FAQ

Kostar det något att lämna över data till SND?
Svar: Nej, det är helt kostnadsfritt.

Tar SND över ägandeskapet av data som lämnas in?
Svar: Nej, SND tar emot en kopia av materialet medan huvudmannen behåller den fulla äganderätten.

Kan man få tillbaka data som lämnats över till SND?
Svar: Ja, ägaren kan alltid begära att få tillbaka data som deponerats hos SND.

Vem kan lämna in data till SND?
Svar: Data kan lämnas in till SND av en person som företräder forskningshuvudmannen, dvs. den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs.

Kan SND ta emot data med personuppgifter?
Svar: För närvarande kan SND bara ta emot data med personuppgifter från forskare vid Göteborgs universitet. Data från andra lärosäten måste vara anonymiserade. Däremot går det bra att beskriva forskningsmaterialet vid SND utan att data lämnas in. SND hjälper gärna till med en sådan beskrivning.

Vad menas med anonymiserade data?
Svar: Anonymiserade data är data som är avidentifierade, det vill säga att man har tagit bort alla möjligheter att identifiera en nu levande fysisk person ur uppgifterna. Det innebär att kod- och krypteringsnycklar måste förstöras och att man inte ska kunna bakvägsidentifiera en person. Anonymiserade data omfattas inte av Dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning.

Vad är en DOI?
Svar: En DOI (Digital Object Identifier) är en unik länk som tilldelas studier och dataset som tillgängliggörs vid SND. En DOI länkar till en beständig beskrivning av data som inte påverkas av om datafilernas placering skulle behöva ändras. Den unika DOI:en rekommenderas att ingå när data citeras.    

På vilka sätt kan data lämnas till SND?
Svar: Data kan skickas till SND direkt via formuläret. Det kan däremot vara bra att rådgöra med SND innan materialet skickas, eftersom det kan finnas bättre sätt att skicka stora filer. SND kan även ta emot data via olika lagringsmedia (till exempel extern hårddisk, USB-minne, DVD eller CD).    

Vilka filformat är lämpliga att använda när data ska lämnas in?
Svar: SND har utvärderat ett antal olika format som vi anser vara lämpliga för hantering, långtidsbevaring och tillgängliggörande av forskningsdata. Dessa kan komma att förändras över tid beroende på teknisk utveckling. Läs mer om rekommenderade filformat.

Hur återanvänds material som beställs från SND?
Svar: Forskningsmaterial återanvänds oftast för undervisning, till exempel i studentuppsatser på grund- eller avancerad nivå, och för ytterligare forskning.

Är det möjligt att påbörja beskrivningen i formuläret och spara uppgifterna för att fortsätta vid senare tillfälle?
Svar: Ja, det går fint att fortsätta redigeringen senare. Längst ner i formulärets vänsterkolumn finns tre knappar: Spara, Förhandsgranska och Skicka. Välj Spara om beskrivningen inte är klar. Du kommer då att få en länk skickad till den e-postadress som angivits i formuläret, där redigering kan återupptas.  

Måste alla fält i formuläret fyllas i för att en beskrivning ska kunna tillgängliggöras vid SND?
Svar: Det finns några fält som är obligatoriska för att en studie ska kunna skickas in och tillgängliggöras, men SND rekommenderar att så många fält som möjligt fylls i. Kontakta gärna någon av datasamordnarna om du vill ha hjälp med vilka alternativ som passar bäst för att beskriva forskningsmaterialet.

Vilka uppgifter ska anges under studieinformation respektive datasetsinformation? 
Svar: Under studieinformation anger du uppgifter som är övergripande för studien, t.ex. syfte, sammanfattning och ämnesområden. Dataset är tänkt att avspegla de data som har samlats in, så där anger du istället uppgifter som antal variabler, antal fall och svarsfrekvens. För en kvantitativ tvärsnittsstudie genererar insamlingen ofta ett dataset, medan andra typer av studier (som exempelvis longitudinella eller kvalitativa) kan resultera i flera dataset. Du kan ange flera dataset för en studie i formuläret.

Måste det skrivas ett avtal mellan forskaren och SND om data endast beskrivs?
Svar: Nej, det är bara när data tillgängliggörs vid SND som avtal skrivs.

Vad innebär metadata?
Svar: Metadata syftar på den information som beskriver ett objekt, det vill säga ”data om data”. Metadata beskriver innehållet i forskningsmaterialet och gör det lättare att förstå dess egenskaper och metodik. Den information som anges i formuläret är metadata.

Går det att komplettera med fler publikationer till studiebeskrivningen vid senare tillfälle?
Svar: Ja, det går bra. Kontakta någon av datasamordnarna och ange vilka publikationer som ska kompletteras till beskrivningen. 

Kan forskningsdata från pågående projekt beskrivas vid SND?
Svar: Ja, även forskning som pågår kan beskrivas och synliggöras vid SND.

Behöver kontaktpersonen vara en primärforskare?
Svar: Nej, det kan vara en annan person som är insatt i forskningsmaterialet.

Vad händer om en primärforskare som anges för en studie pensioneras eller går bort?
Svar: En primärforskare som inte längre är aktiv, p.g.a. pensionering eller bortgång, kan ändå stå kvar som primärforskare till studien. Om en primärforskare som inte längre är aktiv även var kontaktperson för studien kan en ny kontaktperson anges efter samråd med forskningshuvudmannen.

Vad menas med att studien publiceras?
Svar: Publicering innebär att studiebeskrivningen och eventuella data tillgängliggörs i SND:s webbkatalog. Innan SND publicerar får primärforskaren alltid möjlighet att läsa igenom och godkänna studiebeskrivningen. Publicering innebär inte något granskningsförfarande av den vetenskapliga kvalitén.

Kan forskningsmaterial som innehåller personuppgifter beskrivas i SND:s webbkatalog?
Svar: Ja, det går bra.