Nordic CONREASON kollektion av data om konstitutionellt resonemang i de nordiska högsta domstolarna

SND-ID: 2023-288. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.60689/zmk7-0z14

Citering

Alternativ titel

Nordic CONREASON dataset

Skapare/primärforskare

Katalin Capannini-Kelemen - Örebro universitet orcid

Forskningshuvudman

Örebro universitet - Institution för beteende-, social- och rättsvetenskap - Juridicum rorId

Diarienummer hos huvudman

ORU 2020/04204

Beskrivning

Det Nordic CONREASON-projektet tillämpar en omfattande och systematisk analys av konstitutionellt resonemang i de högsta domstolarna i de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige). Vår data dokumenterar de sju nordiska högsta domstolarnas argumentationspraxis i deras ledande konstitutionella rättsfall. Projektet använde metoden från CONREASON-projektet (http://real.mtak.hu/36806/1/2015_09_jakab.pdf), som pågick mellan 2011-2016 och leddes av Andras Jakab, Arthur Dyevre och Giulio Itzcovich, och anpassade den till det nordiska sammanhanget. Datasetet innehåller uppgifter om 53 variabler, inklusive information om målens allmänna egenskaper, typer av argument och viktiga konstitutionella begrepp som förekommer i domarna.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Referens till person via domstolsbeslut

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

40 ledande konstitutionella rättsfall av de sju nordika högsta domstolarna (280 observationer totalt)

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Projektdeltagarna analyserar de 40 ledande domarna från var och en av de 7 nordiska högsta domstolarna. Vi begränsade antalet analyserade domar för att göra det möjligt för projektdeltagarna att leverera en djupgående kvantitativ och kvalitativ analys av domarna. Projektdeltagarna har fått instruktioner om att använda "expertmetoden" för urvalet av ledande rättsfall, en metod som ofta tillämpas inom samhällsvetenskapen. Med ledande fall menar vi den "canon of cases" som de anser vara de "mest välkända" eller "viktigaste" inom det juridiska samhället (vetenskapligt och/eller rättsligt). Projektdeltagarna förväntas alltså bedöma den allmänna akademiska uppfattningen om listan med 40 ledande domar. Möjliga alternativ för urvalet inkluderar: (1) mål som vanligtvis ingår i läroböcker om nationell konstitutionell rätt, (2) mål som ofta citeras i vetenskaplig litteratur, och (3) mål som ofta åberopas som prejudikat av den analyserade domstolen själv. Ingen av dessa tre alternativ är dock avgörande i sig. Vid urvalet ska en kombination av alla tre faktorerna noga övervägas. Det finns ingen fastställd

... Visa mer..
Projektdeltagarna analyserar de 40 ledande domarna från var och en av de 7 nordiska högsta domstolarna. Vi begränsade antalet analyserade domar för att göra det möjligt för projektdeltagarna att leverera en djupgående kvantitativ och kvalitativ analys av domarna. Projektdeltagarna har fått instruktioner om att använda "expertmetoden" för urvalet av ledande rättsfall, en metod som ofta tillämpas inom samhällsvetenskapen. Med ledande fall menar vi den "canon of cases" som de anser vara de "mest välkända" eller "viktigaste" inom det juridiska samhället (vetenskapligt och/eller rättsligt). Projektdeltagarna förväntas alltså bedöma den allmänna akademiska uppfattningen om listan med 40 ledande domar. Möjliga alternativ för urvalet inkluderar: (1) mål som vanligtvis ingår i läroböcker om nationell konstitutionell rätt, (2) mål som ofta citeras i vetenskaplig litteratur, och (3) mål som ofta åberopas som prejudikat av den analyserade domstolen själv. Ingen av dessa tre alternativ är dock avgörande i sig. Vid urvalet ska en kombination av alla tre faktorerna noga övervägas. Det finns ingen fastställd tidsram, så i regel kan även mycket gamla fall inkluderas i listan om de fortfarande anses vara relevanta och inflytelserika idag. Vi förutsätter att det vanligtvis råder relativt samförstånd om vilka domar som betraktas som ledande. För att förbättra listans noggrannhet blev varje projektdeltagare även ombedd att utse fem konstitutionsrättsliga experter inom sin egen jurisdiktion som skulle granska hennes urval av fall.
Domstexterna har hämtats från officiella inhemska databaser över rättspraxis. De har inte laddats ned eller lagrats av projektdeltagarna. Visa mindre..

Tidsperiod(er) som undersökts

1921 – 2022

Variabler

53

Antal individer/objekt

280

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Varje projektdeltagare kodade information om ett antal egenskaper (totalt 53 variabler) och upprepade processen för varje fall i sin falluppsättning. Kodningen utfördes i ett Excel-ark, som därefter genomgick en samlad analys av en statistiker.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-06-01 – 2023-04-15
  • Instrument: Microsoft Excel (Tekniskt/-a instrument)
  • Urvalsstorlek: 280
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Juridiska, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nordeuropa

Geografisk beskrivning: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institution för beteende-, social- och rättsvetenskap - Juridicum

Medverkande

Helle Krunke - Köbenhavns universitet, Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS) orcid

Haukur Logi Karlsson - Háskóli Íslands, Félagsvísindasvid orcid

Maija Dahlberg - Östra Finlands universitet

Nicklas Pettersson - Örebro universitet, Handelshögskolan orcid

Morten Nadim - Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

... Visa mer..

Helle Krunke - Köbenhavns universitet, Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS) orcid

Haukur Logi Karlsson - Háskóli Íslands, Félagsvísindasvid orcid

Maija Dahlberg - Östra Finlands universitet

Nicklas Pettersson - Örebro universitet, Handelshögskolan orcid

Morten Nadim - Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Åsa Elmerot - Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Visa mindre..

Finansiering

  • Finansiär: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond rorId
  • Diarienummer hos finansiär: P20-0110
  • Projektnamn på ansökan: Nordisk exceptionalism? Kartläggning av konstitutionella resonemang i Norden
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Versioner

Version 1. 2024-02-06

Version 1: 2024-02-06

DOI: https://doi.org/10.60689/zmk7-0z14

Kontakt för frågor om data

Katalin Kelemen

katalin.kelemen@oru.se

Publicerad: 2024-02-06