FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor om data och att dela data via SND.

FAQ-illustration med ett frågetecken på en hög med papper

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är sådant material som ligger till grund för en vetenskaplig analys oavsett forskningsområde.

Vad innebär metadata?

Metadata är strukturerad information som används för att beskriva och kategorisera digital information, det vill säga ”information/data om data”. Metadata i SND:s forskningsdatakatalog gör det lättare att hitta och förstå vad som är utmärkande för ett visst forskningsmaterial och berättar bland annat vilka metoder som användes för insamling av materialet.

Varför ska jag dela med mig av projektets data?

Av flera skäl. Det ställs högre krav på öppenhet inom offentligt finansierad forskning och allt fler vetenskapliga tidskrifter börjar begära av sina författare att de tillgängliggör de data som ligger till grund för analyserna. Att dela forskningsdata gynnar både forskningen och samhället i stort. Det lägger grund för ökad transparens, möjliggör ny forskning, innovationer och användning av data på områden utanför forskarsamhället. För den enskilda forskaren kan även citering av data och ökad synlighet vara en motiverande faktor.

Vem kan dela data via SND?

Data kan beskrivas och delas av personer som företräder en forskningshuvudman, alltså en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person som driver verksamheten där forskningen utförs. Ofta är det forskare anställda vid ett lärosäte som tar initiativ till och hanterar inlämningen av data. Forskaren gör det då som representant för sitt lärosäte, forskningshuvudmannen.

Kostar det något att beskriva och dela data via SND?

Nej, det är helt kostnadsfritt.

Vilka data kan göras tillgängliga via SND:s forskningsdatakatalog?

Forskningsdata och material som ligger till grund för vetenskaplig analys inom något forskningsområde kan göras tillgängliga. Här kan du läsa mer om vad som kan delas via forskningsdatakatalogen.

Hur hamnar data i SND:s forskningsdatakatalog?

För att data och metadata ska hamna i katalogen används SND:s dokumentationssystem DORIS. I DORIS kan du hantera och skapa nya databeskrivningar genom ett formulär. Formuläret bygger på internationella standarder för metadata, vilket gör att information om datamaterialet blir strukturerad och sökbar. För att börja använda DORIS behöver du logga in på Mina sidor på SND:s webbplats.

Vad är DORIS?

DORIS är ett verktyg där forskare kan publicera forskningsdata och göra dem tillgängliga. Systemet går att använda i hela processen, från beskrivning och uppladdning av forskningsdata till att följa och hantera dataförfrågningar. För att använda DORIS måste du logga in på SND:s webbplats.

Vad händer med den information jag lämnar via formuläret i DORIS?

Metadata och data som görs tillgängliga via SND:s formulär publiceras i vår nationella forskningsdatakatalog i form av en katalogpost. Innan katalogposten hamnar i katalogen granskas informationen och primärforskaren får alltid möjlighet att läsa igenom och godkänna databeskrivningen. Granskningen innebär inte någon bedömning av den vetenskapliga kvalitén på forskningsdata utan fokuserar på dokumentationen av data och datainsamling.

Hur stora datafiler kan jag ladda upp?

Data kan laddas upp direkt via SND:s formulär i DORIS. I dagsläget kan filer som laddas upp i formuläret inte vara större än 500 MB, men vill man dela större filer går det att lösa. Kontakta SND via ur@snd.gu.se så ger någon av våra medarbetare råd.

Vilka filformat är lämpliga att använda när data ska laddas upp via SND:s formulär?

SND har utvärderat ett antal olika filformat som vi anser vara lämpliga för långtidsbevarande och tillgängliggörande av forskningsdata. Dessa kan komma att förändras över tid beroende på teknisk utveckling. Läs mer om rekommenderade filformat.

Kan SND ta emot data med personuppgifter?

I dagsläget gäller att data som lämnas in måste vara anonymiserade (avidentifierade). Begränsningen gäller dock inte om forskningshuvudmannen är Göteborgs universitet. För de lärosäten som inrättar en DAU kommer begränsningen med avidentifierade data på sikt inte att gälla, då data hos dessa lärosäten kommer att lagras lokalt. Till dess går det däremot bra att bara beskriva forskningsmaterialet vid SND utan att data lämnas in.

Vad menas med anonymiserade data?

