ISSP 1995 - Åsikter om nationell identitet

SND-ID: snd0502-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001598

Ingår i samling hos SND: ISSP - International Social Survey Programme

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Detta är den andra svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1995 är ”National identity”. Detta är första gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare en gång på samma tema (SND 0805).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit geno

... Visa mer..
Detta är den andra svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1995 är ”National identity”. Detta är första gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare en gång på samma tema (SND 0805).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid.

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 1995 undersöker åsikter om nationell identitet. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-76 år och bosatta i Sverige

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-02-05 – 1995-05-01

Variabler

118

Antal individer/objekt

1296

Viktning

Ett subsample drogs bland de som inte besvarade enkäten efter två påminnelser. Ungefär hälften av dem blev utvalda för telefonintervjuer, i enlighet med SCB:s praxis. Alla respondenter i stickprovet har tilldelats vikten 2,05. För att bevara representativiteten i stickprovet bör alla beräkningar göras med viktning. Viktvariabel = V5.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73.9%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-02 – 1995-05
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: (Semistrukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)

Minoriteter (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Edlund, J., Sundström, E., & Svallfors, S. (1995) Aspects of national identity - A Swedish survey. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.1. 2009-08-28

Version 1.1: 2009-08-28

DOI: https://doi.org/10.5878/001598

Version 1.0. 1995-11-19

Version 1.0: 1995-11-19

DOI: https://doi.org/10.5878/001597

Publicerad: 2009-08-28
Senast uppdaterad: 2019-11-18