med centralkommittén. Mom. 4. Inträdesavgiften till partiet är 2 kronor, varmed såväl medlemsbok som avgift för den månad inträdet sker är betald. Mom. 5. Medlem som resterar för mera än tre månader med inbetalning av medlemsavgifter kan uteslutas på grund av bristande betalning. Mom. 6. Distriktsstyrelsen är skyldig att till centralkommittén insända rapport en gång i månaden över medlemsantalet, antalet kommuner m. m. enligt av centralkommittén utfärdade formulär. Sådan rapport skall vara centralkommitén tillhanda senast den 15 varje månad. Kommunstyrelsen insänder till distriktsstyrelsen rapport senast den 10 varje månad. Mom. 7. Distriktsstyrelsen skall före april månads utgång varje år till centralkommittén insända berättelse över verksamheten inom distriktet under föregående kalenderår. § 9. Allmänna bestämmelser Mom. 1. Partidisciplin och kamratlig sammanhållning är en grundregel för medlemskap i kommunistiska partiet. Alla frågor må fritt diskuteras och behandlas till dess bindande beslut är fattade av vederbörande partiinstans. Den som inte åtnöjer sig med fattade beslut äger att överklaga beslutet hos närmaste högre partiinstans. Mom. 2. Den som bryter mot partiets grundsatser, mot stadgarna eller partidisciplinen eller på annat sätt uppträder partiskadligt kan uteslutas, avsättas från partifunktioner eller erhålla partivarning. Beslut härom fattas av den organisation, som vederbörande medlem tillhör. Medlem som inte åtnöjer sig med organisationens beslut i disciplinfrågor kan överklaga beslutet i kontrollkommissionen. Mom. 3. När en medlem uteslutits på grund av fientlig och medvetet skadlig verksamhet mot partiet, skall styrelsen till distriktsstyrelsen, som har att vidarebefordra rapporten till partiets arbetsutskott Den uteslutne medlemmen får sedan icke återintagas i partiet förrän hans ansökan om återinträde behandlats av arbetsutskottet och godkänts av detta. Sådan ansökan skall inlämnas till den partiorganisation sökanden önskar tillhöra. Om denna organisation tillstyrker ansökan skall den sedan översändas till arbetsutskottet, som därefter fattar beslut i frågan. Mom. 4. Dessa stadgar träder i kraft den 1 juli 1951 och kan ändras eller upphävas endast av partikongressen.