Pass 1: Inledning och bakgrund

Det första passet i BAS Online presenterar kursen och tar upp det nationella och lokala sammanhanget kring lärosätenas stödfunktioner för att göra datamaterial tillgängliga för återanvändning. I BAS Online kallas dessa funktioner för DAU:er (Data Access Units) men de kan heta olika saker på olika lärosäten. I passets fyra delar får du en översikt över hur kursen är upplagd, hur den nationella kontexten kring tillgängliggörande och bevarande av data ser ut, hur ett lärosätes DAU kan fungera för att säkerställa att insamlade forskningsdata fortsätter att ha ett värde för forskning även i framtiden, vad FAIR-data är och några begrepp som används under kursen.

(BAS Online har en kursplan och en litteraturlista som det går att ladda ned i pdf-format.)

Efter det här passet ska du kunna

  • förklara på ett övergripande plan hur infrastrukturen för tillgängliggörande av svenska forskningsdata är tänkt att se ut

  • beskriva vilken roll DAU:erna kan ha i arbetet med att dokumentera och tillgängliggöra svenska forskningsdata

  • redogöra för vad som menas med forskningsdata, hur bevarande, lagring och arkivering skiljer sig åt, och vad som är innebörden i "FAIR-data".

Välkommen

Välkommen!

Här presenteras du för BAS Online: vad kursen innehåller och vad som är dess syfte och målgrupp.

Data för framtiden

Data för framtiden

Bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata sker i ett nationellt sammanhang med flera aktörer.

DAU:ens roll

DAU:ens roll

Delen tar upp den roll som lärosätenas funktioner för att bevara och tillgängliggöra data har.

Några begrepp

Några begrepp

Här introduceras du till några begrepp som används i BAS Online och till hur de används.