ESS - Den europeiska socialundersökningen

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Den europeiska socialundersökningen (European Social Survey, ESS) är en akademiskt driven tvärnationell enkätundersökning som har genomförts vartannat år i Europa sedan 2001. ESS mäter människors attityder, uppfattningar och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper i mer än 30 Europeiska länder.

ESS frågeformuläret består av ett antal frågor som kan delas in i två huvuddelar, en kärnmodul som förblir relativt konstant i varje omgång, och två eller fler "roterande" moduler. Den roterande delen är avsett för specifika teman, som ibland upprepas i senare omgångar av ESS. Kärnmodulen innehåller variabler om, bland annat, medieanvändning, socialt förtroende; politiskt intresse och deltagande; sociopolitiska åsikter; moraliska, politiska och sociala värderingar; social utstötning, nationella, etniska och religiösa lojaliteter; välbefinnande, hälsa och säkerhet; demografi och socioekonomi. Dessutom ett kompletterande frågeformulär presenteras för respondenterna i slutet av huvudintervjun för att ge möjligheten att utvärdera tillförlitligheten och giltigheten av olika element i huvudfrågeform

... Visa mer..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Media, Sysselsättning, Politiska beteenden och attityder, Val, Social och yrkesmässig rörlighet, Kön och könsroller, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder, Religion och värderingar, Arbetslöshet, Vidareutbildning inom arbetet, Arbetsförhållanden, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, Sociala förhållanden och indikatorer, Kulturaktiviteter och deltagande, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Geografisk plats

Sverige