Undersökning av fotgängares upplevelse av utomhusbelysning: En laboratoriestudie

SND-ID: snd1031-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/cy2y-wj90

Citering

Skapare/primärforskare

Johan Rahm - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Maria Johansson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Forskningshuvudman

Lunds tekniska högskola - Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Beskrivning

Studien följde en mix-design; inom-individdesign för att utvärdera skillnader mellan belysningslösningarna och mellan-individdesign för att utforska åldersskillnader. Varje deltagare utförde momenten tre gånger, en gång för varje belysningslösning. Ljuskällorna byttes ut genom att toppen på lyktstolpen roterades. Presentationsordningen var balanserad.


Mer information finns att ta del av via publicerad artikel https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204638

Syfte:

Studien syftar till att identifiera och utforska metoder som kan användas för att utvärdera fotgängares ljusupplevelser.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Deltagarna rekryterades från två åldersgrupper. En yngre grupp (N: 43, 19 - 31 år) och en äldre grupp (N: 46, 62 – 77 år)

Tidsdimension

Studiedesign

Icke randomiserad studie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: respondent-assisterat urval
Deltagarna rekryterades från pensionärsorganisationer, på offentlig plats, på universitetsområdet och genom personliga nätverk.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-11-01 – 2014-11-20

Variabler

120

Antal individer/objekt

89

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-11-03 – 2014-11-20
  • Datakälla: Övrigt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Lund kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Finansiering 1

  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-00-3180

Finansiering 2

  • Finansiär: Interreg Europe: Lighting Metropolis
  • Diarienummer hos finansiär: NYPS 20200430
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillämpad psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Rahm J, Johansson M (2018) Assessing the pedestrian response to urban outdoor lighting: A full-scale laboratory study. PLoS ONE 13(10): e0204638. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204638
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204638

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2.0. 2018-09-25

Version 2.0: 2018-09-25

DOI: https://doi.org/10.5878/cy2y-wj90

Variabel borttagen: "acuityRight", "acuityLeft", "acuityBoth", "contrast_vision", "visualaid", "colorvision_errors"

Version 1.0. 2018-09-18

Version 1.0: 2018-09-18

DOI: https://doi.org/10.5878/rtbq-e827

Publicerad: 2018-09-25
Senast uppdaterad: 2019-11-28