Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser: årskurs 8-9

SND-ID: ext0157-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Agneta Berg - Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle

Forskningshuvudman

Högskolan Kristianstad - Sektionen för hälsa och samhälle rorId

Beskrivning

Studiens datainsamling startade år 2012 då elever i årskurs 8 besvarade ett frågeformulär. Därefter har eleverna följts upp efter 3 månader och efter 12 månader. Ytterligare uppföljningar sker när eleverna går gymnasiet.

Studien genomfördes i årskurs 8 (elever i åldern 13-15 år, median 14 år) i sex kommuner i södra Sverige som representerar både landsbygd och städer med totalt 120 000 invånare. Bland de inkluderade kommunerna fanns 23 skolor med studenter i årskurs åtta, och vid 14 av skolorna fanns ett depressionsförebyggande program (DISA) som erbjöds i den ordinarie skolverksamheten. Vid nio skolor erbjöds programmet endast till flickor, vid två skolor erbjöds programmet till flickor och pojkar i separata grupper, och vid tre skolor erbjöds programmet i blandade grupper. Interventionen vid interventionsskolorna hade i genomsnitt pågått under 2 år, med en räckvidd mellan 1-13 år. Tre av kontrollskolorna hade genomfört interventionen tidigare men inte under studieperioden. Orsakerna till detta var personalomsättningen i två skolor och prioriteten för läroplanens ämne i den tredje skolan.

... Visa mer..
Studiens datainsamling startade år 2012 då elever i årskurs 8 besvarade ett frågeformulär. Därefter har eleverna följts upp efter 3 månader och efter 12 månader. Ytterligare uppföljningar sker när eleverna går gymnasiet.

Studien genomfördes i årskurs 8 (elever i åldern 13-15 år, median 14 år) i sex kommuner i södra Sverige som representerar både landsbygd och städer med totalt 120 000 invånare. Bland de inkluderade kommunerna fanns 23 skolor med studenter i årskurs åtta, och vid 14 av skolorna fanns ett depressionsförebyggande program (DISA) som erbjöds i den ordinarie skolverksamheten. Vid nio skolor erbjöds programmet endast till flickor, vid två skolor erbjöds programmet till flickor och pojkar i separata grupper, och vid tre skolor erbjöds programmet i blandade grupper. Interventionen vid interventionsskolorna hade i genomsnitt pågått under 2 år, med en räckvidd mellan 1-13 år. Tre av kontrollskolorna hade genomfört interventionen tidigare men inte under studieperioden. Orsakerna till detta var personalomsättningen i två skolor och prioriteten för läroplanens ämne i den tredje skolan. Skolor utan DISA-programmet i kursplanen rekryterades som kontrollskolor.

Vid 17 av skolorna svarade samtliga elever i årskurs 8 på studiens frågeformulär, vid sex skolor besvarades frågeformulären, till följd av administrativa skäl, bara av de flickor som deltagit i programmet. Två av skolorna avböjde att delta. Den ojämna könsfördelningen i interventionsgruppen och kontrollgruppen beror på att DISA-programmet erbjudits till fler flickor än pojkar. Enkäten besvarades av 972 elever vid baslinjemätningen.

Syfte:

Att utvärdera effektiviteten av det skolbaserade programmet DISA.

När eleverna gick årskurs 8 genomfördes 2 datainsamlingar. Vid baslinjemätningen besvarades enkäten av totalt 972 elever. Svarsfrekvensen var 75 % vid de första insamlingarna. Vid 12-månaders uppföljningen, när eleverna gick i årskurs 9, var svarsfrekvensen 80 %. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Elever i åldern 13-18 år.

Studiedesign

Icke randomiserad studie

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – 2013

Antal individer/objekt

972

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

75-80%

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-12
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-09
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sektionen för hälsa och samhälle

Etikprövning

Lund - dnr 2012/462

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer