Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK

SND-ID: snd0872-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002581

Citering

Skapare/primärforskare

Mikael Dahlberg - Linnéuniversitetet

Mats Anderberg - Linnéuniversitetet

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet rorId

Beskrivning

Under år 1994 inleddes ett projekt inom missbruks- och beroendevården i Sverige - DOK. Utvecklingsarbetet, som påbörjades 1991, var inspirerat av andra dokumentationssystem i Sve­rige, övriga Europa och USA. Syftet var att initiera kvalitets- och metod­utveckling på en vetenskaplig grund.
Tillförlitligheten i självrapporterad droganvändning, en aspekt som är fö­remål för diskussion, kan variera be­tydligt mellan olika populationer och situationer. Studien gjordes föra att värdera reliabiliteten, avseende stabiliteten i uppgifter in­hämtade med DOK:s inskrivningsin­tervju. Datasetet innehåller uppgifter in­hämtade med in­tervjumetoden vid två olika intervjutillfäl­len.

Syfte:

Huvudsyftet har varit att strukturera­de intervjuer med klienter ska utgöra en bättre grund för bedömningar och beslut om olika interventioner. Ett annat syfte var att den samlade doku­mentationen också kan ligga till grund för utvärderings- och forskningsakti­viteter samt för nationella och inter­nationella jämförelser.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2003

Antal individer/objekt

2271

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Dahlberg M, Anderberg A. Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intrevjumetoden DOK. Socialmedicinskt tidskrift 2/2008.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2015-01-20
Senast uppdaterad: 2017-06-26