Granskning och bearbetning

Arbetsprocess

Granskning

När du har skickat in databeskrivningen kommer data, metadata och uppladdade dokument (t.ex. dokumentationsfiler) att granskas och kontrolleras. Detta för att säkerställa att datamaterialet är tillräckligt välbeskrivet för att data ska kunna förstås och återanvändas av någon annan. Granskningen innebär t.ex. att se till att datafiler är i lämpligt format, att relevanta uppgifter i formuläret har fyllts i, att det finns tillräckliga metadata för återanvändning (både i datafiler, formulär och tillhörande dokumentation), att uppladdade dokument har lämpliga format och att innehållet kan läsas. I samband med granskning kan du bli ombedd att komplettera med ytterligare information och förtydliganden. Om det blir aktuellt får du ett meddelande via e-post. De ändringar som kan behöva göras för att öka förståbarheten av data kommer att ske i dialog med dig.

Innan databeskrivningen publiceras i SND:s forskningsdatakatalog får du möjlighet att granska en förhandsvisning av den kommande katalogposten. Du kan då se om informationen har blivit rätt och om data presenteras på ett sådant sätt som du tänkt dig. När du har gett ditt godkännande publicerar vi katalogposten.

Bearbetning

När forskningsdata beskrivs och görs tillgängliga via DORIS hanteras de på ett sätt som gör dem läsbara och användbara för en lång tid framöver. Ett riktmärke för bearbetningen är att data ska vara FAIR – Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (interoperabla) och Reusable (återanvändbara). Detta kan komma att innebära olika åtgärder:

  • Lagringsmedia görs kompatibla med gällande hårdvara och migreras vid behov.
  • Data sparas i filformat som är kompatibla med operativsystemet och som gör teckentabeller, komprimeringsalgoritmer och binärkod läsbara och begripliga.
  • De filer som tillsammans är förståeliga för människor bevaras intakta och förses med en beskrivning av innehållet (t.ex. en beskrivning av hur en webbsida som innehåller både bilder och text hänger ihop).
  • I DORIS används en metadataprofil som bygger på kraven från flera källor, bland annat internationella infrastrukturer som DataCite, CLARIN och CESSDA, samt olika metadatastandarder. En metadatastandard anger på ett strukturerat sätt genom metadatafält vilken information som data beskrivs med och vilka relationer fälten har, vilket gör det enklare att utbyta metadata mellan olika parter och göra informationen sökbar. Den metadatastandard som används i den gemensamma profilen i DORIS är Data Documentation Initiative, DDI. Flera delar av DDI har också  motsvarigheter i andra standarder som SND:s system har stöd för, exempelvis Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), ISO 11915 och META-SHARE. Det här gör att vi kan skicka och ta emot metadata från andra system, även om de inte stödjer DDI.

Du kan läsa mer om processens efterföljande steg under Data och metadata ut.