Data och metadata in

data och emtadata in, bearbetning, data och metadata ut

Vad kan lämnas in?

Data:

 • Forskningsdata, dvs. data som ligger till grund för vetenskaplig analys inom något forskningsområde, kan lämnas in. 
 • SND rekommenderar ett antal olika filformat som är lämpliga med tanke på återanvändning och långtidsbevarande. Kravet vid inlämning är dock att materialet kan extraheras i ett användbart skick. Kontakta din lokala forskningsstödsenhet eller SND om du har frågor om filformat. Du lämnar alltid in en kopia av originalmaterialet. 
 • Data som skickas till SND måste vara anonymiserade. Begränsningen gäller dock inte om forskningshuvudman är Göteborgs universitet. Begränsningen kommer på sikt inte heller att gälla för de lärosäten som inrättar en lokal forskningsstödsenhet (DAU), då data istället lagras lokalt. Med anonymiserade data avses individdata där det inte är möjligt att direkt eller indirekt knyta uppgifter till en fysisk person som är i livet. Individdata räknas som anonymiserade i de fall det inte finns någon kodnyckel kvar, inte ens hos primärforskaren.

Metadata och annan dokumentation:

 • Om projektets forskningsdata görs tillgängliga någon annanstans än hos SND kan du ändå beskriva dem så att de blir synliga och sökbara i den nationella metadatakatalogen. Det behöver då framgå var och hur data finns tillgängliga. I formuläret kan du t.ex. ange om datamaterialet har en persistent identifierare (PID), licens och åtkomstvillkor.
 • Strukturerad beskrivning av forskningsmaterialet kan anges i formuläret.
 • Förutom de metadata som anges i formuläret kan annan dokumentation bifogas, som t.ex. enkäter, variabellistor, studieprotokoll, metodbeskrivningar, rapporter m.m.
   

Vem kan lämna in data?

SND tar emot data från personer som företräder en forskningshuvudman, alltså en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person som driver verksamheten där forskningen utförs. Ett universitet eller ett landsting är forskningshuvudman för den forskning som bedrivs inom deras verksamhet. Det är alltid huvudmannen som har det yttersta ansvaret för forskningen.

Då du bara lämnar in en kopia av projektets data till SND är originalet, tillsammans med äganderätt och arkivansvar, kvar hos huvudmannen. Därför anses data inte vara allmänna handlingar hos SND, som endast utför teknisk bearbetning och lagring för huvudmannens räkning.
 

  Beskriva, dokumentera och lämna in data

  Första steget mot att publicera datamaterial eller beskrivningar via SND är att fylla i vårt formulär. Här kan du bl.a. ange vem som ansvarar för datamaterialet, beskriva datamaterialet och hur det samlats in, ange nyckelord, samt vilken tillgänglighetsnivå det kommer att få hos SND. Annan relevant information, som projektbeskrivning, kodböcker, publikationer som använder materialet osv. kan också laddas upp via formuläret.

  Efter att ha gjort detta väljer du ifall endast beskrivningen ska skickas till SND eller om du också ska lämna in datafiler. I så fall laddar du upp dem och lämnar in dem via formuläret. Om datafilerna är för stora för att kunna laddas upp, eller om de innehåller känsliga data, kan du kontakta våra medarbetare för att hitta ett lämpligare sätt att lämna över dem.

  Innan data skickas in får du, som representant för forskningshuvudmannen, läsa igenom och godkänna vårt avtal. I avtalet regleras bl.a. förutsättningar och villkor för de data som lämnas in, och förutsättningar för hur data ska tillgängliggöras.

  När du skickat in metadata och data via formuläret kommer medarbetare vid SND (och framöver DAU) att granska metadata och data och förbereda för publikation i SND:s nationella forskningsdatakatalog.

  Du kan läsa mer om processen i de efterföljande sidorna i menyn till vänster.