Medborgarundersökningarna

order data remove data Beställ samling

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Undersökningarna syftar till att studera medborgarnas möjligheter till att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet.

Undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället.

Typ av samling

Serie

Ämnesområde

konsumtion och konsumentbeteende, bostäder, arbetsförhållanden, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, familjeliv och äktenskap, socialt beteende och attityder, arbetslöshet, politiska beteenden och attityder, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Publikationer

Adman, P., & Strömblad, P. (2000) Utanför demokratin? Del 3. Resurser för politisk integration. Integrationsverkets rapportserie 2000:16.

Blomberg, G., Westholm, A. & Petersson, O. (1989). Medborgarundersökningen: råtabeller. Uppsala: Maktutredningen.
Google Books Libris

Esaiasson, Peter and Anders Westholm, red. 2006. Deltagandets mekanismer: Det politiska engagemangets orsaker och konsekvenser. Stockholm:Liber.
Libris Liber Swepub Lärosätets databas

Myrberg, Gunnar. 2007. Medlemmar och medborgare:Föreningsdeltagande och politiskt engagemang i det etnifierade samhället. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Libris Google Books

Petersson, O., Westholm, A. & Blomberg, G. (1989) Medborgarnas makt. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris Google Books

... Visa mer..