Svensk arbetsmarknadsutbildning 1981

SND-ID: snd0440-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002458

Citering

Skapare/primärforskare

Roger Axelsson - Umeå universitet, Institutionen för nationalekonomi

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för nationalekonomi rorId

Beskrivning

Studie av arbetsmarknadsutbildningens effekter på individnivå. Har arbetsmarknadsutbildningen några effekter på i första hand sysselsättning och inkomster, och om så är fallet, i vilken omfattning. Samtliga respondenter fick frågor om civilstånd, byte av bostadsort efter april 1981, sysselsättningssituation 1980-1983 (april), yrke och huvudsaklig arbetsuppgift under samma period samt aktuell sysselsättningssituation. Gruppen som fullföljde utbildningen fick frågor om man arbetar i utbildningsyrket eller liknande, samt om man har haft användning för arbetsmarknadsutbildningen. Personer som antagits till AMU men ej påbörjat utbildningen, fick ange orsaken till att man avstått, och personer som avbröt utbildningen fick bedöma om man haft användning för den del av utbildningen man genomgått. Från register hämtades bland annat uppgifter om hushållets sammansättning, arbetslöshet på A-regionnivå och län fördelat på kön under perioden 1980-1983, samt yrkestillhörighet före utbildning.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer som fullföljde yrkesinriktade AMS/SÖ-kurser 4:e kvartalet 1981. Jämförelsegrupper: 1) nyanmälda arbetssökande under april 1981, 2) personer antagna till, men som ej påbörjat, yrkesinriktad AMU 1:a halvåret 1981, 3) personer som avbröt yrkesinrikt

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-04-01 – 1981-06-01

Variabler

103

Antal individer/objekt

3402

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-04-01 – 1981-06-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för nationalekonomi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Yrkesutbildning och praktik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Axelsson, R. (1989) Svensk arbetsmarknadsutbildning : en kvantitativ analys av dess effekter. Umeå Economic Studies No. 197. Umeå: Department of Economics.
ISBN: 91-7174-411-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2007-07-12
Senast uppdaterad: 2019-02-06