Fördjupningssessioner dag 2

Nedan listas de fördjupningssessioner som går att välja inför dag 2 (11:e november). Notera att dessa ges i mån av intresse så glöm inte att inkludera ditt personliga önskemål i samband med anmälan (där du även har möjlighet att komma med specifika önskemål/synpunkter inför sessionerna).

1. Checklista för datahanteringsplan

Internationellt kräver många forskningsfinansiärer att ansökan om forskningsmedel ska innehålla en plan, en s.k. datahanteringsplan (DHP), med information om hur data ska hanteras under projektet, bevaras på sikt och tillgängliggöras efter projektets slut. Även om sådant krav inte finns hos svenska finansiärer i nuläget kan en DHP hjälpa forskaren att strukturera information och säkerställa att viktiga aspekter blir utredda.

Sessionen innehåller genomgång av SND:s checklista för DHP följt av praktisk övning där deltagaren kan utveckla idéer för det egna forskningsprojektet. Det är en fördel om deltagaren har grundläggande kunskap om datahantering, exempelvis genom medverkan vid SND:s datahanteringsutbildning dag 1 (2016 eller tidigare år), eller genom att ha tagit del av litteratur i ämnet.

2. Nesstar Publisher

Nesstar Publisher är ett dokumentationsprogram som kan användas för att beskriva ett datamaterial, såväl på studienivå (t.ex. syfte, sammanfattning och urval) som på variabelnivå (t.ex. frågetext och variabelbeskrivning). Programmet erbjuder bland annat flerspråkig dokumentation, import och export av DDI-filer, och möjlighet att ladda ner en kodbok med metadata och frekvenstabeller. Nesstar Publisher lämpar sig särskilt bra för kvantitativa data som samlats in via frågeformulär. Programmet är en fri programvara för Windows och finns att ladda ner från: http://www.nesstar.com/software/publisher.html

Sessionen innehåller en genomgång av programmets olika funktioner följt av praktiskt arbete där deltagaren får möjlighet att testa själv. Egna data kan användas för den praktiska övningen, men SND kommer också att erbjuda övningsdata för den som önskar.

3. Data Documentation Initiative, DDI

Data Documentation Initiative, DDI är en XML-baserad internationell standard för att beskriva data och som fungerar som en gemensam informationsbärare för flera datahanteringsprogram och funktioner. Ursprungligen var DDI avsedd att beskriva samhällsvetenskapliga data men standarden har under åren utvecklats till att idag omfatta fler forskningsområden och typer av data. Idag finns två olika grenar av DDI som båda utvecklas kontinuerligt, DDI Codebook en enklare version som fokuserar på data dokumentation/arkivering och DDI Lifecycle som kan användas för att beskriva hela datalivscykeln, från ide till arkivering och återanvändning.

Sessionen kommer att ge en introduktion till DDI och hur du kan använda metadatastandarden för beskrivning av forskningsmaterialet.

4. Beskriv och synliggör studie med hjälp av SNDs formulär

Forskningsdata representerar en stor investering i form av tid, pengar och forskningskompetens. En investering som kan komma flera forskare till nytta, i den disciplin inom vilken de ursprungligen skapades eller för forskning inom ett helt annat fält. Och ju bättre dokumenterade de är, desto större värde kommer de att ha. Hos SND kan du kostnadsfritt göra data synliga i SND:s katalog genom att beskriva dem och om så önskar även lämna in dem för förmedling och långtidsbevarande. Dataset som lämnas in och tillgängliggörs hos SND förses med persistenta identifierare (PID) av typen Digital Object Identifiers (DOI), vilket bland annat möjliggör korrekt citering och visar vilken version av data som använts.

Sessionen innehåller genomgång av SND:s formulär för att beskriva forskningsdata och visar hur slutprodukten i katalogen kan se ut. Dessutom informeras deltagarna om vilken dokumentation och metadata som behövs om data ska deponeras och tillgängliggöras, vilka tillgänglighetsnivåer som SND har, och hur data hanteras och förmedlas efter överlämnande. Därefter finns tid för deltagaren att påbörja beskrivning av eget material eller rådgöra och planera med SND om framtida beskrivning och eventuell överlämning av data.