Medborgarundersökningarna

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Undersökningarna syftar till att studera medborgarnas möjligheter till att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet.

Undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Bostäder, Arbetslöshet, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Familjeliv och äktenskap, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Socialt beteende och attityder, Konsumtion och konsumentbeteende, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Adman, P., & Strömblad, P. (2000) Utanför demokratin? Del 3. Resurser för politisk integration. Integrationsverkets rapportserie 2000:16.

Blomberg, G., Westholm, A. & Petersson, O. (1989). Medborgarundersökningen: råtabeller. Uppsala: Maktutredningen.
Google Books | Libris

Petersson, O., Westholm, A. & Blomberg, G. (1989) Medborgarnas makt. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris | Google Books
ISBN: 9789177982241

Petersson, Olof (ed.) (1998) Demokrati och medborgarskap. Demokratirådets rapport 1998. Stockholm: SNS förlag.
Libris | Google Books | Till lärosätets (su) databas | Till lärosätets (su) databas
ISBN: 9789171507013

Strömblad, P. (2003) Politik på stadens skuggsida. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 152. Acta Universitatis Upsaliensis.

... Visa mer..