SND-arrangemang 2014

Doktorandnätverksträffen 2014 fokuserade på centrala frågor kring hantering av forskningsdata. Datahanteringens olika steg behandlades, med utrymme för att diskutera deltagarnas egna forskningsmaterial. Träffen inkluderade även en kort introduktion till dokumentationsverktyg som kan effektivisera hanteringen av data.

Årets forskarworkshop hade fokus på förutsättningar och riktlinjer för att göra forskningsmaterial tillgängligt, och bland andra Vetenskapsrådet närvarade och presenterade sitt förslag till nationella riktlinjer för forskningsdata. Under eftermiddagen diskuterades de konsekvenser som en bredare tillgång till data har för olika discipliner, och problem och möjligheter kring att tillgängliggöra kvalitativt material.

Det diskussionsforum för forskningsdata som hölls tjänade som ett informationsutbyte inför införandet av nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata. Där diskuterades frågor som hur forskningsinfrastrukturerna, universitetsbiblioteken och universitetsarkiven kan samverka, och hur de nuvarande forskningsinfrastrukturerna kan hjälpa till vid uppbyggandet av kompletterande resurser.