Svenskarnas inställning till klimat- och energiomställningen

SND-ID: 2023-270. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/stfx-3648

Citering

Skapare/primärforskare

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap orcid

Sofie Lindeberg - Högskolan i Gävle, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Daniel Lindvall - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Högskolan i Gävle - Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

HIG-FORSK 2021/12

Beskrivning

Attityder, värderingar och vanor kopplade till social acceptans för klimatpolitik genom en nationell enkät.

En postal enkät skickades ut med möjlighet att svara på papper eller på webben. Frågetyperna beskrivs nedan:

Huruvida klimatet har ändrats och hur (Likertskala 1 till 7)
Miljöomsorg (Likertskala 1 till 7)
Antal mil bilåkning (fritext)
Frågor om bilåkning (Likertskala 1 till 7)
Frågor om man inte åker bil (Likertskala 1 till 7)
Frågor om attityder och inställningar till klimatpolitik, omställning till ett fossilfritt samhälle och åtgärder som behövs för att uppnå detta (Likertskala 1 till 7)

... Visa mer..
Attityder, värderingar och vanor kopplade till social acceptans för klimatpolitik genom en nationell enkät.

En postal enkät skickades ut med möjlighet att svara på papper eller på webben. Frågetyperna beskrivs nedan:

Huruvida klimatet har ändrats och hur (Likertskala 1 till 7)
Miljöomsorg (Likertskala 1 till 7)
Antal mil bilåkning (fritext)
Frågor om bilåkning (Likertskala 1 till 7)
Frågor om man inte åker bil (Likertskala 1 till 7)
Frågor om attityder och inställningar till klimatpolitik, omställning till ett fossilfritt samhälle och åtgärder som behövs för att uppnå detta (Likertskala 1 till 7)
En fråga om klimatmålen, koldioxidskatter på fossila bränslen, köttskatt, kärnkraft, vindkraft (Likertskala 1 till 7)
Frågor om samhället i stort, som inte nödvändigt har med miljö och klimat att göra (Likertskala 1 till 7)
En fråga om var man befinner sig på en politisk skala (1-vänster till 7-höger)

Personliga frågor:
1. Kön
2. Ålder
3. Utbildning
4. Sysselsättning
5. Egen månadsinkomst
6. Om man är gift eller sambo
7. Sammanlagd inkomst i hushållet
8. Personer i hushållet och om man har barn (svarsalternativ med åldersspann för barnen)
9. Bostadstyp
10. Postnummer
11. Epost (frivilligt - för uppföljningsenkät)
12. Epost (frivilligt - för information om resultaten) Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Postnummer, inkomst, kön, ålder, kommun, politisk åsikt, utbildning, sysselsättning. Kan kopplas till direkta identifierare (e-postadresser) i bevarade rådata.

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Populationen bestod av personer som bor i Sverige och är mellan 18 och 84 år gamla.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat: oproportionerligt urval
Populationen bestod av personer som bor i Sverige och är mellan 18 och 84 år gamla. Urvalet drogs från befolkningsregistret och gjordes som ett icke-proportionellt stratifierat urval i 3 ålderskategorier ((i) 18-34 år, (ii) 36-64 år, (iii) 65-84 år) och två kommungruppskategorier enligt svenska myndigheter (SKR) om kommungruppsindelning: (i) Större städer och deras förorter med mer än 40% pendling och större städer mellan 200.000-40.000 invånare. (ii) Städer och landsbygdskommuner. Inom varje urvalskategori gjordes ett slumpmässigt urval. Delurvalen för den yngsta urvalsgruppen var kraftigt överviktade baserat på undersökningserfarenhet att denna åldersgrupp i de flesta undersökningar har en lägre svarsfrekvens än andra åldersgrupper.

Tidsperiod(er) som undersökts

2023-04-25 – 2023-09-08

Variabler

78

Antal individer/objekt

5280

Viktning

Geografiska variabler, kön och ålder

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

16%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Beskrivning av insamlingsmetod:
  Undersökningen genomfördes mellan den 25 april och den 8 september 2023. Det är en postal undersökning, men det var även möjligt att svara på undersökningen via en webbenkät. Inloggningsuppgifter till webbenkäten fanns i missivbrevet och på enkäten i både klartext och QR-kod. SMS-påminnelser innehöll en länk med inloggningsuppgifter till webbenkäten. Det första utskicket innehöll ett missiv med information om undersökningen och inloggningsuppgifter till webbenkäten, samt en postenkät och svarskuvert. Urvalet bestod av 11 600 personer och ett första postalt utskick gjordes den 21 april. En SMS-påminnelse skickades den 12 maj. Den 1 juni skickades påminnelser via post med ett nytt informationsbrev, postenkät och svarskuvert. Ytterligare en SMS-påminnelse skickades den 20 juni.

  Eftersom svarsfrekvensen sannolikt skulle bli låg drogs ett första ytterligare urval på 16 874 personer för att säkerställa tillräckligt många svar. Deras postenkät levererades den 4 juli. Antalet påminnelser anpassades till den tid som återstod för datainsamlingen. En SMS-påminnelse skickades den 24 juli. Ytterligare en SMS-påminnelse skickades den 22 augusti.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2023-04-25 – 2023-09-08
 • Datainsamlare: Skandinavisk opinion AB (SKOP)
 • Instrument: Enkät (Semistrukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 32779
 • Antal svar: 5280
 • Antal ej svarande: 27499
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 27499
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Två kommungruppskategorier enligt svenska myndigheter (SKR) om kommungruppsindelning: (i) Större städer och deras förorter med mer än 40% pendling och större städer mellan 200.000-40.000 invånare. (ii) Städer och landsbygdskommuner.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Finansiering 1

 • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2021-00416
 • Projektnamn på ansökan: FAIRTRANS

Finansiering 2

 • Finansiär: Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA rorId
 • Diarienummer hos finansiär: DIA 2019/28
 • Projektnamn på ansökan: FAIRTRANS

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2023-01099-01

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Psykologi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2023-12-22