Granskning och bearbetning

data och metadata in, bearbetning, data och metadata ut

Granskning

När du skickat in databeskrivningen kommer metadata och uppladdade dokument (t.ex. dokumentationsfiler och data) att granskas och kontrolleras. Granskning innebär t.ex. att se till att relevanta uppgifter i formuläret har fyllts i, att det finns tillräckliga metadata för återanvändning, att uppladdade dokument har lämpliga format och att innehållet kan läsas. I samband med granskning kan du bli ombedd att komplettera med ytterligare information och förtydliganden. Om det blir aktuellt får du meddelande via e-post. Skulle det krävas några ändringar i datamaterialet sker det i samarbete med dig.
 

Bearbetning

När forskningsdata lämnas in till SND hanteras de på ett sätt som gör dem läsbara och användbara för en lång tid framöver. Ett riktmärke för bearbetningen är att data ska vara FAIR – Findable, Accessible, Interoperable och Re-usable. Detta kan komma att innebära olika åtgärder:

  • Lagringsmedia görs kompatibla med gällande hårdvara och migreras vid behov.
  • Data sparas i filformat som är kompatibla med operativsystemet och som gör teckentabeller, komprimeringsalgoritmer och binärkod läsbara och begripliga.
  • De filer som tillsammans är förståeliga för människor bevaras intakta och förses med en beskrivning av innehållet (t.ex. en beskrivning av hur en webbsida som innehåller både bilder och text hänger ihop).

En förutsättning för att göra data tillgängliga är att det finns tillräcklig dokumentation för att förstå och använda datamaterialet. SND hjälper till att göra dokumentationen förståelig och synlig för nya användare. De uppgifter du skickar in berikas och sammanställs efter etablerade standarder, till exempel genom att dokumentera variabler eller lägga in intervjufrågor i en sökbar frågebank. SND använder metadataspecifikationen DDI (Data Documentation Initiative) för denna dokumentation. En sådan standard anger vilka fält och vilken information som data beskrivs med, och gör det enklare att utbyta metadata mellan olika parter och göra informationen sökbar. Flera delar av databeskrivningen har också en motsvarighet i Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) – en standard som syftar till att göra det lättare att beskriva och hitta resurser på internet.

Du kan läsa mer om processens efterföljande steg under Data och metadata ut.