Medievalundersökningarna

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Medievalundersökningarna omfattar nyhetsmediernas valbevakning under nio riksdagsval (1979-2006) och tre folkomröstningar (kärnkraftsomröstningen 1980, EU-omröstningen 1994 och euroomröstningen 2003) och har sedan starten letts av Kent Asp.

Riksdagsvalsundersökningarna omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och press (i de senaste undersökningarna enbart storstadspress). I vissa valrörelser har även mindre studier av televisionens utbud av valprogram utförts och sedan 1979 görs även kontinuerligt mindre detaljerade studier av nyhetsmediernas politiska bevakning mellan riksdagsvalen. Folkomröstningsundersökningarna omfattar även omfattande analyser av televisionens samlade utbud av valprogram samt tidningarnas ledare och annat opinionsmaterial. De nio riksdagsundersökningarna och de tre folkomröstningsundersökningarna har sedan starten gjorts utifrån samma teoretiska utgångspunkter och med samma undersökningsteknik.

Under årens lopp har studierna i första hand finansierats genom forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond och Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR),

... Visa mer..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Media, Val, Politisk ideologi, POLITIK, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Asp (2006) Mediernas uppgifter i valdemokratin i Bäck & Gilljam (red.) Valets mekanismer. Stockholm: Liber.
Swepub | Lärosätets databas

Asp, K. (2003) Medieval 2002 : partiskhet och valutgången : en studie av valrörelsens medialisering. Arbetsrapport. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Asp, K. (2006). Rättvisa nyhetsmedier: partiskheten under 2006 års medievalrörelse. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.
Libris | Göteborgs universitet | Swepub | Lärosätets databas

Asp, K., & Hedberg, P. (1989) Massmedieundersökning valet 1988. Göteborg: Department of Political Science.

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1985) Massmedieundersökning : folkomröstningen 1980 : teknisk rapport. Göteborg: Department of Political Science.
ISSN: 0282-311X

... Visa mer..