Fördelar

Det finns mycket att vinna

Som forskare är det viktigt att ens forskning är så synlig som möjligt. Forskningsdata som finns dokumenterade och deponerade hos SND exponeras såväl nationellt som internationellt. De finns beskrivna i SND:s webbkatalog såväl som i katalogen för de europeiska CESSDA-arkiven och i DataCite:s katalog. Genom DataCite är data dessutom sökbara i Clarivate Analytics Web of Science och kan på sikt exempelvis användas för analyser av dataciteringar.

Genom sitt medlemskap i DataCite kan SND dela ut unika, permanenta identifierare, så kallade DOI:ar (Digital Object Identifiers). Alla material som deponeras hos SND förses med DOI:ar för att det ska vara lätt att referera till, hitta och identifiera. Att forskningsdata är tillgängliga och försedda med DOI är vanligtvis ett krav för att de ska kunna publiceras i en datapubliceringstidskrift.

För de forskare som vill slippa att administrera förfrågningar om att lämna ut data är SND en praktisk lösning. Det är även möjligt att från SND få statistik över hur populärt ett material är, om man vill argumentera för värdet av den egna vetenskapliga produktionen.

Uppfylla kraven

Det blir allt vanligare att det ställs krav på att forskningsdata ska göras tillgängliga. Inom ramen för EU:s forskningsramverk Horisont 2020 finns det en pilot för öppna forskningsdata och i Sverige har Vetenskapsrådet lämnat ett förslag om nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information till regeringen. Framtiden för de offentliga forskningsfinansiärerna verkar föra med sig krav på att offentligt finansierade forskningsdata tillgängliggörs.

Även vetenskapliga tidskrifter börjar begära av sina författare att de tillgängliggör de data som ligger till grund för analyser i artiklarna. Till exempel har PLOS-tidskrifterna (Public Library of Science) en policy för datatillgänglighet och Elsevier uppmuntrar forskare att dela med sig av sina data. PLOS respekterar dock om det finns t.ex. etiska orsaker för att inte göra data öppet tillgängliga. Läs mer om PLOS undantag här.

Sedan december 2016 finns SND med på PLOS lista över rekommenderade repositorier.

Bidra till framtidens vetenskap

Att tillgängliggöra väldokumenterade forskningsdata bidrar till forskningen på diverse sätt. Det möjliggör ny forskning genom att tidigare material kan användas till forskning på nytt, genom att kombinera flera tidigare material eller komplementera nya data med gamla. Genom att andra kan se vilka data som redan producerats går det även att undvika dubbelarbete och på så sätt spara forskningsmedel som kan utnyttjas bättre till annat. Därutöver är tillgängliga forskningsdata en viktig resurs för metodundervisning vid våra lärosäten.

Slutligen är det värt att understryka värdet som forskningsmaterialen kommer att ha för kommande generationer – såväl forskare som lekmän. Vi kan inte idag avgöra vad som kommer att vara viktiga källor för framtidens historiker eller vad som kommer att vara fantastiska, spännande och värdefulla vägar till vårt förflutna. Det enda vi med säkerhet kan säga är att dagens forskningsdata är framtidens kulturarv.