Utvärdering av kommunindelningsreformen

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

BAKGRUND

Riksdagen beslöt i december 1978 (prop. 78/78:61, KU1978/79:17) att anslå ca 7 miljoner kronor till en vetenskaplig utvärdering av kommunindelningsreformens konsekvenser. Utvärderingen skulle enligt riksdagsbeslutet ske i enlighet med det forskningsprogram "Utvärdering av kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1978:5) som utarbetats av kommunaldemokratiska kommitten. Kommunaldemokratiska kommitten var en parlamentarisk kommitte som tillsattes hösten 1977 och omfattade 7 ledamöter och lika många sakkunniga. Kommitten fick i uppdrag att vara administrativt ansvarig för utvärderingen.

För forskningsarbetet svarade kommunaldemokratiska forskningsgruppen vilken bildades under våren 1979. Projektansvariga var Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg, Lennart Brantgärde (Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet), Janerik Gidlund (Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet), Gunnar Wallin (Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet), Håkan Magnusson, Leif Johansson (Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet), Gunnar Törnqvist, Lars-Olof Olander

... Visa mer..

Typ av samling

Forskningsprogram

Forskningsområde

Arbetsförhållanden, Regering, politiska system och organisationer, Media, DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Bostäder, Sysselsättning, Val, Politiska beteenden och attityder, Politisk ideologi, Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, Markanvändning och planering, Informationssamhället, Minoriteter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Betänkande. Utvärdering av kommunindelningsreformen : förslag till forskningsprogram (Ds Kn 1978:5) Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04299-1.
ISBN: 91-38-04299-1
ISSN: 0346-5721

Brantgärde, L., Alfredsson, I., & Sjölin, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitik, massmedier och medborgare : Studier av kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal opinionsbildning (Ds Kn 1981:13). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06407-3.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06407-3

Eriksson, S. (1982) Kommunurval, väljarurval och analysansatser (Ds Kn 1982:4).

Gidlund, J., & Gidlund, G. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Ty riket är ditt och makten : de politiska partiernas roll i svenska kommuner (Ds Kn 1981:15). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06436-7.
Libris
ISBN: 91-38-06436-7
ISSN: 0346-5721

Gidlund, J., Engberg, J., Hallin, U-B, & Lidström, A. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Folkrörelser och kommunalpolitik (Ds Kn 1982:3). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06859-1.
Libris
ISBN: 91-38-06859-1
ISSN: 0346-5721

... Visa mer..