Åldrandet i samhället: Sociala attityder till äldre 1982

SND-ID: snd0150-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000963

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden', ett tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebar ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet inom projektet bedrevs i tre olika lokalprogram. I Lund 'De äldre i samhället- förr, nu och i framtiden', i Göteborg 'Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i framtiden', och i Uppsala 'Åldrandet i samhället'.

Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt urval kan man få upplysningar om de intervjuades inställning och attityder till äldre människors sociala förhållanden, egenskaper och personlighet. Man kan också se hur intervjupersonernas sociala bakgrund som ålder, kön, yrke, bostad mm påverkar attityder om äldre människor.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Persons aged 15-75 years old and people working with elderly

Tidsdimension

Urvalsmetod

Huvudurvalet utgörs av ett slumpmässigt urval av svenska invånare i åldrarna 15-75 år. Dessutom finns två speciella urvalsgrupper verksamma inom den praktiska äldreomsorgen, en grupp inom den landstingskommunala äldreomsorgen och en annan inom den primärkommunala äldreomsorgen.
Riksurvalet utgörs av ett på hösten 1981 slumpmässigt draget urval ur registret över totalbefolkningen. Urvalet av landstingsanställda inom långvården har gjorts från det personalregister som förs vid Svenska landstingsförbundet. Urvalet av kommunalanställda inom äldreomsorgen har genomförts i samarbete med socialförvaltningarna i Uppsala, Sandviken, Ystad, Gotland, Säffle och Göteborg.

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-04-01 – 1982-05-01

Variabler

140

Antal individer/objekt

2226

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-01 – 1982-05-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Förutom ett rikstäckande urval gjordes en specialstudie av kommunalanställda i Uppsala, Sandviken, Ystad, Gotland, Säffle och Göteborg.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådsnämnden

Finansiering 2

  • Finansiär: Socialdepartementet, Delegationen för social forskning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1983) Kunskaper och okunskaper om äldre. Report no. 13. Uppsala: Department of Sociology.
Libris | Google Books
ISBN: 9789150603965

Tornstam, L. (1984) Sociala attityder till äldre. Report no. 19. Uppsala: Department of Sociology.
Libris
ISBN: 91-506-0584-4

Tornstam, L. (1985) Känslomässiga attityder till äldre. Report no. 20. Uppsala: Department of Sociology.
Libris | Google Books
ISBN: 9789150605853

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1986-09-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21