Samling: ESS - Den europeiska socialundersökningen

Beskrivning:

Den europeiska socialundersökningen (European Social Survey, ESS) är en akademiskt driven tvärnationell enkätundersökning som har genomförts vartannat år i Europa sedan 2001. ESS mäter människors attityder, uppfattningar och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper i mer än 30 Europeiska länder.

ESS frågeformuläret består av ett antal frågor som kan delas in i två huvuddelar, en kärnmodul som förblir relativt konstant i varje omgång, och två eller fler "roterande" moduler. Den roterande delen är avsett för specifika teman, som ibland upprepas i senare omgångar av ESS. Kärnmodulen innehåller variabler om, bland annat, medieanvändning, socialt förtroende; politiskt intresse och deltagande; sociopolitiska åsikter; moraliska, politiska och sociala värderingar; social utstötning, nationella, etniska och religiösa lojaliteter; välbefinnande, hälsa och säkerhet; demografi och socioekonomi. Dessutom ett kompletterande frågeformulär presenteras för respondenterna i slutet av huvudintervjun för att ge möjligheten att utvärdera tillförlitligheten och giltigheten av olika element i huvudfrågeform

... Visa mer..

Typ av samling:

Serie

Karta:

Publikationer

Dahlgren, Curt och Jan Hermanson (2006). "Här ska min aska vila". Nya platser och riter för gravsättning av aska på andra platser än begravningsplats. Kring begravningar i nutid: tre studier. Curt Dahlgren och Göran Gustafsson (red.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, 7-56.
Swepub Till lärosätets (lu) databas