Retinopati och återfall i stroke hos typ 2 diabetespatienter och matchade kontroller

SND-ID: ext0277-1.

Skapare/primärforskare

Ola Hjelmgren - Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för medicin rorId

Beskrivning

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-01-01 – 2010-12-31

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin

Etikprövning

Göteborg - dnr 1056-11

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (INSPIRE topic categories)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Publikationer