Svensk valundersökning 1960

SND-ID: snd0001-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001126

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Riksdagsval

Citering

Alternativ titel

VU60

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Valundersökningen 1960 är den andra riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Liksom den tidigare undersökningen genomfördes den i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och statistiska centralbyrån.

Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren representativt urval av individer kan man få upplysningar om de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan kombineras med andra uppgifter t.ex beträffande sociala bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm. Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera direkt sätt belysas. Vidare har i undersökningen medtagits ett antal frågor beträffande programverksamheten i radio och television inför valet, om partiernas propagandabroschyrer samt om vissa andra propagandamedel, varigenom det blivit möjligt att sammanställa uppgifter om intresset för den inför valet förekommande propagandan inom sk

... Visa mer..
Valundersökningen 1960 är den andra riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Liksom den tidigare undersökningen genomfördes den i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och statistiska centralbyrån.

Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren representativt urval av individer kan man få upplysningar om de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan kombineras med andra uppgifter t.ex beträffande sociala bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm. Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera direkt sätt belysas. Vidare har i undersökningen medtagits ett antal frågor beträffande programverksamheten i radio och television inför valet, om partiernas propagandabroschyrer samt om vissa andra propagandamedel, varigenom det blivit möjligt att sammanställa uppgifter om intresset för den inför valet förekommande propagandan inom skilda befolkningsgrupper. Dessutom finns ett antal intervjufrågor som avser att ge en bild av informationsnivån inom valmanskåren beträffande dels vissa allmänna politiska förhållanden, dels partiernas ståndpunkter i bestämda sakfrågor. Den information om individerna som man erhöll genom intervjusvaren kompletterades med uppgifter från mantalslängder och röstlängderna för 1958 års kommunalval, 1960 års andrakammarval samt 1962 års kommunalval. Därjämte har 1960 års inkomsttaxeringslängd utnyttjats för information om intervjupersonernas inkomster; beträffande gifta intervjupersoner medtogs också uppgifter om makens/makans inkomst.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 22-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1960

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: flerstegsurval
För framtagning av urval svarade statistiska centralbyråns utredningsinstitut. Dragningen utfördes som ett sannolikhetsurval där populationen omfattade samtliga svenska röstberättigade i riksdagsvalet 1960 födda 1880-1938. Urvalet har gjorts som ett tvåstegsurval med utnyttjande av statistiska centralbyråns basurvalsområden. Såsom urvalsram har 1960 års mantalslängder begagnats, varvid individer utanför den undersökta populationen utsorterats. Genom kommunala myndigheters försorg har därefter i röstlängderna kontrollerats, att de för urvalet uttagna individerna var röstberättigade; icke röstberättigade har uteslutits. Samtliga i urvalet ingående personers adresser har vidare kontrollerats av postanstalterna. Sedan slutligen ett antal personer, som avlidit men kvarstått i röstlängderna, uteslutits, omfattade urvalet 1603 individer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1960-08-29 – 1960-10

Variabler

215

Antal individer/objekt

1603

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

92%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-08-29 – 1960-09-17
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Postenkät (Frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Etapp A (Frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Etapp B (Frågeformulär)
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-09-20 – 1960-10-15
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Postenkät (Frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Etapp B (Frågeformulär)
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-09-20 – 1960-10-15
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär Etapp B (Frågeformulär)
 • Instrument: Postenkät (Frågeformulär)
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valkrets

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Riksdagen
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris | Google Books
ISBN: 9789140040671

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Särlvik, B. (1970) Electoral Behavior in the Swedish Multiparty System, Göteborg: Department of Political Science.
Libris | Google Books

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISBN: 978-91-85519-20-0
ISSN: 0283-7668

Särlvik, B. (1964) Politisk rörlighet och stabilitet i valmanskåren. Särtryck ur Statsvetenskaplig Tidskrift 1964:4
Libris

Särlvik, B. (1968) Partibyten som mått på avstånd och dimensioner i partisystemet. Särtryck ur Sociologisk Forskning, no. 1, 1968

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1984-10-01
Senast uppdaterad: 2023-09-21