Sambandet mellan vuxenastma och trafikexponering vid bostadsadress, arbetsplatsadress, och tid utomhus i trafik. En tvåstegs fall-kontroll-studie

SND-ID: ext0088-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Kristina Jakobsson - Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin rorId

Beskrivning

De flesta epidemiologiska studier som undersöker effekterna av trafik på respiratorisk hälsa använder trafikexponering vid bostadsadressen som indirekt mått på total trafikexponering. Den här studien använde GIS (Geographical Information Systems) för att skatta trafikexponering, inte bara vid bostadsadressen utan även vid arbetsplatsadressen och från enkätfrågor kring daglig vistelsetid i trafik under pendling ellar andra aktivieteter. Studien genomfördes i två steg: en första tvärsnittsstudie (Folkhälsoenkät) i södra Sverige 2004 (n = 24819, ålder 18-80 år, svarsfrekvens 59 %) följdes av en fall-kontroll studie 2005 där mer detaljerad information om exponering och confounders samlades in (n = 2856, astmatiker och kontroller (1:3, matchat på kön), svarsfrekvens 86 %). I den första undersökningen fanns endast uppgifter om bostadsadress. I den andra undersökningen ställdes även frågor om arbetsplatsadress och daglig vistelsetid i trafik under pendling eller andra aktivieteter. Bostads- och arbetsplatsadress geokodades och länkades i GIS till vägdata och spridningsmodellerade utomhuskoncentration

... Visa mer..
De flesta epidemiologiska studier som undersöker effekterna av trafik på respiratorisk hälsa använder trafikexponering vid bostadsadressen som indirekt mått på total trafikexponering. Den här studien använde GIS (Geographical Information Systems) för att skatta trafikexponering, inte bara vid bostadsadressen utan även vid arbetsplatsadressen och från enkätfrågor kring daglig vistelsetid i trafik under pendling ellar andra aktivieteter. Studien genomfördes i två steg: en första tvärsnittsstudie (Folkhälsoenkät) i södra Sverige 2004 (n = 24819, ålder 18-80 år, svarsfrekvens 59 %) följdes av en fall-kontroll studie 2005 där mer detaljerad information om exponering och confounders samlades in (n = 2856, astmatiker och kontroller (1:3, matchat på kön), svarsfrekvens 86 %). I den första undersökningen fanns endast uppgifter om bostadsadress. I den andra undersökningen ställdes även frågor om arbetsplatsadress och daglig vistelsetid i trafik under pendling eller andra aktivieteter. Bostads- och arbetsplatsadress geokodades och länkades i GIS till vägdata och spridningsmodellerade utomhuskoncentrationer av NOx (årsmedelvärde, 250 × 250 m upplösning).

Syfte:

Syftet var att undersöka sambandet mellan trafikexponering och prevalens av astma och astmasymtom hos vuxna i arbetsför ålder. Studien har undersökt 1) separata samband mellan trafik vid bostaden, arbetsplatsen, samt daglig tid utomhus i trafik, och 2) om en kombination av exponeringarna, d.v.s. totalexponeringen, kunde öka styrkan på sambandet mellan trafikexponering och astma.

Datasetet innehåller en delmängd av respondenterna (astmatiker och kontroller) från den skånska folkhälsoundersökningen Folkhälsa i Skåne 2004. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Populationen i studien bestod av deltagare i den skånska folkhälsoundersökningen Folkhälsa i Skåne 2004 som gått med på att delta i ytterligare studier och var mellan 18-65 år, samt av astmatiker och kontroller som var matchade efter kön.

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2005 – 2005

Antal individer/objekt

2856

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

86%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005 – 2005
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne (Sydsverige)

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Etikprövning

Lund - dnr 387/2004

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Anna Lindgren, Jonas Björk, Emilie Stroh, Kristina Jakobsson. Adult asthma and traffic exposure at residential address, workplace address, and self-reported daily time outdoor in traffic: A two-stage case-control study. BMC Public Health 2010, 10:716.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog