Effekter av den invasiva främmande växten Lupinus polyphyllus på växtsamhällen i artrika vägkanter

SND-ID: 2023-259.

Åtkomst till data via

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Juliana Dániel-Ferreira - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för stad och land orcid

Tommy Lennartsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Jörgen Wissman - Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Carola Knudsen - Karlstads universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper orcid

Lutz Eckstein - Karlstads universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för stad och land rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.sol.2022.IÄ-20

Beskrivning

Målet med denna publikation var att utforska effekterna av den invasiva främmande arten Lupinus polyphyllus på växtsamhällena i vägkanter med högt naturvärde (s.k. artrika vägkanter). Datainsamlingen skedde längs 24 vägkanter, hälften av dem belägna i Upplands län. Den andra halvan var belägen i Värmland och Örebro. De 24 vägkanterna valdes ut från den svenska nationella vägdatabasen (NVDB). På dessa platser etablerades två typer av 1 × 1 m provytor. Den första typen placerades så att den dominerande arten var den invasiva L. polyphyllus, och den andra placerades så nära den första som möjligt, men så att den invasiva växten saknades. Detta gjordes för att säkerställa att växtsamhällena var så likartade som möjligt innan invasionen. En växtinventering, inklusive täthet och identitet, av alla växtarter utom gräs (Poaceae) i rutorna utfördes. Förnans djup registrerades också.
Studien är den del av forskningsprojektet TRIIAS (https://triekol.se/triias/).

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Geografiska koordinater (vissa av dessa kan möjligen peka ut privatägd mark)

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-06-02 – 2020-07-17

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Kärlväxtinventering
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-06-02 – 2020-07-17
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Datakälla: Övrigt
  • Rumslig upplösning: 1 meter
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Örebro län, Uppland, Värmland

Geografisk beskrivning: Datainsamlingen skedde i Uppland (Uppsala och Västmanland), Värmland och Örebro.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för stad och land

Uppdragsgivare

Trafikverket

Finansiering

  • Finansiär: Trafikverket rorId
  • Projektnamn på ansökan: TRIIAS Tillämpad forskning om invasiva växter i infrastruktur
  • Information om finansiering: https://triekol.se/triias/
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Botanik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer