Så här går det till

Data in, Bearbetning, data ut

Genom att tillgängliggöra forskningsdata via SND blir de synliga och sökbara och bevarade på ett hållbart sätt. 

Sedan januari 2018 styrs SND av ett konsortium bestående av sju lärosäten. I den nya modellen för SND:s arbete har också ett nätverk bildats där, förutom konsortielärosätena, ytterligare ett tjugotal lärosäten ingår. Dessa lärosäten ska bilda en lokal enhet för forskningsstöd, så kallad Data Access Unit (DAU). Den centrala uppgiften för en DAU är att hjälpa lärosätets forskare att göra sina data så tillgängliga som möjligt, i enlighet med FAIR-principerna (FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Konkret innebär det t.ex. att utbilda och stödja forskare i datahantering och att granska metadata och data som forskare skickar via SND:s överlämningsformulär, inför tillgängliggörande i SND:s nationella forskningsdatakatalog.

Metadata och data som lämnas in via SND:s överlämningsformulär går i dagsläget direkt till SND för granskning, bevarande och publicering. I takt med att DAU:er etableras kommer granskning av metadata och bevarande av data ske med hjälp av de lokala forskningsstödsenheterna. Systemet kommer automatiskt att känna om du som överlämnare tillhör ett lärosäte som har en DAU.

I nuläget kan SND endast ta emot anonyma (avidentifierade) data, med undantag om forskningshuvudman är Göteborgs universitet. Begränsningen med avidentifierade data kommer på sikt inte att gälla för de lärosäten som inrättar en lokal forskningsstödsenhet (DAU), då data lagras lokalt. 

Genom att klicka på rubrikerna till vänster kan du läsa mer om hur du lämnar in metadata och data, vad som händer med det som lämnas in och hur metadata respektive data blir tillgängliga. Vill du läsa mer om SND och den nya modellen kan du göra det här.