Trafiksäkerhetsenkäten 2010

SND-ID: snd0932-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001641

Ingår i samling hos SND: Trafiksäkerhetsenkäten

Citering

Alternativ titel

TS-enkäten 2010

Skapare/primärforskare

Trafikverket

Forskningshuvudman

Trafikverket rorId

Beskrivning

Detta är den 29:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981, med syfta att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. 2010 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av dåvarande Vägverket vars verksamhet överfördes till Trafikverket under studiens genomförande.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 54 procent för urvalet 11 400 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 32 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. Nytt för 2010 års enkät är bland annat att det tillkommit frågor om mobi

... Visa mer..
Detta är den 29:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981, med syfta att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. 2010 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av dåvarande Vägverket vars verksamhet överfördes till Trafikverket under studiens genomförande.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 54 procent för urvalet 11 400 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 32 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. Nytt för 2010 års enkät är bland annat att det tillkommit frågor om mobiltelefonanvändning vid bilkörning, om dubbade vinterdäck samt om möjligheten till lägre försäkringspremie vid installation av teknisk hastighetsövervakning i bilen.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett grundurval om 6 300 personer, fördelat efter dåvarande Vägverkets regionindelning, drogs från Registret över Totalbefolkningen (RTB).
För Region Väst gjordes ett tilläggsurval på 2 700 personer för att möjliggöra särredovisning av resultaten för Hallands län, Göteborgs kommun, övriga respektive hela Västra Götalands län samt för Värmlands län. Även för Region Mälardalen gjordes till tilläggsurval på 2 700 personer, för möjlighet att särredovisa Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län.
Ett visst "överurval" gjordes med hänsyn till övertäckning.
Totalt urval 11 400 personer fördelat på 182 strata (13 geografiska områden, 7 åldersklasser, 2 kön).

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-04 – 2012-06

Variabler

111

Antal individer/objekt

6149

Viktning

Med hjälp av variabel 9 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

54%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-04-15 – 2010-06-14
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-04-15 – 2010-06-14
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Trafikverket. (2011). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2010 Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2014-01-02

Version 1.0: 2014-01-02

DOI: https://doi.org/10.5878/001641

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2014-01-02
Senast uppdaterad: 2019-02-06