Vad innebär FAIR Data?

FAIR-principerna spelar en mycket viktig roll i arbetet för öppen vetenskap. De beskriver några av de mest centrala riktlinjerna för god datahantering och öppen tillgång till forskningsdata.

 

FAIR med symboler för varje bokstav
SangyaPundir / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

 

FAIR innebär att forskningsdata ska vara Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (interoperabla) och Reusable (återanvändbara). Sammanlagt innehåller FAIR 15 principer, som är möjliga att tillämpa på forskning inom alla vetenskapliga discipliner. FAIR-principerna fokuserar i första hand på maskinbar läsbarhet, men utgör också principer för mänsklig förståelse av forskningsdata för att möjliggöra återanvändning av dem.

FAIR-principerna i korthet

FAIR-principerna publicerades första gången 2016. Sedan dess har bland andra Europeiska unionen samt ett flertal forskningsfinansiärer, universitet och forskningsinfrastrukturer ställt sig bakom dem. I Sverige är det Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket som fått regeringens uppdrag att ta fram kriterier för att kunna bedöma i vilken utsträckning vetenskapliga forskningsdata och publikationer uppfyller FAIR-principerna.

I korthet innebär FAIR-principerna följande:

 • För att forskningsdata ska vara sökbara krävs att
  • de förses med en unik och beständig identifierare
  • de är beskrivna med utförliga och maskinläsbara metadata
  • metadata innehåller identifieraren för de data som beskrivs
  • (meta)data är sökbara och enkla att hitta på webben
    
 • För att forskningsdata ska vara tillgängliga krävs att
  • (meta)data kan nås via sin identifierare och läsas av och ges tillgång till via ett standardiserat kommunikationsprotokoll (som http eller ftp)
  • kommunikationsprotokollet är öppet, kostnadsfritt och universellt implementerbart
  • det är möjligt att skapa olika användarroller och mekanismer för verifiering av användare och kontroll av åtkomst till data. Tillgången till forskningsdata bör vara så öppen som möjligt och så begränsad som nödvändigt, om data är känsliga
  • metadata är tillgängliga även om data inte längre finns tillgängliga
    
 • För att forskningsdata ska vara interoperabla krävs att
  • (meta)data redovisas med semantiska beskrivningar som är standardiserade, dokumenterade och tillgängliga
  • vokabulärer, terminologier och ontologier som används är vedertagna, kontrollerade och beskrivna på ett tillgängligt sätt
  • relationer mellan olika data och metadata beskrivs så att det är möjligt att förstå hur data hör samman
    
 • För att forskningsdata ska vara återanvändbara krävs att
  • (meta)data innehåller olika typer av kontextuella uppgifter, som till exempel vetenskapligt syfte, i vilket sammanhang data samlades in samt vilken utrustning och programvara som användes
  • villkor tydligt anges för hur data får användas
  • (meta)datas ursprung beskrivs i detalj
  • (meta)data är strukturerade och dokumenterade enligt tillämpliga standarder och vedertagna format
    

Vill du fördjupa dig mer i FAIR-principerna kan du följa någon av nedanstående länkar:

FORCE 11 – FAIR-principerna från 2016: https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples

Vetenskapsrådets bedömningskriterier för FAIR forskningsdata: https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2018-12-07-kriterier-for-fair-forskningsdata.html

Vetenskapsrådets samordningsarbete för öppen tillgång till forskningsdata: https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/oppen-vetenskap/oppen-tillgang-till-forskningsdata.html

Kungliga bibliotekets bedömningskriterier för om en publikation uppfyller FAIR-principerna: http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/documents/vetenskapliga-publikationer-och-fair-principerna-bedoemningskriterier-och-metod-foer-att-kunna-foelja-utvecklingen-mot-ett-oeppet-vetenskapssystem-86176

EU:s satsning Fostering Fair Data Practices in Europe (FAIRsFAIR): https://www.fairsfair.eu/

GO FAIR-initiativet: https://www.go-fair.org/

Slutrapporten Turning FAIR into reality från EU kommissionens expertgrupp: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf

Sagan "A FAIRy tale - A fake story in a trustworthy guide to the FAIR principles for research data" från Danish e-Infrastructure Cooperation förklarar principerna på ett underhållande och pedagogiskt sätt:  https://vidensportal.deic.dk/sites/default/files/uploads/A FAIRy tale bookdigital_ny.pdf