Opinion '88 - En undersökning om Göteborgarnas inställning till massmedia och samhälle

SND-ID: snd0471-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000907

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

I undersökningen ställs ett antal frågor om massmedia; hur ofta man brukar ta del av olika medier; vilka dagstidningar man läser regelbundet och vilka man prenumererar på; inställning till en ny tidning i Göteborg; inställning till hur olika medier följer de etiska reglerna i sin nyhetsbevakning; hur nyhetsförmedlingen fungerar i dagspress, radio och TV; sammanblandning av redaktionell text och reklam; förekomst av felaktiga och missvisande uppgifter; mest tillförlitlig nyhetskälla; samt betydelsen av att tankar och påståenden uttryckta i massmedia är sanna. Frågor om radio och TV gällde bland annat om man förändrat lyssnandet på lokalradion sedan den börjat sända i egen kanal, inställning till svensk TV:s omorganisering, tillgången till kabel-TV och text-TV och hur ofta man tittat på olika kabel-TV kanaler. I samband med detta ställdes frågor om den lokala kabel-TV kanalen Kållevisionen, vilka typer av program man brukade titta på i Kållevisionen och vilka typer av program en lokal TV-kanal bör innehålla. Andra frågor berörde förtroendet för hur olika samhällsinstitutioner och grupper sköter

... Visa mer..
I undersökningen ställs ett antal frågor om massmedia; hur ofta man brukar ta del av olika medier; vilka dagstidningar man läser regelbundet och vilka man prenumererar på; inställning till en ny tidning i Göteborg; inställning till hur olika medier följer de etiska reglerna i sin nyhetsbevakning; hur nyhetsförmedlingen fungerar i dagspress, radio och TV; sammanblandning av redaktionell text och reklam; förekomst av felaktiga och missvisande uppgifter; mest tillförlitlig nyhetskälla; samt betydelsen av att tankar och påståenden uttryckta i massmedia är sanna. Frågor om radio och TV gällde bland annat om man förändrat lyssnandet på lokalradion sedan den börjat sända i egen kanal, inställning till svensk TV:s omorganisering, tillgången till kabel-TV och text-TV och hur ofta man tittat på olika kabel-TV kanaler. I samband med detta ställdes frågor om den lokala kabel-TV kanalen Kållevisionen, vilka typer av program man brukade titta på i Kållevisionen och vilka typer av program en lokal TV-kanal bör innehålla. Andra frågor berörde förtroendet för hur olika samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete, hur massmedia behandlar olika organisationer och grupper samt vilket yrke man helst såg att barn eller barnbarn valde. Frågor om teater tog upp vilken teaterform som föredras; läsning av teaterrecensioner; teaterbesök under det senaste året; vilka teatrar som besökts; den huvudsakliga anledningen till varför man gått respektive inte gått på teater det senaste året; och med vem man brukar gå på teater. Därutöver tillfrågades man om hur ofta man utövat ett antal andra fritidsaktiviteter under det senaste året. Andra frågor berörde intresset för frågor rörande barnomsorg, äldreomsorg, handikapphjälp, hjälp åt utslagna samt hjälp åt flyktingar, inställning till hur dessa verksamheter bedrivs i Göteborg samt om någon förändring av dessa verksamheter skett under senare år. Frågor om stadsdelsnämnder (SDN) gällde informationen om införandet, hur väl insatt i frågan man ansåg sig vara, om och hur man ville ha ytterligare information samt kännedom om vilka kommunala verk-samheter SDN skall organisera. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Göteborgs kommun

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-04-28 – 1988-05-24

Variabler

318

Antal individer/objekt

610

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-04-28 – 1988-05-24
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1994-10-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06