Webbkarta
Obligatorisk information Administrativa uppgifter Studiebeskrivning Ämnesord & nyckelord Dataset Datainsamling Publikationer

  • Studiebeskrivningen kan redigeras fram tills dess att du väljer att skicka in den till SND, vilket sker under steg 4 ”Skicka till SND”.
  • När du klickar på Spara-knappen första gången skickas ett mejl till den mejladress som angivits under fältet Överlämnare. I mejlet finns en länk till studiebeskrivningen som kan användas för att fortsätta redigering vid ett senare tillfälle. Länken är aktiv fram tills beskrivningen skickas in till SND.
  • Information om villkor för data som lämnas in till SND.

Överlämnare av beskrivning/data

Personen som lämnar in studiebeskrivning och/eller data till SND.

Titel på studien
Nivå av tillgänglighet för forskningsmaterialet som lämnas in eller beskrivs. Datamaterial som tillgängliggörs via SND kan ha olika tillgänglighetsnivå. Dessa omfattar såväl fritt tillgängliga material som villkorad tillgänglighet. Ett villkor kan till exempel vara att SND alltid måste inhämta forskningshuvudmannens godkännande innan materialet förmedlas. Välj nivå av tillgänglighet till datamaterialet när data överlämnas till SND. Om du bara beskriver materialet hos SND, välj nivå 3a eller 3b.
Eventuella restriktioner för forskningsmaterialets tillgängliggörande (t.ex. embargo eller restriktioner för särskilda användargrupper) eller i samband med användning av data (t.ex. krav på att man refererar till specifik data- eller metodartikel i samband med publicering).
Markera om data ska göras tillgängligt för Closed Review vid en vetenskaplig tidskrift
Organisation med äganderätt och arkivansvar för studien. Vanligtvis det lärosäte eller annan forskningsorganisation där studien genomförts/genomförs.

Primärforskare och kontaktperson för data

Uppgifter om studiens primärforskare och kontaktperson för data. Ange roll och fyll därefter i kontaktuppgifter. Fler primärforskare kan läggas till genom att trycka på "Lägg till Primärforskare och kontaktperson för data" längre ned på sidan.

Roll
Person som ansvarar för det materiella och intellektuella innehållet av det beskrivna objektet.
Institution eller organisation som ansvarar för det materiella och intellektuella innehållet av det beskrivna objektet.
Person/er som SND kan kontakta eller hänvisa till vid frågor om data.
Organisation med administrativt ansvar för studiens genomförande. t.ex. institutionen vid lärosätet.
URL (webbadress) för studiens hemsida, om sådan finns.
Om forskningsetisk prövning gjorts (i enlighet med Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor), ange etikprövningsnämnd som godkänt forskningen och referensnummer hos nämnden.

Finansiering

Information om studiens finansiering. Ange finansiär/er och om möjligt även finansiärens/-ernas diarienr.

Beskriv med några meningar studiens syfte och mål.
En sammanfattning av studien som beskriver datamaterialets syfte, beskaffenhet och omfattning, särskilda egenskaper hos innehållet, betydande områden som det omfattar, samt frågeställningar som primärforskare försökt besvara när studien genomförts. (Ca 200–300 ord.)

Tidsperiod(er) som undersökts

Materialet i studien täcker denna eller dessa tidsperioder. Ange starttid och sluttid (alternativt ”pågående” om studien inte är avslutad).


Land där data till studien samlats in. Använd fritextfält (Geografisk beskrivning) för att ange område som inte finns representerat i föreslagen lista, eller för att beskriva mer utförligt.
Du kan lägga till flera länder via autocomplete.
Fritextfält för att beskriva geografiskt område mer utförligt, eller för att ange geografiskt område som inte finns representerat i föreslagen lista i föregående fält (Geografisk plats).
Den grupp individer eller objekt som är föremål för forskning och till vilka analytiska resultat refererar.
Markera om studien är kopplad till en biobank. Biobanksprov från forskning inom hälso- och sjukvården avser t.ex. blodprov eller vävnadsprov och brukar benämnas som humanbiologiskt material.
Markera om data innefattar personuppgifter.

