Avtal för deponering och tillgängliggörande av data

Data som har insamlats i ett ursprungligt forskningsprojekt kan vara en värdefull resurs för återanvändning i framtida forskningsprojekt och för användning i undervisning vid universitet och högskolor.

Innan data skickas in till SND, via formuläret för att beskriva och lämna in data, får överlämnaren granska och godkänna ett digitalt avtal. Möjligheten att underteckna ett pappersavtal finns som alternativ.

Ur avtalet:

"Avtalet innebär att SND endast inträder som depotarie med att den fulla äganderätten till Data kvarstår hos Forskningshuvudmannen inbegripet immateriella rättigheter och arkivansvar i enlighet med Arkivlagen (1990:782).

Genom avtalet uppdras åt SND att ombesörja omhändertagande av Data och att säkerställa att Data tekniskt bibehålls. Med omhändertagande avses bl.a. migrering i syfte att säkerställa att Data tid till annan förblir användbara."