Anonymiserade data är data som är avidentifierade, det vill säga att man har tagit bort alla möjligheter att identifiera en nu levande fysisk person ur uppgifterna. Det innebär att kod- och krypteringsnycklar måste vara förstörda och att man inte ska kunna bakvägsidentifiera en person. Anonymiserade data omfattas inte av Dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning.

Tar SND över ägarskapet till data som görs tillgängliga via forskningsdatakatalogen?

Nej, forskningshuvudmannen behåller alltid den fulla äganderätten till de data som beskrivs och delas. Forskningshuvudmannen är den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person som driver verksamheten där forskningen utförs.

Går det att redigera databeskrivningen i efterhand?

Ja, om du sedan tidigare har en publicerad databeskrivning i forskningsdatakatalogen kan du uppdatera informationen i databeskrivningen eller dela nya versioner av data. Detta gör du i DORIS genom funktionen Ny version inne i din databeskrivning.

Går det att komplettera med fler publikationer till databeskrivningen vid senare tillfälle?

Ja, det går bra. Du gör på samma sätt som när du uppdaterar annan information i databeskrivningen: via funktionen Ny version i DORIS.

Kan forskningsdata från pågående projekt beskrivas vid SND?

Ja, forskning som pågår kan gärna beskrivas och synliggöras i SND:s katalog. Om data ska delas via SND och tilldelas en DOI (persistent identifierare) behöver det dock finnas sparade versioner av data. Ett dataset som har tilldelats en DOI får inte förändras efter det. Däremot går det bra att dela nya och uppdaterade versioner av datasetet löpande, vilket genererar en ny DOI per dataset.

Vad händer om en person som anges som primärforskare pensioneras eller går bort?

En primärforskare som inte längre är aktiv, på grund av pensionering eller bortgång, kan ändå stå kvar som primärforskare i databeskrivningen. Om en primärforskare som inte längre är aktiv även var kontaktperson för studien bör en ny kontaktperson anges efter samråd med forskningshuvudmannen.

Kan jag återta data som har registrerats i SND:s katalog?

Ja, ägaren kan alltid begära att få tillbaka data som finns beskrivna i SND:s forskningsdatakatalog.

Hur återanvänds forskningsdata som finns tillgängliga via SND?

Data återanvänds oftast för forskning, men används också till undervisning och i studentuppsatser på grund- eller avancerad nivå.

Kan jag se hur många som tagit del av projektets data efter att de gjorts tillgängliga i katalogen?

SND för statistik över data som är publicerade i forskningsdatakatalogen. För att ta reda på hur många gånger ett publicerat material har begärts ut eller laddats ner kan man skicka en förfrågan till ur@snd.gu.se. Statistiken kan vara en bra tillgång om man vill argumentera för värdet av den egna vetenskapliga produktionen.

Hur citerar man data?

När du använder data från SND är det viktigt att du berättar varifrån materialet kommer och vem som har sammanställt det. Här gäller att du anger en DOI (en unik länk som pekar på datamaterialet) samt hänvisar till skaparen/primärforskaren i ditt dokument.

Många studier som finns publicerade i SND:s katalog anger färdiga referenser som du enkelt kan kopiera. Dessa hittar du i katalogposten under fliken "Data och dokumentation". Där kan du också välja mellan vanliga referenssystem som American Psychological Association (APA), Harvad- eller Oxfordsystemet.

Exempel på citering
Vad är en DOI?

En DOI (Digital Object Identifier) är en unik länk som tilldelas dataset som finns beskrivna i SND:s forskningsdatakatalog. En DOI länkar till en beständig beskrivning av data som inte påverkas av om datafilernas placering skulle behöva ändras. Syftet med DOI är att möjliggöra korrekt citering till forskningsdata samt att visa vilken version av data som använts. Att forskningsdata finns tillgängliga och försedda med en DOI är vanligtvis ett krav för att de publikationer som bygger på dessa data ska kunna publiceras i en tidskrift. Läs mer om DOI.

Vad innebär ett certifierat datarepositorium?

Att ett repositorium är certifierat (ett s.k. Trusted Digital Repository, TDR) innebär att det följer rekommenderade metoder och standarder för datahantering. Det leder även till att man tillhandahåller FAIR Data. SND är ensam i Sverige om att vara ett certifierat repositorium. Här kan du läsa mer om hur data hanteras och bevaras hos SND.