Barnens miljöhälsoenkät 2003: 12 år

SND-ID: ext0064-3.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten - Institutet för miljömedicin rorId

Beskrivning

Barnens miljöhälsoenkät genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

År 2003 skickades frågeformulär ut till föräldrarna till drygt 40 000 barn. Barnen var i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år, födda i Sverige eller hade varit bosatta i Sverige i minst fem år. I hela riket fanns det 314 651 barn som uppfyllde dessa villkor (målbefolkningen). Enkäten besvarades av föräldrarna, med undantag för 12-åringar som svarade på en del frågor i enkäten själva.

Svarsfrekvensen var omkring 70%.

De tre nationella frågeformulären kompletterades i flera län med tilläggsfrågor. Totalt sju olika frågeformulär med 78 till 110 frågor togs fram. Frågorna om barnens bostad, hälsotillstånd, symtom, exponering för tobaksrök och andra miljöfaktorer samt föräldrarnas arbete och utbildning var i stort sett desamma i alla formulär. Däremot ställdes en del frågor inte till alla barn på grund av att de inte var relevanta för alla åldersgrupper.

Informationen från enkäten kompletterades av SCB med uppgifter om bl.a. föräld

... Visa mer..
Barnens miljöhälsoenkät genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

År 2003 skickades frågeformulär ut till föräldrarna till drygt 40 000 barn. Barnen var i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år, födda i Sverige eller hade varit bosatta i Sverige i minst fem år. I hela riket fanns det 314 651 barn som uppfyllde dessa villkor (målbefolkningen). Enkäten besvarades av föräldrarna, med undantag för 12-åringar som svarade på en del frågor i enkäten själva.

Svarsfrekvensen var omkring 70%.

De tre nationella frågeformulären kompletterades i flera län med tilläggsfrågor. Totalt sju olika frågeformulär med 78 till 110 frågor togs fram. Frågorna om barnens bostad, hälsotillstånd, symtom, exponering för tobaksrök och andra miljöfaktorer samt föräldrarnas arbete och utbildning var i stort sett desamma i alla formulär. Däremot ställdes en del frågor inte till alla barn på grund av att de inte var relevanta för alla åldersgrupper.

Informationen från enkäten kompletterades av SCB med uppgifter om bl.a. föräldrarnas medborgarskapsland, civilstånd, utbildnings- och inkomstnivå från olika register över totalbefolkningen. Vissa uppgifter hämtades ur medicinska födelseregistret.

Förutom 2003 års genomförande har studien upprepats år 2011, där en del av de deltagande barnen från 2003 bjöds in till att delta.

Syfte:

Syftet var att kartlägga hur miljöfaktorer som luftföroreningar, buller och inomhusmiljö påverkar barns och ungdomars hälsa. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Barn i åldrarna 8 månader, 4 år respektive 12 år, födda i Sverige eller som varit varit bosatta i Sverige i minst fem år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
I grundurvalet ingick lika många barn i varje län, 240 i varje åldersgrupp. För 8-månadersbarnen utökades urvalet till ca 310 för att korrigera smärre felaktigheter i urvalsdragningen. I tio län gjordes även ett tilläggsurval på ungefär 100–2 500 barn
per åldersgrupp. Det totala urvalet utgjorde i genomsnitt ca 13 procent av målbefolkningen. Störst andel utgjorde det i Hallands län (42 procent) och lägst i Skånes län (5 procent). Barnen valdes slumpvis från registret över totalbefolkningen hos Statistiska centralbyrån (SCB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-02 – 2004-04

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

68%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-02 – 2004-04
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Publikationer