Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och bibeln 1984/1985_2

SND-ID: snd0220-2. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001630

Citering

Skapare/primärforskare

Thorleif Pettersson - Religionssociologiska institutet

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning

I september 1981 utkom Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet, NT 81. Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet - ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund i Sverige med bl a uppgift att främja bibelarbetet i landet - har i samarbete med Religionssociologiska institutet (RSI) genomfört en omfattande undersökning om mottagandet av NT 81. Undersökningen 'Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och Bibeln 1984/85' ingår som en delstudie i det av Svenska Bibelsällskapet finansierade projektet 'Svenska folkets mottagande och användning av NT 81'.

I studien ingår besöksintervjuer med ett normalurval av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-74 år. Datainsamlingen genomfördes vid två av SIFOs s.k. veckobussar i november-december 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes frågor om bibelinnehav och bibelläsning. Samtliga intervjupersoner i denna del av undersökningen fick en fråga om de ville besvara ett frågeformulär med frågor om 'livsåskådning, religion, bibelläsning och liknande ämnen'. Av de totalt 1 104 svarspersonerna förklarade 1 029 att de var villiga att besvara

... Visa mer..
I september 1981 utkom Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet, NT 81. Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet - ett samarbetsorgan för kyrkor och samfund i Sverige med bl a uppgift att främja bibelarbetet i landet - har i samarbete med Religionssociologiska institutet (RSI) genomfört en omfattande undersökning om mottagandet av NT 81. Undersökningen 'Svenskarnas syn på livsåskådning, religion och Bibeln 1984/85' ingår som en delstudie i det av Svenska Bibelsällskapet finansierade projektet 'Svenska folkets mottagande och användning av NT 81'.

I studien ingår besöksintervjuer med ett normalurval av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-74 år. Datainsamlingen genomfördes vid två av SIFOs s.k. veckobussar i november-december 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes frågor om bibelinnehav och bibelläsning. Samtliga intervjupersoner i denna del av undersökningen fick en fråga om de ville besvara ett frågeformulär med frågor om 'livsåskådning, religion, bibelläsning och liknande ämnen'. Av de totalt 1 104 svarspersonerna förklarade 1 029 att de var villiga att besvara formuläret. Från dessa inkom efter påminnelse 919 besvarade formulär. För att tillförsäkra undersökningen ett tillräckligt stort antal svarande som är regelbundna bibelläsare ställde SIFO för RSI:s räkning vid fyra s.k. veckobussar under perioden januari-mars en fråga om hur ofta man läser bibeln. Till de regelbundna bibelläsarna utdelades vid besöksintervjuerna frågeformuläret om livsåskådning.

För att få uppgifter om hur den äldsta delen av den svenska befolkningen har mottagit NT 81 genomfördes en begränsad delstudie av denna ålderskategori. Ett riksrepresentativt urval om 924 personer mellan 65 och 99 år intervjuades genom telefonintervjuer under perioden april-maj 1984. Utöver allmänna bakgrundsfrågor ställdes tre frågor om bibelinnehav, två om bibelläsning, en om inställning till bibelöversättning samt två om gudstjänstbesök.

Telefonintervjuer med personer i åldersgruppen 65-99 år Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

1) Sveriges befolkning i åldersgruppen 16-74 år. 2) Sveriges befolkning i åldersgruppen 65-99 år.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-04-23 – 1984-05-23

1984-11-21 – 1984-12-04

1985-01-23 – 1985-03-12

Variabler

31

Antal individer/objekt

504

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-04-23 – 1984-05-23
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: Svenska Bibelsällskapet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Pettersson, T. (1986) Svenska folket och Bibeln. Religion och Samhälle 1986:8. Stockholm: Institute of Religion Sociology.
Libris

Straarup, J. (1987) Bibelläsarna och Bibeln. Religion och Samhälle 1987:5. Stockholm: Institute of Religion Sociology.
Libris | Google Books
ISBN: 9789197037389

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2013-12-18
Senast uppdaterad: 2019-12-10