Informatörer och journalister 1989

SND-ID: snd0274-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000965

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprojektet "Publicistisk sed". Frågeformuläret var uppdelat i sex frågeområden: arbete och anställningar; arbetsuppgifter och yrkesroll; syn på journalisters yrkesroll; syn på massmedier och journalistik; syn på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Belysa hur svensk journalistik uppfattas bland informatörer samt vilken syn man har på yrkesroll och arbetssituation

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Medlemmar i Sveriges Public Relations Förening och i Sveriges Offentliga Informatörers Förening

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-11-23 – 1989-12-31

Variabler

453

Antal individer/objekt

348

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-23 – 1989-12-31
  • Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1997-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06