Granskning och bearbetning

Arbetsprocess

Granskning

När du har skickat in databeskrivningen kommer data, metadata och uppladdade dokument (t.ex. dokumentationsfiler) att granskas och kontrolleras. Detta för att säkerställa att datamaterialet är tillräckligt välbeskrivet för att data ska kunna förstås och återanvändas av någon annan. Granskningen innebär t.ex. att se till att datafiler är i lämpligt format, att relevanta uppgifter i formuläret har fyllts i, att det finns tillräckliga metadata för återanvändning (både i datafiler, formulär och tillhörande dokumentation), att uppladdade dokument har lämpliga format och att innehållet kan läsas. I samband med granskning kan du bli ombedd att komplettera med ytterligare information och förtydliganden. Om det blir aktuellt får du ett meddelande via e-post. Skulle det krävas några ändringar i datamaterialet sker det alltid i samråd med dig.

Innan databeskrivningen publiceras i SND:s forskningsdatakatalog får du möjlighet att granska en förhandsvisning av den kommande katalogposten. Du kan då se om informationen har blivit rätt och om data presenteras på ett sådant sätt som du tänkt dig. När du har gett ditt godkännande publicerar vi katalogposten.

Bearbetning

När forskningsdata beskrivs och lämnas in via SND:s formulär hanteras de på ett sätt som gör dem läsbara och användbara för en lång tid framöver. Ett riktmärke för bearbetningen är att data ska vara FAIR – Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (kompatibla) och Reusable (återanvändbara). Detta kan komma att innebära olika åtgärder:

  • Lagringsmedia görs kompatibla med gällande hårdvara och migreras vid behov.
  • Data sparas i filformat som är kompatibla med operativsystemet och som gör teckentabeller, komprimeringsalgoritmer och binärkod läsbara och begripliga.
  • De filer som tillsammans är förståeliga för människor bevaras intakta och förses med en beskrivning av innehållet (t.ex. en beskrivning av hur en webbsida som innehåller både bilder och text hänger ihop).
  • En förutsättning för att göra data tillgängliga är att det finns tillräcklig dokumentation för att förstå och använda datamaterialet. SND eller DAU hjälper till att göra dokumentationen förståelig och synlig för nya användare. SND använder metadataspecifikationen DDI (Data Documentation Initiative) för dokumentation av metadata. En metadatastandard anger vilka fält och vilken information som data beskrivs med, och gör det enklare att utbyta metadata mellan olika parter och göra informationen sökbar. Flera delar av DDI har också  motsvarigheter i andra standarder som SND:s system har stöd för, exempelvis Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), ISO 11915 och META-SHARE. Det här gör att vi kan skicka eller ta emot metadata från andra system, även om de inte stödjer DDI.

Du kan läsa mer om processens efterföljande steg under Data och metadata ut.