Svensk valkorruption i historisk-komparativt perspektiv - Fotografier

SND-ID: snd0965-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002722

Citering

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

Många av de grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna i världen idag sker i samband med val. Våld eller hot om våld, trakasserier, påtryckningar, massarresteringar, röstköp eller direkt valfusk hotar den demokratiska processen i många länder som nyligen övergått till demokrati, eller förhindrar demokrati från att alls uppkomma. Det finns en bred flora av internationella aktörer, från enskilda NGO:s till internationella organisationer, som försöker komma till rätta med dessa problem, och som utfärdar starka handlingsrekommendationer för hur val ska kunna hållas under fria och rättvisa former. Den måttstock som då i allmänhet används kommer från de etablerade demokratierna i väst. De etablerade demokratierna anses ha en så välfungerande valprocedur att vi oftast tar dess funktionssätt för given. Men att anordna ett nationellt val är en oerhört komplicerad administrativ process. Egentligen vet vi slående lite om hur denna process en gång kunde börja fungera så väl. Detta forskningsprojekt kommer därför att studera övergången från korrupta till fria och rättvisa val i etablerade demokratier.

... Visa mer..
Många av de grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna i världen idag sker i samband med val. Våld eller hot om våld, trakasserier, påtryckningar, massarresteringar, röstköp eller direkt valfusk hotar den demokratiska processen i många länder som nyligen övergått till demokrati, eller förhindrar demokrati från att alls uppkomma. Det finns en bred flora av internationella aktörer, från enskilda NGO:s till internationella organisationer, som försöker komma till rätta med dessa problem, och som utfärdar starka handlingsrekommendationer för hur val ska kunna hållas under fria och rättvisa former. Den måttstock som då i allmänhet används kommer från de etablerade demokratierna i väst. De etablerade demokratierna anses ha en så välfungerande valprocedur att vi oftast tar dess funktionssätt för given. Men att anordna ett nationellt val är en oerhört komplicerad administrativ process. Egentligen vet vi slående lite om hur denna process en gång kunde börja fungera så väl. Detta forskningsprojekt kommer därför att studera övergången från korrupta till fria och rättvisa val i etablerade demokratier. En ny och växande litteratur om detta ämne har sett dagens ljus tack vare ett tidigare outforskat historiskt material: valöverklaganden till myndigheterna, där någon av valets kontrahenter anför besvär mot felaktigheter som anses ha begåtts i valproceduren. Historiska och systematiska studier av dessa valbesvär har redan givit nya insikter om hur valen fungerade före demokratins mer institutionaliserade genombrott i flera etablerade västdemokratier.

Datamängden består av just denna typ av valrelaterade rättsfrågor i Sverige historiskt, uppdelade på individuella besvär från 1700-talets början till 1800-talets mitt. I dataset 001 återfinns i de flesta fall fullgod information om ärendet, extraherad från litteratur och Riksarkivets samlingar. Till många ärenden kan en eller flera fotokopior kopplas, vilka återfinns i dataset 002.

Syfte:

Det första syftet med detta forskningsprojekt är att studera valöverklaganden i Sverige, från 1719 till den allmänna rösträttens införande i början av det förra seklet. Det andra syftet med projektet är att jämföra det svenska fallet med motsvarande erfarenheter från andra länder.

Datasetet utgörs av 12296 fotokopior av bokuppslag och arkivkort med handskrivna texter ifrån 1713 till 1869. Texterna är avfotograferade från Riksarkivets samlingar och rör valrelaterade juridiska besvär. Mycket av informationen i dataset SND 0965-001 är hämtad ifrån dessa texter. Bildfilerna är i TIFF-format och exempel på kvalitet och filstorlek ges i dokumentationsfliken ovan.

Filerna är uppdelade på mappar vilka korresponderar med förkortningarna i dataset SND 0965-001 enligt följande:
Foto beslutshandlingar - BH,
Foto besvärsdiarier - BD,
Foto HD-protokoll - HD,
Foto inrikesdiarier - ID,
Foto Kort Justitierevisionen 70 Revisionsakter och Utslagshandlingar[...]
Riksdagsmannaval - K,
Foto Rådsprotokoll - RP,
Foto rådsprotokollinrikes - RPI,
Foto Riksdagsacta - RA,
Foto utslagshandlingar - UH. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1713 – 1869

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valkrets

Högsta geografiska enhet

Riksområde

Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: VR 2008:1843
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Teorell, J. (2012). Omval och andra omtagningar under 300 år. In L. Berg & H. Oscarsson (ed.), Omstritt omval (p. 39-54). Gothenburg: SOM-institutet.
Fulltext

Teorell, J. (2013). Varför är valfusk så ovanligt i Sverige?. In Statsvetenskapens frågor. (p. 75-83). Lund: Studentlitteratur.
Swepub | Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2015-09-15
Senast uppdaterad: 2021-10-29