Sveriges kommunistiska partiets valmanifest 1952

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1952
Download: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
VALMANIFEST Årets riksdagsmannaval äger rum i en tid av skärpt krigsfara. Under de amerikanska imperialisternas ledning påskyndar krigskrafterna i världen förberedelserna till ett nytt krig. I Väst-Tyskland återinsättes de nazistiska krisförbrytarna i ledande funktioner och landet upprustas för att bli en krigshärd i Europa. USA skaffar sig ett nät av krigsbaser i Danmark och Norge, vilket ökar hotet mot Sveriges fred och oavhängighet. Fredens krafter i världen tillväxer dock oavbrutet. Om folken sätter in hela sin kraft kan de framtvinga en fredspakt mellan de fem stormakterna, öppen för alla andra stater, att förhindra ett nytt världskrig. I denna situation genomför Sveriges regering i samförstånd med storfinansen och dess partier en rad åtgärder för att samordna den svenska politiken med Atlantblockets krigsförberedelser. Regeringen medverkar aktivt i det kalla kriget, i kampanjer för att hetsa upp folket till misstro och hat not fredskrafterna i vårt land, mot Sovjetunionen, folkdemokratierna och det nya Kina. Den motsätter sig förslag om stormakternas nedrustning, om förbud mot atomvapen och bakteriekrig, om nordisk neutralitet. Den amerikanska ockupationen av Island och Grönland, den förestående ockupationen av Danmark och Norge och Väst-Tysklands upprustning har icke föranlett någon gensaga från den. svenska regeringens sida. Regeringen stödjer det ohyggliga amerikanska rövarkriget i Korea. Samordningen till tid och rum av den stora svenska flyg- och flottmanövern i Östersjön med Atlantpaktsstaternas provokatoriska krigsövningar är ytterligare ett tecken på hur långt regeringen och militärledningen redan dragit in Sverige i de amerikanska krigsförberedelserna. Det svenska folket är anhängare av alliansfrihet och neutralitet, men regeringen har i praktiken lämnat den alliansfria kursen. Fred och trygghet för nationen kan inte vinnas genom maktpolitik, upprustning och militär blockbildning. Rådande konflikter måste lösas, internationell avspänning skapas och rustningsbördorna lättas genom förhandlingar. I folkens gemensamma kamp för freden kan det svenska folket trygga sin egen säkerhet. Det farofyllda läget nödvändiggör nu mera än någonsin en samling av det arbetande folket i stad och på land till värn för fred, demokrati och nationell oavhängighet. Regeringens landsskadliga utrikespolitik är samordnad med en inrikespolitik som kännetecknas av att rustningsutgifterna på kort tid fördubblats, att kronans köpkraft oupphörligt sänkes genom prisstegringar, vilket även hårt drabbar småspararna, att kapitalisternas profiter stigit som aldrig förr, att skattetrycket på de mindre inkomsttagarna ökat, att de sociala förmånernas värde sänkts, och att redan beslutade eller utlovade reformer skrinlagts, samt att krigsårens polisgodtycke återinförts. Regeringens ekonomiska politik inriktas på att hindra de arbetande från att genom kamp för högre löner höja sin levnadsstandard. Nu användes därjämte metoden att minska sysselsättningen, vilket medför driftinställelser, permitteringar och avskedanden. Genom denna politik nedpressas reallönerna för flertalet - oron för ekonomisk kris och arbetslöshet griper omkring sig. Denna politik, som genomföres av de högersocialdemokratiska ledarna i samförstånd med storfinansen och dess partier, strider mot folkets intressen. Kommunistiska partiet organiserar och leder massornas kamp för en annan politik. För att söka hindra folkmassornas kamp för sina intressen och skapa misstro mot kommunistiska partiet tillgriper reaktionens krafter de smutsigaste medel, till och med politisk provokation, såsom exempelvis enbomsaffären, där oskyldiga människor indragits och dömts till hårda straff utan skymten av bevis för brottsliga handlingar. Folkets intresse kräver annan politisk kurs: trygghet mot krig, trygghet mot arbetslöshet och trygghet mot försämrad levnadsstandard. Folkets verkiga intressen kräver: 1. En utrikespolitik för fred och samarbete mellan alla folk. Uppsägning av alla avtal, som binder vårt land vid det aggressiva västmaktsblocket, utträde ur Marshallorganisationen, Europarådet etc. Förbud mot krigspropaganda i press, radio och andra opinionsbildande organ. Stöd åt kravet om en fredspakt, nedrustning och förbud mot atomvapen- och bakteriekrig. Vidgat kultur- och handelsutbyte med Sovjetunionen, Kina och de folkdemokratiska länderna. 2. Demokratisering av försvaret, minskning av militärutgifterna. Rensning av kommandoposterna i försvaret från sådana element som verkar for att Sverige skall inträda i Atlantpakten och som hävdar att vårt land inte skall försvara sig mot angrepp från andra kapitalistiska stater. 3. De fackliga organisationernas rörelsefrihet i kämpen för medlemsmassornas intressen hävdas. Priserna på förnödenhetsvaror sänkes. De sociala reformernas realvärde återställs. Tidigare beslutade sociala reformer, främst den fria sjukvården, ,genomföres. Folkpensionerna höjes. Garantier för arbete åt alla arbetsföra. Förkortning av arbetstider. Ökning av bostadsproduktionen och sänkning av bostadskostnaderna. sänkning av skatterna för små och medelstora inkomsttagare. 4. Vakthållning kring de demokratiska fri- och rättigheterna. Upphävande av tvångsmedelslagen och andra lagar som kränker rättssäkerheten (brevcensur, hemlig telefonavlyssning, polisgodtycke vid husundersökningar och anhållanden m.m.). 5. Värn av svensk kultur, svenska institutioner och svensk ekonomi mot den pågående amerikanska infiltrationen. Kommunistiska partiet sätter in hela sin kraft i det arbetande folkets kamp för dessa krav. Rösta i riksdagsvalet för fred, nationell oavhängighet och demokrati! Rösta för en politik som ställer folkets väl före storfinansens! Rösta med kommunistiska partiet - fredspartiet! SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI Centralkommittén