Enligt personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) är en personuppgift ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. PuL reglerar bland annat om och hur personuppgifter får behandlas i forskningsändamål. Data som är avidentifierade omfattas inte av PuL. För att avidentifiera personuppgifter måste alla möjligheter till identifiering tas bort, så att uppgifter i data inte längre går att koppla till en fysisk person som är i livet. Detta innebär att kod- och krypteringsnyckel måste förstöras och att bakvägsidentifiering inte ska vara möjlig.
Välj ett eller flera alternativ från listan för att specificera urvalsmetod/er. Använd fritextfält för utförligare beskrivning.
Fritextfält för beskrivning av urvalsmetod/er.
Välj ett eller flera alternativ från listan för att ange den enhet som analyserats i studien.
Välj ett eller flera alternativ från listan för att ange hur datainsamlingen är designad att utföras över tid.
Övrig information om studien som inte passar in i något av ovanstående fält.
Påbörja inmatning av nyckelord och markera nedan från vilken nyckelordslista som termen ska matchas mot. Om ett specifikt nyckelord saknas i listorna nedan kan valfritt nyckelord anges i fältet "Nyckelord - valfria".
Vid behov kan valfria nyckelord anges i fritextfältet. För ökad interoperabilitet bör dock nyckelord väljas från någon av de kontrollerade listorna.
Ämnesord väljs genom att markera lämpliga alternativ i listan Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 ämneskategorilista.
Ämnesord väljs genom att markera lämpliga alternativ i listan över CESSDA:s ämnesklassificering

Dataset

Ett dataset är tänkt att avspegla de data som har samlats in, och beskrivningen kan t.ex. innefatta uppgifter om antal variabler, typ av data och svarsfrekvens. För en kvantitativ tvärsnittsstudie genererar insamlingen ofta ett dataset medan andra typer av studier (som exempelvis longitudinella eller kvalitativa) kan resultera i flera dataset. Tryck på knappen "Lägg till dataset" längre ned på sidan för att beskriva fler dataset.

Titel på datasetet.
Ovan listas den(de) primärforskare som angetts under fliken ""Obligatorisk information". Avmarkera om någon primärforskare inte ska ingå i cateringen för det här datasetet.
Ange om materialet omfattas av någon licenstyp.
Kortfattad beskrivning av datasetet, som exempelvis hur data samlats in, om särskilda verktyg eller metoder använts, eller annan information som är specifik för datasetet.
Ange nyckelord om de skiljer sig från samma fält under studiebeskrivning. (Framför allt relevant om studien har flera tillhörande dataset, då specifika nyckelord kan anges för respektive dataset).
Välj ett eller flera alternativ från listan för att ange vilken typ av data som datasetet består av.

Tidsperiod som undersökts

Materialet i datasetet täcker denna tidsperiod. Ange starttid och sluttid.


Antal variabler i datasetet, om det innefattar variabler.
Antal individer eller objekt i datasetet, om relevant.
Svarsfrekvens i procent (%) för deltagande i studiens dataset, om relevant. Eftersom svarsfrekvens kan beräknas på olika sätt (t.ex. beroende på typ av bortfall och syfte) finns möjlighet att ange en mer utförlig beskrivning under fältet ”Övrig information om datasetet”.
Ange land där data i datasetet samlats in, om det skiljer sig från samma fält under studiebeskrivning. (Framför allt relevant om studien har flera tillhörande dataset, då specifikt land kan anges för respektive dataset).
Du kan lägga till flera länder via autocomplete.
Ange beskrivning av geografiskt område, om det skiljer sig från samma fält under studiebeskrivning. (Framför allt relevant om studien har flera tillhörande dataset, då specifik beskrivning kan anges för respektive dataset).
Hänvisa till en ev. extern länk där SND kan nå ditt material (t.ex. via Dropbox eller annan molntjänst).
Markera om data innefattar personuppgifter.

Enligt personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) är en personuppgift ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. PuL reglerar bland annat om och hur personuppgifter får behandlas i forskningsändamål. Data som är avidentifierade omfattas inte av PuL. För att avidentifiera personuppgifter måste alla möjligheter till identifiering tas bort, så att uppgifter i data inte längre går att koppla till en fysisk person som är i livet. Detta innebär att kod- och krypteringsnyckel måste förstöras och att bakvägsidentifiering inte ska vara möjlig.
Övrig information om datasetet som inte passar in i något av ovanstående fält. Här kan t.ex. anges en beskrivning av hur eventuell svarsfrekvens beräknats.

Insamlingshändelser

Särskilda tillfällen då data till studien samlats in. Ange om möjligt tidsperiod, insamlingsmetod och datainsamlare.

Person/företag/organisation/institution eller liknande som ansvarat för att administrera frågeformulär eller intervju, eller som sammanställt data.
Insamlingsmetod för data, t.ex. självadministrerat frågeformulär, deltagande fältobservationer, fysiska mätningar och tester etc.

Publikationer

Publikationens bibliografiska citering (författare, titel, tidskrift, publiceringsår etc.)
År som publikationen publicerades. (Anges för att publikationer ska sorteras enligt årtal.)
Permanent identifierare såsom DOI, eller URL (webbadress) till publikationen.
Dela: