Digital rekonstruktion av det arkeologiska landskapet i koncessionsområdet tillhörande den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (1960-1964)_2

SND-ID: snd0944-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002088

Citering

Skapare/primärforskare

Carolin Johansson (magisterstudent) - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

Datamaterialet är skapat för en magisteruppsats i egyptologi och har tillgängliggjorts med godkännande av handledaren (Daniel Löwenborg, Uppsala univ.).
Den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (SJE) var en av de omfattande insatser av avgörande räddningsarkeologi inom den Internationella Nubienkampanjen som bedrevs i samband med byggandet av Höga Dammen i Aswan i början av 1960-talet. En stor mängd arkeologiska data samlades in av SJE i ett kontinuerligt område i nordligaste Sudan och publicerades under de efterföljande årtiondena. Denna studie ämnade överföra de geografiska aspekterna av denna data till ett digitalt format och därmed möjliggöra att rumsliga förfrågningar till den arkeologiska informationen kan utföras genom ett datoriserat tillvägagångssätt i ett geografiskt informationssystem (GIS). Landskapet i koncessionsområdet, vilket nu är helt översvämmat av Nassersjöns vattenmassor, återskapades digitalt med syfte att approximera den fysiska omgivning vilken de mänskliga samhällena i det forna Nubien bebodde. Information om de nära 500 indexerade fyndplatserna tillhörande S

... Visa mer..
Datamaterialet är skapat för en magisteruppsats i egyptologi och har tillgängliggjorts med godkännande av handledaren (Daniel Löwenborg, Uppsala univ.).
Den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (SJE) var en av de omfattande insatser av avgörande räddningsarkeologi inom den Internationella Nubienkampanjen som bedrevs i samband med byggandet av Höga Dammen i Aswan i början av 1960-talet. En stor mängd arkeologiska data samlades in av SJE i ett kontinuerligt område i nordligaste Sudan och publicerades under de efterföljande årtiondena. Denna studie ämnade överföra de geografiska aspekterna av denna data till ett digitalt format och därmed möjliggöra att rumsliga förfrågningar till den arkeologiska informationen kan utföras genom ett datoriserat tillvägagångssätt i ett geografiskt informationssystem (GIS). Landskapet i koncessionsområdet, vilket nu är helt översvämmat av Nassersjöns vattenmassor, återskapades digitalt med syfte att approximera den fysiska omgivning vilken de mänskliga samhällena i det forna Nubien bebodde. Information om de nära 500 indexerade fyndplatserna tillhörande SJE klassificerades och importerades in i detta GIS. Potentialen av det system som därmed skapats, validerat mot modern fjärranalysdata och flygfotografi, demonstrerades genom ett antal rumsliga analyser på en mellan-fyndplats-nivå. Systemet som härvid har utvecklats är ämnat att användas i vidare studier av de relevanta och informationsrika forskningsområden som rör det forna Nubien för tillämpningar liknande de som demonstrerats i detta projekt eller för andra undervisnings- och forskningssyften.

Syfte:

Syftet med studien var att överföra de geografiska aspekterna av analoga data från den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien till ett digitalt format och därmed möjliggöra rumsliga förfrågningar till den arkeologiska informationen i ett geografiskt informationssystem (GIS).

Datasetet består av en digital höjdmodell i GeoTIFF-format av SJEs koncessionsområde och det omkringliggande landskapet, baserad på manuellt digitaliserade egenskaper i Egypt New Series Map 1:25000. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sudan

Geografisk beskrivning: Nubien, Norra Sudan

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Johansson, Carolin (2014). Digital rekonstruktion av det arkeologiska landskapet i koncessionsområdet tillhörande den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (1960-1964). Magisteruppsats i egyptologi. Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.
DiVA

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-04-17
Senast uppdaterad: 2020-02-14