Svenska valdata: Folkomröstningen 2003

SND-ID: snd0240-3. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002714

Ingår i samling hos SND: Svenska valdata

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

Valresultat för samtliga valdistrikt i Sverige vid folkomröstningen 2003 om svenskt deltagande i valutaunionen EMU. Innehåller uppgifter om antalet röstberättigade, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar, antal ja-röster, antal nej-röster samt antal blankröster.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2003

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Aggregation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09 – 2003-09
  • Datainsamlare: Statistiska Centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2009-02-01
Senast uppdaterad: 2023-06-28