Kvinnor i Sverige 1981 - om familj och arbetsliv

SND-ID: snd0452-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002461

Citering

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

Denna undersökning av svenska kvinnor i åldrarna 20-45 år belyser deras syn på familj och arbetsliv. Frågorna delades in i nio avsnitt: Bakgrundsavsnittet beskriver civilstånd, hushållets sammansättning, bostad och uppväxt. Dessutom fick kvinnorna ange om de instämde eller ej i ett antal påståenden om barn och föräldraskap. Utbildning och sysselsättning behandlar bland annat vilken utbildning som genomgåtts, planer på och önskemål om ytterligare utbildning, tidpunkter då man övergått från en sysselsättning till en annan, inställning till deltidsarbete, sköta hushåll och planer på förvärvsarbete efter föräldraledighet. Förvärvsarbetande fick frågor om tidsåtgång för arbetsresor, arbetstidens längd och förläggning. Avsnittet om graviditeter och barnafödande tar bland annat upp om graviditeten var planerad, om man fick vänta länge, om barnet var önskat, om det föddes vid en lämplig tidpunkt och om man haft en eller flera avbrutna graviditeter. Födelsekontrollavsnittet behandlar användning av olika preventivmetoder. Avsnittet om nuvarande samboendeförhållande innehåller frågor om äktenskap och sam

... Visa mer..
Denna undersökning av svenska kvinnor i åldrarna 20-45 år belyser deras syn på familj och arbetsliv. Frågorna delades in i nio avsnitt: Bakgrundsavsnittet beskriver civilstånd, hushållets sammansättning, bostad och uppväxt. Dessutom fick kvinnorna ange om de instämde eller ej i ett antal påståenden om barn och föräldraskap. Utbildning och sysselsättning behandlar bland annat vilken utbildning som genomgåtts, planer på och önskemål om ytterligare utbildning, tidpunkter då man övergått från en sysselsättning till en annan, inställning till deltidsarbete, sköta hushåll och planer på förvärvsarbete efter föräldraledighet. Förvärvsarbetande fick frågor om tidsåtgång för arbetsresor, arbetstidens längd och förläggning. Avsnittet om graviditeter och barnafödande tar bland annat upp om graviditeten var planerad, om man fick vänta länge, om barnet var önskat, om det föddes vid en lämplig tidpunkt och om man haft en eller flera avbrutna graviditeter. Födelsekontrollavsnittet behandlar användning av olika preventivmetoder. Avsnittet om nuvarande samboendeförhållande innehåller frågor om äktenskap och samboende, när man flyttade ihop, hur länge man haft stadigt sällskap innan man flyttade ihop och om man är gift med den man sammanbor med. Ej gifta sammanboende fick frågan om man tror att man så småningom kommer att gifta sig. Andra frågor gällde arbetsfördelningen i hemmet, make/sammanboendes sysselsättning och utbildning. För att få en översikt över de perioder i sitt liv kvinnan bott ihop med en man ställdes även ett antal frågor om tidigare samboendeförhållande. Kvinnor med barn fick ett antal frågor om barnomsorg. Vilken form av barntillsyn man använder eller använt sig av, utgift per månad för barntillsyn och om det varit några problem i samband med barntillsynen. Andra frågor tog upp om barnets far utnyttjat möjligheten att vara föräldraledig, möjligheter att ordna barnvakt utanför hushållet, vem som stannar hemma om barnet blir sjukt och föräldrarnas fördelning av det praktiska arbetet med barnet. Avsnittet fritid och ekonomi behandlar fritidsaktiviteter, hur många kvällar i månaden man själv resp. sammanboende är borta hemifrån och antal veckoslut per år man själv resp. sammanboende är borta hemifrån. Frågor om ekonomi gällde familjens ekonomiska standard och om man vid något tillfälle haft svårt att klara de löpande utgifterna. Det avslutande avsnittet tar upp framtida barnafödande, om man planerar att skaffa (fler) barn i framtiden och anledningar till att skaffa resp. inte skaffa barn. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska kvinnor födda 1936-1960

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalet gjordes via ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (OSU) med de fem femårskohorterna 1936-40, 1941-45, 1946-50, 1951-55, 1956-60 som strata. Urvalet omfattade totalt knappt 5 000 kvinnor varav 4 300 (87%) medverkade.

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-03-01 – 1981-10-01

Variabler

452

Antal individer/objekt

4300

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-03-01 – 1981-10-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fortplantningshälsa (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Statistics Sweden (1982) Kvinnor och barn. Information i prognosfrågor IPF 1982:4. Stockholm: Statistics Sweden.

Statistics Sweden (1983) Arbete och barn. Information i prognosfrågor IPF 1983:4. Stockholm: Statistics Sweden.

Statistics Sweden (1984) Att fråga om barn. Teknisk beskrivning av undersökningen Kvinnor i Sverige. Bakgrundsmaterial från Prognosinstitutet 1984:4. Stockholm: Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-12-05
Senast uppdaterad: 2019-02-06